Page 19

hf-sc Xp-Ñam-b am-k-hm-S-I-bv¡v H-cp Øm-]-\-¯n-\m-h-iyamb

hnÀ-Nz Hm-^o-kv, hnÀ-Nz t^m¬\-¼À kn-Ìw, tlmÄUvHm¬ k-À-hokv, ^m-Ivkv k-À-hokv, dn-k-]vj³ k-À-ho-kv Xp-S§n-b tk-h-\-§-Ä \-ÂIp-¶p. {]-[m-\-ambpw aq-¶v ]m-t¡-Pp-I-fmbm-Wv tk-h-\-§Ä e-`y-am-IpI

H-cp kw-cw-`-I-\m-Im³ B-{K-ln-¡p¶-bm-fp-sS G-ähpw hen-b shÃp-hnfn

kv. tI-c-f-¯n¯-s¶ C-¯-c-¯n-ep-Å B-Zy-s¯ kw-cw-`-w. ]-{´-≠v hÀ-j-am-bn A-ta-cn-¡-bn-em-bn-cp-¶p t_m-_n tXmkw-cw-`-¯n-\v th-≠n-h-cp¶ `o-a-am-b akv. ]mÀ«v-ssSw _n-kn\-Êv hym-]-Iam-b sN-e-hmWv. Hm-^o-kv A-S-¡-ap-Å A-SnA-hn-sS C¯-cw tk-h-\-§Ä km-[m-cØm-\-ku-I-cy-§-sfm-cp-¡m³ e-£W-amWv. A-Xn-th-Kw h-fÀ¶p-sIm-≠n-cn§-Ä thWw. A¯-cw {]-iv-\-§-fpÅ-Xp ¡p-¶ tI-c-f-¯n C-Xn-\p-Å km[y-X sIm-≠p X-s¶ kw-cw-`-I- kz-]v-\-§Ä a-\-kn-em-¡n-bm-Wv t_m-_n C-¯-c-samcp ]-eXpw bm-YmÀ-Yy-am-Im-sX t]m-bn-«pØm-]-\w B-cw-`n-¨Xv. \m-«n Øm-]-\ap≠v. F-¶m A¯-cw B-i-¦IÄ C-\n §-fp-Å {]-hm-knIÄ, hn-ZymÀ-°n-kw-cw]-g¦-Y. H-cp em]v-tSm-¸pw sam-ss_Â-t^m`IÀ, ÌmÀ-«vA-¸v I-¼-\n-IÄ Xp-S-§n-b-hÀWpap-s≠-¦n \n-§Ä-¡pw kw-cw-`-I ¡mWv Cu Bi-bw {]-tbm-P-\-s¸Sp-I. -kz-]v-\-§Ä bm-YmÀ-Yy-am-¡mw, kv-s]-bvB-Zy-L-«-¯n sIm-¨n B-Øm-\am-b kvem³-kv hnÀ-Nz Hm-^o-kv skm-eq-j³Øm-]\§Ä-¡mWv kv-s]-bv-kvem³-kv kn-eqsS. ho-«n-en-cp-¶v tPm-en sN-¿m³ hnÀ-Nz Hm-^o-kv skm-eq-j³-kn-sâ t_m-_n tXm-a-kv XmÂ-¸-cy-ap-Å-hÀ¡v hnÀ-Nz Hm-^o-kv tkh-\w e-`y-am-Ip-I. A-[n-Iw Xm-a-knA-S-¡-ap-Å ku-I-cy-§Ä \Â-In A-\mbmsX Xn-cp-h-\-´-]pcw, tIm-gn-t¡mSv, h-iy-sN-e-hp-IÄ Ip-d-bv¡p-I-bm-Wv Im-¡-\m-Sv B-ØmtIm-b-¼-¯qÀ Xp-S§n-b \Kc§-fn-te¡pw {]-hÀ¯\w \-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p¶ kv-s]-bv-kvem³-kv hnÀ-Nz hym-]n-¸n-¡p-sa¶v t_m-_n tXm-a-kv ]-d-bp¶p. Hm-^o-kv skm-eq-j³-kv-. Cu Bi-bw B-Zy-am-bn hf-sc Xp-Ñam-b am-k-hm-S-I-bv¡v H-cp Øm-]-\A-h-X-cn-¸n¨Xv F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in t_m-_n tXm-a¯n-\m-h-iyamb hnÀ-Nz Hm-^o-kv, hnÀ-Nz t^m¬

\-¼À kn-Ìw, tlmÄUv Hm¬ k-À-hokv, ^m-Ivkv kÀ-hokv, dn-k-]vj³ k-À-ho-kv Xp-S§n-b tk-h-\-§-Ä C-hÀ \-ÂIp-¶p. {]-[m-\-ambpw aq-¶v ]m-t¡-Pp-I-fm-bmWv tk-h-\-§Ä e-`y-am-IpI. {]-Xn-am-kw sh-dpw 500 cq-] \n-c-¡n Øm-]-\-§Ä¡v hnÀ-Nz A-{U-Êv e-`yam-Ipw, B A-{U-Ên-te-¡v h-cp-¶ I-¯p-Ifpw a-än-S-]m -Sp-Ifpw kw-cw-`-IÀ-¡v ssI-am-dpw. A-{UÊn-t\m-sSm-¸w t^m¬ \-¼cpw ^m-Iv-kv \-¼-cpw 1000 cq-] am-k-hmS-I-bn e-`y-amWv. t^m-Wn-te¡v h-cp-¶ tIm-fpIÄ kw-cw-`-IÀ-¡v IW-Îv sN-¿pw. ^m-Iv-kv ku-I-cyhpw e-`y-am¡pw. Cu ku-I-cy-§-tfm-sSm-¸w dn-k-]v-j³ kuI-cy-hpw {]-Xn-am-kw 1500 cq]-¡v \ÂIpw. D-]-t`m-àm¡-fp-sS kw-i-b-§Ä-¡p-Å a-dp-]-Snbpw Øm-]\-s¯¸än-bp-Å hn-h-c-§fpw dn-k-]v-j³ h-gn e-`n-¡pw. ss{]häv Hm-^o-kv dq-apIÄ, ao-änw-Kv lm-fpIÄ, tIm¬-^-d³-kv lm-fp-IÄ Xp-S§n-b tk-h-\-§Ä IqSn e-`y-am-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv t_m-_n tXm-a-kv. I-gnª P-\ph-cn-bn B-cw-`n¨ kv-s]-bv-kvem³-kv hnÀNz Hm-^o-kv skm-eq-j³-kv sh-dpw 6 am-kw sIm-≠v \q-än-\mÂ-¸-tXm-fw kw-cw-`-IÀ-¡v X-W-te-In kw-cw-`-IcwK-¯v ]p-¯³-am-\-§Ä c-Nn-¡p-I-bmWv..

Business Conclave and Awards 2013 kq£v-a, sNdp-In-S, CS-¯cw kwcw-`-§Ä (Fw-F-kv-Fw-C) cmPy-

¯nsâ k¼Zvhyh-Ø-bn h³kzm[o-\-amWv sNep-¯p-¶-Xv. tIc-f¯nepw ØnXn hyXy-kvX-a-Ã. \½psS k¼Zvhyh-Øbv¡v Icp-¯p-]-I-cp-¶Xpw hfÀ¨-bpsS {Km^n \nÀWmb-I-am-Ip-¶Xpw kq£-va, sNdp-In-S, CS-¯cw kwcw-`-§Ä Xs¶-bmWv. Cu taJ-e-bpsS {]m[m\yw Xncn-¨dn-ªmWv tI{µ kÀ¡mÀ FwFkv-Fw-C-IÄ¡mbn {]tXyI hIp¸v Xs¶ cq]o-I-cn-¨-Xv. kwØm-\-¯nsâ k¼Zvhyh-Ø-bpsS \s«-Ãmb FwFkv-FwC taJ-e-bnse kwcw-`-Isc AwKo-I-cn-¡p-¶-Xn-\mbn tIc-f-¯n CXp-hsc Imcy-amb {ia-§-sfm¶pw \S-¶n-«n-Ã. {]kn-²o-I-c-W-am-cw-`n¨v Hcp hÀj-¯n-\p-f-fn- Xs¶ _nkn-\ kv temIs¯ \nÀ®m-bI kzm[o\-ambn¯oÀ¶ FaÀPnMv tIcf amknI Cu taJ-e-bnse kwcw-`-Isc AwKo-I-cn-¡p-¶-Xn-\mbn tIc-f-¯nse BZys¯ FwF-kv-FwC _nkn-\Êv tIm¬t¢hv B³Uv AhmÀUv ss\äv (MSME Business Conclave and Awards 2013) kwL-Sn-¸n-¡p-¶p. 2013 sk]väw-_-À Ggn\v Act§-dp¶ saKm Châ v tIc-f-¯nse FwF-kv-FwC taJ-ebv¡v ]p¯³

DWÀhm-Ipw. FaÀPnMv tIcf amkn-Ibpw {_½ teWnwKv skmeqj³kpw kwbpàambn kwL-Sn-¸n¡p¶ MSME Business Conclave and Awards 2013 \pff t\man-t\-j-\p-IÄ Ct¸mÄ kaÀ¸n-¡mw. XoÀ¯pw imkv{Xo-bambmWv AhmÀUv \nÀ®-bw. Xmsg ]dbp¶ hn`m-K-§-fn-te¡v kq£v-a, sNdp-In-S, CS-¯cw kwcw-`-§Ä¡v At]-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. t\man-t\-j-\p-IÄ kzoI-cn-¡p¶ Ah-km\Xob-Xn, Pqsse 20. T h e

c a t e g o r i e s

Best Entrepreneur (Micro/Small/Medium) Best Enterprise (Micro/Small/Medium) Best Start UP Most Innovative Company Most Systemized Company Most Employee Friendly Company Most Eco-friendly Company Most Socially Committed Company IqSp-X hnh-c-§Ä¡v _Ô-s¸-SpI: 99461 08442, sh_vsskäv: www.msmeawards.com, e-mail: info@dcmediacorp.com

19


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.