Page 1

192

JESIENNE INSPIRACJE JESIEŃ W PEJZAŻU 2012


Pod ocenę Jury przekazano 1 61 0 fotografii, które spełniały wytyczne regulaminowe konkursu. Wybranie z tak wielu zdjęć trzech zwycięskich fotografii było nie lada wyzwaniem. Jury podzieliło prace na dwa etapy. W pierwszym wyłoniono niespełna 200 fotografii, które swoim ujęciem tematu szczególnie urzekły członków komisji. Wyróżnione w ten sposób zdjęcia opublikowane zostały w niniejszej, pokonkursowej publikacji. Drugi etap nie okazał się wcale łatwiejszy, wybranie trzech nagrodzonych fotografii z blisko 200 świetnych zdjęć było bardzo trudne. Zwłaszcza, że zdania jurorów były od początku podzielone. Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Łukasz Oflus z Legnicy II miejsce - Renata Wolska-Wardęska z Kartuz III miejsce - Marcin Urbanowicz z Gliwic W publikacji oprócz prac laureatów zobaczymy „1 92 jesienne inspiracje”. Są to prace, które zdaniem Jury wyróżniały się ciekawym podejściem do tematu, kolorem, osobliwym klimatem fotografii lub indywidualnym punktem widzenia. W niniejszej publikacji zostały ułożone zgodnie z chronologią przesyłania ich przez uczestników. Publikacja w niniejszym katalogu stanowi formę wyróżnienia dla ich autorów. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie, a partnerom za wsparcie.

fot. Łukasz Oflus


I mi ejsce ナ「ka sz Oflus z Le gni cy


II mie jsce R enata Wolska­Wardę ska z Kartuz


III miejsce Mar cin Ur banow icz z Gl iw ic


fot . S ł awom i r S i e ł a c z

Str o n a 7


fot . S ł awom i r S i e ł a c z

Str o n a 8


fot . S ł awom i r S i e ł a c z

Str o n a 9


fot . D o rota Ma l c zews ka

Str o n a 1 0


fot . M ar ek Kl i m e k

Str o n a 1 1


fot . M ar ek Kl i m e k

Str o n a 1 2


fot . M ar ek Kl i m e k

Str o n a 1 3


fot . Al i c ja Mi ęk us

Str o n a 1 4


f ot . J o ann a Now iń s ka

Str o n a 1 5


f ot . J o ann a Now iń s ka

Str o n a 1 6


fot . J a nus z C h o jn ac k i

Str o n a 1 7


fot . J a nus z C h o jn ac k i

Str o n a 1 8


fot . J a nus z C h o jn ac k i

Str o n a 1 9


f ot . Kr z ysz to f M ie r z e jews k i

Str o n a 20


f ot . Kr z ysz to f M ie r z e jews k i

Str o n a 21


f ot . M a re k N u Ĺź ka

Str o n a 22


f ot . M a re k N u Ĺź ka

Str o n a 23


fot. B i el ec k i S tan i s Ĺ‚ aw

Str o n a 24


f ot . W i es Ĺ‚ aw B i en i e k

Str o n a 25


f ot . W i es Ĺ‚ aw B i en i e k

Str o n a 26


f ot . M on i ka Mał y c h a

Str o n a 27


f ot . An d r z ej S m o l i Ĺ„ s ki

Str o n a 28


f ot . E we l i n a B or ow ia k

Str o n a 29


fot . Pa u l i n a Ja ro s Ĺ‚ aws ka

Str o n a 30


fot . M ic h ał Ś l ęc z e k

Str o n a 31


f ot . Katar z yn a Je r zy kow s ka

Str o n a 32


fot . Jan Cz y Ĺź

Str o n a 33


fot . M on ika Gał ą zka

Str o n a 34


fot . Kr z ys zto f S zk ur Ĺ‚ atows k i

Str o n a 35


f ot . S Ĺ‚ awom i r M u s zy n sk i

Str o n a 36


f ot . M ar c e l i n a D Ä…b rows ka

Str o n a 37


f ot . Pi ot r Hał a s a

Str o n a 38


fot. M ar ze na Per m u s

Str o n a 39


f ot . M a Ĺ‚ g o rzata J an ow i c z

Str o n a 40


f ot . M a Ĺ‚ g o rzata J an ow i c z

Str o n a 41


f ot . An d r ze j Le m i e s z e k

Str o n a 42


f ot . An d r ze j Le m i e s z e k

Str o n a 43


f ot . An d r ze j Le m i e s z e k

Str o n a 44


fot. Ma rt y n a Kuc zm a

Str o n a 45


fot. Ma rt y n a Kuc zm a

Str o n a 46


fot. Ad am Kr u k

Str o n a 47


fot. Ad am Kr u k

Str o n a 48


fot . Pi ot r O wc za r ek

Str o n a 49


fot . Pi ot r O wc za r ek

Str o n a 5 0


fot . Piot r R osi Ĺ„s k i

Str o n a 5 1


fot . Piot r R osi Ĺ„s k i

Str o n a 5232 3


f otfot . An. Piot d r zerj RLeosim ińse skzi e k

Str o n a 5233 3


fot . Woj ci ec h J ar em e k

Str o n a 5 4


f ot. Iwon a Dar d z i Ĺ„ s ka

Str o n a 5 5


f ot . K l au d i a S z tu ka

Str o n a 5 6


f ot . Kam i l a Kam i Ĺ„ ska

Str o n a 5 7


f ot . Kam i l a Kam i Ĺ„ ska

Str o n a 5 8


f ot . K r z ys zto f Ko c z e ra

Str o n a 5 9


fot . E wa Ko p e ć

Str o n a 60


fot . E wa Ko p e ć

Str o n a 61


fot . E wa Ko p e ć

Str o n a 62


f ot . Ma r ze n a O b szy Ĺ„ s ka

Str o n a 63


f ot . Pawe ł B oże k

Str o n a 64


fot . Ag ni e s z ka Z i m n y

Str o n a 65


fot. E we l i na C h mi e ln i a k

Str o n a 66


fot . A neta A da m ska

Str o n a 67


fot . M ic ha Ĺ‚ R ze p ka

Str o n a 68


fot . M ic ha Ĺ‚ R ze p ka

Str o n a 69


f ot . Wac Ĺ‚ aw Ku b i n i e c

Str o n a 7 0


fot . E d y ta Fi o Ĺ‚ ek

Str o n a 7 1


f ot . Pat ry c j a Wal c za k

Str o n a 7 3


f ot . Tom a sz B o h m

Str o n a 7 4


fot . Sz y mo n Jas i on ows k i

Str o n a 7 5


Fot . Kar o l i n a M al i n ows ka

Str o n a 7 6


fot . R af ał Ka c z o r

Str o n a 7 7


fot . Natal i a B o gu ta

Str o n a 7 8


f ot . Pau l i n a M azu r k i ewi c z

Str o n a 7 9


f ot . Pau l i n a M azu r k i ewi c z

Str o n a 80


fot . A l i c ja Pać ko

Str o n a 81


fot . B oż e n a Ż y l i ńska

Str o n a 82


f ot . E we l i n a D o brz y Ĺ„ ska

Str o n a 83


f ot . E we l i n a D o brz y Ĺ„ ska

Str o n a 84


fot . K r z ys z tof Po rÄ™ b sk i

Str o n a 85


f ot . Tom as z B om ba Ĺ‚ a

Str o n a 86


fot . H u b er t Tyc

Str o n a 87


f ot . Ma r iu s z Ĺ aw n i cz a k

Str o n a 88


f ot . S Ĺ‚ awo m i r Ku l e s za

Str o n a 89


f ot . M aj a Ga br ye l s ka

Str o n a 90


fot. To m as z B u t t l e r

Str o n a 91


fot. To m as z B u t t l e r

Str o n a 92


fot. To m as z B u t t l e r

Str o n a 93


fot. El w i r a Kus z

Str o n a 94


fot . W i k to r i a Ku rd e k

Str o n a 95


fot . W i k to r i a Ku rd e k

Str o n a 96


fot . M a ri a Pi ek utows ka

Str o n a 97


f ot . A d am J a nkows k i

Str o n a 98


fot . M a ri a Pi ek utows ka

Str o n a 99


fot . R en ata S i wo Ĺ„

Str o n a 1 00


f ot . Ag n i e s z ka S z an duł a

Str o n a 1 01


fot. M i c h ał M a jc h r z ak

Str o n a 1 02


fot. M i c h ał M a jc h r z ak

Str o n a 1 03


fot. M i c h ał M a jc h r z ak

Str o n a 1 04


f ot . M o n i ka Gr u nt kows ka

Str o n a 1 05


f ot . M o n i ka Gr u nt kows ka

Str o n a 1 06


f ot . M o n i ka Gr u nt kows ka

Str o n a 1 07


fot . To ma s z Bi e l ak

Str o n a 1 08


fot. Tom as z J oc h em c zy k

Str o n a 1 09


fot . J ac ek S o p otn i c k i

Str o n a 1 1 0


f ot . Pa u l i na M ać kow ia k

Str o n a 1 1 1


fot . K i n ga Wa l ews ka

Str o n a 1 1 2


fot . Pat r y k G uz i k

Str o n a 1 1 3


f ot . Ĺ ukasz B e d n arc zy k

Str o n a 1 1 4


f ot . D ag m ar a K wo l ek

Str o n a 1 1 5


f ot . D ag m ar a K wo l ek

Str o n a 1 1 6


f ot . B e ata Wal e r owi c z

Str o n a 1 1 7


f ot . Wojc i e c h Fi r l e j

Str o n a 1 1 8


f ot . Wojc i e c h Fi r l e j

Str o n a 1 1 9


f ot . Wojc i e c h Fi r l e j

Str o n a 1 20


fot . D om i n i k S m ol ar ek

Str o n a 1 21


fot . Pr ze m ys Ĺ‚ aw S k ro b e k

Str o n a 1 22


fot . To m as z S i b i er sk i

Str o n a 1 23


f ot. K rz ysz to f C i o c h

Str o n a 1 24


fot . E l ż b i eta W yr z y kows ka­ R u p

Str o n a 1 25


fot . E l ż b i eta W yr z y kows ka­ R u p

Str o n a 1 26


fot . A g ni e sz ka B ut l ews ka

Str o n a 1 27


f ot . M a rc i n Ma jkows k i

Str o n a 1 28


fot . Ed yta D r ew ni c ka

Str o n a 1 29


fot . Ed yta D r ew ni c ka

Str o n a 1 30


fot . M a rc i n D ar a Ĺź

Str o n a 1 31


fot . A gn i e sz ka R us i n ow ska

Str o n a 1 32


fot . An eta S ta Ĺ„ska

Str o n a 1 33


fot . An n a D y kas

Str o n a 1 34


f ot . Ma rc i n U r b an owi c z

Str o n a 1 35


f ot. An dr z e j O l e c h now sk i

Str o n a 1 37


f ot . Ja dwi g a S z yp e r s ka

Str o n a 1 38


f ot . Ja dwi g a S z yp e r s ka

Str o n a 1 39


fot . D om i ni ka Be s i Ĺ„ s ka

Str o n a 1 40


fot . M i l e na Be d n ar c z yk

Str o n a 1 41


fot . E wa M al e nd ow ska

Str o n a 1 42


fot . M ar i u sz Z i m n y

Str o n a 1 43


fot . Sy l wi a H o l d a

Str o n a 1 44


f ot . M a r i us z S zc ze p an i ak

Str o n a 1 45


fot . J an u s z R 贸偶y c k i

Str o n a 1 46


fot. Mar ta Now i cka

Str o n a 1 47


fot . J u st y n a Kot

Str o n a 1 48


fot . Woj ci ec h J ar em e k

Str o n a 1 49


f ot . I zab e l a Are n d t

Str o n a 1 5 0


fot. Ju s t y n a Kar i n a G or be n ko 足Wi lk

Str o n a 1 5 1


fot fot . K.r zMyso zn tof i ka Po S i rÄ™ u pbask i

Str o n a 1235 23


fot J o l an ta Kl i m owi c z

Str o n a 1 5 3


Str o n a 1 5 4


fot . J er z y H uc u l ak

Str o n a 1 5 5


f ot. Ir e n a Kawa

Str o n a 1 5 6


f ot. Ir e n a Kawa

Str o n a 1 5 7


fot . To m as z W 贸j c i ak

Str o n a 1 5 8


f ot . J u l i a Zab r o d z ka

Str o n a 1 5 9


fot. Katar zy n a Fe rtał a

Str o n a 1 60


fot . J o ann a Kr o l i c ka

Str o n a 1 61


fot . A nd rz e j J o Ĺ„ c zy k

Str o n a 1 62


f ot . To m as z O ko n i ews k i

Str o n a 1 63


fot. Fer d y n an d S z c z ep a ni k

Str o n a 1 64


f ot . M are k Be d n ar z

Str o n a 1 65


f ot . M are k Be d n ar z

Str o n a 1 66


fot . A n ge l i ka Pi Ä™ tak

Str o n a 1 67


fot . Pi ot r Ch o c h Ĺ‚ ow

Str o n a 1 68


f ot . M o n i ka B or kows ka

Str o n a 1 69


f ot . M o n i ka B or kows ka

Str o n a 1 70


fot . M ar e k Z ajkow s k i

Str o n a 1 71


fot . Ĺ u kas z B ud n i k

Str o n a 1 72


fot. Iz ab e l a Nowak

Str o n a 1 73


fot . M o n i ka C ha ń s ka­ Tr a j e r

Str o n a 1 74


fot . M ał g o r zata To m as z ew i c z

Str o n a 1 75


fot. An d r ze j Top c z ews k i

Str o n a 1 76


fot. An eta U r b an

Str o n a 1 77


f ot . M ari u s z Wo z i Ĺ„ sk i

Str o n a 1 78


fot . Pawe ł B ąc zy k

Str o n a 1 79


fot . M a r ta Wo jc i e c h ows ka

Str o n a 1 80


fot . A n na B u jn i ewi c z

Str o n a 1 81


fot . A n na B u jn i ewi c z

Str o n a 1 82


fot . S e b as ti a n K r upa

Str o n a 1 83


fot. Paweł Ku c h ar s k i

Str o n a 1 84


f ot . M i c h ał S o l ak

Str o n a 1 85


f ot . Ma r i a Patal a s

Str o n a 1 86


fot . J e r zy S z l ac h c i c

Str o n a 1 87


f ot . R afa Ĺ‚ Gr z e l akow s k i

Str o n a 1 88


fot. R e nata Wol s ka ­ War d ę s ka

Str o n a 1 89


Katalog - Jesień w pejzażu  
Katalog - Jesień w pejzażu  

Przegląd prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu "Jesień w pejzażu"

Advertisement