Page 13

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

trong anionit yếu nó sẽ mất đi một proton tạo thành nhóm trung hòa – NH2 tại vùng pH cao, nhóm bazo mạnh luôn ở trạng thái ion ngay cả vùng pH cao. Do đó, dung dịch có tính axit hay tính bazơ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các liên kết xảy ra. Còn khi pH quá cao xảy ra quá trình kết tủa các ion kim loại ở trạng thái hydroxyl vì thế khả năng tương tác diễn ra khó khăn do sự cản trở của các phân tử kết tủa này. Khi nghiên cứu quá trình tương tác này cần khảo sát một khoảng pH nhất định từ đó tìm ra pH tối ưu cho quá trình. 1.1.3.2. Thời gian tiếp xúc giữa polyme với ion kim loại Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc tới quá trình hấp phụ bởi polyme là thời gian tối thiểu để đạt trạng thái hấp phụ cân bằng được xem xét trong tất cả các thí nghiệm hấp phụ. Nó được đánh giá bằng cách sử dụng nhiều thành phần dung dịch tổng hợp nồng độ ion kim loại. Theo yêu cầu về thời gian tiếp xúc để hấp phụ được hoàn thành là rất quan trọng để mô tả quá trình hấp phụ vì nó cho biết thời gian tối thiểu cần thiết cho hấp phụ ion kim loại. 1.1.3.3. Nồng độ polyme ban đầu Nồng độ ban đầu của polyme cũng ảnh hưởng đến quá trình tương tác của kim loại. Khi tăng nồng độ polyme thì các điện tích dương trong mạng polyme sẽ tăng và các chuỗi polyme sẽ có lực đẩy tĩnh điện tăng. Như vậy, tăng nồng độ polyme sẽ làm biến dạng cấu trúc ban đầu của mạng polyme. Sự giãn mạch và độ trương của polyme làm tăng khả năng liên kết với ion kim loại do tăng vị trí mới có khả năng liên kết với kim loại. Khi chuỗi polyme được giãn ra, các nhóm chức đặc trưng của polyme ở bên trong mạng sẽ được tiếp xúc với dung môi tạo thành nhóm linh động mới có khả năng liên kết với ion kim loại làm cho tương tác của polyme với kim loại tăng đến SVTH: Lưu Thị Xuyến

8

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement