Issuu on Google+

HỒ XUÂN TRỌNG

PHÂN LOẠI ĐỀ THI THỬ

MÔN HÓA

NĂM 2017


MỤC LỤC 1. ESTE – LIPIT – TRANG 1 2. CACBOHIĐRAT – TRANG 66 3. AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – TRANG 97 4. POLIME – VẬT LIỆU POLIME – TRANG 168 5. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – TRANG 178 6. KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM – TRANG 228 7. CROM – SẮT – ĐỒNG – TRANG 308


400 BÀI TẬP ESTE - LIPIT Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit caboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, không tác dụng được với Na nhưng phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ? A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3

C. HCOOC3H7.

D. HCOOC3H5.

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Cho các hợp chất sau: (1) CH2=CH-CH2-CH3 ; (2) CH3-CH=C(C2H5)-CH3; (3) Cl-CH=CH-Br; (4) HOOC-CH=CH-CH3 ; (5) (CH3)2C=CH-CH3 ; (6) CHBr=CH-CH3. Các hợp chất có đồng phân hình học là: A. 2, 3, 4, 5, 6.

B. 2, 3, 4, 6.

C. 2, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 6.

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit? A. (C6H5COO)3C3H5

B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5

D. (C2H5COO)3C3H5

1 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1


Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là A. HO-[CH2]2-CHO.

B. C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

D. CH3-CH(OH)-CHO.

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Cho các phản ứng: 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O

(1)

2CH3COOH + Ca → (CH3COO)2Ca + H2

(2)

(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

(3)

(CH3COO)2Ca + Na2CO3 → 2CH3COONa + CaCO3

(4)

Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic? A. (1) và (3).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Cho các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Cho các phát biểu sau về chất béo: (a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước. (b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no. (c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit. (d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng. Số phát biểu đúng là A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai? A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc. 2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2


B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. D. Có 3 chất làm mất màu nước brom. Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Este hóa của phenol được điều chế bằng phương pháp: cho một axit cacboxylic tác dụng với phenol. B. Các este đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ không cực. C. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. D. Xà phòng giảm tác dụng trong môi trường nước cứng do tạo chất kết tủa. Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y ( chứa C,H,O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình khử hóa X ở điều kiện thích hợp. Tên gọi của X là : A. ancol etylic

B. axit fomic

C. axit axetic

D. etyl axetat

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2 . A và B đều cộng hợp với Br2 tỉ lệ mol 1 : 1 . A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 andehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và H2O. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là : A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH C. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5 D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 tác dụng lần lượt với từng chất : Na , NaOH , Na2CO3 ? A. 2

B.3

C.4

D.5

Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Cho các este: CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2; CH2=CH-COOCH3; C6H5COOCH3; (C17H35COO)3C3H5. Có bao nhiêu este khi bị thủy phân không tạo ra ancol? A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là 3 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3


A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. dung dịch Br2.

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam X là axit Xitric có trong quả chanh có công thức phân tử là C6H8O7. X tham gia các phản ứng theo sơ đồ sau:

+ NaHCO (du ) + Na (du ) → C6H4O7Na4 X → C6H5O7Na3  3

Biết rằng axit Xitric có cấu trúc đối xứng. Khi cho X tác dụng với CH3OH (H2SO4 đặc, to) thì thu được tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm -COOCH3? A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Cho các sơ đồ phản ứng sau: (a) X + O2 (c) Z + Y

Y

(b) Z + H2O

T

G

(d) T + H2O

Y + G.

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng A. 37,21%.

B. 44,44%.

C. 53,33%.

D. 43,24%.

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Số este có công thức phân tử C3H6O2 là: A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 22 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho các phản ứng 0

(1) X + 3NaOH

C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O

0

"#$;

(2) Y + 2NaOH

T + 2Na2CO3 0

(3) CH3CHO + AgNO3 / NH3

Z + ……

0

(4) Z + NaOH

R + ……

→ "#$;

(5) R + NaOH

0

T + Na2CO3

Công thức phân tử của X là A. C11H10O4

B. C11H12O4

C. C12H14O4

D. C12H20O6

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Cho các chất sau: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, pcrezol, m-xilen. Trong các chất trên số chất phản ứng với NaOH là 4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4


A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 24 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C8H6O2, với các nhóm thế trên các nguyên tử cacbon liên tiếp trong vòng benzen. X vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X là A. 3 B. 4. C. 1. D. 2. Câu 25 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng mol H2O. (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chưa nguyên tố cacbon và hidro. (c) Axit axetic thể hiện tính axit khi tác dụng với tất cả các chất sau: Na; NaOH; K2S; CuO; C2H5OH. (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. (e) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, nhưng thành phần phân tử hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. (g) phản ứng ứng thế brom vào nhân benzen cần xúc tác là bột Fe. Số phát biểu không đúng là A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Cho các chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là A. 4

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Khi thủy phân este có công thức cấu tạo C4H6O2 thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc. Số este thỏa mãn là : A. 5

B.4

C.3

D.1

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Cho dãy chất : p-CH3COOC6H4CH3 ; p-HCOOC6H4OH ; ClH3NCH2CH2COONH4 ; m-C6H4CH2OH ; p-HO-C6H4CH2OH ; ClH3NCH2COOC2H5 ; axit glutamic ; C6H5NH3NO3 ; p-C6H4(OH)2. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là : A.5

B.7

C.6

D.4

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2 Cho sơ đồ phản ứng: + dd AgNO3 /NH3 + NaOH + NaOH Este X (C4 H n O 2 ) → Y  → Z → C2 H 3O 2 Na t0 t0 t0

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là 5 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5


A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH2CH3.

C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3COOCH=CH2.

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2 Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2. Chất X không tác dụng với Na và NaOH nhưng tham gia phản ứng tráng bạc. Số chất X phù hợp điều kiện trên (không kể đồng phân hình học) là A. 8.

B. 10.

C. 6.

D. 7.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là : A. rượu metylic.

B. etyl axetat.

C. axit fomic.

D. rượu etylic.

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Chọn nhận xét đúng: A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều. B. Chất béo là este của glyxerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo. D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Trong các polime sau: (1) Poli (metyl metacrylat); (2) Poli stiren ; (3) Nilon- 7; (4) Poli (etylen terephtalat); (5) nilon- 6,6 ; (6) poli (Vinyl axetat ). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: A. 1, 3, 6

B. 3, 4, 5

C. 1, 2, 3

D. 1, 3, 5

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm : C6H5–COO–CH3

HCOOCH = CH – CH3

C6H5–OOC–CH=CH2

HCOOCH=CH2

HCOOC2H5

C2H5–OOC–CH3

CH3COOCH = CH2 C6H5–OOC–C2H5

Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol: A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai? 6 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6


A. Có 3 chất làm mất màu nước brom. B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 22. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng: (a) Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3. (b) Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ. Các chất X1, X2, X3 lần lượt là A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO.

B. HCHO, HCOOH, HCOONH4.

C. HCHO, CH3CHO, HCOOCH3.

D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp chất A. Axit

B. Este

C. Ancol

D. Andehit

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là: A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 40 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin. B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo. C. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bới oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu. D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

7 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

7


Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là: A. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. B. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa. C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa. D. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa. Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của X, Y lần lượt là: A. HOCH2CHO, CH3COOH.

B. CH3COOH, HOCH2CHO.

C. HCOOCH3, HOCH2CHO.

D. HCOOCH3, CH3COOH.

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là: A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Chất nào dưới đây không phải là este? A) HCOOC6H5.

B) CH3COO–CH3.

C) CH3–COOH.

D) HCOO–CH3.

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Cho sơ đồ chuyển hoá:

Tên của Z là A) axit stearic.

B) axit oleic. C) axit linoleic.

D) axit panmitic.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Đun este E (C6H12O2) với dung dịch NaOH ta được một ancol A không bị oxi hóa bởi CuO. Este E có tên là A) isopropyl propionat.

B) isopropyl axetat.

C) tert–butyl axetat.

D) n–butyl axetat.

8 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

8


Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, hở nếu số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A) n–propyl axetat.

B) metyl fomat.

C) metyl axetat.

D) etyl axetat.

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, metyl acrylat, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là: A) 2

B) 3

C) 5

D) 4

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? A. CH3COOH. B. HCOOCH3. C. OHC-CHO. D. CH2=CH-CHO. Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Chất nào dưới đây không phản ứng được với kim loại Na? A. HCOOCH3. B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. H2O. Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A. 5

B. 9

C. 8

D. 4

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh X là một este có cấu tạo đối xứng, có công thức phân tử C16H14O4. Một mol X tác dụng được với bốn mol NaOH. Muối natri của axit thu được sau phản ứng xà phòng hoá nếu đem đốt cháy chỉ thu được CO2 và xôđa. X là A. este của axit sucxinic (HOOCCH2CH2COOH) với hai phân tử phenol B. este của axit oxalic với hai phân tử phenol C. este của axit malonic (HOOCCH2COOH) với một phân tử phenol và một phân tử cresol D. este của axit oxalic với hai phân tử cresol (CH3C6H4OH) Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là: 9 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

9


A. Triolein

B. Tristearin

C. Tripanmitin

D. Stearic.

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Đun nóng este HCOOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH3COONa và CH3OH.

B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH.

D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Vinyl axetat là chất có công thức cấu tạo nào sau đây. A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH2CH3

C. CH3CH2COOCH3

D. CH3COOCH=CH2

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Hợp chất X có công thức C8H14O4 . Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối của X5 là: A. 174.

B. 216.

C. 202.

D. 198

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thu được sản phẩm là: A. C17H35COOH và etanol

B. C17H35COOH và glixerol

C. C17H33COONa và etanol

D. C17H35COONa và glixerol

Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây đúng? A. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic. C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom. D. T cho được phản ứng tráng bạc. Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1

10 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

10


Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, dd NaOH, CaCO3. Số phản ứng xảy ra là: A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Vào mùa mưa khí hậu ẩm ướt, đặc biệt ở các vùng mưa lũ dễ phát sinh một số bệnh như ghẻ nở. Người bị bệnh khi đó được khuyên nên bôi vào các vị trí ghẻ nở một loại thuốc thông dụng là DEP. Thuốc DEP có thành phần hoá học quan trọng là điethyl phtalat:

Công thức phân tử của điethyl phtalat A. C6H4(COOC2H5)2 B. C6H4(COOCH3)2 C. C6H5(COOCH3)2 D. C6H5(COOC2H3)2 Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là ? A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho các phát biểu sau: (1) Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối của axit béo và ancol. (2) Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic với ancol (xúc tác H2SO4 đặc) là phản ứng thuận nghịch. (3) Ở nhiệt độ thường, chất béo tồn tại ở trạng thái lỏng (như tristearin...) hoặc rắn (như triolein...). (4) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. 11 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

11


(5) Các axit béo đều là các axit cacboxylic đơn chức, có mạch cacbon dài, không phân nhánh. Số phát biểu đúng là: A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Axit axetic (CH3COOH) và este etyl axetat (CH3COOC2H5) đều phản ứng được với A. Na kim loại.

B. dung dịch NaCl.

D. dung dịch NaHCO3.

C. dung dịch NaOH.

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho hỗn hợp X (C3H6O2) và Y(C2H4O2) tác dụng đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol. Vậy X, Y là: A. X là axit, Y là este.

B. X là este, Y là axit.

C. X, Y đều là axit.

D. X, Y đều là este.

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Công thức hóa học của metyl axetat là A. CH3COO-C2H5.

B. CH3COO-C2H5.

C. HCOO-CH3.

D. CH3COO-CH3.

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn X + 2NaOH → 2Y + H2O và Y + HCl → Z + NaCl. Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C8H14O5. Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thì số mol H2 thu được là A. 1,5.

B. 2,0.

C. 1,0.

D. 0,5.

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, phenyl acrylat. Số chất làm mất màu nước brom là A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Biết a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X là A. CH3-O-C6H4-OH.

B. C6H3(OH)2CH3.

C. HO-CH2-O-C6H5.

D. HO-C6H4-CH2OH.

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai? A. x = 1

B. y = 2

C. z = 0

D. t = 2

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa X là chất hữu cơ có công thức C7H6O3. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là 12 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

12


A. 3

B. 4

C. 6

D. 9

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc A. Vinyl axetat

B. anlyl propionat

C. Etyl acrylat

D. Metyl metacrylat

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Cho các chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol e) etanal g) axit fomic h) anlyl propionat. Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom, Na, dung dịch NaOH nhưng không phản ứng được với NaHCO3 A. a,c

B. b,d

C. b,d,g

D. b,e,h

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Hợp chất X có công thức phân tử C11H20O4. Biết X tác dụng được với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ Y mạch không phân nhánh và 2 ancol là etanol và propan-2-ol. Nhận định nào dưới đây là không đúng? A. X là đieste.

B. Từ Y có thể điều chế được tơ nilon-6,6.

C. Y là HCOO-(CH2)4-COOH (axit glutamic) D. Tên gọi của X là etyl iospropyl ađipat. Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Phát biểu đúng là : A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2 B. Tất cả các este khi phản ứng với dung dịch kiềm thì luôn thu được sản phẩm muối và ancol C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch D. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khí có H2SO4 đặc là phản ứng 1 chiều Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Trong số các chất hữu cơ chứa (C,H,O) để có phân tử khối là 60 có : a chất tác dụng với Na giải phóng H2 ; b chất tác dụng với dung dịch NaOH ; c chất tham gia phản ứng tráng bạc. Giá trị của a,b,c lần lượt là : A. 2 ; 2 ; 0

B. 2 ; 1 ; 0

C. 3 ; 2; 1

D. 4 ; 2 ; 2

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Nhận xét không đúng là : Trong số các các chất : Vinylaxetilen ; axit fomic ; etilen glicol ; axit glutamic ; axetandehit có : 13 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

13


A. 3 chất tác dụng với AgNO3 / NH3

B. 2 chất tác dụng với nước Br2

C. 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc

D. 2 chất tác dụng với C2H5OH tạo este

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Khi thủy phân chất béo X trong dung dịch NaOH thu được glixerol và 3 muối natri. Số đồng phân của X là : A.6

B.3

C.2

D.4

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc : A.etyl propionat

B.phenyl axetat

C.metyl axetat D.metyl fomat

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 X có vòng benzen và có công thức phân tử là C9H8O2. X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu được chất Y có công thức phân tử là C9H8O2Br2. Mặt khác, cho X tác dụng với dung dịch NaHCO3 thu được muối Z có công thức phân tử là C9H7O2Na. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn đề ra? A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Câu 83 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Chỉ ra nhận xét đúng trong số các nhận xét sau : A. So với các axit đồng phân , este có nhiệt độ sôi cao hơn B. Phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng 1 chiều C. Các este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường và chúng tan nhiều trong nước D. Giữa các phân tử este tạo được liên kết hidro với nhau Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Este etyl fomiat có công thức là A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3. Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COC2H5;

Chất không thuộc loại este là A. (2).

B. (1).

C. (4).

D. (3).

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức mạch hở thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là 14 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

14


A. metyl fomat

B. metyl axetat

C. etyl axetat

D. propyl fomat

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Chỉ số iot đặc trưng cho số nối đôi trong các hợp chất không no (ví dụ chất béo...), là số gam iot cộng hợp vào 100 gam hợp chất hữu cơ. Chỉ số iot của triolein là A. 28,730. B. 8,620. C. 86,20 . D. 2,873. Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 tạo CO2 ? A. HCOOC2H5

B.C2H5OH

C.CH3COOH

D.CH3CHO

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là A. metyl fomiat.

B. etyl fomiat.

C. metyl axetat.

D. etyl axetat.

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol và 2 axit béo RCOOH và R’COOH có thể thu được tối đa bao nhiêu loại chất béo (tri glixerit)? A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là A. C17H33COONa và glixerol.

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C17H33COONa và etanol.

D. C17H33COOH và glixerol.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Số lượng đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Số este ứng với CTPT C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH không tác dụng với NaHCO3 là A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Phát biểu nào sau đây đúng? A. Những hợp chất mà trong phân tử có chứa nhóm cacboxyl gọi là este. 15 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

15


B. Những hợp chất được tạo thành từ phản ứng giữa các axit với ancol là este. C. Khi thay thế nhóm -OH trong ancol bằng các nhóm RCO- thu được este. D. Este là dẫn xuất của axit cacboxylic khi thay thế nhóm -OH bằng nhóm -OR (R là gốc hiđrocacbon). Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Aspirin là loại dược phẩm có tác dụng giảm đau hạ sốt, chống viêm,... Axit axetylsalixylic là thành phần chính aspirin, nó được tổng hợp từ phenol. Phân tích nguyên tố cho thấy trong axit axetylsalixylic có chứa 60% C; 4,44% H; 35.56% O. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp với công thức phân tử axit axetylsalixylic là: A. C6H4(COOH)(OCOC2H5). (thơm) B. C6H4(COOH)(OCOCH3). (thơm) C. C6H4(OH)(COOH). (thơm) D. C6H4(OH)(OCOCH3). (thơm) Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Hợp chất hữu cơ có phản ứng tráng bạc là A. CH3COOCH3

B. CH3CHO

C. C2H5OH

D. CH3COOH

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) X + 4NaOH -> Y + Z + T + 2NaCl + X1 Y + 2[Ag(NH3)2]OH -> C2H4NO4Na + 2Ag + 3NH3 + H2O Z + HCl -> C3H6O3 + NaCl T + Br2 + H2O -> C2H4O2 + X2 Phân tử khối của X là : A. 227

B. 231

C. 220

D. 225

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu đỏ là : A.C2H5OH

B.CH3COOH

C.CH3NH2

D.CH3COOC2H5

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Vinylaxetat có công thức là : A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH=CH2 C.C2H5COOCH3

D.CH3COOCH3

Câu 101 Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai

16 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

16


Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là A. V = 22,4 (4a – b).

B. V = 22,4(b + 3a).

C. V = 22,4(b + 6a).

D. V = 22,4(b + 7a).

Câu 102 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Trong các chất sau: C2H5OH, CH3CHO, CH3COONa, HCOOC2H5, CH3OH. Số chất từ đó điều chế trực tiếp được CH3COOH (bằng một phản ứng) là A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Chất béo là trieste của axit béo với ancol nào sau đây A. ancol metylic

B. etylenglycol

C. Glyxerol

D. Etanol

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc A. Vinyl axetat

B. anlyl propionat

C. Etyl acrylat

D. Metyl metacrylat

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Cho các chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol e) etanal g) axit fomic h) anlyl propionat. Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom, Na, dung dịch NaOH nhưng không phản ứng được với NaHCO3 A. a,c

B. b,d

C. b,d,g

D. b,e,h

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Số mol chất X bị đốt cháy + nH2O = nCO2. Loại chất nào sau đây, khi bị đốt cháy hoàn toàn thu được kết quả thỏa mãn điều kiện trên A. Ancolvà anđêhit no đơn chức mạch hở B. Axit và anđêhit no hai chức mạch hở C. Anken và xyclo ankan D. Axit và este mạch hở không no một liên kết ba đơn chức Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? A. Isoamyl axetat.

B. Etyl axetat.

C. Benzyl axetat.

D. Etyl propionat.

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Chất béo nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường? A. Tristearin.

B. Triolein.

C. Trilinolein.

D. Trilinolenin.

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 17 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

17


Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOCH=CH2 D. C2H5COOCH3

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và chất nào trong số các chất sau? A. Phenol.

B. Este đơn chức.

C. Glixerol.

D. Ancol đơn chức.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là A. etyl fomat.

B. metyl axetat.

C. metyl fomat.

D. etyl axetat.

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm: (1) CH2Cl-CH2Cl; (2) CH3-COO-CH=CH2; (3) CH3- COO-CH2-CH=CH2; (4) CH3-CH2-CHCl2; (5) CH3-COO-CH2Cl Các chất phản ứng tạo sản phẩm có phản ứng tráng bạc là: A. (2), (3), (4).

B. (1) ,(2) ,(4).

C. (1) , (2), (3).

D. (2), (4),(5).

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H4O2. X và Y đều tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z có phản ứng cộng hợp Br2; Z tác dụng với NaHCO3. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là A. OHC-CH2-CHO; HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH. B. CH3-CO-CHO; HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH. C. HCOOCH=CH2; OHC-CH2-CHO, CH2=CH-COOH. D. HCOOCH=CH2; CH2=CH-COOH, HCO-CH2-CHO. Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Trong các chất: m-HOC6H4OH; p-CH3COOC6H4OH; CH3CH2COOH; (CH3NH3)2CO3; CH2(Cl)COOC2H5; HOOCCH2CH(NH2)COOH; ClH3NCH(CH3)COOH Số chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH là A. 4.

.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 → C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 Số phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá trên thuộc phản ứng oxi hoá khử là A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

18 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

18


Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là A. HO-[CH2]2-CHO.

B. C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

D. CH3-CH(OH)-CHO.

Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho các phát biểu sau về chất béo: (a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước. (b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no. (c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit. (d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng. Số phát biểu đúng là A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbonic là 2. Công thức phân tử của X là: A. C2H4O2.

B. C4H8O2.

C. C3H6O2.

D. C4H6O2.

Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là: A. Axit acrylic.

B. Metyl axetat.

C. Anilin.

D. Phenol.

Câu 121: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là A. C17H35COOH và glixerol.

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? 19 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

19


A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.

B. CH3–COO–C(CH3)=CH2.

C. CH2=CH–COO–CH2–CH3.

D. CH3–COO–CH=CH–CH3

Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp chất A. axit. B. este. C. ancol. D. andehit. Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Cho các chất: metyl fomat, anđehit axetic, saccarozơ, axit fomic, glucozơ, axetilen, etilen. Số chất cho phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là: A. HCHO, CH3CHO.

B. HCHO, HCOOH.

C. CH3CHO, HCOOH.

D. HCOONa, CH3CHO.

Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, được tạo ra từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra được anken; Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Nhận xét nào sau đây đúng? A. Trong X có ba nhóm -CH3. B. Chất Z không làm mất màu dung dịch brom. C. Chất Y là ancol etylic. D. Trong phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là A. CnH2nO (n ≥ 3).

B. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

C. CnH2n+2O (n ≥ 3).

D. CnH2nO2 (n ≥ 2).

20 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

20


Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Cho dãy các chất : etilen ; axetandehit ; triolein ; etyl axetat ; glucozo ; etylamin. Số chất trong dãy có thể dùng để điều chế trực tiếp ra etanol là : A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Cho dãy gồm các chất : metyl metacrylat ; triolein ; saccarozo ; xenlulozo ; glyxylalanin , tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là : A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Cặp chất nào sau đây không tạo được este khi đun nóng có xúc tác: A. axit acrylic và phenol

B. axit axetic và ancol isoamylic

C.axit fomic và axetilen

D. axit adipic và metanol

Câu 132: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Các chất X,Y,Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ : Etylbenzen

KMnO4  → H SO ;t 0 2

4

X

HNO3 C2 H 5OH  → Y  →Z H SO ;t 0 H SO ;t 0 2

4

2

4

Công thức cấu tạo thu gọn của Z là : A. p-O2N-C6H4-COOCH2CH3

B. m-O2N-C6H4COOCH2CH3

C.m-O2NC6H4CH2COOCH2CH3

D. p-O2NC6H4CH2COOCH2CH3

Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Khi xà phòng hóa tripanmitin thu được sản phẩm là : A. C15H31COOH và glixerol

B. C15H33COOH và glixerol

C. C17H35COOH và glixerol

D. C17H35COOH và etanol

Câu 134: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Thủy phân hoàn toàn một lượng tristeanrin trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 1 mol glixerol và : A. 1mol axit stearic. B. 3mol axit stearic. C. 1 mol natri stearat. D. 3 mol natri stearat. Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với dung dịch hidro là 30. Công thức phân tử của X là: A. C4H8O2

B. C3H6O2

C. C5H10O2

D. C2H4O2

21 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán ��� Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

21


Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH? A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5

D. HCOOCH3

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Số hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở, có công thức phân tử C3H6O2 và tác dụng được với dd NaOH là: A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho các dãy chất: CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, CH4, CH3COOC2H5. Số chất trong dãy tác dụng được với Na sinh ra H2 là: A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho các phát biểu sau: (a) Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, đơn chức (có 1 liên kết đôi C=C) có công thức phân tử chung là CnH2n-2O2 (n≥4) (b) Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là C6H5CH2COOCH3 (c) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài và không phân nhánh (d) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (e) Chất béo là các chất lỏng (h) Chất béo chứa các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu (i) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch Số phát biểu đúng là: A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 141 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Este tham gia phản ứng tráng gương là

22 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

22


A. axit fomic.

B. metyl axetat.

C. axit axetic.

D. etyl fomat.

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Khi xà phòng hóa chất béo thu được muối của axit béo và glyxerol. Công thức phân tử của glyxerol là A. C3H8O.

B. C2H6O.

C. C3H8O3.

D. C3H6O3.

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Chất béo là este của glixerol và các axit béo. B. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bới oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu. C. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước D. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin. Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3. CH3COOC(Cl2)-CH3. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl (X), khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm, trong đó có hai chất có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của (X) là A. HCOOCHCl-CH2-CH3.

B. CH3COO-CH2-CH2Cl.

C. ClCH2COO-CH2-CH3.

D. HCOO-CH2-CHCl-CH3.

Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư, thu được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X có thể là A. HOOC–CH2–CH=CH–OOCH.

B. HOOC–CH2–COO–CH=CH2.

C. HOOC–CH=CH–OOC–CH3.

D. HOOC–COO–CH2–CH=CH2.

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Chất X có công thức phân tử C9H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được 2 muối. Có bao nhiêu chất X thỏa mãn? A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1

23 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

23


Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5). Có bao nhiêu este khi thủy phân không tạo ra ancol? A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho sơ đồ sau: C2H6(X) →C2H5Cl(Y) → C2H6O(Z) →C2H4O2(E) →C2H3O2Na(F) → CH4(G). Hãy cho biết chất nào có nhiệt độ sôi và nóng chảy cao nhất? A.Chất Z

B.Chất Y

C.Chất E

D.Chất F

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp hai muối gồm natrioleat, natristearat theo tỉ lệ mol lần lượt là 1: 2. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là: A. b – c = 2a B. b = c - a

C. b – c = 3a D. b – c = 4a

Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Hợp chất X có công thức phân tử là C5H8O2. Thủy phân hoàn toàn 10g X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là : A. 2

B. 1

C. 3

D.4

Câu 152: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2 . Đốt cháy a mol X được b mol H2O và V lít CO2. Biểu thức liên hệ giữa V, a và b là: A. V= 22,4.(b + 5a)

B. V= 22,4.(4a - b)

C. V= 22,4.(b + 6a)

D. V= 22,4.(b + 7a)

Câu 153: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho các chất :CH3CH2OH, C4H10, CH3OH, CH3CHO, C2H4Cl2, CH3CH=CH2, C6H5CH2CH2CH3, C2H2, CH3COOC2H5. Số chất bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra axit axetic là : A. 7

B.4

C. 6

D.5

Câu 154: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Xà phòng hóa este X đơn chức, no chỉ thu được một chất hữu cơ Y chứa Na. Cô cạn, sau đó thêm NaOH/CaO rồi nung nóng thu được một ancol Z và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là 2 : 3. Công thức phân tử este X là : A.C4H6O2

B. C3H6O2

C.C2H4O2

D.C3H4O2

24 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

24


Câu 155: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Chất A mạch hở có công thức phân tử C4H8O2, A tham gia phản ứng tráng bạc và tác dụng với Na giải phóng khí H2. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của A thỏa mãn các tính chất trên A. 3

B. 4

C. 5

D.6

Câu 156: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Hợp chất A có công thức phân tử C8H8O2, khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa 2 muối. Số công thức cấu tạo đúng của A là: A. 4

B. 5

C.6

D.7

Câu 157: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Chất béo là trieste của axit béo với ? A. etylen glicol. B. Glixerol. C. ancol etylic. D. ancol metylic. Câu 158: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este no (trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi) cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của este là: A. C2H4O2.

B. C3H4O3.

C. C4H6O4.

D. C6H8O6.

Câu 159: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Công thức phân tử của triolein là A. C54H104O6.

B. C57H104O6.

C. C57H110O6.

D. C54H110O6.

Câu 160: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 161: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Cho sơ đồ phản ứng: C6H12O6

X

Y

T

+CH3COOH

C6H10O4

Nhận xét nào về các chất X,Y và T trong sơ đồ trên là đúng? A. Chất X không tan trong H2O. B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X. C. Chất Y phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2 D. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường Câu 162 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần 1 Ở điều kiện thích hợp , 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat : 25 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

25


A. CH3COOH và CH3OH

B. HCOOH và CH3OH

C. CH3COOH và C2H5OH

D. HCOOH và C2H5OH

Câu 163 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần 1 Chất X có công thức cấu tạo thu gọn là HCOOCH3. Tên gọi của X là : A. metyl axetat

B. etyl fomat

C. metyl fomat

D. etyl axetat

Câu 164 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần 1 Trong công nghiệp , một lượng lớn chất béo được dùng để sản xuất : A.Xà phòng và ancol etylic

B. glucozo và ancol etylic

C. glucozo và glixerol

D. xà phòng và glixerol

Câu 165: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần 1 Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở là : A. 3

B.2

C.4

D.5

Câu 166 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần 1 Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2 lần lượt tác dụng với Na , NaOH , NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là: A. 6

B.4

C.5

D.7

Câu 167 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Etylfomat là chất có mùi thơm không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etylfomat là : A. 74

B.88

C.60

D.68

Câu 168: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được các sản phẩm đều có phản ứng tráng gương? A. HCOOCH3.

B. HCOOCH=C(CH3)2

C. HCOOCH=CH-CH3.

D. CH3COOCH=CH2.

Câu 169: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2? A. Vinyl axetat.

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat.

D. Phenyl axetat.

Câu 170: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.

B. CH3-COO-CH=CH-CH3.

26 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

26


C. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH2-CH3.

Câu 171: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra hai muối? A. Benzyl axetat.

B. etyl fomat.

C. Đimetyl oxalat.

D. Phenyl axetat

Câu 172: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là A. ancol benzylic.

B. axit acrylic.

C. anilin.

D. vinyl axetat

Câu 173: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 174: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và etanol. Chất X là A. ClCH2COOC2H5.

B. CH3COOCH2CH2Cl.

C. CH3COOCH(Cl)CH3.

D. CH3COOCH2CH3.

Câu 175: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X không đúng? A. Tên gọi của X là phenyl fomat. B. X có phản ứng tráng gương. C. Khi cho X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thì thu được 2 muối. D. X được điều chế bằng phản ứng của axit fomic với phenol. Câu 176 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 chứa vòng benzen. Biết rằng 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Số đồng phân của X thỏa mãn là A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 7.

Câu 177 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH3-COO-CH3. Tên gọi đúng của X là A. đimetyl axetat.

B. axeton.

C. metyl axetat.

D. etyl axetat.

Câu 178 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Chất X có công thức phân tử là C4H7O2Cl. Biết rằng 1 mol X tác dụng được với 2 mol NaOH, tạo ra ancol đa chức. Chất X có công thức cấu tạo là 27 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

27


A. ClCH2COOCH2CH3.

B. CH3COOCH2CH2Cl.

C. CH3COOCH(Cl)CH3.

D. HCOOCH(Cl)CH2CH3.

Câu 179: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, pHCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng. A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 180: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2? A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat

Câu 181 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Este nào sau đây có mùi dứa chín: A. etyl isovalerat.

B. etyl butirat.

C. benzyl axetat.

D. isoamyl axetat.

Câu 182: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được axit hữu cơ HCOOH và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.

D. C2H5COOH.

Câu 183 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc: A. C2H2

B. CH3CH=O C. HCOOCH3 D. HCOOCH=CH2

Câu 184 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH.

B. CH3COONa và CH2=CHOH.

C. CH3COONa và CH3CHO.

D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 185 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ +H 2 CH3COOH đồ chuyển hóa sau: X  → Y  → Z . Biết Z là este có mùi chuối chín.Tên của X là H 2SO4 dÆ c t 0 ,Ni

A. 2-metylbutanal.

B. 2,2-đimetylpropanal.

C. 3-metylbutanal.

D. pentanal.

28 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

28


Câu 186: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearin, 30% panmitin và 50% olein. Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%? A. 929,297 kg

B. 1032,552 kg

C. 1147,28 kg

D. 836,367 kg

Câu 187: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ mạch hở , trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức -OH, -CHO, COOH. Chia 0,15 mol X thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc). Phần hai tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít H2 (đktc). Đun nóng phần ba với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được 8,64g Ag. Phần trăm số mol của chất có phân tử khối lớn nhất trong X là : A. 50%

B. 30%

C. 20%

D. 40%

Câu 188: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho 0,1 mol este X đơn chức vào 100 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng để phản ứng thủy phân hoàn toàn thu được 110 gam dung dịch. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,8 gam chất rắn. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo?: A.4

B.2

C.1

D.3

Câu 189: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. metyl axetat. D. etyl acrylat. Câu 190: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Hợp chất X có công thức phân tử C3H2O3 và hợp chất Y có công thức phân tử C3H4O2. Biết khi đun nóng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì 1 mol X hoặc 1 mol Y đều tạo ra 4 mol Ag. Tổng số công thức cấu tạo của X và Y thỏa mãn điều kiện bài toán là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 191: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Đun 3,0 gam CH3COOH với ancol isoamylic dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 3,25 gam este isoamyl axetat (có mùi chuối chín). Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là A. 36,67%.

B. 25,00%.

C. 20,75%.

D. 50,00%.

Câu 192: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Xà phòng hóa hoàn toàn 44,5 gam tristearin bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam xà phòng. Giá trị của m là A. 45,9 B. 94,5. C. 54,9. D. 49,5. Câu 193: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 29 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

29


Xà phòng hóa hoàn toàn 17,76 gam CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 23,52.

B. 3,4.

C. 19,68.

D. 14,4.

Câu 194 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho hh X gồm 2 chất hữu cơ, no đơn chức mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với H2SO4 đặc ở 170oC thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X như trên rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng CaO dư thì thấy khối lượng bình tăng 7,75 gam. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phần trăm khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5% B. Khối lượng của các chất có phân tử khối lớn hơn trong X là 2,55g C. Tổng phân tử khối của 2 chất trong X là 164 D. Trong X có 3 đồng phân cấu tạo Câu 195: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho 34 gam hh X gồm 2 este đơn chức và đều thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X đối với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol giữa 2 este) tác dụng vừa đủ với 175ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được hh Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là: A. 55,43% và 44,57%

B. 56,67% và 43,33%

C. 46,58% và 53,42%

D. 35,60% và 64,40%

Câu 196: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Xà phòng hoá 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 10,4. B. 8,2. C. 3,28. D. 8,56. Câu 197: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Hỗn hợp X gồm 3 chất: CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là A. 17,60. B. 17,92. C. 35,20. D. 70,40. Câu 198: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 9,18.

B. 3,04.

C. 9,12.

D. 3,06.

Câu 199: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 30 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

30


Đốt cháy hoàn toàn 6 gam este X bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2.

B. C2H4O2.

C. C4H6O2.

D. C4H8O2.

Câu 200: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan A. 25 gam

B. 33 gam

C. 22 gam

D. 30 gam

Câu 201: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Hợp chất hữu cơ X thuần chức (chỉ chứa C,H,O). 5,8 gam X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 được 43,2 gam Ag. Hydro hóa hoàn toàn 0,1 mol X được chất Y. Toàn bộ Y phản ứng vừa hết 4,6 gam Natri. Đốt cháy hoàn toàn X thu được A. nCO2 = nH2O

B. nCO2=2nH2O

C. nH2O=2nCO2

D. nH2O=3nCO2

Câu 202 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đung nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là A. CH3COOCH=CHCH3 và CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3. C. C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3. D. HCOOCH=CHCH3 và CH3COOCH=CH2. Câu 203: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 mlNaOH 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 3,28 gam.

B. 8,56 gam.

C. 10,4 gam.

D. 8,2 gam.

Câu 204: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là A. 6,72.

B. 8,40.

C. 7,84.

D. 5,60.

Câu 205: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Este X có công thức phân tử C2H4O2 . Đun nóng 9,0g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là :

31 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

31


A. 12,3

B.8,2

C.10,2

D.15,0

Câu 206: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là : A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml. Câu 207: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15mol ancol đơn chức Y thu được 4,5g este với hiệu suất 75%. Tên của este là: A. etyl axetat B. etyl propionat

C. metyl fomiat

D. metyl axetat

Câu 208: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ mạch hở, trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức -OH, -CHO, COOH. Chia 0,15 mol X thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Phần hai tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít H2 (đktc). Đun nóng phần ba với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm số mol của chất có phân tử khối lớn nhất trong X là A. 20%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 30%.

Câu 209: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Đun nóng m (g) hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 345ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 7,7g hơi Z gồm hỗn hợp các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 2,52 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 3,6g một chất khí. Giá trị của m là: A. 17,15

B. 11,3

C. 17,255

D. 20,3

Câu 210: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Thực hiện phản ứng este hóa giữa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. Sau mỗi lần hai giờ xác định số mol axit còn lại, kết quả như sau: Hiệu suất của phản ứng este hóa đạt giá trị cực đại bằng: t (giờ)

2

4

6

8

10

12

14

16

n axit(còn)

0,570

0,420

0,370

0,340

0,335

0,331

0,331

0,331

A. 43,0%

B. 66,9%

C. 57,05%

D. 33,3%

Câu 211: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1

32 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

32


Hỗn hợp X gồm các chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được 0,8mol H2O và m (g) CO2. Giá trị của m là: A. 35,20

B. 17,92

C. 17,60

D. 70,4

Câu 212: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là A. 0,15

B. 0,10

C. 0,30

D. 0,20

Câu 213: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Hỗn hợp X gồm 3 chất CH2O2 ; C2H4O2 ; C4H8O2 . Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X ,thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2 . Giá trị của m là : A. 35,2g

B.17,6

C.17,92

D.70,4

Câu 214: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 10,8 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. C2H3COOC2H5.

B. C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOC2H3

Câu 215: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Để đánh giá lượng axit béo tự do trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần dùng để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo . Để trung hòa 14g một chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là : A. 5,6

B. 6,0

C. 7,0

D. 6,5

Câu 216: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam hỗn hợp 2 este C3H6O2 (có số mol bằng nhau) bằng dung dịch NaOH được bao nhiêu gam muối A. 9 gam

B. 4,08 gam

C. 4,92 gam

D. 8,32 gam

Câu 217: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam glyxerol. (hiệu suất 100%) A. 0,552 gam

B. 0,46 gam

C. 0,736 gam

D. 0,368 gam

Câu 218: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan 33 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

33


A. 25 gam

B. 33 gam

C. 22 gam

D. 30 gam

Câu 219: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Hỗn hợp X gồm CH3COOC2H5, C2H5COOCH3 và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của C2H5OH bằng A. 34,33%

B. 51,11%

C. 50,00%

D. 20,72%

Câu 220: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3 Để no hóa hoàn toàn 131,7 gam trilinolein cần vừa đủ V lít H2 ở đktc. Giá trị của V là ? A. 6,72

B. 22,4

C. 17,92

D. 20,16

Câu 221: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Một loại mỡ chứa: 50% olein, 30% panmitin, 20% stearin. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối natri thu được từ 100kg loại mỡ đó là ? A. 206,50 kg. B. 309,75 kg. C. 51, 63 kg D. 103,25 kg. Câu 222: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là : A.C2H5COOCH3

B.C2H3COOC2H5

C.CH3COOC2H5

D.C2H5COOC2H5

Câu 223: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là ? A. 8,00 gam B. 7,04 gam C. 10,00 gam D. 12,00 gam Câu 224: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm một este thuần chức và một axit cacboxylic thuần chức cần V lít O2 (đktc), thu được 0,8 mol hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 15,5. Giá trị của V là A. 11,2.

B. 33,6.

C. 22,4.

D. 8,96.

Câu 225: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho 3,52 g chất A có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với 0,6 lít NaOH 0,1M. Sau phản ứng cô cạn thu được 4,08g chất rắn. Vậy A là: A. C3H7COOH.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOC3H7.

Câu 226: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3 Đun sôi 1 mol phenyl axetat với dung dịch KOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối khan. Giá trị của m là ? A. 198

B. 230

C. 202

D. 194

34 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

34


Câu 227: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch KOH dư thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là. A. 11,5

B. 9,9

C. 4,1

D. 4,9

Câu 228: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Xà phòng hóa 8,8 g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: A. 8,2 g

B. 10,4 g

C. 8,56 g

D. 3,28 g

Câu 229: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Thủy phân 44 gam hỗn hợp 2 este cùng công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch KOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là: A. 53,2 gam. B. 50,0 gam. C. 42,2 gam. D. 34,2 gam. Câu 230: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Đun nóng 14,8 gam hỗn hợp X gồm (CH3COOCH3, HCOOC2H5, C2H5COOH) trong 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH a M (phản ứng vừa đủ) thì thu được 4,68 gam hỗn hợp hai ancol (có tỉ lệ mol 1:1) và m gam muối. Vậy giá trị m là. A. 19,72

B. 18,28

C. 16,72

D. 14,96

Câu 231: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. Etyl fomat

B. Etyl axetat

C. Etyl propionat

D. Propyl axetat

Câu 232: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M. Số công thức cấu tạo của X là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 233: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H8O2, X chứa nhân thơm, khi cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là A. 10. B. 6. C. 4. D. 12. Câu 234: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

35 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

35


Để xà phòng hoá hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp hai este được tạo ra từ hai axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng xà phòng hoá là (Cho H=1, C=12, Na=23, O=16) A. 3,68

B. 6,38

C. 2,98

D. 5,28

Câu 235: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở vào cốc chứa 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kim loại kiềm. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 9,54gam M2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O. Kim loại M và este ban đầu là A) Na và CH3COOC2H5.

B) K và CH3COOCH3.

C) K và HCOO-CH3

D) Na và HCOO-C2H5.

Câu 236: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A) CH3COOCH=CHCH3.

B) CH2=CHCOOCH2CH3.

C) CH2=CHCH2COOCH3.

D) CH3CH2COOCH=CH2.

Câu 237: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6g ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc , Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của Y là : A. HCOOCH2CH2OOCCH3 C. HCOOCH2CH2CH2OOCH

B. HCOOCH2CH(CH3)OOCH D. CH3COOCH2CH2OOCCH3

Câu 238: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 X là este 2 chức có tỷ khối với H2 bằng 83. X phản ứng tối đa với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 4 và nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH trong NH3 cho tối đa 4 mol Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là : A. 6

B.2

C.3

D.1

Câu 239: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Xà phòng hóa hòan toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X,Y cần 150 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. công thức cấu tạo của 2 este là: A. HCOOCH3, HCOOC2H5.

B. CH3COOCH3, CH3COOC2H5

C. C2H5COOCH3, C2H5COOCH3

D. C3H7COOCH3, C2H5COOCH3

Câu 240: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu 36 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

36


Khi thuỷ phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là A. 15,680 lít. B. 20,160 lít. C. 17,472 lít. D. 16,128 lít.

Câu 241: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam só với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu được dung dịch chưa a gam muối. Giá trị của a là A. 4,87.

B. 9,74.

C. 83,4.

D. 7,63.

Câu 242: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Xà phòng hóa hoàn toàn 200g chất béo có chỉ số axit là 7 cần vừa đủ 310g dung dịch KOH 14%, thu được m gam muối. Giá trị gần nhất với m là : A.208

B.220

C.224

D.198

Câu 243: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este X (chứa C,H,O) bằng dung dịch chứa 11,2g KOH, thu được một ancol và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 17,5g chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được 20g kết tủa, thêm tiếp NaOH tới dư thì thu thêm 10g kết tủa nữa. Tên gọi của X là : A.vinyl axetat B. etyl axetat

C. etyl fomat

D. metyl axetat

Câu 244: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Hỗn hợp X gồm C2H5OH; HCHO; CH3COOH; HCOOCH3; CH3COOC2H5; CH2OHCH(OH)CHO; CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 19,4g hỗn hợp X cần vừa đủ 32g oxi, sau phản ứng thu được 0,9 mol H2O. Tính % theo khối lượng của CH3COOC2H5 trong hỗn hợp X? A. 45,36%

B. 43,05%

C. 46,62%

D.52,13%

Câu 245: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Một hỗn hợp Y gồm 2 este A, B (MA < MB). Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp Y với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đốt cháy 15,7 gam hỗn hợp Y cần dùng vừa hết 21,84 lít O2 (đktc), thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp Y là ? A. 40,57%.

B. 63,69%.

C. 36,28%.

D. 48,19%.

Câu 246: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2

37 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

37


Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức) thu được tổng thể tích CO2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O2 cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là A. 26,2

B. 28,0

C. 24,8

D. 24,1

Câu 247: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang Cho 17,6 gam Chất X công thức C4H8O2 tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch chứa NaOH 1,5M và KOH 1,0M. Sau phản ứng cô cạn thu 20 gam chất rắn. Công thức X là A. C2H5COOCH3

B. C3H7 COOH

C. CH3COO CH2CH3

D. HCOOC3H7

Câu 248: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Cho 3,62 gam hỗn hợp Q gồm hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được hỗn hợp Z gồm các chất hữu cơ. Mặt khác khi hóa hơi 3,62 gam Q thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 4,56.

B. 5,64.

C. 2,34.

D. 3,48.

Câu 249: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Đốt cháy 1,6g một este A thu được 3,52g CO2 và 1,152g H2O. Nếu cho 10g A tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16g chất rắn khan B. Vậy công thức của muối có trong chất rắn B là : A.NaOOC-CH2-CH(OH)-CH3

B. CH2=C(CH3)COONa

C. NaOOC(CH2)3CH2OH

D. CH2=CHCOONa

Câu 250: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 X,Y là hai hợp chất hữu cơ cùng chức. Chất X tan tốt trong H2O, chất Y phản ứng với dung dịch KMnO4(loãng,lạnh) thu được ancol (E). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% đến phản ứng hoàn toàn, thu được a gam kết tủa và x gam dung dịch Q. Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% đến phản ứng hoàn toàn, thu được a gam kết tủa và y gam dung dịch P. Giá trị tương ứng của x và y là A. 188,3 và 201,4

B. 193,2 và 201,4

C. 193,2 và 198,9

D. 188,3 và 198,9

Câu 251: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thành phần chỉ chứa (C,H,O), no, đơn chức, mạch hở. m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 4M thu được 1 muối và 0,15 mol 1 ancol. Đem đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng thêm 68,2 gam. Công thức cấu tạo 2 chất hữu cơ trong X là: 38 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

38


A.CH3COOH và CH3COOC2H5

B.CH3COOH và CH3COOCH3

C.HCOOH và HCOOC2H5

D. HCOOCH3 và HCOOH

Câu 252: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Cho 0,1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1,2g/ml, R là một kim loại nhóm IA). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9,54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước. Giá trị của m gần nhất với A. 9,5. B. 8,5. C. 7,5. D. 10,0. Câu 253: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Đun nóng 14,8 gam hỗn hợp X gồm (CH3COOCH3, HCOOC2H5, C2H5COOH) trong 100,0 ml dung dịch chứa NaOH 1,0M và KOH aM (phản ứng vừa đủ) thì thu được 4,68 gam hỗn hợp hai ancol (tỷ lệ mol 1:1) và m gam muối. Vậy giá trị m là: A) 14,96 gam

B) 18,28 gam

C) 16,72 gam

D) 19,72 gam

Câu 254: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân của nhau cần dùng 0,525 mol O2 và thu được 0,45 mol CO2, 0,45 mol H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 0,2 mol NaOH, rồi cô cạn dung dịch tạo thành còn lại 12,9 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của este có số nguyên tử cacbon trong gốc axit nhỏ hơn trong X là A) 66,67.

B) 50,00.

C) 33,33.

D) 60,00.

Câu 255: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2(đktc) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là: A. 19,04 lít

B. 17,36 lít

C. 15,12 lít

D. 19,60 lít

Câu 256: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol một este X ( không chứa nhóm chức khác) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 18%, thu được một ancol và 36,9 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Công thức phân tử của hai axit là: A. CH3COOH và C2H5COOH.

B. HCOOH và C3H7COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.

D. HCOOH và C2H5COOH.

Câu 257: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dd KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là; 39 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

39


A. 20,56

B. 26,64

C. 26,16

D. 26,40

Câu 258: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là A. 34,01%

B. 38,76%

C. 29,25%

D. 34,69%

Câu 259: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Hỗn hợp X gồm axit propionic và etyl propionat. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KOH thì thấy vừa hết 200 ml dung dịch KOH 1M. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KHCO3 dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là A. 0,224.

B. 2,24.

C. 1,12.

D. 0,112.

Câu 260: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHy COOH là A. C3H5COOH.

B. CH3COOH.

C. C2H5COOH.

D. C2H3COOH.

Câu 261: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Một hỗn hợp gồm hai este đều đơn chức, có 3 nguyên tố C, H, O. Lấy 0,25 mol hai este này phản ứng với 175ml dung dịch NaOH 2M đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 28,6 gam hai muối hữu cơ. Cho biết khối lượng muối này bằng 1,4655 lần khối lượng muối kia. Phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit là 27,58%. Công thức cấu tạo của hai este là A. HCOOCH=CH2 và CH3COOC6H5 C. HCOOCH=CH-CH3 và HCOOC6H5

B. CH3COOCH=CH-CH3 và HCOOC6H5 D. CH3COOCH=CH2 và HCOOC6H5

Câu 262: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng đủ với 150ml dung dịch KOH 1 M. Sau phản ứng thu một muối và anđehit. Công thức cấu tạo của este là: A. HCOOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH2

C. C2H5COOCH=CH2

D. A hoặc B

Câu 263: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Este X có công thức phân tử là C9H8O2 tác dụng với một lượng tối đa dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch Y (sau khi đã được axit hóa bằng

40 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

40


HCl loãng dư) thu được 43,8 gam kết tủa chứa 4 nguyên tử Br trong phân tử. Tổng khối lượng muối trong Y là: A) 20,6 gam

B) 21 gam

C) 28 gam

D) 33,1 gam

Câu 264: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Đung nóng 18 gam CH3COOH với 13,8 gam C2H5OH có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 92,35%.

B. 35,42%.

C. 70,00%.

D. 46,67%.

Câu 265: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 17,80g

B. 18,24g

C. 16,68g

D. 18,38g

Câu 266: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Este đơn chức X không có nhánh, chỉ chứa C,H,O và không chứa các nhóm chức khác. Biết tỉ khối hơi của X so với O2 là 3,125. Khi cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là A. HCOO-CH2-CH2 –CH=CH2.

B. CH3COO-CH2-CH=CH2.

Câu 268: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần dùng tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ là A. 1,5 M

B. 1,0 M

C. 0,5 M

D. 2,0 M

Câu 369: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Thuỷ phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dịch NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là A. 91,8 gam

B. 58,92 gam

C. 55,08 gam

D. 153 gam

Câu 270: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 4,1.

B. 8,2.

C. 6,8.

D. 3,4.

Câu 271: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1

41 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

41


Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 272: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2 Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. Thành phần % về khối lượng của X trong A là A. 36,44%.

B. 45,55%.

C. 30,37%.

D. 54,66%.

Câu 273: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2 Cho 14,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X chứa C, H, O tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Ychứa m gam hỗn hợp 2 muối hữu cơ. Biết rằng X có thể làm mất màu nước brom. Giá trị gần nhất của m là A. 24,2.

B. 25,5.

C. 26,5.

D. 27,5

Câu 274: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Đun 3,0 gam CH3COOH với 4,6 gam C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được m gam CH3COOC2H5. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá đạt 50 %. Giá trị của m là A. 1,1.

B. 2,2.

C. 4,4.

D. 8.8.

Câu 275: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam 2 este đồng phân thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Công thức phân tử của 2 este là: A. C5H10O2.

B. C4H6O2.

C. C3H6O2.

D. C4H8O2.

Câu 276 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 12.

B. 11.

C. 13.

D. 10.

Câu 277: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X: 42 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

42


A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Câu 278: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X bằng 54,88 lít khí O2 (đktc, vừa đủ), thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen trong X là: A. 30,50%.

B. 31,52%.

C. 21,55%.

D. 33,35%.

Câu 279: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho các phản ứng sau: o

t (1) X + 2NaOH → 2Y + H2O

(2) Y + HClloãng  → Z + NaCl Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O5. Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì số mol khí H2 thu được là: A. 0,450.

B. 0,300.

C. 0,075.

D. 0,150.

Câu 280: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Hỗn hợp X gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy hoàn toàn a gam X sinh ra 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Khi lấy a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 0,01 mol ancol và m gam muối. Giá trị của m là: A. 12,02.

B. 25,00.

C. 12,16.

D. 11,75

Câu 281: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của A và B là A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5

B. CH3-COO-CH=CH2 và H-COO-CH=CH2

C. CH3-COOC2H5 và CH3-COOCH3

D. H-COOCH3 và CH3-COOCH3

Câu 282: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Đun 3,0 gam CH3COOH với 4,6 gam C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được m gam CH3COOC2H5. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá đạt 50 %. Giá trị của m là A. 8.8.

B. 1,1.

C. 4,4.

D. 2,2.

Câu 283: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH2CH3.

B. HCOOCH(CH3)2.

43 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

43


C. HCOOCH2CH2CH3.

D. CH3CH2COOCH3.

Câu 284: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH=CH2

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Câu 285: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH2OHCH(OH)CHO và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 13,8g X cần dùng vừa đủ 12,04 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 9g H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CH3COOC2H3 trong X là: A. 15,58%

B. 12,46%

C. 31,16%

D. 24,92%

Câu 286 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Hợp chất hữu cơ X(C,H,O) và chứa vòng benzen. Cho 0,05 mol X vào dung dịch NaOH 10% ( lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng ) đến phản ứng hoàn toàn, Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan Y và phần hơi Z chỉ chứa 1 chất. Ngưng tụ Z rồi cho phản ứng với Na dư thu được 41,44 lit H2(dktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,09 mol Na2CO3 ; 0,26 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Biết X có Công thức trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là : A. 10,8

B.11,1

C.12,3

D.11,9

Câu 287 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Một hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức E,F (ME < MF). Đun nóng 12,5g hỗn hợp X với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,62g hỗn hợp ancol no Y đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14dvC và hỗn hợp 2 muối Z. Đốt cháy 7,6g Y thu được 7,84 lit khí CO2 (dktc) và 9,0g H2O. Công thức của E là : Câu 288 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Đốt cháy hoàn toàn một chất béo X (triglixerit) cần 1,61 mol O2 sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Nếu cho m gam chất béo X này tác dụng với vừa đủ dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là : A. 20,28g

B. 16,68g

C.18,28g

D.23,00g

Câu 289: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 E là một este 3 chức, mạch hở. Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH dư, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ancol X và 8,6 gam hỗn hợp muối Y. Tách nước từ X có thể thu được propenal. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 3 axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong đó 2 axit có khối 44 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

44


lượng phân tử nhỏ là đồng phân của nhau). Công thức phân tử của axit có khối lượng phân tử lớn hơn là: A. C5H10O2

B. C7H14O2

C. C6H12O2

D. C5H12O2

Câu 290: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Cho hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) mạch không phân nhánh chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng hết với 152,5 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa một muối và hai ancol no đơn chức là đồng đẳng của nhau. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch A cần 255 ml dung dịch HCl 4M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được hỗn hợp hai ancol có tỉ khối so với H2 là 26,5 và 78,67 gam hỗn hợp muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. C3H7OOC – C4H8 – COOC2H5.

B. C3H7OOC – C4H8 – COOC4H9.

C. C3H7OOC – C4H8 – COOCH3.

D. C2H3OOC – C4H8 – COOCH3.

Câu 291: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Có 2 dung dịch axit no đơn chức A1 và A2. Trộn 1 lít A1 với 2 lít A2 thu được 3 lít dung dịch X để trung hòa dung dịch 7,5 ml X cần dùng với 12,5 ml dung dịch NaOH (dung dịch B) và tạo ra 1,165 gam muối khan. Trộn 2 lít A1 với 1 lít A2 thu được 3 lít dung dịch Y. Để trung hòa 7,5 ml Y cần 10 ml dung dịch B và tạo ra 0,89 gam muối khan Xác định công thức A1 và A2 biết rằng số nguyên tử C trong mỗi phân tử không quá 4. A.CH3COOH và C2H5COOH

B. HCOOH và C2H5COOH

C.CH3COOH và C3H7COOH

D. HCOOH và C3H7COOH

Câu 292: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit vàtác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và một lượng mưối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Xác định công thức cấu tạo của este. A. CH3−COO− CH3.

B. CH3OCO−COO−CH3.

C. CH3COO−COOCH3.

D. CH3COO−CH2−COOCH3.

Câu 293: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của A và B là A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5

B. H-COOCH3 và CH3-COOCH3

C. CH3-COO-CH=CH2 và H-COO-CH=CH2

D. CH3-COOC2H5 và CH3-COOCH3

Câu 294: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

45 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

45


Trieste E mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn x mol E thu được y mol CO2 và z mol H2O. Biết y = z + 5x và x mol E phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2 trong nước, thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho x mol E phản ứng với dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 49,50.

B. 24,75.

C. 8,25.

D. 9,90.

Câu 295: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H4O, C3H8O, C4H8O2, thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 8,64 gam H2O. Phần trăm khối lượng của C3H8O trong X là A. 30%.

B. 24%.

C. 12%.

D. 18%.

Câu 296 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là A. 51,95%.

B. 48,1%.

C. 57,14%.

D. 42,86%.

Câu 297: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Thủy phân triglixerit X thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Số mol O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là A. 0,90.

B. 0,78.

C. 0,72.

D. 0,84.

Câu 298: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Hỗn hợp R chứa các hợp chất hữu cơ đơn chức gồm axit (X), ancol (Y) và este (Z) (được tạo thành từ X và Y). Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam este (Z) trong O2 vừa đủ rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư được 19,7 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 13,95 gam. Mặt khác, 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với NaOH được 1,7 gam muối. Axit X và ancol Y tương ứng là A. HCOOH và C3H5OH.

B. C2H3COOH và CH3OH.

C. HCOOH và C3H7OH.

D. CH3COOH và C3H5OH.

Câu 299: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Để điều chế một este X, dùng làm thuốc chống muỗi, điều trị bệnh ngoài da gọi tắt là “DEP” người ta cho axit Y tác dụng với một lượng dư ancol Z. Muốn trung hoà dung dịch chứa 1,66 gam Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Trong dung dịch ancol Z nồng độ 94% thì tỉ lệ số mol n Z : n H2O = 86 :14 . Biết 100 < MY < 200. Công thức cấu tạo của X là A. C6H4(COOC2H5)2.

B. C2H5COO-C6H4-COOC2H5.

C. HOOC-CH =CH-COOC2H5.

D. (C2H5COO)2C6H4.

Câu 300: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành

46 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

46


Cho 0,1 mol este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 19,8 gam hỗn hợp hai muối. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 301: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 50 gam X trong 500 ml dung dịch KOH 3M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 111 gam chất rắn khan. Vậy tên gọi của X là A. etyl acrylat

B. metyl metacrylat.

C. anlyl axetat.

D. vinyl propionat.

Câu 302: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Thuỷ phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC3H7

B. HCOOCH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3 D. HCOOCH2CH=CH2 Câu 303: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc), sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là A. 19,04.

B. 19,60.

C. 17,36.

D. 15,12.

Câu 304: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Đốt cháy hoàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOCH=CH2

D. CH3COOCH=CH2

Câu 305: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Z và 0,03 mol hơi ancol T. Nếu đốt cháy hết hỗn hợp Y trên rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 13,64 gam. Hai chất trong Y là A. C2H5COOH, C2H5COOCH3.

B. HCOOH, HCOOC3H7.

C. HCOOH, HCOOC2H5.

D. CH3COOH, CH3COOC2H5.

Câu 306: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1

47 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

47


Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm chức) có tỉ khối hơi so với O2 bằng 3,125, tác dụng với 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT của X có thể là: A. C2H5COOCH=CH2.

B. CH2=CHCOOC2H5

C. CH3COOCH=CH2

D. CH3COOCH=CHCH3

Câu 307: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol một este no, đơn chức X bằng 200 ml dung dịch NaOH 1,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 14,2 gam chất rắn khan. Đốt cháy hết 0,1 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư), thu được 59,1 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOC2H5.

B. CH3COOC3H7.

C. HCOOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 308: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Cho 2,76 gam chất hữu cơ X gồm C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước và còn lại 2 muối của Na có khối lượng 4,44 gam. Nung nóng 2 muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,464 lít CO2 (đktc); 3,18 gam Na2CO3 và 0,9 gam H2O. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 2,76 gam X tác dụng với 80 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. m có giá trị là : A. 6,16.

B. 7,24.

C. 6,88.

D. 6,52.

Câu 309: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dd NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y [không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ] và 15g hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là: A. 14,6.

B. 11,6.

C. 10,6.

D. 16,2.

Câu 310: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6g ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH2CH2CH2OCOH.

B. HCOOCH2CH2OCOCH3.

C. CH3COOCH2CH2OCOCH3.

D. HCOOCH2CH(CH3)OCOH.

Câu 311: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Este X (không chứa nhóm chức khác) có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25. Cho 25gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 39gam chất rắn khan Z. Phần trăm khối lượng của oxi trong Z là: 48 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

48


A. 20,51%.

B. 30,77%.

C. 32%.

D. 20,15%.

Câu 312: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Lấy 1,76 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 1,64 gam muối. X là? A. HCOOC3H7

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 313: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam. Biết khi xà phòng hoá X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X là: A. 4

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Câu 314: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ là đồng phân của nhau, có công thức đơn giản nhất là C9H8O2. Lấy 2,96g X tác dụng với vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được chất hữu cơ D và 3 muối. Trong 3 muối có natri phenolat và natri benzoat. Tổng khối lượng 3 muối là : A. 3,42g

B.3,56g

C.3,54g

D.3,68g

Câu 315: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Chia 10,3g hỗn hợp gồm HCOOCH2CH2OH ; HCOOCH3 ; HOC2H4OH thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy phần 1 cần 4,088 lit O2(dktc) , dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lit dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy dung dịch giảm 14,62g. Cho phần 2 tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường . Khối lượng Cu(OH)2 bị hòa tan ở phần 2 là : A. 4,165g

B.1,225g

C.2,450g

D.7,105g

Câu 316: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2.Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M( vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no đơn chức, mạch hở . Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần dùng 7,392 lit ( đktc) khí O2. Giá trị của x là: A. 0,38 B. 0,245 C. 0,335 D. 0,29 Câu 317: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

49 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

49


A. 29,25%

B. 40,82%

C. 34,01%

D. 38,76%

Câu 318: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho 0,3 mol hỗn hợp X vào 300 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y có khối lượng m gam và phần hơi chứa ancol Z. Oxi hóa hết lượng Z bằng CuO dư, đun nóng rồi cho sản phẩm tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3, thu được 77,76 gam Ag. Thêm CaO vào Y rồi nung ở nhiệt độ cao, đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp M gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỷ khối của hỗn hợp M đối với H2 là 10,8. Giá trị của m là A. 59,88.

B. 61,24.

C. 57,28.

D. 56,46.

Câu 319: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 X là este thuần chức có công thức đơn giản nhất là C3H2O2. X được tạo bởi axit 2 chức, mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở. Để hidro hóa hoàn toàn 1 mol X (xt Ni, t0) cần bao nhiêu mol H2? A. 4 mol B. 3 mol C. 1 mol D. 2 mol Câu 320: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 22 gam hợp chất hữu cơ X chỉ tạo ra 22,4 lít CO2 (ở đktc) và 18 gam nước. Dưới tác dụng của LiAlH4 thì một phân tử X chỉ tạo ra hai phân tử hợp chất hữu cơ Y. X là A. HOCH2CH2CHO B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3 Câu 321: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Thực hiện phản ứng este hoá 2 mol C2H5OH với 1 mol HCOOH ở nhiệt độ không đổi (xúc tác H2SO4 đặc) khi hệ cân bằng thu được 0,8 mol este. Ở cùng điều kiện trên, este hoá 1 mol C2H5OH và x mol HCOOH, khi hệ cân bằng thu được 0,7 mol este. Giá trị của x là A. 1,7500 B. 1,0000 C. 1,3125 D. 2,2250 Câu 322: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOC2H5.

C. HCOOC3H7.

D. C2H5COOCH3.

Câu 323 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam este X, thu được 3,136 lít CO2 (đktc) và 2,52 gam H2O. Tên gọi của X là? A. etyl axetat

B. metyl axetat

C. vinyl axetat

D. metyl fomat

Câu 324: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Thủy phân 0,2 mol metyl axetat trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Khối lượng ancol tạo ra sau phản ứng có giá trị là 50 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

50


A. 7,36 gam.

B. 9,20 gam.

C. 6,40 gam.

D. 5,12 gam.

Câu 325: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Đun nóng 0,1 mol CH3COOH với 0,15 mol C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được 5,72 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 50,0%.

B. 60,0%.

C. 43,33%.

D. 65,0%.

Câu 326: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Trieste A mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y ,Z. Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b = d + 5a và a mol A phản ứng vừa đủ với 72g Br2(trong dung dịch), thu được 110,1g sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ , thu được x(g) muối. Giá trị của x là: A. 48,5

B. 49,5

C. 47,5

D. 50,5

Câu 327: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối) và (m – 14,7) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,625. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 3,7) gam chất rắn. Công thức cấu tạo của hai este là A. CH3-COOCH=CH-CH3 và CH3-COO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3 và CH3-COO-CH=CH2. C. HCOO-C(CH3)=CH2 và HCOO-CH=CH-CH3. D. C2H5-COO-CH=CH2 và CH3-COO-CH=CH-CH3. Câu 328: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. HCOOC2H5

D. CH3COOCH=CH2

Câu 329: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 X và Y là hai hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và đều tác dụng Na giải phóng H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kì X hoặc Y đều thu được khối lượng CO2 gấp 1,63 lần khối lượng H2O. Khi cho 26,2 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với Cu(OH)2 thì hết 0,1 mol Cu(OH)2. Vậy % số mol X và Y trong hỗn hợp này là A. 25,00 và 75,00

B. 47,33 và 52,67

C. 33,33 và 66,67

D. 40,00 và 60,00

Câu 330: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 51 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

51


Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dd NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là A. 14,6.

B. 16,2.

C. 10,6.

D. 11,6.

Câu 331: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH3OH, C2H5OH (tỉ lệ mol 2:3). Lấy 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là: A. 22,736 gam

B. 17,728 gam

C. 12,064 gam

D. 20,4352 gam

Câu 332: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOC2H5.

C. HCOOC3H7.

D. C2H5COOCH3.

Câu 333: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-dien và vinyl axetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X bằng 54,88 lít khí O2 (đktc, vừa đủ), thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen trong X là A. 30,50%.

B. 31,52%.

C. 21,55%.

D. 33,35%.

Câu 334: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Thủy phân triglixerit X thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Số mol O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là A. 0,90.

B. 0,78.

C. 0,72.

D. 0,84.

Câu 335 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo : axit oleic , axit panmitic , axit stearic. Thể tích khí O2 (dktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6g X là : A. 15,680 lit

B. 20,016 lit

C. 16,128 lit

D. 17,472 lit

Câu 336: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm một số chất hữu cơ (trong phân tử cùng chứa C, H và O) thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy phần một bằng một lượng oxi vừa đủ rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam Ag. Phần ba tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 0,448 lít H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của 0,15 mol hỗn hợp X là A. 6,48 gam. B. 5,58 gam. C. 5,52 gam. D. 6,00 gam. 52 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

52


Câu 337: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Hỗn hợp X gồm HCHO, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 10,08.

B. 11,20.

C. 8,96.

D. 13,44.

Câu 338: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Cho 0,015 mol este X (tạo thành bởi axit cacboxylic và ancol) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M, sản phẩm tạo thành chỉ gồm một ancol Y và một muối Z với số mol bằng nhau. Xà phòng hoá hoàn toàn 3,44 gam X bằng 100 ml dung dịch KOH 0,4 M (vừa đủ), sau phản ứng cô cạn dung dịch được 4,44 gam muối khan. Công thức của X là A. C4H8(COO)2C2H4.

B. C2H4(COO)2C4H8.

C. C2H4(COOC4H9)2.

D. C4H8(COOC2H5)2.

Câu 339: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic 2 chức , no , mạch hở ; 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 1 dieste tạo bởi axit và 2 ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn 4,84g X thu được 7,26g CO2 và 2,70g H2O . Mặt khác , đun nóng 4,84g X trên với 80 ml dung dịch NaOH 1M , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan, đồng thời thu được 896 ml hỗn hợp ancol (dktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 19,5. Giá trị của m là : A. 4,595

B. 5,765

C. 5,180

D. 4,995

Câu 340: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Trieste E mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn x mol E thu được y mol CO2 và z mol H2O. Biết y = z + 5x và x mol E phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2 trong nước, thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho x mol E phản ứng với dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 49,50.

B. 24,75.

C. 8,25.

D. 9,90.

Câu 341: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 27 oC, áp suất trong bình là 1,1 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 1,3 atm. Công thức phân tử của X là A. C4H8O2.

B. C2H4O2.

C. CH2O2.

D. C3H6O2.

Câu 342: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng

53 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

53


bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức của hiđroxit M và este X là: A. NaOH và HCOOCH3 B. NaOH và CH3COOC2H5 C. KOH và CH3COOC2H5 D. KOH và C2H5COOCH3 Câu 343: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y, cần dùng vừa đủ 0,08mol O2, thu được 0,08mol CO2 và 1,44 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 21,6. B. 30,24. C. 10,8. D. 32,04. Câu 344: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđrô hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 57,2. B. 53,2. C. 52,6. D. 61,48. Câu 345: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y và một este Z (Y, Z đều mạch hở không phân nhánh). Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp 2 muối và hỗn hợp 2 ancol. Đun nóng toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 7,5 gam hỗn hợp 3 ete. Lấy hỗn hợp 2 muối trên nung với vôi tôi xút chỉ thu được một khí duy nhất, khí này làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 44 gam Br2 thu được sản phẩm chứa 85,106% brom về khối lượng. Khốilượngcủa Z trong X là A. 19,75 gam.

B. 18,96 gam.

C. 23,70 gam.

D. 10,80 gam.

Câu 346: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O và có mạch cacbon không phân nhánh) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức Y, Z và 15,14 gam hỗn hợp hai muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic T. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phân tử X chứa 14 nguyên tử hiđro. B. Số nguyên tử cacbon trong T bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X. C. Phân tử T chứa 3 liên kết đôi C=C. D. Y và Z là hai chất đồng đẳng kế tiếp nhau. Câu 347: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1

54 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

54


Cho E là triglixerit được tạo bởi hai axit béo X, Y (phân tử có cùng số nguyên tử cacbon và không quá ba liên kết π, MX < MY, số mol Y nhỏ hơn số mol X) và glixerol. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,98 gam E bằng KOH vừa đủ thu được 8,74 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E thu được 0,51 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Phân tử khối của X là A. 254.

B. 256.

C. 252.

D. 250.

Câu 348: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 10,2 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,09 mol, thu được dung dịch Z chứa 7,05 gam ba muối. khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là A. 1,23 g

B. 4,08 g

C. 1,02 g

D. 5,10 g

Câu 349: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Hỗn hợp E gồm ba chất hữu cơ đơn chức (chứa ba loại nhóm chức khác nhau), mạch hở, và có công thức phân tử là CH2O, CH2O2, C3H2O2. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 10,64 lít O2 (đktc), thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam E với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì lượng AgNO3 phản ứng tối đa là A. 0,40 mol.

B. 0,70 mol.

C. 0,85 mol.

D. 1,00 mol.

Câu 350: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là A. 4,6.

B. 5,2.

C. 4,8.

D. 4,4.

Câu 351: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 Este X đơn chức, trong X có %mO = 26,229 %. Cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 18,4 gam muối. Nhận xét nào sau về X là đúng? A. X làm mất màu dung dịch Br2.

B. X tan tốt trong H2O

C. X được điều chế trực tiếp từ một axit và một ancol.

D. Trong X không có nhóm (-CH2-)

Câu 352: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 Ba chất hữu cơ X,Y,Z thành phần đều gồm C,H,O, đều có phân tử khối bằng 74, trong đó X,Y là đồng phân của nhau. Hỗn hợp Q( X,Y, Z). Cho 0,35 mol hỗn hợp Q phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch KHCO3, thu được 5,152 lít CO2(đktc). Mặt khác 0,35 mol Q phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 54 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Z trong Q có giá trị là A. 47,11%

B. 37,14%

C. 39,22%

D. 49,33 %

55 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

55


Câu 353: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188,85 gam đồng thời thoát ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với A. 46,3

B. 43,5

C. 41,3

D. 48,0

Câu 354: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 25,86. B. 11,64. C. 19,35. D. 17,46. Câu 355: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở A và B, trong phân tử đều chứa C, H, O và có số nguyên tử hiđro gấp đôi số nguyên tử cacbon. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B phản ứng hết với Na thì đều thu được V lít H2. Còn nếu hiđro hóa cùng số mol A hoặc B như trên thì cần tối đa 2V lít H2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Cho 33,8 gam X phản ứng với Na dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, 33,8 gam X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, lượng Ag sinh ra phản ứng hết với dung dịch HNO3 đặc, thu được 13,44 lít NO2 (đktc, là sản phảm khử duy nhất). Nếu đốt cháy hoàn toàn 33,8 gam X thì cần V lít (đktc) O2. Giá trị của V gần nhất với A. 41.

B. 44.

C. 42.

D. 43.

Câu 356 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết %) cần 0,3 mol O2 thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là A. 8,3 gam

B. 14,6 gam

C. 10,7 gam

D. 13,9 gam

Câu 357 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Đun nóng m gam một este mạch hở, đơn chức X với 200ml dung dịch NaOH 0,5M đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan và ancol Y. Cho lượng Y trên phản ứng hết 56 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

56


với CuO (t0) rồi lấy anđehit thu được thực hiện phản ứng tráng bạc với lượng dư AgNO3/ NH3 thu được 17,28 gam Ag. Kết luận đúng về X là A. Thủy phân X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ có cùng số nguyên tử C. B. X có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường C. X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc D. Trong X, nguyên tố oxi chiếm 43,24% về khối lượng Câu 358 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Cho 2,76 gam chất hữu cơ X chứa C, H, O (công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. -Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. -Nếu lấy muối có phân tử khối lớn hơn tác dụng với axit HCl dư thu được chất hữu cơ G. Cho G tác dụng với dung dịch Br2 dư thu được m gam một chất kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m có thể là A. 6,94 B. 10,12. C. 7,01 D. 2,20 Câu 359: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa C, H, O. Lấy 0,1 mol X cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được 19,6 gam chất hữu cơ Y và 6,2 gam ancol Z. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ Y1. Khi Y1 tác dụng với Na thì số mol khí H2 thoát ra bằng số mol Y1 tham gia phản ứng. Kết luận không đúng về X là A. Trong X có 2 nhóm hidroxyl. B. X có công thức phân tử C6H10O6. C. X có 2 chức este. D. X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 360: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Đun m gam 2 chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 g hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic no đơn chức là đồng đẳng của nhau kế tiếp và 1 ancol. Giá trị của m là : A. 9,2g

B.13,4g

C.7,8g

D.12,0g

Câu 361: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 4,34 57 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

57


gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10.

B. 11.

C. 13.

D. 12.

Câu 362: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Chất béo thực tế bao giờ cũng gồm triglixerit và các axit béo tự do. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gam một loại chất béo (G) thì cần cùng 7miligam KOH. Xà phòng hóa hoàn toàn 10 kg chất béo G ở trên thì người ta cần dùng 1,42 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta trung hòa lượng NaOH còn dư bằng 500ml dung dịch HCl 1M. Sau các phản ứng trên ta thu được x kg Glixerol và y kg xà phòng nguyên chất. Giá trị của x và y là: A. 1.035 kg và 10,3425 kg

B. 3,105kg và 11.3744 kg

C. 1.035kg và 10,4561 kg

D. 3.105 kg và 10.145 kg

Câu 363: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của este đơn chức là: (O=16, Na=23, O=16, H=1, C=12) A. C5H10O2

B. C4H6O2

C. C5H8O2

D. C4H8O2

Câu 364: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A,B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp.Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc 140 0C thu được hỗn hợp Z.Trong Z tổng khổi lượng của các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%).Cô cạn dung dịch X được 54,4 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là: A. 66,89%

B. 48,96

C. 49,68

D. 68,94

Câu 365: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho 3,62 gam hỗn hợp Q gồm hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,6 M thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Mặt khác khi hóa hơi 3,62 gam Q thu được thể tích bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 2,34.

B. 5,64.

C. 3,48.

D. 4,56.

Câu 366: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

58 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

58


Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là A. 14,6 gam.

B. 9,0 gam.

C. 13,9 gam.

D. 8,3 gam.

Câu 367: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 10,33 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit ađipic, axit propanoic và ancol etylic (trong đó số mol axit acrylic bằng số mol axit propanoic) thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn Y vào 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu được 27 gam kết tủa và nước lọc Z. Đun nóng nước lọc Z lại thu được kết tủa. Nếu cho 10,33 gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1,2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là A. 13,76

B. 12,77

C. 12,21

D. 10,12

Câu 368: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức Y, axit hữu cơ đơn chức Z và este T tạo ra từ Y và Z. Cho m gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 0,5M (dư 25% so với lượng phản ứng) đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch M. Cô cạn M thu được 8,96 gam chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trên bằng O2 lấy dư, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của T là A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5. Câu 369: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Cho hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở, trong đó có 1 este đơn chức và 1 este 2 chức. Đốt cháy 11,88g X cần 14,784 lit O2(dktc) thu được 25,08g CO2 .Đun nóng 11,88g X với 300 ml dung dịch NaOh 1M , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa chất hữu cơ là 1 ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng bình Na tăng 5,85g. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí thu được 2,016 lit (dktc) một hydrocacbon duy nhất. % khối lượng của este 2 chức trong X là : A.57,91%

B.72,40%

C.27,60%

D.42,09%

Câu 370: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m (g) X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 0,55mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m(g) X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai? A. X phản ứng được với NH3 trong dung dịch AgNO3 B. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1 C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X 59 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

59


D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học. Câu 371: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10.

B. 11.

C. 13.

D. 12.

Câu 372 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Hợp chất hữu cơ X ( thành phần nguyên tố gồm C,H,O ) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98g X phản ứng được tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch , thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 46,62g muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O . Nung nóng Z trong O2 dư thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,155 mol CO2 ; 0,525 mol H2O và Na2CO3. Số công thức cấu tạo của X là : A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 373: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Hỗn hợp gồm 1 axit đơn chức , ancol đơn chức , este đơn chức ( các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 135g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 58,5g. Biết số mol ancol trong m gam A là 0,15 mol. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lit khí (dktc) thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 12 g NaOH . Cho m gam A tác dụng với dung dịch nước brom dư. Hỏi số mol Brom tham gia phản ứng là : A. 0,75

B.0,6

C.0,7

D.0,4

Câu 374: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Đốt cháy hoàn 8,72 gam este X (chỉ chứa một loại nhóm chức) thu được 15,84 gam CO2 và 5,04 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch NaOH (phản ứng vừa đủ) thì thu được 9,2 gam ancol và m gam muối cacboxylat đơn chức. Giá trị của m tương ứng là A. 24,6.

B. 28,8.

C. 28,2.

D. 20,4.

Câu 375: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Hỗn hợp M gồm axit axetic, ancol metylic và este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 2,44gam M cần 0,09mol O2 và thu được 1,8g H2O. Nếu lấy 0,1mol M đem tác dụng với Na dư thì thu được 0,672l H2 (đktc). Phần trăm số mol của axit axetic trong hỗn hợp M là A.25% B. 40%

C. 20%

D. 24,59%

Câu 376: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 60 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

60


Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y và một este Z (Y và Z đều mạch hở và có mạch C không phân nhánh). 0,275 mol X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng), thu được hỗn hợp hai muối và hỗn hợp hai ancol. Đun nóng toàn bộ lượng ancol thu được ở trên với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 7,5 gam hỗn hợp 3 ete. Lấy toàn bộ lượng muối trên nung với vôi tôi xút (dư), thu được một khí duy nhất, khí này làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 44 gam brom, thu được dẫn xuất chứa 85,106% brom theo khối lượng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Z trong X là: A. 18,96 gam.

B. 19,75 gam.

C. 25,70 gam.

D. 15,60 gam.

Câu 377: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho E là triglixerit được tạo bởi hai axit béo X, Y (phân tử có cùng số nguyên tử cacbon và không quá ba liên kết π, MX < MY, số mol Y nhỏ hơn số mol X) và glixerol. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,98 gam E bằng KOH vừa đủ thu được 8,74 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E thu được 0,51 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Phân tử khối của X là A. 254.

B. 256.

C. 252.

D. 250.

Câu 378: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,988 lít khí O2 (đktc), thu được 3,19 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kết tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là: A. C2H4O2 và C5H10O2.

B. C3H6O2 và C4H8O2.

C. C3H4O2 và C4H6O2.

D. C2H4O2 và C3H6O2.

Câu 379: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Có hỗn hợp X gồm 2 chất A và B chỉ chứa chức este (MA < MB). Cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, sau phản ứng thu được b gam một ancol M và 13,44 gam hỗn hợp muối kali của 2 axit hữu cơ đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đem nung tất cả lượng hỗn hợp muối trên với vôi tôi xút dư đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được 3,36 lit hỗn hợp khí E (đktc). Đem đốt cháy toàn bộ lượng ancol M , thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và hơi nước có tỷ lệ về số mol CO2 : H2O = 2:3. Mặt khác khi cho tất cả lượng sản phẩm cháy trên hấp thụ hết với 225 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì nhận được 14,775 g kết tủa. Nếu tỉ lệ số mol của A: B là 1:4 thì % về khối lượng của A trong hỗn hợp X là: A. 18,27

B. 20,07

C. 55,78

D. 54,80

Câu 380: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 A là hỗn hợp chứa một axit (X) RCOOH, một ancol 2 chức (Y) R’(OH)2 và một este hai chức (R”COO)2R’, biết X, Y, Z đều no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol A cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Nếu cho 0,09 mol A tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 4 gam NaOH nguyên chất. Mặt khác, 14,82 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và 61 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

61


một ancol duy nhất là etylenglycol. Giá trị của m gần nhất với: A. 13,21

B. 16,15

C. 9,8

D. 12,1

Câu 381: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Một hỗn hợp Y gồm 2 este A, B (MA < MB). Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp Y với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đốt cháy 15,7 gam hỗn hợp Y cần dùng vừa hết 21,84 lít O2 (đktc), thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp Y là ? A. 40,57%. B. 63,69%. C. 36,28%. D. 48,19%. Câu 382: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là: A. 14,6 gam. B. 9,0 gam.

C. 13,9 gam. D. 8,3 gam

Câu 383: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. % khối lượng của X trong A là: A. 30,37%

B. 45,55%

C. 36,44%

D. 54,66%

Câu 384: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. % khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp E là: A. 21,09

B. 15,82. .

C. 26,36.

D. 31,64

Câu 385: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Hỗn hợp E gồm ba chất hữu cơ mạch hở: axit cacboxylic X, anđehit Y, ancol Z; trong đó X và Y đều no; Z không no, có một nối đôi C=C và không quá 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol E, thu được 40,32 lít CO2 (đktc) và 28,8 gam H2O. Biết E lần lượt phản ứng với Na (tạo ra khí H2) và NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng nE : nNa = 3 : 5 và nE : nNaOH = 3 : 2. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 35,86%.

B. 52,59%.

C. 14,25%.

D. 36,89%.

Câu 386: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 62 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

62


E là một chất béo được tạo bởi glixerol và hai axit béo X, Y, trong đó số mol Y nhỏ hơn số mol X (biết X, Y có cùng số C, phân tử mỗi chất có không quá ba liên kết π, MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 7,98 gam E thu được 0,51 mol khí CO2 và 0,45 mol nước. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được số mol H2O là A. 16.

B. 18.

C. 17.

D. 14.

Câu 387: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X( C,H,O) có công thức đơn giản nhất trùng công thức phân tử, (trong đó tổng khối lượng cacbon và hiđro bằng 0,46 gam ) cần 0,896 lit O2(đktc). Toàn bộ sản phẩm cháy dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch thu đựơc sau phản ứng giảm 1,6 g so khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Biết X tác dụng Na số mol H2 thu được bằng số mol X phản ứng, khi X tác dụng NaOH theo tỷ lệ 1:2. Giá trị m và đồng phân X thỏa mãn là A. 0,6 và 4

B. 0,62 và 6

C. 0,6 và 5

D. 0,62 và 7

Câu 388: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y ,Z (MX < MY < MZ và số mol của Y bé hơn số mol X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic(phân tử chỉ có nhóm –COOH) và ba ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol nhỏ hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8g M bằng 490ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,5g chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8g M trên thì thu được CO2 và 23,4g H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng Y trong M là: A. 24,12%

B. 34,01%

C. 32,18%

D. 43,10%

Câu 389 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Cho hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở trong đó có 1 este đơn chức và 3 este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,88g X cần 14,784 lit O2 (dktc) thu được 25,08g CO2. Đun nóng 11,88g X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa 1 ancol đơn chức Z. Lấy toàn bộ Z cho vào bình đựng Na dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình đựng Na tăng 5,85g. Trộn Y với CaO rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được 2,016 lit (dktc) một hydrocacbon duy nhất. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là : A. 33,67%

B. 28,96%

C.37,04%

D.42,09%

Câu 390 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2. Thủy phân m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M( vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức,mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối Ythì cần vừa đủ 7,392 lít (đktc) khí O2. Gía trị của x là: A.0,16

B.0,27

C.0,38

D.0.25

63 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

63


Câu 391: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15,7g hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 15,7 gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lit O2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Xác định công thức của 2 este: A. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7

B. C2H3COOC2H5 và C2H3COOC3H7

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7

Câu 392: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Z là este tạo bởi ancol metylic và axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung dịch KOH 2,5M đun nóng, được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E được chất rắn khan F. Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi dư, thu được 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m gam K2CO3. Công thức cấu tạo của Y và giá trị của m là: A. CH2=C(CH3)COOH ; m = 41,40g.

B. CH3CH(CH3)COOH ; m = 41,40g

C. CH3CH(CH3)COOH ; m = 51,75g

D. CH2=C(CH3)COOH ; m = 51,75g.

Câu 393: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hỗn hợp M gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Z. Đốt cháy hết toàn bộ Z thu được 2,688 lít CO2 và 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 4,56.

B. 3,4.

C. 5,84

D. 5,62

Câu 394 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Hỗn hợp M gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Z. Đốt cháy hết toàn bộ Z thu được 2,688 lít CO2; 4,14 gam K2CO3. Khi làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 5,52 gam.

B. 4,20 gam.

C. 5,84 gam

D. 9,48 gam.

Câu 395 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học, MY < MZ). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng m gam của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là: A. 4,68.

B. 8,10.

C. 8,64.

D. 9,72.

Câu 396 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2

64 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

64


Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm một số chất hữu cơ (trong phân tử cùng chứa C, H và O) thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy phần một bằng một lượng oxi vừa đủ rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam Ag. Phần ba tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 0,448 lít H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của 0,15 mol hỗn hợp X là A. 6,48 gam. B. 5,58 gam. C. 5,52 gam. D. 6,00 gam. Câu 397: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F là: A. 8,64 gam. B. 4,68 gam. C. 9,72 gam. D. 8,10 gam. Câu 398 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y và anđehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ mol tương ứng 3:1:2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là: A. 64,8 gam. B. 97,2 gam. C. 86,4 gam. D. 108 gam. Câu 399 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Z là hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O, có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đem 2,85 gam Z tác dụng với H2O (trong môi trường H+), phản ứng tạo ra hai chất hữu cơ P, Q. Khi đốt cháy hoàn toàn lượng P và Q ở trên thì P tạo ra 0,09 mol CO2 và 0,09 mol H2O; Q tạo ra 0,03 mol CO2 và 0,045 mol H2O, thể tích oxi tiêu tốn cho cả hai quá trình đốt cháy là 3,024 lít (đktc). Biết Z tác dụng được với Na giải phóng H2; chất P có khối lượng phân tử bằng 90 gam.mol-1 và Q là hợp chất đơn chức. Số đồng phân phù hợp của Z là A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

65 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

65


180 BÀI TẬP CACBOHIDRAT Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là A. saccarozơ, tinh bột, xelulozơ. B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ. D. axt fomic, anđehit fomic, glucozơ. Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau. (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. (d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch hở. (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β ). Số phát biểu đúng là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Cho các phát biểu sau: (1). Tinh bột và xen lulozo là đồng phân của nhau vì đều có công thức phân tử (C6H10O5)n. (2). Dùng dd nước Brom để phân biệt Glucozo và Fructozo. (3). Dùng phản ứng tráng gương để phân biệt Mantozo và Saccarozo (4). Tinh bột do các gốc Fructozo tạo ra (5). Tinh bột có cấu trúc xoắn, Xenlulozo có cấu trúc mạch thẳng. Số phát biểu đúng là: A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

66 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1


Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là : A. Glucozơ, fructozơ , tinh bột

B. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.

C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ

D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản xuất đường saccarozơ từ cây mía là: A. khí clo

B. khí sufurơ.

C. nước gia-ven

D. clorua vôi.

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ bằng nước brom. (3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ. (4) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol. (5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng. Số phát biểu đúng là A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Cho các phản ứng sau: (a) Fructozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) → (b) Glucozơ + Cu(OH)2/OH- (đun nóng) → (c) Stiren + dung dịch KMnO4 → (d) Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) → (e) Etylen glicol + Cu(OH)2 → (g) Anilin + dung dịch Br2 → (h) Đimetylaxetilen + dung dịch AgNO3/NH3 → Số phản ứng tạo ra chất kết tủa là A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T và Q

67 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2


Chất X

Y

không đổi màu

không đổi màu

Z

T

Q

Thuốc thử Quỳ tím

Dung dịch AgNO3/NH3, không có đun nhẹ kết tủa

Ag ↓

không đổi màu

không đổi màu

không có kết tủa

không có kết tủa

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2 không tan

dung dung Cu(OH)2 dịch xanh dịch xanh không tan lam lam

Nước brom

kết trắng

không có không kết tủa có kết tủa

tủa

không đổi màu Ag ↓

Cu(OH)2 không tan

không có không có kết tủa kết tủa

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là A. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic B. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit C. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam thẫm. (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Số phát biểu đúng là: A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 10 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho các phát biểu sau: (a) Đun nóng dung dịch saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ. (b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. 68 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3


(c) Propin phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu vàng nhat. (d) Có thể sử dụng Cu(OH)2/ ! ‒ để phân biệt hai dung dịch chứa Gly-Gly và Gly-Ala -Ala. Số phát biết đúng là A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ thể hiện tính oxi hóa. B. Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác, saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ. C. Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê … xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ enzim xenlulaza. D. Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim. Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, axetilen. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng bạc là A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3 Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. Tinh bột

B. Glucozơ

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3 Cho các chuyển hóa sau:

0

xt , t → Y; X + H2O 

Y + Br2 + H2O → Axit gluconic + HBr Axit gluconic Z

+ NaHCO3 → Z + Natri gluconat + H2O

luïc + H2O as, dieäp  → X + E

Các chất X, Y lần lượt là A. saccarozơ, glucozơ. B. tinh bột, glucozơ.

C. xenlulozơ, glucozơ. D. tinh bột, fructozơ.

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Một phân tử saccarozo có : A.1 gốc β-glucozo và 1 gốc α-fructozo

B. 2 gốc α-glucozo

C. 1 gốc β-glucozo và 1 gốc β-fructozo

D. 1 gốc α-glucozo và 1 gốc β-fructozo

Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn

69 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4


Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. B. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ. C. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ. D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ

B. Xenlulozơ

C. Saccarozơ

D. Glixerol

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CHO và CH3CH2OH.

B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

D. CH3CH2OH và CH2=CH2.

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Cho các chất sau : Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Chọn nhận xét sai: A. Cho hỗn hợp but-1-en và but-2-en cộng H2O/H+ thu được tối đa 3 ancol B. Cho CH3OH qua H2SO4 đặc , 140oC thu được sản phẩm hữu cơ Y thì luôn có d Y/X >1 C. Từ tinh bột bằng phương pháp sinh hóa ta điều chế được ancol etylic D. Glixerol hòa tan Cu(OH)2 thu được phức đồng (II) glixerat màu xanh lam. Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Chất nào dưới đây khi cho vào dd AgNO3 / dd NH3 dư (to), không xảy ra phản ứng tráng bạc: A. Mantoz.

B. Fructoz.

C. Saccaroz.

D. Glucoz.

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía là: A. nước gia-ven

B. SO2.

C. Cl2.

D. CaOCl2.

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Trong số các dung dịch sau: (1) glucozơ, (2) 3-monoclopropan-1,2-điol (3MCPD), (3) etilenglicol, (4) KOH loãng, (5) tripeptit, (6) axit axetic, (7) propan-1,3-điol. Số các dung dịch hoà tan được Cu(OH)2 là 70 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5


A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A. vinyl axetat.

B. saccarozơ.

C. metanol.

D. propan-1,3-điol.

Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho các nhận xét sau: (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%; (2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương; (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit; (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm; (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói; (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím; (7) Saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật tráng gương, tráng ruột phích. Số nhận xét đúng là A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Có 4 chất bột màu trắng: bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao và bột đá vôi. Chỉ dùng một chất có thể nhận biết ngay được bột gạo là A. dung dịch H2SO4.

B. dung dịch Br2

C. dung dịch I2.

D. dung dịch HCl.

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Gluxit là hợp chất tạp chức trong phân tử có nhiều nhóm -OH và có nhóm A. cacboxyl

B. cacbonyl

C. anđehit

D. amin

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Phân tử tinh bột được cấu tạo từ A. các gốc β- fructozơ.

B. các gốc α- glucozơ

C. các gốc α -fructozơ.

D. các gốc β- glucozơ

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Chất nào sau đây là monosaccarit? A. Saccarozo

B. Xenlulozo

C. Amilozo

D. Glucozo

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng? A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.

B. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.

C. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.

D. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 71 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6


Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là: A. glucozơ, fructozơ.

B. glucozơ, sobitol.

C. glucozơ, saccarozơ.

D. glucozơ, etanol.

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Saccarozơ làm mất màu nước brom. B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: A. (1), (2), (3) và (4).

B. (3), (4), (5) và (6).

C. (1), (3), (4) và (6).

D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A. ancol.

B. xeton

C. amin.

D. anđehit.

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit. Phát biểu đúng là A. (1) và (2).

B. (3) và (4).

C. (2) và (4).

D. (1) và (3).

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Có các phát biểu sau đây: (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3. (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom. 72 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

7


(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch nước brom. (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là: A) 3.

B) 6.

C) 5.

D) 4.

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân? A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ? A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. C. phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng. D. phản ứng với dung dịch NaCl. Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Nhận xét nào sau đây không đúng: A. Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thuỷ phân được B. Cacbohiđrat cung cấp năng lượng cho cơ thể người C. Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat khi thuỷ phân trong môi trường bazơ sẽ cho nhiều monosaccarit D. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là : Cn(H2O)m Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ.

B. fructozơ và glucozơ.

C. fructozơ và mantozơ.

D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Cho dãy các dung dịch sau: glucozo, saccarozo, etanol, axit axetic, andehit axetic, Ala-Gly, Abumin. Số dung dịch trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là.

73 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

8


A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Cho các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3 Có các dung dịch sau: glucozơ, axit etanoic, glixerol, axit metanoic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt chúng ? (có thể thêm nhiệt độ nếu cần) A. Nước brom B. AgNO3/NH3 C. Quỳ tím D. dung dịch CuSO4 và NaOH Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Saccarozơ thuộc loại A. polosaccarit. B. đisaccarit.

C. đa chức.

D. monosaccarit.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng gương ? A. Glucozơ. B. Axit fomic. C. Anđehit axetic. D. Axetilen. Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Kết luận nào sau đây không đúng? A. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm đổi màu quỳ tím. B. Tinh bột và xenlulozơ thuộc nhóm polisaccarit. C. Isoamyl axetat có mùi dứa. D. Tơ nilon-6,6 được cấu tạo bởi 4 nguyên tố hóa học. Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. vàng.

B. xanh tím.

C. nâu đỏ.

D. hồng

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng, không tạo ra glucozơ. Chất đó là: A. Saccarozơ.

B. Tinh bột.

C. Protein.

D. Xenlulozơ.

Câu 50 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến H SO ,1700

+ CH OH

0

xt ,t 3 2 4 Cho chuỗi phản ứng : Glucozo  → A  → B  → C  → poli metylacrylat H SO 2

4

Chất B là : A. Ancol etylic.

B. Axit acrylic.

C. Axit propionic.

D. Axit axetic.

74 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

9


Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là : A. Glucozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Mantozơ.

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. dung dịch AgNO3/NH3 (t0C)

.

C. (CH3CO)2O.

B. Cu(OH)2/OHD. nước brom.

Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích. (b) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%. (c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. (d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói. Số phát biểu đúng là A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ; (5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic; (6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước; (7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói; (8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit; (9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc; và (10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Xét các phát biểu sau: (1) metan, metanol, metanal và metanamin đều là những chất khí ở điều kiện thường. (2) metanol, metanal, metanoic, alanin và sacarozơ đều tan tốt trong nước. (3) xyclopropan, 75 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

10


propen, etanal, metanoic, và mantozơ đều có khả năng làm nhạt màu nước brom; (4) axetilen, anđehit axetic, axit fomic, và fructozơ đều tạo kết tủa màu trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Số phát biểu đúng bằng A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Cho các chuyển hoá sau: o

o

xúc tác, t X + H 2 O  →Y

Ni, t Y + H 2  → Sobitol o

t Y + 2AgNO3 + 3NH 3 + H 2 O  → Amoni gluconat + 2Ag + 2NH 4 NO3

aù nhsaù ng Z + H 2O  →X +G chaá t dieä p luïc

Xúc tác Y  → E+Z

X, Y và Z lần lượt là : A. Xenlulozơ, frutozơ và khí cacbonic

B. Xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit

C. Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic D. Tinh bột, glucozơ và ancol etylic Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo A. Phân tử glucozo có 5 nhóm OH B. Phân tử glucozo có 1 nhóm –CHO C. Glucozo bị thủy phân trong môi trường axit D. Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu được 6a mol CO2 Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Có các phát biểu sau : (1) Amilozo và amilopectin đều có cấu trúc mạch C phân nhánh (2) Xenlulozo và tinh bột là 2 đồng phân cấu tạo (3) Fructozo và Saccarozo đều có phản ứng tráng bạc (4) Glucozo và Saccarozo đều làm mất màu nước brom (5) Glucozo và Fructozo đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng (6) Este chỉ được tạo ra khi có axit cacboxylic tác dụng với ancol (7) Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều (8) Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic (9) Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo Số phát biểu đúng là : A. 5

B.4

C.2

D.6

76 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

11


Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường : A.saccarozo

B.glixerol

C.ancol etylic D.glucozo

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 cho dãy chất : tinh bột , xenlulozo , glucozo , fructozo , saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại disaccarit là : A.2

B.1

C.3

D.4

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Khi thủy phân đến cùng xenlulozo thì thu được sản phẩm là: A. Saccarozo

B.Glucozo

C.Fructozo

D. Tinh bột

Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm? A. 0.1.

B. 0,01.

C. 0.001.

D. 1.

Câu 63 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Glucozo được dùng làm thuốc tăng lực cho người già , trẻ em và người lớn. Chất này được điều chế bằng cách : A. thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit clohidric

B. lên men sobitol

C. hidro hóa sobitol

D. chuyển hóa từ Fructozo môi trường axit

Câu 64 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Dung dịch chất nào sau đây vừa hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh, vừa tham gia phản ứng tráng bạc ? A. Saccarozo

B. Fructozo

C. Sobitol

D. Amoni gluconat

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Saccarozơ và glucozơ đều có : A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. phản ứng với dung dịch NaCl. C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho các dd sau: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH. Số lượng dd có thể hoà tan được Cu(OH)2 là: A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

77 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

12


Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, natri fomat. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là : A. 2. B. 4. C. 3.

D. 5.

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Glucozơ không có tính chất nào sau đây? A. Tính chất của nhóm anđehit. B. Tính chất của ancol đa chức. C. Tham gia phản ứng thủy phân. D. Lên men tạo ancol etylic. Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, ancol etylic, anđehit axetic, axit fomic, axit benzoic, phenol và anilin? A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc : A. fructozo , tinh bột , andehit fomic B. andehit axetic , fructozo , xenlulozo C. saccarozo, tinh bột , xenlulozo

D. axit fomic , andehit fomic , glucozo

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. B. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. C. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ. D. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ. Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Loại đường nào sau đây có nhiều trong cây mía: A. fructozơ.

B. glucozơ.

C. mantozơ.

D. saccarozơ.

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là A. đều được chiết xuất từ củ cải đường. B. đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. C. đều bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3 D. đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 78 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

13


Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A. anđehit.

B. ancol.

C. xeton.

D. axit.

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác? A. Monosaccarit là cacbohiđrat không thể thủy phân được. B. Thủy phân đisaccarit sinh ra hai loại monosaccarit. C. Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhiều monosaccarit . D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli, đi, và monosaccarit. Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) mantozơ; (4) saccarozơ; (5) amilozơ và (6) xenlulozơ. Những chất bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch axit? A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (3), (4), (5).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Cho sơ đồ phản ứng: xuc .tac X + H2O  → Y;

Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3 xuc .tac Y  → E + Z;

Z + H2O → X + G. chat .diep .luc anh. sang

X, Y, Z lần lượt là A. Tinh bột, glucozơ, etanol. C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.

B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit. D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây? A. AgNO3/NH3,t0.

B. Na.

C. CH3OH/HCl.

D. Cu(OH)2, t0 thường.

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Ancol etylic, tinh bột, axit axetic, saccarozo là những hợp chất hữu cơ được sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày, trong các chất đó hợp chất không tan trong nước nguội là: A. saccarozo. B. Ancol etylic C. axit axetic D. Tinh bột 79 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

14


Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Sư phạm lần 3 Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic B. Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức C.Chất béo là trieste của glixerol với axit béo D. Glucozo là đồng phân của saccarozo Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Phản ứng tráng bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Andehit fomic.

D. Andehit axetic.

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Cho các dãy chất: metyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, glucozơ. Số chất trong dãy có thể làm nhạt màu nước brom là A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo A. Phân tử glucozo có 5 nhóm OH B. Phân tử glucozo có 1 nhóm –CHO C. Glucozo bị thủy phân trong môi trường axit D. Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu được 6a mol CO2 Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E, F có các tính chất sau: (a) Dung dịch trong nước của B, C, D, E đều có phản ứng tráng bạc. (b) Dung dịch trong nước của C, F đều làm quỳ tím đổi màu. (c) C và D đều có phản ứng với dung dịch NaOH. (d) Dung dịch trong nước của C, E đều có khã năng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Các chất A, B, C, D, E, F lần lượt là: A. Etanol, etanal, axit etanoic, metyl axetat, glucozơ, etyl amin. B. Metanal, metanol, axit metanoic, metyl fomat, glucozơ, metyl amin. C. Metanol, metanal, axit metanoic, metyl fomat, glucozơ, metyl amin. D. Metanol, metanal, axit metanoic, metyl fomat, metyl amin, glucozơ. Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 80 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

15


Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Chất thuộc loại cacbohiđrat là A. protein

B. Xenlulozơ

C. Poli(vinyl clorua)

D. Glixerol

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit. Phát biểu đúng là A. (3) và (4).

B. (2) và (4).

C. (1) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ? A. Tinh bột.

B. Xenlunozơ.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. protein.

B. tinh bột.

C. saccarozơ.

D. xenlulozơ.

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng A. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam. B. thuỷ phân trong môi trường axit. C. với dung dịch NaCl. D. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch. Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →

b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →

d) Cu + dung dịch FeCl3 →

o

Ni, t e) CH3CHO + H2  →

f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dd NH3 →

81 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

16


g) C2H4 + Br2 →

h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A. a, b, c, d, e, h.

B. a, b, c, d, e, g.

C. a, b, d, e, f, g.

D. a, b, d, e, f, h.

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Giang −

0

+ Cu (OH)2 / OH t  → dung dịch xanh lam  → kết tủa đỏ gạch. Chất X Cho sơ đồ sau: cacbohiđrat X 

không thể là chất nào sau đây? A. Glucozơ.

B. Mantozơ.

C. Saccarozơ.

D. Fructozơ.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Trong các gluxit: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ có bao nhiêu chất vừa có phản ứng tráng bạc vừa có khả năng làm mất màu nước brom? A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Cho các phát biểu sau : (1) Amilozo và amilopectin đều có cấu trúc mạch cacbon phân nhánh (2) Xenlulozo và tinh bột là 2 đồng phân cấu tạo (3) Fructozo và glucozo đều có phản ứng tráng bạc (4) Glucozo và saccarozo đều làm mất màu nước Brom (5) Glucozo fructozo đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng Số phát biểu đúng là : A.2

B.5

C.3

D.4

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Trong số các hợp chất sau, chất nào không được sử dụng trong công nghiệm thực phẩm, nước giải khát? A.C2H5OH

B.Saccarozo C.NaHCO3

D.CH3OH

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Có các nhận xét sau : (1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau (2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 dipeptit (3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag (4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất (5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5% 82 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

17


(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure Số nhận xét đúng là : A.5

B.6

C.4

D.3

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Cho dãy các chất: Tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructuzo, saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là: A. 2

B.4

C.3

D. 1

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu: A. hồng

B. Xanh tím

C. nâu đỏ

D. Vàng

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Có một số nhận xét về cacbohidrat như sau: (1) Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có bị thủy phân. (2) Glucozo, Fructozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau. (4)Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc α- glucozo. (5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là: A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho các phát biểu sau (a) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 = số mol nước thì X là anken (b) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O được tạo nên từ OH trong nhóm COOH của axit và H của nhóm –OH của ancol (c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit (d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau (e) Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) (f) Hợp chất C9H15Cl có vòng benzen trong phân tử (g) Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozo bị thủy phân thành glucozo nhờ xenlulaza Số phát biểu đúng là:

83 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

18


A. 2

B. 5

C. 3

D.4

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. Tinh bột, C2H4, C2H2.

B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột.

C. Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen.

D. C2H4, CH4, C2H2.

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a). Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b). Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân. (c). Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH) 2, tạo phức màu xanh lam. (d). Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. (e). Khi đun nóng glucozơ hoặc fructozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag . (g). Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. Số phát biểu đúng là A. 3.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là A. glucozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. tinh bột.

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là: A. 11.

B. 10

C. 9

D. 8

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Có các phát biểu sau đây: (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3. (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom. (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. 84 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

19


(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím. (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là: A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Tiến hành các thí nghiệm sau : (1) Thuỷ phân tinh bột thu được hợp chất A (2) Lên men giấm ancol etylic thu được hợp chất hữu cơ B (3) Hyđrat hoá etylen thu được hợp chất hữu cơ D. (4) Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4 ở 800C thu được hợp chất hữu cơ E. Chọn sơ đồ phản ứng đúng biểu diễn mối liên hệ giữa các chất trên. Biết mỗi mũi tên là một phản ứng A. A → D → E → B

B. D → E → B → A

C. A → D → B → E

D. E → B → A → D

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Dung dịch X có các tính chất: hoà tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam; tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo Ag; bị thuỷ phân khi có xúc tác axit hoặc enzim. Dung dịch X chứa chất tan nào trong số các chất sau? A. mantozơ.

B. glucozơ.

C. tinh bột.

D. saccarozơ.

Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Dãy gồm tất cả các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng một phản ứng) là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, butan.

D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Cho các chất sau, có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom: SO2; CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH; HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C12H22O11 (saccarozo), PVC. A. 6

B. 5

C. 7

D.4

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 85 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

20


Trong các chất : Glucozo; Fructozo; ancol etylic; Saccarozo; Glixerol và andehit axetic, số chất vừa có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam, vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là: B. 3

A.2

C.4

D.5

Câu 111 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Cho dãy chất : Glucozo , saccarozo , xenlulozo , tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là : A.2

B.1

C.4

D.3

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y ,Z, T ở dạng dung dịch với dung môi nước: Chất

X

Y

Z

T

Ag↓

Không có kết tủa

Ag↓

Thuốc thử Dung AgNO3/NH3 nhẹ

dịch Không có kết tủa đun

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Nước Brom

Cu(OH)2 không tan

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Mất màu nước brom và có kết tủa trắng xuất hiện

Mất màu nước brom

Không mất màu nước brom

Không mất màu nước brom

Các chất X, Y ,Z ,T lần lượt là: A. Phenol, Axit fomic, saccarozo, glucozo B. Anilin, glucozo, glixerol, fructozo C. Anilin, mantozo, etanol, axit acrylic D. Phenol, glucozo, glixerol, mantozo Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Ninh lần 1 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ? A. Xenlulozo

B.Saccarozo

C.Glucozo

D.Tinh bột

Câu 114 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A Thực hiện lên men glucozơ trong điều kiện thích hợp thu được CO2 và chất nào sau đây: A. C2H5OH

C.CH3CHO

C.H2O

D.CH3COOH

86 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

21


Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Chất nào sau đây phản ứng được với Na sinh ra số mol H2 bằng số mol chất đó tham gia phản ứng? A. Ancol etylic

B. Glucozơ

C. Axit oxalic

D. Glixerol

Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Từ 12kg gạo nếp (có 84% tinh bột) lên men thu được V lit cồn 900. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml, hiệu suất quá trình thủy phân và phản ứng lên men lần lượt là 83% và 71%. Giá trị của V là A. 5,468 B. 6,548 C. 4,568 D. 4,685 Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Thủy phân m gam xenlulozơ trong môi trường axit rồi trung hòa hết lượng axit bằng kiềm. Đun nóng dung dịch thu được với lượng dư AgNO3 trong NH3, tạo ra m gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là A. 50%.

B. 80%.

C. 60%.

D. 75%.

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Lên men m(g) tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50g kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì chỉ cần tối thiểu 100ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là : A. 72,0

B. 64,8

C. 75,6

D. 90,0

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit , với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem dung dịch Y toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là : A. 9,504g

B. 6,480g

C. 8,208g

D. 7,776g

Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ. Cho m (gam) X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là A. 18,0

B. 9,0

C. 36,0

D. 16,2

Câu 121 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho 50ml dung dịch glucozơ có nồng độ xM phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của x là? A. 0,3

B. 0,6

C. 0,1

D. 0,4

Câu 122 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

87 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

22


Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic (hiệu suất lên men 75%). Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ vào 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M, kết thúc phản ứng thu được 59,1gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m thỏa mãn điều kiện bài toán là A. 36

B. 84

C. 63

D. 27

Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất của toàn bộ quá trình là 85%. Khối lượng ancol thu được là A. 485,85 kg.

B. 398,80 kg.

C. 458,58 kg.

D. 389,79 kg.

Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Cho 2,88 kg glucozo nguyên chất lên men thành ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men là 80%. Thể tích ancol etylic 400 thu được là (biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/ml) : A. 4,60 lit

B. 3,68 lit

C. 1,84 lit

D.2,94 lit

Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5OH với hiệu suất 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra đem hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ là 12,276%. Giá trị của m là A. 120.

B. 90.

C. 180.

D. 150.

Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Từ 81g tinh bột , bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam etanol với hiệu suất 80%. Oxi hóa hoàn toàn 0,1a gam etanol bằng phương pháp lên men giấm với hiệu suất H % thu được hỗn hợp X. Để trung hòa X cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M, giá trị của H là: A. 75

B. 80

C. 45

D. 60

Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Từ xenluloz và axit nitric đem điều chế xenluloz trinitrat (chất dễ cháy, dễ nổ mạnh). Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,52g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenluloz trinitrat (hiệu suất 90%) là: A. 27,72 lít

B. 32,52 lít

C. 26,52 lít

D. 11,2 lít

Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Từ 1 kg gạo (chứa 70% tinh bột) bằng phương pháp lên men, người ta điều chế được 1 lít cồn etylic 36,80. Xác định hiệu suất chung của quá trình lên men? (Khối lượng riêng của etanol 0,8 gam/ml; nước = 1,0 gam/ml) A. 52%

B. 44%

C. 74%

D. 63%

Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là 88 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

23


A. 32,4.

B. 21,6.

C. 10,8.

D. 16,2.

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với AgNO3/ NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 10,8.

B. 21,6.

C. 32,4.

D. 43,2.

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là A. 46,0.

B. 57,5.

C. 23,0.

D. 71,9.

Câu 132: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành acol etylic là (C=12, H=1, O=16) A. 60% B. 40% C. 54% D. 80% Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 KJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành. 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 ∆ H= 2813 kJ Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với 1 ngày nắng (từ 6h đến 17 h), diện tích lá xanh là 1 m2 thì lượng gluczơ tổng hợp được là: A. 88,26 gam

B. 21557 gam

C. 248 292 gam

D. 882,6 gam

Câu 134: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozo đã dùng là: A. 0,1 M

B. 1,71 M

C. 1,95 M

D. 0,2 M

Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 360 gam

B. 270 gam

C. 300gam

D. 250gam.

Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit với H% =70% .thu được dd X. Cho dd AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m (g) Ag. Giá trị của m là A. 6,75.

B. 13,5.

C. 10,8.

D. 9,45.

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

89 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

24


Chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức đơn giản nhất của glucozơ và phân tử khối bằng ½ phân tử khối của glucozơ. Lấy 9 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 chất tan đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tổng khối lượng chất tan có trong Y là A. 9,9 gam. B. 6,8 gam. C. 11,2 gam. D. 13,0 gam. Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là ? A. 0,02M. B. 0,01M. C. 0,10M. D. 0,20M. Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 46,07.

B. 43,20.

C. 24,47.

D. 21,60.

Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam Ag A. 15,12 gam

B. 14,04 gam

C. 16,416 gam

D. 17,28 gam

Câu 141: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Thủy phân hết một tấn mùn cưa chứa 80% xenlulozo rồi cho lên men rượu với hiệu suất 60%. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml.Thể tích rượu 400 thu được là A. 640,25 lit

B. 851,85 lit

C. 912,32 lit

D. 732,34 lit

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Một loại gạo chứa (80% tinh bột) dùng để sản xuất ancol etylic theo sơ đồ sau :

Để sản xuất được 1000 lít cồn etylic 96o cần m kg loại gạo trên. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,78 gam/ml; hiệu suất của quá trình (1), (2) đều bằng 60%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 3663.

B. 2747.

C. 1648.

D. 4578.

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Lên men m gam tinh bột tạo ra ancol etylic với hiệu suất cả quá trình là 81%, lượng khí CO2 thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 150g kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 51g so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là : 90 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

25


A.250

B.1500C.225

D.900

Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Thủy phân hoàn toàn 34,2g saccarozo trong 200ml dung dịch HCl 0,1M thì thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là: A. 46,07

B. 43,20

C. 24,47

D. 21,6

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Cho xenlulozơ tác dụng với HNO3 đặc (H2SO4 đặc) và bằng phương pháp thích hợp tách thu đươc 0,08 mol hai sản phẩm A và B có cùng số mol. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B lần lượt là 11,11 % và 14,14 %. Khối lượng của A và B là A. 8,28 gam và 10,08 gam B. 9,84 gam và 11,52 gam C. 8,28 gam và 11,88 gam D. 10,08 gam và 11,88 gam Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Người ta điều chế etyl axetat từ xenlulozơ và các chất vô cơ theo sơ đồ sau: xenlulozơ -> glucozơ -> ancol etylic -> axit axetic -> etyl axetat. Tính khối lượng xenlulozơ cần dùng để có thể điều chế được 1 mol etyl axetat. Biết hiệu suất chung của quá trình đạt 40%. A. 405 gam B. 202,5 gam C. 810,0 gam D. 506,25 gam Câu147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 7,20.

B. 2,16.

C. 10,8.

D. 21,6.

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn giá trị của m là: A. 13,5.

B. 7,5.

C. 6,75.

D. 10,8.

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ trinitrat bằng phản ứng với HNO3 đặc, dư (xt H2SO4 đặc) thì cứ 162 gam xenlulozơ thì thu được 237,6 gam xenlulozơ trinitrat. Vậy hiệu suất phản ứng là: A. 70%.

B. 75%.

C. 56%.

D. 80%.

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2

91 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

26


Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbohiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng 500,0 ml dd Ba(OH)2 thì thấy khối lượng dd giảm 1,1 gam. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 là A. 0,8M.

B. 0,3M.

C. 0,4M.

D. 0,2M.

Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Sư phạm lần 3 Thủy phân hoàn toàn 7,02g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo trong môi trường axit , thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 dư , đun nóng thu được 8,64g Ag. Thành phần % về khối lượng của glucozo trong hỗn hợp X là : A.51,3%

B.48,7%

C.24,35%

D.12,17%

Câu 152: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) A. 55 lít

B. 70 lít

C. 81 lít

D. 49 lít

Câu 153: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam Ag A. 15,12 gam

B. 14,04 gam

C. 16,416 gam

D. 17,28 gam

Câu 154: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Thủy phân hết một tấn mùn cưa chứa 80% xenlulozo rồi cho lên men rượu với hiệu suất 60%. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml.Thể tích rượu 400 thu được là A. 640,25 lit

B. 851,85 lit

C. 912,32 lit

D. 732,34 lit

Câu 155: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Cho dung dịch có chứa 9 gam glucozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam Ag kết tủa. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Giá trị của m là A. 10,8.

B. 21,6.

C. 5,4.

D. 9,0.

Câu 156: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic (hiệu suất lên men đạt 75%). Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, kết thúc phản ứng thu được 59,1 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m thỏa mãn điều kiện của bài toán là A. 84.

B.63.

C. 27.

D. 36.

Câu 157: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Thủy phân m gam xenlulozơ trong môi trường axit rồi trung hòa hết lượng axit bằng kiềm. Đun nóng dung dịch thu được với lượng dư AgNO3 trong NH3, tạo ra m gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là 92 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

27


A. 50%.

B. 80%.

C. 60%.

D. 75%.

Câu 158: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Lên men dung dịch chứa 360 gam glucozơ thu được 147,2 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trinh lên men tạo thành ancol etylic là: A. 54%.

B. 80%.

C. 60%.

D. 40%.

Câu 159: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Từ 81g tinh bột , bằng phương pháp lên men rượu , thu được a gam etanol (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam etanol bằng phương pháp lên men giấm với hiệu suất H% thu được hỗn hợp X . Để trung hòa X cần vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của H là : A. 80

B.75

C.45

D.60

Câu 160: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm : glucozo ; fructozo ; metanal ; axit etanoic cần 3,36 lit O2 (dktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : A.15,0

B.12,0

C.10,0

D.20,5

Câu 161: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 8,96.

B. 4,48.

C. 5,60.

D. 11,20.

Câu 162: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thuỷ phân mội chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là A. 0,090 mol. B. 0,12 mol. C. 0,095 mol. D. 0,06 mol. Câu 163: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho 500ml dung dịch glucozo phản ứng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 10,8g Ag. Nồng độ của dd glucozo đã dùng là: A. 0,20M

B. 0,10M

C. 0,02M

D. 0,01M

Câu 164: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu được 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C12H22O11.

B. C6H12O6.

C. C3H6O3.

D. C5H10O5.

Câu 165: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 93 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

28


Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47.

Câu 166: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là A. 64,8.

B. 75,6.

C. 48,6.

D. 56,7.

Câu 167: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất , thu được dung dịch X . Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị m là: A. 6,480

B.9,504

C. 8,208

D. 7,776

Câu 168: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Nho chín chính vụ ở Ninh Thuận (Việt Nam) có hàm lượng đường glucozo khoảng 10% khối lượng. Rượu nho Ninh Thuận là đặc sản của người dân nơi đây được lên men tự nhiên (rồi bỏ bã) có độ cồn khoảng 10% và độ ngọt glucozo khoảng 30%. Tính khối lượng nho cần thiết để có thể điều chế được 100 lit rượu nho trên biết khối lượng riêng của C2H5OH bằng 0,8g/ml và khối lượng riêng của rượu nho là 1,1g/ml? A. 250 kg

B. 486,5 kg

C. 156,5 kg

D. 500 kg

Câu 169: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Rỉ đường là dung dịch dạng keo nhớt chứa 90% khối lượng saccarozo. Một trong những ứng dụng của rỉ đường là tráng bạc. Tính khối lượng rỉ đường để tráng được một lớp bạc nặng 1,08 kg biết phản ứng thủy phân saccarozo đạt hiệu suất 90% và phản ứng tráng bạc đạt hiệu suất 95%? A. 855g

B. 1000g

C. 1111 g

D.950g

Câu 170: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu vang 100. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 17,0.

B. 17,5.

C. 16,5.

D. 15,0.

Câu 171: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2

94 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

29


Thủy phân 5,13 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất 35%, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%) đối với dung dịch sau phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 2,268 gam.

B. 4,374 gam.

C. 1,134 gam.

D. 2,106 gam.

Câu 172: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang Thủy phân 34,2 gam mantozo với xúc tác dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dị h X . Cho X tác dụng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 38,88 gam bạc . Hiệu suất quá trình thủy phân mantozo là A. 70%

B. 75%

C.80%

D.85%

Câu 173 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Cho m gam glucozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozo rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là ? A. 80 g.

B. 40 g.

C. 20 g.

D. 60 g.

Câu 174 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Từ 5 kg gạo nếp (có 81% tinh bột) khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 920 ? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml A. 2,000 lít.

B. 2,500 lít.

C. 2,208 lít.

D. 2,116 lít.

Câu 175 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,03 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 80%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là? A. 0,172 mol

B. 0,170 mol

C. 0,160 mol

D. 0,168 mol

Câu 176: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 80% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 3 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là A. 4,40 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,97 tấn.

D. 2,20 tấn.

Câu 177 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là A. 51,84.

B. 32,40.

C. 58,82.

D. 58,32.

Câu 178: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là: 95 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

30


A. 5,60.

B. 11,20.

C. 8,96.

D. 4,48.

Câu 179: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Đisaccarit X có tỉ lệ khối lượng mO : mC = 11 : 9. Khi thủy phân 68,4 gam chất X trong dung dịch axit H2SO4 loãng (hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 80%) thu được dung dịch Y chứa ba chất hữu cơ khác nhau. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng bạc (bằng AgNO3 trong NH3) thu được tối đa m gam kim loại Ag. Giá trị của m là: A. 86,4.

B. 96,12.

C. 34,56.

D. 69,12.

Câu 180 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là A. 18,0.

B. 16,2.

C. 10,8.

D. 9,0.

96 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

31


460 BÀI TẬP AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho từng chất H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng hóa học xảy ra là A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH; C6H5OH; CH3COOC2H5; C2H5OH; CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là A. 4.

B. 5

C. 2.

D. 3.

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Chất không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là A. tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. glucozơ.

D. protein.

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metyamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với NaOH là A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Cho các amin sau: etyl amin(1), di etyl amin(2), amoniac(3), anilin(4). Tính bazo của các amin được sắp xếp theo thứ tự sau: A. (4) > (3) > (2) > (1).

B. (4) > (3) > (1) > (2).

C. (2) > (1) > (3) > (4).

D. (1) > (2) > (3) > (4).

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Ứng với công thức C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Phát biểu nào sau đây đúng? 97


A. Trong phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit B. Các peptit đều có phản ứng màu biure C. Các amino axit ở điều kiện thường đều là chất rắn dạng tinh thể D. Liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH giữa các đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 Cho các chất : CH4 ; C2H2 ; C2H4 ; C2H5OH ; CH2=CHCOOH ; C6H5NH2(anilin) ; C6H5OH(phenol) ; C6H6(benzen) ; CH3CHO. Số chất phản ứng được với nước brom là : A. 8

B.7

C.6

D.5

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là A. dd NaOH

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

C. dd NaCl

D. dd HCl

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Peptit X có công thức cấu tạo sau: Ala-Gly-Glu-Lys-Ala-Gly-Lys. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa số đipeptit là A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, metylacrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, glyxin và etanol. Phát biểu nào sau đây sai? A. Có 3 chất làm mất màu nước brom. B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. C. Có 4 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. D. Có 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tính bazơ của các amin tăng dần theo thứ tự: C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3. B. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. C. Anilin có công thức phân tử là C6H5OH. D. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)? 98


A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 Có các nhận xét sau 1; dung dịch của glyxin và anilin trong H2O đều không làm đổi màu quì tím 2; các amino axit điều kiện thường đều ở trạng thái rắn 3; đường sacarozơ tan tốt trong nước và có phản ứng tráng bạc 4; đường glucozơ(rắn) bị hóa đen khi tiếp xúc với dung dịch H2SO4 đặc(98%) 5; Phân tử xenlulozơ chỉ chứa các mắt xích α–glucozơ Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là: A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6)

B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)

C. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6)

D. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6)

Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Các chất trong dãy nào sau đây đều có tính lưỡng tính? A. ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3, H2N-CH2-CH2ONa B. H2N-CH2-COONa, ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOH C. CH3-COOCH3, H2N-CH2-COOCH3, ClNH3CH2-CH2NH3Cl D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONH4, CH3-COONH3CH3 Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình So sánh nào sau đây không đúng: A. Tính Bazo tăng dần : C6H5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH B. pH tăng dần (dd có cùng CM) : Alanin, Axit glutamic, Glyxin, Valin. C. Số đồng phân tăng dần: C4H10, C4H9Cl, C4H10O, C4H11N. D. Nhiệt độ sôi tăng dần : C4H10, CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3COOH. Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Cho các chất C6H5OH (X) ; C6H5NH2 (Y) ; CH3NH2 (Z) và C6H5CH2OH (T). Chất không làm đổi màu quì tím là : A. X,Y

B. X,Y,Z

C. X,Y,T

D. Tất cả các chất

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp 99


Tripeptit là hợp chất mà phân tử có A. hai liên kết peptit, ba gốc β-aminoaxit. B. ba liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit. C. ba liên kết peptit, hai gốc α-aminoaxit. D. hai liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit. Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Một chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quì tím ẩm. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng có CaO làm xúc tác thu được metan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOH3NCH3. CH3NH3CH2COOH.

B. CH3CH2COONH4.

C. CH3CH2NH3COOH. D.

Câu 21 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào bình đựng dung dịch anilin (C6H5NH2) (2) Trộn dung dịch CH3NH2 với dung dịch NaOH (3) Cho dung dịch Br2 vào dung dịch anilin (C6H5NH2) (4) Cho tripeptit Gly – Gly – Ala vào bình chứa dung dịch NaOH rồi đun nóng. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho ba dung dịch chưa ba chất: CH3NH2 (X), NH2 – C3H5 – (COOH)2 (Y) và NH2 – CH2 – COOH (Z) đều có nồng độ 0,1M. Thứ tự sắp xếp ba dung dịch trên theo chiều tăng dần độ pH là A. Y< Z< X

B. X< Y< Z

C. Y< X< Z

D. Z< X< Y

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho dãy các chất: etylaxetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, alanin, toluen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng là A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 24 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho các phản ứng sau: (a) (b) (c) (d)

Đimetylaxetilen (but – 2 – in) + dung dịch AgNO3/ NH3 → Fructozơ + dung dịch AgNO3/ NH3 (đun nóng) → Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) → Anilin + dung dịch Br2 →

Số phản ứng tạo ra kết tủa là? A. 2

B. 1

C. 3

D. 4 100


Câu 25 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quì tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Alanin có công thức là A. H2N-CH2-COOH.

B. CH3-CH(NH2)-COOH.

C. C6H5-NH2.

D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Dãy các chất nào sau đây đều không làm đổi màu quỳ tím? A. Axit glutamic, lysin, glyxin.

B. Alanin, lysin, phenylamin.

C. Axit glutamic, valin, alanin.

D. Anilin, glyxin, valin.

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Trong các chất: triolein, saccarozơ, tinh bột, anbumin, glucozơ, glyxin, alanin, fructozơ. Số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. nước Br2.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch NaCl.

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Phát biểu không đúng là: A. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol B. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. C. dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. D. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Aminoaxit nào sau đây có phân tử khối bé nhất? A. Axit glutamic

B. Valin

C. Glyxin

D. Alanin 101


Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Có 7 ống nghiệm đựng 4 dung dịch : C6H5ONa ; (NH4)2CO3 ; BaCl2 ; Na2SO4 và 3 chất lỏng : C2H5OH ; C6H6 ; C6H5NH2. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm : A.4

B.5

C.6

D.7

Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Cho các phát biểu sau : (1) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit (2) Anilin có tính bazo và làm xanh quì tím (3) Anilin có phản ứng với nước Brom dư tạo p-Bromanilin (4) Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trong phân tử (5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc (6) Nhờ tính bazo , anilin tác dụng với dung dịch brom (7) Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất (8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch dimetylamin thấy xuất hiện màu xanh Số phát biểu sai là : A.4

B.3

C.5

D.2

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, 1 chức amin. Chất thứ nhất có 2 nhóm axit, chất thứ 2 có 1 nhóm axit. Công thức của 2 chất trong X là A. CnH2n(COOH)2(NH2)& CmH2m(COOH)(NH2) B. CnH2n+2(COOH)2(NH2) & CmH2m+2(COOH)(NH2) C. CnH2n-3(COOH)2(NH2) & CmH2m-2(COOH)(NH2) D. CnH2n-1(COOH)2(NH2) & CmH2m(COOH)(NH2) Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Hai chất nào sau đây đều tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5.

B. CH3NH2 và H2NCH2COOH.

C. CH3NH3Cl và CH3NH2.

D. CH3NH3Cl và H2NCH3COONa.

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Số amin chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Cho các phát biểu sau: 102


(a).Có hai dung dịch làm quì tím hóa xanh trong số các dung dịch: Glyxin, alanin, valin, axit glutamic, lysin, anilin. (b).Có hai chất tham gia tráng gương trong dãy các chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. (c). Có hai polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng trong số các polime: tơ olon, tơ lapsan, P.E, tơ nilon-6,6. (d). Ancol thơm C8H10O có hai đồng phân tách nước tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Số phát biểu đúng là A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin? A. H2N-CH2-COOH

B. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

C. CH3–CH(NH2)–COOH

D. H2N–CH2-CH2–COOH

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là : A. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. B. metyl amin, amoniac, natri axetat. C. anilin, metyl amin, amoniac.

D.anilin,amoniac,natri,hiđroxit.

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là : A. Y, Z, T.

B. X, Y, T.

C. X, Y, Z.

D. X, Y, Z, T.

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là : A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5. 103


Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin? A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 4.

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho 2 hợp chất hữu cơ X & Y có cùng công thức C3H7NO2. Khi phản ứng với dd NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z & T lần lượt : A. C2H5OH & N2

B. CH3OH & NH3

C. CH3NH2& NH3

D. CH3OH & CH3NH2

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinylaxetat, phenol, glixerol, gly-gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là : A. 5

B. 4.

C. 6

D. 3.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 chọn nhận xét sai A. Hợp chất amin thơm C7H9N có 5 đồng phân cấu tạo. B. Amino axit C3H7O2N không làm đổi màu giấy quỳ tím. C. Metylamin , đimetylamin, trimetylamin , etylamin là những chất khí ở điều kiện thường D. Phenol và anilin đều tác dụng với: dd brom, dd NaOH. Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho các chất sau : (1) NH3, (2) CH3NH2 , (3) (CH3)2NH , (4 ) C6H5NH2, (5) (C6H5)2NH. Thứ tự tăng dần tính bazo của các chất trên là A. 1< 5< 2< 3< 4

B. 1< 4< 5< 2< 3

C. 5< 4< 1< 2< 3

D. 4< 5< 1< 2< 3

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. C. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím. Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Cho các chất sau: etyl axetat, lòng trắng trứng, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là A. 7

B. 5

C. 6

D. 4 104


Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Chất hòa tan được Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường thu được phức chất màu tím là A. Glixerol.

C. Lòng trắng trứng.

B. Gly-Ala.

D. Glucozơ.

Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là : A. (4), (1), (5), (2), (3).

B. (3), (1), (5), (2), (4).

C. (4), (2), (3), (1), (5).

D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Một pentapeptit A khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại α-aminoaxit khác nhau. Mặt khác trong một phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit đó người ta thu được một tripeptit có 3 gốc αaminoaxit giống nhau. Số công thức có thể có của A là? A. 18.

B. 6.

C. 8.

D. 12

Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A. C3H5(OH)3.

B. CH3NHCH3.

C. C2H5OH.

D. H2NCH2COOH.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. màu vàng.

B. màu tím.

C. màu xanh lam.

D. màu đen.

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. anilin.

B. axit glutamic.

C. alanin.

D. trimetylamin.

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Chất nào sau đây là thành phần chính của thuốc chữa bệnh đau dạ dày? A. C2H5NH2.

B. NaHCO3.

D. C6H12O6 (glucozơ).

C. NaOH.

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho 9,3 gam anilin tác dụng với brom dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của ma là A. 33

B. 36

C. 30

D. 39

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Dãy gồm các chất đều làm xanh quỳ tím ẩm là A. anilin, amoniac, glyxin

B. metylamin, alanin, amoniac

C. etylamin, anilin, alanin

D. metylamin, lysin, amoniac 105


Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Protein có trong lòng trắng trứng là A. Keratin

B. Fibroin.

C. Anbumin.

D. Hemoglobin

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Chất thuộc loại amin bậc hai là A. CH3NHCH3.

B. (CH3)3N.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NH2.

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin và một số tạp chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu nên A. Ngâm cá thật lâu trong nước để amin tan đi. B. Rửa cá bằng dung dịch Na2CO3. C. Rửa cá bằng giấm ăn. D. Rửa cá bằng dung dịch thuốc tím để sát trùng. Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Trong phân tử chất có chứa vòng benzen là A. Metylamin.

B. Etylamin.

C. Propylamin.

D. Phenylamin.

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Cho các phát biểu sau: (1) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử; (2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen; (3) Amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1; (4) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren; (5) Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ; (6) Trong công nghiệp, axeton va phenol được sản xuất từ cumen; (7) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực. Số phát biểu đúng là A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do : A. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ. C. Phản ứng màu của protein.

B. Phản ứng thủy phân của protein. C. Sự đông tụ của lipit.

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Trong các chất: m-HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, HOOCCH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH(CH3)COOH. Có bao nhiêu chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH? A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

106


Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là A. CH3OH và CH3NH2.

B. CH3NH2 và NH3.

C. CH3OH và NH3.

D. C2H5OH và N2.

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. Phenylamoni clorua.

B. Etylamin

C. Anilin.

D. Glyxin.

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. 1

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch HCl.

C. dung dịch NaCl.

D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, p- crezol, axit lactic, alanin. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch nước brom là: A. 7 và 4

B. 6 và 3

C. 5 và 4

D. 7 và 3

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Tên gọi nào sau đây đúng với C2H5-NH2: A) Metyl amin.

B) Anilin.

C) Alanin.

D) Etyl amin.

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Hợp chất X chứa vòng benzen, có công thức phân tử CxHyN. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 13,084%. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là A) 5.

B) 4.

C) 6.

D) 3. 107


Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là A. 10. B. 8. C. 7. D. 9. Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Cho các hợp chất có cấu tạo mạch hở có công thức phân tử lần lượt là: CH4O, CH2O, CH2O2, CH2O3, CH4N2O, CH5NO3, CH8N2O3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH, đun nóng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Nicotin có trong khói thuốc lá là chất gây nghiện, có độc tính, có công thức phân tử C10H14N2. Nicotin thuộc loại hợp chất nào? A. Aminoaxit B. Amin C. Protein D. Ankin. Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6(benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom ở điều kiện thường là: A. 6 B. 8 C. 7 D. 5 Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Cho tổng số 2 mol anilin và phenol tác dụng với nước brom dư thì số mol Brom phản ứng là: A. 6 mol B. 2 mol C. 12 mol D. 3 mol Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Chất 2,4-Dimetylpyrol có công thức phân tử: C6H9N. Chất này có thể là: A. Amin một vòng, hai nối đôi

B. Amin một vòng, no

C. Amin no, mạch hở

D. Amin có vòng benzen

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. Natri hiđroxit.

B. Amoniac.

C. Natri axetat.

D. Anilin

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Tri peptit là hợp chất A. Có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. B. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. C. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D. Mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.

108


Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch KOH vừa tác dụng với dung dịch HCl A. C6H5-NH2

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. H2N-CH2-COOH

Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch glyxin, màu của giấy quỳ tím sẽ là. A. Màu xanh

B. Màu tím

D. Màu đỏ

C. Màu vàng

Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Khi chế biến các món cá, để làm hết mùi tanh của cá người ta dùng dung dịch chất nào sau đây. B. Giấm ăn

A. Nước vôi trong

C. Dung dịch HCl

D. Nước mắm

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X người ta thu được tripeptit là Ala-Glu-Gly và các đipeptit là ValAla, Glu-Gly và Gly-Ala . Vậy công thức cấu tạo của X là A. Gly-Ala-Val-Ala-Glu.

B. Val-Ala-Glu-Gly-Ala.

C. Ala-Val-Glu-Gly-Ala.

D. Ala-Glu-Gly-Ala-Val.

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Cho các chất sau: Phenol, khí sunfuro, toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, axit axetic. Số chất phản ứng với dung dịch nước brom ở điều kiện thường là. A. 6

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Phát biểu không đúng là: A. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. C. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực +H3N-CH2-COO-. D. Aminoaxit có tính chất lưỡng tính Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. Cu(OH)2 /OH-.

B. dd NaCl.

C. dd NaOH

D. dd HCl.

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (2) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (Ni, t0) thu được etilen. (3) Oxi hóa ancol bậc 1 băng CuO, to thu được anđêhit 109


(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3 (5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen. (6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac (7) Cao su buna thuộc loại polime thiên nhiên (8) Hàm lượng glucozơ trong máu người là khoảng 0,1% Số phát biểu luôn đúng là A. 7.

B. 5.

C. 6.

D. 8.

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. anilin, metyl amin, amoniac

B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

C. anilin, aminiac, natri hidroxit

D. metyl amin , amoniac, natri axetat, natri photphat

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Thủy phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các α- amino axit còn thu được các đi petit: GlyAla; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là của X . A. Val-Phe-Gly-Ala.

B. Ala-Val-Phe-Gly.

C. Gly-Ala-Val-Phe

D. Gly-Ala-Phe -Val.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho các dung dịch riêng biệt sau : ClH3N–CH2–CH2–NH3Cl, C2H5ONa, CH3COOH, NaOOC–CH2– CH2–CH(NH2)–COONa, H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, H2N–CH2–COONa, Na2CO3, NaOOC– COONa Số lượng các dung dịch có pH>7 là : A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Ứng với công thức phân tử C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1 ? A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin ? A. H2N-CH2-COOH B. CH3–CH(NH2)–COOH C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. H2N–CH2-CH2–COOH Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho 3 chất X,Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì thấy: Chất X thấy xuất hiện màu tím, chất Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh thẫm. X, Y, Z lần lượt là : 110


A. Protein, CH3CHO, saccarozơ.

B. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ.

C. Hồ tinh bột, HCOOH, saccarozơ.

D. Lòng trắng trứng, C2H5COOH, glyxin.

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là: A. anđehit axetic.

B. glucozơ.

C. alanin.

D. anilin

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Protein.

B. Tinh bột.

C. Saccarozơ.

D. Glucozơ.

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu? A. metylamin.

B. Anilin.

C. Alanin.

D. Glixin.

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? A. Lipit.

B. Protein.

C. Glucozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là A. aspirin.

B. cafein.

C. nicotin.

D. moocphin.

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Công thức của glyxin là: A. H2NCH2COOH.

B. C2H5NH2.

C. H2NCH(CH3)COOH.

D. CH3NH2.

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Nhận xét nào dưới đây là đúng? A. Tripeptit hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam. B. Trong phân tử protein luôn có nguyên tử nitơ. C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau. D. Este là những chất hữu cơ dễ tan trong nước. Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng A. dung dịch NaOH và nước.

B. dung dịch HCl và nước.

C. dung dịch amoniac và nước.

D. dung dịch NaCl và nước. 111


Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Số amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Chất nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. CH2(NH2)COOH.

B. CH3CH2NH2.

C. CH3CH2OH.

D. CH3COOCH3.

Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn – Đà Nẵng Xét các hợp chất C10H14, C6H4(OH)2, C9H10BrCl và C6H6O(NO2)2. Số chất có thể chứa vòng benzen trong phân tử bằng A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn – Đà Nẵng Dãy nào dưới đây gồm các chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tan trong trong nước? A. etilen glycol, axit axetic, và gly.ala.gly B. ancol etylic, fructozơ, và gly.ala.lys.val C. glixerol, glucozơ, và gly.ala D. ancol etylic, axit fomic, và lys.val Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Anilin không tác dụng với B. Nước brom.

A. H2 (Ni, to).

D. Dung dịch HCl.

C. NaOH.

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với: A. Nước

B. Nước muối.C. Cồn.

D. Giấm.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Cho các chất: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là: A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất A. p-nitroanilin

B. p-metyl anilin

C. Amoniac

D. Đimetyl amin

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để tách anilin khỏi hỗn hợp 3 chất anilin, phenol và benzen A. 2

B. 3

C. 1

D. 4 112


Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Cho dãy các chất : m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; pHOC6H4CH2OH; CH3NH3NO3 Có bao nhiêu chất kể trên thỏa mãn điều kiện: một mol chất đó phản ứng tối đa 2 mol NaOH A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A. dung dịch HCl. B. quỳ tím. C. natri kim loại. D. dung dịch NaOH. Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Phát biểu không đúng là: A. Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. B. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit. C. Thủy phân đến cùng các protein đều thu được các α-amino axit. D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Chất nào sau đây chứa 2 nguyên tử N trong phân tử ? A. Lysin

B. Metylamoni clorua C. Tơ nitron D. Glu-Gly-Gly

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. Trimetylamin. B. Đimetylamin C. Metylamin. D. Phenylamin. Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Để phân biệt 3 loại dung dịch H2N-CH2-COOH , CH3COOH ; CH3CH2NH2 chỉ cần 1 thuốc thử là : A. Na kim loạiB. dd NaOH

C. Quì tím

D. dd HCl

Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Cho các dung dịch sau : saccarozo ; propan-1,2-diol ; etylen glicol ; anbumin ; axit axetic ; glucozo ; andehit axetic ; Gly-Ala. Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là : A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 121: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Trong số các chất : C2H5OH; CH3NH2 ; CH3NH3Cl ; CH3COONa ; CH3CHO ; CH2 = CH2 ; CH3COOH ; CH3COONH4 ; C6H5ONa. Số chất tác dụng với dung dịch HCl loãng là : A.7

B.6

C.4

D.5

113


Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Trong số các chất dưới đây , chất có tính bazo mạnh nhất là : A. C6H5NH2

B. (C6H5)2NH C. p-CH3-C6H5-NH2

D. C6H5CH2NH2

Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Công thức cấu tạo của glyxin : A.CH3CH2COOH

B.H2NCH2CH2COOH

C. H2NCH2COOH

D. CH3CH2CH2COOH

Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Cho các phát biểu sau : (1) Andehit vừa có tính oxi hóa ,vừa có tính khử (2)Phenol tham gia phản ứng thế khó hơn benzen (3) các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng màu biure (4) dung dịch axit axetic tác dụng với CaCO3 (5) Dung dịch phenol trong nước làm quì tím hóa đỏ (6) Tính bazo của anilin mạnh hơn của amonic (7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên (8) Thủy phân este trong môi trường axit thu được axit và ancol Số phát biểu luôn đúng là : A.4

B.2

C.3

D.5

Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt: axit α-amino axetic, axit axetic người ta dùng một thuốc thử duy nhất: A.Phenolphtalein

B.AgNO3/NH3C.NaOH

D.Quỳ tím

Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các peptit đều có phản ứng màu biure B. Trong phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit C. Liên kết của nhóm CO và nhóm NH giữa các đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit D. Các amino axit ở điều kiện thường là chất rắn dạng tinh thể. Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin(nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất gây nên. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu, người ta dùng: 114


A. axit HCl

B. NaOH

C. NaCl

D. giấm

Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Để chứng minh amino axit có tính chất lưỡng tính, có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với: A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch HCl

B. Dung dịch KOH và CuO

C. Dung dịch KOH và dung dịch HCl

D.Dung dịch NaOH và dung dịch NH3

Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Cho các dung dịch: axit glutamic, glyxin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đồi màu lần lượt là A. 2, 1, 3.

B. 1, 1, 4.

C. 3, 1, 2.

D. 1, 2, 3.

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là A. CH3NH2.

B. NH2CH2COOH.

C. C2H5NH2.

D. H2NCH(CH3)COOH.

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Chỉ ra nhận xét đúng trong các nhận xét sau : A. Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin , thấy dung dịch vẩn đục B. metylamin có lực bazo mạnh hơn etylamin C. Để lâu trong không khí , anilin bị nhuốm màu hồng do bị oxi hóa D. Độ tan trong H2O của các amin giảm dần theo chiều tăng khối lượng phân tử Câu 132 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Chất nào sau đây tham gia phản ứng biure ? A. Glycin

B. Valin

C. Lysin

D. anbumin

Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A. 4 amin.

B. 5 amin.

C. 6 amin.

D. 7 amin.

Câu 134: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH; ClH3N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ; H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là : A. 2. B. 5. C. 4.

D. 3.

Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là : 115


A. α-aminoaxit. B. β-aminoaxit. C. axit cacboxylic. D. este. Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là : A. Anilin B. Natri hiđroxit. C. Natri axetat.

D. Amoniac

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Phát biểu đúng: A. Anilin tác dụng được với axit nitric khi đun nóng tạo ra muối điazoni B. Benzen làm mất mầu nước Brom ở nhiệt độ thường C. Etyl amin phản ứng với HNO2 ở nhiệt độ phòng tạo ra bọt khí D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Để khử mùi tanh của cá (gây ra bởi một số amin) ta có thể rửa cá với: A. nước vôi trong B. cồn C. nước D. giấm Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. benzen B. axit axetic C. ancol etylic D. Anilin Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Metyl amin là tên gọi của chất nào dưới đây? A. CH3Cl.

B. CH3NH2.

C. CH3OH.

D. CH3CH2NH2.

Câu 141: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Số tripeptit chứa các amino axit khác nhau được tạo nên từ hỗn hợp gồm alanin, glyxin và valin là A. 27.

B. 8.

C. 6.

D. 18.

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. H2N-CH2-COOH

B. CH3COONH4

C. NaHCO3

D. H2N-CH2-NH2

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) ; NH2-[CH2]2CH(NH2)-COOH (2) ; HOOC-C3H5(NH2)-COOH (3); NH2-CH(CH3)-COOH (4); NH2-CH2-COONa (5) Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là A. (3).

B. (3), (4).

C. (1), (5).

D. (2). 116


Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Khi nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng có hiện tượng: A. Có màu xanh lam.

B. Có màu tím đặc trưng.

C. Dung dịch màu vàng

D. Kết tủa màu vàng.

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm? A. CH3NH2.

B. C6H5ONa.

C. H2NCH2COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH. Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là: A. metyl axetat , alanin , axit axetic

B. etanol , fructozo , metylamin

C. glixerol , glyxin , anilin

D. metyl axetat , glucozo , etanol

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Trên thế giới , rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá . Nguyên nhân chính là do trong trong khói thuốc lá có chứa chất : A. nicotin

B. aspirin

C. cafetin

D. moocphin

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Số đồng phân cấu tạo của amin bậc 1 có công thức C3H9N là : A.1

B.2

C.4

D.3

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Chất có CTCT CH3CH(NH2)COOH có tên gọi : A. Alanin

B. Valin

C.Glycin

D.Anilin

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Khi nói về protein , phát biểu nào sau đây sai : A. Thành phân phân tử protein luôn có nguyên tố Nito B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài trục đến vài triệu D. Protein có phản ứng màu biure Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Trong các phân tử nào sau đây có chứa nguyên tố Nito ? A. Saccarozo

B.Glucozo

C.etyl axetat

D. metylamin 117


Câu 152: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như hình bên. Hãy cho biết CTPT của nó? A. C17H22NO.

B. C21H29NO.

C. C21H27NO.

D. C17H27NO.

Câu 153: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Na2O; C2H5OH; HCl

B. CH3COOH; CO; Zn; MgO; O2.

C. CH3OH; Cu; Ca(OH)2; HCl; Na2CO3.

D. CH3COOCH3; NaOH; Na; NH3; Ag.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Alanin có CTCT thu gọn là A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH(NH2)COOH.

D. H2NCH2CH2COOH.

Câu 155: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Dãy các chất nào sau đây đều không làm đổi màu quỳ tím: A. Axit glutamic, valin, alanin.

B. Axit glutamic, lysin, glyxin.

C. Alanin, lysin, metyl amin.

D. Anilin, glyxin, valin.

Câu 156: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Hãy cho biết loại peptit nào sau đây không có phản ứng biure? A. tetrapeptit.

B. đipeptit.

C. tripeptit.

D. polipeptit.

Câu 157: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Chocácchất: H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; CH3COONH4; C2H5NH3NO3. Số chất lưỡng tính là A. 2.

B. 3.

C. 5.

H2NCH2COOC2H5;

D. 4.

Câu 158: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 159: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Công thức nào sau đây đúng? A. CH4N.

B. CH6N.

C. CH5N.

D. CH7N. 118


Câu 160: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 161: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Bậc của amin là bậc của các nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. B. Amin có từ hai nguyên tử cacbon trở lên thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. C. Tùy thuộc vào gốc hiđrocacbon mà có thể phân biệt được amin no, không no hoặc thơm. D. Amin được tạo thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng gốc hiđrocacbon. Câu 162: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Cho các phát biểu sau : a, Glyxin là một chất có tính lưỡng tính. b, Ở nhiệt độ thường, etan không phản ứng với nước brom. c, Ở nhiệt độ thường, eten phản ứng được với dung dịch KMnO4. d, Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được glixerol. Số phát biểu đúng là : A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 163: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp nhuộm (phẩm azo, đen anilin,..) polime (nhựa anilin – fomandehit,...) dược phẩm (streptoxit, sufaguanidin,...) Anilin có công thức hóa học là: A. C6H5NO2 (Thơm)

B. C6H5OH (Thơm)

C. C6H5NH2 (Thơm)

D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 164: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Trong các chất sau đây, chất nào không tác dụng với kim loại Na ở điều kiện thường? A. C2H5OH B. CH3COOH C. C2H5NH2 D. C2H4(OH)2

119


Câu 165: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước X, Y ,Z, E, F Chất

X

Y

Z

E

F

Không sủi bọt khí

Thuốc thử Dung dịch NaHCO3

Không sủi bọt Không sủi khí bọt khí

sủi bọt khí

Không sủi bọt khí

Dung dịch AgNO3/NH3 đun nhẹ

Không có kết tủa

Ag↓

Ag↓

Không có kết Không có kết tủa tủa

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2 không tan

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Nước Brom

Không có kết tủa

Không có kết Không có kết Không có kết Có kết tủa tủa tủa tủa

Cu(OH)2 không tan

Các chất X, Y ,Z ,E, F lần lượt là: A. etyl axetat, glucozo , Axit formic, glixerol, phenol B. etyl axetat, glucozo , axit axetic, etylen glicol ,Anilin C. etyl format, glucozo, Axit formic, glixerol,Anilin D. etyl axetat, fructozo, , Axit formic, ancol etylic, phenol Câu 166: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Cho dãy các chất : H2NCH2COOH ; C6H5NH2 ; C2H5NH2 ; CH3COOH. Số chất có trong dãy phản ứng được với NaOH trong dung dịch là : A.2

B.4

C.1

D.3

Câu 167: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Chất nào sau đây là amin bậc 2 : A.(CH3)3N

B.CH3-NH-CH3

C.H2N-CH2-NH2

D. (CH3)2CH-NH2

Câu 168: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Cho các chất : C2H5NH2 ; CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2 (anilin). Chất có lực bazo yếu nhất là : A.C6H5NH2

B.NH3

C.CH3NH2

D.C2H5NH2

Câu 169: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Trong môi trường kiềm , tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu : A.xanhB.vàng

C.đỏ

D.tím 120


Câu 170: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Cho các phát biểu sau : (a) Các chất CH3NH2 ; C2H5OH ; NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất andehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol Trong các phát biểu trên , số phát biểu đúng là : A.4

B.1

C.3

D.2

Câu 171: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây? A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2CO3.

D. NaCl.

Câu 172: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Thực hiện các thí ngiệm sau ở điều kiện thường: (1) Cho kim loại liti vào bình khí nitơ.

(5) Cho bột S vào Hg. (6) Cho dung dịch HI vào dung dịch

(2) Sục khí hiđrosunfua vào dung dịch Zn(NO3)2. Fe2(SO4)3.

(7) Cho Na vào dầu hỏa.

(3) Sục khí clo vào dung dịch FeBr3.

(4) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch phenol(C6H5OH). lòng trắng trứng gà.

(8) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 4.

B. 8.

C. 7.

D. 6.

Câu 173: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Chất phản ứng được với các dung dịch NaOH và dung dịch HCl là A. C2H5OH.

B. CH3COOH.

C. H2N-CH2-COOH.

D. C2H6.

Câu 174: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất A. p-nitroanilin

B. p-metyl anilin

C. Amoniac

D. Đimetyl amin

Câu 175: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để tách anilin khỏi hỗn hợp 3 chất anilin, phenol và benzen A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

121


Câu 176: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1 Cho dãy các chất : m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; pHOC6H4CH2OH; CH3NH3NO3 Có bao nhiêu chất kể trên thỏa mãn điều kiện: một mol chất đó phản ứng tối đa 2 mol NaOH A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 177: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Anilin có công thức phân tử là A. C2H7N.

B. C7H8N.

C. C6H7N.

D. C2H7NO2.

Câu 178: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Glyxin (NH2-CH2-COOH) không phản ứng với chất nào sau đây? A. Dung dịch NaOH.

B. Fe(OH)2.

C. Dung dịch HCl.

D. CH3OH (xt: HCl khí).

Câu 179: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Số đồng phân cấu tạo amin có công thức phân tử C3H9N là A. 4.

B. 8.

C. 2.

D. 3.

Câu 180: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Khi thủy phân hoàn toàn một tripeptit mạch hở X thu được sản phẩm chỉ gồm glyxin và alanin. Số tripeptit X thỏa mãn điều kiện của bài toán là A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

Câu 181: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. màu tím

B. Màu da cam

C. Màu vàng

D. Màu đỏ

Câu 182: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 183: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. C2H5OH

B. CH3NH2

C. H2NCH2COOH

D. CH3COOH

Câu 184: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? A. CH3COOH

B. H2NCH(CH3)COOH

C. C2H5OH

D. C6H5NH2 122


Câu 185: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. C. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính. D. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit. Câu 186: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Thủy phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp 3 muối natri oleat; natri sterat và natri linoleat. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là: A. b – c = 6a.

B. b = c – a.

C. b – c = 5a.

D. b – c = 4a.

Câu 187: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Các loài thủy hải sản như lươn, cá … thường có nhiều nhớt, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hầu hết các chất này là các loại protein (chủ yếu là muxin). Để làm sạch nhớt thì không thể dùng biện pháp nào sau đây: A. Dùng tro thực vật.

B. Dùng nước vôi.

C. Rửa bằng nước lạnh.

D. Dùng giấm ăn.

Câu 188: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau: Chất

X

Y

Z

T

Nhiiệt độ sôi (oC)

182

184

-6,7

-33,4

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

6,48

7,82

10,81

10,12

Nhận xét nào sau đây đúng? A. T là C6H5NH2

B. Z là CH3NH2

C. Y là C6H5OH.

D. X là NH3

Câu 189: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)? A. Axit glutamic.

B. Lysin.

C. Alanin.

D. Axit amino axetic.

Câu 190: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với A. nước Br2.

B. dd NaOH.

C. dd HCl.

D. dd NaCl.

123


Câu 191: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với chất nào trong các chất sau? A. Nước muối

.B. Giấm.

C. Nước cất.

D. Nước vôi trong.

Câu 192: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)? A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 193: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Cho các chất sau: X: H2N – CH2 – COOH Y: H3C – NH – CH2 – CH3. Z: C6H5 – CH(NH2) – COOH. G: HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH. P: H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. T: CH3 – CH2 – COOH. Những chất thuộc loại aminoaxit là: A. X,Y,Z,T.

B. X,Z,G,P.

C. X,Z,T,P.

D. X,Y,G,P.

Câu 194: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon – 6 ? A. C6H5NH2.

B. H2N[CH2]5COOH.

C. H2N[CH2]6COOH.

D. C6H5OH.

Câu 195: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2 ? A. Chất béo.

B. Tinh bột.

C. Xenlulozơ.

D. Protein.

Câu 196: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A. NaCl.

B. C2H5OH.

C. C6H5NH2.

D. CH3NH2.

Câu 197: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH2=CH-COOH.

Câu 198: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là: 124


A. C6H5NH2.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3NH2.

D. C2H5OH.

Câu 199: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Cho các phản ứng: H 2NCH 2COOH + HCl → H 3N + CH 2COOHCl − H 2NCH 2COOH + NaOH → H 2NCH 2COONa + H 2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic A. chỉ có tính axit.

B. có tính lưỡng tính.

C. chỉ có tính bazơ.

D. có tính oxi hoá và tính khử.

Câu 200: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Phát biểu nào sau đây là sai? A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím. B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. Câu 201: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 202: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A. NaOH.

C. Na2CO3.

B. HCl.

D. NaCl.

Câu 203: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T và Q Chất X

Y

Z

T

Q

Quỳ tím

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ

không có kết tủa

Ag ↓

không có kết tủa

không có kết tủa

Ag ↓

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2 không

dung dịch

dung dịch

Cu(OH)2

Cu(OH)2

Thuốc thử

125


Nước brom

tan

xanh lam

xanh lam

không tan

không tan

kết tủa trắng

không có kết tủa

không có kết tủa

không có kết tủa

không có kết tủa

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là A. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit B. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic C. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic Câu 204: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là A. 2. B. 3. C. 4.

D. 8.

Câu 205: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Cách làm nào dưới đây không nên làm? A. Giảm mùi tanh của cá (có metylamin, etylamin...) bằng giấm ăn. B. Giảm vết sưng hoặc ngứa do ong đốt bằng cách bôi vôi. C. Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm khi cơm bị khê. D. Ướp cá biển bằng phân đạm để cá tươi lâu. Câu 206: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau: Nhiệt độ sôi (OC)

Nhiệt độ nóng chảy (OC)

Độ tan trong nước (g/100ml) 20OC

80OC

X

181,7

43

8,3

Y

Phân huỷ trước khi sôi

248

23

60

Z

78,37

-114

X, Y, Z tương ứng là A. phenol, glyxin, ancol etylic. C. phenol, ancol etylic, glyxin.

B. ancol etylic, glyxin, phenol. D. glyxin, phenol, ancol etylic.

Câu 207: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Cho các phát biểu sau: (1) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử; (2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen; (3) Oxi hoá ancol bậc 1 thu được anđehit; (4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3; (5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ; 126


(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac; (7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên; (8) Thuỷ phân este trong môi trường axit thu được sản phẩm là axit và ancol. Số phát biểu luôn đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 208: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Giang Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các chất sau? A. CH2(NH2)COOH. B. CH3CH2OH.

C. CH3CH2NH2.

D. CH3COOCH3

Câu 209: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Giang Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit? A. C2H5NH2.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOONH4.

Câu 210: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Chất nào trong các chất sau đây có lực bazơ lớn nhất? A. Amoniac.

B. Etylamin.

C. Anilin.

D. Đimetylamin.

Câu 211: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Cho các phát biểu: (1) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim. (2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệp đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng. (3) Hemoglobin của máu là protein dạng hình cầu. (4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure. (5) Protein đông tụ khi cho axit, bazơ hoặc khi đun nóng. Số phát biểu đúng là : A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 212: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Từ 3 α- amino axit: glyxin, alanin, valin có thể tạo ra mấy tripeptit mạch hở trong đó có đủ cả 3 αamino axit? A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 2.

Câu 213: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Loại thuốc nào sau đây là gây nghiện cho con người? A. Thuốc cảm pamin. B. Moocphin.

C. Vitamin C.

D. Penixilin.

Câu 214: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Amino axit X no mạch hở có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là : 127


A.m = 2n

B.m = 2n + 3

C.m = 2n + 1

D.m = 2n + 2

Câu 215: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Cho các chất : Zn(OH)2 ; H2NCH2COOH ; NaHS ; AlCl3 ; (NH4)2CO3 ; H2NCH2COOCH3. Số chất trong dãy là chất có tính lưỡng tính là : A.2

B.5

C.3

D.4

Câu 216: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Cho các chất X , Y , Z , T có nhiệt độ sôi tương ứng là 210C ; 78,30C ; 1180C ; 1840C. Nhận xét nào sau đây đúng : A. X là anilin

B.Z là axit axetic

C. T là etanol

D.Y là etanal

Vì anilin có M lớn nhất nên có nhiệt độ sôi cao nhất. Câu 217: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Việt Nam là một nước xuất khẩu cafe đứng thứ 2 thế giới. Trong hạt cà phê có lượng đáng kể của chất cafein (C8H10O2N4). Cafein dùng trong y học với lượng nhỏ sẽ có tác dụng gây kích thích thần kinh . Tuy nhiên nếu dùng cafein quá mức sẽ gây bệnh mất ngủ và gây nghiện. Để xác nhận trong cafein có nguyên tố N, người ta chuyển nguyên tố đó thành chất nào sau đây : A. NO2

B. NH3

C.N2

D.NaCN

Câu 218: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Số lượng đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là : A.3

B.2

C.1

D.4

Câu 219: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Chất có trạng thái khác với các chất còn lại ở điều kiện thường là : A.axit glutamic

B.metyl aminoaxetat C.Alanin

D.Valin

Câu 220: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Cho dung dịch các chất : CH3COOH ; C3H5(OH)3 ; Ala-Gly-Ala , C12H22O11(saccarozo) , CH3CHO ; HOCH2CH2CH2OH ; C2H3COOH. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là : A.6

B.4

C.5

D.3

Câu 221: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tự Nhiên – Lần 3 Sẽ thu được bao nhiêu loại a-amino axit khi thủy phân (H+) peptit sau : H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH A. 2

B.4

C.6

D.3

Câu 222: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tự Nhiên – Lần 3

128


Trong số các polime : [HN-(CH2)6-CO-(CH2)4-CO-]n (1) ; [-NH-(CH2)5)-CO-]n (2) ; [-NH-(CH2)6-CO]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) ; [-CH2-CH(CN)-]n (7). Polime được dùng để sản xuất tơ là : A.(1);(2);(3);(4)

B.(2);(3);(4)

C.(1);(2);(3);(4);(7)

D.(1);(2);(3);(7)

Câu 223: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tự Nhiên – Lần 3 Với thuốc thử duy nhất là quì tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây : A. C6H5NH2 ; C6H5OH ; H2N-CH2-COOH B.CH3COOH ; C6H5OH ; CH3CH2NH2 C. CH3COOH ; C6H5OH ; H2N-CH2COOH D. C6H5NH2;H2NCH2COOH;CH3COOH Câu 224: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tự Nhiên – Lần 3 Phát biểu nào sau đây không đúng : A. Khi thay thế nguyên tử H bằng gốc hidrocacbon thì thu được amin B. benzylamin tan trong nước và làm xanh quì tím ẩm ; anilin ít tan trong nước và không làm đổi màu quì tím. C. bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin D. Amin có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân Câu 225: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tự Nhiên – Lần 3 Số tripeptit tối đa khi thủy phân tạo ra 2 amino axit là Gly và Ala : A.8

B.5

C.6

D.4

Câu 226: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho tripeptit Gly –Ala – Val phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. màu vàng.

B. màu tím.

C. màu da cam.

D. màu xanh lam thẫm.

Câu 227: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ? A. Glucozơ.

B. Peptit.

C. Chất béo.

D. Xenlulôzơ.

Câu 228: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, phenol, benzen, pentan, axit acrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 229: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2, (4) NH3. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần là A. (3) >(4)>(1)>(2).

B. (3)>(4)>(2)>(1).

C. (2)>(1)>(3)>(4).

D. (4)>(3)>(1)>(2). 129


Câu 230: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây? A. Dung dịch brom.

B. Dung dịch NaHCO3.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịchNaOH.

Câu 231: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Tính bazơ của các chất: NaOH, C2H5NH2, CH3-NH2, NH3 giảm dần từ trái sang phải. B. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường C. Glucozơ, metyl fomat, fructozơ, fomanđehit là những cacbohidrat có phản ứng tráng bạc. D. Nhóm các chất: Val, Glu, Lys đều làm đổi màu quỳ tím ẩm. Câu 232: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Có các kết luận sau: (a) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin. (b) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa bởi CuO tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. (c) C4H8 có 4 đồng phân mạch hở làm mất màu dung dịch brom. (d) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl. Số kết luận đúng là A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 233: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho các phát biểu sau: (a) Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. (b) Gly – Ala có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím. (c) Amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1. (d) Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ. (e) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren. (f) Trong công nghiệp, axeton và phenol được sản xuất từ cumen. (g) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực. (h) Để khử mùi tanh của cá, người ta có thể dùng dung dịch giấm ăn. Số phát biểu đúng là: A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Câu 234: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 130


Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Ala-Gly B. Ala-Ala-Gly-Gly C. Ala-Gly-Gly D. Gly- Ala-Gly Câu 235: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là: A. 3

B.1

C.2

D. 4

Câu 236: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Công thức của glyxin là: A. H2NCH2COOH B. CH3NH2 C. C2H5NH2 D. H2NCH(CH3)COOH Câu 237: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Cho các nhận xét sau: (1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin. (2) Khác với axit axetic, axit aminoaxit có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng. (3) Giống với axit axetic, aminoaxit có thể tác dụng với bazo tạo ra muối và nước. (4) Axit axetic và axit α-amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. (5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly. (6) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím. Có bao nhiêu nhận xét đúng? A. 3

B. 6

C. 4

D. 5

Câu 238: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Etylamin được dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất phòng trừ dịch hại, chất dẫn dụ côn trùng, chất ức chế ăn mòn kim loại… Công thức cấu tạo thu gọn của etylamni là A. CH3NHCH3

B. CH3CH2NH2

C. (CH3)3N

D. CH3NH2 131


Câu 239: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Năm 1965, trong quá trinh tổng hợp thuốc chống loét dạ dày, nhà hóa học James M. Schlatter (Mỹ) đã vô tình phát hiện hợp chất A ( một chất ngọt nhân tạo với tên thường gọi là “aspartame”) có cấu tạo như hình dưới

Hợp chất A thuộc loại: A. monopeptit

B. đipeptit

C. tripeptit

D. tetrapeptit

Câu 240: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Hợp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl.

B. C6H5OH.

C. C6H5CH2OH.

D. p-CH3C6H4OH

Câu 241: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Cho các hợp chất: phenylamin, isopropylamin, N-metyletanamin, phenylamoni clorua và các chất được ký hiệu Ala, Val, Glu. Tổng số chất làm quỳ tím ẩm đổi màu là A. 4.

B. 3.

C. 5

D. 6

Câu 242: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: A. 3.

B. 8.

C. 5.

D. 4.

Câu 243: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là A. alanin.

B. lysin.

C. valin.

D. glyxin.

Câu 244: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Thủy phân một peptit (X) thu được một số aminoaxit, trong đó có aminoaxit (A) chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm –COOH, mạch cacbon phân nhánh, phần trăm khối lượng nitơ trong (A) là 10,687. Số công thức cấu tạo của (A) thỏa mãn tính chất trên là A. 6.

B. 10.

C. 7.

D. 3.

Câu 245: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 132


Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với: A. Cồn

B. Giấm

C. Nước đường

D. Nước vôi trong

Câu 246: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Cho dãy các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol, cumen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 247: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là: A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 248: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc αamino axit) mạch hở là: A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 249: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây ? A. CH3-COOH; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH B. C6H5-NH2; HN2-CH2-COOH; CH3-COOH C. C6H5-NH2; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH D. CH3-COOH; C6H5-OH; CH3-CH2-NH2 Câu 250: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Aminoaxit nào sau đây làm xanh quì tím : A. Axit Glutamic.

B. Alanin.

C. Lysin.

D. Valin.

Câu 251: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H12N2O4S. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối vô cơ Y và thấy thoát ra khí Z làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là: A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 252: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Trong số các chất : phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, tơ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, mCrezol, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng ,đun nóng là : 133


A. 8

B. 9

C. 10

D. 7

Câu 253: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho các dung dịch : CH3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa , CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic. Trong số các dung dịch trên, tổng số các dung dịch làm đồi màu quỳ tím là : A. 8

B. 7

C. 6

D.5

Câu 254: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Alanin có công thức là: A. (COOCH3)2 D.C6H5NH2

B. NH2CH(CH3)COOH

C. NH2CH2CH2COOH

Câu 255: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Chất nào sau đây có tính bazo mạnh hơn C2H5NH2 ? A. NH3

B. CH3NH2

C. C6H5NH2

D.CH3NHCH3

Câu 256: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên, để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu thì người ta không dùng chất nào sau đây? A. Khế

B. Giấm

C. Mẻ

D. Muối

Câu 257: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Amino axit thiên nhiên (đều là những α- amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống B. Muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh D. Axit ε-aminocaproic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon - 6 Câu 258: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Cho các phát biểu sau: 1. Cho CH3OH tác dụng với CO là phương pháp hiện đại để sản xuất axit axetic trong công nghiệp 2. Các amin thơm bậc 1 là những chất quan trọng trong tổng hợp hữu cơ đặc biệt là phẩm nhuộm 3. Để phân biệt anilin và phenol người ta dùng nước brom 134


4. Các peptit đều tạo hợp chất màu tím đặc trưng với Cu(OH)2 5. Hoạt động xúc tác của enzim có tính chọn lọc rất cao và làm tăng tốc độ gấp từ 9 đến 10 lần tốc độ của cùng phản ứng nhờ xúc tác hóa học 6. Ozon lỏng dùng trong nha khoa để chữa bệnh sâu răng 7. Hợp chất CFC là nguyên nhân duy nhất gây ra sự suy giảm tầng ozon ( lỗ thủng tầng ozon) 8. Các chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Số phát biểu đúng là: A. 8

B. 6

C. 5

D.3

Câu 259: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2 ? A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Chất béo. D. Protein. Câu 260: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Cho các phát biểu sau : (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom. (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. Số phát biểu đúng là ? A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 261: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Khi chúng ta ăn các thực phẩm có chứa chất béo, tinh bột hoặc protein thì phản ứng hoá học xảy ra đầu tiên của các loại thực phẩm trên trong cơ thể là phản ứng A. thuỷ phân.

B. oxi hoá.

C. khử.

D. polime hoá.

Câu 262: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì sản phẩm thu được khác với các chất còn lại? A. Protein.

B. Cao su thiên nhiên. C. Chất béo.

D. Tinh bột.

Câu 263: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Cho các phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozơ. (b) Anilin là một bazơ, dung dịch của nó làm giấy quì tím chuyển thành màu xanh. (c) Ở nhiệt độ thường, axit acrylic phản ứng được với dung dịch brom. (d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic. (e) Ở điều kiện thường, etilen phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 cho kết tủa màu vàng. 135


Số phát biểu đúng là A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 264: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B. (C2H5)2NH và C2H5CH(OH)CH3.

C. (C2H5)2NH và C2H5CH2OH.

D. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

Câu 265: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Cho các dung dịch: axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đồi màu lần lượt là: A. 2, 1, 3.

B. 1, 1, 4.

C. 3, 1, 2.

D. 1, 2, 3.

Câu 266: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí? A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Metylamin.

D. Etanol.

Câu 267: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta cần dùng thuốc thử nào sau đây ? A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Natri.

D. Quỳ tím.

Câu 268: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Amino axit mà muối của nó được dùng để sản xuất mì chính (bột ngọt) là A. alanin.

B. tyrosin.

C. axit glutamic.

D. valin.

Câu 269: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là A. 15,05%.

B. 13,59%.

D. 18,67%.

C.15,73%

Câu 270: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Khi thủy phân hết pentapeptit X (Gly-Ala-Val-Ala-Gly) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa gốc glyxyl mà dung dịch của nó có phản ứng màu biure? A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 9.

Câu 271: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Có thể có bao nhiêu hexapeptit mà trong phân tử chứa 3 mắt xích alanin, 2 mắt xích glyxin và 1 mắt xích valin, có đầu N là alanin và đuôi C là valin? A. 4

B.5

C. 6

D.7

Câu 272: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1

136


Có các dung dịch (1) Alanin; (2) Axit Glutamic; (3) metylamin; (4) Lysin và (5) CH3COONa. Trong các dung dịch trên, các dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là: A. (1), (3), (5)

B. (3), (4), (5)

C. (1), (2), (3), (5)

D. (1), (2), (3)

Câu 273: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Trong các chất: glyxin; glixerol; metylamoni fomat; phenol; etylamoni clorua; phenyl axetat và tripanmitin số chất phản ứng được với dung dịch KOH là: A.4

B.5

C.6

D.7

Câu 274: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Cho dãy các chất sau : H2NCH(CH3)COOH ; C6H5OH(phenol) ; CH3COOC2H5 ; C2H5OH ; CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch KOH đun nóng là : A.3

B.2

C.5

D.4

Câu 275: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Trong các điều kiện thường , chất nào sau đây là chất khí : A. Anilin

B. Glycin

C. Metylamin D. etanol

Câu 276: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazo : A. Anilin, amoniac, metylamin C. Etylamin , anilin , amoniac

B. Amoniac , etylamin , anilin D. Anilin , metylamin , amoniac

Câu 277: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Bằng phương pháp hóa học , thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch : metylamin , anilin , axit axetic là : A. Natri hidroxit

B. natri clorua C. phenol phtalein

D. Quì tím

Câu 278: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Số tripeptit tối đa có thể tạo ra từ 1 hỗn hợp các α- amino axit : Glyxin , alanin , phenylalanin , Valin mà mỗi phân tử đều có chứa 3 gốc amino axit khác nhau là : A.18

B.6

C.12

D.24

Câu 279: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là: A. Màu tím B. Màu xanh lam C. Màu vàng D. Màu đỏ máu Câu 280: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Trong các chất sau đây, chất nào có lực bazo mạnh nhất? A. Anilin B. Etylamin C. Metylamin D. Đimetylamin 137


Câu 281: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là ? A. Phenylamin, amoniac, etylamin. B. Etylamin, amoniac, phenylamin. C. Etylamin, phenylamin, amoniac. D. Phenylamin, etylamin, amoniac. Câu 282: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Cho các phát biểu sau : (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom. (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. Số phát biểu đúng là ? A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 283: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Có bao nhiêu aminoaxit là đồng phân có cùng công thức phân tử C4H9NO2? A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 284: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Cho các phát biểu sau : (a) Các amin đều có khả năng nhận proton (H+) (b) Tính bazo của các amin đều mạnh hơn amoniac. (c) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 thì hóa chất cần dùng là dung dịch HCl và dung dịch NaOH. (d) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước. (e) Anilin có tính bazo, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphthalein. (f) Đốt cháy hoàn toàn 1 anken thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (g) Sobitol là hợp chất hữu cơ đa chức. (h) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen. Số phát biểu đúng là ? A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.

Câu 285: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH ? 138


A. CH3COOH B.CO2

C6H5NH2(anilin)

D.C6H5OH(phenol)

Câu 286: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Cho các phát biểu sau 1) Các peptit đều có phản ứng màu biure 2) Fructozo có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag 3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau 4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước Số phát biểu đúng là : A.3

B.2

C.1

D.4

Câu 287: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là A. CH3OH và NH3.

B. C2H5OH và N2.

C. CH3OH và CH3NH2.

D. CH3NH2 và NH3.

Câu 288: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ? A. alanin.

B. axit axetic.

C. glyxin.

D. metylamin.

Câu 289: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 291: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol Alanin, 2 mol Glyxin và 1 mol Valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Gly và tripeptit Gly-Ala-Val. Công thức của X là A. Gly-Ala-Val-Ala-Gly.

B. Ala-Gly-Gly-Ala-Val.

C. Gly-Gly-Ala-Ala-Val.

D. Gly-Ala-Gly-Ala-Val.

Câu 292: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Chất X vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch nước Br2 tạo kết tủa trắng. X là chất nào sau đây? A. Glixin (NH2CH2COOH)

B. Anilin (C6H5NH2)

C. Glixerol (C3H5(OH)3)

D. Phenol (C6H5OH) 139


Câu 293: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Amin nào sau đây là amin bậc 2? A. Isopropylamin

B. Anilin.

C. metylamin.

D. Đimetylamin.

Câu 294: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho các phát biểu sau: (a) Cho nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) thấy có kết tủa trắng xuất hiện. (b) Cho nước brom vào dung dịch anilin (C6H5NH2) thấy có kết tủa vàng xuất hiện. (c) Ở điều kiện thường, phenol (C6H5OH) không tan trong dung dịch HCl nhưng tan trong dung dịch NaOH dư. (d) Cho mẫu natri vào phenol (C6H5OH) nóng chảy, thấy có khí thoát ra. Số phát biểu đúng là: A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 295: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Khi đun hợp chất X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y ( C2H4NNaO2) và Z ( C2H6O). Công thức phân tử của X là: A. C4H9NO2.

B. C4H7NNaO2.

C. C4H10NO2.

D. C4H7NO2.

Câu 296: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là: A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 297: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. Đimetylamin

B. Trimetylamin.

C. Phenylamin.

D. Metylamin.

Câu 298: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Chọn câu phát biểu sai: A. Phân biệt Ala - Gly và Gly - Ala - Ala bằng phản ứng màu biure với Cu(OH)2. B. Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng dung dịch brom. C. Anđehit axetic vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. D. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì đều có công thức phân tử (C6H10O5)n. Câu 299: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Cho các phát biểu sau: 140


1. Có hai đồng phân amino axit ứng với công thức phân tử C3H7O2N. 2. Tristearin tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường và có khả năng làm mất màu nước brom. 3. Phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được CH3COONa và C6H5OH. 4. Benzyl axetat là este có mùi chuối chín. 5. Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức thu được số mol H2O bằng số mol khí CO2. 6. HCOOH, HCHO, HCOONa, HCOOCH3 đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Số phát biểu đúng là A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 300: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3. B. (CH3)3N.

C. CH3CH2OH.

D. (CH3)3CNH2.

Câu 301: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2? A. Chất béo. B. Tinh bột.

C. Tóc.

D. Xenlulozơ.

Câu 302: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Cho các phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 oxi hóa được nước brom. (c) Đốt cháy hoàn toàn este no mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (d) Tất cả các aminoaxit đều có tính lưỡng tính do đó dung dịch đều có pH=7 . Số phát biểu không đúng là A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 303: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Amin bậc một X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H11N. Nếu cho X tác dụng với nước brom thì thu được chất kết tủa có công thức C8H10NBr3. Số công thức cấu tạo của X là: A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 304: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 305: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh 141


Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 306: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Đipeptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là A. Gly-Val.

B. Ala-Gly.

C. Gly-Ala.

D. Val-Gly.

Câu 307: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh X là một amin đơn chức bậc một chứa 23,73% nitơ về khối lượng. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X: A. C3H7NH2..

B. C4H7NH2..

C. C3H5NH2..

D. C5H9NH2.

Câu 308: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2-CH=CH-CH2OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rồi dẫn sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi đem cân thì thấy cân được 5,6 gam. Giá trị của m là A. 5,4.

B. 7,2.

C. 8,2.

D. 8,8.

Câu 309: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Cho 31,9 gam muối gồm H2N-CH2COONa, H2N-CH2CH2COONa và CH3CH(NH2)COONa tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn sản phẩm thu được chất rắn có khối lượng là A. 53,8 gam.

B. 62,48 gam.

C. 58,8 gam.

D. 65,46 gam.

Câu 310: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Ở 900C, độ tan của anilin là 6,4 gam. Nếu cho 212,8 gam dung dịch anilin bão hòa ở nhiệt độ trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì số gam muối thu được gần với giá trị nào sau đây nhất ? A. 20,15.

B. 17,82.

C. 16,28.

D. 19,45.

Câu 311: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là: A. 9,0.

B. 4,5.

C. 2,25.

D. 18,0.

Câu 312: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là: A. 29,69

B. 28,89

C. 17,19

D. 31,31

Câu 313: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng 142


Hỗn hợp A gồm đipeptit mạch hở X (có công thức phân tử là C4H8N2O3) và một muối Y (có công thức phân tử là CH8N2O3). Cho 0,5 mol A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Z chứa m gam muối và 4,48 lít khí T (đktc, làm xanh quỳ tím ẩm). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 77,54.

B. 88,10.

C. 75,55.

D. 80,23.

Câu 314: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2 khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị của m là : A. 11,8.

B. 12,5.

C. 14,7

D. 10,6.

Câu 315: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y, sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là A. glyxin.

B. alanin.

C. valin.

D. lysin.

Câu 316: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 200 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 97,95

B. 59,75.

C. 55,75.

D. 55,35

Câu 317: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1 Hợp chất X có CTPT là C2H10N2O3. Nếu cho 16,5 gam X phản ứng với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được 2 khí đều làm quỳ tím hóa xanh và dung dịch Y. Cô cạn Y thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 23,9 gam.

B. 31,9 gam.

C. 52,6 gam

D. 20,7 gam.

Câu 318: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 α – amino axit X trong phân tử có một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Cho 53,4 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chức 75,3 gam muối. Công thức của X là ? A. H2N – CH2 – COOH. B. H2N – [CH2]3 – COOH. C. H2N – CH(CH3) – COOH. D. H2N – [CH2]2 – COOH. Câu 319: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 11,16 gam muối. X là A. H2NCH(C2H5)COOH.

B. H2NCH2CH(CH3)COOH. 143


C. H2N[CH2]2COOH.

D. H2NCH(CH3)COOH.

Câu 320: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 29,55.

B. 23,64.

C. 17,73.

D. 11,82.

Câu 321Khi thủy phân hoàn toàn một peptit X (M = 293 g/mol) thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2CH(NH2)COOH). Cho 5,86 gam peptit X tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 0,1M (đun nóng) thu đuợc dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dung dịch chứa m gam NaOH (đun nóng). Giá trị của m là A. 2,8 gam.

B. 2 gam.

C. 3,6 gam.

D. 4 gam.

Câu 322: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin bằng không khí vừa đủ. Trong hỗn hợp sau phản ứng chỉ có 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả sử trong không khí chỉ gồm N2 và O2 với tỉ lệ VN2 : VO2 = 4:1 thì giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất ? A. 90,0.

B. 50,0.

C. 5,0.

D. 10,0.

Câu 323: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Cho một hợp chất hữu cơ X có công thức C2H10N2O3. Cho 11 gam chất X tác dụng với một dung dịch có chứa 12 gam NaOH, đun nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều có khả năng làm đổi màu quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 24,6 gam.

B. 14,6 gam.

C. 10,6 gam.

D. 28,4 gam.

Câu 324: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Dung dịch X gồm HCl và H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp hai amin no, mạch hở, đơn chức bậc một (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dung dịch X. Hai amin có thể là A. CH3NH2 và C4H9NH2. B. C3H7NH2 và C4H9NH2. C. C2H5NH2 và C4H9NH2. D. CH3NH2 và C4H9NH2 hoặc C2H5NH2 và C4H9NH2. Câu 325: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Hỗn hợp M gồm một peptit mạch hở X và một peptit mạch hở Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại α-aminoaxit, tổng số nhóm –CO–NH– trong 2 phân tử X, Y là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là 144


A. 104,28.

B. 116,28.

C. 109,5.

D. 110,28.

Câu 326: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Cho một hợp chất hữu cơ X có công thức C2H10N2O3. Cho 11 gam chất X tác dụng với một dung dịch có chứa 12 gam NaOH, đun nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều có khả năng làm đổi màu quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 24,6.

B. 10,6.

C. 14,6.

D. 28,4.

Câu 327: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Chất X là một aminoaxit thiên nhiên, mạch không nhánh, trong phân tử chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 13,1 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 16,75 gam muối khan. Tên gọi của X là A. Axit 2-amino-2-metylpentanoic.

B. Axit α -aminovaleric.

C. Axit ε -aminocaproic.

D. Axit 2-aminohexanoic.

Câu 328: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang Cho 18,5 gam chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11O6N3 . A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị của m là A. 18 ,5 gam

B. 19,1 gam

C. 24,2 gam

D. 16,2 gam

Câu 329: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit (đktc) CH3NHCH3 cần tối thiểu bao nhiêu lít không khí biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí? A. 126

B. 25,2

C. 100,8

D.112,5

Câu 330: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Một amin axit X chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH, trong đó oxi chiếm 35,955% khối lượng. Lấy 13,35g X cho tác dụng 200ml dd NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A.18,65g

B. 16,65g

C. 21,35g

D.16,9g

Câu 331: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là: A. 3.

B. 5.

C. 8.

D. 4. 145


Câu 332: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Cho 24,32 gam hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ C2H7O3N và CH6N2O3 vào dung dịch NaOH đun nóng, dư. Sau khi kết thúc phản ứng thấy thoát ra a mol khí X duy nhất có khả năng làm đổi màu quỳ tím ẩm và dung dịch Y chứa các hợp chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y, sau đó nung tới khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 2,24 gam. Sục a mol khí X vào dung dịch AlCl3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 6,76.

B. 3,12.

C. 20,02.

D. 9,36.

Câu 333: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Đốt cháy 5,625 gam một amin đơn chức, bậc một thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của amin là: A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C6H5NH2

Câu 334: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2N-CH2-COO-CH3.

B. H2N-CH2-COO-C3H7.

C. H2N-CH2-COO-C2H5.

D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 335: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lit O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lit (đktc). Phần trăm khối lượng peptit Y trong E gần với : A. 91,0%

B. 82,5%

C. 82,0%

D. 81,5%.

Câu 336: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Hợp chất X được tạo ra từ ancol đơn chức và amino axit chứa một chức axit và một chức amin. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X cần vừa đủ 1,2 gam O2 và tạo ra 1,32 gam CO2, 0,63 gam H2O. Khi cho 0,89 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì khối lượng chất rắn khan thu được là A. 1,37 gam

B. 8,57 gam

C. 8,75 gam

D. 0,97 gam

Câu 337: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Cho 4,45 gam một α-amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 5,55 gam muối. Công thức X là . A. H2N-CH2-CH2-COOH

B. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH(CH3)-COOH

D. H2N-CH2-COOH 146


Câu 338: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Còn nếu đốt cháy a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O2 đktc thu được 8,064 lít khí N2 đktc. Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu gam muối. A. 84,96

B. 89,68

C. 80,24

D. 75,52

Câu 339: Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A,B,C,D có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 2,92 gam gly-ala, 1,74 gam gly- val ; 5,64 gam ala –val ;2,64 gam gly –gly ; 11,25 gam gly ;2,67 gam ala và 2,34 gam val . Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là A. 27,6

B. 25,6.

C. 24,9

D. 25,96

Câu 340: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Cho 7,08 gam amin X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 11,46 gam muối có dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của amin X thõa mãn điều kiện trên là: A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 341: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Giá trị của m là A. 96,7.

B. 101,74.

C. 100,3.

D. 103,9.

Câu 342: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít oxi thu được 1,12 lít CO2 (đktc) . Công thức phân tử của 2 amin là: A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. CH3NH2, C2H5NH2 C. C4H9NH2, C5H11NH2

D. C3H7NH2, C4H9NH2

Câu 343: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các α-amino axit đều có công thức dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, chỉ thu được N2; 1,5 mol CO2 và 1,3 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,025 mol X bằng 300 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Số liên kết peptit trong X và giá trị của m lần lượt là A. 9 và 29,75.

B. 10 và 33,75.

C. 10 và 29,75.

D. 9 và 33,75.

Câu 344: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 147


Hỗn hợp X gồm muối Y (C2H8N2O4) và đipeptit Z mạch hở (C5H10N2O3). Cho 33,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,3 mol khí. Mặt khác 33,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: A. 18,25

B. 31,75

C. 23,70

D. 37,20

Câu 345: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Oligopeptit X tạo nên từ α-aminoaxit Y, Y có công thức phân tử là C3H7NO2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu được 19,8 gam nước. Vậy số liên kết peptit trong X là A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 346: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 X có CTPT C2H7O3N. khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH dư đun nóng nhẹ thì đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn, Tính m? A. 18,85 gam

B. 17,25 gam

C. 16,6 gam

D. 16,9 gam

Câu 347: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48g Ala, 32g Ala-Ala, 27,72g Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là A. 81,54.

B. 111,74.

C. 90,6.

D. 66,44.

Câu 348: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Khi thủy phân không hoàn toàn một loại lông thú người ta thu được một oligopeptit X, kết quả thực nghiệm chứng minh MX ≤ 500u. Khi thủy phân hoàn toàn 814 mg X thì thu được 450mg Gly, 178mg Ala và 330mg Phe (axit 2 – amino – 3 - phenylpropanoic). Công thức của X là: A. C19H26O6N6

B. C21H28O7N5

C. C20H29O6N5

D. C18H25O6N5

Câu 349: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Để thủy phân hoàn toàn 6,39 gam tetrapeptit cần 0,81 gam nước và tạo thành hai amino axit X, Y. tách riêng X, Y rồi cho toàn bộ lượng X thu được phản ứng với lượng dư axit HNO2 thu được 0,045 mol khí N2 và có 4,77 gam chất hữu cơ hình thành. Trị số phân tử khối của Y là? A. 105

B. 89

C. 165

D. 75

Câu 350: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly- Gly- Gly- Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 30 gam Gly, 21,12 gam Gly-Gly và 15,12 gam Gly- Gly-Gly. Giá trị của m là: (C=12, H=1, O=16, N=14) A. 56,58

B. 34,44

C. 40,24

D. 59,04

148


Câu 351: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho 0,02 mol Glyxin tác dụng với 300ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Để trung hoà dung dịch X cần vừa đủ V lít dung dịch NaOH 1M được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y được m gam chất rắn khan. Giá trị V và m là A. 0,32 và 23,45

B. 0,02 và 19,05

C. 0,32 và 19,05

D. 0,32 và 19,49

Câu 352: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 3,82 gam muối. Công thức của X là A. H2N-C2H4-COOH.

B. H2N-C2H3-(COOH)2.

C. H2N-C3H5-(COOH)2.

D. H2N-CH2-COOH.

Câu 353: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Trung hòa hoàn toàn 3g một amin bậc I bằng HCl thu được 6,65g muối . Công thức của amin phù hợp là : A.H2NCH2CH2CH2NH2

B. CH3NH2

C.CH3CH2NH2

D. H2NCH2CH2NH2

Câu 354: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2O và 69,44 lít khí N2 (đktc).Giả thiết không khí chỉ gồm (%VN2 =80 và %VO2=20). Giá trị m và số đồng phân cấu tạo của amin X lần lượt là A. 9 và 6.

B. 6 và 9.

C. 9 và 2.

D. 8 và 1.

Câu 355: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Khi cho7,5 gam một amino axit X có một nhóm amino trong phân tử tác dụng với dung dịch HCl vùa đủ thu được 11,15 gam muối. Công thức phân tử của X là A. C4H7NO2.

B. C2H7NO2.

C. C2H5NO2.

D. C3H7NO2.

Câu 356: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Trung hòa hết m gam glyxin (NH2 – CH2 – COOH ) cần vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 0,6M. Giá trị của m là: A. 8,90.

B. 9,00.

C. 7,50.

D. 10,68.

Câu 357: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Cho 2,655 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,8085 gam muối. Công thức phân tử của X là A. C3H7N.

B. C3H9N.

C. CH5N.

D. C2H7N.

Câu 358: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 149


Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit X1 và pentapeptit X2 đều mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ rồi cạn thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối bằng oxi vừa đủ được K2CO3, 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp CO2, H2O. Phần trăm theo khối lượng của X1 trong hỗn hợp có thể là A. 54,02%

B. 60,00%

C. 48,66%

D. 50,24%

Câu 359: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Để kết tủa hết 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam metylamin? A. 29,76 gam. B. 6,20 gam. C. 9,92 gam. D. 35,96 gam. Câu 360: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Hỗn hợp M gồm hai amino axit X và Y đều chứa 1 nhóm–COOH và 1 nhóm –NH2 (tỉ lệ mol nX:nY= 3:2). Cho 18,36 gam M tác dụng hết với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch Z. Để tác dụng hết với các chất trong Z cần 210 ml dung dịch KOH 2M. Công thức cấu tạo của X và Y là : A. H2NC2H4COOH, H2NC3H6COOH B. H2NCH2COOH, H2NC2H4COOH C. H2NCH2COOH, H2NC3H6COOH D. H2NCH2COOH, H2NC4H8COOH Câu 361: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2- CH=CH-CH2OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20g kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 8,2

B. 5,4

C. 8,8

D. 7,2

Câu 362: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2 và HO-CH2-CH = CH- CH2-OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X , sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung nóng chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn .Giá trị của m là A. 8,2.

B. 8,8.

C. 5,4.

D. 7,2.

Câu 363: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Cho 0,1 mol chất X (CH6O3N2) tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dd Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là: A.8,5

B.12,5

C.15

D.21,8

150


Câu 364: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C2H6 và C3H8.

B. C3H6 và C4H8.

C. CH4 và C2H6.

D. C2H4 và C3H6.-

Câu 365: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Amino axit X có công thức H2N – CxHy – (COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nito trong X là : A. 11,966%.

B. 10,687%.

C. 10,526%

D. 9,524%.

Câu 366: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Cho 32,25 gam một muối có công thức phân tử là CH7O4NS tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thấy thoát ra chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và thu được dung dịch X chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 45,5

B. 30,0

C. 50,0

D. 35,5

Câu 367: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là A. 8 và 1,5.

B. 7 và 1,5.

C. 7 và 1,0.

D. 8 và 1,0.

Câu 368: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 α-aminoaxit X chứa 1 nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. H2NCH2COOH

B. H2NCH2CH2COOH

C. CH3CH2CH(NH2)COOH

D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 369: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Giá trị của m là A. 96,7.

B. 101,74.

C. 100,3.

D. 103,9.

151


Câu 370: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở ( tạo bởi các aminoaxit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78,2 gam. Số liên kết peptit trong A là A. 20

B. 10

C. 9

D. 19

Câu 371: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 X là tetrapeptit, Y đipeptit đều tạo nên từ 1 loại α–aminoaxit (Z) có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 và 10.MX = 17.MY + 384. Cho 0,12 mol pentapeptit tạo thành từ Z tác dụng với 680 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 78,20 gam. B. 80,36 gam. C. 75,00 gam. D. 68,00 gam. Câu 372: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Cho X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là: A. 10,73 gam

B. 14,38 gam

C. 11,46 gam

D. 12,82 gam

Câu 373: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Amino axit X có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH trong phân tử. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dd H2SO4 0,5M, thu được dd Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dd gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dd chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là A. 9,524%

B. 10,687%

C. 10,526%

D. 11,966%

Câu 374: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X được tạo thành từ các amino axit chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) cần 58,8 lít O2 thu được 49,28 lit CO2 và 33,3 gam H2O (Các thể tích khí đo đktc). Nếu cho 0,1 mol X trên thủy phân hoàn toàn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y, cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Số liên kết peptit trong X và giá trị của m lần lượt là A. 9 và 92,9 gam.

B. 8 và 96,9 gam.

C. 10 và 96,9 gam.

D. 10 và 92,9 gam.

Câu 375: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 Chất hữu cơ X là một muối axit , có công thức phân tử C4H11O3N có khả năng tham gia phản ứng được với cả dung dịch axit và bazo . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi cô cạn thì phần rắn thu được chỉ chứa chất vô cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất trên là : A.2

B.3

C.4

D.8

Câu 376: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là A. Anilin.

B. axit Glutamic.

C. Alanin.

D. Glixin 152


Câu 377: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (X tạo bởi các amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng , cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng của X là 78,2g. Số liên kết peptit trong X là : A.10

B.18

C.9

D.20

Câu 378: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Tripeptit X có công thức sau : H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là : A. 28,6 gam.

B. 35,9 gam.

C. 37,9 gam.

D. 31,9 gam.

Câu 379: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho X là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là A. 77,6.

B. 83,2.

C. 87,4.

D. 73,4.

Câu 380: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho 100 ml dung dịch α-amino axit nồng độ 1M tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch gồm NaOH 4% và KOH 5,6% thu được 11,9g muối . Công thức của X là: A. CH3CH2CH(NH2)COOH

B. H2NCH2CH2COOH

C. (NH2)2C4H7COOH

D. H2NCH(CH3)COOH

Câu 381: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Cho 0,02 mol amino axit tác dụng vừa đủ với 200 ml dd HCl 0,1M thu được 3,67g muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40g dd NaOH 4%. Công thức cấu tạo của X là : A. H2NC3H5 (COOH)2

B. (H2N)2C3H5COOH

C. H2NC3H6COOH

D. H2NC2H3(COOH)2

Câu 382: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28 gam. Giá trị m gần nhất với A. 50.

B. 40.

C. 45.

D. 35.

Câu 383: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là 153


A. C2H5N.

B. CH5N.

C. C3H9N.

D. C3H7NH2.

Câu 384: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO41M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là: A. 29,25 gam

B. 18,6 gam

C. 37,9 gam

D. 12,4 gam

Câu 385: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Một peptit có công thức phân tử H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH2COOH Khi thủy phân peptit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp các amino axit, dipeptit, tripeptit và tetrapeptit . Khối lượng phân tử nào dưới đây không ứng với bất kì sản phẩm nào ở trên? A. 188

B. 146

C. 231

D. 189

Câu 386: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm các amin no hở thu được 17,6 gam CO2 và 12,15 gam H2O. Nếu cho 19,3 gam X tác dụng với HCl dư được m gam muối. Xác định m? A. 37,550 gam

B. 28,425 gam

C. 18,775 gam

D. 39,375 gam

Câu 387: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất X( chứa C,H,N,Cl) thu được hỗn hợp khí và hơi(Y) gồm CO2 ; HCl ; H2O ; N2. Cho 1 phần Y đi chậm qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 6,0g kết tủa, đồng thời thấy khối lượng của dung dịch sau giảm 1,82g so với dung dịch trước phản ứng và có 112 ml khí (ở dktc) thoát ra. Phần còn lại của Y cho lội chậm qua dung dịch AgNO3 dư trong HNO3 thấy khối lượng dung dịch giảm đi 2,66g so với ban đầu và có 5,74g kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là : A. 4,83g

B.4,98g

C.4,85g

D.5,04g

Câu 388: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A Cho 0.3 mol hỗn hợp axitglutamic và glyxin vào dung dịch 400 ml HCl 1M thu được dung dịch Y.Y tác dụng vừa đủ 800 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được m (g) rắn khan? A. 61,9 gam

B. 55,2 gam

C. 31,8 gam

D. 28,8 gam

Câu 389: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A X là tetrapeptit Ala-gly-val-ala, Y là tripeptitVal-gly-val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X, Y có tỷ lệ mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ . Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T . Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan . Gía trị của m là: A.17,025

B.68,1

C.19,455

D.78,4

154


Câu 390: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A chứa hai peptit X,Y ( số liên kết peptit hơn kém nhau 1 liên kết) cần vừa đủ 120 ml dung dịch KOH 1M thu được hỗn hợp Z chứa 3 muối của Gly , Ala , Val trong đó muối của Gly chiếm 33,832% về khối lượng. Mặt khác đốt chawsy hoàn toàn 13,68g A cần dùng 14,364 lit O2 (dktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 31,68g. Phần trăm về khối lượng muối của Ala trong Z gần với giá trị nào nhất ? A. 50%

B.55%

C.45%

D.60%

Câu 391: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Cho 3,75g amino axit X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 4,85g muối. Công thức của X là : A. H2N-CH2-CH2-COOH

B. H2N-CH2CH2CH2COOH

C.H2NCH2COOH

D.H2N-CH(CH3)-COOH

Câu 392: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Cho 1 hợp chất hữu cơ X có công thức C2H10N2O3 . Cho 11 g chất X tác dụng với 1 dung dịch có chứa 12g NaOH đun nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí đều có khả năng làm đổi màu quì tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là : A. 10,6

B.28,4

C.14,6

D.24,6

Câu 393: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết d X O < 2. CTPT của X là 2

A. C2H7N.

B. C3H9N.

C. C3H6N2.

D. C2H4N2.

Câu 394: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Cho hỗn hợp X gồm axit butanoic, butan-1,4-điamin, but-2-en-1,4-điol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thu được kết tủa và dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 lại thấy xuất hiện kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa ở hai lần là 4,97 gam . Giá trị của m là A. 0,72

B. 0,82

C. 0,94

D. 0,88

Câu 395: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 X là một peptit có 16 mắt xích (được tạo từ các α -amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm – COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 155


271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 20% thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là? A. 46 gam

B. 41 gam

C. 43 gam

D. 38 gam

Câu 396: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là A. 74,25 gam.

B. 49,5 gam. C. 45,9 gam. D. 24,75 gam.

Câu 397: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Cho X là một amino axit. Đun nóng 100ml dung dịch X 0,2M với 80ml dung dịch NaOH 0,25M thì thấy vừa đủ và tạo thành 2,5g muối khan. Mặt khác để phản ứng với 200g dung dịch X 20,6% phải dùng vừa hết 400ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 398: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Cho 0,76 gam hh X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dd HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là A. 0,31 gam. B. 0,45 gam. C. 0,38 gam. D. 0,58 gam. Câu 399: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dd NaOH 1,5M chỉ thu được dd chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69.31 g. Giá trị a:b GẦN NHẤT với A. 0,730 B. 0,810 C. 0,756 D. 0,962 Câu 400: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 6,38.

B. 10,45.

C. 10,43.

D. 8,09.

Câu 401: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2- CH=CH-CH2OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20 gam kết tủa 156


và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 5,4

B. 7,2

C. 8,2

D. 8,8

Câu 402: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dd NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là A. 32.

B. 34.

C. 28.

D. 18.

Câu 403: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được 17,6gam CO2; 12,6 gam H2O và 69,44 lít khí N2 (đktc).Giả thiết không khí chỉ gồm (%VN2 =80 và %VO2=20).Giá trị m và số đồng phân cấu tạo của amin X lần lượt là A. 9 và 6.

B. 6 và 9.

C. 9 và 2.

D. 8 và 1.

Câu 404: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Một α-amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X là ? A. valin. B. glyxin C. axit glutamic. D. alanin. Câu 405: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một peptit X được cấu tạo bởi glyxin và alanin bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 57,6 gam chất rắn. Biết số mol NaOH ��ã dùng gấp đôi so với lượng cần thiết. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X ? A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 10.

Câu 406: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H12N2O4S. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối vô cơ Y và khí Z (chứa C, H, N và làm xanh quỳ tím ẩm). Phân tử khối của Z là: A. 31.

B. 45.

C. 46.

D. 59.

Câu 407: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho 100 ml dung dịch α- amino axit nồng độ 1M tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch gồm NaOH 4% và KOH 5,6% thu được 11,9 gam muối . Công thức của X là: A. (NH2)2C4H7COOH.

B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH2COOH.

D. H2NCH(CH3)COOH.

Câu 408: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến

157


Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, a mol H2O và b mol N2. Các giá trị a, b tương ứng là: A. 7 và 1,5.

B. 7 và 1,0.

C. 8 và 1,5.

D. 8 và 1,0.

Câu 409: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH ; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối lượng). Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : A. 149 gam.

B. 161 gam.

C. 143,45 gam.

D. 159 gam.

Câu 410: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3 A là hỗn hợp chứa hai peptit X và Y mạch hở, có tỷ lệ số mol tương ứng là 1 : a. Lấy m gam A cho vào dung dịch chứa NaOH dư (đun nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 0,1 mol NaOH tham gia phản ứng và được (m + 3,46) gam hỗn hợp hai muối của Ala, Gly. Biết phần trăm khối lượng của oxi trong A là 29,379%. Giá trị của m là ? A. 7,08

B. 6,82

C. 7,28

D. 8,16

Câu 411: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế X và Y đều là α-amino axit no, mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. X có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 còn Y có một nhóm–NH2 và hai nhóm –COOH. Lấy 0,25 mol hỗn hợp Z gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 40,09 gam chất tan gồm hai muối trung hòa. Cũng lấy 0,25 mol hỗn hợp Z ở trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 39,975 gam gồm hai muối. Phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp Z là A. 23,15%.

B. 26,71%.

C. 19,65%.

D. 30,34%.

Câu 412: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 80

B. 40

C. 30

D. 60

Câu 413: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lit O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lit (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là A. 1:1

B. 1:2

C. 2:1

D. 2:3 158


Câu 414: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Thủy phân hoàn toàn 30 gam hỗn hợp hai đi peptit thu được 31,8 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có 1 nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thì lượng muối khan thu được là A. 3,91 gam.

B. 8,15 gam.

C. 3,55 gam.

D. 4,07 gam.

Câu 415: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là: A. 81,54

B. 66,44

C. 111,74

D. 90,6

Câu 416: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam alanin và 37,5 gam glyxin. X thuộc loại A. tetrapeptit.

C. đipeptit.

B. tripeptit.

D. pentapeptit.

Câu 417: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Thủy phân hoàn toàn 8,68g tripeptit mạch hở X(được tạo nên từ α-amino axit có cùng công thức dạng H2NCXHYCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 12,76g muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34g chất X bằng dung dịch HCl dư thu được m(g) muối. Giá trị của m là: A. 7,25

B. 6,53

C. 5,06

D. 8,25

Câu 418: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Hỗn hợp X gồm 1số amino axit no, mạch hở (chỉ có nhóm chức -COOH, -NH2) có tỉ lệ khối lượng mO : mH = 48 : 19. Để tác dụng vừa đủ với 39,9g hỗn hợp X cần 380ml HCl 1M. Mặt khác đốt cháy 39,9g hỗn hợp X cần 41,776 lít O2 (đktc) thu được m(g) CO2, m có giá trị là: A. 61,60g

B. 59,84g

C. 63,36g

D. 66g

Câu 419: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Chất X là một α-aminoaxit no, phân tử chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 7,12 gam X tác dụng với NaOH dư thu được 8,88 gam muối. X là A. NH2-CH(CH3)-COOH

B. NH2-CH2-COOH

C. NH2-CH2-CH2-COOH

D. C6H5-NH2

Câu 420: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là A. CH5N và C2H7N

B. C2H7N và C3H9N 159


C. CH3N và C2H5N

D. C2H5N và C3H7N

Câu 421: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; còn lại là Glyxin và Gly-Gly với tỉ lệ mol tương ứng là 1:10. Tổng khối lượng Gly-Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là: A. 25,11 gam. B. 28,80 gam. C. 27,90 gam. D. 34,875 gam. Câu 422: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị gần đúng nhất của m là A. 32.

B. 18.

C. 34.

D. 28.

Câu 423: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 35,0.

B. 30,0.

C. 32,5.

D. 27,5.

Câu 424: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 X là chất hữu cơ mạch hở (gồm C, H, O, N), chỉ chứa một nguyên tử nitơ và hai loại nhóm chức trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 26,46 gam X cần vừa đủ 43,68 gam O2, thu được CO2 (1,12 mol), H2O và N2. Cho lượng X như trên tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối và hỗn hợp Y (tỉ khối hơi so với H2 bằng 19,5) gồm hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp. Giá trị của m là A. 34,24.

B. 31,22.

C. 28,86.

D. 30,18.

Câu 425: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 Hỗn hợp T gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở, tạo bởi glyxin và alanin). Đun nóng m gam T trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được (m + 7,9) gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3 và hỗn hợp Q gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Q vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 42 gam kết tủa và còn lại 2,464 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Phần trăm khối lượng của X trong T là A. 54,02%.

B. 45,98%.

C. 30,95%.

D. 35,37%.

Câu 426: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 aminoaxit X mạch hở(trong phân tử chỉ chứa nhóm chức - NH2 và nhóm -COOH. 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn

160


toàn vào 250 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% , sau hấp thụ thu được 27,58 gam kết tủa và 245,82 gam dung dịch Q. Giá trị của a là A. 11,44

B. 9,63

C. 12,35

D. 10,68

Câu 427: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Hỗn hợp M gồm : Peptit X và pepit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn peptit X cũng như peptit Y được Glyxin và Valin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M chứa X,Y có tỷ lệ mol tương ứng là 1:3 cần dùng vừa đủ 1,98 mol O2. Sản phẩm cháy thu được gồm có 0,22 mol N2 và 92,96 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp M là A. 60,246

B. 18,456

C. 51,632

D. 20,567

Câu 428: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Chia hỗn hợp X gồm glyxin và một số axit cacboxylic thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2O, N2 và 10,6 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 20,54 gam so với ban đầu. Phần hai tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, coi như N2 không bị nước hấp thụ. Thành phần phần trăm khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là A. 25,73

B. 22,97

C. 24,00

D. 25,30

Câu 429: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Hỗn hợp X gồm valin và đipeptit glyxylalanin. Cho m gam X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Phần trăm khối lượng của valin trong X là A. 65,179. B. 54,588. C. 45,412. D. 34,821. Câu 430: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Peptit X và peptit Y đều mạch hở có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với A. 14.

B. 29.

C. 19.

D. 24.

Câu 431: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho hỗn hợp M chứa hai peptit X và Y đều tạo bởi glyxin và alanin. Biết rằng tổng số nguyên tử O của phân tử X và Y là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,35 mol M trong KOH thì thấy có 1,95 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 52,86 gam M rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có khí N2 duy nhất bay ra, khối lượng bình tăng 118,26 gam. Giá trị của m là 161


A. 267,25

B. 235,05

C. 208,50

D. 260,10

Câu 432: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị gần đúng nhất của m là A. 32.

B. 18.

C. 34.

D. 28.

Câu 433: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các aminoaxit có dạng H2NCaHbCOOH. Đun nóng 9,26 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 16,38 gam muối. Nếu đôt cháy hoàn toàn 9,26 gam X cần 8,4 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 43,74 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 70,0 B. 60,0 C. 65,0 D. 55,0 Câu 434: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Hỗn hợp A chứa 2 peptit X ,Y ( có số liên kết peptit hơn kém nhau 1 liên kết). Đốt cháy hoàn toàn 10,74g A cần dùng 11,088 lit O2(dktc) , dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư , Khối lượng bình tăng lên 24,64g. Mặt khác đun nóng 0,03 mol A cần đủ 70 ml NaOH 1M thu được hỗn hợp gồm 3 muối của Gly , Ala , Val trong đó muối của Gly chiếm 38,14% về khối lượng . Phần trăm khối lượng muối của Val trong Z gần với : A.20,0%

B.25,3%

C.24,3%

D.31,4%

Câu 435: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp X gồm hai peptit Y(CxHyOzN4) và Z(CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy m gam hỗn hợp X trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 63,312 gam. Giá trị gần nhất của m là A. 34.

B. 28.

C. 32.

D. 18.

Câu 436: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp M có thể là A. 55,24%.

B. 54,02%.

C. 45,98%.

D. 64,59%.

162


Câu 437: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Cho m gam hỗn hợp N gồm 3 peptit X, Y, Z đều mạch hở và có tỉ lệ mol lần lượt là 2:3:5. Thủy phân hoàn toàn N, thu được 60 gam Gly: 80,1 gam Ala; 117 gam Val. Biết số liên kết peptit trong X, Y, Z khác nhau và có tổng là 6. Giá trị của m là: A. 176,5 gam.

B. 257,1 gam.

C. 226,5 gam.

D. 255,4 gam.

Câu 438: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Cho 0,225mol hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,225mol M trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 0,775mol NaOH phản ứng. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được cùng số mol CO2. Tổng số nguyên tử oxi của hai peptit trong hỗn hợp M là 9. Tổng số nguyên tử Hidro của hai peptit trong M là: A. 34.

B. 33.

C. 35.

D. 36.

Câu 439: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 35,0.

B. 27,5.

C. 32,5.

D. 30,0.

Câu 440: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng E như trên bằng một lượng O2 vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm CO2; H2O và N2. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 115,18 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E gần với giá trị nào nhất sau đây? A. 74,7.

B. 42,69.

C. 68,25.

D. 61,8.

Câu 441: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 X là chất hữu cơ không tác dụng với Na. Thủy phân X trong dung dịch NaOH chỉ tạo ra một muối của α-amino axit (mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl) và một ancol no đơn chức. Thủy phân hoàn toàn một lượng chất X trong 100ml NaOH 1M rồi cô cạn, thu được 1,84 gam một ancol Y và 6,22 gam chất rắn khan Z. Đun nóng 1,84 gam ancol Y với H2SO4 đặc ở 170oC thu được 0,672 lít (đktc) một olefin với hiệu suất phản ứng là 75%. Cho toàn bộ chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được chất rắn khan R. Quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng. Khối lượng của chất rắn R là A. 9,52 gam.

B. 7,77 gam.

C. 6,01 gam.

D. 3,67 gam.

163


Câu 442: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở ( cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y ( được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 ( đktc). Mặt khác thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly : Ala trong X là (O=16, Na=23, O=16, H=1, C=12) A. 3:1

B. 1:1

C. 1:3

D. 1:2

Câu 443: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Hỗn hợp X gồm Ala-Ala , Ala- Gly- Ala và Ala- Gly- Ala - Gly- Gly. Đốt 226,26 gam hỗn hợp X cần vùa đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là A. 25,08.

B. 99,11.

C. 24,62.

D. 114,35.

Câu 444: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Hỗn hợp X gồm Ala-Ala ; Ala-Gly-Ala ; Ala-Gly-Ala ; Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26g hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lit O2 (dktc) . Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là : A.25,08

B.99,15

C.24,62

D.114,35

Câu 445: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Cho 1,22g hỗn hợp X gồm 2 amin bậc 1 ( có tỷ lệ mol là 1 : 2) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch Y. Mặt khác khi đốt cháy 0,09 mol hỗn hợp X thu được m gam khí CO2; 1,344 lit N2 (dktc) và H2O. Giá trị của m là : A. 2,28

B. 5,28

C. 2,64

D. 1,98

Câu 446: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Đun nóng 0,08 mol hỗn hợp E gồm 2 peptit X(CxHyOzN6) và Y(CnHmO6Nt) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của lyxin và b mol muối của alanin . Mặt khác , đốt cháy 60,90g E trong oxi vừa đủ thu được hỗn hợp CO2 ; H2O ;N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 136,14g. Giá trị a : b là : A. 0,750

B.0,775

C.0,875

D.0,625

Câu 447: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Thủy phân hoàn toàn m (g) hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y(đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m+11,42)gam hỗn hợp muối của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96g hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là: A. 64,59%

B. 45,98%

C. 54,54%

D. 55,24% 164


Câu 448: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối của Glyxin và Alanin. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi rất chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 84,06 gam và có 7,392 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là A. 53,06%.

B. 35,37%.

C. 30,95%.

D. 55,92%.

Câu 449: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Hỗn hợp X gồm 3 peptit được tạo bởi Gly, Val và Ala. Người ta lấy 0,08 mol X cho vào dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 0,4 mol KOH tham gia phản ứng, đồng thời dung dịch có chứa m gam muối . Mặt khác, lấy 81,95 gam X rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì cần 4,5375 mol O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 53,74

B. 55,88

C.57,62

D. 59,48

Câu 451: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1 Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là A. 64,59%.

B. 45,98%.

C. 54,54%.

D. 55,24%.

Câu 452: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Hợp chất hữu cơ X có chứa C, H, O, N. Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol X bằng lượng vừa đủ 0,0875mol O2 . Sau phản ứng cháy, sục toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư. Sau các phản ứng hoàn toàn, thấy tách ra 7g kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 2,39g so với khối lượng nước vôi trong ban đầu, đồng thời có 0,336l khí thoát ra ở đktc. Khi lấy 4,46g X tác dụng vừa đủ với 60ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa m gam 3 chất tan gồm một muối axit hữu cơ đơn chức và hai muối của hai amino axit( đều chứa một nhóm –COOH và một nhóm –NH2, phân tử khối hơn kém nhau 14 ĐVC) giá trị của m là: A. 5,8g

B. 5,44

C. 6,14

D. 6,50

Câu 453: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B (A và B mạch hở chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được ( m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi rất chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một

165


khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là A. 30,95%

B. 53,06%.

C. 55,92%

D. 35,37%.

Câu 454: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Cho 0,225mol hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,225mol M trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 0,775mol NaOH phản ng. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được cùng số mol CO2. Tổng số nguyên tử oxi của hai peptit trong hỗn hợp M là 9. Tổng số nguyên tử Hidro của hai peptit trong M là: A. 34.

B. 33.

C. 35.

D. 36.

Câu 455: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1 M, thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa hết với 800 ml dung dịch NaOH 1 M. Số mol lysin trong 0,15 mol hỗn hợp X là A. 0,1

B. 0,125

C. 0,2

D. 0,05

Câu 456: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Thuỷ phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối của Glyxin và Alanin. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi rất chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 84,06 gam và có 7,392 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là A. 55,92%. B. 53,06%. C. 30,95%. D. 35,37%. Câu 457: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là A. 55,24%.

B. 45,98%.

C. 64,59%.

D. 54,54%.

Câu 458: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A và pentapeptit B đều mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn sản phẩm thu được (m + 5,71) gam hỗn hợp muối khan của Gly và Val. Đốt muối sinh ra bằng O2 vừa đủ được 1,232 lít (đktc) N2 và 22,38 gam hỗn hợp CO2 và H2O. % về khối lượng của B trong hỗn hợp X A. 44,59%

B. 45,98%

C. 46,43%

D. 43,88%

Câu 459: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1

166


Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A gam và 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z bằng 16, A và B đều là aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm – COOH trong phân tử. Nếu đốt cháy 4x mol X hoặc 3x mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a gần nhất là: A. 0,65.

B. 0,67.

C. 0,69.

D. 0,72.

Câu 460: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B (A và B mạch hở chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được ( m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của B trong hỗn hợp X là A. 46,94%.

B. 60,92%

C. 58,92%

D. 35,37%.

Câu 461: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng X là pentapeptit, Y là hexapeptit, đều mạch hở và đều được tạo thành từ một amino axit (no, hở, chỉ có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH trong phân tử). - Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 295,5 gam kết tủa. - Cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 88,9.

B. 98,9.

C. 88,8.

D. 99,9.

Câu 462: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Cho 27,1 gam hỗn hợp X gồm axit fomic, axit Glutamic, Glyxin, axetilen, stiren tác dụng tối đa với 150 ml dung dịch NaOH 2,0M. Nếu đốt cháy hoàn toàn 27,1 gam hỗn hợp X trên người ta cần dùng x mol O2, thu được 15,3 gam H2O và y mol khí CO2. Tổng x+y là: A. 3,275.

B. 2,525.

C. 2,950.

D. 2,775.

Câu 463: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Hỗn hợp M gồm một peptit mạch hở X và một peptit mạch hở Y với tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M chỉ thu được 81,0 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Biết rằng mỗi peptit X, Y chỉ được cấu tạo từ một loại α-aminoaxit duy nhất và tổng số liên kết peptit –CO–NH– trong 2 phân tử X, Y là 5. Giá trị của m là A. 104,28.

B. 110,28.

C. 116,28.

D. 109,5.

Câu 464: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 167


100 BÀI TẬP POLIME – VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2 Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6. Số tơ tổng hợp là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Thực hiện phản ứng đồng trùng ngưng Hexa metylen đi amin và axit Adipic người ta được loại vật liệu polime nào? A. Tơ nilon-6 B. Tơ nilon-6,6 C. Caosu buna D. Chất dẻo P.V.C Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là A. poli (metyl metacrylat). B. poli( metyl acrylat). C. poli (phenol – fomanđehit). D. poli (vinyl axetat). Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo). B. Tinh bột, xenlulozơ không bị thủy phân trong môi trường axit. C. Hợp kim của sắt chứa từ 0,01% - 2% khối lượng C và một số nguyên tố khác gọi là thép. D. Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.. Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Cho dãy các chất: CH2=CHCl, H2N–CH2–COOH, CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1 Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là B. CH2=C(CH3)COOCH3. A. H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=CH-Cl. C. CH2=CH-CN. Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Dãy chỉ gồm các polime tổng hợp là: A. polietilen; nilon-6; polibutađien; nilon-7 B. polietilen; nilon-6,6; xenlulozơ, nilon-7 C. polietilen; nilon-6; tinh bột; nilon-6,6 D. Polietilen; nilon-6; xenlulozơ Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Dãy polime nào được điều chế bằng phương pháp trùng hợp monome tương ứng: A. Tơ olon, nhựa bakelit, cao su lưu hóa, tơ axetat B. Tơ nilon-6,6; PVC; thủy tinh hữu cơ, tơ visco C. Cao su Buna, PS, teflon, tơ Lapsan D. PE, PVC, teflon, tơ olon Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Polime X dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên được sử dụng để dệt vải, may quần áo ấm. X là? A. polibutađien B. polietilen C. poliacrilonitrin D. poli (vinylclorua) Câu 10 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra? A. Cho phenol vào dung dịch Br2. 168


B. Cho nhựa PVC vào dung dịch HCl C.Sục khí metylamin vào dung dịch CH3COOH. D. Cho dung dịch axit fomic vào ung dịch Br2 Câu 11 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Có các phát biểu sau: (1) Thủy tinh hữu cơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh. (2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất hiện kết tủa (3) Muối phenylamoni clorua tan tốt trong nước. (4) Dung dịch glucoz ơ bị khử bởi AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag. Số phát biểu đúng là: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3 Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ A. Poli etilen B. Poli (metyl metacrylat) C. Poli butadien D. Poli (vinylclorua) Câu13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3 Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna? A. Penta-1,3-đien. B. Buta-1,3-đien. C. But-2-en. D. 2-metylbuta-1,3-đien. Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Chọn phát biểu đúng : A. Monome là một mắt xích trong phân tử polime B. Hợp chất (CH2)2O có thể tham gia phản ứng trùng hợp C. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành D. Trùng hợp là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tửu monome giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime) Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Cho các polime sau : Thủy tinh hữu cơ plexiglas ; Teflon ; tơ nitron ; cao su buna ; nhựa novolac; poli(etylen-terephtalat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là : A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Vinyl fomat được điều chế bằng phản ứng nào sau đây ? A. HCOOH + C2H5OH B. HCOOH + C2H3OH D. CH3COOH + C2H2 C. HCOOH + C2H2 Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là : A. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna? A. But-2-en. B. Penta-1,3-đien. C. 2-metylbuta-1,3-đien. D. Buta-1,3-đien. Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây: 169


A. CH2=CH-CH=CH2. B. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-CN. C. CH2=C(CH3) -COOCH3. Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Chọn nhận xét đúng: A. Tơ tằm, sợi bông, tơ visco là những polime có nguồn gốc từ xenluloz B. Cao su là vật liệu polime không có tính đàn hồi C. Capron, nilon-6, nilon-6,6 ; etylen-terephtalat đều là các polime trùng ngưng. D. Xenluloz trinitrat , tơ visco đều là polime nhân tạo Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp? A. toluen B. stiren C. caprolactam D. acrilonnitrin Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Hãy cho biết loại polime nào sau đây thuộc loại poliamit? A. tơ visco B. tơ capron C. tơ lapsan D. tơ nitron Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. nilon-6,6. B. teflon. C. thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua). Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Polime không phải thành phần chính của chất dẻo là A. Poli acrilonitrin B. Poli stiren. C. Poli (metyl metacrylat) D. Polietilen Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Cho các phát biểu sau: (1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử; (2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen; (3) Oxi hóa ancol bậc 1 thu được anđêhit; (4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3; (5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ; (6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac; (7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên; (8) Thủy phân este trong môi trường axit thu được sản phẩm là axit và ancol. Số phát biểu luôn đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là A. tơ tằm và tơ vinilon. B. tơ visco và tơ nilon-6,6. C. tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat. Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp B. CH3-COO-CH=CH2. A. CH2=CH-COO-CH3. D. CH2=C(CH3)-COOCH3. C. CH3-COO-C(CH3)=CH2. Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7 Cho các câu sau: (1) PVC là chất vô định hình. (2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước. (3) Poli(metyl metacrylat ) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua. (4) Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng hợp. (5) Vật liện compozit có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polime thành phần. (6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo. (7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm. Số nhận định không đúng là : A.2. B.3. C.4. D.5. 170


Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Hệ số trùng hợp của poli(etylen) là bao nhiêu nếu trung bình một phân tử polime có khối lượng khoảng 120 000 đvC? A. 4280 B. 4286 C. 4281 D. 4627 Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) buta – 1,3 – đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp: A. (1), (2), (5). B. (1), (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (2), (3), (4), (5). Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Tơ capron. Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Polime X được dùng để tráng làm bề mặt chảo chống dính, nó là: A. Teflon B. Nilon-6 C. Fibroin D. Poli(metyl metacrylat) Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Nilon–6,6 là một loại A. Polieste.

B. Tơ visco.

C. Tơ axetat.

D. Tơ poliamit.

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Trường hợp nào sau đây không có sự tương ứng giữa các loại vật liệu và tính chất: A. Keo dán – có khả năng kết dính B. Chất dẻo – có khả năng kết dính C. Tơ – hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định D. Cao su – có tính đàn hồi Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là: B. (-CH3-CH3-)n . C. (-CH=CH-)n. D. (-CH2-CH2-)n . A. (-CH2=CH2-)n . Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Chất nào sau đây không phải là polime? A. triolein B. xenlulozơ C. thủy tinh hữu cơ D. protein Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propen, benzen, axít etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, vinylclorua. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cao su Buna-N được điều chế nhờ loại phản ứng A. trùng hợp. B. cộng hợp. C. trùng ngưng. D. đồng trùng hợp. Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol dư với dung dịch: B. CH3CHO trong môi trường axit A. CH3COOH trong môi trường axit C. HCOOH trong môi trường axit D. HCHO trong môi trường axit Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5). Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Polime nào sau đây được điều chế từ một polime khác bằng một phản ứng? A. tơ capron B. tơ nitron C. PVA D. tơ clorin Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 171


Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ? A. cao su buna B. amilozơ C. tơ nilon-6,6 D. cao su isopren Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Chất nào sau đây được dùng làm tơ sợi ? A. Tinh bột. B. Amilopectin. C. Xelulozơ. D. Amilozơ. Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là: A. poliacrilonitrin. B. polietilen. C. poli(metyl metacrylat). D. poli(vinyl clorua). Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho các polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco. Số polime thiên nhiên là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. B. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). C. Poli(etylen terephtalat) là polime trùng ngưng D. Tơ visco là tơ tổng hợp Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. caprolactam. C. etilen. D. toluen. Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Trong các phản ứng sau, phản ứng nào làm giảm mạch Cacbon : 0

A. Poli (vinyl clorua) + Cl2

t  → 0

B. Cao su thiên nhiên + HCl

t  →

C. Poli ( vinyl axetat) + H2O

OH ,t  →

0

H + ,t 0

→ D. Amilozo + H2O  Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O2. Có bao nhiêu đồng phân X vừa phản ứng với NaOH, vừa thỏa mãn chuyển hóa sau: X +H2O→Y(to, xt,P)→ polime? A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Monome nào dưới đây đã dùng để tạo ra polime sau CH2

CH C O OCH3

n

A. metyl acrylat. B. metyl axetat. C. etyl acrylat. D. etyl axetat. Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Polime nào sau đây là tơ nhân tạo ? A. tơ axetat B. tơ olon C. tơ capron D. tơ tằm Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Polime nào dưới đây được đều chế bằng phản ứng trùng hợp ? 172


A.tơ capron B. nilon – 6,6 C. tơ enang D. tơ lapsan Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Tơ lapsan thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không gian? A. Amilopectin. B. Amilozơ. C. Cao su lưu hoá. D. Cao su Buna. Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là : A. poli(vinyl clorua) B. poli(etylen-terephtalat) C. poliacrilonitrin D.polietilen Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A. cao su lưu hóa.

B. xenlulozơ.

C. amilopectin.

D. poli (metyl metacrylat).

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A. Etilenglicol và axit tere-phtalic. B. Axit ađipic và hexametylenđiamin. C. Buta-1,3-đien-1,3 và stiren. D. Ancol o-hiđroxibenzylic. Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Trong số các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh – Lần 3 Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Phenol tham gia phản ứng cộng với brom trong nước B. Trong thành phần của protein có chứa nguyên tố nito C. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo D. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí CO2 và giải phóng O2 Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh – Lần 3 Trong các phát biểu sau: (a) Xenlulozo trinitrat có chứa 16,87% nito (b) Xenlulozo triaxetat là polime nhân tạo (c) Đipeptit mạch hở có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (d) Tơ nilon- 6,6 được tạo ra do phản ứng trùng hợp (e) Thủy tinh hữu cơ plexiglas có thành phần chính là poli(metyl metacrylat) Số phát biếu sai là: A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3 Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC : 173


A.CH2=CHCl B.CH2=CH2 C.CHCl=CHCl D.CH≡CH Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Tơ nilon-6 được sản xuất từ mono me nào sau đây? A. Axit α,ε-điaminocaproic. B. Axit glutamic. C. Axit ε-aminocaproic. D. Axit ω-aminoenantoic. Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là A. H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH2=CH-Cl. C. CH2=CH-CN. Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Có các nhận xét sau: 1- Chất béo thuộc loại chất este. ; 2- Tơ nilon-6,6, tơ [- HN(-CH2)5-CO-]n, tơ nilon-7 chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. ; 3- Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng. ; 4- Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen. ; 5- toluen phản ứng với nước brom dư tạo thành 2,4,6-tribrom toluen. Những câu đúng là: A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4. C. 1, 3, 4, 5. D. 1, 2, 4. Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Polime không phải thành phần chính của chất dẻo là A. poliacrilonitrin. B. polistiren. C. poli (metyl metacrylat). D. polietilen. Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? A. CH2 =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH3COOCH=CH2. C. C6H5CH=CH2. Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Tổng hợp polietilen từ etilen bằng phản ứng A. Crackinh. B. Trùng hợp. C. Trùng ngưng. D. Thủy phân. Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Trong số các loại polime sau: tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - 6; tơ tằm, tơ visco; tơ lapsan. Tổng số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp? A. CH3-CH3 B. CH3-CH2-CH3 C. CH2=CH-CN D. CH3-CH2-OH Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ. B. Metyl format có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic. C. Các este thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước. 174


D. Metyl axetat là đồng phân của axit axetic. Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho các loại polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi đay, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) nilon-6,6, (7) tơ axtat. Số loại tơ có nguồn gốc xenlulozo là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Polivinyl axetat là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây: B. CH2=CH-COOC2H5. A. CH2=CH-COOCH3. D. CH2=CH-OCOCH3. C. CH2=CH-COOH. =>D Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Cho các tơ sau: tơ axetat; tơ capron; tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ tổng hợp? A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ ? A. Polietilen.

B. Nilon – 6,6.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Polibutađien.

Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1 Trùng hợp hidrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna? A. 2–metylbuta–1,3–đien

B. Penta–1,3–đien

C. But–2–en.

D. Buta–1,3–đien.

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Cho các phát biểu sau: (1) Khi đốt cháy hoàn toàn một ancol X bất kì, nếu thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ancol no, đơn chức, mạch hở. (2) Tơ nilon – 6,6 và tơ visco đều là tơ tổng hợp. (3) CH3COOH và H2NCH2CH2NH2 có khối lượng phân tử bằng nhau nên là các chất đồng phân với nhau. (4) Các chất: CHCl=CHCl, CH3CH=CHCH2OH, CH3CH=CHCOOH đều có đồng phân hình học. (5) Những chất đồng phân luôn có cùng công thức phân tử và khác nhau về công thức cấu tạo. Những phát biểu sai là A. (2), (3). B. (2), (3), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (4). Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là: A. tơ capron; nilon-6,6; polietilen. B. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna. C. nilon-6; poli(etylen-terephtalat); polipropilen. D. poli(vinyl clorua); cao su isopren; polistiren. Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Cho các nhận xét sau: 175


(1) Thủy phân saccarozơ và mantozơ với xúc tác axit đều thu được cùng một loại monosaccarit. (2) Từ caprolactam bằng phản ứng trùng ngưng trong điều kiện thích hợp người ta thu được tơ capron. (3) Tính bazơ của các amin giảm dần: đimetylamin > metylamin > anilin > điphenylamin. (4) Muối mononatri của axit 2 – aminopentanđioic dùng làm gia vị thức ăn, còn được gọi là bột ngọt hay mì chính. (5) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm. (6) Peptit mà trong phân tử chứa 2, 3, 4 nhóm –NH-CO- lần lượt gọi là đipeptit, tripeptit và tetrapeptit. (7) Glucozơ, axit glutamic, axit lactic, sobitol, fructozơ và axit ađipic đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức. Số nhận xét đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho các chất : C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO(caprolactam), vinyl axetat, phenyl axetat. Số các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là : A. 4 B. 5 C.3 D.2 Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng? A. Trùng ngưng. B. xà phòng hóa. C. thủy phân. D. trùng hợp. Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Tính hệ số polime hóa của nilon -6 biết phân tử khối là 226000? A. 200 B. 2000 C. 1500 D.1700 Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Có khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S-S- với giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su? A. ≈ 25 B. ≈ 45 C. ≈ 46 D. ≈ 43 Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Hệ số trùng hợp của tơ nilon-6,6 (M = 2500 đvC) và tơ capron (M = 15000 đvC) lần lượt là A. 11 và 123. B. 11 và 133. C. 22 và 123. D. 22 và 133. Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Ở một loại polietilen có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietien đó là A. 15290 B. 17886 C. 12300 D. 15000 Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thuỷ tinh hữu cơ plexiglas là 36.720 và 47.300 (đvC). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là A. 540 và 550. B. 680 và 473. C. 540 và 473. D. 680 và 550. Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Tơ capron có công thức đơn giản nhất là: A. C6H11ON B. C7H13ON C. C6H11O2N D. C7H13O2N Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm thu được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. 60%. Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là 176


A. 17.000 B. 15.000 C. 12.000 D. 13.000 Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80%N2 và 20%O2 về thể tích), sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,50C thu được hỗn hợp khí và hơi Y (chứa 14,41% CO2 về thể tích). Tỷ lệ số mắt xích giữa buta-1,3-đien và acrilonitrin là A. 1 : 2. B. 2 : 3. C. 3 : 2. D. 2 : 1. Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Khi đốt một lượng polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isoprene với acrilonitrin bằng O2 vừa đủ, tạo thành hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỉ lệ số mắt xích acrilonitrin và isopren trong polime đó tương ứng là: A. 3 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 1 : 3 Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cao su lưu hóa chứa 2,95 % lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng nguyên tử S đã thay thế cho nguyên tử H của nhóm metylen trong mạch cao su. Số mắt xích isopren tạo một cầu nối đi sunfua (- S S- )là A. 34. B. 31. C. 32. D. 30. Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-S với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo một hỗn hợp khí ở nhiệt độ 127oC mà trong đó N2 chiếm 76,36% về thể tích (giả sử không khí chỉ chứa oxi và nitơ theo tỉ lệ thể tích là 1:4). Tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong polime này là ? A. 2/1 B. 3/2 C. 2/3 D. 3/4 Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là : A. 113 và 152 B. 121 và 152 C. 121 và 114 D. 113 và 114 Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Khi tiến hành đồng trùng hợp buta -1,3- đien và stiren thu được một loại polime là cao su buna -S. Đem đốt 1 mẫu cao su này ta nhận thấy số mol O2 tác dụng bằng 1,325 lần số mol CO2 sinh ra. Mặt khác khi cho 19,95 gam mẫu cao su này làm mất màu tối đa m gam brom. Giá trị của m là A. 36,00. B. 39,90. C. 42,67. D. 30,96. Câu 99 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Thủy phân 10 g loại bông thiên nhiên trong dung dịch H2SO4 loãng , t0 sau đó lấy toàn bộ lượng glucozo thu được đem phản ứng tráng bạc thu được 12,96g Ag. Hàm lượng xenlulozo có trong bông đó là : A. 93,6% B. 98,1% C. 97,2% D. 95,4% Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam PE (polietilen) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là A. 0,05M.

B. 0,10M.

C. 0,15M.

D. 0,075M.

177


280 BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối? A. Fe3O4 + dung dịch HCl dư →

B. NO2 + dung dịch NaOH dư →

C. CO2 + dung dịch NaOH dư →

D. Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH dư →

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1 Cho Cu( dư) tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 được dung dịch X. Cho AgNO3 dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Cho Fe (dư) tác dụng với dung dịch Y được hỗn hợp kim loại Z. Số phản ứng xảy ra là : A. 6

B. 7

C. 5

D. 4

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 Vật làm bằng hợp kim Zn-Fe trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hòa tan oxi ) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa . Tại anot xảy ra quá trình : A.Oxi hóa Fe

B.Khử O2

C.Khử Zn

D.Oxi hóa Zn

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Khi vật bằng gang, thép (hợp kim của Fe-C) bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây đúng? A. Tinh thể cacbon là anot, xảy ra quá trình oxi hoá. B. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình oxi hoá C. Tinh thể cacbon là catot, xảy ra quá trình oxi hoá. D. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình khử. Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: A. Mg, Fe, Cu.

B. Mg, Fe2+, Ag.

C. Mg, Cu, Cu2+.

D. Fe, Cu, Ag+.

178


Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Điều chế kim loại Kali bằng phương pháp: A. Dùng kim loại Na khử ion K+ trong dung dịch KCl . B. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn. C. Dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao. D. Điện phân KCl nóng chảy. Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (1); Zn-Fe (2); Fe-C (3); Sn-Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. 1, 3 và 4.

B. 2, 3 và 4.

C. 1, 2 và 3.

D. 1, 2 và 4.

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là A. (2), (3) và (4).

B. (3) và (4).

C. (1), (2) và (3).

D. (2) và (3).

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Các kim loại kiềm đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng. B. Tất cả các kim loại nhóm IA và IIA đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. C. NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. D. Công thức của thạch cao sống là CaSO4.2H2O. Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu thủy ở phần chìm trong nước biển để : A. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa. B. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường. C. Vỏ tàu được chắc hơn. D. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn. Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: X1 + H2O điện phân, cmn

X2 + X3 + H2↑

X2 + X4 → BaCO3↓ + K2CO3 + H2O Chất X2, X4 lần lượt là: 179


A.KHCO3,Ba(OH)2 C. NaOH,Ba(HCO3)2

B.NaHCO3,Ba(OH)2 D. KOH,Ba(HCO3)2

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Một vật chế tạo từ kim loại Zn-Cu, vật này để trong không khí ẩm(hơi nước có hòa tan khí CO2) thì vật bị ăn mòn theo kiểu điện hóa ,tại catot xảy ra: A. Sự oxi hóa Zn

B. Sự khử Cu2+

C. Sự khử H+

D. Sự oxi hóa H+

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 trong không khí (h) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là: A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là: A. Khử các cation kim loại

B. Oxi hóa các cation kim loại

C. Oxi hóa các kim loại

D. Khử các kim loại

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim là do: A. Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể B. Kim loại có tỉ khối lớn C. Các electron tự do trong kim loại gây ra D. Kim loại có bán kính nguyên tử và điện tích hạt nhân nhỏ. Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Điện phân(với cực điện trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Sản phẩm thu được anot là : A. Khí Cl2 và O2

B. Khí H2 và O2

C. Khí Cl2 và H2

D. Chỉ có khí Cl2 180


Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau B. Na2SO4

A. ZnSO4

C. CuSO4

D. MgSO4

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau: Nhiệt độ sôi (OC)

Nhiệt độ nóng chảy (OC)

Độ tan trong nước (g/100mL) 20OC

80OC

X

181,7

43

8,3

Y

Phân hủy trước khi sôi

248

23

60

Z

78,37

-114

X, Y, Z tương ứng là chất nào sau đây? A. Phenol, glyxin, ancol etylic.

B. Glyxin, phenol, ancol etylic.

C. Ancol etylic, glyxin, phenol.

D. Phenol, ancol etylic, glyxin.

Câu 19 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho dãy các kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, Mg. Các kim loại trong dãy trên chỉ có thể được điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất là: A. Al, Na, Cu

B. Al, Na, Mg

C. Fe, Cu, Zn, Ag

D. Na, Fe, Zn

Câu 20 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định Cho các phản ứng sau: (1) F2 + H2O →

(2) Ag + O3 →

(3) Nhiệt phân KMnO4 →

(4) Nhiệt phân Cu(NO3)2 →

(5) Điện phân dung dịch H2SO4 →

(6) Điện phân dung dịch NaCl với màng ngăn →

(7) Nhiệt phân KClO3 →

(8) Điện phân dung dịch AgNO3 →

Số phản ứng mà sản phẩm tạo ra có O2 là A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc 181


Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl. (2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. (3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3. (4) Nối một dây Cu với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm. (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2. (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là A. (1), (3), (5).

B. (1), (3), (4), (5).

C. (2), (4), (6). D. (2), (3), (4), (6).

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là A. tính lưỡng tính. B. tính dẻo.

C. tính khử.

D. tính oxi hóa.

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Trộn hai dung dịch Ag2SO4 loãng với dung dịch FeCl2 loãng, sau đó thêm tiếp dung dịch BaZnO2. Số kết tủa tối đa thu đươc là (Ag2SO4 là chất ít tan nhưng xem như trong dung dịch loãng coi như tan được) A. 3.

B. 6.

C. 5

D. 4

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là? A. Ag

B. Mg.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Trong các phản ứng hóa học , vai trò của các kim loại và ion kim loại là : A. Đều là tính khử B. Kim loại là chất khử ; ion kim loại có thể là chất khử hoặc chất oxi hóa C. Kim loại là chất oxi hóa , ion kim loại là chất khử D. Kim loại là chất khử , ion kim loại là chất oxi hóa Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Khi cho kim loại M tác dụng với dung dịch chứa Fe3+ chỉ xảy ra phản ứng : M + nFe3+ -> Mn+ + nFe2+ Vậy Mn+/M thuộc khoảng nào trong dãy điện hóa của kim loại? A. Từ Fe2+/Fe đến Fe3+/Fe2+ C.Từ Mg2+/Mg đến Fe2+/Fe

B. Từ Mg2+/Mg đến Fe3+/Fe2+ D. Từ Fe3+/Fe2+ trở về sau 182


Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Chọn nhận xét sai A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô chỉ có quá trình ăn mòn hóa học. B. Hỗn hợp rắn X gồm KNO3 và Cu (1:1) hòa tan trong dung dịch HCl dư. C. Trong 4 kim loại : Fe, Ag, Au, Al . Độ dẫn điện của Al là kém nhất. D. Trong quá trình ăn mòn điện hóa kim loại, luôn có dòng điện xuất hiện. Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Dăy ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là A. Ag+; Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+ , Zn2+

B. Zn2+; Fe2+; H+ ; Cu2+ ; Fe3+; Ag+

C. Ag+; Fe3+, H+, Cu2+, Fe2+ , Zn2+

D. Fe3+, Ag+; Fe2+; H+ ; Cu2+ ; Zn2+

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1 Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua.

(b) Sục khí hiđro sunfua vào dd đồng (II) sunfat.

(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua.

(d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(e) Cho Chì kim loại vào dd HCl .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Khi điện phân dung dịch nào sau đây tại catot xảy ra quá trình khử nước? A. Dung dịch ZnCl2. B. Dung dịch CuCl2

C. dung dịch AgNO3.

D. Dung dịch MgCl2.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được A. natri hiđroxit.

B. clorua vôi.

C. nước clo.

D. nước Gia-ven.

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Oxit nào sau đây thuộc loại oxit bazơ? A. Fe3O4.

B. Al2O3.

C. CrO3.

D. N2O.

Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2 Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Al.

B. Fe.

C. Sn.

D. Ni.

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Vàng

B. vonfram

C. Nhôm

D. Thuỷ ngân 183


Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Điện phân hoàn toàn dung dịch hỗn hợp gồm a mol Cu(NO3)2 và b mol NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Để dung dịch thu được sau khi điện phân có khả năng phản ứng với Al2O3 thì : A. b = 2a

B. b > 2a

C.

b < 2a

D. b < 2a hoặc b > 2a

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Để điều chế kim loại kiềm, ta dùng phương pháp A. Nhiệt luyện

B. Thuỷ luyện

C. Điện phân dung dịch

D. Điện phân nóng chảy

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Kim loại có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3 là A. Fe.

B. Mg.

C. Cu.

D. Ni.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch

ZnSO4 , ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. Khí X là A. HCl.

B. NO2.

C. SO2.

D. NH3.

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra? A. H2S

B. CO2

C. NO2

D. SO2

Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1 Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là: A. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

B. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2

o

t → 2H2O + 2SO2 C. 3O2 + 2H2S 

D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2 Cho Zn vào dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và phần không tan Y . Kim loại trong Y và muối trong X là A. Ag và Zn(NO3)2

B. Zn và AgNO3

C. Zn, Ag và AgNO3

D. Ag và Zn(NO3)2, AgNO3

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1 Ion Cu2+ oxi hóa được kim loại nào sau đây? A) Cu

B) Au

C) Al

D) Ag 184


Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. B. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất. C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn. Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: A. Fe bị ăn mòn hóa học.

B. Sn bị ăn mòn hóa học.

C. Sn bị ăn mòn điện hóa.

D. Fe bị ăn mòn điện hóa.

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện? A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2

B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Phát biểu nào sau đây là sai? A. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ. B. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa. C. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng. D. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ. Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, FeO, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, ZnO, MgO.

D. Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 185


- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 - Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 - Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2 Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng này xảy ra A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.

C. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

D. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.

Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Thí nghiệm không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là A. Cho NaCl vào dung dịch KNO3. B. Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. D. Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

C. Cho FeS vào dung dịch HCl

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là A. Al

B. Ag

C. Au

D. Cu

Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) tấm kim loại nào dưới đây : A. đồng

B. chì

C. kẽm D. bạc

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 trong không khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (f) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) (h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3 186


(i) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là A. Zn, Cu2+

B. Ag, Fe3+

C. Ag, Cu2+

D. Zn, Ag+

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho 2 phương trình ion rút gọn: M2+ + X → M + X2+ M + 2X3+ → M2+ +2X2+ Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Tính khử: X > X2+ >M. B. Tính khử: X2+ > M > X. C. Tính oxi hóa: M2+> X3+> X2+. D.Tính oxi hóa: X3+>M2+ > X2+. Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là: A. Zn

B. Fe

C. Cr

D. Al

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1 Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm ? A. H2 + CuO -> Cu + H2O

B. 3CO + Fe2O3 -> 2Fe + 3CO2

C. 2Al + Cr2O3 -> Al2O3 + 2Cr D. Al2O3 + 2KOH -> 2KAlO2 + H2O Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Cho dãy các ion kim loại : K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là: A. K+.

B. Ag+.

C. Cu2+.

D. Fe2+

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Kết luận nào sau đây không đúng? A. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước 187


B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ. C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá. D. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là A. Fe, Cu, Ag.

B. Ba, Ag, Au.

C. Mg, Zn, Cu.

D. Al, Fe, Cr.

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; (2) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; (3) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3) và HNO3; (4) Cho lá Zn vào dung dịch HCl; (5) Để miếng gang ngoài không khí ẩm; (6) Cho lá sắt vào dung dịch MgSO4. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Khi điện phân CaCl2 nóng chảy (điện cực trơ), tại cực dương xảy ra A. sự khử ion Cl-.

B. sự khử ion Ca2+.

C. sự oxi hoá ion Ca2+. D. sự oxi hoá ion Cl-.

Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dăy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đông – Đà Nẵng Kết luận nào sau đây về tính chất của hợp kim là sai? A. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại B. Hợp kim thường dễ nóng chảy hơn so với kim loại nguyên chất C. Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất D. Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất Câu 49:Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đông – Đà Nẵng Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hoá? A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển B. Sự gỉ của gang trong không khí ẩm C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4. D. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 188


Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đông – Đà Nẵng Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết 0,5c < a < b + 0,5c. Kết luận nào sau đây đúng? A. X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại B. X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại C. X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại D. X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại Câu 51 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Phát biểu không đúng là: A. Fe2+ oxi hoá được Cu. B. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ C. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch. D. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Bột kim loại X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. X có thể là kim loại nào A. Cu

B. Mg

C. Ag

D. Fe

Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Kim loại nào sau đây khi cho vào dung dịch CuSO4 bị hòa tan hết và phản ứng tạo thành kết tủa gồm 2 chất A. Na

B. Fe

C. Ba

D. Zn

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch FeCl3; (b) Cho mẫu gang vào dung dịch H2SO4 loãng; (c) Cho hợp kim Fe - Cu vào dung dịch HCl; (d) Cho hợp kim Zn - Fe vào dung dịch NaCl (không có O2 hòa tan); Các trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là A. (a) và (b) B. (b) và (d) C. (c) và (d) D. (b) và (c)

189


Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Có thể điều chế kim loại nào trong số các kim loại sau: Cu, Na, Ca, Al bằng cả 3 phương pháp điều chế kim loại phổ biến? A. Al. B. Ca. C. Cu. D. Na. Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A. K, Cu, Zn. B. Zn, Cu, K. C. K, Zn, Cu. D. Cu, K, Zn. Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là A. Zn. B. Al. C. Fe. D. Ag. Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2 Cho dãy các kim loại: Be, Na, Fe, Ca. Số kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch CuSO4 , phản ứng xong thu được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chứa 3 loại ion. Nhận xét nào sau đây đúng : A. Zn chưa phản ứng hết, Fe chưa phản ứng , CuSO4 đã phản ứng hết B. Zn phản ứng hết, Fe phản ứng hết , CuSO4 còn dư C. Zn phản ứng hết, Fe còn dư , CuSO4 đã phản ứng hết D. Zn phản ứng hết, Fe chưa phản ứng , CuSO4 đã phản ứng hết Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Kim loại dẫn điện tốt nhất là : A. Ag

B.Al

C.Fe

D.Cu

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Để bảo vệ ống thép ( ống dẫn nước, dẫn dầu ,khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại nào sau đây? A.Cu

B.Ag

C.Pb

D.Zn

Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Ba, Ag, Au

B. Al, Fe, Cr

C. Fe, Cu, Ag D. Mg, Zn, Cu

190


Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Quá trình xảy ra tại các điện cực khi điện phân dung dịch AgNO3 là A. Cực âm : Khử ion Ag+

B. Cực dương : Khử H2O

C. Cực dương: Khử ion NO3- D. Cực âm: oxi hóa ion NO3Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axit tạo ra ion Fe3+ , còn Fe3+ tác dụng với I- tạo ra I2 và Fe2+. Sắp xếp các chất và ion Fe3+, I2 và MnO4- theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa: A. I2<MnO4-<Fe3+

B. MnO4-< Fe3+<I2

C. Fe3+<I2< MnO4-

D. I2< Fe3+< MnO4-

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Hỗn hợp X chứa 3 kim loại Fe, Ag và Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp X vào dung dịch Y chỉ chứa một chất tan và khuấy kỹ cho đến khi kết thúc phản ứng thì thấy Fe và Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong hỗn hợp X. Dung dịch Y chứa chất nào sau đây? A. AgNO3.

B. FeSO4.

C. Fe2(SO4)3.

D. Cu(NO3)2.

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điên, dẫn nhiệt, ánh kim, dẻo) gây nên chủ yếu bởi A. Các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. C. Khối lượng riêng của kim loại.

B. Tính chất của kim loại.

D. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1 Cho 2 miếng Zn có cùng khối lượng lần lượt vào cốc (1) đựng dung dịch H2SO4 loảng, dư và cốc (2) đựng dung dịch H2SO4 loảng, dư có thêm vài giọt dung dịch CuSO4. (dung dịch H2SO4 ở 2 thí nghiệm có cùng nồng độ mol/l). Hãy cho biết kết luận nào sau đây không đúng? A. Khí ở cốc (1) thoát ra ít hơn ở cốc (2). B. Khí ở cốc (1) thoát ra chậm hơn ở cốc (2). C. Cốc (1) ăn mòn hóa học và cốc (2) ăn mòn điện hóa D. Khí ở cốc (1) thoát ra nhiều hơn ở cốc (2). Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là : A. tính bazơ.

B. tính oxi hóa.

C. tính axit. D. tính khử

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện? A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2

B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 191


C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2.

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Phản ứng nào dưới đây không đúng? A. Mg(OH)2 --->MgO + H2O

B. CaCO3 --->CaO + CO2

C. 2Mg(NO3)2 --->2MgO +4NO2 + O2

D. 2Mg(NO3)2 --->2Mg +4NO2 + O2

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho các phát biểu: 1) Các muối nitrat của kim loại mạnh: Na, Ba, K, Ca khi nhiệt phân tạo ra muối nitrit và oxi. 2) Để bảo quản photpho trắng ta ngâm trong nước lạnh. 3) Điện phân các dung dịch: H2SO4, HNO3, KNO3, KCl, NaOH thực chất đều là điện phân nước 4) Thành phần của supe photphat đơn là Ca(H2PO4)2 và CaSO4. Số phát biểu đúng là: A.1

B. 2

C.3

D.4

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu? A. Fe +Cu2+ -> Fe2+ + Cu

B. 2Fe3+ + Cu -> 2Fe2+ + Cu2+

C. Fe2+ + Cu -> Cu2+ + Fe

D. Cu2+ + 2Fe2+ -> 2Fe3+ + Cu

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Có 5 dung dịch riêng biệt là CuCl2, FeCl3, AgNO3, HCl và HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:

(X, Y, Z là các kim loại khác sắt). Khi điện phân dung dịch hỗn hợp muối nitrat của các kim loại X, Y, Z, Ni (điện cực trơ, có màng ngăn) thì các kim loại thoát ra ở catốt theo thứ tự (từ trái qua phải) là A. X, Z, Y, Ni B. Z, X, Y, Ni C. Z, X, Ni, Y D. X, Z, Ni, Y Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 Dãy gồm các kim loại được sắp xếp thoe chiều tính khử tăng dần là : A.Cu,Mg,Zn

B.Mg,Cu,Zn

C.Cu,Zn,Mg

D.Zn,Mg,Cu

Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2 192


2 kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là : A.Mg,Na

B.Cu,Mg

C.Zn,Cu

D.Zn,Na

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra? A. ánh kim.

B. tính dẻo.

C. tính cứng.

D. tính dẫn điện và dẫn nhiệt.

Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là A. Ag.

B. Au.

C. Al.

D. Cu.

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Cation kim loại nào sau đây không bị Al khử thành kim loại? A. Cu2+

B. Ag+

C. Fe2+ D. Mg2+

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm: Al2O3, ZnO, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm: A. Al2O3, ZnO, Fe, Cu B. Al, Zn, Fe, Cu C. Al2O3, ZnO, Fe2O3, Cu D. Al2O3, Zn, Fe, Cu Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Nhóm nào sau đây chỉ chứa các nguyên tố kim loại ? A. IA.

B. VIIA.

C. IIIA.

D. IIA.

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Cho các phát biểu sau: (a) Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất còn Cr là kim loại cứng nhất. (b) Phản ứng hóa học giữa Hg và S xảy ra ngay ở điều kiện thường. (c) Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển từ cực âm đến cực dương. (d) Kim loại Cu chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó. Số phát biểu đúng là A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2. 193


Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A. Zn, Cu, K.

B. Cu, K, Zn.

C. K, Cu, Zn.

D. K, Zn, Cu.

Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là A. Cr2+, Au3+, Fe3+.

B. Fe3+, Cu2+, Ag+.

C. Zn2+, Cu2+, Ag+.

D. Cr2+, Cu2+, Ag+.

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1 Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ khí CO2 vào cốc cho tới dư .Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào? A. Ban đầu mờ dần đi rồi lại sáng dần lên. B. Mờ dần đi rồi sau đó tắt hẳn. C. Ban đầu không đổi, sau đó sáng dần lên. D. Mờ dần đi sau đó vẫn mờ mờ. Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc kĩ rồi để yên. Hiện tượng quan sát được là: A. màu brom đậm dần. B. có khí thoát ra, màu brom nhạt đi. C. tạo thành một thể đồng nhất có màu nhạt hơn brom lỏng. D. chất lỏng phân thành 2 lớp, lớp trên màu vàng, lớp dưới không màu. Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Khi điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A. sự oxi hoá ion Cl-.

B. sự oxi hoá ion Na+.

C. sự khử ion Cl-.

D. sự khử ion Na+.

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Dãy các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là: A. Fe, Zn, Mg, Al.

B. Fe, Zn, Al, Mg. 194


C. Mg, Fe, Zn, Al.

D. Al, Mg, Fe, Zn.

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí hidro ở nhiệt độ cao. Mặt khác kim loại M có thể tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng H2. Vậy kim loại M là: A. Fe.

B. Al.

C. Cu.

D. Ag.

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Mg, Al trong công nghiệp là ? A. thủy luyện.

B. điện phân nóng chảy.

C. điện phân dung dịch.

D. nhiệt luyện.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Trong các ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là ? A. Ca2+.

B. Cu2+.

C. Ag+.

D. Zn2+.

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Dung dịch muối không phản ứng với Fe là ? A. AgNO3.

B. CuSO4.

C. MgCl2.

D. FeCl3.

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là A. tính oxi hoá và tính khử.

B. tính oxi hoá.

C. tính khử.

D. tính bazơ.

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được : A. Cl2.

B. NaOH.

C. Na.

D. HCl.

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Điện phân dung dịch KCl.

(d) Điện phân dung dịch CuSO4.

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương 195


Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 trong không khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Để điều chế kim loại kiềm, ta dùng phương pháp A. nhiệt luyện. C. điện phân dung dịch.

B. thuỷ luyện. D. điện phân nóng chảy.

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. nhôm. B. vàng.

C. thuỷ ngân.

D. vonfram.

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; (b) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; (c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl; (d) Để miếng gang ngoài không khí ẩm. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 2 Trong các hợp kim sau đây, hợp kim nào khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì sắt không bị ăn mòn điện hóa học? A. Cu-Fe.

B. Zn-Fe.

C. Fe-C.

D. Ni-Fe.

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5 Ở thí nghiệm nào sau đây Fe chỉ bị ăn mòn hóa học ? A.Cho Fe vào dung dịch AgNO3

B.Đốt cháy dây sắt trong không khí khô

C. Cho hợp kim Fe-Cu vào dd CuSO4

D. Để mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Trong số các kim loại sau , kim loại nào dẫn điện tốt nhất : 196


A.Cu

B.Fe

C.Al

D.Au

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Tiến hành các thí nghiệm sau : -TN1 : Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng -TN2 : Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 -TN3 : Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 -TN4 : Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm -TN5 : Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4 -TN6 : Nối 2 đầu dây điện nhôm và đồng để trong không khí ẩm. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là : A.5

B.3

C.6

D.4

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4 Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch CuSO4 dư (c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nung hỗn hợp Cu(OH)2 và (NH4)2CO3 (g) Đốt FeS2 trong không khí Sau khi kết thúc các phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là : A.4

B.5

C.3

D.2

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học : A. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

B.Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội

C. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 D. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Cho các kim loại : Cr ; W ; Fe ; Cu ; Cs. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ cứng từ trái sang phải : A. Cs < Cu < Fe < Cr < W

B. Cu < Cs < Fe < W < Cr

C. Cs < Cu < Fe < W < Cr

D. Cu < Cs < Fe < Cr < W

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Cho các phản ứng sau : 197


2FeCl3 + 2KI -> 2FeCl2 + 2KCl + I2 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3 Cl2 + 2KI -> 2KCl + I2 Tính oxi hóa tăng dần của các cặp oxi hóa khử trên dãy điện hóa là thứ tự nào sau đây : A.I2/2I- < Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+

B. Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl- < I2/2I-

C. I2/2I- < Fe3+/Fe2+ < Cl2 /2Cl-

D. Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+ < I2/2I-

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại nào sau đây? A. Cu.

B. Zn.

C. Pb.

D. Ag.

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là A. Cu, K, Fe.

B. K, Cu, Fe.

C. Fe, Cu, K.

D. K, Fe, Cu.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là: A. Cu2+ ,Fe2+ ,Mg2+

B. Mg2+ ,Fe2+ , Cu2+

C. Mg2+ ,Cu2+ ,Fe2+

D. Cu2+,Mg2+,Fe2+

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2 Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl-. B. Ở cactot đều xảy ra sự khử. C. Phản ứng xảy ra kèm theo sự phát sinh dòng điện. D. Đều sinh ra Cu ở cực âm. Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An X là một kim loại nhẹ mày trắng bạc được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là A. Cu

B. Fe

C. Al

D. Ag

Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Chỉ dùng dd KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây: A. Mg, Al2O3, Al

B. Mg, K, Na

C. Zn, Al2O3, Al

D. Fe, Al2O3, Mg

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 198


Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A. CuSO4.

B. AlCl3.

C. HCl.

D. FeCl3.

Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Cho thí nghiệm được mô tả bởi hình vẽ sau:

Biết sau khi phản ứng hoàn toàn thì dung dịch Br2 bị mất màu. A, B tương ứng có thể có các trường hợp sau: (1) CaC2, H2O; (2) Al4C3, H2O; (3) FeS, dung dịch HCl; (4) CaCO3, dung dịch HCl; (5) Na2SO3, dung dịch H2SO4; Số trường hợp thỏa mãn là: A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Có các nhận xét sau về kim loại (1) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối (2) Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do gây ra (3) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl (4) Các kim loại Na, Cr và Al đều có thể tan tốt trong dung dịch NaOH ở điều kiện thường (5) Trong thực tế người ta sản xuất Al trong lò cao (6) Sắt là nguyên tố hàm lượng cao nhất trong tất cả các kim loại có trong vỏ trái đất. Số nhận xét đúng là A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Trong khí quyển có các chất sau: O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những chất nào là nguyên nhân gây ra sự ăn mòn kim loại phổ biến? A. O2 và H2O.

B. CO2 và H2O. C. O2 và N2 . D. O2, CO2, H2O.

199


Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 121: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3 Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, Be, Mg. Số kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Dãy kim loại nào sau đây được xếp theo chiều tính khử tăng dần? A. Al, Mg, K, Ca.

B. Ca, K, Mg, Al.

C. K, Ca, Mg, Al.

D. Al, Mg, Ca, K.

Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Cho các hợp kim sau: Fe-Mg, Zn-Fe, Fe -C, Fe-Ca được để trong không khí ẩm, hợp kim nào kim loại Fe bị ăn mòn điện hóa trước? A. Fe-C

B. Zn-Fe

C. Fe-Ca

D. Fe-Mg

Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối. Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T theo thứ tự là: A. Al; Na; Cu; Fe

B. Na; Fe; Al; Cu

C. Na; Al; Fe; Cu

D. Al; Na; Fe; Cu

Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm giống nhau là: A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. B. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá ClC. Ở cực dương đều tạo ra khí. D. Catot đều là cực dương. Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: - X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc, nguội. 200


- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH. - Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là A. Zn, Mg, Al

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg

D. Fe, Mg, Zn

Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)?

Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Điện phân dung dịch KCl.

(d) Điện phân dung dịch CuSO4.

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T. Biết: X, Y được điều chế bằng phương pháp đi���n phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T lần lượt là: A. Na; Fe; Al; Cu.

B. Na; Al; Fe; Cu.

C. Al; Na; Cu; Fe.

D. Al; Na; Fe; Cu.

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1 Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Tất cả các kim loại kiềm và kiềm thổ đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. B. Các kim loại kiềm đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng. C. Công thức của thạch cao sống là CaSO4.2H2O. D. NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. 201


Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2 Cho các nhận xét sau: 1. Trong điện phân dung dịch NaCl, trên catot xảy ra sự khử nước. 2. Trong ăn mòn điện hóa , tại cực âm xảy ra sự oxi hóa kim loại. 3. Trong thực tế để loại bỏ khí Cl2 thoát ra trong phòng thí nghiệm ta phun khí NH3 vào phòng. 4. Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng các chất sau: Na2CO3, Na3PO4, Ca(OH)2 vừa đủ. 5. Nguyên tắc đế sản xuất thép là oxi hóa các nguyên tố phi kim trong gang thành oxit. 6. Sục Na2S dư vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và CuCl2 thu được 3 kết tủa. 7. Dung dịch H2O2 không làm mất màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng. Số nhận xét đúng là : A.6

B.5

C.7

D.4

Câu 132: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Gang và thép để trong không khí ẩm B. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây bằng đồng nối với một đoạn dây bằng thép C. Một tấm tôn che mái nhà D. Những thiết bị bằng kim loại thường xuyên tiếp xúc với hơi nước. Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Chọn phát biểu sai ? A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. B. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục. C. Al bền trong không khí vì có lớp Al2O3 bảo vệ. D. Sắt có trong hemoglobin của máu. Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1 Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. (e) Nhiệt phân AgNO3. (g) Đốt FeS2 trong không khí. (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là? 202


A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Trong dãy kim loại kiềm, đi từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần. B. Có thể dùng dung dịch Na2CO3 để làm mềm tất cả các loại nước cứng. C. Các kim loại Na, K, Ca, Ba đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối. D. Một trong những tác dụng của criolit trong quá trình sản xuất nhôm là làm tăng tính dẫn điện của chất điện phân. Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? A. Li.

B. K.

C. Sr.

D. Be.

Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Thực hiện các thí ngiệm sau ở điều kiện thường: (1) Cho kim loại liti vào bình khí nitơ. (2) Sục khí hiđrosunfua vào dung dịch Zn(NO3)2. (3) Sục khí clo vào dung dịch FeBr3. (4) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch phenol (C6H5OH). Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Cho các phản ứng sau (ở điều kiện thích hợp): 1:4 → 2. SiO2 + Mg 

1. FeS2 + HCl → o

o

t 3. Si + NaOH(đặc)  →

t 4. SiO2 + NaOH(đặc)  →

o

o

t 5. CuO + NH3  →

t 6. Ca3(PO4)2 + C + SiO2  →

o

o

t 7. Ag2S + O2  →

t 8. H2O(h) + C  →

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số phản ứng tạo thành đơn chất là A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4. 203


Câu 141: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe3+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là A. Cu2+.

B. Ag+.

C. Fe3+.

D. K+.

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch A. NaOH.

C. Fe2(SO4)3.

B. HCl.

D. HNO3.

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Mg tới dư vào dung dịch FeCl3. (2) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư. (3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2. (4) Nhiệt phân AgNO3. (5) Cho khí CO đi qua ống đựng bột Al2O3 nung nóng. Thí nghiệm thu được kim loại khi kết thúc phản ứng là A. (1), (2), (3), (4).

B. (1), (3), (4), (5).

C. (2), (5).

D. (1), (3), (4).

Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Cho các cặp oxi hóa khử sau: Sn4+/Sn2+; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cho biết tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: Sn4+, Cu2+, Fe3+; tính khử giảm dần theo thứ tự: Sn2+, Cu, Fe2+. Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? 1. Cu + FeCl3

2. SnCl2 + FeCl3

A. 1 ( có), 2 ( có).

B. 1 ( không), 2 ( có).

C. 1 ( có), 2 ( không). Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Hình vẽ sau do một học sinh vẽ để mô tả lại thí nghiệm ăn mòn điện hóa học khi cắm hai lá Cu và Zn (được nối với nhau bằng một dây dẫn) vào dung dịch H2SO4 loãng: Trong hình vẽ bên chi tiết nào chưa đúng?

D. 1 ( không), 2( không). e

Cu

Zn

←Zn2+

H+ Dung dich H2SO4

A. Chiều dịch chuyển của ion Zn2+. B. Bề mặt hai thanh Cu và Zn. 204


C. Chiều chuyển dịch của các electron trong dây dẫn. D. Kí hiệu các điện cực Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl. (2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. (3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3. (4) Nối một dây Cu với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm. (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2. (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là A. (2), (4), (6).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (2), (3), (4), (6).

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Trong các kim loại Cu; Ag; Na; K và Ba, số kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là: A. 2

B.3

C.4

D.6

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Chất vô cơ X trong thành phần chỉ có 2 nguyên tố. X không tan được vào H2O và dung dịch HCl. Đốt cháy X trong O2 ở nhiệt độ cao được khí Y. Khí Y tác dụng với dung dịch brom được chất Z. Z phản ứng với dung dịch BaCl2 thu được chất Q. Q không tan được vào dung dịch HNO3. Các chất X,Y,Z theo thứ tự tương ứng là: A.Fe3C, CO; BaCO3

B.CuS, H2S, H2SO4

C.CuS, SO2, H2SO4

D.MgS, SO2; H2SO4

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Trong các kim loại: Mg; Al; Ba; K; Ca và Fe có bao nhiêu kim loại mà khi cho vào dung dịch CuSO4 tạo được kim loại Cu? A. 3

B.4

C.5

D.6

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Dãy kim loại nào sau khi cho mỗi kim loại vào dung dịch FeCl3 dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn không thu được chất rắn? A. Cu; Fe; Zn; Al

B. Na; Ca; Al; Mg

C. Ag; Al; K; Ca

D. Ba; K; Na; Ag 205


Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Có các nhận xét sau về kim loại và hợp chất của nó: I; Các kim loại nhẹ hơn H2O đều tan tốt vào dd Ba(OH)2. 2; Độ dẫn điện của Cu lớn hơn của Al. 3; Tất cả các kim loại nhóm IA; IIA đều là kim loại nhẹ. 4; Na, Ba có cùng kiểu cấu trúc tinh thể. Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là: A. 2

B.3

C.4

D.1

Câu 152 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Đê tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp Fe,Cu,Ag . Cần dùng dư dung dịch : A. HCl

B.NaOH

C.Fe2(SO4)3

D. HNO3

Câu 153 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Cho các hợp kim : Fe-Cu ; Fe-C ; Zn-Fe ; Mg-Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim mà Fe bị ăn mòn điện hóa là : A.4

B.2

C.3

D.1

Câu 154 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Để bảo vệ ống thép ( dẫn nước , dẫn dầu , dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại : A.Cu

B.Ag

C.Zn

D.Pb

Câu 155 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua , lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển sang màu nâu đỏ. Công thức của X là : A. FeCl3

B. FeCl2

C. CrCl3

D. MgCl2

Câu 156 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Nhận xét nào sau đây là sai : A.Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử B. Những tính chất vật lý chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra C. Tính chất chung của kim loại là tính oxi hóa D. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng Câu 157 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 206


Cho dãy kim loại : Na , Ba , Al , K , Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 có tạo kết tủa là : A. 4

B.2

C.3

D.5

Câu 158: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A. Mg

B. Al

C. Zn

D. Cu

Câu 159: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là: A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4 Câu 160: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Trong các kim loại sau. Kim loại dễ bị oxi hóa nhất là: A. Ca

B. Fe

C. K

D. Ag

Câu 161: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Thực hiện cá thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch NaOH (b)Cho kim loại Ca vào nước. (c)Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 (d)Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH (e)Cho bột Zn vòa dung dịch HNO3 Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa- khử là: A. 3

B. 4

C. 2

D.5

Câu 162: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (c) Cho tinh thể NaNO2 vào dung dịch NH4Cl bão hòa rồi đun nóng (d) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl (e) Đun nóng hỗn hợp gồm NaCl tinh thể và H2SO4 đặc. 207


Số thí nghiệm không sinh ra đơn chất là : A.3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 163 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Kim loại M có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt điện, điện phân, M là ? A. Mg.

B. Cu.

C. Al.

D. Na.

Câu 164 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là ? A. Zn2+, Cu2+, Ag+.

B. Cr2+, Cu2+, Ag+.

C. Cr2+, Au3+, Fe3+.

D. Fe3+, Cu2+, Ag+.

Câu 65 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Mg, Al trong công nghiệp là ? A. thủy luyện.

B. điện phân nóng chảy.

C. điện phân dung dịch.

D. nhiệt luyện.

Câu 166: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Lấy cùng một khối lượng ban đầu các kim loại Mg,Al,Zn,Fe cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Kim loại nào giải phóng lượng khí H2 nhiều nhất ở cùng điều kiện ? A. Mg

B.Zn

C.Fe

D.Al

Câu 167: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1 Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 . Kim loại thích hợp nhất để loại bỏ tạp chật là: A. Cu

B.Zn

C.Ag

D.Fe

Câu 168 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. nhiệt phân CaCl2.

B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

D. điện phân dung dịch CaCl2.

Câu 169 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A. Fe và Al.

B. Fe và Cr.

C. Mn và Cr.

D. Al và Cr.

Câu 170 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Bốn kim loại K, Al, Fe và Ag được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; và Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. Các kim loại X, Y, Z, và T theo thứ tự là 208


A. K, Al, Fe và Ag

B. Al, K, Ag và Fe.

C. K, Fe, Al và Ag

D. Al, K, Fe, và Ag

Câu 171 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là A. Au3+ và Zn2+.

B. Ag+ và Zn2+.

C. Ni2+ và Sn2+

D. Pb2+ và Ni2+.

Câu 172 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường? A. Mg

B. Fe.

C. Cu.

D. K.

Câu 173: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại: A. Zn

B. Ag

C. Pb

D. Cu

Câu 174: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là: A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là: A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 175: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho sơ đồ phản ứng sau: to

R + 2HCl(loãng) → RCl2 + H2. to

2R + 3Cl2 → 2RCl3. R(OH)3 + NaOH(đặc) → NaRO2 + H2O Kim loại R là: A. Al

B. Mg

C. Fe

D. Cr

Câu 176 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là A. (2), (3) và (4).

B. (3) và (4).

C. (1), (2) và (3).

D. (2) và (3). 209


Câu 177 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau Cho các kim loại Fe, Cu, Mg, Al, Na, Cr. Số kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 178 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2 Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư (b) Đốt HgS trong không khí (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (g) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ

(e) Nhiệt phân AgNO3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 179 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì ? A. Nhiệt luyện.

B. Điện phân dung dịch.

C. Thuỷ luyện.

D. Điện phân nóng chảy.

Câu 180 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: - X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. - X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối. - Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội. X, Y, Z, T theo thứ tự là A. Al; Na; Fe; Cu.

B. Na; Al; Fe; Cu.

C. Al; Na; Cu; Fe.

D. Na; Fe; Al; Cu.

Câu 181 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Cho 3 thí nghiệm sau: (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2. (2) Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch FeCl3. (3) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dd FeCl3. Thí nghiệm nào ứng với sơ đồ sau: Fe3+

Fe3+

(a)

(b)

Fe3+

(c)

210


A. 1-a, 2-b, 3-c.

B. 1-c, 2-b, 3-a.

C. 1-a, 2-c, 3-b.

D. 1-b, 2-a, 3-c.

Câu 182 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hoà của một kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Số muối của kim loại M thoả mãn là A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

Câu 183: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện là 2,68A trong thời gian t ( giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là: A. 0,25

B. 1,00

C. 0,60

D. 1,20

Câu 184: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng Cho hỗn hợp X chứa 2,4 gam Mg và 10,64 gam Fe vào dung dịch Y chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 và 0,3 mol AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và m gam kim loại. Giá trị của m là: A. 45,20.

B. 32,40.

C. 43,04.

D. 41,36.

Câu 185 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 Cho 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M đến khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 24,8

B. 22,8

C. 34,4

D. 9,6

n Mg = 3,6: 24 = 0,15 mol n Ag+ = 0,2 mol n Cu2+ = 0,2mol Mg + 2 Ag+ → 0,1

0,2

Mg + Cu 2+ → 0,05

Mg2+ +

2 Ag 0,2

Mg2+ +

0,05

Cu↓ 0,05

m c. rắn = 0,2 . 108 + 0,05. 64 = 24,8 gam Câu 186 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2 211


Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 268,8 cm3 khí không màu (đktc). Kim loại M là A. Zn.

B. Ca.

C. Pb.

D. Mg.

Câu 187: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Cho 4,68g một kim loại M vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là: A. K

B. Ba

C. Ca

D. Na

Câu 188: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được V lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất N+5, đktc). Giá trị của V là: A. 5,60

B. 6,72

C. 4,48

D. 2,24

Câu 189: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 3,2

B. 5,6

C. 12,9

D. 6,4

Câu 190 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 ; 0,1 mol CuCl2 và 0,15 mol HCl ( điện cực trơ , màng ngăn xốp) với dòng điện I = 1,34A trong 12 giờ. Khi dừng điện phân khối lượng catot đã tăng : A.6,4g

B.11,2g

C.9,2g

D.7,8g

Câu 191 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% loãng thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ % của ZnSO4 trong dung dịch Y là : A. 10,21%

B. 15,22%

C. 18,21%

D. 15,16%

Câu 192 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Chia mẫu hợp kim X gồm Zn và Cu thành 2 phần bằng nhau : - Phần 1 : cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 1 g không tan - Phần 2 : Luyện thêm 4g Al thì được hợp kim X trong đó hàm lượng % của Zn trong Y giảm 33,33% so với X. Tính thành phần % của Cu trong hợp kim X biết rằng nếu ngâm hợp kim Y trong dung dịch NaOH một thời gian thì thể tích khí H2 vượt quá 6 lit (dktc) A. 16,67%

B. 50%

C.25%

D.37,5% 212


Câu 193 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Điện phân 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 0,2M ; Cu(NO3)2 0,1M và Zn(NO3)2 0,15 M với cường độ dòng điện I = 1,34A trong 72 phút. Số kim loại thu được ở catot sau điện phân là : A. 3,775g

B. 2,80g

C. 2,48g

D. 3,45g

Câu 194 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng thu được 7,76g hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 5,85g Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn. giá trị của m là : A. 5,12g

B.3,84g

C.5,76g

D.6,40g

Câu 195 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Điện phân 400 m dung dịch CuSO4 0,5M điện cực trơ cho đến khí ở catot xuất hiện 6,4g kim loại thì thể tích khí thu được (dktc) là : A. 2,24 lit

B. 1,12 lit

C. 0,56 lit

D. 4,48 lit

Câu 196 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1 Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp X gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư thu được 8,96 lit khí H2(dktc) và dung dịch chức m gam muối. Giá trị của m là : A. 22,4

B. 28,4

C. 36,2

D. 22,0

Câu 197: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Cho hỗn hợp Q(0,6 mol Fe; 0,2 mol Mg) vào một dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4(l) thu được dung dịch X. Cho tiếp vào dung dịch X 0,15 mol HNO3và 0,05 mol HCl sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO(là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch Y thì khối lượng kết tủa tạo ra có giá trị là:(biết các phản ứng hoàn toàn). A. 172,3gam

B.184gam

C. 246,4gam

D. 280,4gam.

Câu 198: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Điện phân (với điện cực trơ) 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ a mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 72 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 67,2 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 31,2 gam hỗn hợp kim loại. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của a là A. 3,60.

B. 4,05.

C. 3,90.

D. 3,75.

Câu 199: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Cho một hỗn hợp gồm 1,2 mol Zn; 0,3 mol Fe vào một dung dịch chứa b mol CuSO4 đến khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 94,4 gam kim loại. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH loãng, dư , thu được a gam kết tủa(a>0). Giá trị của a là: A.18

B.9

C. 13,5

D.22,3 213


Câu 200: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2 Khi cho 5,6 gam Fe tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 1M thì sau khi phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 27,0 gam.

B. 20,7 gam.

C. 37,0 gam.

D. 21,6 gam.

Câu 201: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3 Điện phân 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 0,2M, Cu(NO3)2 0,1M và Zn(NO3)2 0,l5M với cường độ dòng điện I = 1,34 A trong 72 phút. Số gam kim loại thu được ở catot sau điện phân là A. 3,775 gam.

B. 2,80 gam.

C. 2,48 gam.

D. 3,45 gam.

Câu 202: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Cho 0,35 mol bột Cu và 0,06 mol Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là: A. 52,52 gam.

B. 36,48 gam.

C. 40,20 gam.

D. 43,56 gam.

Câu 203: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Hỗn hợp X(Al2O3; Fe3O4 và CuO). Hòa tan hết 74,8 gam hỗn hợp X vào 375 gam dung dịch H2SO4(loãng) 39,2%, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn Z (khan) và 255 gam H2O bay ra. Biết rằng 74,8 gam X phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KOH 1M. Cho khí CO dư đi qua 149,6 gam hỗn hợp X nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được y gam chất rắn. Giá trị của y là A.101,5

B.112,6

C.120,8

D.146,3

Câu 204: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Hòa tan hết một hỗn hợp Q ( 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO) vào một dung dịch hỗn hợp HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y( trong đó chỉ chứa muối sắt III và muối đồng II) và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y nhận giá trị là: A.368,1gam

B. 423,2gam

C.497,5 gam

D.533,7gam

Câu 205: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1 Hỗn hợp X gồm Al,Fe. Cho m gam X vào dung dịch KOH dư, thu được 6,72 lít H2(đktc). Biết m gam X phản ứng tối đa với 0,45 mol Cl2. Cho m gam X vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2 thu được x gam chất không tan. Các phản ứng hoàn toàn. Giá trị tương ứng của m và x là A.11 và 55,6

B.11 và 47,2

C.13,7 và 47,2

D.14,2 và 55,6

Câu 206: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1 Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Khối lượng sắt đã phản ứng là 214


A. 3,5 gam.

B. 7,0 gam.

C. 5,6 gam.

D. 2,8 gam.

Câu 207: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2 Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thu được 0,6g khí H2. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là: A. 36,7g

B. 35,7g

C. 63,7g

D.53,7g

Câu 208: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2 Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào? A. Giảm 1,6 gam

B. Tăng 2 gam

C. Giảm 2 gam

D. Tăng 1,6 gam

Câu 209: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Để phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Giá trị của m là A. 2,8.

B. 5,6.

C. 11,2.

D. 8,4.

Câu 210: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 2 Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn ( với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là: A. 62,5%.

B. 65%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 211: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 3,5 gam. B. 2,8 gam. C. 7,0 gam. D. 5,6 gam. Câu 212: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1 Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch NaOH a% với cường độ dòng điện 19,3A, sau 60 phút thu được 100 gam dung dịch X có nồng độ 24%. Giá trị a là A. 22,54.

B. 24.

C. 25,66.

D. 21,246.

Câu 213: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2 Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại M. Khi ở catot thu được 5,85 gam kim loại thì ở anot có 1,68 lít khí (đktc) thoát ra. Kim loại M là A. K.

B. Na.

C. Ca.

D. Mg.

Câu 214: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3

215


Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp NaCl và Cu(NO3)2 đến khi dung dịch hết màu xanh thì ở anot thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí A, Biết tỉ khối của A so với H2 là 29. Giá trị m là : A. 53 gam

B. 49,3 gam

C. 32,5 gam

D. 30,5 gam

Câu 215: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là A. 34,8. B. 34,5. C. 34,6. D. 34,3. Câu 216: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Điện phân 400 ml dung dịch NaCl 1M với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi ở cả hai điện cực tổng khí thu được là 6,72 lit (dktc) thì ngừng. Thêm 100 ml dung dịch AlCl3 0,85M vào dung dịch sau điện phân thu được m gam kết tủa . giá trị của m là : A.6,63g

B.3,51g

C.3,315g

D.3,12g

Câu 217: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X ; phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại . Cho Y vào HCl dư thu được 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối là : A.0,42M

B.0,45M

C.0,3M

D.0,4M

Câu 218: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3 Lấy 26,7g hỗn hợp gồm 2 muối MCl ; MNO3 ( có số mol bằng nhau) tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch A và 28,7g kết tủa. Cô cạn A thu được hỗn hợp muối X. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được m gam chất rắn. Xác định m? A.9,0

B.5,8

C.5,4

D.10,6

Câu 219: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3 điện phân (với điện cực trơ , màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi) với dung dịch X chứa a mol MSO4 (M là kim loại) và 0,3 mol KCl trong thời gian t giây, thu được 2,24l khí ở anot (đktc) và dung dịch Y có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch X. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Z có khối lượng giảm 19,6g so với khối lượng dung dịch X. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Giá trị của a là 0,15 B. giá trị của m là 9,8 C. Tại thời điểm 2t giây, chưa có bọt khí ở catot D . Tại thời điểm 1,4t giây, nước chưa bị điện phân ở anot 216


Câu 220: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hh gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 7720 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là: A. 8,10

B. 2,70

C. 6,75

D. 5,40

Câu 221: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2 Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ, cường độ dòng điện là 5A trong thời gian 25 phút 44 giây thì dừng lại. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là A. 2,88 gam. B. 3,84 gam. C. 2,56 gam. D. 3,2 gam. Câu 222: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Một lá sắt có khối lượng m gam nhúng vào dung dịch CuSO4 . Kết thúc phản ứng thấy khối lượng lá sắt bằng (m + 2,4)g gam. Khối lượng Cu do phản ứng sinh ra bám trên lá sắt là : A. 19,2B.9,6

C.12,8

D.16

Câu 223: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2 Điện phân dung dịch chứa m gam CuSO4 và NaCl ( điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 1,6g CuO và ở anot có 448 ml khí (dktc). Giá trị của m là : A.5,970

B.3,875

C.7,140

D.4,950

Câu 224: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2 Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 ( tỉ lệ mol tương ứng là 3:1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 6,4 B.9,6 C. 19,2 D. 12,8 Câu 225: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1 Cho 2,16g bột Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol ; FeCl3 0,06 mol . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là : A. 5,28g

B. 5,76g

C. 1,92g

D. 7,68g

Câu 226: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1 Tiến hành điện phân (với điện cực trơ , hiệu suất 100%, dòng điện có cường độ không đổi) với dung dịch X gồm 0,2mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125g so với khối lượng dung dịch X. Cho 15g bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khí sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là: A. 8,6

B. 15,3

C. 10,8

D . 8,0

Câu 227: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1 217


Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau : - Phần 1: cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H2. - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H2. - Phần 3: Cho vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H2 (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là ? A. 7,84.

B. 13,44.

C. 10,08.

D. 12,32.

Câu 228: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1 Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với điện cực trơ, I = 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m (g). Giá trị của m là: A. 3,44

B. 1,08

C. 2,81

D. 2,16

Câu 229: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2 Điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng lại. Thể tích khí (dktc) thu được ở anot bằng : A. 1,792

B. 1,344

C. 0,448

D. 0,896

Câu 230: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1 Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,15M, sau một thời gian thu được 2,16 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 4,875 gam bột Zn vào dungdịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,45 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là. A. 2,24 gam

B. 4,48 gam

C. 1,24 gam

C. 11,2 gam

Câu 231: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Điện phân 200 ml một dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2, AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là 2 giờ, khi đó khối lượng của cực âm tăng thêm 4,2 gam. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu là: A. 0,075M.

B. 0,1M.

C. 0,05M.

D. 0,15M.

Câu 232: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Nhúng thanh Zn vào dd CuSO4 một thời gian, khối lượng thanh kẽm giảm đi 0,1 gam so với khối lượng ban đầu. Khối lượng Zn đã phản ứng là A. 1,3 gam.

B. 0,1 gam.

C. 3,25 gam.

D. 6,5 gam

Câu 233: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Nhúng một thanh Mg vào dung dịch chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam. Khối lượng Mg đã phản ứng là: A. 24 gam.

B. 20,88 gam.

C. 6,96 gam.

D. 25,2 gam. 218


Câu234: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 68,2.

B. 28,7.

C. 10,8

.

D. 57,4.

Câu 235: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Sau một thời gian điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ , khối lượng dung dịch giảm 6,4 gam . Khối lượng Cu thu được ở catot là A. 5,12 gam

B. 6,4 gam

C. 5,688 gam

D. 10,24gam

Câu 236: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2 Người ta điều chế H2 và O2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A trong thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể) A. 5,08%.

B. 6,00%.

C. 5,50%.

D. 3,16%.

Câu 237: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2 Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M và AgNO3 0,1 M với cường dòng điện I = 3,86 A. trong thời gian t giây thì thu được một khối lượng kim loại bám bên catot là 1,72g. Giá trị của t là A. 750s.

B. 1000s.

C. 500s.

D. 250s.

Câu 238: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1 Nhúng một thanh nhôm nặng 45 gam vào 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân lại thấy nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra là A. 0,64 gam.

B. 1,28 gam.

C. 1,92 gam.

D. 2,56 gam.

Câu 239: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4 Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) bằng dòng điện một chiều có cường độ 5A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng của dung dịch X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh ra trong quá trình điện phân thoát hết ra khỏi dung dịch. Giá trị của t gần giá trị nào nhất sau đây? A. 4,5. B. 6. C. 5,36. D. 6,66. Câu 240 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,68 g Al2O3. Giá trị m có thể là giá trị nào sau đây ? 219


A. 8,94.

B. 4,47.

C. 11,94.

D. 9,28.

Câu 241: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 3,20.

B. 6,40.

C. 3,84.

D. 5,76.

Câu 242: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Điện phân 1 dung dịch (với điện cực bằng than chì ) có 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2. Sau điện phân thu được 100 ml dung dịch có pH = 0,3. Giá trị gần nhất với x là : A.0,100

B.0,130

C.0,103

D.0,124

Câu 243: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1 Cho 2,8g Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được sản phẩm khử NO duy nhất và dung dịch X. X có thể tác dụng với tối đa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là : A. 240

B.160

C.320

D.120

Câu 244: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3 Điện phân 1 lít dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,6M và FeCl3 0,4M đến khi anot thoát ra 17,92 lít khí (đktc) thì dừng lại. Lấy catot ra khỏi bình điện phân, khuấy đều dung dịch để phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Giả thiết kim loại sinh ra đều bám lên catot, sản phẩm khử của N+5 (nếu có) là NO duy nhất. Giá trị (mX –mY) gần nhất là? A. 92 gam

B. 102 gam

C. 101 gam

D. 91 gam

Câu 245 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Điện phân dung dịch chứa 53,9 gam hỗn hợp muối NaCl và Cu(NO3)2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi nước điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, tại thời điểm này thể tích khí sinh ở anot gấp 1,5 lần thế tích khí thoát ra ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Nếu cường độ dòng điện là 5 ampe thì thời gian điện phân là 3 giờ 13 phút. B. Nếu điện phân với thời gian là 3 giờ 19 phút 26 giây với I=5 ampe rồi dừng lại thì khối lượng dung dịch giảm là 28,30 gam. C. Khối lượng kim loại bám vào catot là 6,4 gam. D. tỉ lệ mol hai muối NaCl:CuSO4 là 6:1. 220


Câu 246: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1 Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol . Thêm 1 hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho m gam Y vào HCl dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối ban đầu là : A. 0,3M

B. 0,4M

C. 0,42M

D. 0,45M

Câu 247: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Cho một thanh sắt có khối lượng m gam vào dd chứa 0,012 mol AgNO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2 , sau một thời gian khối lượng của thanh sắt là (m+1,04) gam. Tính khối lượng của kim loại bám trên thanh sắt? A. 2,576gam

B. 1,296gam

C.0,896gam

D. 1,936gam

Câu 248: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là A. 50,4.

B. 25,6.

C. 23,5

D. 51,1.

Câu 249: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 Điện phân( điện cực trơ, có màng ngăn) 200 ml dung dịch gồm CuSO4 và 0,01 mol NaCl đến khi cả 2 điện cực đều thoát ra 448 ml khí (dktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân. Giá trị pH dung dịch sau điện phân là : A.2,0

B.1,4

C.1,7

D.1,2

Câu 250: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1 Điện phân (với điện cực trơ) 500ml dung dịch CuSO4 nồng độ x(M), sau một thời gian thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 4,0 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Cho 36,4 gam bột sắt vào dung dịch Y đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 38,2 gam kim loại. Giá trị của x là A. 1,25.

B. 1,65.

C. 0,55 .

D. 1,40.

Câu 251: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2 Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) dung dịch A chứa hỗn hợp gồm 0,73 gam HCl và 2,925 gam NaCl với cường độ dòng điện là 1,93A trong thời gian 50 phút thu được dung dịch B. Nếu cho quỳ tím vào dung dịch A và B thì thấy: A. A làm đỏ quỳ tím (pHA < 7), B làm xanh quỳ tím (pHB > 7). B. A làm đỏ quỳ tím (pHA > 7), B làm xanh quỳ tím (pHB < 7). C. A làm đỏ quỳ tím (pHA < 7), B làm đỏ quỳ tím (pHB < 7). D. A làm đỏ quỳ tím (pHA < 7), B không làm đổi màu quỳ tím (pHB = 7). Câu 252: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2 221


Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là A. 6755.

B. 772.

C. 8685.

D. 4825.

Câu 253: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2 Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X, khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam so vơi trước điện phân. Cho thanh sắt vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thành sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là A. 0,2.

B. 0,3.

C. 0,5.

D. 0,4.

Câu 254: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Có hai bình điện phân mắc nối tiếp (1) và (2): -) bình (1) chứa 38ml dung dịch NaOH có CM= 0,5M -) bình (2) chứa dung dịch 2 muối Cu(NO3)2 và NaCl có tổng khối lượng chất tan là 258,2g. Điện phân điện cực trơ có màng ngăn đến khi bình (2) có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở bình (1), định lượng xác định nồng độ NaOH sau khi điện phân là 0,95M(nước bay hơi không đáng kể). Cho dung dịch ở bình (2) phản ứng với lượng dư bột Fe, sau phản ứng khối lượng bột Fe bị hoàn tan là m(g) và thoát ra khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Gi