Page 53

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hình 3.10. Đường đẳng nhiệt hấp phụ Pr3+ Từ hình 3.10, ta nhận thấy độ hấp phụ tăng khi tăng nồng độ Pr 3+ và ở nồng độ Pr3+ thấp, độ hấp phụ tăng nhanh hơn so với nồng độ Pr3+ cao.

SVTH: Lưu Thị Xuyến

48

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement