Page 3

‫قۆناغی سوڕوهستان و پاش سوڕوهستان‬

‫ست‌به‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫وانه ‌‬ ‫ستان‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ستان‌و‌پاس‌سوڕوه‬ ‫‌‬ ‫نی‌سوڕوه‬ ‫ته ‌‬ ‫مه‬ ‫ته‌ ‌‬ ‫یشتونه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌گه‬ ‫‌‬ ‫و‌ژنانه‬ ‫‌‬ ‫ئه‬ ‫میان‌بکهن‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تی‌ده‬ ‫ناڕه ‌‬ ‫حه‬ ‫ست‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫وانه ‌‬ ‫له ‌‬ ‫دهمیاندا‪‌ ‌.‬‬ ‫ن‌له‌ ‌‬ ‫ک‌بکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ند‌گۆڕانکارییه‬ ‫‌‬ ‫چه‬ ‫تایبهتی‌سوێر‪‌،‬تون‌و‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌گۆڕانی‌تامی‌خواردن‌به‬ ‫‪‌،‬سووتانه ‌‬ ‫وه‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌دهم‌ووشکیی‪‌،‬ئازار‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وه‬ ‫تاڵیی‪.‬‬ ‫م‌له‌ژنان‌‬ ‫کی‌زۆرکه ‌‬ ‫‌‬ ‫ژماره ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫م‌له‌‬ ‫ی‌پووک‌و‌ناوپۆشی‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ش‪‌،‬سوتانه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫رای‌ئه ‌‬ ‫مانه‬ ‫‌‬ ‫سه ‌‬ ‫ره‬ ‫‌‬ ‫ییهکی‌‬ ‫مه ‌‬ ‫په ‌‬ ‫شی‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫نگه ‌‬ ‫که‬ ‫دار‪‌،‬ڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کو‌وشک‌یان‌بریقه‬ ‫‌‬ ‫کی‌گشتی‌وه‬ ‫شێوه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫ڕوودهدات‪‌ ‌.‬‬ ‫‌‬ ‫وهرگرتنی‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫وتووه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌ژنان‌بۆیان‌ده ‌‬ ‫رکه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫زۆربه‬ ‫تۆخ‌دهگۆردرێت‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫کاڵ‌بۆ‌سورێکی‌زۆر‌‬ ‫وه‪.‬‬ ‫کاته ‌‬ ‫م‌ده ‌‬ ‫که ‌‬ ‫م‌بارانه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سترۆجین‌ئه‬ ‫‌‬ ‫هۆرمۆنی‌ئه‬ ‫میلهبوونی‌ئێسک‌‬ ‫وکردنی‌پووک‌و‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هۆی‌هه‬ ‫‌‬ ‫کانیش‌به‬ ‫‌‬ ‫وری‌ددانه‬ ‫‌‬ ‫ئێسکی‌ده‬ ‫بههۆی‌‬ ‫م‌ئێسک‌داخورانه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هۆکاری‌ئه‬ ‫که‌‬ ‫ریانخستووه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کان‌ده‬ ‫توێژینه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫دادهخورێت‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫ری‌هۆرمۆنیان‌بۆ‌دهکرێت‪‌،‬‬ ‫‌‬ ‫ی‌چاره ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌ژنانه‬ ‫ڕوودهدات‪‌ ‌.‬‬ ‫ئه‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫که ‌‬ ‫ردوو‌باره ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫مهش‌‬ ‫دات‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بوونی‌ئێسک‌ده‬ ‫ی‌ده ‌‬ ‫میله‬ ‫‌‬ ‫نگاربوونه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫دات‌بۆ‌به ‌‬ ‫ره‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تیان‌ده‬ ‫‌‬ ‫یارمه‬ ‫شی‌مرۆڤ‌دهپارێزێت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌تری‌له‬ ‫به ‌‬ ‫شه‬ ‫‌‬

‫ههنگاوهکانی پاراستنی تهندروستی دهم‬

‫بۆ‌ئهو‌بۆ‌‬ ‫‌‬ ‫کان‌زۆر‌گرنگه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌و‌ددانه‬ ‫‌‬ ‫پاک‌وخاوێن‌ڕاگرتنی‌ده‬ ‫پشکنینی‌ووردی‌پووک‌و‌‬ ‫ن‌لهکاتی‌گۆڕانی‌‬ ‫که ‌‬ ‫میان‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کانی‌ناوده‬ ‫‌‬ ‫تێبینی‌گۆڕانکارییه‬ ‫ی‌که‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫و‌ژنانه‬ ‫‌‬ ‫ئه‬ ‫واوی‌لهش‪‌،‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ها‌ته‬ ‫م‌و‌هه ‌‬ ‫روه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌باشی‌ناوده‬ ‫‌‬ ‫ندروستییه‬ ‫بۆ‌دڵنیابوون‌له‌ ‌‬ ‫ته‬ ‫‌‬ ‫هۆرمۆنییدا‪‌.‬‬ ‫ی‌ددانهکانت‌ساڵی‌دووجار‌‬ ‫‌‬ ‫ۆ‌پاککردنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫له‌سهردانکردنی‌پزیشکی‌ددان‌ب‬ ‫‌‬ ‫دڵنیابه‌‬ ‫‌‬ ‫وه‪.‬‬ ‫مه ‌‬ ‫الی‌که ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به‬

‫وهی‌‬ ‫ی‌الی‌خواره ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌گرفتانه‬ ‫گه ‌‬ ‫ر‌ئه‬ ‫ئه ‌‬ ‫دانی‌پزیشکی‌پسپۆڕی‌ددان‌بکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫سه‌ر‬ ‫‌‬ ‫پووکت‌بهدی‌کرد‪:‬‬ ‫‌‬

‫کارهێنانی‌فڵچهی‌ددان‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کاتی‌به‬ ‫‌‬ ‫خوێن‌لێهاتنی‌پووک‌له‬ ‫ڵگهڕابێت‌و‌ئاوساوبێت‬ ‫نگی‌پووک‌سورهه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ڕه‬ ‫له‌ئاستی‌سروشتی‌خۆیان)‬ ‫پووکهکانت‌داکشابێت‌( ‌‬ ‫‌‬ ‫بۆنی‌ناخۆشی‌دهم‬ ‫‌‬ ‫نێوان‌پووک‌و‌ددانهکان‬ ‫‌‬ ‫کێم‌هاتن‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ق‌بوونی‌ددانهکان‌و‌شوێن‌گۆڕینان‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫له‬ ‫کانی‌سهروو‌و‌خواروو‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کاتی‌جووتبوونی‌ددانه‬ ‫‌‬ ‫شوێنی‌خۆیان‌له‬ ‫کان‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫الدانی‌ددانه‬ ‫‪3‬‬

ته‌ندروستی ده‌مت بپارێزه‌ به‌ د‌رێژایی ته‌مه‌نت  
ته‌ندروستی ده‌مت بپارێزه‌ به‌ د‌رێژایی ته‌مه‌نت  

به‌ درێژایی ته‌مه‌ن چه‌ندین گۆڕان له‌ فزێۆلۆژی جه‌سته‌ی ژناندا ڕووده‌دات. له‌به‌ر ئه‌وه‌ ژنان ده‌بێت پتر بایه‌خ به‌ ته‌ندروستی له‌شیان بده‌ن...

Advertisement