Page 1

Light of Late November for SATB chorus with divisi Text by Barbara Crooker

Music by Dale Trumbore

j œ œ œ

ALTO

of

3 & 4 œ™ œ œ™

Praise the light

& 43 Œ ‹ ?3 Œ BASS ¢ 4

{

& 43 ?3 4

Ϫ

œ

deep

in

the

deep

in

the

& œ™ œ œ ‹ œ™ œ œ in

the

FO R

deep

¢

?

{

& ?

deep

œœ ™™ œ™

∑

∑

42

∑

∑

42

late No - vem - ber,

∑

bones.

œœ ™™

43 ˙™

in

œœ œ

the

38 œj #œ œ œ

#œ™ œ œ

38 œj œ œ œ

œ œ

the thin

≈

the thin

Œ

p

Œ

43 ˙™

Œ

∑

38

∑

≈

42

∑

Ϫ

Praise

sun - light

œ œ

Ϫ

bones.

œ ™™ œ

38

∑

∑

38

j œ #œœ

œ

œ ∑

œ 44 #œ

the

crows

mp

>œ 3œ œ œ

chat - ter - ing

44 Ó

∑

œ

> 3 œ œ œ œ œ #œ œ Œ > 3

chat - ter - ing

chat - ter - ing

44

∑

43 ˙ ™

∑

44

∑ poco accel.

43 ˙˙ ™™

#œ™ œœ

∑

∑

˙˙ ™™

that goes

∑

43 ˙™

43

œ

poco accel.

bones.

œœ ™™ œ™

sun - light

38

∑

œ

that goes

∑

bones.

œœ #œœœ ™™™ œœ

42

˙˙

n œœ

PE

& ™ œ œ œ

˙

42 Œ

j œ # œœ œœ

Œ

° & œ™ œ œ #œ ™ 6

Ϫ Ϫ

late No - vem - ber,

RU

Piano

q = ca. 60

œ

j œ #œ œ nœ

of

TENOR

˙

≈

SA L

Praise the light p

42 Œ

sun - light

LY

q = ca. 60

O N

° 3p œ™ SOPRANO & 4 œ™ œ

Œ

Œ

Ϫ

œ

∑ © Dale Trumbore 2013 www.daletrumbore.com

44 #œ Ó 44

Ó

œ

3

œ

œ

œœ

œ 3

Œ

œ

œœ

œ #œ 3

œ


Light of Late November p

2 œ > œ œ 4

> 3 œ œ œ Œ 3

3 ? œ œ œ œ

chat - ter- ing

?

œ #œ œ 3

œ œœ œœ

3

3

° œ #3œ œ œ & Œ

trees;

˙

though they are

3

3

œ œ œ œ

œ #œ œ

œ œ

42 42

œ

?

PE

w

w w

44

œœ ™™

œ #œ œ œœ œ œ 3

œœ œ #œ œ

w w

mf

œ œ J

in night,

œœ J

œœ

they

‰ œ J

they

˙

do

not

œ de -

œ J

œ

˙˙

œ

what

lit - tle

there's

˙

j œ œ™

3 4 œ œ

what

lit - tle

there's

˙

j œ œ™

œ œ 43

Praise

what

lit - tle

there's

pp

˙

œ œ™ J

œ œ 3 4

Praise

what

lit - tle

there's

˙

˙˙

j œ œ™ œ œ™

b˙ ˙

˙˙

pp

3

œ

de -

œ œ 43

> 3 œ # œ œ œœ ˙ œ œ Œ >3

œœ œœ œ œ

not

∑

sub.

chat - ter - ing

do

j œ œ™

Praise

3

œ

˙

˙

œœ œ œ œœ œ #œ œ

˙

p

pp

˙

3

j œ œ

∑

pp

3

p

in night,

chat - ter - ing Praise

œ #œ œ

3

mf

j œ œ

sub.

w

spair.

3

œ

w

mp

Œ

œ

chat - ter - ing

Ó œ œœ œ œ #œ œ Œ 3

FO R {

&

œ J

> 3 œ #œ œ œœ œ œ ˙˙ Œ >3

spair.

