Page 42

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hình 3.3. Đường chuẩn của La3+ Bảng 3.2. Sự phụ thuộc của mật độ quang (A) vào nồng độ (C0) của Pr3+ 1

2

C0 (M)

10-4

2,5.10-4 5.10-4

7,5.10-4 10-3

2,5.10-3 5.10-3

A

0,018

0,026

0,038

0,065

SVTH: Lưu Thị Xuyến

3

4

0,032

37

5

0,042

6

7

0,115

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement