Page 48

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hình 3.6. Ảnh hưởng của thời gian đến độ hấp phụ Qua các số liệu thực nghiệm trong bảng 3.7 và hình 3.6 cho thấy, thời gian phản ứng(thời gian tiếp xúc của nhựa với ion KLĐH) càng tăng thì nồng độ ion kim loại còn lại trong dung dịch càng giảm và đến một khoảng thời gian nhất định đối với từng ion nồng độ ion còn lại trong dung dịch không đổi biểu hiện hấp phụ đã đạt đến cực đại. Vì vậy, đối với La3+ em chọn thời gian tối ưu là 90 phút, còn đối với Pr3+ là 120 phút là thời gian nghiên cứu các thí nghiệm tiếp theo.

SVTH: Lưu Thị Xuyến

43

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement