Issuu on Google+

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

h ọ c h ■

Ou

NG

A

c ơ

ho

ĐẠ O

TP .Q UY

NH ƠN

GS.TSKH. NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

TR Ầ

TẬPn

N

LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

( ỉn lần th ứ 2)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

N

NG

ĐẠ O

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP .Q UY

MỤC LỤC

Chương 9. Ancol, phenol và ête LÝ THUYẾT TÓM TẮT

ĐẠ O

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

NG

Chương 10. Anđehit và xeton LÝ THƯYÉT TÓM TẮT

TR Ầ

N

Chương 11. Axit cacboxylic và dẫn xuất

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

00

Chương 12. Cacbóhiđrat

10

LÝ THUYÉT TÓM TẮT

1 1 18 51 51 63 99 99 110 149 149 155

Chưong 13. Amin, axit amin, polipeptit và protein

173

Í-

A

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trang

173

-L

LÝ THUYẾT TÓM TẨT

TO ÁN

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Chương 14. Họp chất dị vòng

190 233 233

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

244

Chương 15. Tecpenoit, steroit và ancaỉoit

259

LÝ THUYẾT TÓM TẮT

259

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

271

DI Ễ

N

ĐÀ N

LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

285

Phụ lục 2. Một số tính chất vật lýcủa các anđehit và xeton điển hình

288

Phụ lục 3. Một số tính chất vật lýcủa các axit cacboxylic và axit đicacboxylic điển hình

289

Phụ lục 4. Một số tính chất vật lýcủa các amin điển hình

NH ƠN

Phụ lục 1. Một số tính chất vật lýcủa các ancol, ete và phenol điển hình

290

Phụ lục 5. Giản đồ phân tử (Mật độ điện tích, mật độ electron, chỉ số hoá trị tự do)

TP .Q UY

Phụ lục 6 . Khoảng cách giữa các nguyên tử (Ả), góc liên kết và nhóm điểm

296

301

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

N

NG

ĐẠ O

Tài liệu tham khảo

293

ii

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Chương 9 Ancoỉ, phenoí và ête

C ấu tạo và danh pháp

NG

9.1

ĐẠ O

LÝ THUYÉT TÓM TẮT

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Công thức tống quát của ancol R-OH và phenol Ar-OH.

Gọi tên theo IUPAC bằng cách thêm “ol” vào cuối tên hiđrocacbon tương ứng và theo tên thông dụng:

TR Ầ

IƯPAC

N

Metanol

B

CH3 0 H

Etanol

10

00

C2H 5 0 H

A

CH3CH2CH2OH

CH3<pHCH3

Í-

OH

Metyl ancol Ancol metylic Etyl ancol Ancol etylic

Propan-l-ol

/2-Propyl ancol

Propan-2-ol

Isopropyl ancol

P ro p -2 -en -l-o l

Anlyl ancol

CH3CH-CIĨCHCH 3

P en t-3 -en -2-ol

TO ÁN

-L

c h 2= c h - c h 2o h

Tên thông dụng

P r o p -2 -in -l-o l

Propacgynol

Xiclohexanol

Xiclohexanol

OH

DI Ễ

N

ĐÀ N

CKNC-CH 2OH ^O H

OH

X iclo p en t-2 -en -l-ol

-

1

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

N

NG

ĐẠ O

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

2

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

NG

Tên gốc C6H5O - là phenoxi.

Đồng phân cấu tạo: c h 3c h 2 c h c h 2

CH3 CH2CH2CH2OH

N

OH sec-Butanol

TR Ầ

«-Butanol

ch3 I CH3— ộ —OH I ch3

00

B

CH3 CHCH2OH

10

CH3

Đồng phân hình học:

C— c

/

c h 2o h

xH /

CH2OỆ

TO ÁN

H

3^

c=c

-L

\

c h

Í-

ch 3

CH3

terí-Butanol

A

Isobutanol

(E)-2-Metylbut-2-en-1rol

\ CH3

(Z)-2-Metylbut-2-en-1-ol

DI Ễ

N

ĐÀ N

Đồng phân quang học:

H

OH

I

OH

Il(ịiiilllC*

CHÍ

'CH9CH3

(R) -Butan-2-ol

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

CH3CH2'

V

h

ch3

(S) -Butan-2-ol

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.2

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Đ iều chế Điều chế ancol

NH ƠN

9.2.1

1) Cộng hợp H20 vào anken

CH3<pHCH3

TP .Q UY

CH3CH=CH2 + H20

OH 2) Thuỷ phân dẫn xuất halogen

NG

ĐẠ O

H20 0 R-X — ■ ► R-OH f X

3) Hiđroborat hoả-oxỉ hoá anken

RCH2CH2OH

TR Ầ

N

R C H C H , (RCHzCHaJjB-112^ 4) Oxỉmecua hoả và đêmecua hoá anken

00

B

Hg(OCOCH3)2 _ N o BHa R ^ H -^ H 2 ■ > R^HCH3 H20 ,2 5 ° c OH OH HgỌCOCH3

A

10

RCBCHz

Í-

5) Cộng hợp cơ magie vào anđehit, xeton

ĩ

H, 0

ĩ ’ ►. R—c —OH

ĩ

R"

TO ÁN

o

-L

R—C— R' + R"MgX — > R—C—OMgX

R"

ĐÀ N

6) Khử hoá nhỏm cacbonyl bằng NaBH4, LỈAIH4 (ete khan)

NaBH4 R—C—R — — - > R-CH-R' OH

DI Ễ

N

O

4

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

7) Khử hoá RCOOH hay RCOOR ’ bằng L 1AIH4 __ĩ __

\

LiA lH ^ RCH2O l P

r c h 2q h

TP .Q UY

R— —OR' O

8) Cộng hợp cơ liti vào ahđeìùt, xeton hay cơ thuỷ ngăn vào anhen

H, 0

R—C H =C H 2 + Hg(OCOCH3)2R - C H - C H 2

N

9) Cộng hợp cơ magỉe vào etilenoxỉt (epoxỉt) +

Ó ' Etilenoxit

TR Ầ

Đ ietylete

NaBH4

R—CH—CH3

HgOCOCH3

OH

R—CH—R’ + LiOH I OH

ĐẠ O

R—CH—R' —2-»Ỵ ÓLi

NG

R'Li + R C H = 0 ------*■

OH

HO

RMgX — -*■ RCH2CH2OMgX - ĩ-*~ RCH2CH2OH Ancol

10

00

B

Ankylmagiehalogenua

+

t°, p ■■■■■

H2

CH3OH

CO

A

10) Đi từ khỉ oxlt cacbon và hiđro (phương pháp công nghiệp) C2H5OH +

n-C3 H7OH

Etanol

+ ...

n-Propanol

Í-

Metanol

+

-L

Sản phẩm là hỗn hợp ancol. 11) Tổng hợp 0X0

TO ÁN

Đi từ olefin, khí c o và H2 có mặt xúc tác phức kim loại chuyển tiếp như Fe(CO)s, Co(CO)g . . sản phẩm là hỗn hợp đồng phân ancol (phương pháp công nghiệp): CH3CH = CH2 + c o + H 2

ĐÀ N

3

2

2

• xt

>hôn hỢp đỏng phân butanol C4H9OH

DI Ễ

N

12) Phương pháp lên men rượu

Trong công nghiệp, anedl etilic được điều chế theo phương pháp lên men tinh bột: (C6H 10O5)„

+

nH20

Tinh bột

nC6H 120 6 -H2W- 2C 2H5OH + 2COz ệ Glucozơ

Etanol 5

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

13)

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Điều chế điancoi

H2/Ni

RCHCH2CH2CHR' I z z I OH OH

Đixeton

Điancol

TP .Q UY

RCCH2CH2CR' U ^u 0 ỏ

NH ƠN

a) Khử hoá đixeton

b) Oxi hoá ứnkeh bằng t-butylhiđropeoxit (CH3) 3COOH và oxit osmi 0 s 0 4 (CH3)3COOH

Os O h

---------------

°x

Điều chế phenol

Điancol

1.2

NG

P Os 0 /ỵ \ )

Anken

R C H -C H R ’ I T OH ÓH

ĐẠ O

RCH = CHR'

TR Ầ

N

1) Kiềm chảy aryl sunfonat

,c \

00

7 ^ 320atm

Phenol

-L

Í-

Clobenzen

360°c w

+ NaOH

A

10

2) Thuỷ phân dẫn xuất halogen

B

A r-S02Na - N uf H » Ar-OH

TO ÁN

3) Oxi hoá cumen /C H 3

DI Ễ

N

ĐÀ N

CH3^ .

[0 ]

Cumen

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

+

CH3-p C H 3 o

Phenol

Axeton

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

4) Thuỷ phân muôi diazoni

^ ^ Ỵ ' ^ ỈỈ2 KNO 2, HC^

TP .Q UY

5-10°C Anilin 9.3

T ính chất v ậ t lý

ĐẠ O

Ancol có điểm sôi cao do tạo cầu liên kết hiđro: —-Ọ -H --Ọ -H -Ọ -H — R

R

NG

R

Phenol không tạo cầu liên kết hiđro.

T ính chất hoá học của ancoỉ

Tính axỉt yếu

B

1)

TR Ầ

9.4

N

Các ancol CỊ-C 3 dễ tan trong nước và làm dung mồi hoà tan nhiều hợp chất hữu cơ khác.

10

00

ROH + Na -------- ► RON a + \ỉ2 H2

> R-X

Í-

A

2) Phản ứng thế nucleophin

Phản ứng của etanol với KBr

TO ÁN

-L

Phản ứng thế Sn I hay Sn 2 tuỳ thuộc vào R, ví dụ:

CH3CH2OH + KBr—

> CH3CH2Br Etyl bromua

Etanol

ĐÀ N

(Sn2)

DI Ễ

N

Phản ứng chạy theo cơ chế SN2:

■ CH3CH2 0 * 1 1 1 Etanol

H

----- L.n3^ n 2W.

H

7

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A /H 0:+ ©\ H

. '. 0

Br: -------- ► CH3 CH2Br + H20 ••

NH ƠN

CH3CH2

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ỹ H3 CH3-<p—OH + KB r —

+

ỸH3 CH3- C —Br

(SN 1 )

ch3

ch 3

tert- Butyl bromua

Phản ứng chạy theo cơ chế SN1: ĩ 1*3.. H3 ......................... Y CH3- C —OH + H—Br:

..© + Br: =5 =s=

NG

Y % /H CH3- C — 0 :

ĐẠ O

íerí-Butanol

TP .Q UY

Phản ứng của íerí-butanol với KBr

CH3 H

CH3-(j:

+ B rĩ

+ H20

B

ch3

i-0

+

Br:

-► CH3“Ỷ “ Br CH3

A

CH3

ỹh3

10

00

ch 3 CH3“ ỹ

TR Ầ

N

CH3

Lập thể của phản ứng thế, xem chựơng 8 - tập 1.

Í-

Đôi khi xảy ra sự chuyến vị nhóm thế trong phản ứng thế ở ancol như phản ứng

-L

sau:

I

Bf

I

Br~

CH3CHCH2(CH2) 4CH3

CH3CH2CH(CH2)4CH3

Br 2-Bromoctan (93%)

Br 3-Bromoctan (7%)

N

ĐÀ N

OH

HBr

TO ÁN

CH3CHCH2(CH2) 4CH3

DI Ễ

hoặc chuyển vị nhóm ankyl như phản ứng dưới đây:

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


CH,

1

-

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH3

-

c h 3- C - c h 2o h

I

HC1

CH3

+

I

c h 3- C - c h 2 — ► CH3 —C —c h 2c h 3

ch 3

ch3

C1

2-Clo-2-metylbutan

TP .Q UY

3) Phản ứng tách loại nước Theo cơ chế E1 hoặc E2 và tuân theo quy tắc Zaitsev: Phản ứng tách loại nước của etanol: c h 3 c h 2o h

H2S° 4- » c h 2= c h 2 + h 2o Etilen

-------- --

c h 2c h 2 + h 2o

TR Ầ

N

ì^ )H 2

_ /~ \ X c h > -c h 2

0

NG

Phản ứng chạy theo cơ chế E2:

Phản ứng tách loại nước của 2-metylbutan-2-ol:

B

ĐẠ O

170°c

Etanol

HSOs-O—

I

c h 3—C - c h 2c h 3

,

2 ,2 -Đimetylpropanol

CH3

cr

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

2-Metylbutan-2-ol

A

10

00

Ỹ H3 H2SO4 _ / CH3 CỈĨ3x C H 3 -C -C H 2CH3 ^ > eH rcC + 'C=CH-CHj ĩ 80° c c h 2c h 3 CH3 10% 2-Metylbut-l-en

90% 2-Metylbut-2-en

Í-

Phản ứng chạy theo cơ chế El:

TO ÁN

-L

ĩ **3 -HSO® ỸH3 CH3- ^ — CH2CH3 + H2 SO4 = 5 = is CH3- C — CH2CH3

DI Ễ

N

ĐÀ N

:OH

©OH2 ch3

== CH3- C — CH2CH3 + h 20 0 0 1 lí

c h 2= cC

CH2CH3

V" 1 **“— CH2- C —CHCH3 — ► © I © I o HSO4 -H H t HSO 4

(’HV ;c -c h -c h 3 CH3

Lập thể của phản ứng tách loại, xem chương 8 - tập 1.

9

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Trong phản ứng tách loại ancol đôi khi cũng xảy ra chuyển vị nhóm ankyl, ví dụ:

h 2s o

^

ch3h

4

'OSO^H 3

ch 3h

I I

I

I

NH ƠN

ch3

CH3- C - C - C H 3 -------- ► CH3- C - C - C H 3

CH3- C - C H - C H 3 CH3 OH

CH3

GH3 ị

TP .Q UY

3,3-Đimetylbutan-2-ol

ch3 I c h 3- c = c - c h 3 * I J CH3

ĐẠ O

2,3-Đimetylbut-2-en

4) Phản ứng oxi hoá, tuỳ thuộc vào bậc ancol cho sản phẩm khác nhau

NG

Ancol bậc 1 cho anđehit, ancol bậc 2 cho xeton, ancol bậc 3 cho axit.

CH3-ỊP-CH3 O

00

CH3

B

KM n0 4 CH3<pH-OH ---- — - U

Axit axetic

TR Ầ

Axetanđehit

KM11O4 KM n0 4 _ — —W CH3CHO — -— -V CH3 COOH

N

CH3CH2OH

Axeton

10

Isobutanol

A

KM 11O4 _ ___ . . (CH3)3 C-OH — — V CH3COOH + HCOOH Axit axetic

Axit fomic

Í-

/-Butanol

TO ÁN

-L

5) Phản ứng este hoá

R-COOH + R'OH

H+

RCOOR’ + H20

ĐÀ N

6) Hình thành este vô cơ

DI Ễ

N

lạnh ROH ROH + H2SO 4— ——► H20 + ROSO 3H— Monoankyl sunfet

ROSO2OR Điankyl suniàt

10

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T ính ch ất hoá học của phenol

NH ƠN

9.5

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

1) Tính axit mạnh hơn ancol .ONa

'OH

TP .Q UY

+ H20

+ N a O H ------ ►

2) Phản ứng tạo ete

ĐẠ O

^ ^ o c h 3

Arrizol

Đimetyl sunfat

NG

+ (CH3)2s o 4 --------

, x NaOH ^ + (CH3 C 0 )20 -»

V

V

/

B

'0 H

TR Ầ

N

3) Phản ứng tạo este

OCOCH3

+ CH3COONa + H20

10

00

Phenyl axetat

A

4) Phản ứng chuyển vị Frizơ (Fries) H COCH3

MCI3

+

cs2

TO ÁN

-L

Í-

^ \X )C O C H 3

V Ỡ-Hiđroxi axetophenon

Phenyl axetat

COCH 3 /?-Hiđroxi axetophenon

ĐÀ N

5) Phản ứng vởi axit monocloaxetic

DI Ễ

N

CH2COOH

+ ClCH2COOH

1) NaOH r~ > 2) H30

Axit monocloaxetic

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

Axit phenoxiaxetìc

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

6) Phản ứng thế electrophin dễ hơn benzen )H \

/B r

Br: --------*------- ► h 2o

NH ƠN

B ĩ\

Br2 c s 2, 0 ° c o-Bromphenol

h 2s o

4

ĐẠ O

X

/?-Bromphenol

Br

S0 3H

^

H2s o 4

15-20° c

NG

100°c

Axit /?-hiđroxibenzensunfonic

SO3H

CHO

OH0

TP .Q UY

2,4 ,6-Tribromphenol

N

>

TR Ầ

GHCI3

B

ỊĨNO3 loãng

00

N0 2

10

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ►

NQ

A

Ơ-Nitrophenol

p-Nitrophenol

10 1

ĨCCI3

-L

HoO

TO ÁN

CHC1,

Í-

Cơ chế phản ứng Raima Tiema (Reimer Tiemann):

ĐÀ N -h 2o

H

N

:CCh

h

H

CC1, Na'(+)

OH

o

c:

10 1

CC12

DI Ễ

-HC1

Cacben '( ỷ

II

—►

— —►

-----► ỈCC12 + c r

20

— —► Na (+) 1

CHO

-NaỐH

Salixanđehit

12

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Chuyển vị Claizen (Claiseri): OH OCH2CH=CH2 CH2=CHCH2Br

OH

CH2CH=CH2

100-150°c

NaOH

TP .Q UY

2-Anlylphenol Cơ chế: (+) o

,0

ch 2

I

I “

H

1

ỎH

H

(+) O ' vCH„ 2

ch 2 I ỎH

// H, c o

H H

OH

CH2

NG

a

ĐẠ O

ý HoC

F

CH

CH2CH=CH2 2-Anlylphenol

GH,

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

H

B

TR Ầ

N

7) Phản ứng polime hoá

10

2,2 ’-Đihiđroxiđiphenylmetan

Đ iều chế và tính chất của ête

9.6

Fomandehit

A

Phenol

-CH2

00

+ CH2= 0 +

Í-

Công thức chung R- O -R

-L

Tên gọi: tên gốc hiđrocacbon + ête Đietyl ête

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

C2H5OC2H5

- o —CH3

Etilenoxit (oxiran)

c h 2— -C h 2 X / o

C 6H5x C;

Yt

X 0/

-C

/

Metylphenyl ête (anizol)

H

trans-2,3-Đipheny loxiran

X C6H5 13

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Epoxi (tên gọi chung)

/

/

c----- -c \ o/

\ Tetrahidrofiiran (oxolan)

9.6.1

TP .Q UY

O' Phượng pháp điều chế

H2SO 4 ——

ĐẠ O

a) Đêhỉđrat hoả ancol

2 R-OH

R- O- R

130°c

NH ƠN

\

+

••© :x :

N

Ancolat

- « + R'-Xs ---------► R-O-R' A nk y!

TR Ầ

••0

R -ộ :

NG

b) Phản ứng của ancolat vởi ankyỉhalogenua (tổng họp Uy-liêm-xơn ( Williamson))

halogenua

10

00

+ Phản ứng của anken với peoxit:

B

c) Điều chế epoxit

R2C

A

R2C=CR2 + R'COOH -------- ►

Anken

Y

+ R'COOH

c r2

Epoxit

-L

Í-

+ Phản ứng của anken với halohiđrin:

9.6.2

r 2c

----- c

r

2-5 ĨL »

ÒH X Halohiđrin

r 2c

\

/

CR2

o Epoxit

ĐÀ N

TO ÁN

R2C=CR2 - ^ - * h 20 Anken

Tính chất hoá học của ête và etilenoxit

DI Ễ

N

Ête mạch thẳng bão hoà và mạch vòng 5, 6 cạnh bão hoà có tính phản ứng trơ, hầu như không tham gia phản ứng, được sử dụng làm dung môi cho nhiều phản ứng khác nhau. Etilenoxit là ête có cấu tạo vòng ba cạnh nên có tính phản ứng rất cao, dễ dàng tham gia phản ứng vỡ vòng trong môi trường axit cũng như kiềm. 14

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

1) Xúc tác axit

\

^

RO—c —c —OH

o ArO—c —C—OH

ĐẠ O

_+HX

TP .Q UY

HO—C—C—OH

NG

X - C —C—OH

N

2) Xúc tác bazơ

/ RO ’ I I _ + ROH c -------- c ——► RO—ệ —ệ —o ' ------------— -► RO—C—C—OH / \ / \ I I -R O ' I I 1 1

O

1 1

B

TR Ầ

\

10

00

3) Phản ứng với cơ magie

I I +HO H I +R M gX ------- ► — C—C— — — -► — C—c — I I l ĩ R OMgX R ÓH

Í-

A

V / ' c - ------ -C' / \ / \ ỵ o

TO ÁN

\

1 )H !A V

ĐÀ N

Axit

0

2) B +

-L

Cơ chế phá vỡ vòng epoxit:

\

C\

7

o

'c

/

-C -C —

C\

OH B

Ẹ I -C-

N

Bazơ

DI Ễ

(SN2)

I

-C -C — ó

0

I

(SN2)

OH

Một số phản ứng tiêu biểu của epoxit + Phản ứng mở vòng nucleophin của epoxit với xúc tác axit hay bazơ: 15

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

H+

X

ch 2 —►

o 1 , 1 -Dimetyloxiral

X h 3c - \

X OH

H 3C ^

+

/C -C H 2

CHi

H 3C ^

Í-) CH3O1

1 2

ch3 I

- H 3 C -C -C H 2

I T

OH

C H 3O H

2-Metoxi-2-metyl -propanol ----------- ►

o

c h 3c h 2c h 2c h 2s c h 2c h 2o h

Etanol-H20 , 0°c

NH ƠN

H3C " \

H3C

TP .Q UY

H,c

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

2-(Butylthio)etanol (99%) OCH2CH3 H

NaOCH2CH2 CH3CH2OH

ĐẠ O

:

o

/ra«5 -2 -Etoxixiclopentanol (67%)

1 ,2-Etoxixiclopentan

3, h 20

TR Ầ

N

n h

NG

X

<

(2R,3S)-3-Amino-2-butanol (70%)

O-H

Br íra«5 -2 -Bromxiclohexanol (73%)

TO ÁN

-L

Í-

1,2-Epoxixiclohexan

A

10

HBr

00

B

+ Phản ứng mở vòng có mặt xúc tác:

CH3OH h

2s o 4

DI Ễ

(2R,3 S)-3 -Metoxy-2-butanol (5 7%)

Đ iều chế v à tính chất của thiol và thioête

N

9.7

ĐÀ N

(2R,3R)-2,3-Epoxibutan

1)

Cẩu tạo

Công thức chung của thiol là R-SH.

16

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Etanol

ts —78°c

C2H5-S H

Etanthiol

ts = 35°c

TP .Q UY

C2 H5 -O H

NH ƠN

v ề mặt cấu tạo, nguyên tử lưu huỳnh có độ ậm điện nhỏ hơn của 0X1 nên độ phân cực của liên kết S-H nhỏ hơn của liên kết 0 -H và liên kết hiđro rất yếu (thiol pKa = ~ 8 ; ancol pKa = ~16; nước pKa = ~15,7). Nhiệt độ sôi của thiol thấp hơn của ancol tương ứng:

2) Tính chất ìtoá học •

Nguyên tử s cỏ bán kỉnh nguyên tử lớn hơn o nên thiol có tính axit mạnh hơn ancol đến hàng chục lần R'X

R'— S’

_

X‘ + A r - S - R ’ Thioête

H R -SH

----- ► I

R -S -C O R ' Thioeste

+ 1/2 0 ,

R -SH

TR Ầ

+

N

Thiol bị oxi hoá bằng O2 cho hợp chất đisuníĩt: R -SH

R-S-S-R Disunfit

+ H20

B

Thioête bị oxi hoá cho sunfoxit và sunfon: _ ^ s= o

J2+)

R (+) _(-) ^ s —0.1

R ^ o R '

A

R \„ s i 2 i

R

00

R'COCl

10

+

NG

bazơ

R -SH

ĐẠ O

Thiol là một tác nhân nucleophin mạnh, có thể phản ứng với bazơ:

R'' ^ 0 1 Sunfon

Sunfoxit

-M-I

R- s ) R ' '

R’— I

— ►

Ankyliođua

V

R'

(+) (-) I

Triankylsuníoniiođua

TO ÁN

Thioête

+

-L

Í-

Thioête phản ứng với ankyl:

3) Phương pháp điều chế Đi từ thioure và ankylhalogen:

ĐÀ N

2 ^ c= s H2NK

R —X

2 ^C =0 h 2n ^

+

R -SH

N

Đi từ hợp chất cơ magie:

DI Ễ

+

R -M g C l

So

—►

Ankylmagieclorua

,

R -S -M g C l

HC1

R -S H Thiol 17

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A.

CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP

9.1.

Gọi tên các chất sau đây theo IƯPAC và tên thông dụng:

CH3 CH2CH2CH2CH2OH

TP .Q UY

CH3 CH3 CHCH2CH2OH

CH3 — C—c h 2o h

ch 3 (a)

ch3

■(b)

(c)

OH

OH

(d)

CH3

ỘH-CH3 I CH3 ' ■CH I ỎH (ộ

TR Ầ

N

(e)

I

CH3 CH2CH2CH

NG

CH3 T c h 3— C—CH2CH3

ĐẠ O

CH3

NH ƠN

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(neoamyl ancol)

2) 2-Metylbutạn -2-ol

(íer/-amyl aneol)

3) 3-M etylbutan-l-ol

(isoamyl ancol)

4) Pentan-l-ol

(n-amyl ancol)

10

00

B

1) 2,2-Đimetylpropanol

5) 3-M etylbutan-2-ol

(sec-amyl ancol)

A

6 ) Pentan-2-ol

(3-metyl-2-butyl ancol)

9.2.

Hãy chỉ ra bậc của các ancol ở bài 9.1

Í-

I. a, b - bậc 1; c, e - bậc 2; d, f - bậc 3

-L

II. a - bậc 1; b, d, e - bậc 2; c, f - bậc 3

TO ÁN

III. a, b, c - bậc 1; d, f - bậc 2; e - bậc 3 IV. a, b - bậc 1; c, f - bậc 2; e, d - bậc 3 Gọi tên các ancol sau theo IƯPAC:

ĐÀ N

9.3.

CH2CH2CH3

DI Ễ

N

CH3CH2—C—OH CH2CH2Br (a)

18

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

1) l-Phenylprop-2 -in - l-o l 2) 2-Phenylbut-3-en-2-ol

ĐẠ O

3) l-Brom -3-etylhexan-3-ol 4) czs-2-Bromxiclohexanol

(a)

(b)

OH

OH

(d)

(e)

OH

2) Resoxinol

Í-

3) Hiđroquinon

A

1) a-Naphtol

4) ơ-Crezol

(c)

10

00

B

TR Ầ

N

3H

NG

Gọi tên các chat sau đây:

9.4.

-L

5) Pirocatechol

C5H 1 lOH có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 1.7

N

1 .3

DI Ễ

9.7.

II. 8

III. 9

IV. 10

C4H7OH thực tế tồn tại bao nhiêu đồng phân cấu tạo của ancol không no?

ĐÀ N

9.6.

TO ÁN

9.5.

II. 4

III. 5

IV. 6

C5H 12O có bao nhiêu cặp đồng phân quang học của ancol?

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.8.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Hãy chỉ ra cấu hình tuyệt đối R,s của các ancol sàu: H

TP .Q UY

NH ƠN

11

a - 1R,2S; b - 1S,2R; c - 1S,2S; d - 1R,2R

II. a - 1R,2S; b - 1S,2R; c - 1R 2R; d - 1S,2S

NG

I.

ĐẠ O

H

III. a - 1S,2R; b - 1R,2S; C- 1R,2R; đ - 1S,2S

N

IV. a - l S ; 2 R ; b - l R , 2 S ; c - l S , 2 S ; d - l R , 2 R

9.9.

TR Ầ

Hãy cho biết cấu hình tương đối D,L của p e n t a n - 2 , 3 - đ i o l ở dưới: CH3

H-

-OH

HO-

-H

10

H-

i

C2H5

A

C 2H5

(b)

(a) I.

-OH

-H

00

HO-

B

CH3

a - 2 L ,3 D ; b - 2D,3L

Í-

II. a - 2 D , 3 L ; b - 2 L , 3 D

-L

III. a - 2 D , 3 D ; b - 2 L , 3 L

9.10.

TO ÁN

IV. %a - 2L ,3L ;b-2D ,3D Hãy cho biết cấu hình tuyệt đối R,s của pentan-2,3-điol ở dưới: CH3

DI Ễ

N

ĐÀ N

ch3 -H

HOH-

■OH

HHO-

-OH -H

C 2H5

C 2H5

(a)

(b)

20

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

a - 2S,3S; b - 2R,3R

NH ƠN

II. a - 2 R , 3 R ; b - 2 S , 3 S

III. a -2 R ,3 S ;b -2 S ,3 R IV. a - 2 S , 3 R ; b - 2 R , 3 S 1

TP .Q UY

9.11. Hãy cho biết cấu hình tương đối D,L hai đồng phân của 3-metylxiclopentan1 ,2 -điol ở dưới:

a - 1L, 2L,3L; b - 1D,2D,3D

I.

NG

ĐẠ O

H O - ặ í^ H

II. a - ID, 2D,3D; b - 1L,2L,3L

9.12.

TR Ầ

IV. a - 1L, 2L,3D; b - 1D,2D,3L

N

III. a - l D , 2 D , 3 L ; b - l L , 2 L , 3 D

00

B

Hãy cho biết cặp công thức cấu tạo nào dưới đây là (1) đồng phân quang học; (2 ) cặp đồng nhất?

10

ỌH3

,c

h 2i

h o

^

A

HO

c c h 2o h

Í-

c h 2i

(a)

(b)

-L TO ÁN DI Ễ

N

ĐÀ N

H<X

I.

CH3 | ^ c h 2o h

CH2I I ~^CH2OH C CH3

h o c h

CH3

:

■(d)

(c)

1 - a, b; b, c; a, d; c> ậ

2^

ỌH2I | ^ o h

2 - ạ, c; b, d

II. 1 - a, b; b, c

2 - a, c; b, d; a, d

III. 1 - a, c; b, d

2 - a, b; b, c; a, d

IV. 1 - a, b; a, c; b, d

2 - b, c; a, d 21

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Gọi'tên các hợp chất lưu huỳnh sau: (CH3 )2CHCH2SH

h s c h 2c h 2o h

(a)

h s c h 2c h 2 c h 2s h

(*>)

NH ƠN

9.13.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(°)

••

TP .Q UY

^

:Õ : 1+ R -S -O H

R -S -O H

(d)

(e)

ĐẠ O

1) Axit sunfenic 2) Axit sunfmic

NG

3) Propan-l,3-đithiol 4) 2-Mecaptoetanol

TR Ầ

Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây? chk

-C = C H —CH3

h 20

H2SO 4

10

CH}

B

9.14.

N

P h ư ơng pháp điều chế

00

B.

5) Isobutylmecapto

-L

Í-

A

CH3 ^ c —CH2 - C H 3 CH3 I OH (a)

9.15.

II. b

/ C H —CH—CH3 1 OH (b)

Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐÀ N

CH3 (CH2)7 CH=CH2

N

CH3 (CH2)7 CH-CH3

DI Ễ

CHj

III a và b

TO ÁN

I. a

CH,

(a) ° H I.a

1) B2H6, THF „ — ► ? 2)H 20 2 ,0 H CH3 (CH2)7CH2 CH20H (b)

II. b

III. a và b

22

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

NH ƠN

Cho biết HCHO phản ứng với chất nào dưới đây cho sản phẩm là xiclopentylmetanol? l ) C 2H5OC 2H5

-o HCf “H

+ ?

2) H20 H

CH2OH

TP .Q UY

9.16.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

h ' XBr

h '0 U

(a)

(bj

NSnCl

H

(d)

NG

(c)

II, b

ra. c

IV. d

Axetophenon phản ứng với chất nào ở dưới cho 2-phenylhexan-2-ol?

l) C 2H5OC 2H5 — c —c h 3 + ? - -------- ! 2)H 30 CH3 CH2CH2CH2— C—OH

\ I í

CJỊ3

10

Axetophenon

B

o o

00

// <'

TR Ầ

N

9.17.

MgBr

I.a

h'

ĐẠ O

Xictopentyl ancol (62-64%)

A

2-Phenylhexan-2-ol

CH3 CH2CH2CH2Br

I. a, b

II. b, c

(c) III. a, c

TO ÁN

Xúc tác nào được sử dụng cho phản ứng sau? R -C f ~ — :— ► RCH2OH OH

ĐÀ N

9.18.

CH3 CH2CH2CH2MgBr

(b)

Í-

-L

(a)

CH3 CH2CH2CH2L1

a) NaBH 4

DI Ễ

N

b )B 2H 6 c)

H2/Pí

d) L1AIH4 I.a

II. b

III. c

IV. d 23

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Tác nhân cho phản ứng sau là chất nào dưới đây?

?

HCHO

I. a

HOCH2CH2OH

o (c)

(b)

(a)

9.20.

CH2----- CH2

(d)

II. b

III. c

ĐẠ O

CH3 CHO

TP .Q UY

p-(2-Metylphenyl)etanol

NH ƠN

9.19.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NG

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

IV. d

1)C 2H5OC 2H5

+ CH3COCH2CH3

CH3 CH2CH2CH2CH2MgBr

2)H30 +

Õ Etyl axetat

OCH 2CH3

CH3- C —CH2CH2CH2CH2CH3

A

(a) II. b

I. a

6 -Metyỉundecan-6 -ol

10

2 -Etoxiheptan-2 -ol

CH2CH2CH2CH2CH3

00

OH

9.21.

OH

B

CH3- C —CH2CH2CH2CH2CH3

TR Ầ

N

rt-Propylmagie bromua

(b) III. a và b

TO ÁN

-L

Í-

Có thể sử dụng xúc tác hay tác nhân nào cho phản ứng khử hoá xeton hay anđehit thành ancol?

R -C —R' II O

R -C H -R ' I ỎH

a) LiAlEU/đietyl ete

ĐÀ N

b) NaBHVetanol

DI Ễ

N

c) Pt, Pd, N 1/H 2 d) Zn/HCl, Sn/HCl

I. a, b, c

II. b, c, d

III. a, c

IV. c, d

24

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

CH3

D

D

CH3

CH3 (c)

(b)

(a)

CH3

(d)

II. b

IV. d

III. c

I. a

H

NG

OH

ĐẠ O

TP .Q UY

NH ƠN

9.22.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sản phẩm của phản úng sau là chất nào dưới đây?

A

10

00

B

TR Ầ

N

9.23.

-L

I.a

(d)

(c)

(b)

II. b

CH3

III. c

IV. d

Tác nhân nào dưới đây được sử dụng cho phản ứng sau?

TO ÁN

9.24.

Í-

(a)

OH

9

CH2

/

\

ĐÀ N

J — CH2OH

DI Ễ

N

(a) H20 , H2S 0 4 (b) 1)B 2H6; 2 ) H 2 0 2 , 0 H ' .

(c) 1) Mg, C2H5OC2H5; 2) H20 2, OH ■ (d) 1) H20 , Hg(OOCCH3)2; 2) NaBH4

I. a

II. b

III. c

IV. d 25

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.25.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? NaBEị :

NH ƠN

Hg(OOCCH3)2, H20 , THF (CH3)2CHCH CH2 — ------ — ------— ► -

HOCH2CHCIĨ2 CH3

(CH3)2CCH2 CH3

CH3

OH 2-Metylbutan-2-ol (b)

(CH3)2CHCHCH3

CH3CHCH2CH2OH CH3

OH

3-Metylbutan-1-ol (d)

3-Metybutan-2-ol II. b

III. c

I. a

NG

(c)

IV. d

Tác nhân nào dưới đây được sử dụng cho phàn ứng sau?

(CH3 )2CHCH=CH2

00

ch3 2-Metylbutah-2-ol

10

(a) H20 , H2 SO 4

OH

c h 3 — C“ GH2CH3

B

3-MetyIbut-l-en

TR Ầ

N

9.26.

ĐẠ O

2-MetyIbutan-1-ol (a)

TP .Q UY

3-MetyIbut-1-en

A

(b) 1)B 2H6; 2 ) H 20 2, 0 H ' (c) 1 ) H20 , Hg(OOCCH3)2; 2 ) NaBH4

Í-

(d) 1 ) NaBHt; 2 ) KOH II. b

III. p

IV. d

Phản ứng nào dưới đây cho sàn phảm là butan-2-ol?

TO ÁN

9.27.

-L

I. a

H3O

ĐÀ N

(a) CH3CH2MgBr + CH2----- ~ C H 2

DI Ễ

N

(b) CH3 CH2CH2U + H2c = 0 — ►

(c) CH3CH2CHNCH2

B2H6

h 20 2, o h

26

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I. a

IV. d

III. c

CH3CH=CH2 +

Hg(OCOCH3)2 + H20

CH3 -C H —CH2-HgOCOCH 3

-► CH3 - C H —CH3

OH

OH

NG

a) L1AIH4 b) B 2H6

c) NaBH 4 d) H2/Pt

III. c

IV. d

N

II. b

TR Ầ

I. a 9.29.

TP .Q UY

Tác nhân nào dùng cho phản ứng dưới đây?

ĐẠ O

9.28.

II. b

NH ƠN

1 Hg(OCOCH3)2, H20 , THF NaBH4 (d) CH3CH2CH=CH2 — ---------- — — ------ ► ------ ^

Chất nào thu được qua phản úng oxi hoá cumen? Ơ2

00

B

/ CH —J3

10

ch3

A

o

OH

OH

+ CH3- C H - C H 3 OH

(b)

(a) OH

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

o

-L

Í-

+ CH3 - C H - C H 3

La

II. b

III. c

27

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.30.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

m-Nitrophenol có thể điều chế theo phương pháp nào dưới đây?

1) H2SO 4 đặc

(a)

NH ƠN

NO: KOH/NaOH kiềm chảy

2) NaOH

TP .Q UY

330°c NO 2 HNO 3/H2SO 4

(b)

(NH4)2S

l) N a N 0 2/HCl

ĐẠ O

2 ) đun nóng, H2O

NG

OH

TR Ầ

N

HNO 3

(c)

NH 2

l) N a N 0 2/HCl

00

B

HNO 3

(d)

10

2 ) đun nóng, H2O

I. a,b

A HÓ

rv. d

Từ toluen có thể điều chế 4-metyl-2-nitrophenol bằng cách nào dưới đây?

-L

CH3

ĐÀ N

TO ÁN

(a)

H2SO 4 đặc

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ^

KOH/NaOH

HNO 3

kiềm chảy

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3

CH3COOH

330°c

50c

ch3

(b)

DI Ễ

N

III. c

Í-

9.31.

II. b

HNO 3

Sĩi/HCl

1) NaNO^/HCl 2 ) đun nóng, H2O

28

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Br2/Fe

(c)

NH ƠN

ch 3 H N 03

NaOH

CH3COOH

I.a

III. c

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào đứới đây? CHq l3 \ c h

CHCH2C1 —

Mg

HC1

s8

ĐẠ O

9.32.

II. b

TP .Q UY

50c

ete

/

CH

• / CH3 CHCH2-S -C H 2CH. ch3

(á)

CH3x

1 ỵ C ih CHCH2-S -S -C H 2C H ^ cu / ch3 Điisobutyl disunfit

B

CH.i

TR Ầ

Điisobưtyỉtìhioete

N

CH3\

NG

Isobưtyl clorua

00

c h c h 2s h

10

cu /

I.a

A

Í-

ỵ ^ -c u = c u 2 + h 2s Stiren

ĐÀ N

TO ÁN

^

-CH2CH2SH

/ n " - ™ 3 SH 1-Phenyletylmecaptan

N

X

DI Ễ

III. c

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

-L

9.33.

II. b

(c)

(b)

Isobutylmecaptan

(a) I. a

\

// 2-Phenyletylmecaptan

I II. b

(b)

\

^

\ 7

s

CH2

Phenylthiooxiran

(c)

III. c

29

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? / > - c h c h 2 + h 2s

- c h 2 c h 2s h

(\

Peoxit» ?

NH ƠN

(x

/> - C H - C H 3

s

TP .Q UY

9.34.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

SH 2-Phenyletylmècaptan

(a) II. b

III. c

CH3-Ộ —Br +

s=c

NH 2

NH 2

CH3 ọh3 I CH3-Ộ -N H C N H 2 I 11 ch3 S

TR Ầ

ch 3

00

sII

I 3 CH

^^ -Đ kerí-B utyỉthioure

(b)

(c) III. c

Í-

TO ÁN

I.a

-L

Ancol R-OH phản ứng được với chất nào dưới đây cho R-ONa? a) NaOH

9.37.

c•h 3

A

II. b

10

I. a

ch3

CH3- ệ - N H —C - N H - ệ — CH3

tert-Bưtylmecaptan

•(a)

9.36.

ch 3

B

CH3 -Ở — SH cI tht 3

N - tert-Bưtyỉthioure

T ính ch ất hoá học

NG

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? CH3

c.

(c)

N

9.35.

(b)

ĐẠ O

I.a

Phenylthiooxiran

1 -Phenyletylmecaptạn

b) Na 2C 0 3

c) Na

II. b

III. c

IV. a, c

So sánh tính axit của (a) CH3CH2OH; (b) CH3CHCIOH; và (c) C1CH2CH20H .

ĐÀ N

f. ? > b > c

III. b > c > a

II. c > b > a IV. b > a > c

DI Ễ

N

9.38. Phenol CóHsOH phản ứng được với chất nào dướỉ đây cho CóHsONa? a) NaOH I.a

b) Na 2C0 3

c) CH3COONa

II. b

III. c

IV. a và b

30

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

?

( 1)

(CH3)2CH-OH (------PB- 3— »• ?

(2)

SO 2CI2 K ?

(3 )

\

CH3 -CH=CH 2

(GH3)2CHI

(CH3)2 CHC1

(CH3)2CHBr

(b)

(C)

(d)

ĐẠ O

(a) I. 1 - a , 2 - d , 3 - c

NG

II. 1 - b, 2 - a, 3 - c III. l - b , 2 - d , 3 - a '

IV. l - b , 2 - d , 3 - c

Hãy sắp xếp theo t:hứ tự giảm dần khả năng phản ứng của HX (X=F, Cl, Br, I) trong phản ứng thế OH của ancol sau:

TR Ầ

N

9.40.

NH ƠN

Sản phẩm của các phản ứng sau là chất nào dưới đây?

TP .Q UY

9.39.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(CH3-)2CH-OH + HX -------- ► (CH3)2CH-X + H20

00

B

I. HI > HBr > HC1 > HF

A

III. HF > HBr > HC1 > Hi

10

n. HI > HC1 > HBr > HF

Cho biết cơ chế của phản ứng giữa «-butanol và HBr là sơ đồ nào dưới đây và thuộc loại nào (SnI hay Sn2 )?

TO ÁN

-L

Í-

9.41.

IV. HF > HC1 > HBr > PĨI

châm

s

\\ ỹ/

I

6

Br— c ----- OH2 — ►Br-C 4H9 + H20 (SN2) C;iH7

TT T» " n mT + châm n. Br + /ỉ-C^ọOH? — ■•••- >

^ Br-C4H9 + H20 (Sn 1)

TT

DI Ễ

N

ĐÀ N

I. B r‘ + W-C4H9OH2

C3H7

31

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

H

H

y - och 2 S'C—

III. B r + «-C 4H9OH2h

chậm ^ „ + +Br" Br-C4H9 (Sn2) — V C 4H9 - h 20

NH ƠN

C3H7

r v . B r ị n-C 4H<,OH2'

TP .Q UY

H H \ / 0+ chậm i TT + +Br ’ _ 6c 0 H2 - 777 *- P4H9 Br-C4H9 (SN1) ‐ H2L) I C3H7

Cho biết cơ chế của phản ứng giữa fér/-butanol (CH3)3COH và HBr là sơ đồ nào dưới đây là thuộc loại nào (SN1 hay SN2)?

_ . + chậm I. Br + (CH3)3COH2

TR Ầ

N

CH3

(CH3) 3CBr + H2O (Sn 2 )

CHk ch3 ô+ 6' \ / B r— c ‐‐‐‐‐ OH2

NG

ĐẠ O

9.42.

B

CH3 ch3 5' \ / 5+ Br------ c ---- OH2

00

n.B r'+(C H 3)3C ồH 2 ^ 5 -

(CH3 )3 CBr+ H20 (Sn 1)

A

10

CH3

A /

TO ÁN

V

(CH3) 3C ^ Ỉ » (CH3)3CBr (SN2 )

CH3

CH

-X

\ /

,CH3

ô C— ‐ c h

V

o h

2

- h 20

(CH3)3C+-± 5 ỉ» (CH3)3CBr (SN1)

3

DI Ễ

N

ĐÀ N

IV. Br"+ (CH3) 3C ốH 2

ch3

s c — OH2

-L

III. Br"+ (CH3) 3c 0 h 2

Í-

ch 3

32

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Chât nào là sản phâm của phản ứng tách loại H2O từ butan-2-ol CH3CHOHCH2CIỈ3 bằng H2SO4 ở 170°c? CH3CH2CH=CH2 CH3CH CH C H 3

CH3CH2C H - O —CHCH2CH3

But-1-en

But-2-enCH3CH3 ^

a

II. b

I

III. c

rv. b -ch in h , a - p h ụ

Chất nào là sản phẩm cùa phàn ứng sau:

ĐẠ O

9.44.

Đi-sec-butyl ete ■(c)

TP .Q UY

^ L

NH ƠN

9.43.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH3 CH2CH2CH2CH2 OH + C6H5 S 0 2C1 — ► ?

c

III.

II. b

IV. 50% avà50%b

TR Ầ

a

(c)

Phản ứng nào dưới đâỵ cho 3-m etylbut-l-en (CH 3) 2CHCH=CIỈ2 với hiệu suất cao:

A

10

I. (CH3)2CHCH2CH2OH

00

B

9.45.

I.

(b)

N

(a)

NG

CH2C H C H 2CH2CH3 CH3GH2CH2CH2CH20 S 0 2C6H5 CHjCHjCHzCHjCHaSOzCfiHs

PBrv

KOC(CH 3)3 to

Í-

n. (CH3)2 CHCH2CH2OH

TO ÁN

-L

m . (CH3) 2CHCHOHCH3 IV. (CH3)2CHCHOeCH3

N DI Ễ

PBr3

KOC(CH3)3 to

Theo sơ đồ dưới đây, phản ứng xảy ra theo cơ chế nào?

ĐÀ N

9.46.

H3PO 4, to

Br

-*H r'TU

\

ĨT ' / ch3

oh (2R,3R)

HBr

BrV \ H ....7 ch/

H __ -•

/^ C H 3 \ +o h J H

-H20

33

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

H

Br

CH3

I. Sn2

....

... .

h'«,

CRĨ

CM Ỉ

;h

II. SN1

ch3 H

Br

H■ 7

III. E l

h

CH3

meso

Br

IV. E2

© C l^ ì

_ / c=c / \

t-c& o.. /

Cl2 ----- 1

V ....H

.. JC ------- c!^

H

ý

00

/ -X

=

H

/

\

... H - C^X C H 3 Tf /*■ c

^ H " AT 9 ^2 )

CH3

(2)

H '^ © ^ c h 3

C1

Í-C4H9-

\ H

-L

Í-

A

10

i- C ^

N -C 4 H 9

B

c?

N

/-C 4H9 \

NG

Theo sơ đồ dưới đây, phản ứng chạy theo cơ chế| nào để cho hai sản phẩm khác nhau?

TR Ầ

9.47.

Br

50% Br — —► '

ĐẠ O

.M

NH ƠN

+Br H CH3

Br

threo

TP .Q UY

....... 1) H 50% CH3

H

Br

CH3

TO ÁN

Í-C4H9..... \

H

1 - cộng hợp; 2 - chuyển vị

ĐÀ N

I.

40%

II. 1 - chuyển vị; 2 -cộng họp

DI Ễ

N

III. 1 , 2 - cộng hợp IV. 1 , 2 -chuy ển vị

34

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.48.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

\

c= c

H

C6H5^

H /

/ CH(GH3)2

c=c ฀

CH(CH3)2 (E).

I.

(Z)-

(E)

II. (Z)

IV. (E) - chính, (Z) - phụ

ĐẠ O

III. (Z) - chính, (E) - phụ

Chất nào là sản phẩm của phản ứng giữa íraHS-2-metylxiclohexanol (A) với tosyl clorua (B)?

NG

9.49.

V

TP .Q UY

C 6H5

NH ƠN

Chất nào là sản phẩm cí^a phản ứng giữa C6H5CH2CHOHCH(CĩỈ3)2 và H2SO4?

,H

A

H

10

00

B

TR Ầ

N

c 2h 50 'k +

1-Metylxictohexen

Í-

3-Metybdclohexẹn

■(b)

a

TO ÁN

I.

-L

(a)

III. a - chính, b - phụ

IV. b - chính, a - phụ

Chất nào là sản phẩm của phản ứng giữa c/s-2-metylxiclohexanol (A) với tosyl clorua (B)?

c 2h 50 'k +

DI Ễ

N

ĐÀ N

9.50.

II. b

35

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

1 -Metykiclolịexen

3 - Meíybdc lohexen

a

TP .Q UY

(b)

(a) L

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

II. b

III. a - chính, b - phụ IV. b - chính, a - plíụ

9.51.

HBr, ZnBr2

NG

( 1)

1) Tosyl clorua, piridin

N

CH2OH

ĐẠ O

Chât nào là sản phâm của phản ứng dưới đây?

1 - b, 2 - a

TO ÁN

III. 1 , 2 - a

9.52.

II. 1 - a, 2 - b

-L

I.

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

2) LiBr trong axeton

IV. 1 , 2 - b

Chất nào là sản phẩm chính cửa phản ứng oxi hoá propan-l-ol bằng K2Cr20 7 /H 2S 0 4 ? CH3 CH2COOH

CH3CCH3

(a)

(b)

CH3COOH + HCOOH V --- --------- -------------- '

0

(d)

(e)

DI Ễ

N

ĐÀ N

CH3 CH2CHO

La

II. b

III. c

IV. d

36

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Chất nào là sản phẩm chính của phản ứng oxi hoá propan-2-ol bằng K2Cr20 7 /H 2S 0 4 ?

CH3CH2CHO

CH3 CH2COOH

CH3CCH3

(a)

(b)

'Ậ

CH3 COOH + HCOOH

'

'

9.54.

II. b

(d)

III. c

IV. d

Chất nào là sản phẩm chính của phản ứng oxi hoá heptan-3-ol bằng

_

__

_I

ĐẠ O

K2Cr2 0 7/H 2S 0 4 ?

K2CĨ2Ơ7

CH3 C(CH2)4CH3 ũ ' t

NG

CH3C(CH2)4CH3 — — í— *. ? I H2s o 4 ỎH

CH3 CH0 CH3 (CH2)3CHO '-------------------------------------- ----- ' (l>)

CHjCOOH

TR Ầ

N

(a)

CH3(Cri2)3COOHHCOOH

--------------- y------- ^4------- '

00

n. b

(d)

III. c

10

I.a

CH3(CH2)4COOH

'----------------- V-----------------'

B

(c)

Xúc tác cho phản ứng sau là chất nào dưới

A

9.55.

TP .Q UY

(C) I.a

NH ƠN

9.53.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

IV. d đây?

? CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

isoamylancol

isoamyl axetat

TO ÁN

-L

axitaxetic

Í-

CH3COOH + (CH3) 2CHCH2CH2OH

I.Na 2C 0 3

III. H 2SO4

IV. HC1

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐÀ N

9.56.

II. NaOH

+

(\

ý />— c

ỵọ

Piridin

DI Ễ

N

(CH3)2CHCH2OH

0 2N

isobutyl ancol

O 2N 3,5-Đimữobenzoyl clorua

37

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

0 2n

0 2n

ch3 I c — CCH2OH

0 II c — OCH2 CH(CH3)2

°

7/

w / /

ch3

0 2n

1,1 -Đimetyl-2-hidroxietyl 3',5'-đimtrophenyl xeton

Ispbutyl 3,5-dinitrobenzoat

(b)

(a) I.a

II. b

III. a và b

V

H

o

+ C2H5O H - ---» ?

TR Ầ

N

o

NG

ĐẠ O

9.57. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

TP .Q UY

0 2n

NH ƠN

\

B

^ , C O O C 2H5

00

COOC 2H5

,COOH

,COOH

COOC 2H5

COOR

Monoetylphtakt

10

Đietylphtalat

(b)

A

(a)

Axit phtalic (c)

I. a

III. c

IV. a, b

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

-L

Í-

9.58.

II. b

TO ÁN

.OH 0=P ^0H OH

DI Ễ

N

ĐÀ N

.O C 2H5 0 = P ^ - 0 C2H5

I.a

(a) II. b

+ C 2H5OH

OC 2H5 O = p ^ - O C 2H5 OH (b) III. c

/ O C 2H5 0 = P ^ 0 H OH (c) IV. a, b, c

38

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

\ Piridin ỵV— S 0 2C1 ?

s o 2- o c 2h 5

s o 2 c 2hỊ

Etylphenyl suníònat

EtyỊphenyl suníòn

(b)

(á)

Bằng cách nào dưới đâỵ có thể phân biệt được n-butanol và tert-butanol?

NG

9.60.

III. a và b

II. b

La

TP .Q UY

/j C2H5OH + (v

NH ƠN

Sản phẩm của phản ứng giữa benzensunfonyl clorua với etanol là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

9.59.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

a) Thử bằng dung diclji K 2Cr2Ơ7/H 2S0 4 , có màu xanh là H-butanol b) Thử bằng dung dịch ZnCl2, dung dịch nào tách thành hai lớp là tert-butanol I. a, b

n .b ,c

III. a ,c

IV. a , b ,c

Bằng cách nào dưới đky có thể phân biệt được /ĩ-butanol và b u t-2 -e n -l-o l CH3CH=CHCH2OH? I

00

B

9.61.

TR Ầ

N

c) Thử bằng dung d ịcị Br2/CCl4, dung dịch nào mất màu là tert- butanol

10

a) Thử bằng dung dịch K 2Cĩ207 /H 2S 0 4 , có màu xanh là 7í-butanol

A

b) Thử bằng dung dịch Z11CI2, dung dịch nào tách thành haiiớp ĩà b u t-2-enl- o l

Thuốc thử nào dưới đây có thể sử dụng để phân biệt nhanh phenol và H-butanol

9.63.

ILNa 2C 0 3

TO ÁN

I.NaOH

-L

9.62.

Í-

c) Thử bằng dung dịch Br2/CCl4, dung dịch nào mất màu là but- 2 - e n - l- o l I.a H. b III. c IV. a, b, c

III. NaH C0 3

IV. Na

Sản phẩm của phản ứng giữa phenol và Br2/H 2Ơ là chất nào dưới đây? ÒH

OH

J ^

OH

Br

DI Ễ

N

ĐÀ N

OH

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Sản phẩm của phản ứng giữa phenol và B ĩ 2/CS 2 lạ chất nào dưới đây? OH

OH

LI

LI

(a)

9.65.

OH

BrV ^ V Br

LI

Br

Br

Br

(b)

(c)

(d)

II. b

III. c

IV. d

ĐẠ O

La

I

NH ƠN

OH

TP .Q UY

9.64.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sản phẩm của phản ứng giữa anhiđrit axetic và phenol là chất nào dưới đây?

NG

OH

TR Ầ

N

NaOH > ?

+ (GH3C 0 )20

OH

OH

A

10

00

B

,COCH3

ỌCOCH 3

II. b

IV. a,b

Sản phẩm của phản ứng giữa benzoyl cloraa với p lenol là chất nào dưới đây? OH

-COC1

NaOH +

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

9.66.

III. c

-L

La

I

p -Hiđroxiaxetophenon Phenyl axetat (c) (b)

Í-

o-Hiđroxiaxetophenon (a)

COCH3

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

-CO—o

r

V

Phenyl benzoat

(b)

ĐẠ O

4-Hidroxiđiphenyl xeton (c) III. c

Sản phẩm của phản ứng 'chuyển vị Frizơ (Fries) sau là chất nào dưới đây?

9.67.

II.Ib

NG

La

TP .Q UY

2-Hidroxidiphenyl xeton

OH //

\

//

(a)

\

NH ƠN

HO

TR Ầ

N

Ọcị)CH3

00

10

Phenyl axetat

?

B

A1C13 (CS2)

I

A

OH

-L

TO ÁN

2-Hidroxiaxetophenon (a) [. a, b

^

'COCH 3

COCH 3

3-Hidroxiaxetophenon

4-Hidroxiaxetophenon

(b)

(c)

II. a, c

III. b, c

IV. a, b, c

Sản phẩm của phản ứng chuyển vị Claizen (Claisen) sau là chất nào dưới đây?

DI Ễ

N

ĐÀ N

9.68.

ỌH

J \

Í-

J-vX O ck

OH

ỌCHị>CH=CH2 200°c

41

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OH OH

OH

c h 2c h

ỡ-An]ylphenol

TP .Q UY

(b) II. b

III. c

COONa

150°c ———— ỉ 6 atm

(c)

COOH OH

H"

TR Ầ

Natri phenolat

AxitsaM ic

II. Tổng hợp Kon-be (Kolbe)

B

Tổng hợp Rai-mơ Ti-e-man (Reimer-Tiemann)

00

I.

OH

N

+ C 02

ĐẠ O

Phản ứng dưới đây có tên gọi là gì?

Ọ ‘ Na

=c h 2

p-Anlylphenol

NG

9.69.

c h 2c h

=c h 2

m-Anlylphenol

(a) La

NH ƠN

CH2CH=CH2

10

III. Phản ứng Lê-đơ-rơ Ma-na-sơ (Lederer-Manasse)

A

IV. Phản ứng Fri-đen Crap (Friedel-Cratfs)

TO ÁN

OH

Í-

Phản ứng dưới đây có tên gọi là gì?

-L

9.70.

ĐÀ N

+ CHCI3 + OH

I.

Tồng hợp Rai-mơ Ti-e-man

DI Ễ

N

II. Tổng hợp Kon-be

III. Phản ứng Lê-đơ-rơ Ma-naIV. Phản ứng Fri-đen Crap

42

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I.

ĐẠ O

R -C H O H Tổng hợp Rai-mơ Ti-è-man

II. Tổng hợp Kon-be

NG

III. Phản ứng Lê-đơ-rơ Mỉa-naIV. Phản ứng Fri-đen Crap

Sản phẩm của phản ứng sau ỉà chất nào dưới đây?

TR Ầ

N

9.72.

I

B

OH

1) NaOH 2) HC1

10

00

+ ClCH2COOH

Axit 2 ,4 -điclophenoxiaxetic

(b)

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

C1

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

OH

(c) [. a

I

II. b

III. c

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đâyI ,OH

ĐẠ O

9.73.

TP .Q UY

Axit 2 - hidroxi- 2,4- điclophenylaxetic

NG

n h 3, ( n h 4)2 s o 3

(3-Naphtol

00

B

TR Ầ

N

NHOH

(b)

III. c

Sản phẩm củà phản ứrig sau là chất nào dưới đây?

9.74.

II. b

A

[. a

(c)

10

(a)

TO ÁN

-L

Í-

,OH

Đimetyl suníàt

/

ĐÀ N

P-Naphtol

NaOH + (CH3 0 ) 2 S 0 2 - — u 9 H20

DI Ễ

N

2- Metoxinaphtalen

Đi-p-naphtyl suníàt

(a) [. a

0 \-S 0 ;

II. b

(b) III. a và b

44

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Gọi tên các chât sau đây: a) c 2H5OCH=CH2

b) Q H 5O Q H 5

1

NH ƠN

9.75.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

d)

TP .Q UY

CH3 C H -O —C 2ỈĨ5 c h

/

ĐẠ O

1) Điphenyl ête 2) Etylisopropyl ête

NG

3) Etyl a-naphtyl ête

4) Etylvinyl ête

N

9.76. Gọi tên các chất sau đâyj:

CH3 CH3\ b) c -------- c ' J \ X \ H 0 H

00

B

TR Ầ

I a) CH3CH2CH--— 4 H2 \ / o

CH2

d)

CXỈì 0

o

10

C H -j^C H 2

A

c) < f

Í-

1) c/s-2,3-Đimetyloxiran

-L

2) Stirenoxit (Phenyletilenoxit)

TO ÁN

3) Metylenxiclohexanoxit 4) 1,2-Butenoxit (1,2-epox ibutan)

ĐÀ N

9.77. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? (CH3)CHOH

DI Ễ

N

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

Na

CH3 CH2CH2Br

CH3CH2CH2OGH(CH3)2

(CH3 )2CH-0-CH(CH 3)2

Isopropyl n-propyl ête

Điisopropyl ête

(b)

(c)

n-Hexan (a) I. a

II b

III. c

IV. b, c 45

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.78.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đâyị? H2SO 4 đặc CH3 CH2CH2OH

(b)

I.a

II. b

III.

IV. a, b

C

ĐẠ O

Sản phẩm của các phản ứng sau là chất nào dưới đây?

I?I

COOH

/^ C H 3

ĩ

3 ớừ-but-2 -en

B

TR Ầ

c h

00

QH3

10

c

ĩ

3

Í-

c h

A

H......,

2)

1)

%

N

H ......

//

NG

CL I

TP .Q UY

CH3 CỊI -----CH2 \ / o Propenoxit (c)

CH3CH2CH2OCH2CH2CII3 Đipropyl ête

CH3CH=CH2 Propen (a)

9.79.

NH ƠN

đun nóng to thấp

-L

trans-but-2 -en

TO ÁN

/° \

H ýc CH3

/° \

-C--CH3 H

ch /ị

DI Ễ

N

ĐÀ N

íra«5 - 2 , 3 -Đimetyloxiran

I.

III. 1 , 2 - a

cỉ5-2,3-Đimetyloxiran 1 (b)

(a)

1 - a, 2 - b

CHj

II. 1 - b, 2 - a IV. 1,2 - b

46

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

>HíjI ?’ H— Ỹ~H

ỌH H JĨ

H

/H

u ' í 11 ; ỎH Etilenglicol (b)

Etilen (a) I.a

;c=ơ

H

TP .Q UY

C1

c h 2= c h 2

H

c h 2------ CH2

C1

Monocloetilen (c)

V

Etilenoxit

(d) IV. d

III. c

II.

CH3'

/

o

\

H -c /

...

0

j+ CH-ỉÕĩ

H Isobutilenoxit

10

CH3

CH3

------- CH2OH CH3 0 CH3

A

------- CH2OCH 3 ch3 oh

(b)

Í-

(a)

II. b

III. a, b

-L

I. a

H

B

GH3

TR Ầ

£

N

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

00

9.81.

NaOH -C1 — » ----- —► ? H20

ĐẠ O

H

NH ƠN

Sản phâm của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

NG

9.80.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sản phẩm của phản ứng ịsau là chất nào dưới đây?

TO ÁN

9.82.

ĐÀ N

H2C------ -CHCH 3 \ / o

DI Ễ

N

CH3OCH2-CHCH 3

If- CH3OH !

ư

CH3OCH2CH^— ^CH2

OH

I.a

OH

o

(a)

OCH 3

(c)

(b) III b

CH2— CHCH3

III. c

IV. b, c 47

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

C6H5MgBr +

H3Oh

CH2^— -^CH2

NH ƠN

9.83.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o CH2— CH2OMgBr

CH2v------ CH-Br \ / o

(a) I. a

(b) II. b

■(c)

III. c

Phản ứng mở vòng của etilenoxit ở trên xảy ra th eo cơ chế nào?

I. SN1

1

III.

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây

IV. E2

CH3 C—C:

CH3I

N

CH3 — CH^— - c h 2

TR Ầ

o

CH3CH-CH2-C=CCẸÍ3

B

c h 3c h - c h 2- c ^ c c h 3

OH (a)

OCH3

CH3CH-CH2CH3 OC^CCHs

00 10

II. b

A

I. a

(b)

(c) III. c

Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? c h 2— — c h 2

-L

Í-

9.86.

NG

9.85.

II. Sn2

ĐẠ O

9.84.

TP .Q UY

C6H5

CH2— c h 2o h I c 6h 5

nh3 o CH2,------ ;CH2 - — — ----------- ------ ► ? / o

ĐÀ N

TO ÁN

\

OCH2CH]

DI Ễ

N

H0 CH2CH2-NH-CH2CH2 0 H

I. a

m

N -O C H 2CH3

\

OCH2CH3

(a)

(b) II. b

OCH2CH3

!

OCH2CH3

(c)

III. c

48

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.23.

I

9.2. III

9.24.

II

9.3. a - 3, b - 2 , c - 4,cỊ - 1

9.25.

III

9.4. a - 4, b - 3, c - 1,d - 2, e - 5

9.26.1

9.5. II

9.27.

9.6. II

I

9.28. III 9.29.

9.8. II

9.30,.

HƯ TR Ầ

9.10. II

B

9.11. II

10

9.36. III 9.37. IIÍ

-L

Í-

9.15. II

9.33.1

9.35. II

A

9.13. a - 5, b - 4, c - 3, d - 2 , e - 1 9.14.1

9.32. III

9.34.1

00

9.12.1

TO ÁN

9.38.1

9.39. IV

9.18. IV

9.40.1

ĐÀ N

9.17. II

9.19. Ill

N

II

9.31.1

N

9.9.1

DI Ễ

III

NG

9.7. III

9.16. Ill

IV

TP .Q UY

9.1. a - 4, b - 3, c - 1,4 - 6 , e- 2, f - 5

NH ƠN

Trả lời bài tập ch ư ơn g 9

ĐẠ O

D.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.

9.41.1

9.20. II

9.42. IV

9.21.1

9.43. IV

9.22. II

9.44. II

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

9l66.1

9.46. II

9Ỉ67. II

9.47.1

68.1

9.48. IV

69. II

9.49.1

70.1

9.50. II

9.71.

Ill

72. II

9.52. II

73.11

9.53. Ill

74.1

NG

ĐẠ O

9.51.1

TP .Q UY

9.45. II

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

9.54.1

9.75. a - 4 , b - l , c - 3 , d - 2

TR Ầ

N

9.55. Ill 9.56. II

9.77.

II

9J78. II

00

B

9.57. IV

76. a - 4, b - 1, c - 2, d - 3

10

9.58. IV

80. IV

A

9.59. II

79. II

9.60.1

-L

TO ÁN

9.62.1

Í-

9.61. Ill

81.11 82. Ill 9.83.

Ill

9.Ị84. II

9.64.1

9.85.

ĐÀ N

9.63. IV

9.86.1

DI Ễ

N

9.65. Ill

II

50

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP .Q UY

Chương 10 Anđehit và xeton

Câu tạo và danh pháp

NG

10.1

ĐẠ O

LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Cẩu tạo của nhóm cacbonyl >c=0

1)

TR Ầ

N

Nguyên tử c laỉ hoá sp2, tạo 3 liên kết ơ và một liên kết n với nguyên tử o . Do độ âm điện của o lớn hon nên xuất hiện trung tâm điện tích dương ở c và điện tích âm ở o , đồng thời nguyên tử o còn 2 cặp electron không liên kết.

+r \ ô ' 0

121,70 ( /i, ) 121,70 / O f H H 116,50

Í-

2) Danh pháp

A

10

€ —

00

B

v

TO ÁN

-L

Gọi tên theo IUPAC, anđehit có đuôi “al”, xeton có đuôi “on”, ngoài ra còn gọi theo tên thông dụng như sau: Tên thông dụng

CH3CHO

Etanal

Anđehit axetic

CH3CH2CHO

Propanal

Anđehit propionic

CH3CH2CH2CHO

Butanal

Anđehit butyric

(CH3)2CHCHO

2-Metylpropanal

Anđehit isobutyric

CH3COCH3

Propanon

Axeton

CH3CH2COCH3

Butanon

Etyl metyl xeton

CH 2CH CO CH 2CH 3

P e n t-l-e n -3 -o n

DI Ễ

N

ĐÀ N

IƯPAC

...................

.............................

1 - .......—

Etyl vinyl xeton

5,1

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Benzandehit

Metylphenylxeton

Axetophenon

rcH3

NH ƠN

Benzandehit

■CHO

c

TP .Q UY

0

Xiclopentanon

Xiclohex-2-enon

o

1,4-Benzoquinon

10

00

B

TR Ầ

N

o

NG

ĐẠ O

Xiclohexanon

A

o

Í-

3) Đồng phân cấu tạo

TO ÁN

Propanal

-L

CH3 CH2CH=0

CH3 CCH3

O Axeton

4) Đồng phân hình học

DI Ễ

N

ĐÀ N

CH, 3\ H

/

c =— c

CHO

/ \ H

cz's-But-2-ei>l-al

H

CHi

c==c H

/

;

\

CHO

trans-But-^-en‐ 1 -al

52

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

5) Đồng phân quang học

...miC

CH2CH3

/ ch3

CH3

(S)-2-Metylbutanal

(R)-2-Metylbutanal .2

H

CH3CH2

P h ư ơn g pháp điều chế i

ĐẠ O

1) Oxỉ hoá ancol bậc 1 cho anđehỉt, ancol bậc 2 cho xeton

NG

KMn0 4 I CH3CH2OH----------- ► CH3CH=0 Axetanđehit Etanol

TR Ầ

Axeton

N

KM11O4 CH3CHOH ------------► CH3CCH3 CH3 Butan-2-ol

TP .Q UY

H

NH ƠN

CHO

CHO

00

B

2) Oxỉ hoá ankyl benzen ẹho anđehỉt hay ankylbenzen phản ứng vói NBS rồi thuỷ phấn cho xetởn

! ____ H20 ẠrCBr2CH3 — =-► Ar-(^-CH3

A

NBS

O

Í-

Ar-CH2CH3

10

Cr0 3 Ar-CH3 ------ArCHO

TO ÁN

-L

\ c Ả2—CỌ N-Br N-Bromsucxinimii (NBS) c ^2—CO

ĐÀ N

3) Khử ỉtoá clorua axií bằng H2/Pd (khử hoá Rô-zân-mun (Rosenmuncl))

Ar -COC1

H2/ Pd/CSj

■> ArCHO

DI Ễ

N

4) Axyl hoá hay hiđro/omyl hoá anken

j Co 2(CO)g _ . t H '' RCH=CH2+ c o + H2 ------—-----► RCH2CH2CHO + RCHCHO

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

b f3 Ị I „ -HC1 RCH=CH2 + R'-fi-Cl — > R'-C-CH2-CHCi

n R'-C-CH=CH2R

NH ƠN

o

_ R -C -C H

H gS0 4

+ H20

R -r

cH 3 R=H, ankyl

ĐẠ O

° 6) Phản ứng ghép mạch

o

0

TR Ầ

0

+2LÌOH

N

R’~ C— OH + 2R-LÌ -> R '-C — R + RH

Litidiankyl cuprat

NG

R—^ — C1 + R'2CuLi--------- ► o

TP .Q UY

5) Cộng hợp H20 vào ahkỉn

B

1) Đietylete C—N — - > 2) H30 +

^ - c 6h 5 + n h 4h

00

C6H5MgBr +

A

10

0

7) Phản ứng chuyển vịpínacol-pỉnacolon

Í-

I

-L

ỹ H3 ỹ H3 If ỸH3 CH3— ỹ ---- C -C H 3 — — > C H — Ỹ----^ -C ỊH 3 OH 0

Pinacol

Pinacolon

TO ÁN

OH OH

ĐÀ N

8) Phản ứng axyl hoả aren (theo Fri-đen Crap)

DI Ễ

N

[ ^

ì

AICI3 khan + (CH3C 0 )20 ------ --- ------ ► cs2 Anhiđrit axetic Axetophenon

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

10.3

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tính chất hoá học

NH ƠN

1) Oxỉ hoả anđehit, xeton thành axít

0 © © R— C —H +2Ag(NH3)2! + 3 0 H — ► RCOO + 2 H 20

© + 4NH 3 + 2Ag

TP .Q UY

o Anđehit RCH2—C— CH2R'

*

RCOOH + R’CH2COOH + RCH2COOH + R'COOH

ĐẠ O

0 Xeton

R\ \_ _ NaBH 4 ,c = 0 , 7 .'7 > CH—OH ,/ hay LiAIH 4. R , / R' H?/Pt

TR Ầ

N

a)

R

NG

2) Khử hoả nhóm > c ~ 0 về ancol VÀ! metylen

Ancol

Xeton

B

Cơ chế phản ứng khử hoá

R

00

R\ s(-> ./C -0 + R

R

10

h-b h3

A

R

\h CHOJB //1

20

h

R\ _

Zn/HC I>

TO ÁN

R

_ c —o

-L

b)

Í-

R'

Xeton

(-) /C H -O B H 3

4

3 / C —o ------ ►

/ C H — OH

+

(HO)4B

R\ ]CỈỈ2 (Khử hoá Clemensen) R

Hiđrocacbon

ĐÀ N

Có thể dùng tác nhân khử hoá là NH 2NH 2+KOH (khử hoá Kishner-Wolff), ví dụ:

o

DI Ễ

N

/jV c C H z C H ;

I h 2n n h

2,

k o h

Trietilenglycọl,

Etylphenylxeton

175°c

{ 3

- c h 2c h 2 c h 3

n-Propylbenzen (82%)

3) Phản ứng tư oxỉ hoá-khử của anđehỉt (phản ứng Can-ni-za-rô (Cannizzaro))

50% NaOH 1 2RCHO

RCOOH + RCH2OH 55

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

4) Phản ứng cộng hợp nucleophin

$ỉjx

Nu:

+

1

* 5(+)0

Electrophin

Nucleophin

J sp3 „ 0

I

Ị Nu

Nu

i:0H

Trạng thái chuyển tiếp

Nu: có thể là R của RMgX, H của NaBH4, CN , RNH2. a) Cộng hợp cơ magie:

...................... V

. . . Phenylmagie bromua

C6H5 c 6h 5 Metylphenylcacbinol

C«Hj

o ,0 +

HCN

— >

I

„0

H

C H 3‐C — o

H

ỈN

TR Ầ

H

— —f

N

CH3‐ <

M

_

b) Cộng hợp xianua HCN: ^

"

NG

. . , ,H Axetanđehit

+HÁ

* CH3—Ỹ—OMgBr2 > CH3-C— OH + Mg(OH)Br

+ C6H5MgBr

ĐẠ O

,p

CH3- C ;

NH ƠN

I

e

TP .Q UY

\ ô +p * ô £ r = 0

Axetanđehit

C H 3‐C — OH

I

L CN

a-Hiđroxipropionitril

00

B

c) Cộng hợp RNH2:

II

10

\ S +P * S '

■HO

N—R

-C ^ N —R

OH H

A

'"-‘- = 0 + =NH2R

R = -OH>C=N-OH (oxim)

-L

Í-

R = -NHC6H5>C=N-NH-C6H5 (phenylhidrazon) R = -NHCONH2>C=N-CONH2 (semicacbazon)

TO ÁN

R = -NHCSNH2>C=N-NHCSNH2 (thiosemicacbazit) Hiệu ứng chuyển dịch electron ở semicacbazit (thiọsemicacbazit cũng vậy!) như sau: rĩ*

••

••

- c - nh - nh2 f y

ĐÀ N

h 2n

S--

DI Ễ

N

H2N—C - N H —NH2 ru

h 2n

= c —í | h - n h 2 o'

••

H2N —

+ h

- nh2

l_ o

56

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

V í dụ:

H2N —NH—C6H5

+

Benzandehit

etanol

C6ỈỈ5— CH= N —NH—C6H5

Pheriylhidrazin

Benzylidenphenylhidrazon

+ H2N —NH—c —NH2 2

11

2

etanol 0

»•

h 3C ^

Phenylaxetanđehit

NG HƯ

+

/ i I H—N V

2

o

00

B

TR Ầ

Piperiđin

ỌH I

/

r

C6H5CH2CH—N

N

C6H5CH2CH

II

Axetonsemicacbazon

Phản ứng với amin bậc 2 cbỊo enamin: o II

_

/ C H = N —NH—c —NH2

0 Semicacbazit

Axeton •

CH3—G H = N —OH Axetoxim

ĐẠ O

h 3c ^

>c = 0

HoO

H2ĩỊj—OH Hiđroxilamin

NH ƠN

C6H5—CH= 0

+

TP .Q UY

CH3—CH= 0 Axetanđehit

-HoO

/

C6H5C H = C H —N V

10

Enamin

A

d) Cộng hợp bisunfit Na^ỉS03: R

©

0

H

^0 3Na -

> R— ỷ — OH H

TO ÁN

-L

Í-

ỵ C— Q + Na ĨIS0 3 H

© 2 -> R— <p— OH + S0 3

e) Cộng hợp ancol:

+ 2R'OH H3O

OR' Axetal

f) Cộng họp lựa chọn lập thể vào nhóm cacbonyl:

DI Ễ

N

ĐÀ N

H I R—c = 0

Cộng hợp nucleophin vào nhóm cacbonyl đôi khi cho hỗn hợp sản phẩm lập thể. Ví dụ khử hoá 7,7-đimetylbixi|clo[2,2,l}heptan-2-on bằng NaBELị dưới đây cho hỗn hợp sản phẩm exo- và enđo-7,7-đimẽtylbixiclo[2,2,l]heptan-2-ol: 57

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

7,7-Đimetylbixiclo [2 ,2 , 1 ]heptan-2 -on

exo-7,7-Đimetylbixiclo [2 ,2 , 1 ]heptan-2 -ol

NH ƠN

+

enđo-7,7 -Đimetylbixiclo [2 ,2 , 1 ]heptan-2 -oĩ

TP .Q UY

Nguyên nhân là do nguyên tử H của (_)BH4 tấn công cả vào hai phía mặt phẳng của nhóm >c=0:

NG

ĐẠ O

—B

_ © I © [(C 6H5)3Pi-C H R 2]aF

Xriphenylphotphin Ankyl bromua

N

R2CHBr

TR Ầ

(C 6H5)3P +

5) Phản ứng Vỉt-tíc (Wittig) tẩn công của ylừ vào ankehỉt, xeíott cho anken

© 0 (C 6H5)3P --C R 2

B

00

10 /R '

A

© Q.

R” Anđehit, xeton

Metylentriphenyl photphoran

,R' -> R2C=Cn

©

0

+ (C6H5)3 P - 0 R"

Anken

-L

Í-

Ylit

-CóH6 -LBr

(C6H5) 3P = C R 2

Triphenylphotphoni (Ylit)

(C6H5)3P— c r 2 + 0 = c

+ L1C6H5

6) Ankyl hoá của anion enolat

ĐÀ N

TO ÁN

Các anđehit, xeton có nhóm CH ở vị trí a, có mặt bázơ chuyển thành anion enolat, phản ứng với ankylhalogen cho dẫn xuất a-ankyl của anđehit, xeton:

Ọ II

DI Ễ

N

r 2c h — CR’

- (-)

lỌl bazơ

Anđehit hay xeton

I

r 2c = C R ' Anion enolat

R"X Sm2

II R2C — CR'

J R"

Đẫn xuất a-ankyl của anđehit, xeton

58

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

II

II

ọII ọII

k 2c o 3

c h 3c c h 2c c h 3

+

CH3I

NH ƠN

Ví dụ: Ọ

CH3 CCHCCH3 I CH3

Metyliođua 3-Metyl-2,4-pentan-2,4-đion I 7) Cộng hợp liên hợp của tác nhân cơ đồng vào hợp chat cacbonyl chưa bão hoà cty p Ọ Ọ \\ 1) Đietylête LiCuR'2 R 2CCH2CR' R,C = CH— C —R' + 2 )H 20 R" Anđehit hay xeton Anđehit, xeton Liti điankylcuprat ankyl hoá ở vị trí p chưa bão hoà a , p

NG

ĐẠ O

TP .Q UY

Pent.an-2,4-đion

o

I LiCu(CH3)2

TR Ầ

+

N

Ví dụ: o

CH,

3,3-Đimetylxiclohexanon

Liti đimetylcuprat

B

3-Metylxiclohex-2-enon

CH3 CH3

2 ) H20

00

8) Cộng họp cacbanion ị ào xeton chưa bão hoà a, p

H \ 4/ C H 3

/

+

A

10

o

o

VII-'

KOH

CH2=CHCCH 3

0 ru í P 3 II c h 2 c h 2c c h 3

o

Metylvinylxeton

-L

Í-

2-Metylxiclohexan1,3-đion

^

o II

O

Y. / ° + pels

ĐÀ N

C \

TO ÁN

9) Phản ứng chuyển hoằ thành đẫn xuất đihalogen

N

Xiclopentanon

+ POCI3

1,1 -Đicloxiclọpentan ,F

+ SF4

DI Ễ

'C1

Xiclohexanon

F

+ SOF2

1,1 -Điíloxiclohexan 59

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

10) Phản ứng thế electrophỉn vào vòng benzen cho sản phẩm thế meta

Br

ĐẠ O

^

TP .Q UY

o

R

Phản ứng xảy ra khó hơn thế electrophin vào benzen chưa thế vì nhóm >c=0 kéo electron ở vòng ra làm nghèo mật độ electron ở vòng thơm và định hướng meta.

NG

11) Tautome hoáxeto-enol

Nguyên tử cacbon ở cạnh nhóm cacbonyl được gọi là nguyên tử cacbon-a và nguyên tử H nối vời cacbon-a là hiđro-a: I

TR Ầ

N

Hiđro a

B

Cacbon a

c=0 đã làm pậân cực mạnh liên kết a c -

+ :A ===

o

:ộ:

c h 3- c - c h 2

L CH3 - C = C H 2

Anion enolat

-L

Í-

^T \ CH3 —C—CH2—H

rọ ^ II

A

10

00

Do hiệu ứng kéo electron của nhóm dẫn đến dạng anion enolat:

H

+ H -A

H

TO ÁN

ỌH i 2 + A CH3 - Ò'=_C H

DI Ễ

N

ĐÀ N

Dạng tautome xeto-enol xuât hiện ởp-đixeton như 1 ,3 -xiclohexanđion cho hai dạng xeto-enol (dạng enol chiếm tỷ lệ cao hơn): ì o " o

'0

xeto

^

1

OH

enol 1,3-Xicíohexanđion

60

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Axẻtylaxeton cũng cho cân bằng tautome tương tự:

101

c h 3- c —c h = c - c h 3 H I o ÒH

10 1

NH ƠN

CH3- C - C H 2- C - C H 3 II II

Dạng enol (85%)

Dạng xeto (15%)

12)

TP .Q UY

Ạxetylaxeton

Phản ứng ở nguyên tử cacbon-a

a) Phản ứng trao đổi đơteri, ví dụ:

0 +

■ìí

-

CD 3- C - C D 3

6D20

Axeton-d6

+

6 HOD

NG

Axeton

ĐẠ O

o ìl CH3- C - C H 3

b) Phản ứng a-halogen hoá ở anđehit, xeton, ví dụ:

0

0

CH3 COOH

Bít

II

► C6H5 —C—CH2Br

+

HBr

TR Ầ

+

N

Ì1 C6H5- C - C H 3

a-Bromaxetophenon

Axetophenon

00

B

c) Phản ứng ngưng tụ Cláisen giữa anđehit và xeton: Ọ

10

ĩ

CH3- C - C H 3

------- ----30°c

A

C6H5- C H = 0

NaOH, H20

Axeton

Phenyl-3-buten-2-on (83%)

Í-

Cơ chế:

o

ọ s c h 2- c - c 6h 5

Axetophenon

Enolat axetophenon

-L

Ọ \\ H - C H 2- C - C 6H5

TO ÁN

HO

C6H5- CH= C H - C—CH3

Benzandehit

o

ìf

o

ĐÀ N

Ọ ọ +H ĩ -h 2 ° y c 6h 5- c h + ĩCH2 —C—c óHy — ^ . c 6h 5—c h c h 2c —c 6h 5 —^ c 6h 5c h = c h c c 6h 5 0H Phenyl-3 -buten-2-on

DI Ễ

N

Benzandehit

10.4

Quinọn Đixeton vòng có nối đôi liên họp có tên gọi chung là quinon như các chất sau:

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o 1 ,4-Benzoquinon

0

1,4-Naphtoqumon (p-Naphto quinon) vàng tn c = 125°C

(p-Benzoquinon) vàng chanh tnc ‐ 1 16°c

Anthraquinon vàng tnc = 286°C

NH +2H20

H2 S 0 4

-2NH,

OH ‘

-2H

------NH

NHo l,4-Benzoquinon p-Benzoquinonđiamin p-Phenylenđiamin o

NG

1,4-Hiđroquínon OH

ĐẠ O

K2 Cr2 0 7

NHo

1)

TP .Q UY

1,2-Benzoquinon (o-Benzoquinon) màu đỏ Phân huỷ ở 60°c Điều chế: OH

o

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

K2 Cr2 0 7

N

----

2)

TR Ầ

h 2s o 4

Catechol

B

1,2-Benzoquinon

00

K2 Cr2 0 7 /H2 S 0 4

-------hay Cr03, 50-100°C

Anthraxen

A

10

3)

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

Anthraquinon Một số dẫn xuất của quinon có ý nghĩa quan trọng như phẩm màu phenol xanh, thuốc nhuộm kim loại alizarin, vitamin Ki có tác dụng cầm máu:

o

N DI Ễ

CH,

CHi

■ ‘ “ ĩ " Kị " ™ Vitamin

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

L

’ 1 ™ 1' ™

1'

CH,

H l T C H ’ " C H l"

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A.

C ấu tạo và danh pháp Gọi tên các chất sau đây theo danh pháp IUPAC và tên thông dụng: a) CH3CHO

b) (CH 3)2CHCH2CHO

d)C H 2=CH-CHO

e) HCHO

c

1) Prop-2-enal, acrolein 2) Benzen cacbanđehit, benzandehit

4) Etanal, axetanđehit

NG

5) Metanầl, anđehit fomic

Gọi tên các chất sau đây theo danh pháp IƯPAC và tên thông dụng: a) CH3COCH3

b) CH3CH2CH2COCH2CH3

c) CH2-CH-COCH 2CH3

d) C6H 5COCH3

N

1 0 .2 .

C6H5CHO

ĐẠ O

3) 3-Metylbutanal, isopentanal

)

TP .Q UY

10.1.

NH ƠN

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

TR Ầ

1) Propanon, axeton 2 ) 1-Axetylbenzen, axetophenon

00

B

3) P e n t-l-en -3 -o n , etyl vinyl xeton

Gọi tên các chất sau đây theo danh pháp IUPAC và tên thông dụng:

A

10.3.

10

4) Hexan-3-on, etyỉ propyl xeton

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

,0

(b) CHO

(c)

1) 3-Bromxicloheptylcacbanđehit 2) Xiclohexanon 3) 3-M etylxiclohex-2,4-đien-l-on 4) Etyl xiclopentyl xeton

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

10.4.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I. a

10.5.

