Page 55

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Dựa vào số liệu thực nghiệm cho thấy mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir mô tả khá tốt sự hấp phụ của nhựa đối với ion La3+. Khi xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Freundlich và Langmuir ta thấy dạng đường đẳng nhiệt của Pr3+ phù hợp với đường đẳng nhiệt Langmuir (R2 = 0,995) hơn so với đường đẳng nhiệt Freundlich (R2 = 0,941). Theo phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir (1.4) và phương trình thực nghiệm trong hình 3.12, tương tự với cách tính của lantan ta tìm được dung lượng hấp phụ tối đa đối với Pr3+ là 90,4 mg/g.

SVTH: Lưu Thị Xuyến

50

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement