Page 45

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

4

0,005

1,48.10-3

0,587

70,4

5

0,005

1,22.10-3

0,63

75,6

6

0,005

1,01.10-3

0,665

79,8

7

0,005

1,3.10-3

0,617

74

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của nhựa với Pr3+ pH

C0 (M)

Ccb (M)

q(mmol/g)

H (%)

3

0,005

4,2.10-3

0,113

16

4

0,005

4,15.10-3

0,142

17

5

0,005

4,05.10-3

0,158

19

6

0,005

3,9.10-3

0,183

22

7

0,005

3,8.10-3

0,2

24

SVTH: Lưu Thị Xuyến

40

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement