Page 29

TrĆ°áť?ng Ä?H CĂ´ng Nghiᝇp HĂ Náť™i

Khóa luận tᝑt nghiᝇp

vĂ tinh cháşż. Tᝍ nhᝯng Ć°u Ä‘iáťƒm vưᝣt tráť™i trĂŞn so váť›i cĂĄc phĆ°ĆĄng phĂĄp khĂĄc nĂŞn phĆ°ĆĄng phĂĄp nĂ y sáş˝ đưᝣc sáť­ d᝼ng nhiáť u hĆĄn. VĂŹ váş­y trong bĂ i khĂła luáş­n cᝧa mĂŹnh em sáş˝ trĂŹnh bĂ y váť phần hẼp ph᝼ cĂĄc NTÄ?H Lantan, Praseodym dáťąa trĂŞn phĆ°ĆĄng phĂĄp trao Ä‘áť•i ion trĂŞn cĆĄ sáť&#x; cĂĄc polyme cĂł nhĂłm chᝊc đạc biᝇt. Ä?ây cĹŠng lĂ  cĆĄ sáť&#x; vĂ  Ä‘áť‹nh hĆ°áť›ng ban đầu cho quĂĄ trĂŹnh tĂĄch cĂĄc NTÄ?H. CĂĄc phĆ°ĆĄng phĂĄp xĂĄc Ä‘áť‹nh hĂ m lưᝣng La3+, Pr3+ PhĆ°ĆĄng phĂĄp trắc quang (pháť• hẼp th᝼ phân táť­ UV-VIS)

1.1.10.

Phân tĂ­ch trắc quang lĂ tĂŞn gáť?i chung cᝧa cĂĄc phĆ°ĆĄng phĂĄp phân tĂ­ch quang háť?c dáťąa trĂŞn sáťą tĆ°ĆĄng tĂĄc cháť?n láť?c giᝯa chẼt cần xĂĄc Ä‘áť‹nh váť›i năng lưᝣng bᝊc xấ thuáť™c vĂšng táť­ ngoấi, khả kiáşżn hoạc háť“ng ngoấi. - NguyĂŞn tắc cᝧa phĆ°ĆĄng phĂĄp trắc quang lĂ  dáťąa vĂ o lưᝣng ĂĄnh sĂĄng Ä‘ĂŁ báť‹ hẼp th᝼ báť&#x;i chẼt hẼp th᝼ Ä‘áťƒ tĂ­nh hĂ m lưᝣng cᝧa chẼt hẼp th᝼. - NguyĂŞn tắc chung cᝧa phĆ°ĆĄng phĂĄp phân tĂ­ch trắc quang lĂ  chuyáťƒn cẼu táť­ cần xĂĄc Ä‘áť‹nh hĂ m lưᝣng thĂ nh hᝣp chẼt cĂł khả năng hẼp th᝼ ĂĄnh sĂĄng. Sau Ä‘Ăł Ä‘o sáťą hẼp th᝼ ĂĄnh sĂĄng cᝧa hᝣp chẼt tấo thĂ nh vĂ  tĂ­nh toĂĄn ra hĂ m lưᝣng chẼt cần xĂĄc Ä‘áť‹nh. -

* Cåc đᝋnh luật cƥ bản vᝠs᝹ hẼp th᝼ ånh sång -

Ä?áť‹nh luáş­t Lambeer-Beer

Khi chiáşżu máť™t chĂšm bᝊc xấ Ä‘ĆĄn sắc cĂł cĆ°áť?ng Ä‘áť™ I 0 qua máť™t láť›p váş­t chẼt cĂł báť dĂ y thĂŹ cĆ°áť?ng Ä‘áť™ bᝊc xấ Ä‘ĆĄn sắc lĂł ra I bao giáť? cĹŠng nháť? hĆĄn I0. đ??ź

Tᝉ sáť‘ .100% = T đưᝣc gáť?i lĂ Ä‘áť™ truyáť n qua. đ??ź0

Tᝉ sᝑ

đ??ź0 −đ??ź đ??ź

.100% = A đưᝣc g�i là đ᝙ hẼp th᝼.

NguyĂŞn tắc cᝧa phĆ°ĆĄng phĂĄp biáťƒu diáť…n theo sĆĄ Ä‘áť“ sau:

SVTH: LĆ°u Tháť‹ Xuyáşżn

24

Láť›p: Ä?H CN HĂła VĂ´ CĆĄ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement