Page 49

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

3.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ ion kim loại đến độ hấp phụ của nhựa. Dạng đường cong hấp phụ do cơ chế hấp phụ quyết định, đường đẳng nhiệt hấp phụ có thể mô tả thông qua nhiều dạng phương trình đẳng nhiệt. Chúng tôi chọn khảo sát dạng đường đẳng nhiệt Freundlich và Langmuir. Tiến hành thí nghiệm hấp phụ 50 ml dung dịch La3+ và Pr3+ có nồng độ khác nhau bằng 0,3g PHA. 3.3.3.1. Lantan (III) Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion La3+ trong dung dịch đến độ hấp phụ được trình bày trong bảng 3.8 và các hình 3.7, 3.8, 3.9. Bảng 3.8. Độ hấp phụ của La3+ tại các nồng độ khác nhau. 1

2

3

4

5

6

C0 (mg/l)

200

300

500

700

900

1000

Ccb (mg/l)

13,9

28,74

69,5

166,8

347,5

444,8

q(mg/g)

31,02

45,21

71,75

88,87

92,08

92,53

SVTH: Lưu Thị Xuyến

44

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement