Page 1

toY^tor 20tl € 5,90

>n|TnnoY >OY BAZOYNIAEEI BAEI NMT ITO KYMA, LOFTS, ATPOIKIEI, MONTEPNEI HI-TECH MONOKATOIKIEI DESIGN AIAMEPIIMATA,


new greeKchic

KAAOKAIPI TTOTAMZIO ENAMONTEPNOKATAOYTIO ETHEIONONAPAAINETAI TOY OYPANOYKAITHEOAMEEAI EYNAYMONTM THNANEMEAIA THTE=OXIKHE KATOIKIAE METO ETYAMIAEDESIGNBIMI. MAPIA ilAIAOANAIIOY KEIMENO:

-.::.:i+\:r'j:t : ,",i:t:

,.:'

i,1.

n ,, l


ruF€H-'


l.'Evo poyrr6 ntrroBooitrepo orov orr<roy6rou Aylou Aour6. 2. To povon6rrrou fitrroun6vo orn 06troooo: pro x-\oorrfrerr6vo rou Aryoiou nou or neproo6repornornr6srns EM66os. 6xouv onogeciroer 3. H our6voyn eiooSosrou fev<irvo:dvosxrirpose(on\op6vos ;re6les rs oriyxpoves ov6oers,riror;rosvo unoSexreirous gitrous rorv rStorrnrtiv. 4, To rrio;.ro 6xeroxripo [1, evcirn oulfi erreiverorneprperprx6tilore 6tror vo 6xouv np6oBoonoe ourfi on6 x60e y<,rviorou onrrroi,

il5

,i 'Evo

noripr o0(o )tlyo nprv on6 rn ;reonpeprovfr o16oro... Or no)tu0p6ves <Comet> eivor 5n;roupyies rou oirou Johonson.

.!1


{

F

5.Tvo noy<,rp6vonorirpr xpooi F€ gitrous ornv rop6roo: o r6ovrr6s eni)royospros (eorirs xoloxorprvfisp6pos... 6. To x<,rpr6rou Ayiou Aour6 oro 5unx6 rns ligvou. 7. TonrrirtrrxouSrd:gp6oK€s wop6res n6v<,roro rpon6(r8. O roixos on6 oxror6h0o (oyKohd(€r>6Io ro oirnpo. 9. Ernv unoiOprorpone(opio oepBiperorr60e Bp65uro Seinvo.


new greeKchic

Anpirrpn Mno0po,6vovon6 [o rovenrxerpnporio oro xcirporouwr(6rousnro6poorriprous'EMnves rv,r6purfr rnserorpeios VisionTonk,ro xriotltoouro0'rouonrro0orovAytoAour6, orovAprepcilvo 6vonpoo<ont16 oroixnyo. rnsli<pvou,onoretro0oe To (nro0pevofirov efopxirsro rriopo vo €vocopor<oOei orrrop6.O nXripcos orov nopo6ooro16 r6rorrirnsoe86ornrern q0on rot rnv roropiorou r nopdtrtrn.\o vo Snproupyrloe r6nourppovri(ovros xcilponou0o trovonoteirtsonot6votrerroupyr16 rioersprosOeprvris rorotrios.,,Toopxrrerrovt16 rot o Bon Apotriolupe<ovi6ou ox66roov6.l,oBov Group. oitrnsK6vroson6 ro ypogeioAS-Design (erivnoov rov Orr<bBpro rou 2OO9 Or epyooies 6 ror otror,\npd:Onrov rov A0youororou 2Ol0r, fJ \). e<nv€r o roro5. .l90 r.p. erreiveror oe Av ror our6 ro onirrrcov 6ev pno6vo p6voenine6o,oe royio nepinr<oon rn 6ropp00ptolt rou pei 16noros vo xoporrnpioer on6 ontroir6.H rororrio oe ox6pofl onoretreiror H ero r0prorriopo ror 6vovove(6prnrofev<irvo. vo ovoBtcioco nrtroyirou5ev6yrveruxoio.,iHOetro T6renoupo(eUovrov 6trorpo(i rnv notrr6yerrovr6. ror rouB6vrro(ov xotrop6ror ou06ppnro,,, efnyei yripc,rn outrfreivo n Apotriolupecovi6ou.l-0pco ror 6ivetrnv evr0ncoon 6rt xrrop6vnnepryerpr16 oyrotrr6(erro rripro, evcirro oxfrporns entrp6net 6rov ro enrOupoOv, vo orous<prtro(evo0pevous, Irnv nio<o onopov<irvowor on6rousorro6eon6res. ntreup6 rnsun6pxerpio nroivo,n onoioyiveror16ror 6pooep6rorr6rtr. nosouv6vrnons yroBourr6s on6 ro0tort16, Eocorepr16, n orrio onoretreirot ror 60o rpeBorou(ivo, yio ono06rn rpogil.rcov ror6popes,roOepiope ro 5r16rnspn6vro.'Otro ro 6op6rrounoro0vorousr6vousTouyKprKol xp<,1rou treurori,pe e(oipeonrdnotes(<onp6s pe porrr6snrvetrr6s. H rou(ivoeivore(ontrropivn ntrerrprr6s ouoreu6sretreuroios evrorxr(6peves rexvotroyios, or onoieseivot6vrexvoropougtroH on6truro trerroupyrrfr Bp6onrnsrouprop6ves. (ivosonoretrei ovrrrelpevo vrr(6rvror eivorrou oirou Zucchetti,6n<os6tresor Bp0oesKorro ou-

t1

H ouv6xero otn oelt. 122

H npoororeup€vnon6 rous roxupois ov6pous outr6 onoretrei 6vo Spooep6 rorogOyro ;.16oooro rour6 peonp6pr.H Sror6oynon eivor mix & motch: 6vo hi-techyu6trrvo rpon6( ouv5u6(eror pe 6vo peroltrrr6 rovqn6, 50o treux6snotru0p6ves on6 PVCror rnv 60vrr rop6x.)ro nYodo, on6 pordv (Kenneth Cobonpue).

o E F

= H tr

ELLE DFCORATION


'"ne\M greeKchic

I

'r"J =----*

ulfl,. ffi

t fqcf Fl!fr

ffi

rW I

I ,.Tl


H xou(ivo noi(er ye rous ,@vroios noyKosr ro oSrriBp.o2lqfq rns Bouknecht.To ryuyeio :ntrggrp1ttti exow i6nci6em0ei nl6<oon6 rnv xou(ivo, tirre vo pnv nopeyEoivouvoto0nnr6 oro givrpo)rxdrpo. To rpon6(r g<rrri(eroron6 56o rpepoor6 g<.noorrx6<Tolomeouye perdrhroris Bpoxioves(Artemidef.

tz

Ilffiw"%


new greeKchic

O onoppognripos ornv xou(ivo eivor er5rxfixorooxeuri xor6nrvnopoyyd\ios. Eivorgrroyy6vos on6 rorpewoooviSo, ev6 5ro06rerrpug6 gc,rrrop6xor por6p ornv opo<phyro vo pnv oxoiyeror o nopo;rrxp6s06puBos xor6 rn 6r6pxero Ierroupyiosrou.

r,,

-h*'-* ri-

t"/ I {,,e#f" F,!

'

t22

ril:rii.

H ouv6xero on6 rn oetr. I I 8 orhporo vrousoro onirr. AvopgiBotrornv nopdoroon rtr6Bero sur mesure onoppognrirpos,nou 6ro06rerrpu<p6gcorrop6,otrtr6 ror ro por6p ornv opocplryro rnv onoguyir OopiBou. O evroiosndyros ror ro rpon6(r,enev6up6vo pe guorrfr pietro sereno,eivoroxe6roop6voon6 r n v A S - D e s i g n G r o u rpo r r o r o o r e u o o p 6 v oo T n v lrotrioon6 rov oiro Sign. H pietroserenoeivor6vo r6roirepoovOerrr16utrrro,tr6yo rns pey6trns ovro-

xis rou oe 0epp6rnro,Opo0onror xdpofn ror rns 'Ooo pn6evrrirsonoppognrrr6rnrdsrou. yro rov (evcbvo;Aev 6xerrinoro vo (ntr6rper oe ov6oers, o<po! 6ro06rer6rrir rou rou(ivo, roOdrsror pio our6vopnoutrn.nAev Oetropevo roroorpeqoupe r n v o p p o v i o r o u v n o r d ; r r r o ur o n i o u y r ' o u r 6 r o r onog0yo;revo r6vouperdOeneprrrir6 nop6rorpn nopâ&#x201A;ŹpBoon,,ovog6pern opxrr6rrovos. knvo06rns oro 6pyo Tcovnro ov6petr<ov orry;rciv

E


To rpeB6rr pe ro gnl6 )reur6 rego)r6pr gori(eror on6 on)rires owi yro noprorig. AoulotSro rou oypo0 oroli(ouv ro ropoSivo. Erov roixo, nivoxos rouTtr\nvo (coyp6gou Xpiorou Kopd.

h-

#

rou, o r6rorrfirnsfrOelevo 6cioer Tov nporoyovrorrr6 p6tro oro on6truroXeur6 rns licpvou, oro oro0op6" yotr6(lo rou etr\nvrro0oupovotl KoroTo on6povro pntrerou Aryoiou. Tpovfron66er(n; H ropdroo, n onoio eivor npooBdorpnon6 Tnvoutrlr p6ocoprosxrrorhsoKdtros.Anotr\oyp6vnono oe rpio 6rocpoperr<d ro0eri nep1116, ontrcbverot e n i n e 6 or o r 6 x e rx r r o r o 0 sr o v o n 6 6 e s ,n o u € i v o l pe peydtresovonourtr6spofrtr6pes.M6vrupr6vor

EttttE- F,T

']

6tror ouyrevrpcilvovrore6cbyro trrso frtrrosn6<prer, Korvo 0oup6oouvrn 06o. To n6vo xoXopcboouv pnpoor6 Tousoov 6vos nivoXoyosnferu,\iys1qlu ros (oryporprrisnou ro[r6e0er...Aiyo opyoTepo, n v0xro, n nop6o ro0rop6vnoe 6veres 6rov n6<pret oeAovyK tro0(eroroTo (pos Touq€yyopro0onoro nor6 rns. TeXr16n euruxio iocos XoprBdvovros nou Bpioreroroe ontrdnp6yporo,6ncosor oTrYp6s porpo(6poorepe rousgiXous. I

ELLE DECO - BEST HOUSES 2011  

ELLE DECO BEST HOUSES 2011 (Greek edition)

ELLE DECO - BEST HOUSES 2011  

ELLE DECO BEST HOUSES 2011 (Greek edition)

Advertisement