Page 1

REGULAMIN I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Inne kolory zimy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma MARUN, ul. Stefana śeromskiego 2/2, 58-350 Mieroszów - właściciel serwisu internetowego dCamera.pl (http://www.dcamera.pl) – zwany dalej „Organizatorem”. 1.2 Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy Regulamin Konkursu. 1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie serwisu dCamera.pl. II. CEL KONKURSU 2.1 Głównymi celami konkursu jest: promocja fotografujących twórców oraz ich dorobku, zebranie i ukazanie w formie fotografii naturalnego piękna krajobrazu zimowego, popularyzacja fotografii – jako medium dokumentującego otaczającą nas rzeczywistość. III. CZAS TRWANIA KONKURSU 3.1 Konkurs trwa od 12 lutego 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 3.2 Prace na konkurs moŜna zgłaszać w okresie od 12 lutego 2013 roku do 31 marca 2013 (włącznie). IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 4.1 Udział w konkursie jest bezpłatny. 4.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające stałe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4.3 W konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące amatorsko i profesjonalnie. 4.4 W konkursie nie mogą wziąć udziału przedstawiciele oraz najbliŜsza rodzina Organizatora Konkursu, a takŜe Redakcja serwisu internetowego dCamera.pl (http://dcamera.pl). 4.5 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie za pomocą formularza zdjęć konkursowych. Zgłoszenie wymaga załoŜenia konta w serwisie dCamera.pl lub zalogowania się do serwisu. 4.6 Prace konkursowe moŜna zgłaszać do 31 marca 2013 roku do godziny 23:59:59 V. WYMOGI DOTYCZĄCE FOTOGRAFII KONKURSOWYCH 5.1 Tematem fotografii konkursowych są: Inne kolory zimy. 5.2 Fotografia konkursowa nie moŜe zawierać Ŝadnych czytelnych znaków towarowych, logotypów, symboli handlowych i marketingowych. 5.3 Fotografia konkursowa nie moŜe zawierać nadrukowanej daty oraz ozdobników graficzny. 5.4 Organizator dopuszcza komputerową obróbkę zdjęcia w programie graficznym odnoszącą się do całego zdjęcia. 5.5 Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane fotomontaŜe i kolaŜe fotograficzne. 5.6 Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej analogowej i cyfrowej, barwnej lub czarno-białej. 5.7 Organizator dopuszcza do konkursu fotografie w technice HDR.


VI ZGŁOSZENIE 6.1 KaŜdy uczestnik moŜe przesłać maksymalnie 5 fotografii wyłącznie własnego autorstwa. 6.2 Do Konkursu przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane w formacie JPG o objętości pliku nie przekraczającej 250 KB dla jednego zdjęcia. 6.3 Do Konkursu zakwalifikowane zostaną zdjęcia zgodne z regulaminem pozostające w galerii uŜytkownika po dniu 31 marca 2013, co oznacza, Ŝe w trakcie trwania konkursu uczestnik moŜe wymieniać zdjęcia w swojej galerii.

VII NAGRODY 7.1 Jury konkursu powołuje organizator. 7.2 Do konkursu zakwalifikowane będą prace fotograficzne zgodne z tematem konkursu, oraz zgłoszone zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. 7.3 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac o raŜąco niskiej jakości technicznej oraz warsztatowej. 7.4 Podczas posiedzenia Jury, które odbędzie się po 31 marca 2013 roku wyłonieni zostaną laureaci konkursu. 7.5 Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę (szczegóły na końcu regulaminu). 7.6 Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od jego decyzji 7.7 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny. 7.8 Przyznane nagrody zostaną dostarczone laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie paczki lub listu poleconego (priorytetowego) do 30 kwietnia 2013 roku na koszt Organizatora. 7.9 Nie przyjęcie nadanej paczki z nagrodą, które spowoduje zwrot przesyłki do Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. VIII PRAWA AUTORSKIE 8.1 Prawa autorskie i majątkowe do wszystkich przesłanych na konkurs fotografii muszą naleŜeć do zgłaszających, którzy w wyniku uczestnictwa w konkursie nie tracą ich. 8.2 Uczestnik wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w ramach promocji i podsumowania konkursu w mediach elektronicznych i prasie. 8.3 Uczestnik wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe przechowywanie nadesłanych prac fotograficznych w postaci plików elektronicznych na serwerach naleŜących do organizatora, a takŜe nośnikach w tym: kartach pamięci, dyskach twardych, pendrive’ach, płytach CD, płytach DVD w celu archiwizacji dokumentacji konkursowej. 8.4 Zgłaszający wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w galerii konkursowej, na wirtualnej wystawie pokonkursowej znajdującej się w formie strony internetowej lub prezentacji multimedialnej na serwerach i stronach organizatora.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2012


NAGRODY Fundatorem nagród jest Wydawnictwo GALAKTYKA (www.galaktyka.com.pl)

I NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka Eberhard Schuy - FOTOGRAFIA PRODUKTOWA. OD PRZEDMIOTU DO MARTWEJ NATURY. WYDANIE ROZSZERZONE I ZAKTUALIZOWANE II NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka David duChemin - ZDJĘCIE:PROCES TWORZENIA. OPOWIEŚĆ O FOTOGRAFII OD POMYSŁU DO OBRAZU III NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka Bryan Peterson - KOMPOZYCJA BEZ TAJEMNIC

Regulamin konkursu Inne kolory zimy  

Zapraszamy do konkursu fotograficznego Inne kolory zimy. Do wybrania nowości wydawnicze od Wydawnictwa GALAKTYKA

Advertisement