Page 1

Taalcursussen seizoen 2013-2014


© Herma van Boheemen

Cursusaanbod seizoen 2013-2014 Italiaans 1 ‘Allegro!’ betekent ‘vrolijk’! En vrolijk wordt u natuurlijk pas echt als u Hierbij presenteert de Bibliotheek Gouda haar taalcursusaanbod voor het aankomende seizoen

straks iets kunt zeggen in deze prachtige taal

(2013-2014). Na een succesvolle start in september 2012 zet de bibliotheek komend seizoen haar

tijdens een bezoek aan het zonnige Italië. U

Italiaans 2

taalcursussen niet alleen voort, maar breiden we ons programma ook uit. Zo is er een uitgebrei-

leert daardoor de Italianen beter kennen, u

Heeft u al een redelijke basiskennis van de

der aanbod per taal, zijn er een Engelstalige en een Nederlandstalige leeskring met Franse litera-

kunt contacten leggen en de prachtige cul-

Italiaanse taal maar wilt u deze graag uit-

tuur én twee nieuwe talen: Turks en Chinees, aan het programma toegevoegd.

tuur beter begrijpen. Behalve aan grammatica

breiden? Meld u zich dan aan voor de cursus

wordt veel aandacht besteed aan het ontwik-

Italiaans 2, waarin u die kennis van gram-

Daarnaast stelt de bibliotheek haar uitlening voor cursisten open tijdens de lesavonden en

kelen van luister- en spreekvaardigheid.

matica, luister- en spreekvaardigheid gaat

schaft zij een kleine collectie anderstalige boeken aan. Cursisten, die tevens lid van de biblio-

De cursus Italiaans I voor beginners maakt u

verdiepen.

theek zijn, kunnen op die manier leuke leesboeken mee naar huis nemen die in de lijn passen

wegwijs in taal en cultuur. Het levendige boek

Tevens wordt er gebruik gemaakt van een

van de cursus die wordt gevolgd.

‘Azzurro’ is gericht op de praktische toepassing

leesboek, zodat u uw eigen vooruitgang ook

van de Italiaanse taal in allerlei dagelijkse situa-

duidelijk kunt zien.

Verder zal de bibliotheek gedurende het seizoen aanvullende activiteiten organiseren, zoals film-

ties. U hoeft geen kennis te hebben van de taal.

vertoningen of thematische avonden rondom een taal en de bijbehorende cultuur.

Arrivederci...tot ziens graag!

tijd:  woensdag 19.00-20.30 uur duur: 22 lessen v.a. 25-09-2013

tijd: maandag 9.30-11.00 uur

Open Huis Op zaterdag 1 juni 2013 en zaterdag 7 september 2013 wordt in de Bibliotheek Bloemendaal, Lekkenburg 1, tussen 10.00-13.00 uur een Open Huis georganiseerd. Op die dagen bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken of er iets van uw gading in het aanbod aanwezig is. Tevens zijn

duur: 22 lessen v.a. 23-09-2013 prijs: €245, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €235 (excl. cursusboek) docent:  Trees de Jong

op deze momenten de taaldocenten aanwezig en kunt met hen bespreken welke cursus en/of niveau het beste bij u zou passen. We wensen u veel plezier bij het uitzoeken van een cursus en hopen u graag in de bibliotheek te mogen ontmoeten!

prijs: €245, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €235 (excl. cursusboek) docent: Trees de Jong.

Italiaans 3+ Bent u ook ‘verslaafd’ geraakt aan dat

tijd: maandag 19.00-20.30 uur

prachtige land en haar muzikale taal? Dan

duur: 22 lessen v.a. 23-09-2013

wordt het tijd voor de cursus Italiaans 3+,

prijs: €245, bibliotheekleden/

waarin naast de gebruikelijke aandacht voor

Voordeel met je Biebpas €235

grammatica, luister- en spreekvaardigheid

(excl. cursusboek)

ook tijd wordt besteed aan de Italiaanse

docent: Trees de Jong

keuken en cultuur.


Tevens wordt in de eerste weken uw wellicht

tijd: maandag 09.30-11.00 uur

kennis van de grammatica worden uitgebreid

wat weggezakte kennis opgefrist, zodat u de

duur: 22 lessen v.a. 23-09-2013

met de methode Caminos. De cursus is gericht

Spaans conversatie gevorderden

belangrijke basisbegrippen niet vergeet.

materiaal: Caminos nieuw, deel 1, tekstboek,

op het gebruik van de Spaanse taal in alledaag-

Es un curso dirigido a estudiantes de Español

se situaties. Taal ontstaat en ontwikkelt zich

con un buen dominio del idioma (nivel B1)

tijd: woensdag 20.30-22.00 uur

prijs: €245, bibliotheekleden/Voordeel

binnen een cultuur. Daarom is er ruimschoots

que quieren seguir practicando en un grupo

werkboek en CD (kosten ca. €55) duur: 22 lessen v.a. 25-09-2013

met je Biebpas €235 (excl. cursus-

aandacht voor Spaanse ‘cultuurvitamines’.

y dirigidos por una profesora nativa. En la

prijs: €245, bibliotheekleden/

boek)

We bieden levendige lessen Spaans, waarbij

clase usamos el método Tema a Tema con una

u als cursist in het middelpunt staat.

gran variedad de temas de actualidad y de

Voordeel met je Biebpas €235

docent: Ruth Parazona

(excl. cursusboek) docent: Trees de Jong

Spaans 1

ejercicios para profundizar en la gramática tijd: maandag 20.30-22.00 uur

tijd: maandag 11.00-12.30 uur

Española. La clase dura una hora y media y se

duur: 22 lessen v.a. 23-09-2013

duur: 22 lessen v.a. 23-09-2013

habla solo Español.

materiaal:  Caminos nieuw, deel 1, tekstboek

materiaal:  Caminos nieuw, deel 1, tekstboek

Bij de cursus Spaans 1 gaan we aan de slag

(ISBN 9789054515807), werkboek +

(ISBN 9789054515807), werkboek

tijd: dinsdag 19.00-20.30 uur

met alle taalvaardigheden: lezen, luisteren,

CD (ISBN 9789054515821).

+ CD (ISBN 9789054515821).

duur: 22 lessen v.a. 24-09-2013

schrijven en spreken. De lessen staan in het

Kosten ca. €55

Kosten ca. €55

prijs: €245, bibliotheekleden/

teken van eenvoudige communicatie in het Spaans. De cursus is gericht op het gebruik van de Spaanse taal in alledaagse situaties. Taal ontstaat en ontwikkelt zich binnen een

prijs: €245, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €235 (excl. cursusboek)

prijs: €245, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €235 (excl. cursusboek)

Voordeel met je Biebpas €235 (excl. cursusboek) docent: Maria José Pardueles Guim

docent: Linda Postma

docent: Ruth Parazona

voor Spaanse ‘cultuurvitamines’.

Spaans 2

We bieden levendige lessen Spaans, waarbij u

Bij de cursus Spaans 2 wordt de reeds verkre-

Spaans conversatie beginners

als cursist in het middelpunt staat.

gen kennis opgehaald en de spreek- en luister-

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al

weinig kennis van de Engelse taal, leert u

vaardigheid vergroot. De woordenschat en de

bekend zijn met de Spaanse taal en kennis

Engels verstaan en spreken in herkenbare,

hebben van de grammatica (niveau A1/ A2).

alledaagse situaties. Met nadruk op het

Het spreken wordt gestimuleerd door het ge-

woord ‘weinig’ want tegenwoordig komt

bruik van de methode Meta met veel conver-

iedereen op velerlei manieren in aanraking

satie oefeningen en luisterfragmenten.

met de Engelse taal. Bijvoorbeeld via song-

De docent is zelf Spaans én tijdens de les wordt

teksten, televisie, films en Engelse woorden

zowel Nederlands als Spaans gesproken.

en uitdrukkingen die ingeburgerd zijn in de

cultuur. Daarom is er ruimschoots aandacht

Engels 1 (Instapniveau ERK A1) * In deze cursus, bestemd voor iedereen met

Nederlandse taal. Bijna iedereen heeft wel

© Alex E Proimos

tijd: dinsdag 20.30-22.00 uur

enige kennis van de Engelse taal. Het doel is

duur: 22 lessen v.a. 24-09-2013

om deze basiskennis verder uit te breiden

prijs: €245, bibliotheekleden/

met behulp van deel 1 van de lesmethode

Voordeel met je Biebpas €235

Fairway die opleidt tot niveau A1 volgens het

(excl. cursusboek)

Europees Referentiekader.

docent: Maria José Pardueles Guim


tijd: donderdag 19.00-20.30 uur

met elkaar in een kleine groep, verbeteren

tijd: donderdag 20.30-22.00 uur

In deze cursus gaan we zes Engelse boeken

duur: 22 lessen v.a. 26-09-2013

we op een prettige, ontspannen manier uw

duur: 22 lessen v.a. 26-09-2013

in het Engels lezen. De eerste bijeenkomst is

prijs: €245, bibliotheekleden/

spreekvaardigheid en oefenen we de nieuw

prijs: €245, bibliotheekleden/

een introductieles waarin ook de zes te lezen

Voordeel met je Biebpas €235

aangeleerde woorden en taalregels.

Voordeel met je Biebpas €235

boeken bekend worden gemaakt. Iedere zes

(excl. cursusboek)

We behandelen nog een laatste deel uit het

(excl. cursusboek)

weken lezen we een boek wat vervolgens in de

docent: Marit Buur

Engels half gevorderden (Instapniveau ERKA1+)*

cursusboek Refresher - nieuwe cursisten kun-

materiaal:  €25 af te rekenen met de docent

nen deze pagina’s tegen kopieervergoeding

docent: Marit Buur

ontvangen - en zullen dan nader te bepalen

Engels leeskring

cursusmateriaal aanschaffen.

U heeft eerder Engelse les gehad en wilt graag

Leeskringen zijn niet alleen populair omdat

met een groepje medecursisten uw kennis en

tijd: woensdag 19.00-20.30 uur

u gestimuleerd wordt te gaan lezen, maar

spreekvaardigheid van de taal verbeteren? In

duur: 22 lessen v.a. 25-09-2013

ook omdat u waarschijnlijk boeken gaat lezen

dat geval zult u veel plezier hebben in en van

prijs: €245, bibliotheekleden/

die u zelf niet uitgekozen zou hebben, maar

eerstvolgende bijeenkomst besproken wordt. tijd: eens per 6 weken op woensdag 20.00-22.00 uur duur: 7 bijeenkomsten: 25-09, 06-11, 1812, 29-01, 12-03, 23-04, 04-06-2014 prijs: €70, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €65

deze Engelse taalcursus. Er wordt in deze cur-

Voordeel met je Biebpas €235

die de moeite van het lezen waard blijken te

(excl. cursusboek)

sus veel aandacht besteed aan het overwin-

(excl. cursusboek)

zijn. Daarnaast krijgt u meer informatie over

materiaal:  u dient de boeken zelf te lenen

nen van schroom om in het Engels te praten

docent: Lusanne A. Albersen

het boek en de auteur en kunt u meningen

over alledaagse onderwerpen.

uitwisselen.

De eerste les besteden we tijd aan de herhaling

*Zie voor een kennistest en informatie over

van basisgrammatica (met name de tegen-

het internationaal erkende taalniveau van het

woordige tijden). Daarna gaan we verder in het

Europese Referentie Kader (ERK), de website:

studieboek Fairway 1, Chapter 9. Met wat basis-

www.erk.nl

kennis Engels is het niet noodzakelijk, maar wel een goed idee, om de voorafgaande hoofdstuk-

Engels conversatie

ken door te nemen voor aanvang van de cursus.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die Engels 1 t/m 4 hebben gevolgd – of na in-

tijd: woensdag 20.30-22.00 uur

takegesprek met de docent - en graag meer

duur: 22 lessen v.a. 25-09-2013

zelfvertrouwen willen krijgen in het vrijuit

prijs: €245, bibliotheekleden/

spreken van de Engelse taal. Bovendien wordt

Voordeel met je Biebpas €235

in deze cursus gelet op het verbeteren van

(excl. cursusboek)

de uitspraak en het verstaan van de taal.

docent: Lusanne A. Albersen

Engels gevorderden (Instapniveau ERKA2+)*

Waar nodig wordt ook wat grammaticale ondersteuning gegeven. Aan de hand van verschillende onderwerpen worden discussies gevoerd waarvoor uw actieve deelname wordt gevraagd. Deze onderwerpen worden

ven (zoals een kort verslag, brief of e-mail) en

aangedragen in een ‘hand-out’, maar aan

vlotter en beter Engels te spreken over actuele

eigen inbreng van cursisten wordt uiteraard

onderwerpen. Door veel praten en oefenen

ook gehoor gegeven.

© Gabriel Villena

Deze cursus leert u om correct Engels te schrij-

of aan te schaffen docent: Marit Buur


© Jarrod Doll

boeken bekend worden gemaakt. Iedere zes

tijd: dinsdag 19.00-20.30 uur

weken lezen we een boek wat vervolgens in de

duur: 22 lessen v.a. 24-09-2013

eerstvolgende bijeenkomst besproken wordt.

prijs: €245, bibliotheekleden/ Voordeel met je Biebpas €235

tijd: eens per 6 weken op woensdag 20.00-22.00 uur duur: 7 bijeenkomsten: 02-10, 13-11, 08-01, 26-02, 09-04, 21-05, 02-07-2014 prijs: €70, bibliotheekleden/

