Page 1

DBFACTw: De realistische aanpak van een kmo voor de kmo! Informatie beheren, verspreiden, aanwenden en analyseren. Het zijn de uitdagingen waar u en wijzelf als KMO dagelijks voor staan. Met DBFACTw, ons softwarepakket voor algemene commerciële administratie, beheer en boekhouding kunt u zich op een juiste manier organiseren zodat u zich kunt focussen op wat écht belangrijk is binnen uw organisatie: de klant. De administratieve beslommeringen zijn een taak voor DBFACTw. Als u informatie over een klant wenst, kunt u vanuit één toepassing zowel louter administratieve informatie (faxen, brieven, mails), commerciële en logistieke documenten (facturen, zendnota’s) als boekhoudkundige resultaten (rekening-courant, zakencijfers) opvragen. Wij zijn steeds ons basisprincipe trouw gebleven: wij maken soft-

Wie werkt er nu al met

DBFACTw?

Uiteraard is de hier beschikbare ruimte te klein om onze meer dan 1600 klanten allemaal op te sommen. Daarom hebben we een willekeurige selectie gemaakt op www.dbfact.be. Ontdek onze referenties in de meest diverse sectoren, ook uit uw sector. DBFACTw wordt nog steeds verder ontwikkeld samen met de vermelde KMO’s en met alle anderen die voor DBFACTw hebben gekozen. Het is door naar hun vragen te luisteren dat we samen met onze dealers het succes in België kunnen blijven waarmaken.

Geef uw KMO de tools die het verdient

Ons dealernetwerk is vertakt over heel België. U vindt dus zeker een partner in uw buurt. Het zijn bedrijven die wij zorgvuldig hebben geselecteerd. Zowel qua expertise als qua filosofie zitten zij op dezelfde golflengte. Zij helpen u met no-nonsense advies als KMO voor de KMO om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

ware voor u, de KMO. U wilt een oplossing voor úw problematieken

Genoeg over ons. Wat zijn ùw vragen? Stel ze aan ons of aan uw dealer. Waarschijnlijk vinden we samen direct al het antwoord. U zal verrast

tegen een eerlijke prijs.

zijn door de opportuniteiten die DBFACTw ook voor u in petto heeft !

Wij hebben geluisterd naar en samengewerkt met de meer dan 1600 bedrijven die vandaag met DBFACTw werken. U kunt dus gerust zijn: u profiteert van de expertise en kennis die we hebben opgedaan in de bedrijven die u zijn voorgegaan, ook in uw sector.

Kijk op www.dbfact.be voor een lijst van resellers en partners. Bel nu gratis op 0800/99265. Informatie verkrijgbaar bij:

Maar waarom zou u ons zomaar geloven? Neem de proef op de som: contacteer ons vandaag nog en laat ons

DBFACT

met een vrijblijvende demonstratie tonen wat we in huis hebben.

DBFACTw is een geregistreerde merknaam van TML bvba www.dbfact.be - 053/64 58 64 - info@tml.be

Administratieve software die werkt!


Administratieve software DBFACTw: de totaaloplossing voor uw KMO.

UW ORGANISATIE

VERKOOP

TOONBANKVERKOOP

INKOOP

• Beheer van informatie doorheen heel uw bedrijf • Sneller analyseren is sneller beslissen • DBFACTw staat voor: KMO voor de KMO • Eerlijke prijs is snelle return on investment • Jarenlange ervaring met meer dan 1600 bedrijven • Vrijblijvende demonstratie bij u op kantoor

LOGISTIEK

TECHNISCHE DIENSTEN

BOEKHOUDING

MANAGEMENT RAPPORTERING

TRAINING & ONDERSTEUNING

Verkopers meer faceto-face met klanten dan aan hun PC.

Een snelle, correcte afhandeling van de toonbankverkopen.

Objectieve assistentie bij de keuze van leveranciers en producten.

Snelle en correcte afhandeling van de voorraadbewegingen.

De technische dienst als hét middel voor grotere klantentevredenheid.

Boekhouding is een onmisbaar instrument maar eigenlijk niet meer dan een logisch gevolg.

Managementoverzichten direct ter beschikking.

Samen werken aan samenwerken: implementatie, opleiding, ondersteuning, ...

• Offertes zijn o.a. geïnte- greerd met klanten- en productinformatie • Klantenfiche en historiek worden voortdurend gevoed met offerte-info • Slaagkans en concurrentie statistieken • Afbeeldingen en documentatie automatisch toevoegen aan offertes • Offertes worden gecontro leerd overgenomen in bestellingen • Integratie met boekhouding

• Werkwijze in kasverkoop op klant gericht • Flexibel werken met relevante gegevens • Alle types verkopen in 1 scherm via contante verkopen • Integratie met boekhouding • Strikte controle en dagrapportering

• Alle inkoopinformatie in één scherm • Objectieve analyses bij bepaling inkoopstrategie • Up-to-date informatie via automatische oplaad mogelijkheden • Prijsinformatie in catalogusbestand • Leveringstermijnbewaking en stockprognose

• Real-time controle ontvangst goederen met geplaatste inkooporders • Voorstelling dynamische stocklocaties • Labels per klant en per bestelling • Verwerking naar consignatie, reservatie, zending • Berekening minimale en optimale voorraad • Koppeling met belangrijk ste transporteurs

• Gedetailleerd service rapport voor registratie • Gebruik van statussen voor opvolging • Bestek vanuit service rapport via standaard documenten • Verwerking van vervang- toestellen • Historiek herstelling en op serienummer • Afrekening via kas verkoop of normale commerciële flow • Uitgebreide management- rapportering en infor matie

• Informatie uit alle afdelingen onmiddellijk beschikbaar • 1 interface, 1 leerproces, 1 informatiebron • Real-time doorboeken van gegevens, geen wachttijden • Informatie wordt door heen het hele proces gebruikt en gecontroleerd • Boekhouding is het logisch gevolg van uw dagelijkse actviteiten • Koppelingen met externe extra toepassingen

• Meer dan 400 kant-en- klare management rapporten • Gecombineerde resultaten commercieel en boekhouding • On-the-fly berekening van ratio’s • Gemakkelijke extra rapportering met andere tools zoals Crystal Reports • Verwerking resultaten in Excel-spreadsheets

• Gepersonaliseerd stappenplan voor implementatie • Begeleiding bij verandering • Betaalbare dag opleidingen en on-site training • Opleidingen m.b.t. nieuwe functionaliteiten en opfrissingscursussen • Rapportering over lopende vragen en inci denten • Continue informatie over uitbreidingen

Kijk zeker voor een beschrijving van onze werkwijze bij implementatie op onze website onder www.dbfact.be

DBFACT

Administratieve software die werkt!


DBFACTw: L’approche réaliste d’une PME au service des PME! Gérer, disperser, utiliser et analyser des informations. Voilà les défis auxquels est confrontée toute PME telle que la vôtre et la nôtre. DBFACTw, notre progiciel général pour l’administration, la gestion et la comptabilité commerciale, vous permet de vous organiser efficacement et donc de vous concentrez sur ce qui compte vraiment au sein de votre organisation: le client. Les soucis administratifs sont du ressort de DBFACTw. Vous souhaitez trouver des informations concernant un client ? A partir d’une seule application, vous pouvez consulter des informations purement administratives (fax, correspondance, courriels...) mais aussi les documents commerciaux ou logistiques (factures, notes d’expédition...) ainsi que les résultats comptables (compte courant, chiffres d’affaires). Nous sommes toujours restés fidèles à notre principe de base: nous créons des progiciels pour vous, les PME. Vous êtes à la recherche de solutions pour vos problèmes moyennant des prix honnêtes. Nous avons collaboré avec plus de 1600 entreprises qui travaillent aujourd’hui avec DBFACTw. Et nous les avons bien écoutées. Donc rassurez-vous: vous profitez de l’expertise et des connaissances que nous avons récoltées au sein de ces entreprises, dont certaines se situent dans votre secteur.

Qui sont ceux qui utilisent déjà

DBFACTw?

Il va de soi qu’il est impossible d’énumérer tous nos clients, qui sont plus de 1600 entreprises, dans cette brochure. Voilà pourquoi nous avons prévu une liste, choisie arbitrairement, sur notre site Internet www.dbfact.be. N’hésitez donc pas à découvrir quelles sont nos références dans différents secteurs, y compris le vôtre. Le développement de DBFACTw est un processus continu que nous effectuons en collaboration avec toutes ces PME et autres sociétés qui ont choisi DBFACTw. C’est en écoutant attentivement leurs questions que nous pouvons, avec nos distributeurs, continuellement assurer le succès de notre progiciel en Belgique. Notre réseau de revendeurs s’étend sur toute la Belgique. Vous trouverez certainement un de nos partenaires près de chez vous. Il s’agit de sociétés que nous avons triées sur le volet et qui sont sur la même longueur d’onde, tant au niveau de l’expertise que de la philosophie. Ces PME vous assisteront avec des conseils sérieux, de PME à PME, vous permettant de faire passer votre entreprise à un échelon supérieur.

