Page 1

guidesbg@gmail.com

www.guidesbg.com

1504 София, ул. „Кракра” 26

НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. Размерът на възнаграждението за извършена екскурзоводска услуга се определя по свободно договаряне с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид услуга. Чл. 2. Екскурзоводите могат да оказват безплатни услуги на: 1. социално слаби лица; 2. държавни и общински учреждения за представителни нужди; 3. експедиенти на туроператори; 4. близки и роднини. Раздел II Минимални задължителни размери на възнаграждения за екскурзоводски услуги Чл. 3. Минималните размери на възнагражденията за екскурзоводски услуги са следните: 1. трансфер от летище до хотел /хотел летище - .......... лв.; 2. обиколка на София с продължителност до 3 часа - .......... лв.; 3. обиколка на София с продължителност над 3 часа - ........... лв.; 4. еднодневен тур - ......... лв. 5. обиколен тур - ................. лв. за всеки ден от тура Раздел III Санкции при неспазване на минималните размери на екскурзоводските възнаграждения Чл. 4. При неспазване на минималните размери на възнагражденията за екскурзоводски услуги от член на АЕБ, УС има право да наложи следните наказания: 1. При първо нарушение – устно мъмрене; 2. При второ нарушение – писмено предупреждение; 3. При трето нарушение – изключване на члена от АЕБ. Чл. 5. УС на АЕБ констатира неспазването на минималните размери на екскурзоводските възнаграждения въз основа на писмени документи – договори, фактури, служебни бележки, разходни касови ордери и други. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 2. Тази наредба е приета с решение на ОС на АЕБ от 17.12.2012 г. на основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на АЕБ и е задължителна за членовете на асоциацията.

Proektonaredba_Minhonorari  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you