Page 43

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hình 3.4. Hình Đường chuẩn của Pr3+ 3.3. Động học quá trình hấp phụ của dung dịch ion KLĐH bằng nhựa PHA 3.3.1. Ảnh hưởng của độ pH đến khả năng hấp phụ của nhựa Tiến hành hấp phụ 50ml dung dịch La3+, Pr3+ bằng 0,3g nhựa ở các pH khác nhau trong thời gian 90 phút đối với La3+ và 120 phút đối với Pr3+. Sau khi hấp phụ hoàn toàn đem dung dịch đi lọc, tiến hành đo quang và đo ICP để xác định nồng độ ion còn lại sau hấp phụ từ đó tính ra độ hấp phụ. Kết quả được trình bày trong bảng 3.5 và 3.6. Từ bảng số liệu vẽ đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng của pH đến độ hấp phụ trong hình 3.5. SVTH: Lưu Thị Xuyến

38

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement