Page 51

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hình 3.8. Đường đẳng nhiệt Freundlich dạng tuyến tính của ion La3+

Hình 3.9. Đường đẳng nhiệt Langmuir dạng tuyến tính của ion La3+ Khi xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Freundlich và Langmuir ta thấy dạng đường đẳng nhiệt của La3+ phù hợp với đường đẳng nhiệt Langmuir SVTH: Lưu Thị Xuyến

46

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement