Page 1

House Made Out of Mud for SATB Chorus

Text by Julie Kane

Straight eighths; q = ca. 80

° # 4f j SOPRANO & 4 nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ™ go on build - ing cast -les

Made of stones

as

#œ œ œ œ

j œ #œ œ œ œ œ ™

#œ œ œ ™

j œ nœ œ œ œ œ ™

# 4f & 4 œ œ œ œ ‹ Bm bm bm bm ? #4 4 bœ œ œ œ f

Bm bm bm bm

° # & œ œ œœœ when a

#

w

FO R

&

bit - ter

Ah

#

¢

& w ‹ Ah ?# ˙

Ah

˙

Made of stones

œ

œ

œ

œ

bm

bm

bm

bm,

œ

œ

œ

œ

bm

bm

bm,

bm

an- cient as the Flood, But

bœ œ œ œ

as

bm bm bm bm

#œ œ nœ bœ

bm bm bm bm

an- cient as the Flood,

œ

œ œ

bm

bm

bm bm.

œ

œ

œ œ

bm

bm

bm bm.

Swing eighths; q = ca. 100

œ œ œ w œ œ œ œ J œ J #œ œ œ œ œ œ œ

PE

5

go on build - ing cast -les

RU

¢

BASS

Bri - tish lords can

Bri - tish lords can

TENOR

j œ

O N

ALTO

j œ œ #œ œ œ œ™

SA L

#4 & 4

f

nœ œ œ™

LY

Music by Dale Trumbore

windis on thebay - ou, I'm hap - py in my house made out of mud.

w

oo.

w

oo.

w oo.

w

w

Ah,

mud.

p

w

œ œ œ œ nœ œ œ œ

Ah.

˙™

Ah

© Dale Trumbore 2006 www.daletrumbore.com

Thm thm thm thm thm thm thm thm

p

3

œ œ œ œ œ œ œ œœ

Thm thm thm thm thm thm thm ba dm


House Made Out of Mud

° # mpœ & ‰

œ œ bœ ™ J J

9

Bah mp

#

œ

˙

j j œ œ œ™

Oo

wah

dah

Oo

dah

& ‰ bœ

Bah

dah

œ

dah

‰ œ

œ

dah,

Du

nœ œ œ ‰ <#>œ 3

˙

wah

dah bah dah

?# œ œ œ œ œ œ œ œ ¢

œ œ œ œ œ œ œ œ

thm thm thm thm thm thm thm thm

12

#

Pull mf

some

Pull

some

& bœ

œ

#œ œ J

Span - ish

j œ œ

Span - ish

œ J

œ œ œ bœ œ œ ™ J

j œ

j œ bœ œ œ œ œ ™

moss

moss

- wah.

Du

- wah.

‰ œ

thm thm thm thm thm thm thm thm,

j œ œ™

3 j œ œ œ œ œ bœ

Du

wah

j bœ œ

‰ œ

down off an oak tree

Yank

‰ bœ

down off an oak tree

ba dah ba dah

Yank

œ

a bunch

of

j œ œ

œ

a bunch

of

?#

RU

# j j & œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ #œ œ ‰ ‹ Thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm Thm ba dm. Thm ba dm. j b œ œ œ ‰ œ œ ‰ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J 3

Thm thm thm thm thm thm thm ba dm thm thm thm thm thm thm thm thm Thm ba dm.

PE

¢

œ

j œ œ™

- wah.

Du

‰ œ

SA L

° # mf œ &

O N

# & nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ‹ thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm,

œ œ™ J

LY

2

° # & œ œ #œ œ œ ˙ 15

FO R

horse hair from a

comb.

# & œ œ #œ œ œ ˙ horse hair from a

#

& œ œ Œ ‹ Thm thm,

?# œ œ Œ ¢ Thm thm,

comb.

nœ ™

j œ œ

Ϫ

j #œ œ

Mix

Mix

j nœ œ

it

it

up

up

j b œ œ œ œ™ œ œ

œ with

what you sink your boots in,

j œ œ œ œ bœ œ ™

œ

what you sink your boots in,

with

j œ œ œ œ bœ œ œj œ 3

Woh,

Thm thm

thm thm thm thm ba dm thm thm

˙

œ œ J

œ œ œ œ œ nœ œ J J œ

Woh,

Thm thm

Thm ba dm.

3

thm thm thm thm ba dm thm thm

j œ bœ œ œ œ bœ 3

thm thm thm thm ba du 3 j œ œ œ œ œ bœ

thm thm thm thm ba du -


House Made Out of Mud

You

# & œ #

œ

œ œ

will

have

your - self

œ

will

œ

have

a

your - self

? # n˙ ™

#

You will have your - self

You will have your - self

w

You will have your - self

Bwa bwa,bwa dah bah dah,

bah dah

Bwa bwa,bwa dah bah dah,

bah dah

RU œ œ

PE

Thm thm thm thm thm thm thm ba dm thm thm thm

FO R

doo wah,

#

& œ œ Œ doo wah,

# & œ #œ Œ ‹ Thm thm

?# ‰

#œ ™

bwah.

bwah.

thm thm thm thm thm Thm thm thm thm thm

mp

œ œ œ œ

Ϫ

bw

thm ba dah thm ba dah Du p 3 3

-

œ œ œ œ nœ œ bw

‰ œ œ œ œ œ bœ œ œ w

Thm thm thm ba dah thm ba dah Du.

thm thm thm 3

œ œ œ bœ

thm thm ba dm

j j nœ œ œ bœj œ ™ œ œ ™ œ bœ

likes

to build a chim - ney,

Cre- ole

Ga-tor

mp

-

3

œ œ œ

mf

w

<#>˙

w

w

p

Du p

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Cre - ole Craw-fish

Ϫ

co - zy

‰ nœj œ œ œ œ œ œ œ bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

a

œ nœ œ œ œ ˙

3

24

co - zy

j ‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ

House made out-ta mud.

° # & nœ œ Œ

a

œ

œ œœœ ˙

# & œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ‹ Thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm Thm thm thm thm thm ?#

co - zy

œ œ œ œ bœ œ œ nœ

House made out-ta mud.

home.

a

œ œ œ œ bœ œ œ

#œ ˙ J

Home.

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

j #œ ˙

woh.

&

3

co - zy home,

Ϫ

œ

21

¢

a

Ϫ

° # & w

¢

co - zy home,

œ #œ œ #œ ˙

œ œ

& w ‹ woh.

∑

SA L

¢

You

œ œ œ #œ ˙

œ

LY

18

O N

° #œ &

3

wah.

wah.

Du. mp

Du

Ϫ

-

-

-

-

mp

‰ œ œ œ bœ œ œ J œ bw He likes to build a chim - ney,

Du


House Made Out of Mud 4

28

j œ œ œ œ

likes

to build

& Ϫ #

j œ œ œ

Likes

a

hut,

œ

hut,

œ œ œ œ œ. ‰ J

pre - fers

f

mp

.j œ œ œ œ œ ‰

Cre - ole Dau - ber Wasp f

#

& nw

Ah, mf

RU Ó

FO R

œ œ

#

Rus - sian czars can p

#œ œ

œ œ

Rus - sian czars can p

¢

˙

mud.

° #p & nœ œ

# & œ œ œ œ ‹ Bm bm bm bm ? # bœ œ p

Bm

bm

œ œ

bm

bm

œ

j œ œ #œ ™ œ

O N j #œ

pre - fers

a - part - ments,

œ

Œ

mud.

Made of that Lou - i - si - an - a f 3

mud,

Made of that Lou - i - si - an - a f

mud,

Made of that Lou - i - si - an - a

mud,

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ

Made of that Lou - i - si - an - a

j nœ œ œ œ œ œ™

œ œ™

j œ #œ œ œ œ œ ™

œ œ™

œ œ œ

keep their rooms of am - ber,

Es - ki - mos

keep their rooms of am - ber,

˙

f

Andante; straight eighths

35

&

Œ <#>˙ ™ Ó

mf

Ah,

mp

a - part - ments,

" œ œ œ œ bœ œ œ nœ n˙ ˙

mud.

# & w ‹ Ah,

œ

j œ œ œ™ œ

f

PE

¢

mud.

a - part - ments,

pre - fers

Cre - ole Dau - ber Wasp

Made of that Lou - i - si - an - a mf

j œ #œ œ œ ™

j œ #œ

‰ nœj

.j œ œ œ œ œ ‰

mf

a - part - ments

pre - fers mp

f

° # & œ œ œ œ œ œ œ œ w

?# w

j œ œ œ œ™

œ

Cre - ole Dau - ber Wasp

Cre - ole Dau - ber Wasp

wah.

31

œ œ œ œ œ. ‰ J

w

j œ

mp

SA L

¢

to build

# & w ‹ wah. ?#

a

f

LY

° # ™ & nœ

Es - ki - mos

œ

œ

œ

œ

bm

bm

bm

bm,

bm

œ

œ

œ

œ

bm

bm

bm

bm,

bm

bm

bm

bm

bm

bm

" "

mud,

Oh,

˙ Oh,

˙ Oh,

j œ œ œ œ œ œ™

their

œ nœ bœ

Oh,

j œ œ #œ œ œ œ™

their

bm

˙

"

ig - loos made of ice,

ig - loos made of ice,

œ

œ

œ

bm

bm

bm

bm.

œ

œ

œ

œ

bm

bm

bm

bm.


House Made Out of Mud 5

39 .j ° # mf œ œ & œ ‰ œ

Moderato; Swing

˙

# & ˙ ‹ Ah mf

?# ˙

Ah

w

w

.j œ ‰ Œ

oo.

w

Ah,

w

œ. ‰ Œ J

oo.

w

nice. f

œ œ œ œ nœ œ œ œ

Ah.

w

˙™

oo.

43

œ œ J

3

Bwah dah ba dah bwah bwah

# j & ‰ nœ œ œ œ œJ œ 3

Bwah dah ba dah bwah bwah

be

yoot

j œ bœ be

Thm thm thm thm thm thm thm thm f 3

œ œ œ œ œ œ œ œœ

Ah

° # j œ œ œ bœ ‰ œ œ & J

yoot

œ

j œ œ

doot

du - wah

œ

j œ œ

doot

LY

Ga -tor and the Craw-fish Think a house of mud istwice as nice. f

.j ‰ Œ œ

Ah mf

¢

and

O N

#

f

Thm thm thm thm thm thm thm ba dm

SA L

&

Cre - ole Wasp mf

j œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ

Bwah

du - wah

bwah.

Œ

œ

Bwah

RU

3 3 # ‰ & nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ <#>œ œ # œ ‹ thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm ba dah thm ba dah Du

thm thm thm thm

° #œ &

œ

FO R

46

Bri

¢

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

PE

?# œ œ œ œ ¢

# & bœ

-

Bri

-

tish

œ

tish

œ œ

thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm

œ

lords

in

œ lords

œ œ œ œ œ bœ ™ J

œ

thm,

˙ bwah.

j œ ˙

- wah.

‰ œ Du

3 j œ œ œ œ œ bœ

wah

ba dah ba dah

œ bœ œ œ œj œ

j œ

cast - les guz - zle whis - key

thaw

out

their

œ

j œ bœ œ œ œ œ ™

Ho - ping to

in

cast - les guz - zle whis - key

Ho - ping to

thaw

out

their

œ œ œ œ œj œ

# & œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ <#>œ œ ‹ Thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm thm Thm ba dm. ?#

˙

Œ

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

Thm thm thm thm thm thm thm ba dah thm thm thm thm thm thm thm thm Thm ba dm.

œ Thm

œ Thm

j œ

œ œ ba

dm

#œ œ ba

dm


House Made Out of Mud

° # & nœ œ œ bœ ˙

I'm

with

& œ œ œ œ ˙

œ

œ

.j œ ‰ œ

49

fro - zen

¢

# j & œ œ™ ‹ Thm thm, ? # œj œ ™

52

#

œ

Hap - py

in

& œ

œ

Thm thm

our hou -

PE

œ

wah.

#

& ‰ & ‹

3

mf

?# œ

Co - zy ff

mud,

œ

j œ œ bœ

j œ œ™

Ó

∑

Ó

Bwah bwah dah bwah dah. p

œ bœ

Co - zy

œ

Cre - ole

œ

œ

3

œ œ bœ

hou - ses made

of

ff

w

mud.

thm

fish,

j œ

thm

3

bœ œ œ œ bœ

thm thm thm ba du 3

œ œ œ œ bœ

thm thm thm ba du -

Cre - ole hou - ses made of

Co - zy ff

Cre - ole hou - ses made of

Co - zy ff

Cre - ole hou - ses made of

Co - zy

Cre - ole hou - ses made of

œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ nœ

#œ ˙ J Ó

and the Craw -

j œ

œ

œ œ œ œ bœ œ œ nœ

j #œ ˙

Ϫ

œ œ bœ

fish,

œ œ œ œ bœ œ œ nœ

œ #œ œ #œ ˙ ses made of

and the Craw -

œ

ff

mud,

Bwah bwah dah bwah dah.

#

Ga - tor

thm thm thm thm ba dm thm thm

j œ œ™

FO R

55

and

RU

? # n˙ ™

j œ œ

3 j . œ œ œ œ bœ œ œj œ

Wasp

ses made of

Ϫ

# & w ‹ wah.

.j ‰ œ œ

œ œ œ #œ ˙

hou -

œ œ

Ga - tor

œ œ. œ œ œ nœ œ J J œ

Thm thm

our

and

thm thm thm thm ba dm thm thm

œ œ J

œ œ

in

p j ° # ‰ b œ œ &

¢

Ah,

œ

Hap - py

¢

Ah,

œ

with

j nœ œ

˙

Thm thm,

° #œ &

I'm

blood.

Wasp

œ œ bœ

O N

blood.

j œ œ

SA L

#

fro - zen

œ

LY

6

ff

U w

œ

Made ff

of

mud.

œ

w

U

Made ff

of

mud.

œ

Made

of

œ

U w

mud,

U œ

Of

U ˙ mud.

House Made Out of Mud | Perusal  
House Made Out of Mud | Perusal  
Advertisement