Page 1

REGULAMIN I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Inne kolory zimy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma MARUN, ul. Stefana śeromskiego 2/2, 58-350 Mieroszów - właściciel serwisu internetowego dCamera.pl (http://www.dcamera.pl) – zwany dalej „Organizatorem”. 1.2 Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy Regulamin Konkursu. 1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie serwisu dCamera.pl. II. CEL KONKURSU 2.1 Głównymi celami konkursu jest: promocja fotografujących twórców oraz ich dorobku, zebranie i ukazanie w formie fotografii naturalnego piękna krajobrazu zimowego, popularyzacja fotografii – jako medium dokumentującego otaczającą nas rzeczywistość. III. CZAS TRWANIA KONKURSU 3.1 Konkurs trwa od 12 lutego 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 3.2 Prace na konkurs moŜna zgłaszać w okresie od 12 lutego 2013 roku do 31 marca 2013 (włącznie). IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 4.1 Udział w konkursie jest bezpłatny. 4.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające stałe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4.3 W konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące amatorsko i profesjonalnie. 4.4 W konkursie nie mogą wziąć udziału przedstawiciele oraz najbliŜsza rodzina Organizatora Konkursu, a takŜe Redakcja serwisu internetowego dCamera.pl (http://dcamera.pl). 4.5 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie za pomocą formularza zdjęć konkursowych. Zgłoszenie wymaga załoŜenia konta w serwisie dCamera.pl lub zalogowania się do serwisu. 4.6 Prace konkursowe moŜna zgłaszać do 31 marca 2013 roku do godziny 23:59:59 V. WYMOGI DOTYCZĄCE FOTOGRAFII KONKURSOWYCH 5.1 Tematem fotografii konkursowych są: Inne kolory zimy. 5.2 Fotografia konkursowa nie moŜe zawierać Ŝadnych czytelnych znaków towarowych, logotypów, symboli handlowych i marketingowych. 5.3 Fotografia konkursowa nie moŜe zawierać nadrukowanej daty oraz ozdobników graficzny. 5.4 Organizator dopuszcza komputerową obróbkę zdjęcia w programie graficznym odnoszącą się do całego zdjęcia. 5.5 Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane fotomontaŜe i kolaŜe fotograficzne. 5.6 Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej analogowej i cyfrowej, barwnej lub czarno-białej. 5.7 Organizator dopuszcza do konkursu fotografie w technice HDR.


VI ZGŁOSZENIE 6.1 KaŜdy uczestnik moŜe przesłać maksymalnie 5 fotografii wyłącznie własnego autorstwa. 6.2 Do Konkursu przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane w formacie JPG o objętości pliku nie przekraczającej 250 KB dla jednego zdjęcia. 6.3 Do Konkursu zakwalifikowane zostaną zdjęcia zgodne z regulaminem pozostające w galerii uŜytkownika po dniu 31 marca 2013, co oznacza, Ŝe w trakcie trwania konkursu uczestnik moŜe wymieniać zdjęcia w swojej galerii.

VII NAGRODY 7.1 Jury konkursu powołuje organizator. 7.2 Do konkursu zakwalifikowane będą prace fotograficzne zgodne z tematem konkursu, oraz zgłoszone zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. 7.3 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac o raŜąco niskiej jakości technicznej oraz warsztatowej. 7.4 Podczas posiedzenia Jury, które odbędzie się po 31 marca 2013 roku wyłonieni zostaną laureaci konkursu. 7.5 Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę (szczegóły na końcu regulaminu). 7.6 Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od jego decyzji 7.7 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny. 7.8 Przyznane nagrody zostaną dostarczone laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie paczki lub listu poleconego (priorytetowego) do 30 kwietnia 2013 roku na koszt Organizatora. 7.9 Nie przyjęcie nadanej paczki z nagrodą, które spowoduje zwrot przesyłki do Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. VIII PRAWA AUTORSKIE 8.1 Prawa autorskie i majątkowe do wszystkich przesłanych na konkurs fotografii muszą naleŜeć do zgłaszających, którzy w wyniku uczestnictwa w konkursie nie tracą ich. 8.2 Uczestnik wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w ramach promocji i podsumowania konkursu w mediach elektronicznych i prasie. 8.3 Uczestnik wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe przechowywanie nadesłanych prac fotograficznych w postaci plików elektronicznych na serwerach naleŜących do organizatora, a takŜe nośnikach w tym: kartach pamięci, dyskach twardych, pendrive’ach, płytach CD, płytach DVD w celu archiwizacji dokumentacji konkursowej. 8.4 Zgłaszający wyraŜa zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w galerii konkursowej, na wirtualnej wystawie pokonkursowej znajdującej się w formie strony internetowej lub prezentacji multimedialnej na serwerach i stronach organizatora.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2012


NAGRODY Fundatorem nagród jest Wydawnictwo GALAKTYKA (www.galaktyka.com.pl)

I NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka Eberhard Schuy - FOTOGRAFIA PRODUKTOWA. OD PRZEDMIOTU DO MARTWEJ NATURY. WYDANIE ROZSZERZONE I ZAKTUALIZOWANE II NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka David duChemin - ZDJĘCIE:PROCES TWORZENIA. OPOWIEŚĆ O FOTOGRAFII OD POMYSŁU DO OBRAZU III NAGRODA: Nowość wydawnictwa Galaktyka – 1 ksiąŜka Bryan Peterson - KOMPOZYCJA BEZ TAJEMNIC

Regulamin konkursu Inne kolory zimy  

Zapraszamy do konkursu fotograficznego Inne kolory zimy. Do wybrania nowości wydawnicze od Wydawnictwa GALAKTYKA

Regulamin konkursu Inne kolory zimy  

Zapraszamy do konkursu fotograficznego Inne kolory zimy. Do wybrania nowości wydawnicze od Wydawnictwa GALAKTYKA

Advertisement