¢

clothed

44

∑

3

?

clothed

œ œ 44 œ ™

p

chat - ter - ing

& w ‹

∑

chat - ter - ing

chat - ter - ing chat -ter - ing

mp

∑

42 ‰ œJ

œ

œ œ œ bœ

p

& Ó

44

though they are

mf

œœ bœ

˙œ œ œ

3

15

∑

42 ‰ œj œ œ 44 œ™

trees;

in the oak

œœ

∑

p

RU

{

3

mf

œ

œœ œ

in the oak

p

q = ca. 66

∑

SA L

3

& œ œ œ œ ‹ chat-ter- ing

&

42

˙œ # œ œ œ >3

chat - ter - ing

p

44

mf

chat - ter- ing

& Œ

∑

chat - ter-ing

chat - ter - ing,

¢

mf

3

O N

° >œ #3œ œ ˙ &

2 11

LY

q = ca. 66

œ œœ ™™ J

œ œ

œ

œœ

œœ

43 43


Light of Late November 3

left:

‰ j œ œ™ bœ 42 œ œ 43 œ™ œ J

‰ Œ

3 ‰ j bœ 42 œ 4 œ œ œ™ J œ™ œ

‰ Œ

the small boats

mp

3 &4 ˙

milk - weed

3 & 4 b˙ ‹ left:

Œ

mp

?3 ˙ ¢ 4

Œ

3 &4

of

milk - weed

42

∑

˙ ˙

? 3 b˙˙ 4

Œ

° 7 & 8 bœ œ œ

j œ

Ϫ Ϫ

œ

42

bœ J

42

∑

26

œ

ar - chi - tec - ture

ar - chi - tec - ture

FO R

7 & 8 bœ œ œ bœ ‹ ar - chi - tec - ture

? 7 bœ œ œ œ ¢ 8

{

ar - chi - tec - ture

œ œ œ

œ œ

œ œ bœœ

43

œ

œ œ ∑

43

b˙ b˙

husks,

43

∑

Œ

husks, pp

∑

pp

husks,

Œ

˙˙

Œ Œ

43

∑

b˙ œ bœ

Œ

42 bœ ™

j bœ 43

œ

43 ˙ ™

42 œ ™

j 43 j œ œ œ

œ

43 œ

bœ of

trees.

of

of

œ of

bœ œ œœ

Praise

trees.

œ

trees.

43

43

trees.

43 b˙˙ ™™

bœ ˙

mf

mf

Praise mf

the

Praise

the

42 bœ ™ mf

42 bœ ™

Praise

œ bœ

bœ ™ œ™ 24 bbœœ ™™

42

the

j œ bœ

mea - dow

mea - dow

œ 43 bœ œ J J

mea - dow

œ 43 bœJ œ J

the

j bœ œ œ œ J

mea - dow

43

shells,

p

œ bœ™

hulls, p

bœ bœ ™ p

œ œ™ hulls,

Œ

b˙˙

bœ œ™

bœ œ ™ mp

shells, mp

œ œ™

hulls,

bœ bœ

∑

œ œ ™ bœ 78 J

mp

hulls,

43 b˙ ™

PE

7 &8 œ œ œ œ

pods,

∑

42

∑

left:

? 7 bœ 8

husks,

SA L

the small boats

mp

7 & 8 bœ œ

pods,

pp

left:

{

of

Œ

˙

p

j œ bœœ 34 bbœœJ œœ

bœœ bœœ

œ™ bœ ™ bœ ™ œ™

shells,

j 7 œ 8

shells,

œ bœ

œ bœ

weeds:

j œ œ

œ

œ œ J

j 7 œ 8

the

‰ bœ œ ™ bœ 78 J

of dried

of dried

the

mp

j œ œ

Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ

the

j bœœ bœœ J

œ

weeds:

œ œ J

˙™

of dried

weeds:

˙™ œ b˙˙ ™™

78

, ,

b˙ ™

weeds:

78

,

˙™

of dried

j œ œœ œœ œœ J

the

LY

pp

mp

RU

19

O N

° 3˙ &4

,

œ

, ,


Light of Late November 4

gold - en- rod,

p

& bœ œ Œ yar - row,

chi - co - ry,

œ ™ œ b˙

pp

mp

œ œ ˙

chi - co - ry,

gold - en- rod,

p

pp

p

pp

{

yar - row,

& bbœœ

œœ

œ ? bœ bœœ

Œ Œ

° 4Ó &4

œœ bœœ

bœœ bœœ

mp

38

‰ œ

& 44

œœ ˙ b˙ œœ ˙ œ nœ

44

∑

44

sum - mer.

Œ

##œœ

sun mp

Ϫ

œ bœ

∑

œœ œœ #œœ 3

slip - ping

Œ

Œ

œ w

w

mp

Œ

Œ

#w w #w

sky

44

p

sky

43 œ ™ œj œ œ 44 p

blue

mp

sky that has - n't

43 ##˙˙ ™™ mp

p

43 ˙ ™

blue

‰ n˙˙ œ

j œ

˙ ˙˙

43 ##œ˙

™ ˙™ 43 ##˙˙ ™™

44

sky

accel.

43 ##˙˙ ™™ 43

j œ œ nœ

œ™ ˙™

rit.

#˙˙

˙

Ϫ

j œ œ™

down

be - hind

Ó

#˙ j œ the

œ #œ

Ó

˙

Ó

beech - nuts,

∑

nw

sun

##œw

mp

44

down.

##w w j œ

43 ˙ ™

w

sun

œ

j j œ nœÓ œœ ™™ œ œ™ œœ œœ ™™ J

down

mp

Ó

blue

œœœœ ™™ ˙˙ J p

#w

Ó

FO R {

sum - mer.

sun

?4 ¢ 4˙

?4 4

the

∑

& 44 œ #œ ‹ cracked yet.

& 44

j œ

43 # ˙ ™

j œ œ™ ˙

chi - co - ry,

œ™ œ™ ™ bb œœ™

43 # ˙ ™

blue

mp

p

∑

bœ ™ œ œ œ 4 4

PE

Praise

44

mp

˙˙ ˙˙

43 #˙ ™

The re - mains of sum - mer.

chi - co - ry,

gold - en- rod,

j 43 #˙ œ #œ

44 Œ j j œ bœ œ™ œ nœ œœ ™™ ˙˙

mp

œ bœ ˙

‰œ

Praise the

RU

¢

? bœ bœ Œ

Ó

p

bœ ™ œ ˙

& œ bœ Œ bœ œ ˙ ‹ yar- row, gold-en- rod,

∑

SA L

yar - row,

44

˙

accel.

LY

œ™ œ

mp

mp

O N

pp ° bpœ Œ & œ bœ œ ˙ 31

down.

##œœ

œœ

3

œœ

#œœ

#˙˙œ ™ w nw

œJ

œ˙ ™

rit.

j œ

œ #˙ ˙

Ó Ó

44 44


Light of Late November

˙

& Ó

œ

the

Œ

˙™

quilt

Ϫ

œ

? Ó

Œ

the

quilt

p

œ

Ϫ

the

quilt

œ œ œ

œ ™™ œ œœ ™™

q = ca. 66

?

˙™

° 4Œ &4 47

4 &4 Œ

œ Sweet

?4 Œ ¢ 4

4 &4 ?4 4

Œ Œ

of

œœ œ

leaves

that

j œ ˙

of

leaves

that

j œ ˙

of

leaves

œ

j œ #˙˙˙ œ œœ ˙˙ J

# œœœœ œœ

˙

Gum,

leaves

grass:

grass.

œ 43 <n>˙ ™ J

co - vers

the

œ

œ œ J

œ 3 J 4

that

co - vers

the

œœœ œœ

j œœœœ œœ J

j # œœœœ œœ J

bœ ™ 43 f

Su -

œ

gar

Sweet

Gum,

œ

˙

œ

Sweet

Gum,

43 bœ ™

˙

Sweet

Gum,

˙ b˙ ˙ ˙

the

that

œœ œ nœ

co - vers

œ

œ

the

j œ œ

œ

œ ˙ J

of

co - vers

˙˙ ™™

j j 43 # œœ œœ œœ œœ œœ n ˙˙ ™™

43 œ ™

FO R

4 &4 Œ ‹

˙

j œ #˙˙

PE

& nœ

{

Ϫ

œ

p

& ‹ praise

{

quilt

p

the

pp

¢

Ϫ

j 3 j œ # œ œ œ œ #œ 4

#œœœ œ œœ

grass:

43

˙™

grass:

˙ ™ n ˙˙˙ ™™™ <n> ˙˙ ™™

f

Su -

f

f 34 œ ™

Su -

43

gar

gar

gar

bœ ™ œ™

bœœ

34 bœœ ™™

Ϫ

œ

j œ

Ϫ

œ

Map -

œ J

Map -

œ bœ J

Su -

œœ

43

j œ

Map -

Map -

j œœ œ J

le.

le.

Ϫ le.

Ϫ

œ™ œ ˙

mf

œ œ

Scar - let Oak,

œ™ œ ˙

44

œ™ œ ˙

44

mf

Scar - let Oak,

mf

Scar - let Oak,

#œ ™ œ ˙ mf

Scar - let Oak,

Ϫ Ϫ

œœ ˙˙ ˙ #œœ ™™ œœ ˙

Ϫ

˙˙ ˙

44 44 44

Œ

Œ

43

Œ

Œ

43

Œ

Œ

43

Œ

Œ

43

Œ

43

le.

œœ ™™

44

LY

praise

p

O N

pp

RU

42

SA L

° & nœ

5

q = ca. 66

Œ

43


Light of Late November

Œ

œ

Though

ppp

Œ

œ

Though

& 43 Œ ‹

Though

?3 ¢ 4

?3 4

55

Œ

œ

all

pp

pp

?4 ˙ ¢ 4

{

& 44 ?4 4

44 Ϫ -

-

pp

dark

-

-

j œ ˙

we have,

ness ga - thers,

j œ ˙ ˙

42

œœ ™™

pp

œ

œ

42

œ

œ

mp

j #œ œj w œ œ #œ

44

Œ

44

fal - len world;

œ #œ

43 #œœ

œ #œ

43 bœœ

Ó

p

˙

U ˙ n ˙˙ poco U œ ˙ œ ˙

Ó

Ah,

j œ

w w Ó Ó

˙

42

U w

p

pp

mp

mp

œ ˙

œ œ

œ

œœ

# œœ

∑

pp

œ œ œ #œ

w w

œ

p

U w

w

˙

Œ

42

w

p

˙

Tenderly; q = ca. 60

œ œ

w

e - nough.

42 Œ

poco

e - nough. mp

∑

it's

fal - len world;

w

j #œ œj w œ œ #œ

∑

Œ

praise our cra - zy

œœ œœ œœ ™™ J J

j # œ œ œ #œ

42 Œ

fal - len world;

poco mf f 24 œ œ œ # œ 43 bœ œ U - - ˙-

Ah,

Œ

44

praise our cra - zy

Ah,

Ϫ

œ

mf f U 24 3 # œ œ 4 œ- œ- ˙œ œ

œ <n>œ œ ™ J J

∑

˙

pp

poco

ness ga - thers,

and it's ne - ver

42 Œ

fal - len world;

praise our cra - zy

j j œ œ œ™

and it's ne - ver pp

44

poco mf f U 24 3 œ œ œ # œ 4 œ- œ- n ˙-˙

ness ga - thers,

j œ

Œ

f

praise our cra - zy

j j œ œ œ™

j œ

4 œ-œ ™™

Œ

ness ga - thers,

Tenderly; q = ca. 60

42 Œ

mf

poco accel.

44 #œœ ™™

Œ

FO R

4 &4 w ‹ Ah,

dark

4

∑

4 & 4 Ϫ

pp

dark

∑

° 4 &4

-

pp

∑ Œ

44 Ϫ -

44 -Ϫ

q = ca. 66

3 &4

dark

poco U 24 3 œ # œ # œ œ ˙4 œ œ

poco accel.

j j œ œ œ™

PE

{

œ

ppp

Œ

44 #œ- ™ pp

LY

3 &4 Œ

ppp

O N

q = ca. 66

SA L

° 3 &4 Œ 50

RU

6

∑

∑

∑

∑ U w w

w w ∑

∑

44 44

Light of Late November | Perusal  
Light of Late November | Perusal  
Advertisement