Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

nr. 4. 2016

To skridt frem og et tilbage for foreningsidrætten i København

Side 4

Gebyrsagen

Virksomheder fra nabokommunerne

optager banerne

skudt til hjørnespark

i København

side 6 og 7

Side 26-27

DBU København

K


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Tillykke til fodboldklubberne og den øvrige foreningsidræt i Københavns kommune. Borgerrepræsentationen besluttede i 11 time at hive forslaget om brugerbetaling for såkaldte voksenforeninger af bordet efter massive protester fra klubber og organisationer. Ikke mindst har DBU København været særdeles aktive og gået forrest.

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

Tak til de københavnske politikere. Fornuften har sejret. Gebyrsagen er en død sild. Ingen regning, heller ikke for 2016, som i hvert fald indtil videre er sat i bero. Desværre har Københavns Kommune/Politikerne? nu fundet på, at klubberne ikke længere får tilskud (FOS midler) til børn og unge, som ikke har bopæl i kommunen. Man forventer at kunne spare 1,1 million om året på den konto. Den beslutning kommer især til at ramme klubberne tæt ved en kommunegrænse og eliteklubberne. Men uanset hvordan man regner sammen, så betyder et mindre tilskud også dårligere vilkår for de københavnske børn og unge. Man kan bare sætte kontingentet op siger kommunen, men får det flere til at dyrke idræt, næppe. Meget mere om den sag længere inde i bladet.

Tak til de københavnske politikere. Fornuften har sejret. Gebyrsagen er en død sild”

Fodbolden blev i den forgangne weekend ramt af en kedelig hændelse, da spillere og tilskuere fra FC Albertslund overfaldt både kampens dommer og modspillerne fra Hundige i en serie 2 kamp på Sjælland. Helt uhørt groft, og disse voldsmænd skal naturligvis findes og have deres straf. Desværre havde hjemmeholdet ikke udfyldt kampens holdkort inden kampstart, hvilket vil besværliggøre den efterfølgende undersøgelse hos vores kolleger fra DBU Sjælland. Mon ikke vi efterhånden kan forlange at kampens holdkort skal være udfyldt inden kampen sættes i gang. Manglende udfyldelse bør være ensbetydende med tabt kamp. DBU har nedsat en ny, spændende kommission med tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt i spidsen, og med blandt andet vores egen næstformand Diana Andersen som medlem. Den skal sparke gang i et målrettet arbejde, som skal få flere piger til fodbold og forblive i klubberne. Både på fodboldbanerne, men også som trænere og ledere i bestyrelseslokalerne. Det bliver spændende at følge dette arbejde, som naturligvis skal gå hånd i hånd med de mange lokale tiltag for at få pigerne til at spille fodbold. Vi oplever desværre også nedgang i antallet af pigehold i den københavnske fodboldturnering. Det er min overbevisning at det primære fokus skal være, at få engageret en masse trænere til at stå klar, når pigerne kommer ind i klubberne, så de føler sig velkomne. Der vil altid være frafald, men også det er betinget af, at pigerne er til stede i klubberne. Senest har jeg hørt på vandrørene, at man i kontinentets ældste fodboldklub, Kjøbenhavns Boldklub, alvorligt overvejer at indføre pigefodbold, og det er bestemt en glædelig udvikling. Held og lykke med det til Holmstrøm og resten af klubben.

Henrik Ravnild


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Side 10

Side 22

Side 20

Helle Thorning Schmidt skal styrke kvindefodbolden

Leder

DBU Københavns frivillighedstur side 18

side 10

Gebyrsagen er en død sild side 2

Har du skudt årets foto

Benspænd for idrætsforeningerne i København

side 20 side 12-13

To skridt frem og et tilbage side 4 Nyt folkeoplysningstilskud koster klubberne dyrt

Godt gebyrsagen blev skudt til hjørnespark

side 22-23 side 14-15

side 6-7 Nedskæringer i det kommunale tilskud

Københavns kommune bryder med foreningsdanmark

Glade gadedrenge spillede sig ud

Virksomheder fra nabokommunerne optager pladsen i København side 26-27

side 16 side 8-9

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider UDGIVER: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk KONTORETS ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

DOMMERVAGT: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. DOMMERHJÆLPEN: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk REDAKTION: Kristian Koefoed (redaktør), Henrik Kailow, Lise Skaaning og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Jens Orby, Jens Pedersen. Journalister: Dan Melchior, Nikolaj Ulstrup og Kasper Kølleskov. (ansvarshavende: Henrik Ravnild)

UDGIVELSESTERMINER: Marts, juni, september, og december. OPLAG: 3.200 stk. LAYOUT OG TRYK: Kailow FORSIDE FOTO: Anders Kjærbye DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: Den 2. november 2016. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København

3


TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

TO SKRIDT FREM OG ÉT TILBAGE FOR FORENINGSIDRÆTTEN I KØBENHAVN

Af: formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, og bestyrelsesmedlem ved Danmarks Idrætsforbund, Thomas Bach

Københavns Kommunes har netop vedtaget

ramme foreninger beliggende i Københavns

har været praksis i kommunen i en alt for lang

at fjerne gebyret på lokale foreningers benyt-

Kommune, som har medlemmer fra andre

årrække.

telse af kommunale idrætsfaciliteter. Det er vi

kommuner, men modellen med kun at tildele

Som politikere i henholdsvis en national og en

selvsagt meget tilfredse med. Der skal derfor

aktivitetstilskud til kommunens egne børn, vil

regional medlemsorganisation for den brede

lyde en stor tak til hele borgerrepræsentatio-

hurtigt sprede sig og blive en sag, der vil gælde

foreningsidræt, så finder vi det beklageligt,

nen, der også har igangsat en yderst tiltrængt

for alle kommunerne i hovedstadsområdet; for

at man i lyset af det flotte budgetforlig i Kø-

udbygning af blandt andet svømmefaciliteter-

de omkringliggende kommuner vil som en helt

benhavn vælger at opretholde forringelsen af

ne i København Kommune.

naturlig reaktion straks overveje om de også

andre vilkår for foreningslivet. Det vil svække

skal stoppe med at uddele aktivitetstilskud til

foreningslivets mulighed for at tilbyde idræts-

børn og unge, som ikke bor i deres kommune.

aktiviteter til borgerne og i samarbejde med

Desværre blev et andet foreningsfjendtligt forslag ikke skrinlagt i forbindelse med budgetforliget. Forslaget, som kendes fra andre landsdele, går ud på udelukkende at tildele aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år til de medlemmer, der er hjemboende i Københavns Kommune.

For andre nærliggende kommuner, som givetvis vil indføre samme ordning som Københavns Kommune, så snart den er udrullet” DIF og DGI

Medlemmer skeler ikke til kommunegrænser ligger tæt på kommunegrænsen, som derfor

Svækket foreningsliv og mere bureaukrati

har mange børn og unge, der bor i en anden

Alt dette vil skabe mindre fleksible vilkår

kommune end den, hvor foreningen ligger.

for alle børn og unge, der ønsker at dyrke

De vedtagne besparelser bevæger for-

Medlemmerne skeler nemlig ikke til kommu-

foreningsidræt. Tilbage står vi med et svækket

eningsidrætten i modsatte retning end den vi

negrænserne, når de vælger idrætsaktivitet.

foreningsliv, mindre foreningsaktivitet samt

ønsker og den, som politikerne i København

Denne beslutning har større principiel karakter

et stort, nyt, kommunalt bureaukrati, som

tydeligt også ønsker at understøtte i det

end gebyrsagen, fordi den indeholder en præ-

kommunerne skal forvalte.

nye budget. I DGI og DIF forsøger vi at styrke

Problemet opstår primært for foreninger, der

cedens for andre nærliggende kommuner, som

de omkringliggende kommuner at styrke det lokale engagement i hele hovedstadsområdet.

foreningslivet, såvel som rammerne for de

givetvis vil indføre samme ordning som Kø-

Beslutningen begrundes med det hastigt

selvorganiserede motionister, så endnu flere

benhavns Kommune, så snart den er udrullet.

voksende indbyggertal i kommunen. Det gør

mennesker kan bliver aktive i og udenfor for-

dog, efter vores mening, beslutningen endnu

eningslivet. Med udgangspunkt i det ambitiøse

Hvis ikke forslaget tages af bordet, vil det få

mere besynderlig, fordi der med et øget

budgetforlig vil vi hellere arbejde for en plan

store konsekvenser for foreninger med mange

indbyggertal burde udløses et større tilskud til

om styrkelse af foreningsidrætten i Køben-

børn og unge. I første omgang vil dette primært

foreningsidrætten – ikke et mindre, som det

havn til gavn for samtlige borgere.

4

DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

BreakoutRoom - Real Escape Ro om

Københavns Sjoveste EventCenter LokumsRæs hos SuperEvent r - en klassike

BungeeBasket

Book Jeres , t s e f e s s a k e d Bø . . . s o s o h g n i n sæsonafslut

SlotRace

LokumsRæs

Book 2 FunEvents og få

Book 3 FunEvents og få

PromilleHockey

20% 25%

RABAT RABAT

skide r e t e d - gt! skæ

BungeeFodbold

Virtual Reality

MEG - i m A-bordf o enne ske- dbold størr else!

Oplys rabatkode ved booking:”DBU2016” Tilbuddet gælder frem til 31/8 2017.

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. BumperFodbold

www.SuperEvent.dk Tæbyvej 3-13 • 2610 Rødovre •

Tlf.: 3871 1717 DBU København

5


TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

GODT AT GEBYRSAGEN HEL SKUDT TIL HJØRNESPARK Interview med Michael Gatten, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Det Radikale Venstre, om fodbold, frivillighed, foreningsliv og politik.

Foto: Københavns Kommune.

Det besværliggøre vel også foreningers mulighed for at rekruttere frivillige? I den grad. Der har i langt tid været en generel nedladende holdning til idræt og særligt i København. Det har været sådan, at når vi havde fordelt alle andre goder, så kunne vi godt nødtvungent kigge over på idrætten, og se hvad der var tilbage, men det er ikke noget man har investeret i eller set værdien i. Jeg håber at hvis vi får fjernet det her tiltag sammen med det, der er blevet besluttet i den nye budgetaftale, så kan det være et paradigmeskifte i, hvordan vi tænker idræt. Vi begynder at respektere idrætten og få den højere på dagsordenen. Idrætten spiller så godt sammen med andre områder og understøtter og styrker så mange

Michael Gatten.

områder. Vi ser det med børn og unge, med sundhed,

Hvorfor blev gebyrsagen droppet?

forsvare, for jeg synes også det er tåbeligt.

med socialt udsatte. Der bliver løftet en kæm-

Der har været en stor opstandelse fra alle

Og det er desværre en sten der har været i

pe opgave ude i de frivillige foreninger, hvor

sider. Jeg vil gerne anerkende og rose både

skoen alt for længe. Jeg har talt med kollegaer

man også mødes uanset om du er direktør

DBU København, Idræts Forum København,

i omegnskommuner, der også mener at det er

eller rengøringsassistent. Når du træder ind i

DGI Storkøbenhavn, Danmarks Idræts For-

dybt mærkeligt det her, og jeg indrømmer, at

klubben som frivillig så er du på lige fod. Der

bund og ikke mindst de mange klubber, der

jeg også håber, at få det her væk hurtigst mu-

er det lige meget med din sociale status.

blev ved med at fortælle, at det her gebyr var

ligt. For jeg synes det rammer vores foreninger

Der er det du kan bidrage med til klubben og

tåbeligt at indføre. Og det er jeg helt enig i. Det

på kanten af kommunegrænsen uretfærdigt

fællesskabet der tæller. Det har vi i København

var en hæmsko for alle. Så jeg er glad for, at vi

hårdt.

negligeret i mange år. Det ser vi tydeligt med

som minimum får det slettet her fra nytår og

Det er tåbeligt, at man skal lade en kommu-

fodbolden, som på trods af, vi har dårlige facili-

forhåbentlig også før.

negrænse afgøre, om man skal dyrke idræt

teter, ikke nok kunstgræsbaner og ventelister

det ene eller det andet sted. Det handler for

for børn og unge, har et solidt korps af frivillige,

Københavns Kommunes effektiviseringsfor-

mig om at være en del af et fællesskab. Så

der udfører et kæmpe samfundsarbejde.

slag om at fjerne folkeoplysningstilskuddet til

også her er jeg glad for, at man vil presse på

børn og unge, der ikke har bopæl i Københavns

fra forbundene og klubbernes side for at få

kommune.

omstødt denne beslutning. Det går udover

Så et sådan tiltag som at fjerne tilskuddet er fra et forældet paradigme?

børns mulighed for at være sociale og sunde.

Det er både respektløst og et tegn på uvi-

Hvad er det man vil have ud af det forslag?

Det vil jeg arbejde for på tværs af politiske og

denhed, hvad det egentlig er, de her klubber,

Det vil jeg hverken bruge tid på at forklare eller

kommunale skel.

bidrager med til samfundet. Når man gør no-

6  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

DIGVIS BLEV Af: Kristian Koefoed

get som det her, så har man ikke bare, hvis jeg

har den største tilknytning til arbejdsmarkedet

her effektiviseringsstrategi er et fodskud af

skal være lidt grov, en uvilje mod idrætten, men

for eksempel, og som ikke har en høj social

dimensioner. Det er virkelig dumt.

man mangler indsigt i, hvad det er idrætten

status til hverdag, men de finder det fælles-

bidrager med til os allesammen.

skab og de løfter sig via foreningerne. Så både

Der var overskriften vist.

i børne- og voksenperspektiv er foreningerne

Haha. Ja stærkt. Men jeg syntes, at jeg ser

Du har allerede nævnt nogle styrker ved de frivillige foreninger, men hvordan ser du så de frivillige foreningers rolle og funktion i de kommende år?

guld værd. Og det kan jeg godt mærke at jeg

nogle skarpe samarbejder – også i forhold til

er vildt ked af og trist over, at så mange –

DBU – i forbindelse med fx EM i 2020, som jo

især politikere – er så uvidende omkring. Det

er fantastisk, at gode folk har formået at få

mangler virkelig. At foreningerne gør opmærk-

København til at være en del af et EM, men jeg

som på sig selv, men især at politikerne søger

håber at hen imod 2020, at de mange vente-

-Jeg synes, de gør det fremragende allerede,

mere viden omkring foreningerne. For der

lister til fx fodboldklubber kan blive udraderet,

og jeg har selv været frivillig i en lille blå/gul

bliver løftet en kæmpe opgave derude.

at det kunne være en slags københavnerga-

klub ude på vestegnen i 10 år, hvor jeg opvok-

Det kan du jo se i København med de Sociale

ve, som København og DBU sammen kunne

sede op, så jeg kender alt til, hvordan det er

Partnerskaber, som nu heldigvis også nu bliver

bidrage til. At lave en masterplan for, hvordan

man mødes høj og lav i klubberne, og især børn

forlænget.

man fra 2017 til 2020 fandt en strategi for

har mulighed for at finde et socialt fællesskab,

at komme ventelisterne til livs. Så man ikke kun kunne stå i Telia Parken og nyde noget

være noget for nogen, og for hinanden. Og det

Hvordan kommer man så til at undgå at lave benspænd for dem, der gerne vil dyrke idræt i Hovedstadens idrætsforeninger?

synes i høj grad er en styrke. Skal jeg udpege

Altså for brugerne eller medlemmerne

til gå til fodbold, hvis de vil – uden ventelister.

noget, som godt kan ændres. er det, at man i

handler det jo ikke om at der er en kommu-

foreningerne er alt for ydmyge. Man skal være

negrænse, men man søger derhen, hvor

bedre til at gøre opmærksom på, det gode

det er et fællesskab, man gerne vil være en

arbejde man gør. Og det er fordi man gør det,

del af, og har en tilknytning til. Så er det jo

Og det vil kræve formaliseret samarbejde på tværs af kommunegrænser og andre interessenter?

fordi man godt kan lide det. Som noget helt

tåbeligt, at vi indfører sådan nogen rigide

Lige præcis. Nu har vi jo i Kultur- og Fritidsud-

naturligt.

regler i én kommune, og i en anden er det

valget lige lavet en hensigtserklæring med bl.a.

helt anderledes. Her burde man kunne finde

DBU om målene for københavnernes fritidsliv i

-Og det kommer politikerne til at ødelægge

sammen, om at have noget fælles, at man fx

forbindelse med Bevæg Dig for Livet, hvilket jo

nogen gange, fordi alt skal i kasser, og alt skal

inden for Region Hovedstaden eller Storkø-

er fantastisk, men hvis man skal være konkre-

være et projekt. Ude i klubberne hedder det

benhavn, har nogle fælles regler, fordi man

te, så kunne det jeg lige har beskrevet jo være

klubliv og foreningsliv. Det er bare hverdag. Så

gerne vil idrætslivet. Vi vil gerne have folk hen

en reel ting, der vil gavne, og vil være et mål,

man er lidt for ydmyg, og spørger måske, hvad

i idrætsklubberne, og så er det lige meget

som både DBU og DBU København var en del

er det vi skal fortælle om, for det er jo bare no-

om de er aktive i kommune A eller B, eller går

af, og som blev nået inden EM i 2020.

get vi gør. Men man gør sgu meget for mange,

ned af vejen den ene vej, eller den anden vej.

ikke bare medlemmer, men også de frivillige,

Det er ligegyldigt. Vi vil bare gerne have at de

trænere og ledere, der måske ikke alle steder

er en del af forenings- og idrætslivet. Så den

udenfor de institutionelle rammer. Jeg synes helt klart, at det er styrke for foreningerne, at det ikke bare går ud på at være nogen, men at

god fodbold, men også kan nyde den gave til idrætslivet det vil være, at der i Hovedstaden er banekapacitet nok, til at vore børn og unge

DBU København   7


TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

KØBENHAVNS KOMMUNE BRYDER MED FORENINGS DANMARK

Frederiksberg Idrætspark.

Med beslutningen om at fjerne tilskuddet fra børn og unge fra andre kommuner bryder Københavns Kommune med foreningernes mulighed for at være en samlende enhed i samfundet, mener vice­borgmester i Frederiksberg Kommune, Morten Jung. Foto: Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune har med denne her beslutning valgt Forenings Danmark fra” Morten Jung, viceborgmester Frederiksberg Kommune

Morten Jung.

8  DBU København

Københavns Kommunes Borgerrepræsen-

bosiddende i andre kommuner, som dyrker

tation har tidligere i år taget stilling til en

idræt i københavnske foreninger. Et forslag,

række effektiviseringsforslag på kultur- og

der sikkert giver fin mening på nogle regne-

fritidsområdet. Et af de vedtagne forslag er

ark internt i den københavnske forvaltning,

bl.a. at fjerne medlemstilskud til børn og unge

da man mener at kunne opnå en såkaldt


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Af: Kristian Koefoed

sociale eller religiøse skel, der måske i andre

foreningslivets bevægelighed. Ifølge Morten

sammenhænge afholder en fra af mødes. Det

Jung vil en mulig konsekvens af København

mener jeg, at københavnerne nu bryder med,

fjerner medlemstilskuddet fra børn og unge

udtaler Morten Jung og fortsætter:

bosiddende uden for kommunegrænsen, at

-Vi har rigeligt med elementer, der adskiller

omegnskommunerne vil kigge på lignende

os fra hinanden i hverdagen, og jeg betvivler,

tiltag:

at overborgmester i Københavns Kommune

-Det her kommer til at sprede sig som ringe

Frank Jensen (S) mener, at et tiltag som dette

i vandet. Jeg har bedt min direktion om at

her er socialdemokratisk politik. Hovedstadens

udarbejde tal for, hvordan billedet for et sådant

borgere kigger ikke til kommunegrænser, når

tiltag vil kunne se ud på Frederiksberg. Og jeg

de skal dyrke idræt, siger viceborgmesteren.

er sikker på, at andre omegnskommuner, også

Det er vigtigt, at politikerne finder en fælles platform for, at Hovedstadens borgere ikke får ringestillet sine muligheder for at dyrke idræt” Morten Jung, viceborgmester, Frederiksberg Kommune

Årtiers dårligste business case

vil tage initiativet til sig. Som jeg ser det, så har

Morten Jung kan heller ikke se, hvordan man

København brudt en musketerånd, der hidtil

reelt kommer til at opnå en besparelse på et

har været iblandt kommunerne i hovedstads-

sådan tiltag.

regionen, siger Morten Jung og afslutter på

-Hvis man et øjeblik ser bort fra det større

følgende vis:

politiske og samfundsmæssige regnskab, så

-I bibelsk forstand har København med dette

vil jeg forudse, at forslaget rent organisatorisk

tiltag kastet den første sten, og det er for-

vil blive ædt op af udgifter i forvaltningen, og

eningerne, der bliver ramt.

sammenholdt med, hvad klubberne skal bruge af energi for at danne sig et overblik, så har man hvad der ligner årtiers ringeste business effektiviseringsbesparelse på op til 1,1 mio.

case, udtaler Morten Jung.

kr. årligt.

Ifølge viceborgmesteren taler en fjernelse af

Men i et langt større regnskab vil det ikke kun

tilskud til børn og unge udenfor kommune-

gå ud over de foreninger, som ikke længere kan

grænserne imod, hvad politikerne siger om at

opnå tilskud til deres medlemmer, der er bosat

favne bredt:

på en forkert side af kommunegrænsen, men

-Det er vigtigt, at politikerne finder en fælles

det vil også ramme dybt ned i fundamentet på

platform for, at Hovedstadens borgere ikke får

hele den måde, foreningerne samler samfun-

ringestillet sine muligheder for at dyrke idræt.

det på. Det mener 1. viceborgmester i Fre-

Frederiksbergborgere forholder sig i hvert

deriksberg Kommune og formand for Kultur

fald ikke til kommunegrænser, når de vælger,

og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune,

hvordan de vil dyrke foreningsidræt.

Morten Jung (B): -Københavns Kommune har med denne

Skaber ringe i vandet

her beslutning valgt Forenings Danmark fra.

Tal fra Frederiksberg Idrætsunion (FIU) viser, at

Foreningerne bidrager væsentlig til at samle

hele 42% af foreningsmedlemmer i Frederiks-

vores samfund. Man kommer hinanden ved

berg Kommune er bosiddende udenfor deres

i fodbold- eller karateklubben på tværs af de

kommunegrænse, hvilket fint underbygger, at DBU København

9


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Foto: Andes Kjærbye

Kvinderne fra Føroyar IF jubler over en scoring.

HELLE THORNING-SCHMIDT SKAL STYRKE KVINDEFODBOLDEN Af: Mia Kjærgaard, DBU

En ny kommission skal sparke gang i et målrettet arbejde med at udvide pige- og kvindefodbolden i Danmark. Direktør for Red Barnet International, Helle Thorning-Schmidt, skal stå i spidsen for kommissionens arbejde. Langt flere piger og kvinder skal have glæde

hvem som helst. Flere end 63.000 piger og

minister for bordenden, siger DBU´s formand,

af fodboldens muligheder for motion og

kvinder spiller fodbold over hele Danmark,

Jesper Møller.

sundhed, fællesskab og sjove oplevelser. Og

men der er muligheder for, at vi kan få endnu

”Vi vil udvikle pige- og kvindefodbolden, så

fodboldens verden kan få glæde af større

flere til at engagere sig i, hvad der af forsker-

endnu flere får glæde af fodboldens mange

mangfoldighed med flere piger og kvinder –

ne betegnes som verdens sundeste sport.

muligheder for øget sundhed og fællesskab.

både på og udenfor banen.

Samtidig vil vi gerne have flere kvinder ind

Større mangfoldighed er vigtigt for dansk

Det er målet med en ny kommission for kvin-

på bestyrelses- og formandsposter i klub-

fodbold, men også vigtigt for vores bidrag til

defodbold, som skal skabe nye ideer og svar

berne. Jeg vil være med til at sikre, at vi også

samfundet omkring os. Derfor er vi særligt

på, hvordan der kommer flere piger og kvinder

i fodboldens verden i fremtiden ser en større

glade for, at Helle Thorning-Schmidt har sagt

i dansk fodbold. Kommissionen skal mødes

mangfoldighed af både mænd og kvinder,”

ja til at stå i spidsen for kommissionen,” siger

en række gange over de næste år og løbende

siger hun.

Jesper Møller.

rapportere til DBU’s bestyrelse.

Kommissionen er en del af DBU´s nye initia-

Kommissionen samles første gang i løbet af

Formand for kommissionen bliver Helle

tiver for pige- og kvindefodbolden. I foråret

efteråret. Udover Helle Thorning-Schmidt

Thorning-Schmidt, der er direktør for ’Save

2016 udkom rapporten ´Pigernes Stemme’,

består kommissionen af repræsentanter

the Children’, der er Red Barnets internationale

der blandt andet viser, at pigerne ikke føler sig

fra en lang række virksomheder og organi-

interesseorganisation. Den tidligere statsmi-

værdsat og prioriteret i deres sport. Samme

sationer, herunder fodboldverdenen. Lykke

nister glæder sig til arbejdet med at sikre flere

oplevelse deles af mange tidligere landsholds-

Friis bliver næstformand og blandt de øvrige

kvinder på banen og på lederposter i fodbold-

spillere. Kommissionen skal komme med ideer

medlemmer er Nina Groes, direktør i Kvinfo,

danmark:

til, hvordan det gøres mere attraktivt at spille

Christian Stadil, ejer og bestyrelsesformand

”Fodbold forener og sikrer et fællesskab,

og arbejde med fodbold – og til det arbejde er

for Hummel mfl.

fordi det kan spilles hvor som helst og af

det en stor styrke at have en tidligere stats-

10  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

e k k i r e v i l b t De … e r d e b r e l lettere el

Se mere på www.klosterhallen.dk eller ring på 74 74 33 21 for yderligere information FODBOLDLEJR I Klosterhallen har vi de bedste forhold når fodboldtræningen skal være seriøs, også på højt plan. Hos os, er serviceniveauet helt i top, hvor vi også lægger meget stor vægt på den personlige service, så intet er overladt til tilfældighederne. Med en 5. generations kunstgræsbane og 3 flotte udendørs fodboldbaner med de rigtige lysforhold, er Klosterhallen det oplagte valg, når træningen skal være i fokus. HVAD ER TRÆNING UDEN MODSTAND? Hvis du ønsker det, hjælper vi gerne med at finde passende træningsmodstandere på din træningslejr. Vi har kontakt til en lang række lokale klubber, som har hold i alle aldersklasser og på alle niveauer. I Klosterhallen får du en træningslejr ud over det sædvanlige. STORE OPGAVER - DET ER OS! Vi har stor erfaring med at afholde landskampe, landsmesterskaber og store fodboldlejre. Vi får stor ros fra DBU og JBU for vores meget flotte rammer og høje serviceniveau. Men også klubber i alle aldre fra ind– og udland, er yderst tilfredse når de har været her - og reserverer ophold igen!

Følg os på

MOTION OG STYRKECENTER Du har også mulighed for at træne i vores motionsog styrkecenter. KLOSTERBADET I sommerperioden er der mulighed for at benytte vores friluftsbad, som har et inden- og udendørsbassin. Svømmebadet vil være gratis i den officielle åbningstid. OVERNATNING Vi har 9 hyggelige og moderne feriehuse med plads til 6 personer. Husene har eget bad, toilet, TV og trådløst internet. Desuden er der muligheder for grupper, at sove i fællesrum på senge eller madrasser, hvis dette ønskes. NATURSKØNNE OMRÅDER Hvis du har brug for fred og ro, har vi også naturskønne områder med bålplads og shelters, ligesom der er mulighed for at gå eller tage en frisk løbetur gennem skoven på velanlagte stier.

KLOSTERHALLEN Idrætsvej 1 ~ 6240 Løgumkloster ~ tlf: 74 74 33 21 Mail: post@klosterhallen.dk

DBU København

11


Foto: Per Kjærbye.

TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Benspænd for idrætsforeningerne i København.

KØBENHAVNS KOMMUNE SPÆNDER BEN

Af: Tobias Ilum, Boldklubben Vestia og bestyrelsesmedlem i DBU København

Frivillige idrætsforeninger i Københavns Kommune er det sidste års tid blevet reduceret til blot at være økonomiske udgifter for det kommunale system, og politikerne synes at overse foreningernes funktion i samfundet.

nalpolitikerne har nemlig besluttet at der ikke

Københavns Kommune spænder ben for idrætsforeningerne

udvikling, må vi også stoppe op og erkende,

Risikovillige kommunalpolitikere

at kommunen dog ikke synes at være færdig

Argumentet for beslutningen ligger i en øko-

Først og fremmest, skal der dog lyde et tillykke

med at spænde ben for idrætsforeningerne i

nomisk besparelse på omkring 1,1 mio. kr. pr.

til alle de ”voksne” idrætsforeninger som

København.

år. Besparelsen er dog baseret på et mere eller

nu ikke længere vil blive pålagt et gebyr for

På det nyeste budget for årene frem kan

mindre vilkårligt skøn, da man ingen anelse

anvendelse af kommunens faciliteter. Der er

der iagttages et nyt og måske endnu mere

har om hvor mange af de, på nuværende

blevet gjort et flot stykke arbejde for at få ta-

alvorligt benspænd, der kan og vil true de

tidspunkt, tilskudsberettigede medlemmer

get denne, helt igennem, dårlige idé af bordet.

frivillige idrætsforeningers måde at fungere

der rent faktisk ikke bor i kommunen. Det

Mens vi alle klapper i vores hænder over denne

på og i værste fald deres eksistens. Kommu-

korte af det lange er dog, at kommunalpoliti-

12  DBU København

længere skal ydes tilskud, til de folkeoplysende foreninger for de børn og unge medlemmer, som ikke er hjemmeboende i Københavns Kommune.


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

kerne synes at være villige til at gamble med

hvor meget værdi idrætsforeningerne skaber

Lad os være konstruktive

foreningsidrætten for at opnå en, i det store

for Kommunen og samfundet generelt. De

Nu skal vi ikke kun brokke os, men selvfølgelig

billede, mindre besparelse. I business casen for

har mistet forståelsen for at foreningerne skal

også være konstruktive og hjælpe med at

denne besparelse, viser kommunen forholds-

være et sted for alle, uanset køn, nationalitet,

finde løsninger som kan være med til at frem-

vis stor forståelse for de risici der er forbundet

socialklasse og også bopæl. Man har mistet

me foreningslivet og bidrage til at skabe mere

med besparelsen:

forståelsen af det sociale, det fællesska-

værdi, til gavn for samfundet. Opfordringen til

” Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge

bende og det dannende, som foreningerne

de kommunale politikere, skal derfor lyde fra

under 25 år fjernes, vil det kunne få negativ

bidrager til.

DBU København, at:

økonomisk betydning for foreninger med aktiviteter, som kun udbydes i få kommuner. Foreninger med en eliteafdeling. Foreninger, der har tilhørssted nær kommunegrænsen. Forslaget vil medføre øget administration for såvel foreninger som forvaltning.”

Ved at reducere foreningerne til ren økonomi på budgettet, har politikerne mistet blikket for hvor meget værdi idrætsforeningerne skaber for kommunen og samfundet generelt”

Vi må derfor gå ud fra, at de kommunale

Tobias Ilum

politikere er bekendt med og konstaterer, at de dermed er villige til at løbe disse risici for at spare 1.1 mio. kr. For de tre nævnte risici er

Besparelserne vil kunne true foreningers eksi-

• Politikerne husker, at foreningsidrætten ikke

bestemt tilstede og vil ikke blot være risici,

stensgrundlag. Det vil betyde, at foreningerne

blot er en økonomisk udgift, og ikke mister

men også reelle konsekvenser af besparelsen.

bliver nødt til at selektere i, hvilke medlemmer

det større samfundsperspektiv af syne

Disse konsekvenser er fra et idrætsforenings-

de vil have, og i kontingentstigninger der vil

perspektiv i sig selv slemme nok, da regningen

udelukke nogle fra at kunne deltage i for-

forstår, at idræt også bør tilgodeses fra blandt

blot vil blive sendt videre til medlemmerne. Det

eningslivet.

andet et sundheds-, et kriminalpræventivt-

der er endnu værre er konsekvenserne som

Konsekvenserne af de risici som politikerne

og et socialt perspektiv

man, formentlig, ikke får øje på, når man blot

er villige til at tage, bliver altså vidtgående og

reducerer idrætsforeningerne til en økonomisk

omfangsfulde. Besparelsen vil blive en modar-

skolerne og idrætten sammen. Dette er en

udgift. Man spænder nemlig ben for idrætsfor-

bejdelse og barriere for den fortsatte udvikling

forældet måde at forstå deres funktion i

eningernes udvikling og for den store frivillige

og vil have indflydelse på det frivillige arbejde

samfundet på og de bør skilles ad. En sådan

indsats, der hver dag udføres i foreningerne.

i foreningerne. Besparelsen vil underminere

adskillelse vil åbne op for, at der kan foretages

foreningslivet og begrænse befolkningens

langt mere saglige diskussioner om hen-

Politikerne har mistet blikket for foreningernes samfundsværdi

muligheder for at deltage i idrætsforeningsli-

holdsvis det ene eller det andet, og dermed

vet. I sidste ende vil det betyde, at samfundet

undgår vi, at debatten reduceres til at være en

Ved at reducere foreningerne til ren økonomi

får mindre værdi for den, forholdsvis, lille inve-

på budgettet, har politikerne mistet blikket for

stering der fortages i foreningsidrætten.

• Politikerne stopper silotankegangen og

• Politikerne stopper med at blande aften-

for eller imod diskussion • Politikerne stopper med at spænde ben for foreningslivet og i stedet begynder at diskutere, hvordan det gøres nemmere og bedre at være en frivillig forening Der findes mange gode kræfter derude, som forstår hvor vigtigt det er for samfundet, at foreningslivet holdes intakt og udvikler sig i trit med samfundet. Men denne udvikling spændes der ben for ved blot at forstå og iagttage idrætsforeningerne i en økonomisk logik.

KFB’s klubhus på Kløvermarken.

*citat hentet fra Københavnsk Kultur og Fritidsudvalgs effektiviseringsstrategipapir: ”Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017.” Forslaget om at fjerne aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner indgår i Kultur og Fritidsudvalgets budgetaftale for 2016-18.

DBU København   13


Københavns Kommune fjerner folkeoplysningstilskuddet til børn og unge, der ikke har bopæl i kommunen. Herved lægger man op til A og B medlemmer, og pålægger de frivillige ledere samt kommunens egen forvaltning nye opgaver.

Vi har i mange år hørt politikerne love, at de ville støtte de frivillige ledere, og mindske de administrative byder” Morten Margolinsky

14

DBU København

Foto: JIF Hakoah.

TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Af: Morten Margolinsky, ungdomsformand i JIF Hakoah


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

HAKOAH I en kortfattet, lakonisk mail meddelte Folke-

rigtig mange, børn og unge blive ramt af så-

”Effekten for de foreninger, som har med-

oplysningssekretariatet den 5.september de

danne egoistiske besparelser, og det samlede

lemmer udenfor København, er, at det vil

foreninger, der modtager tilskud til aktiviteter

foreningsliv kan komme til at miste mange

miste en del af deres indtægtsgrundlag. Disse

fra Københavns Kommune, at der for et lille

penge.

foreninger vil sandsynligvis være nødsaget til

år siden var blevet vedtaget en ændring i

For Københavns Kommune kunne man også

at sætte foreningens kontingent op, med en

tilskudsreglerne, således at kommunen med

frygte, at konceptet kan vise sig at være et

generel kontingentstigning for alle foreningens

virkning fra 2017 ikke længere ville udbetale

selvmål. Mange kulturinstitutioner ligger i

medlemmer til følge. Forslaget må derfor

tilskud til borgere fra andre kommuner. For at

kommunen og støttes af penge, der kommer

forventes at møde relativt stor kritik blandt de

foreningernes tilskud i 2017 skulle kunne be-

fra andre dele af landet. Hvis egoismen danner

foreninger, som har medlemmer under 25 år,

regnes efter de ændrede regler, fik foreninger-

præcedens, kan det være svært at se, hvilken

der bor i andre kommuner. ”

ne godt 3 uger til at trawle deres medlemskar-

motivation resten af Danmark skulle have

toteker igennem og finde ud af, hvor mange af

for at lade pengestrømmen flyde videre til

foreningens tilskudsberettigede medlemmer,

København.

der boede i Københavns Kommune – en sen havde været kendt i næsten et år.

En asymmetrisk besparelse, der kan koste enkelte foreninger dyrt.

Som baggrund for beslutningen angav man

Hvad, der måske er allermest usympatisk

fra sekretariatets side, at ӌrsagen er, at

ved besparelsen, er, at den rammer meget

kommunens indbyggertal er steget meget i

forskelligt blandt de københavnske for-

de senere år og fortsat vil gøre det. Ønsket er

eninger. Foreninger, der er beliggende tæt

derfor, at målrette tilskuddet fra Københavns

ved kommunegrænsen, vil selvfølgelig have

Kommune til kommunens egne borgere.” –

flere medlemmer fra den forkerte side af

Lidt overraskende, da man skulle tro, at der

grænsen end foreninger, der ligger længere

med et øget indbyggertal skulle følge et øget

inde i kommunen. Foreninger, der tiltrækker

skattegrundlag.

medlemmer fra hele det storkøbenhavnske

udmelding af en administrationsopgave, som

område på grund af deres kvalitet, deres unikke

Foreninger med mange medlemmer udenfor Københavns Kommune, må bare sætte kontingentet op”

natur, gennem deres udbud eller deres unikke

højere grad end foreningerne, der primært er

En minimal besparelse, der medfører yderligere belastning af de frivillige ledere

lokalt baserede.

Vi har igennem mange år hørt politikerne

At besparelserne vil ramme skævt, er man

love, at de ville støtte de frivillige ledere, og

fuldt ud klar over i kommunen, hvor embeds-

at de ville forsøge at mindske de administra-

mændene skriver i business casen:

tive byrder, der pålægges dem. Ikke desto

”Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge

mindre kommer der nu et uvarslet, kortfri-

En kortsigtet besparelse, der kan sætte en lavine i gang.

under 25 år fjernes, vil det kunne få negativ

stet krav om, at man få uger efter man skulle

økonomisk betydning for;

opgøre og indberette, hvor mange medlem-

Umiddelbart skulle en besparelse på godt 1

1) foreninger med aktiviteter, som kun

mer man havde i de forskellige aldersgrup-

million måske kunne klares på foreningsområ-

karakter via deres baggrund, vil ligeledes være blandt de, der skal holde for i besparelserne i

udbydes i få kommuner

per, og hvor mange af dem, der brugte hvilke

det, men for det samlede foreningsliv i fx DBU

2) foreninger med en eliteafdeling

faciliteter, nu skal til at tjekke alle tilskuds-

Københavns område, kan man frygte, at en

3) foreninger, der har tilhørssted nær

berettigede medlemmers adresser igennem

lavine sættes i gang: Hvorfor skulle omegn-

kommunegrænsen.

for at finde ud af, om de ligger på den ene

skommunerne ønske at give tilskud til fod-

Forslaget vil medføre øget administration for

eller den anden side af kommunegrænsen –

boldspillere fra København, der spiller fodbold

såvel foreninger som forvaltning.”

en ikke ubetydelig arbejdsopgave, som kan

i en forening i fx Frederiksberg Kommune, når

For de foreninger, der kan forvente at skulle

have væsentlige økonomiske konsekvenser

København ikke ønsker at lade pengene flyde

betale dyrest for ændringerne, må det løbe

for den enkelte forening, men ikke rigtig for

den modsatte vej.

koldt ned ad ryggen, når man læser kommu-

kommunen.

For foreningerne i hovedstadsområdet, hvor

nens overvejelser, som de er udtrykt med en

kommunegrænserne ligger tæt, kan mange,

betydelig arrogance: DBU København   15


TILSKUDSAGEN

Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

NEDSKÆRINGER I DET KOMMUNALE MEDLEMSTILSKUD VIL GÅ HÅRDT UD OVER BØRN OG UNGE I KØBENHAVNS KOMMUNE

Af: Peter Svendsen, formand KFUM’s Boldklub

De københavnske lokalpolitikeres planer om at fjerne medlemstilskud til børn og unge med bopæl uden for Københavns Kommune vil ramme den københavnske ungdom hårdt.

i medlemstilskud. Med de satser, der er gæl-

opfattelse, at de københavnske politikere

dende i 2016, vil nedskæringen betyde et fald i

burde udvise respekt over for et kæmpe

medlemstilskud på over 50.000 kr. for KFUMs

frivilligt arbejde – et arbejde, der i høj grad

Boldklub.

er til megen stor gavn for børn fra belastede kvarterer. Man udviser ikke respekt ved at

Glade KFUM drenge mister tilskud.

KFUM – En klub for børn og unge fra helt forskellige miljøer

besværliggøre de frivilliges arbejde gennem

KFUM lever helt op til overborgmesterens

ringer i et kommunalt tilskud, der i forvejen

udtalte ønske om, at de københavnske bymil-

er beskedent.

bureaukratiske foranstaltninger og nedskæ-

jøer skal fremstå som værende mangfoldige.

KFUMs Boldklub (fodbold) vil kraftigt advare

cestærke familier og kvarterer. Dette er en

Den planlagte nedskæring i de kommunale tilskud er bureaukratisk og omkostningstung

mod planerne om at reducere medlemstil-

kæmpe styrke. Det er ofte ressourcestærke

Hvis KFUMs Boldklub skal spare over 50.000

skuddet til børn og unge i de frivillige for-

forældre der er holdledere og trænere i KFUM.

kr., går det selvsagt ud over de københavnske

eninger i Københavns Kommune. KFUM ligger

De er dels holdledere og trænere for deres

børn og unge. Og det er et yderligere problem,

i kommunens nordlige del lige op til kommu-

egne børn, men også for en masse børn fra

at nedskæringen er besværlig og dyr i admini-

negrænserne til Gentofte Kommune og til

belastede kvarterer i København. Kommunale

stration. KFUM er jo heldigvis ikke den eneste

Gladsaxe Kommune. For mange børn og unge, i

nedskæringer vil ramme de dårligst stillede

frivillige forening i København, der udfører en

vores nabokommuner, er KFUM den nærme-

børn hårdt.

vigtig funktion over for kommunens børn og

Vi har børn fra københavnske ghettoer og vi har børn og deres forældre fra ressour-

unge. Der vil – hvis planerne gennemføres

ste fodboldklub. Børn fra nabokommunerne

– skulle indsendes i hundredvis af bopælsop-

flere børn og unge fra Københavns Kommune,

Synes de københavnske politikere at foreningernes frivillige arbejde med børn og unge er for dyrt?

der benytter de frivillige foreninger uden for

I KFUMs Boldklub er vi omkring 80 - 90

selvsagt meget belastende for de frivillige

Københavns Kommune.

frivillige trænere og ledere for knap 400

foreninger. Men det bliver også bureaukratisk

lokale, fodboldinteresserede børn og unge.

og dyrt for Københavns Kommune.

bruger de frivillige foreninger i Københavns Kommune. Og der er sandsynligvis endnu

delte medlemsregistreringer til embedsmændene i Københavns Kommune. Det bliver

I KFUMs Boldklub har vi knap 400 medlem-

Hvis de frivillige skulle have løn, ville lønom-

mer under 25 år. Lidt mere end 39 procent af

kostningerne udgøre omkring 4 mio. kr. De

KFUM håber, at både de planlægte nedskæ-

disse medlemmer bor uden for Københavns

400 medlemmer modtager, i år 2016, et

ringer og de planlagte bureaukratiske foran-

Kommune. Det vil skade vores frivillige arbejde

medlemstilskud fra Københavns Kommu-

staltninger tages af bordet.

betydeligt, hvis vi skal have 39 procent mindre

ne på i alt knap 130.000 kr. Det er KFUMs

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

ANDERS MATTHESEN

NYT SHOW SPILLER I FALCONER SALEN BILLETTER: TICKETMASTER.DK



















BT ”MESTEREN AF DANSK STAND-UP ER TILBAGE”

BERLINGSKE ”SETUPPET ER SIMPELT, LEVERINGEN KNIVSKARP”

JYSKE VESTKYSTEN ”UDLØSER DE STØRSTE OG MEST FORLØSENDE GRIN”

INFORMATION ”SHHH ER EN TYK COMEDY-FOND … PUBLIKUM SKRIGER AF GRIN...”

GREGERS D.H. ”SE DET! OG GÅ HJEM I SENG UDEN IPHONEN ”

BØRSEN ”SPIDENDE OG ÆTSENDE MORSOMT...”

LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE ”DER ER ALVOR BAG SATIREN OG KOMIKKEN...”

DEN 4. VÆG ”STAND-UP I TOPKLASSE OG NOGET AT TÆNKE OVER”

SENIORBLADET ”MATTHESEN HAR PUBLIKUM I SIN HULE HÅND”

ARBEJDEREN ”GRINENE KOMMER SOM PERLER PÅ EN SNOR”

 FREDERIKSBORG AMTS AVIS ”VILDT SJOVT SHOW...”

DBU København

17


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

DBU KØBENHAVNS FRIVILLIGHEDSTUR 2016

Af: Jan Kristensen

DBU Københavns frivillighedstur er en fast

stor indsats til denne tur, som udelukkende er

Jannik Vestergaard ved et besøg hos Werder

tradition, der knytter bånd på tværs af klubber

et socialt arrangement.

Bremen.

og hylder fællesskabet blandt de mange frivilli-

Turen vil igen år komme til at koste i omegnen

De opgør som DBU København lige nu arbej-

ge i den københavnske fodbold.

af 1.500 kr. pr. næse og vil inkludere transport,

der på som mulige kampe er bl.a. Wolfsburg

For 6. gang planlægger DBU København en tur

fælles middag lørdag aften, hotelophold samt

mod Schalke 04 samt kultklubberne Union

for frivillige træner/ledere i DBU Københavns

billet til 1-2 fodboldkampe.

Berlin og St Paulis hjemmekampe mod hhv.

medlemsklubber. Turen går i 2016 til Tyskland,

Årets sjoveste fodboldtur bliver i weekenden

VFB Stuttgart og Fortuna Düsseldorf. Vi

for at se fodbold, skabe netværk og få en sjov

den 19. og 20. november med tidlig busafgang

forventer at få billet til 1-2 kampe – i tilfælde

fælles fodboldoplevelse.

lørdag morgen fra DGI-byen og sen hjem-

af kun 1 kamp vil vi forsøge at planlægge et

DBU København ønsker med frivillighedsturen

komst søndag aften/nat. Sidste år deltog

klubbesøg med rundvisning og oplæg.

at sætte fokus på de mange fodboldledere

33 personer, og overværede bl.a. Hannover

Alle som er interesseret bedes sætte kryds

og trænere, som gør et stort frivilligt arbejde

96 på hjemmebane, hvor deltagerne efter

i kalenderen og følge med på hjemmesiden.

i deres respektive klubber. Det er tanken, at

kampen mødte den tidligere HIK’er Uffe

Tilmeldingen forventes at åbne primo okto-

klubberne kan melde ”årets leder” eller en

Bech. Senere fik vi en snak med den tidligere

ber – eller så snart rettighedshaverne har

anden frivillig, som har ydet en ekstraordinær

Vestia spiller og nuværende landsholdsspiller

bekræftet spiltidspunkter.

18  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

BIG MAC

®

30,-

Altid åbent McDonald’s Valby - Gammelkøge Landevej 103, 2500 Valby 208047_Valby_BigMac_ann_200x262.indd 1

13/09/16 13.38

DBU København

19


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Af: Jan Kristensen

HAR DU SKUDT ÅRETS FOTO 2016 DBU København åbner op for årets konkurrence, hvor du kan vinde 4 landskampsbilletter til en valgfri kamp i Telia Parken i 2017. Hvert år modtager DBU København mange billeder til konkurrencen om "Årets Foto". Der er både sjove, charmerende, flotte og fantastiske billeder imellem. Vinderen i 2015 blev Henrik Overmars fra Boldklubben Skjold, som skal en tur i Parken med familien og se Danmarks kamp mod Polen. DBU København forbeholder sig ret til at benytte de indsendte billeder til bl.a. hjemmeside og magasinet "Københavnsk Fodbold", hvor vi altid leder efter de unikke øjeblikke fra fodbolden i vores område. Skal du være den der vinder konkurrencen "Årets Foto 2016", så find kameraet frem og skyd løs, eller se efter på kameraets hukommelseskort, om ikke "Årets Foto" allerede er blevet skudt. Vinderen får besked via mail. Billederne indsendes til danp@dbukoebenhavn.dk eller uploades via www.wetransfer.com. Deadline er torsdag den 1. december 2016. Vi glæder os til at præsentere nogle mange bidrag og kåre vinderen, som får direkte besked.

20  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Nørhalne Cup

May 25th - May 27th www.norhalne-cup.dk

International Football Tournament · Denmark

Deltag i en af Danmarks allerbedste fodboldturneringer

2017

3 dage med international fodbold

25. - 26. - 27. maj 2017 Nørhalne cup har lige så mange udenlandske som danske hold, og vi tilbyder ophold på skole, feriecenter, hotel eller vandrehjem. En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Nørhalne Cup - med 5-, 8-, og 11-mands fodbold for drenge og piger Kontakt os på cup@ifn.dk DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Af: Kristian Koefoed

Af: Kristian Koefoed

GLADE GADEDRENGE SPILLEDE SIG HELT UD

26 hold havde igennem lokale mesterskaber i

Lørdag den 3. september var Israels Plads inddraget til Københavns Mesterskabet i Street Futsal. Dagen bød på flot sensommervejr, god fodbold, glade drenge og masser af musik og underholdning.

fra Ydre Nørrebro. Efter en god og tæt kamp

Københavns bydele i april, maj og juni kvalificeret sig til finalestævnet. Først spillede de 10-12-årige om titlen som Københavns bedste i Street Soccer. Finalen stod mellem Ghadban's Drenge og Street CPH vandt Street CPH titlen som Københavns mestre. Herefter blev der skrevet samarbejdsaftaler

Et fantastisk Street Soccer stævne med hold i

danseshow af et superhold ”JOY Soldier” fra

under. Ungdomsskolen og DBU København

3 aldersgrupper blev gennemført uden uheld,

Ungdomsskolen og underskrivelse af flere

skrev under på aftalen for det næste år, så

krydret med optræden af musikeren Xander,

samarbejdsaftaler.

træning kan fortsætte i 8 bydele en gang om

22  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

Fotos: DBU København

ugen. Hvilket betyder at ca. 250 børn og unge

mange flotte kampe stod FC Sjælør fra Valby

mellem NV Finest og Saaqib & Company fra

mellem 13 og 18 år kan komme til træning en

og Street Society Ydre Nørrebro i finalen. Her

Sjælør/Valby, så kunne sidstnævnte kåres

gang om ugen i bydelene, hvilket kun kan lade

var der også en god finale og Street Society

som Københavns mester 2016.

sig gøre ved at der er rollemodeller, der stiller

vandt titlen.

DBU København siger tak til Ungdomsskolen

op og træner de unge hver uge.

Xander Linnet kom forbi og optrådte med

og hele crewet ved turneringen, hvor de fleste

Efterfølgende blev den lokale samarbejdsafta-

hans to numre ”Spild tiden” og ”Man kan ikke

kommer fra foreningen Street Society, det var

le for Østerbro skrevet under. RessourceCen-

spole tiden tilbage” med stor succes. Det bliver

deres fortjeneste at stævnet blev så vellykket.

ter Ydre Nørrebro, Nørrebro FF, Street Society,

spændende, at høre de andre numre, der kom-

Desuden skal Carlsberg Sport og DBU takkes

DBU København og Ungdomsskolen skrev

mer med Xander’s nye EP, som udkommer

for præmier og goodies til deltagerne ved

under på at der også på Østerbro kan trænes

start oktober.

stævnet.

Street Soccer/Futsal en gang om ugen.

Til sidst blev turneringen for de 16-18-årige

Så var det blevet de 13-15-åriges tur til at spil-

afholdt og her blev der kæmpet hårdt om

le om Københavner Mesterskabs titlen. Efter

titlen efter gruppekampe, semifinaler og finale

DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

THE PLAYER’S CHOICE BRILLANT SUPER

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha ha ort Direct for din lokale Sp

Vores bedste fodbold i materialer af høj kvalitet med et kraftfuldt og iøjnefaldende design. Forbedret, livligt opspring og et endnu lettere og blødere “touch” end tidligere. Eksklusiv, struktureret overflade for høj friktion og bedre boldføling. Materialernes egenskaber sikrer at bolden har et stabilt svæv, og holder sig perfekt rund selv efter tusindvis af spark.

SELECT 88 PRO GRIP Suveræn pasform efter håndens anatomi. NOVA Grip Latex sikrer perfekt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand i regnvejr.

24  DBU København

select-sport.com

SELECT BRILLANT SUPER


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Entrada 14 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra 13 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms (udgår med udgangen af 2016)

Adidas Estro 15 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Ring og hør nærmere om en klubaftale

Adidas Striped 15 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Alle priser (excl ((excl. excl.. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano eller Santos strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind. DBU København

25


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2016

VIRKSOMHEDER FRA ALLE OME OPTAGER BANERNE I KØBENH Københavnerne er vilde med at spille fodbold, men ikke alle kan komme til det. For byen har ikke nok fodboldbaner til at imødekomme efterspørgslen fra københavnerne.

Heldigvis er der stor politisk velvilje til at

kan starte helt frem til kl. 21.00, næsten som i

på udebane mod en københavnsk virksom-

efterkomme efterspørgslen, og ved seneste

Champions League, men blot for motionister

hed, men det er på ingen måde tilfældet. Disse

budgetforlig, indgået i september måned,

og glade amatører.

virksomheder optager simpelthen pladsen

for det kommende år, var der bred politisk vilje til at bevillige to nye kunstgræsbaner. De københavnske politikere har de seneste år tildelt fodbolden millioner af kroner til nye kunstgræsbaner, til stor glæde for de mange københavnere, der elsker legen med den lille runde kugle.

Virksomheder fra omegnskommunerne er en medvirkende årsag til, at Københavns Kommune år efter år skal poste millioner af kroner i nye kunstgræsbaner”

København oplever hver måned stor tilvækst

Henrik Ravnild

af borgere, og udviklingen fortsætter med raketfart de kommende år, og prognoserne viser, at befolkningstallet i Hovedstaden frem

Man kan derfor undre sig over, at kommunen

for københavnske idrætsforeninger, og er en

mod år 2025 stiger med op imod 100.000 nye

giver plads – oven i købet i prime time – til

medvirkende årsag til, at Københavns Kom-

københavnere. Denne udvikling skaber et øget

en lang række virksomheder, der deltager

mune år efter år skal poste millioner af kroner

pres på de københavnske fodboldklubber,

i firmafodboldturneringerne i Valby idræts-

i nye kunstgræsbaner.

faciliteter og baner. Flere klubber har vente-

park og på Kløvermarken. Vel at bemærke

Den organiserede fodbolds tommelfingerregel

lister for børn, som ikke kan gå til fodbold, da

virksomheder, der ikke er hjemmehørende

er, at hjemmeholdet naturligvis altid skal være

antallet af baner ikke er tilstrækkelige, men

i Københavns Kommune, men kommer fra

fra Københavns Kommune. Denne regel følger

også mange voksenhold har trange vilkår, og

omegnskommunerne. Det hænger da slet

DBU København og det samme gør Dansk

må acceptere, at klubben ikke kan få trænings-

ikke sammen. Hvad har Den Blå Planet, Danica

Arbejder Idræt. Men ikke firmasporten. Det må

tid, da banerne er optaget. Endvidere må man

Pension, Ikea, Satair, Nets, SAS osv. osv. at

høre op. Det er ikke rimeligt, at københavner-

finde sig i, at turneringskampe på hverdagene

gøre i København, med mindre holdene spiller

ne ikke kan få banetid fordi banerne benyttes

26  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

EGNSKOMMUNERNE AVN

af virksomheder og foreninger fra Hvidovre, Tårnby, Glostrup osv. – de må spille hjemme i deres egen kommune. Firmasporten (Firmaidræt Storkøbenhavn og Københavns Firmasport) har dispositionsret

Af: Henrik Ravnild, bestyrelsesformand i DBU København

Man må undre sig over, at Københavns Kommune giver plads til virksomheder, der kommer fra omegns­kommunerne” Henrik Ravnild

til nogle af byens bedste kunstgræsbaner fra 17.00 til 21.30 både i Valby Idrætspark og på Kløvermarken. DBU København finder det helt urimeligt, at tiderne benyttes af ”ikke-københavnske” virksomheder og foreninger, og

For Firmasport København (den lille firmatur-

ten, men det omvendte er åbenbart ikke

det vil vi følge op på i løbet af de kommende

nering) kan man stille spørgsmålstegn ved,

tilfældet.

måneder.

om der reelt er tale om firmasport, da 57 % af

Det skal naturligvis understreges, at DBU

Vi har undersøgt firmaklubbernes deltager-

deltagerholdene er foreninger.

København intet har imod firmasporten, som

hold, så langt det har været os muligt. Kun

Jeg var egentlig af den opfattelse, at vi

der også skal være plads til. Vilkårene skal blot

halvdelen af 195 hold kan vi med sikkerhed

havde en gentlemanaftale med firmafod-

være ens for alle parter, og det er desværre

sige kommer fra Københavns Kommune. Flest

bolden. DBU København henviser i hvert fald

ikke tilfældet i dag, men det vil DBU Køben-

hold – bortset fra København – kommer fra

interesserede virksomheder til firmaspor-

havn arbejde for, at de bliver i fremtiden.

Hvidovre, Tårnby, Glostrup, Ballerup, Frederiksberg og Rødovre. Endvidere er mere end 20 % hos Firmaidræt København (den store firmaturnering) slet ikke virksomheder, men foreninger, som ved at deltage i firmaturneringerne har fundet en smutvej, som giver foreningerne adgang de bedste banetider.

DBU København   27


Tag dit fodboldshold med ud i Kongelunden og spil bold p책 en anden m책de

Fra 10 책r til lasergames Fra 16 책r til paintball kongelunden.dk facebook.com/kongelunden Tlf. 32 97 44 04

Københavnsk Fodbold  

Nr 4. 2016 DBU Københavns magasin om breddefodbolden i København.

Københavnsk Fodbold  

Nr 4. 2016 DBU Københavns magasin om breddefodbolden i København.