(excl. cursusboek) docent: Özlem Kalyoncu-Wijnbergen

Turks gevorderden Deze cursus is bestemd voor degenen die Turks

Voordeel met je Biebpas €65

voor beginners gevolgd hebben en over een

(excl. cursusboek)

redelijke basiskennis van de Turkse taal en

materiaal:  u dient de boeken zelf te lenen

grammatica beschikken. In het 2e jaar wordt de

of aan te schaffen

woordenschat en de grammaticale kennis ver-

Frans beginners

vertelt waar u woont, een drankje bestelt,

“Une baguette s’il vous plaît.”

boodschappen gaat doen? Dan past de cursus

Wel handig toch? In de Franse taal een

‘Frans gevorderden’ wellicht beter bij u.

stokbrood bestellen bij de Franse bakker op je

De boeken die worden gebruikt tijdens de

Turks beginners

vakantie in Frankrijk. Of gewoon wat bestel-

cursus ‘c’est bien ça deel 1, het tekstboek en

MERHABA! Heeft u geen of enige kennis van

len bij de slager, in de supermarkt of een

het werkboek van Noordhoff Uitgevers uit 2011

de Turkse taal en wilt u uw kennis uitbreiden,

ober te woord kunnen staan zonder gebaren

dienen zelf aangeschaft te worden.

zodat u zich verstaanbaar kunt maken in de

tijd: dinsdag 20.30-22.00 uur

docent: Marit Buur

en grimassen. Als u dat wat lijkt, dan is deze

der uitgebreid. En worden vaardigheden, zoals spreken, luisteren en lezen regelmatig geoefend. We maken gebruik van ‘Turks op Niveau(s), Complete taalcursus’ (ISBN 978-90-73288737).

dagelijkse situaties, dan is dit uw cursus. Om

duur: 22 lessen v.a. 24-09-2013

cursus Frans echt iets voor u. Voorkennis is

tijd: donderdag 10.30-12.00 uur

de Turkse taal te begrijpen is een basiskennis

prijs: €245, bibliotheekleden/

niet vereist.

duur: 22 lessen v.a. 26-09-2013

van de Turkse grammatica noodzakelijk.

Voordeel met je Biebpas

De boeken die we gebruiken op de cursus en

prijs: €245, bibliotheekleden/

Er wordt veel aandacht besteed aan luister- en

€235 (excl. cursusboek)

die gekocht moeten worden, zijn ‘c’est bien

Voordeel met je Biebpas €235

spreekvaardigheid. We maken gebruik van

ça deel 1, het tekstboek en het werkboek van

(excl. cursusboek)

‘Turks op Niveau(s), Complete taalcursus’

Noordhoff Uitgevers uit 2011.

docent: Jeannette Verschuren

tijd: donderdag 09.00-10.30 uur

Leeskring Franse auteurs

duur: 22 lessen v.a. 26-09-2013

Leeskringen zijn niet alleen populair omdat u

prijs: €245, bibliotheekleden/

gestimuleerd wordt te gaan lezen, maar ook

Voordeel met je Biebpas €235

omdat u waarschijnlijk boeken gaat lezen die

(excl. cursusboek)

u zelf niet uitgekozen zou hebben, maar die de

docent: Jeannette Verschuren

moeite van het lezen waard blijken te zijn. Daarnaast krijgt u meer informatie over het boek en de auteur en kunt u meningen uitwisselen.

Heeft u al wat kennis van de Franse taal op-

In deze cursus gaan we zes Franse boeken in

gedaan en weet u zich redelijk uit te drukken

het Nederlands lezen. De eerste bijeenkomst

als u kennismaakt met iemand uit Frankrijk,

is een introductieles waarin de zes te lezen

© Frank Kovalchek

Frans gevorderden

(ISBN 978-90-73288737).

docent: Özlem Kalyoncu-Wijnbergen


Praktische Informatie

Chinees 1

over de Chinese cultuur meegegeven worden.

Deze cursus is bestemd voor iedereen met

Door de lessen en de wekelijkse portie huis-

weinig kennis van de Chinese taal en leert u

werk, krijgt u als cursist een stevige basis

het Mandarijn ofwel het Putonghua, de of-

van waaruit verdere kennis van China en de

ficiële taal in China. De nadruk van de cursus

Chinese taal kan worden opgedaan.

ligt op het verstaan en uzelf verstaanbaar

Aan te schaffen boek: Chinees? ‘n Makkie!

maken in het Chinees. Om Chinese klanken te

Boek 2 (ISBN 9789046900895).

leren wordt in deze cursus gebruik gemaakt

Cursusboek dient zelf aangeschaft te worden

van het Pinyin (een transcriptie systeem om de

volgens ISBN nummer.

Informatie en voorwaarden

alfabet). Het lesmateriaal is helemaal op de

tijd: donderdag 20.00-21.30 uur

Leslocatie

Cadeaubon

praktijk gericht en de lesinhoud staat dichtbij

duur: 22 lessen v.a. 26-09-2013

Alle cursussen uit het taalcursusaanbod 2013-

Zoekt u een origineel cadeau? We hebben

het dagelijks leven. Tijdens de lessen leert u ook

prijs: €245, bibliotheekleden/

2014 starten in september 2013 in de Biblio-

bibliotheekcadeaubonnen ter waarde van

theek Bloemendaal, Lekkenburg 1, te Gouda.

€5 of €10.

Chinese klanken om te zetten in het westerse

Chinese karakters lezen en schrijven. Na deze

Voordeel met je Biebpas €235

cursus kunt u zich in alledaagse situaties, zoals

(excl. cursusboek)

hotelkamer bestellen, goed redden. Het leren

extra: naast het lesboek

Bloemendaal sluiten en worden de cursussen

Schoolvakanties en feestdagen

van een taal wordt verbeterd door enige kennis

materiaalkosten van ca. €15,

overgeplaatst naar de nieuwe locatie. Zodra

Tijdens schoolvakanties en erkende feest-

van de cultuur en gewoontes van de lokale be-

af te rekenen met de docent

de precieze gegevens bekend zijn, wordt u

en vrije dagen wordt er geen les gegeven.

hierover door de bibliotheek geïnformeerd.

Bij lesuitval wegens ziekte van de docent

groeten, voorstellen, de weg vragen, eten of een

docent: Yan Fen Drubbel-Hou

Gedurende het seizoen zal Bibliotheek

volkingen. Daarom zal bij deze cursus ook iets

Open Huis Zaterdag 1 juni en zaterdag 7 september van 10-13 uur houdt de Bibliotheek Gouda Open

einde van de cursus ingehaald. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Huis. Wilt u een taalcursus volgen, dan kunt

Klachtenprocedure

u zich door de taaldocenten laten adviseren

Hebt u een klacht waarvan u vindt dat wij

over het juiste niveau.

op de hoogte moeten zijn, dan verzoeken we

Taalstudieboeken

u dit schriftelijk aan ons te motiveren met vermelding van uw naam en adres, zodat wij

De lesboeken die bij de taalcursussen gebruikt

adequaat kunnen reageren. Telefonische en

worden, zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

anonieme klachten worden ter kennisgeving

De vermelde prijzen bij de boeken zijn onder

aangenomen, maar kunnen niet in behande-

voorbehoud. De cursisten wordt verzocht de

ling worden genomen.

aangegeven lesboeken op de eerste lesdag bij zich te hebben. © Edwin

wordt de vervallen les in de regel aan het


Inschrijven

Restitutie cursusgeld

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich inschrijven

Restitutie is mogelijk tot 14 dagen vóór

voor een taalcursus.

aanvang van een cursus of workshop, onder

Dit kan op verschillende manieren:

aftrek van €15 administratiekosten. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Via de website Via www.bibliotheekgouda.nl kunt u zich

Proefles

direct op de verschillende taalcursussen

Het is niet mogelijk gratis lessen (als proefles)

inschrijven en het cursusgeld betalen.

te volgen. Wilt u meer informatie over uw cursus of advies over het juiste niveau, dan raden

Aan de balie

we u aan gebruik te maken van het Open Huis

Aan de informatiebalie bij de verschillende

op 1 juni of 7 september 2013.

bibliotheekvestigingen kunt u zich inschrijven op het aanbod. Betaling kan contant of met

Aansprakelijkheid

uw pinpas.

De Bibliotheek Gouda is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendom-

Uw inschrijving is definitief wanneer de bi-

men, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal

bliotheek de betaling heeft ontvangen.

of verlies van persoonlijke goederen tijdens

Annulering en wijzigingen

de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus wordt gekeken of er voldoende

Door inschrijving en betaling van het cursus-

aanmeldingen zijn om de cursus te laten

geld verklaart u akkoord te gaan met boven-

plaatsvinden. Wacht daarom niet te lang met

genoemde inschrijvingsvoorwaarden.

inschrijven. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de bibliotheek het recht een cursus te annuleren. U ontvangt hierover schriftelijk (per e-mail) bericht.

Spieringstraat 1 2801 ZH Gouda www.bibliotheekgouda.nl

130601 taalcursussen  

Frans, Italiaans, Engels, Spaans, Chinees, Turks, Leeskring Engels, Leeskring Franse auteurs