Page 1

Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго 4. Източна и Западна порта на антична Сердика


Културни маршрути – Изразяващи Духа на мястото Genius Loci

14

13

21 12

А. Aнтичност -

Средновековие

B. Религиозна и етническа толерантност

C. XIX-XX в.

15

5

7 6

8 11

20

4

3

27

2

9

18

10

25

17 26

23

1

19

24

22

16

Г. Иванчева, Л. Стоилова, Д. Йорданова 2009


Г. Иванчева, Л. Стоилова, ОКИ “Музей за история на София”


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго


Централна общинска минерална баня, арх. Петко Момчилов, 1904-1913 г.

Проект за адаптация на музея: арх. Станислав Kонстантинов, 1998-2007 Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2012


EU проект: консервация, реставрация и адаптация на част от бившата Централна Общинска минерална баня в Софийски исторически музей. Oперационна програма “Регионално развитие” 2007-2013 (OПРР): BG161PO001/3.1.-03/2010 на МРРБ Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма; Oперация 3.1. Развитие на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; Схема: Подкрепа на развитието на природата, културата и историческите атракции; Финансова подкрепа на ЕС: 5,947,115 лв със собствен принос (148,317 + 179,762 лв); Бенефициент: Столична община. Цел: Проучване и анализ на привлекателността на Сифийския исторически музей, в адаптираната за целта сграда на Централната Общинска минерална баня.


Централна общинска минерална баня, интериор арх. Петко Момчилов, 1904-1913 г.

Проект за адаптация на музея: арх. Станислав Kонстантинов, 1998-2007 Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2011


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго


Панорамна гледка към Централните хали и Централната синагога

Градина пред Централната общинска минерална баня – поглед към джамията, халите и синагогата символ на религиозна и етническа толерантност Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”


Баня баши джамия, 1576 г.

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2011


Централна синагога, Арх. Фридрих Грюнангер, 1904-1909 г.

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2003


Католическата катедрала “Св. Йосиф” Проект: арх. Константин Пеев и кол., 2000-2002 г.

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2012


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго


Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика”

www.ulpiaserdica.com/ 1. Базилика “Св. София (VI в.); 2. Римски театър и късноантичен амфитеатър; 3. Източна порта на антична римска Седика; 5. Антични останки под бул. “Кн. Мария Луиза”; 6. Западна порта на антична римска Сердика; 7. Северна порта на антична римска Сердика; 8. Централна общинска минерална баня (1904-1913) – частична реконструкция за Музей за история на София; 9. Дворец на Константин Велики, IV в.; 10. Aнтична постройка под площада на православната катедрала “Св. Крал/Св. Неделя”.


Централна общинска минерална баня

проект за подземното археологическо ниво

ЦУМ

Западна порта

Източна порта

пл. “Св. Неделя”

1. Източна порта на антична римска Седика; 2. Подлез при църквата “Св. Петка Самарджийска”; 3. Археологически забележителности под сградата на УниКредит Булбанк; 4. Западна порта на антична римска Сердика; 5. Нови археологически разкопки под бул. “Кн. Мария Луиза” и над Метростанция 8-II. 6. Централна общинска минерална баня (19041913) – частична реконструкция за Софийски исторически музей [Върбанова, В. 2010].


Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” Oперативна програма “Регионално развитие” 20072013 (OПРР): BG161PO001/3.1.-01/2008 на МРРБ; Приоритетна ос 3: Подкрепа на ПК с национално значение за устойчиво развитие на туризма; Oперация 3.1. Разширение на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; Финансова подкрепа от ЕС: 15,801,989 лв; лв Бенефициент: Министерство на културата (договор RD-02-14-1491/13.07.2011); Цел: проучване на КН успоредно със строителството на метрополитена и Метро-станция 8-II под бул. “Кн. Мария Луиза” и под пл. “Ларго/Независимост”.


Легенда: 1. Подлез при църквата “Св. Петка Самарджийска”; 2. Подходи към подлеза с Източната порта на антична Сердика; 3. Горно осветление; 4. Открито археологическо ниво на запад от ЦУМ; 5. Подходи към покритото археологическо ниво под бул. “Кн. Мария Луиза”

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1150289

Проект: арх. Славей Гълъбов, ръководител колектив арх. Васил Китов арх. Красен Андреев 2010-2011 г.


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго


Втора зона на археологически разкопки в района на централната Метростанция M 8-II към втория метродиаметър ‘С-Ю’ при пресичането му с първия метродиаметър ‘И-З’ – под бул. “Кн. Мария Луиза”. В структурата на антична Сердика мястото е на северозапад от предполагаемото кръстовище на Cardo Maximus и Decumanus Maximus. Maximus

Aрхеолог Maрио Иванов д-р, Гл. Асистент - НАИМ, БАН


Археологически разкопки Зона на Meтро-станция 8-II / Сердика под бул.”Кн. Мария Луиза” – 2010-2011

С

N

III. IX-X/2011

Ц

IV. 2011 V.

III-VI/2012

Aрхеолог Maрио Иванов Гл. aсистент, д-р, НАИМ, БАН

Ю I. 2010

Проучванията се провеждат последователно в три зони - ‘Юг’, ‘Север’ и ‘Цeнтър’. Завършеният анализ на културните пластове в хронологичния обхват I–XIX в., дава възможност да се изяснят важни етапи от по-ранното развитие на града. Най-добре запазени са пластовете от периода I– IV в. н.е. Те ще съставляват основната част от бъдещия покрит музей.


Зона на Meтрo-станция 8-II / Сердика под бул.”Кн. Мария Луиза”, 2010-2011

Открит бе

Decumanus Maximus от късноантичната епоха (IV-VI в.)

Запазена ~ 30 m дълж. и 6.50 m шир., покрита от големи масивни каменни плочи с различна големина. През IV в. улицата е била почто двойно по-широка, вероятно оформена с портици и колонади от Сeвер и Юг. Под нея е разположена и главната канализационна система.


Зона на Meтрo-станция 8-II / Сердика под бул.”Кн. Мария Луиза”

Фот.: д-р Марио Иванов, 2011

Друг важен акцент е една голяма сграда с множество помещения и вътрешен двор. Централното импозантно помещение от ~53 кв. м. е служело вероятно като приемна зала. Подът е покрит с великолепна мозайка.


Фот.: д-р Марио Иванов, 2011

Мозайката се състои от няколко части, оформени с геометрични мотиви със забележителна полихромия от червени, зелени, охра, бели, сиви, виолетови и жълти мозаични парченца (тесери).


бъдещият покрит археологически музей под бул. “Кн. Мария Луиза”

2011-2012 Археологическите разкопки, свързани със строителството на Meтростанция M 8-II и уреждането на античния културен и комуникационен комплекс в центъра на София разкриха много нови и изключително важни данни за развитието на града през многовековното му съществуване. Фот.: д-р Марио Иванов, 2011


7 5 3

Проектът за Метро-станция 8-II 1

Kрасен Aндреев, ндреев

2

архитект – проектант “Архистил” ООД

6

Легенда:

4

2

3 5

1

1. Покрита част на археологическия и културно-комуникационен комплекс; 2. Открита част на археологическия и културно-комуникационен комплекс; 3. Входове към Meтро-станция 8-II; 4. Вход към Meтро-станция ‘Сердика’ 5. Пешеходен подлез; 6. ЦУМ; 7. Джамия Баня Баши.


1. Покрита част; 2. Открита част на археологическата експозиция ‘in situ’

2 5

2

7

1

5 3

3

4 1

4

4 8

2

1

8

Стоманобетонови греди премостват разстояние от 20 метра над покритатa част на археологическата експозиция – 1. между С и Ю шахти за асансьори и ескалатори – 3., които ще водят към пероните на Meтро-станция 8-II – 8.


6 2

1

8 3

3 -22 m

8

Шахти за асансьори и ескалатори – 3. на север и юг водят към Meтро-станция 8-II – 8. http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1150289

3

8


Aрхеологичеко ниво

под бул. “Кн. Мария Луиза” и пл. “Ларго/Независимост”

Проект арх. С. Гълъбов и арх. В. Китов Предлага се част от средновековните археологически структури, преместени за да се разкрият по-ранни слоеве, да се експонират в пространството под пл. “Ларго/Независимост”, наред с експонираните in situ. http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1150289


зона на откритата експозиция – поглед към уличното ниво, музея под бул. “Кн. Мария Луиза” и катедралата “Св. Неделя”. В тази зона ще се организира открита експозиция, която да послужи като естествена връзка между парка пред банята, уличното ниво и музея под бул. “Кн. Мария Луиза”.

2011-2012

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2012


зона на откритата експозиция – поглед към джамията от нивото на подлеза при църквата “Св. Петка Самарджийска”

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2012


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго


Археологически обект под пл.”Ларго/Независимост” –

2009-2011

Археолог: Koнстантин Шалганов, Гл. експерт, ОКИ “Музей за история на София”

www.ulpiaserdica.com/


Открит е декуманус на юг от Decumanus Maximus – 5.55 m ширина; запазена дължина oт 17.00 м и покритие от големи масивни каменни плочи с различна големина

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2010


Археологически обект под пл.”Ларго/Независимост” – 2009-2011

Фот.:Taнче Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2010


Разкрита е и луксозна вила с открит атриум – заобиколена от аркирани галерии на запад и юг, с жилищни и бански помещения зад галериите.

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2010


Aрхеологичеко ниво

под бул. “Кн. Мария Луиза” и пл. “Ларго/Независимост”

Проект арх. С. Гълъбов и арх. В. Китов Предлага се част от средновековните археологически структури, преместени за да се разкрият по-ранни слоеве, да се експонират в пространството под пл. “Ларго/Независимост”, наред с експонираните in situ / на място. http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1150289


Зона под пл.”Ларго/Независимост” за експониране на откритите археологически структури

Проект: арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов, 2011-2012


Музейна зона под пл.”Ларго/Независимост” – 2012-2013 http://gradat.bg/statepolicy/2012/12/05/1961772_tursi_ se_izpulnitel_na_vtoriia_etap_ot_sofiiskoto_largo/

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1970276


Зона “Център” 1. Централна общинска минерална баня 2. Зона на етническа и религиозна толерантност 3. Aнтичен културен и комуникационен комплекс “Сердика” 3.1. бул. “Кн. Мария Луиза” 3.2. Ларго 4. Източна и Западна порта на антична Сердика


Подлез с експонирана Източната порта на антична Сердика Цитирана като пример на добра европейска практика в програмата APPEAR-FP5

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2011


Разкопки при Западната порта на антична Сердика

Фот.:T. Петрова, ОКИ “Музей за история на София”, 2012


Западната порта на Сердика Разкопки

2012 г.

Проект: Колектив на СУ “Св. К. Охридски” и НАИМ-БАН, ОКИ “Музей за история на София”, финансиран по Столична програма “Култура”, 2012


Западната порта на Сердика Разкопки 2012 г.

Проект: Колектив на СУ “Св. К. Охридски” и НАИМ-БАН, ОКИ “Музей за история на София”, финансиран по Столична програма “Култура”, 2012

http://gradat.bg/news/2012/10/16/1926822_rimska _mozaika_na_17_veka_e_razkrita_pri_zapadnata/

01 sf centre chob ff  

Лектория 2013 г. - Презентацията на доц. Чобанов за центъра на София, част 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you