Page 47

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

loại gần như khôngđổi và sự hấp phụ cation kim loại có thể giải thích giống sự trao đổi phản ứng H+ - M2+ (M: kim loại). Vì vậy, đối với La3+ chọn pH = 6, đối với Pr3+ chọn pH = 7 là các giá trị pH tối ưu sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm tiếp theo. 3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian đến độ hấp phụ Để khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới độ hấp phụ, ta sử dụng 0,3 g nhựa để hấp phụ 50ml chứa ion KLĐH điều chỉnh pH về pH tối ưu bằng đệm axetat khuấy trong thời gian nhất định. Kết quả thu được được trình bày trong bảng 3.7 và ảnh hưởng của thời gian đến độ hấp phụ được thể hiện trong hình 3.6. Bảng 3.7. Ảnh hưởng của thời gian tới độ hấp phụ La3+

Thời gian

C0

Ccb (M)

Pr3+ q

H

C0

(mg/g)

(%)

(M)

Ccb (M)

q

H

(phút)

(M)

30

5.10-3

2.10-3

69,5

60

5.10-3

4,3.10-3

16,45

14

60

5.10-3

1,6.0-3

78,76

68

5.10-3

4,15.10-3

19,98

17

70

5.10-3

1,4.10-3

83,4

72

5.10-3

4,12.10-3

20,68

17,6

80

5.10-3

1,3.10-3

85,72

74

5.10-3

4,1.10-3

21,15

18

90

5.10-3

1,2.10-3

88,03

76

5.10-3

3,9.10-3

25,85

22

120

5.10-3

1,2.10-3

88,03

76

5.10-3

3,8.10-3

28,2

24

180

5.10-3

1,2.10-3

88,03

76

5.10-3

3,8.10-3

28,2

24

SVTH: Lưu Thị Xuyến

42

(mg/g) (%)

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement