Page 41

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Từ hình vẽ ta thấy, phức của La3+ với arsenazo III có λmax = 655 nm, và phức của Pr3+ với arsenazo III λmax = 656 nm. Vì vậy, trong các phép đo sau em chọn λmax = 655nm đối với La3+ và λmax = 656nm đối với Pr3+. 3.3. Xây dựng đường chuẩn của La3+ và Pr3+ Pha các dung dịch La(NO3)3 với các nồng độ khác nhau từ dung dịch chuẩn 0,05M. Pha dung dịch gồm HNO3 1%, dùng đệm axetat để điều chỉnh pH = 4,75, thêm thuốc thử arsenazo III để làm mẫu trắng. Tiến hành đo mật độ quang của từng dung dịch. Dựng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ kết quả thu được ở bảng 3.1. Từ bảng số liệu này ta xây dựng đường chuẩn của La3+ (Hình 3.3). Pha các dung dịch Pr(NO3)3 với các nồng độ khác nhau từ dung dịch chuẩn 0,05M. Pha dung dịch HNO3 1% làm mẫu trắng. Tiến hành đo mật độ quang của từng dung dịch. Dựng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc mật độ quang vào nồng độ kết quả thu được ở bảng 3.2. Từ số liệu này ta xây dựng đường chuẩn của Pr3+ (Hình 3.4). Bảng 3.1. Sự phụ thuộc của mật độ quang vào nồng độ (C0) của La3+

C0 (M) A

1

2

10-4

2,5.10-4 5.10-4

7,5.10-4 10-3

2,5.10-3 5.10-3

0,224

0,254

0,343

0,623

SVTH: Lưu Thị Xuyến

3

4

0,292

36

5

0,396

6

7

0,965

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement