Page 1

‫‪www.ddan.org‬‬

‫تاقم و پردی ددانی – جێگهی ددانهکان دهگرنهوه‬ ‫باشترین ددان ددانه سروشتییهکانی خۆتن‪ .‬بهاڵم ههندێک جار‪ ،‬ددانێک زۆر خراپ زیانی پێدهگات و‬ ‫دهفهوتێت‪ .‬ئهگهر ددانێک بفهوتێت‪ ،‬ئهوا جێگهی ئهو ددانه زۆر گرنگه به زووترین کات جێگهکهی به‬ ‫ددانێکی دروستکراوو بگیرێتهوه‪ .‬چونکه جێنهگرتنهوهی جێگهکهی به ددانێکی دروستکراوو دهبێته‬ ‫هۆی ئهوهی که ددانهکانی تهنیشتی ددانه فهوتاوهکه دهست بکهن به جوڵهو له جێگهکانی خۆیان بزهوتن‬ ‫و له ڕێک پێچی ڕیزبهندی ددانهکان البدهن ئهمهش لهوانهیه گرفت بۆ شهویلگهکان دروست بکات‪ .‬ئهو‬ ‫ددانانهی له ڕیزبهندی ددانهکان الیان داوه زۆر گرانه پاککردنهویان لهبهر ئهوه زۆر لهبارن بۆ‬ ‫توشبوون به ههوکردنی پووک و کلۆربوون‪ .‬ئهگهر ددانێک یان زیاترت فهوتاوه‪ ،‬ئهوا پزیشکی‬ ‫ددانهکهت ئامۆژگاریت دهکات بهوهی که جێگاکانیان به تاقم یان پردی ددانی جێبگرێتهوه‪.‬‬ ‫ئهگهر دهتهوێت جێگهی ددانه فهوتاوهکانت به تاقم یان پردی ددانی چارهسهر بکهیت ئهوا پزیشکی‬ ‫ددانهکهت لهوانهیه کارهکهت بۆ ئهنجام بدات یان ڕهوانهی پزیشکێکی پسپۆڕی ددان دروستکردنت‬ ‫بکات‪ .‬پزیشکی پسپۆڕی ددان دروستکردن ئهو ئهو پزیشکه ددانهیه که بڕوانامهی خوێندنی بااڵی‬ ‫زانکۆیی بهدهست هێناوه له بواری ددان دروستکردندا‪ .‬پسپۆڕیی چارهسهرکردنی ددانی ئهو‬ ‫پسپۆڕییهیه که له جێگرتنهوهی ددان و بهشه فهوتاوهکانی تری ناودهم دهکۆڵێتهوه به کهرهستهی‬ ‫دهستکردیی‪.‬‬

‫پرده‪ -‬ددانییهکان‬ ‫پردی ددانی پێیشی دهوترێت پردی‪-‬نهجواڵوو یان دروستکاوهی ددانی‪-‬نهجواڵوو‪ ،‬بنیاتنانهوهیهکی‬ ‫ددانییه که جێگهی ددانێک یان چهند ددانێک دهگرێتهوه‪ .‬ئهم جێگرهوهیه دهکشێت بهسهر ئهو شوێنانهی‬ ‫که ددانهکانیان تێدا نهماووه و پێکهاتوون له ددانی دروستکراوو و لکاون به تاجهکانی ههردوو‬ ‫کۆتاییهکانهوه‪( .‬تاج ددانێکی دروستکراووی ناوبۆشه که دهکرێت بهسهر ددانی سروشتی یان ددانی‬ ‫چێنراوودا )‪ .‬پردی ددانی به بههێزی چهسپاووه به ددانه سروشتییهکانی تهنیشتی ددانه فهوتاوهکانهوه‪.‬‬ ‫پردی ددانی جێگیره و ههمیشهییه ناکرێت دابکهنرێت‪.‬‬

‫پزیشکی ددانهکهت راهێنراووه و خاوهنی ئهزموونه بۆ دۆزینهوه و چارهسهرکردنی ههموو‬ ‫گرفتهکانی دهم‪.‬‬

تاقم و پردی ددانی – جێگه‌ی ددانه‌کان ده‌گرنه‌وه‌  

تاقم و پردی ددانی – جێگه‌ی ددانه‌کان ده‌گرنه‌وه‌