Page 4

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

1.2.1. Đặc điểm cấu tạo ................................................................................... 9 1.2.2. Tính chất vật lý. ................................................................................... 10 1.2.3. Tính chất hóa học. ............................................................................... 11 1.2.3.1. Sơ lược tính chất hóa học của Lantan, Praseodym. ............ 11 1.2.3.2. Sơ lược tính chất các hợp chất của Lantan, Praseodym ..... 12 1.2.3.3. Khả năng tạo phức của Lantan và Praseodym ................... 15 1.2.4. Ứng dụng của đất hiếm ....................................................................... 15 1.3. Giới thiệu chung về nhựa poly(hydroxamic axit) (PHA) .................. 18 1.3.1. Đặc điểm chung của poly(hydroxamic axit)....................................... 18 1.3.2. Ứng dụng của PHA trong việc hấp phụ và tách các đổi ion KLĐH . 19 1.4. Các phương pháp xác định hàm lượng La3+, Pr3+ ............................. 24 1.4.1. Phương pháp trắc quang (phổ hấp thụ phân tử UV-VIS) ................ 24 1.4.2. Phương pháp ICP-MS......................................................................... 26 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM................................................................... 27 2.1. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị ................................................................ 27 2.1.1. Hóa chất ............................................................................................... 27 2.1.2. Dụng cụ và thiết bị............................................................................... 27 2.2. Phương pháp tiến hành ......................................................................... 28 2.2.1. Xác định hàm lượng các nhóm chức và độ hấp thụ nước của nhựa 28 2.2.2. Phá mẫu các oxit đất hiếm .................................................................. 29 2.2.3. Khảo sát phổ hấp thụ của phức các dung dịch La3+, Pr3+ ................. 29 2.2.4. Xây dựng phương trình đường chuẩn................................................ 30 SVTH: Lưu Thị Xuyến

iv

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement