Page 24

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

44,69% C, 6,68% H, 16,05% N, 31,46% O [16]. Ta thấy hàm lượng nguyên tố N và O cao hơn nhiều so với H cho thấy mức độ chuyển đổi cao của các nhóm axit hydroxmic. Poly(hydroxamic axit) là loại polyme có khả năng tạo phức vòng càng bền với nhiều ion kim loại khác nhau [17]. Nhóm hydroxamic axit trong polyme có công thức chung là RCO-RHOH (R là ankyl hoặc aryl) và xuất hiện ở hai dạng tautome hóa giữa xeton và enol như trong hình 1.4

Hình 1.4. Nhóm chức hyroxamic ở dạng tautome hóa giữa xeton và enol Giai đoạn tách và tinh chế có thể sử dụng phương pháp sắc ký trao đổi ion, trong đó chất nhồi cột là PHA đóng vai trò làm pha tĩnh và pha động là dung dịch muối của kim loại cần tách và tinh chế. 1.1.9. Ứng dụng của poly(hydroxamic axit) trong việc hấp phụ và tách các đổi ion kim loại đất hiếm Việc tách các nguyên tố đất hiếm ra khỏi nhau là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong hóa vô cơ vì tính chất hóa học của chúng rất giống nhau. Thông thường không thể chọn một phương pháp nào đó để áp dụng cho tất cả các trường hợp [4,18,19]. Việc tách các NTĐH ra khỏi nhau con gặp khó khăn khác là thành phần rất khác nhau của từng NTĐH trong quặng, do đó phương pháp tách phải được chọn lựa sao cho phù hợp với thừng thành phần NTĐH cụ thể. Trước tiên, cần tách sơ bộ các NTĐH thành các nhóm NTĐH có tính chất gần giống nhau, sau đó tách riêng rẽ từng NTĐH [5,6,18,19].

SVTH: Lưu Thị Xuyến

19

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement