Page 26

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

axit). Kết quả nghiên cứu cho thấy sau quá trình tách lượng đất hiếm có trong mẫu uranium hầu như không đáng kể, uranium thu được có độ tinh khiết rất cao. Hiệu suất tách cao hơn hẳn khi sử dụng phương pháp kết tủa (chỉ đạt khoảng 60-80%).[20] Việc tách và tinh chế một lượng nhỏ đất hiếm, ví dụ Scandi (III), từ một lượng lớn hỗn hợp đất hiếm đã được tiến hành bởi Hubicki. Tác nhân tạo phức và trao đổi ion có thể được sử dụng như photphonic, aminophotphonic và xenlulozơ photphat [21]. Sử dụng các tác nhân này có thể tách chọn lọc Sc(III) từ dung dịch muối với Y(III), La(III) hay Ln(III). Độ bền cao của phức Scandi với photphoric và amino photphoric axit làm tăng độ chọn lọc của quá trình tách lượng nhỏ Sc(III) từ Y(III), La(III) và Ln(III). Đất hiếm được tách và thu hồi không chỉ từ nguồn quặng mà có thể từ nguồn nước biển bằng cách sử dụng nhựa trao đổi ion. Fahat và các cộng sự đã nghiên cứu sử dụng nhựa có chứa nhóm β-dixeton fluorinat được tạo lưới bằng divinylbenzen để thu hồi một số nguyên tố đất hiếm từ nước biển [22]. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng thu hồi được từ nước biển đối với các nguyên tố như La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy và Lu đạt trên 95%. Hiệu quả tách bằng phương pháp tạo phức, trao đổi ion phụ thuộc nhiều vào dung lượng hấp thụ hay diện tích bề mặt và bản chất của nhóm chức có khả năng tạo phức của polyme được sử dụng. Trong đó các yếu tố bản chất của chất tạo lưới, mức độ tạo lưới, pH, nhiệt độ, bản chất của ion kim loại là rất quan trọng, chúng quyết định dung lượng hấp thu ion kim loại. Wu và cộng sự [23] đã tiến hành nghiên cứu sự hấp thu của Holmium (III) lên nhựa amino photphonic axit. Kết quả của nghiên cứu này đã tìm ra những điều kiện về pH, nhiệt độ tối ưu, đồng thời xác định được hằng số hấp thụ và cơ chế hấp thụ của Ho (III) bằng phổ hồng ngoại. SVTH: Lưu Thị Xuyến

21

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement