Page 3

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................... ii DANH MỤC CÁC HÌNH.............................................................................. iii DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................. iv MỤC LỤC ...................................................................................................... iii MỞ ĐẦU ........................................................................................................... i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .......................................................................... 1 1.1. Lý thuyết quá trình hấp phụ và giải hấp .............................................. 1 1.1.1. Các khái niệm ........................................................................................ 1 1.1.1.1. Hấp phụ ................................................................................. 1 1.1.1.2. Giải hấp phụ .......................................................................... 2 1.1.1.3. Cân bằng hấp phụ ................................................................. 3 1.1.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ ........................................ 4 1.1.2.1. Mô hình động học hấp phụ .................................................... 4 1.1.2.2. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt cơ bản...................................... 4 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ. .................................... 7 1.1.3.1. Độ pH .................................................................................... 7 1.1.3.2. Thời gian tiếp xúc giữa polyme với ion kim loại ................... 8 1.1.3.3. Nồng độ polyme ban đầu ....................................................... 8 1.1.3.4. Nhiệt độ của quá trình tiếp xúc giữa polyme với ion ............ 9 1.2. Giới thiệu về nguyên tố đất hiếm Lantan, Praseodym ........................ 9 SVTH: Lưu Thị Xuyến

iii

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement