Page 37

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

khuấy từ ở 250C trong các khoảng thời gian 30, 60, 70, 80, 90, 120, 180 phút. Lọc nhựa, xác định nồng độ của các ion trong dung dịch sau khi hấp phụ bằng phương pháp đo quang thuốc thử arsenazo III 10-4M, thời gian tạo phức trong 30 phút. Xác định được giá trị A thay vào phương trình đường chuẩn tính được nồng độ cân bằng, rồi chọn khoảng thời gian tối ưu cho phản ứng. * Khảo sát dung lượng hấp phụ cựu đại của nhựa đối với La3+ và Pr3+ Hút các dung dịch ion La3+, Pr3+ với các thể tích tương ứng với nồng độ tăng dần từ 200 đến 1000mg/l điều chỉnh pH đến pH tối ưu đã khảo sát ở phần trên, sử dụng đệm axetat để ổn định pH, rồi thêm nước cất đến vạch định mức 50ml. Hấp phụ bằng 0,3g nhựa, khuấy trên máy khuấy từ trong khoảng thời gian đã khảo sát ở phần trên. Sau khi hấp phụ xong lọc nhựa đem dung dịch còn lại đi đo quang xác định nồng độ cân bằng từ đó tính được dung lượng hấp phụ đối với từng ion. Lượng chất bị hấp phụ được tính như là hiệu số nồng độ đầu và nồng độ cân bằng trong các thể tích như nhau của dung dịch. Theo các dữ kiện thực nghiệm ta xây dựng đồ thị sự phụ thuộc khối lượng chất bị hấp phụ và nồng độ cân bằng của nó trong dung dịch. Sự hấp phụ trên vật xốp từ dung dịch loãng được mô tả bằng phương trình thực nghiệm Freundlich và Langmuir.

SVTH: Lưu Thị Xuyến

32

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement