Page 1


• Thiruvananthapuram: East Fort, 0471-2472922 | Pazhavangadi, 0471-2572117 | Pattom, 0471-2543611 | Peroorkada, 0471-2539377 • Nedumangadu: Market Junction, 0472-2803505 • Kollam: Chinnakada, 0474-2752005 • Pathanamthitta: K.P. Road, 0468-2270555 • Thiruvalla: Near KSRTC, 0469-2604060 • Kottayam: Rajiv Gandhi Complex, 0481-2303555 | K.K. Road, 0481-2564825 • Thodupuzha: 04862-226699 • Kochi: M.G. Road, 0484-2353295 | Lulu Mall, 0484-2728777 • Kodungallur: Vadakkenada, 0480-2801771 • Chavakkad: Bypass Junction, 0487-2500000 • Thrissur: Palace Road, 0487-2323971 | High Road, 0487-2420011, 2440460 • Palakkad: G.B. Road, 0491-2524500 | T.B. Road, 0491-2500101 • Coimbatore: Cross Cut Road, 0422-2482222 • Bengaluru: Jayanagar, 080-41666842 Shop online: www.joscogroup.com | office@joscogroup.com | /JoscoGroup


10

24 _nKv t{]m-P-Îp-I-fn {]-Xo-£-bÀ-¸n¨v

Xncp-h-\-´-]pcw

14

EK@CAMPUS

INVESTOR Plus

S Media

shÅn-¯n-c-bpw e-£y-an«v

{ioIpamÀ tat\m³

42


e£v-an \m-cm-bW³

Anti corrosion Treatment sN-bv-X-Xn-\mÂ

Xp-cp-¼ns\ A-Xn-Po-hn-¡p¶p. IqSmsX , ]Xn-s\m-¶n-S-§-fn-em-bn U-_nÄ tem-¡v sN-¿-s¸-Sp¶ High Security Locking System

8

or Do C PV

St ee

lD

oo

r

\n§-fpsS hoSn-\p \Â-Ip-¶p kp-c-£-bp-sS Dd¸v


16


17


1.


24


A_p-Zm-_n Jeo-^ kn-än Fbn-se F³Fw-kn kv-s]-jym-en-än tlm-kv-]näÂ

25


25/11/13 25/10/13

up / dn(%)

US Dow Jones

16179

15976

1.27

203

Nasdaq

4058

3949

2.76

109

EUROPE

19-Dec-13

2,264.11

-41.59

18-Dec-13

1198.6

-413.01

17-Dec-13

249.93

-96.83

16-Dec-13

159.55

-129.5

FTSE 100

6584

6698

-1.70

-114

13-Dec-13

-432.02

-45.07

CAC 40

4177

4272

-2.22

-95

12-Dec-13

187.81

-354.85

DAX

9335

9193

-1.54

142

ASIA

11-Dec-13

962.71

-841.95

10-Dec-13

395.68

-628.16

9-Dec-13

2473.17

-1205.81

Nikkei 225

15859

15126

-4.85

733

Straits times

3070

3192

-3.82

-122

6-Dec-13

863.77

-743.93

Hang seng

22888

23657

-3.25

-769

5-Dec-13

1151.51

-674.02

KOSPI

1975

2031

-2.76

-56

4-Dec-13

52.11

-18.05


INVESTOR Plus

Gjy³ s]bnâ vkv hyhkm-bw s]bnâ vkv/hmÀ-Wojv hn]Wn hn-e 494.10 apJ hn-e 1.00 {]tXymlcn hcpam-\w 11.95 ]n C A\p]m-Xw 41.32 hyhkmb taJe ]n C 36.85 _p¡v aqeyw 31.51 52 BgvNbnse DbÀ¶ \nc-¡v 561.75 52 BgvNbn-se Xm-gv¶ \nc-¡v 373.40 CIznän (tImSn cq-]) 95.92 hcp-am\w (tImSn cq]) 8971.70 Aäm-Zmbw (tImSn cq-]) 1050.00 IcpX [\w (tImSn cq-]) 2926.34 hn]Wn aq-e[\w (tImSn cq-]) 47,360.39 hntZi [\ ]¦m-fn-¯w 19.05 em`hnlnX hcpam-\w 0.93% C´ybnse Gähpw henb s]bnâ v \nÀamW I¼\nIfnsem¶mWv Gjy³ s]bnâ vkv. Gjybn hep¸¯n aq¶mw Øm\w I¼\n¡p≠v. I¼\n D] tbmKn¡p¶ IqSpX AkwkvIrX km[\§fpw Cd¡paXn sN¿pIbmWv. cq]bpsS aqeyw Dbcp¶Xv I¼\n¡p KpWIcamWv. D¸¶ hneIÄ Cu hÀjw aq¶p XhW Iq«nbXv em`¯n {]Xn^en-¡pw. HmlcnbpsS SmÀPäv hne 522 cq].

aln{µ & aln{µ hyh-km-bw hn]Wn hn-e apJ hn-e {]tXymlcn hcpam-\w ]n C A\p]m-Xw hyhkmb taJe ]n C _p¡v aqeyw 52 BgvNbnse DbÀ¶ \nc-¡v 52 BgvNbn-se Xmgv¶ \nc-¡v CIznän (tImSn cq-]) hcp-am\w (tImSn cq]) Aäm-Zmbw (tImSn cq-]) IcpX [\w (tImSn cq-]) hn]Wn aq-e[\w (tImSn cq-]) hntZi [\ ]¦m-fn-¯w em`hnlnX hcpam-\w

Hmt«m sam_o 950.55 5.00 59.31 15.99 19.14 238.22 1026.00 740.15 295.16 40441.16 3352.82 14363.76 58,392.76 35.86 1.37%

aln-{µ & aln{µbpsS Pq-sse- sk-]väw-_À ss{sXamks¯ AämZmbw 9.7 iXam\w hfÀ¨ ssIhcn¨v 989.5 tImSn cq]bmbn. {SmÎÀ hn¸\ Imcyambn IqSnbXpw {KmaoW taJebn \n¶pÅ Unam³Uv IqSnbXpamWv hfÀ¨ ssIhcn¡m³ Im-cWw.

bm{Xm hml\§fpsS hn¸\bn amµyw \n-e\n Âs¡ I¼\n {SmÎÀ hn¸\bn iàamb Xncn¨phchv \S¯n. anI-¨ a¬-kq¬ ag aqew {KmaoW taJebn \n¶pÅ hm§Â IqSnbXpw I¼\n¡v A\pIqeambn. aln-{µ & aln{µ 57549 {SmIvädpIÄ hn¸\ \S¯n ap³ hÀjt¯¡mÄ 22.3 iXam\w hfÀ¨ t\Sn. kmt¦XnIambn HmlcnbpsS ASp¯ SmÀPäv 980 cq].

]n F^v kn hyh-km-bw hn]Wn hn-e apJ hn-e {]tXymlcn hcpam-\w ]n C A\p]m-Xw hyhkmb taJe ]n C _p¡v aqeyw 52 BgvNbnse DbÀ¶ \nc-¡v 52 BgvNbn-se Xm-gv¶ \nc-¡v CIznän (tImSn cq-]) hcp-am\w (tImSn cq]) Aäm-Zmbw (tImSn cq-]) IcpX [\w (tImSn cq-]) hn]Wn aq-e[\w (tImSn cq-]) hntZi [\ ]¦m-fn-¯w em`hnlnX hcpam-\w

^n\m³kv 146.25 10.00 36.99 3.96 5.85 182.22 227.35 97.30 1320.02 17260.27 4419.60 22734.10 19,351.79 10.88 4.77%

DuÀP taJebpsS ]ptcmK-Xn¡mbn {] hÀ¯n¡p¶ t\m¬ _m¦nwKv ^n\m³kv I¼\nbmWv ]hÀ ^n\m³kv tImÀ¸tdj³. DuÀP taJebn h³ tXmXn km¼¯nI klmbw \Â-Ip-¶Xns\m ¸w h³InS ]hÀ t{]mPÎpIÄ \S¸m¡p¶Xn\pÅ t\mU GP³knbmbpw {]hÀ¯n¡p¶p. ]nF^vkn bpsS AämZbw ap³ hÀ-j-¯n 1035 tImSn cq] bmbncps¶¦n C-t¸mÄ 23 iXam\w DbÀ-¶v 1274 tImSn cq]bmbn«p≠v. kmt¦XnIambn ]nF^vkn HmlcnIÄ 158 cq] hsc t]mIm³ km[yXbp≠v.

_m¦v Hm^v C´y hyhkmbw _m¦nwKv hn]Wn hne 209.35 apJ hne 10.00 {]tXymlcn hcpam\w 52.73 ]n C A\p]mXw 3.97 hyhkmb taJe ]n C 5.57 _p¡v aqeyw 400.88 52 BgvNbnse DbÀ¶ \nc-¡v 126.50 52 BgvNbn-se Xmgv¶ \nc¡v 393.00 CIznän (tImSn cq]) 596.64 hcpam\w (tImSn cq]) 31908.93 AämZmbw (tImSn cq]) 2749.35 IcpX [\w (tImSn cq]) 23321.51

hn]Wn aqe[\w (tImSn cq]) hntZi [\ ]¦m-fn-¯w em`hnlnX hcpam\w

12,490.66 13.17 4.78%

_m¦v Hm^v C´y anI¨ c-≠mw ss{Xamk ^e§fmWv ]pd¯p hn«Xv. AämZmbw ap³ hÀ-j¯n 302 tImSn cq]bmbncps¶¦n C¯hW Cc«nbne[nIambn h-fÀ¶v 622 tImSn cq]bm-bn. aäp hcpam\w F¶ hn`mK¯n \n¶pÅ hcpam\w IqSnbXpw IcpX [\¯n\p ap³ hÀjs¯ A{Xbpw am-änhbv¡mXncp-¶-XpamWp em-`w Iq-Sm³ C-S-bm¡nbXv. BkvXnIfpsS KpW\nehmchpw sa-¨s¸«n«p≠v. \njv{Inb BkvXnIfpsS tXmXv XpSÀ¨bmbn 11 t_knkv t]mbnâpIÄ Ipdªv sam¯w hmbv] bpsS 2.93 iXam\w Bbn«p≠v. Aä ]eni hcpam\w 15 iXam\w hfÀ¶v 2527 tImSn cq]bmbn. kmt¦XnIambn HmlcnIfpsS BZy SmÀPäv 231 cq] bpw c≠mas¯ SmÀPäv 240 cq]bpamWv.

amcpXn hyhkmbw hn]Wn hn-e apJ hn-e {]tXymlcn hcpam-\w ]n C A\p]m-Xw hyhkmb taJe ]n C _p¡v aqeyw 52 BgvNbnse DbÀ¶ \nc-¡v 52 BgvNbn-se Xmgv¶ \nc-¡v CIznän (tImSn cq-]) hcp-am\w (tImSn cq]) Aäm-Zmbw (tImSn cq-]) IcpX [\w (tImSn cq-]) hn]Wn aq-e[\w (tImSn cq-]) hntZi [\ ]¦m-fn-¯w em`hnlnX hcpam-\w

Hmt«m sam_o 1689.60 5.00 100.73 16.79 19.14 615.03 1780.60 1215.00 151.00 43587.90 2392.10 18427.90 51,099.86 19.66 0.47%

P¸m\nse kpkpIn tamt«mÀ tImÀ¸tdjsâ D]I¼\nbmWv amcpXn kpkpIn. C´ybn bm{Xm hml\§Ä \nÀan¡p¶ {]apJ I¼\nbmWnXv. amcpXnbpsS c≠mw ]mZ AämZmbw 195 iXam\w DbÀ¶v 671 tImSnbpw sam¯w hn¸\ 26.5 iXam\w hfÀ¶v 10211 tImSn cq]bpambn. hntZi Id³knIfnse Ne\§Ä s]mXpsh c≠mw ss{Xamk¯n hf-sc A\pIqeambncp¶p. ]pXn-b Uok F©n³ D¸mZ\ kuIcyw KÀtKmWn XpS§pIbpw AXns\m¸w aq¶maXv hm-l-\ Akw»nv kuIcyw amt\izcn Bcw`n¡pIbpw sNbvXp. hml-\ Akw»nbn I¼\nbpsS sam¯w I¸mknän hmÀjn-I A-Sn-Øm-\-¯n 1.5 aney³ hml\§Ä Bbn DbÀ¶p. Hm-l-cnhne kmt¦XnIambn F¯mhp¶ BZy SmÀPäv 1740 cq]bmWv.


INVESTOR Plus

_m¦nwKv


INVESTOR Plus

36

C続jp-d続kv


INVESTOR Plus

C³-jpd³kv I-¼-\n dneb³kv sse^v C³jp-d-³kv GPn-sbm¬ -sdensK-b-À GPn-sbm¬ -sdensK-b-À `mcXn F-Iv-k A-ho-h amIvkv sse-^v

¹m-³

{]oanbw XpI

C tSw sF tSw (sa-Un¡Â) sF tSw C s{]m-«-Iväv sF sse-^v Hm¬-sse³ tSw

4810 5304 5753 5753 5811 5888

37


38


39


Sqdn-kw, ImÀjn-I ta-J-e-I-fn km[yX

45


{][m-\ Ø-e-§Ä tI-{µo-I-cn-¨p-Å hn-e-\n-e-hmcw (kv-Iz-bÀ-^o-äv I-W-¡nÂ) Ip-dªXv Iq-SnbXv im-kv-X-awK-ew 3485 4511 tI-i-h-Zm-k-]p-cw 3869 4147 I-c-a-\ 3729 3729 A-¼-e-ap-¡v 2917 2917 I-h-Sn-bmÀ 4415 6126 Ip-d-h-t¦m-Ww 4480 6612 ]-«w 4333 4333 t]-cqÀ-¡-S 2934 4107 s]m-§pw-aq-Sv 1033 2405

i-cmi-cn hne 3998 4008 3729 2917 5271 5546 4333 3520 1719


tI-cf - A-UzÀ-ssS-kn-Mv G-P³-ko-kv A-tkm-kn-tb-sâ(sI {Xo F) 10þmw kwØm-\ k-t½f-\w tI-{µ-a{´n sI kn thWp-tKm-]m D-ZL v- mS-\w sN¿p¶p

kz-]v-\§-sf bm-YmÀ-°y-am¡pI My Journey Fsâ Po-hn-X-bm{X hn-hÀ-¯\w:

tdm-_n A-K-kv-än³ ap|-bv¡Â

~ 95

F. ]n. sP. A-ÐpÄ Iemw

Ct¸mÄ hnev]-\-bnÂ

X-sâ Nn-´-I-sfbpw Im-gv-N-¸m-Sp-I-sfbpw amÀ-¤-ZÀ-in-I-sfbpw HmÀ-½n¡p-¶-tXm-sSm-¸w Kr-lm-Xp-chpw hy-àn-]-c-hpam-b Nn-´-Ifpw ]-¦n-Sp¶p

Aán-¨n-d-IpIÄ hn-hÀ-¯\w:

]n. hn. BÂ_n ~ 125

B

Pz-en-¡p-¶ a-\-ÊpIÄ hn-hÀ-¯\w:

A-h-k-c-§Ä shÃp-hn-fnIÄ

h-gn-¯n-cn-hpIÄ hn-hÀ-¯\w:

hn-S-tc|]q-sam-«pIÄ

hn-hÀ-¯\w:

tdm-_n A-K-kv-än³ ap|-bv¡Â

F. ]n. Ip-ªmap

~ 100

~ 90

Fw. ]n. k-Zm-inh³ hn. Sn. k-t´m-jv-Ip-amÀ, k-Pn³ ]n.sP. ~ 80 ~ 150

hn-hÀ-¯\w:

Un kn _pIvkv, Un kn Ing--s°apdn CSw, tIm´bw 686 001 a0481˛256 3114, 9846133336 ccustomercare@dcbooks.com Visit our online bookstore at www.dcbookshop.net, www.dcbooks.com


Un{Kn F√m-h¿°pw ... Ft∏mgpw! SSLC, +2

Bh-iy-an√ (BA, BCom, BBA etc.) ]T\w apS-ßn-b-h¿°v Hcp ]co£

10th, 12th, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MA, MSc, MCom, MBA, MCA, MSW, Diploma (Lateral Entry) in Civil, Mechanical, Electronics, Electrical, Automobile, B .Tech (for discontinued/failed). Regular/Part-time: M.Phil & Ph.D. PSC, UGC, DEC, AICTE, UNESCO Approved Universities TM

Shaping Global Professionals

Omalloor, Pathanamthitta.

Exam on May/June/Dec/Jan

Exam Centre: Pathanamthitta Tel: 0468-3208772 9447861368

'Our responsibility is only up to the completion of examination. The Mark sheets & Certificates will be issued directly by the Universities concerned' enact


Emerging Kerala january 2014  
Emerging Kerala january 2014  

www.emergingkerala.in

Advertisement