Donnez à votre PME les outils qu’elle mérite

Mais assez parlé de nous. Quelles sont vos questions? Posezles nous ou adressez-vous à votre distributeur. Nous trouverons probablement la réponse immédiatement, ensembles. Les opportunités que vous réserve DBFACTw auront certainement de quoi vous étonner ! Consultez www.dbfact.be pour une liste de nos revendeurs et partenaires. Contactez-nous gratuitement au 0800/99265 Pour plus d’information:

Mais pouvez-vous nous croire sans plus ? Tirez vos propres conclusions: contactez-nous dès à présent et don-

DBFACT

nez-nous l’occasion de vous faire une démonstration de ce que nous avons à vous offrir, sans engagement de votre part. DBFACTw est une marque enrégistrée de TML sprl www.dbfact.be - 053/64 58 64 - info@tml.be

Le logiciel administratif qui fonctionne!


• Gestion de l’information dans toute votre entreprise • Une analyse plus rapide signifie des décisions plus rapides

Le logiciel administratif DBFACTw: La solution globale pour votre PME.

VOTRE ORGANISATION

• DBFACTw veut dire: une PME au service des PME • Le prix raisonnable vous garanti un rapide retour sur investissement • Des années d’expérience avec plus de 1600 entreprises • Démonstration dans vos bureaux, sans engagement de votre part

VENTE

VENTE AU COMPTOIR

ACHATS

LOGISTIQUE

SERVICES TECHNIQUES

COMPTABILITÉ

RAPPORTS DE GESTION

FORMATION & SUPPORT

Vendeurs: davantage face aux clients qu’à leur écran PC.

Traitement rapide et correct des ventes au comptoir.

Aide objective dans le choix des fournisseurs et des produits.

Traitement rapide et correct des mouvements de stocks.

Le service technique, la clé d’une clientèle plus satisfaite.

La comptabilité est un Disponibilité directe instrument indispensable des relevés de gestion. mais n’est en réalité qu’une suite logique.

• Les informations client, produits, etc. sont inté grées dans l’offre • Les fiches clients et l’historique sont sans cesse mis à jour avec les informations provenant des offres • Statistiques sur la faisabi lité et la concurrence • Illustrations et documen tation automatiquement ajoutées aux offres • Une fois contrôlées, les offres sont reprises dans les commandes • Intégration avec la comptabilité

• Méthode de vente à la caisse axée sur le client • Méthode flexible avec des données pertinentes • Tous les types de vente sur 1 écran via ventes au comptant • Intégration avec la comptabilité • Contrôle stricte et rapports journaliers

• Toutes les informations pour les achats sur un seul écran • Analyses objectives pour déterminer la stratégie d’achat • Informations actualisées grâce à la fonction de téléchargement automatique • Informations sur les prix dans le fichier catalogue • Contrôle des délais de livraison et prévisions de stock

• Contrôle en temps réel des réceptions mar chandises par rapport aux commandes d’achat • Propositions dynami ques de localisations de stock • Etiquettes par client et par commande • Traitement au niveau consignation, réserva tion et expédition • Calcul du stock minimal et optimal • Liens avec les princi paux transporteurs

• Rapport de service détaillé pour l’enregistrement • Utilisation de statuts pour le suivi • Devis à partir du rapport de service, par le biais de documents standards • Traitement des appareils de remplacement • Historique des réparations et en fonction du numéro de série • Décompte par vente à la caisse ou par le processus commercial courant • Rapports de gestion et informations détaillés

• Disponibilité immédiate des informations des différents départements • 1 interface, 1 processus d’apprentissage, 1 source d’information • Reprise des données en temps réel, sans délai d’attente • L’information est utilisée et contrôlée tout au long du processus • La comptabilité est le résultat logique de vos activités quotidiennes • Liens vers des applica tions externes supplémen taires

• Plus de 400 modèles de rapports de gestion • Résultats commerciaux et comptables combinés • Calcul immédiat des ratios • Rédaction facile de rap ports additionnels grâce aux autres instruments, tel que Crystal Reports • Traitements des résultats dans des tableurs Excel

Consultez notre site Internet sur www.dbfact.be et découvrez comment nous gérons une introduction

Œuvrer ensemble à la collaboration: mise en œuvre, formation, support,... • Plan personnalisé, par étapes, pour l’introduction du logiciel • Accompagnement au mo ment des changements • Formations d’un jour, sur place... pour des prix rai sonnables • Formations sur les nouvelles fonctionnalités et entretien des connais sances • Retour d’information sur les questions et incidents en cours • Informations continues sur les possibilités d’extension

DBFACT

Le logiciel administratif qui fonctionne!

3-luik DBFACTw (NL)  

3-luik DBFACTw (NL)

3-luik DBFACTw (NL)  

3-luik DBFACTw (NL)

Advertisement