Page 1

Diecézní charita Brno: Společenská odpovědnost firem i veřejnosti se zlepšuje Stále častěji se objevují případy, kdy Charitu oslovují firmy samy a nabízejí pomoc formou dobrovolnictví Diecézní charita Brno, která patří pod národní organizaci Charita Česká republika, působí v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče v Jihomoravském kraji a také v části Kraje Vysočina. Celkem má Diecézní charita Brno deset poboček, z toho sedm na území Jihomoravského kraje a tři na území Vysočiny. Její fungování by se bez dotací a finanční podpory firem, organizací a jednotlivců z regionu neobešlo. Jak vnímá společenskou odpovědnost v regionu a jak jí pomáhá, přiblížila v rozhovoru vedoucí PR oddělení Diecézní charity Brno Diana Tuyet-Lan Kosinová. Spektrum vašich služeb a pomoci potřebným, má obrovský rozsah. Můžete prozradit, na které ze služeb se vám daří získávat peníze snadněji a na které hůře? A kde vidíte příčiny? Jsme rádi za všechny získané finance, jež se nám podaří získat. Jsou služby, které se u veřejnosti těší všeobecně větší popularitě, jako například služby pro seniory. Lidé hodně slyší i na akce pro domovy pro matky v tísni. Veřejnost to zpravidla vnímá tak, že si zasluhují větší solidaritu, protože se do situace nedostaly vlastní vinou. Hůře se nám shání finanční prostředky na často neprávem tabuizované skupiny. Jde například o lidi bez domova nebo drogově závislé, o nichž ve společnosti stále převládá názor, že si za svoji situaci mohou sami. Na tyto naše cílové skupiny získáváme finance hodně obtížně, proto musí být podporovány místní samosprávou nebo státními dotacemi. Jaké trendy se v současné době objevují v oblasti dárcovství, které nebyly dříve tak časté? Pozorujeme, že finančních darů ubývá, neboť firmy, zvláště ty velké a nadnárodní koncerny si na společenské odpovědnosti zakládají svou image a v této oblasti se snaží zviditelnit tím, že podporu zaměřují na jednu cílovou skupinu potřebných nebo na oblast blízkou jejich podnikání. Nezřídka firmy zakládají vlastní nadace, jejichž prostřednictvím pak prostředky na dary rozdělují. Obrovským trendem, který k nám ze západu pronikl, je dobrovolnictví. Stále častěji se objevují případy, kdy nás firmy samy oslovují a nabízejí pomoc právě touto formou. Firma zaplatí svým zaměstnancům jeden den jako pracovní, ale uvolní je pro

pak putují na podporu výstavby nebo provozu zařízení pro lidi s mentálním postižením. Mimo to se během roku konají i různé benefiční koncerty. Nechceme veřejnost přesytit množstvím sbírek, ale dát jasný signál na co peníze použijeme. Alternativou sbírky je například akce s názvem Postní almužna, probíhající v postním období ve farnostech a kostelích. Výtěžek z této akce slouží na podporu chudých.

AKCE CIHLA. Jde o charitní sbírku na pomoc mentálně postiženým, která rok od roku získává více na popularitě. V samotných začátcích tato akce napomohla například k výstavbě charitního Chráněného bydlení sv. Michaela v Brně, který slouží mentálně postiženým. Na akci Cihla přitom přispívají jak jednotlivci, tak i firmy. Foto: Deník/Lubomír Stehlík pomoc v konkrétním charitním zařízení. Buď pomáhají zkrášlit interiér nebo okolí budovy, případně uspořádají volnočasový program na celý den pro klienty z našeho zařízení. Je to trend, který zvláště firmy se zahraniční účastí a velké korporátní celky prosazují stále více. Samostatnou kapitolou je pak naše humanitární pomoc v zahraničí, na kterou mnohé firmy také slyší. Není pak pro vás o to náročnější s těmito firmami komunikovat a přesvědčit je, když jejich spektrum zájmu je leckdy zacíleno na jinou potřebnou skupinu? Jistě, je to pro nás časově i personálně náročnější. Máme proto pracovníka, který se získávání financí od firem věnuje. Je pravdou, že firmy si raději vybírají takové cílové skupiny pro obdarování, které jsou u veřejnosti populárnější – například akce pro seniory či postižené. Nám pak nezřídka nastává problém dostat finance například na poradenské služby, o něž je paradoxně neustále rostoucí zájem lidí v nouzi, příkladem toho je dluhové poradenství. Můžete uvést některé ze zajímavých akcí či projektů, které se vám podařily právě za podpory firem? Diecézní charitě Brno se daří ve spolupráci s firmami pořádat nejrůznější osvětové akce. Příkladem je Den charity, kdy v Brně Lužánkách pořádáme v září zážitkový happening s interaktivním programem pro ve-

řejnost. Na tuto akci firmy rády přispívají, neboť tak napomáhají upozornit na sociální problémy v okolí a na lidi, kteří potřebují pomoc a sami si pomoci nemohou. Uspořádali jsme například také fotokampaň ve spolupráci s herci městského divadla, kteří se fotili v rolích lidí v nouzi. I na realizaci této akce přispěly firmy. Hmatatelnou pomocí, které se nám dostává od firem, bývají například i dary v podobě použitého zánovního počítačového vybavení. Diecézní charita Brno organizuje v rámci území, kde působí, celou řadu dobročinných sbírek, do kterých finančně přispívá i veřejnost. Můžete přiblížit některé z těchto akcí a nastínit, jak vám tyto sbírky pomohly? Lze říci, že naší vlajkovou lodí je Tříkrálová sbírka, která se těší čtrnáctileté tradici a je celostátní akcí Charity ČR. Jen na území brněnské diecézní charity se letos vykoledovalo více než 19 milionů korun, na území města Brna více než 1,6 milionu korun. Je to sbírka postavená na lidové tradici, která se těší značnému zájmu a stále větší důvěře dárců. Významnou sbírkou je také akce Cihla, kterou pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Portus. Jde o celostátní sbírku určenou na podporu lidí s mentálním postižením. V rámci této sbírky si lidé mohou za symbolickou částku sto korun zakoupit cihlu, takto získané finance

Kolik zařízení a služeb vaše organizace vlastně provozuje? Máme zhruba 120 zařízení a služeb na pomoc lidem v nouzi. Jde o velmi širokou škálu poskytovaných služeb ať již pro seniory, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, mládež, drogově závislé nebo například cizince a uprchlíky. Charita se snaží pomáhat především v té oblasti každého z regionů, kde je to nejvíce potřeba. Ročně tak pomáháme více než padesáti tisícům lidí v nouzi. Můžete nám některé z vašich služeb či zařízení přiblížit? Ze služeb, které poskytujeme v Brně, lze za významné považovat například objekt denního centra Bratislavská. Jsou to prostory pro lidi bez domova, je tam azylový dům a noclehárna. Za přispění stavebních firem se nám tam podařilo nedávno zřídit učebnu pro lidi, kteří mají špatnou uplatnitelnost na trhu práce. Dalším příkladem je Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty. Provozujeme také mnoho služeb pro lidi s mentálním postižením, ať již jde o Chráněné bydlení sv. Michaela v Brně nebo denní stacionář v Líšni, hodně využívanou službou je i osobní asistence. Také seniorům je věnována celá řada služeb, neboť Charita usiluje, aby senioři mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí pokud je to možné. Řada seniorů využívá naši charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.

Máte nějakou službu, kterou poskytujete letos nově? V současné době je pro Charitu velice náročné udržet nastavený rozsah služeb pro potřebné, neboť dotací a získaných financí od dárců je při rostoucích cenách na trhu stále méně a méně. Proto se také nepouštíme do zřizování dalších služeb, ale usilujeme o to, aby ty současné co nejlépe fungovaly. Eva Bártíková

Jm zzz jm priloha 4text charita  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you