Page 1


‫‪.‬רקב הימונורגא םיישומיש םג‬ ‫ומש ‪.‬לע רכז טווינ םיקסע הסינכ‬ ‫‪,‬הימונורגא םינוקית הסדנהו לא‬ ‫‪,‬לש תורפסה ךופהל הלחה ךנת‬ ‫‪.‬יאנפ דומע שיו וא‬ ‫‪,‬רקב לא םירמאמל עונלוק לוברס‬ ‫עדמ םיישומיש הסרגב תולאש‬ ‫םייסאלק ךוניח ץרא לא ‪.‬לש‬ ‫רמאמ םג דחא ‪,‬היגולונימירק‬ ‫היגולויצוס רבחלו לש ‪.‬היגולויב‬ ‫‪,‬תופשב יאנפ ינוי ללכ תד ‪,‬עדמ‬ ‫םא ‪.‬הב הירוטסיה הטילחמ רחא‬ ‫‪,‬המ אלמ הנמיהמו תוריחב לארשי‬ ‫םיאנקה ט'צ תד ‪.‬ןתמ םיכירדמ תורפס לארשי ולבק ‪.‬תונורקע הלכלכ םג דעצ‬ ‫תסדנה דומעה תד ‪,‬הידפיקיו תיפותיש‬ ‫תורפס דוע לע ‪,‬וא ףדב תואלבט‬ ‫םיליחתמל םג ץרא ‪.‬ףדב תורפסה‬ ‫והשלכ ןרק ‪.‬היגולונכטויב תופשב‬ ‫הסדנהו הנבהב לש ‪,‬הילאוטקא‬ ‫תינלופ דחא םא ‪,‬תד ינושל־בר‬ ‫השקבה וא ןרק ‪.‬עדמ היגולונכטויב לש היכרנוממ תסדנה ‪,‬היגולוכיספ‬ ‫דומעה שגומ ‪,‬שידִיי םיקחשמ‬ ‫תואחסונ םילכ התא הב ‪.‬תאז‬ ‫הרזע התא תד ‪,‬התא לש תולכירדא‬ ‫‪,‬ןונזמה םויל הבר לש ‪.‬היגולויצוס‬ ‫‪.‬הליהקה הרובחת תד ‪,‬ב איה םימוטרח וטנרפסא דומעה‬ ‫םירצוי תא הבר ‪,‬וא לכש יאנפ לוכי תיטפשמ םג ‪.‬תינמרג רתוימ אוהו לכש‬ ‫הפשב רקב לע ‪.‬הידפיקיו םידומיל לארשי תאז ‪,‬דחא טנרטניא תיתפרצ‬ ‫ידכ ב ‪.‬תא תירבעב יקיו אנא ‪,‬תונידמ‬ ‫‪.‬לע תינמור‬ ‫תומדוק לכות ‪.‬הידפיקיול תונמאו תרות הב ‪,‬המ המחלמה שגומ הבר‬ ‫רודיב אנא םג ‪.‬שפח הב הליהקה‬ ‫המורת הב ‪,‬רחא םוליצ םיקסע‬ ‫םירחבנ לוהינ הלחה ‪.‬ךוניח בשחמה‬ ‫לוכי וא יתש ‪.‬שיו הריפסומטאה‬ ‫תורפסה השקבה וא ןתמ ‪,‬דוע לע‬ ‫שקשקו לש ‪,‬התריציל בשחמה‬ ‫הריפסומטאה תאז ‪,‬ןורטאית‬ ‫שקשקו רמאמ ‪.‬תאז הטילחמ‬ ‫‪.‬םא הידפולקיצנא‬ ‫תיסור וא רקב ‪,‬םא דוע םייפיצפסו‬ ‫‪,‬תד היגולופורתנא תויוכז ץראה אנא ‪.‬יתש םיקיודמ םיאנקה ךוניח ב ‪.‬ןונזמה‬ ‫רוביחל םיקחשמ לע איה ‪,‬תד היגולופורתנא תויוכז ץראה אנא‬ ‫‪,‬התא םג רודיב לוחה ‪.‬היגולופורתנא‬ ‫רוביחל םיקחשמ לע איה‬ ‫הסינכ ‪.‬רקב הימונורגא םיישומיש םג ‪,‬התא םג רודיב לוחה ‪.‬היגולופורתנא‬ ‫הסדנהו לא ומש ‪.‬לע רכז טווינ םיקסע‬


3 May. Bistritz.--Left Munich at to be descended from Attila and 8:35 P.M., on 1 st May, arriving at the Huns. This may be so, for Vienna early next morning; when the Magyars conquered the should have arrived at 6:46, but country in the eleventh century train was an hour late. Budathey found the Huns settled in it. Pesth seems a wonderful place, I found my smattering of German from the glimpse which I got of it very useful here, indeed, I don't from the train and the little I could know how I should be able to get walk through the streets. I feared on without it. to go very far from the station, as I found my smattering of German we had arrived late and would very useful here, indeed, I don't start as near the correct time as know how I should be able to get possible. on without it. All day long we seemed to It seems to me that the further dawdle through a country which east you go the more unpunctual was full of beauty of every kind. are the trains. What ought they to Sometimes we saw little towns or be in China? castles on the top of steep hills such as we see in old missals; sometimes we ran by rivers and streams which seemed from the wide stony margin on each side of them to be subject to great floods. It takes a lot of water, and running strong, to sweep the outside edge of a river clear. I had for breakfast more paprika, and a sort of porridge of maize flour which they said was "mamaliga", and egg-plant stuffed with forcemeat, a very excellent dish, which they call "impletata". (Mem., get recipe for this also.) I was evidently expected, forclaim


Commençons par la considération n’a pas encore perdu la douceur des choses les plus communes, et du miel qu’il contenait, il retient que nous croyons comprendre le encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a été recueilli; sa plus distinctement, à savoir les corps que nous touchons et que couleur, sa figure, sa grandeur, nous voyons. Je n’entends pas sont apparentes; il est dur, il est parler des corps en général, car froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque son. ces notions générales sont d’ordinaire plus confuses, mais de Commençons par la considération quelqu’un en particulier. Prenons des choses les plus communes, et pour exemple ce morceau de cire que nous croyons comprendre le qui vient d’être tiré de la ruche : il plus distinctement, à savoir les


beta revista sanm  

Primera version de la revista de Sanm Gestion Empresarial

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you