II. b

TP .Q UY

NH ƠN

Sơ đồ cấu tạo electron nào dưới đây là của nhóm cacbonyl > C - 0 ở anđehit và xeton?

III. c

o 118,60

1 2 1 ,4 0 /^ ' ^ 1 2 1 ,4 0

Lbr

I.

c h

3'

ch3

N

Axeton

TR Ầ

CH3' Axetanđehit

c

‘H

123,90/

NG

o

ĐẠ O

Hãy giải thích tại sao góc ZCCO và ZHCO ở axetanđehit không bằng nhau như trong công thức cấu tạo ở dưới?

Do hiệu ứng lập thể của CH3 gây nên

B

II. Do lực tương tác giữa electron của CH3 và o lớ n hơn giữa H và o .

00

III. Do hiệu ứng cảm ứng +1 của CH3 lớn hơn của H.

10.6.

C=Q:

/

0:0

Í-

-

-

Hiệu ứng chuyển dịch electron.

-L

I.

\

A

10

Sơ đồ dưới đây biểu diễn hiện tượng gì?

TO ÁN

II. Hai dạng tautome. III. Hai dạng cộng hưởng. Hãy giải thích tại sao thiêu nhiệt của butanal cao hơn thiêu nhiệt của butanon như cho dưới đây?

ĐÀ N

10.7.

DI Ễ

N

I.

CH3CH2CH2CHO

AH° = -2475kJ/m ol(-59U kcal/m ol)

CH3CH2COCH3

AH° = -2442kJ/mol (-584,2kcal/mol)

Do hiệụ ứng cảm ứng của -C H 3 gây ra làm bên vững hoá nhóm > c = 0 .

II. Do hiệu ứng siêu liên hợp của -C H 3 gây ra làm bền vững hoá nhóm

>c=0.

64

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.8.

C5H 1oO có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anđehit và xeton?

CsHsO có bao nhiêu đồníg phân cấu tạo của xeton?

IV. 9

III. 8

II.

1.6

TP .Q UY

10.9.

IV. 9

III. 8

II.

1.6

10.10. Hãy chỉ ra cấu hình tuyệt đối R,s của hai công thức sau:

Br,„

"'IIIẰ

h 3c

Xn CH=0

NG

h

2- c lo- 3 -hidroxipropanal (b)

2-BrompropanaI

s

s, b -

R

II. a -

TR Ầ

a - R, b -

N

(à) I.

ĐẠ O

C1 HOCH2 .... I "'C

CHO

NH ƠN

III. Do hiệu ứng cảm ứng và siêu liên họp của -C H 3 đều làm bền vững hoá nhóm >0 0 .

B

III: a - R, b - R

00

IV. a - s , b - s

10

10.11. Cho biết cặp công thức nào dưới đây là (1) đồng nhất; (2) đồng phân đối

A

quang?

Í-

CHO

-L

H ..... H / HO CII?

Br

TO ÁN ĐÀ N N

(b) Br

/

'Br

111C, c h 3-"""'y

'CHO

H O C Ii/

(d)

(c) 1 - a, b; 2 - c, d

II. 1 - c, d; 2 - a, b

III. 1 - a, c; 2 - b, d

IV. 1 - b , d; 2 - a, c

I.

CHO

/

CHO

HOCH 2 ...' ỹ

DI Ễ

HOCH 2 ....../ \ H

(a)

c h

Br

65

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.12. Các anđehit và xeton nào dưới đây có đồng phân đối quang? COCH3

H - ệ — OH

I

ch3

Br— C—CH3

Br— ệ - r i

I

CHO

ch3

ch3

(b)

(c)

(d)

(a) I. a, b

COCII 3

II. c ,d

III. a, c

IV. b, d

10.13. Các hợp chất nào dưới đây ở dạng meso? CHO

I

H—ộ —OH

H—C—OH

H—ộ —OH

H —ệ —OH

I

I

I " H - C —OH HO—Ọ— H

I

(b)

(c)

II. c, d

TR Ầ

CHO

(a) I. a, b

I

CHO

N

CH2OH

CH2OH

ĐẠ O

CHO

H —ệ — OH

ĩ

HO—ệ —H

NG

CH2OH

NH ƠN

CHO I H -C -O H

TP .Q UY

CHO

III. a, c

I

c h 2o h

(d) IV. b, d

Í-

A

10

00

B

10.14. Hợp chất dưới đây có bao nhiêu đồng phân lập thể?

IV. 32

-L

1.4

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

10.15. Dạng nào của anđehit lactic dưới đây là dạng R?

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(1) D(+)-glixeranđehit (2) L(-)-glixeranđehit

CHO

I

HO—ệ —H

I

.■

HO

CH2OH

.... H

■ (d)

(c)

(b)

/

c h 2o h

1 - a, d; 2 - b, c

NG

L,

À

H

CH2OH

c h 2o h

(a)

OH

H-

ĐẠ O

CHO

TP .Q UY

CHO

CHO

NH ƠN

10.16. Cho biết công thức nào dưới đây là:

II. 1 - b, c; 2 - a, đ

III. 1 - b, d; 2 - a, c

N

IV. 1 - a, b; 2 - c, đ

10 A

Kf

loãng

( 1 )?

+ Br2

(2) ?

1

TO ÁN

CH3- c

-L

C 2H5

Í-

Ọ2H5 I CH3 — ệ —H I C 6H5— c = 0

00

B

TR Ầ

10.17. Sổc-Butyl phenyl xeton C6H 5COCH(CH3)C 2H5 là chất quang hoạt, tuy nhiên trong môi trường axit loãng nó trở thành chất không quang hoạt, nhưng khi có mặt Br2 nó lại chuyển thành chất quang hoạt. Cho biết đó là chất nào dưới đây?

0

ĐÀ N

c 6h 5- ■C—H

DI Ễ

N

I.

(a)

c 2h 5 I CH3- -ộ —Br C 2H5 I c h 3— C CốH5- - ệ —Br 11 I ỎH C 6H5— C—OH (b)

(c)

C2H5 CH3 — Ọ— Br I C 6H5— c = 0 . (d)

1 - a, 2 - c

II. 1 - b, 2 - d III. 1 - b, 2 - c IV. 1 - a, 2 - d 67

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.18. Cho biết cấu hình tuyệt đối của (+)-carvon và (-)-carvon dưới đây: CH3

TP .Q UY

NH ƠN

o

H3C (-)-carvon ■(a) a - R, b-

II. a -

s, b -

(b)

s

ĐẠ O

I.

(+)-carvon

R

s, b- s

IV. a -

NG

III. a - R, b -- R

P hư ơng p háp điều chế

10.19.

Axetanđehit CH 3CHO có thể điều chế được từ phương pháp nào dưới đây?

A

H ,0 +

10

HgSQ 4

(b) HC—CH

B

K 2Cr2 0 7 /H2SÓ4 — V

00

(a) CH3 CH2OH

TR Ầ

N

B.

HíO

Í-

(c) CH3 C = N

TO ÁN

-L

(d) H2C=CH2 + 02 I. a,b

N

(a) C 6H5CH3

DI Ễ

------------------- ì

h 20

II. b ,c

HI. ị d

IV. b, d

Benzandehit C 6H5CHO có thể điều chế đượe từ phương pháp nào dưới đây?

ĐÀ N

10.20.

PdCt, CuCl2 ----------------------- —

(b) C 6H5CH3

Cl2

H20

A

OH

Cl2/Fe H20 > — í— OH

68

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

KM ĩi0 4

_ _ _ _ _ _ Ị_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NH ƠN

(c) C 6H5CH2OH

C 5ri5N .C r0 3 (d) C 6H5CH2OH — I. a, b

II. c, d

III. b ,c

IV. a, d

TP .Q UY

cụ2cì2

10.21. Axetophenon C6H5COCH3 có thể điều chế được từ phưcmg pháp nào dưới đây?

ĐẠ O

A1C1.3 AICI3

(b) C 6H5CHO + CY. iCl-

NG

(a) C 6H6 + CH3 COCI

ete

(c) C 6H5C0C1 + CH3MgI-

TR Ầ

II. c, d

III. a, d

IV. b, c

B

I. a, b

N

H gS0 4 (d) C 6H5C = C H + E >0

10

00

10.22. Chất nào là sản phẩm của phản ứng sau?

BF3

A

RCOC1 + H 2 C=CEoị'

I. a

N

1

DI Ễ

Í-

(c) II. b

III. c

Chất nàolà sản phẩm của phản ứng sau?

ĐÀ N

10.23.

CH 2 -CH-C-R lĩ C1 Ồ O

Ịb )

TO ÁN

(a )

RCCH=CHR'

-L

RCCH 2 CHR' lí I O Cl

R'

) CH 3 CH 2 C = C H

2) CH 3 C = C C H 3

H30 +, H gS0 4 BH3AHF

H20 2 -OH

Co(CO )8 3) CH 3 CH=CH 2 + C ộ + H2 -----

69

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH3CH-CH0

CH3 CH2-C-CH 3

ch3

I o

Isobutanal (b)

Butanal (a) I.

Butanon (c)

NH ƠN

CH3 CH2CH2CHO

1 - a, c; 2 - c; 3 - b

TP .Q UY

II. 1 - c; 2 - c; 3 - a, b III. 1 - a; 2 - a; 3 - b, c IV. 1 - b; 2 - a, c; 3 - a

ĐẠ O

10.24. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? CốH5CH2COC1 + (CH3CH2)2CiiLi------- »

NG

Liti đietylcuprat

Clorua phenylaxetic

C6H5CH2CHCH2CH3

C6H5CH2CCH2CH3

OH 2 - Phenylbutan- 2- ol

TR Ầ

N

O Benzyletyl xeton

(b)

(a)

B

II. b

III. a vàb

00

I. a

CH3 + CO + HC1

//

CuCl AlCl/

-L

Í-

\

A

10

10.25. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

TO ÁN

CH2CHO

CHO

Jk ĐÀ N

CHO CHO

V

CH3 p-MetyIbenzanđehit (d)

DI Ễ

N

Phenylaxetanđehit o-Metylbenzanđehit m -ivietylbenzandehit (a) (b) (c) La

II. b

III.

IV. d

70

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ZnCl2

H30

TP .Q UY

HC1

^ ^ /C H 2r HO,

ĩ

OH

HO.

RCH2— o

I

(a)

OH

(d)

(c)

N

(b) II. b

TR Ầ

I. a

NG

Òh

ĐẠ O

, c — CH2R

o

NH ƠN

10.26. Sản phẩm nào thu được qua phản ứng sau?

III. c

IV. d

B

10.27. Sản phẩm nào thu được qua phản ứng sau?

A

10

00

OH

ZnCl2

ĐÀ N

TO ÁN

CHO

-L

Í-

'OH

HCN

(a)

N

I.a

CHO

CHO

,OH

HCL

OH (b) I

II

HO'

^

^OH

'O H

(d)

(c) III. c

IV. d

DI Ễ

10.28. Chất nào là sản phẩm chinh của phản ứng sau? (CH3CH2CH2)2CuLi +

CH3CH2CO CI‐‐‐‐‐‐‐‐C ?

71

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

c h 3c h 2c —CCH2GH3 J Ị o o (b) I

(a) I. a

II. b

CH3 CH2CH2CCH2CH3 11 o (c)

111. c

10.29. Hoàn thành phản ứng sau: 1) Ete

+ CốH5MgBr

2)H20

'0

(3) C6H5CH2COOH

(2) C 6H5CH2CHO

ĐẠ O

(1) C 6H5CH2CH2OH I.

CrCVpiriđin A -------- — ----- -► B

TP .Q UY

CH2--------C fí2

NH ƠN

CH3 CH2CH2CH2CH2CH3

A - 1; B - 2

II. A - 1; B - 3

NG

III. A - 2; B - 3

N

Qiùnolin

(b) C6H5CH2CH2CHO (c) C 6H5CH2CH2COOH

B

(a) C 6H5CH2CH2CH2 0 H I. a

Pd/C

TR Ầ

C 6H5CH2CH2C 0 C 1 + H2

10.30. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

III. c

00

II. b

IV. a, b

10

10.31. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

CH3CHCOCI

A

LLAJH4

LBAH

? (2 )

Í-

CH3

? ( 1)

-L

LBAH= Liti ừi-?-butoxialumin hiđroxit

TO ÁN

CH3CHCHO

CH3 CHCH2OH

CH3CHC H[3

ch3

ch3

(a)

(b)

(c)

ĐÀ N

CH3

I.

1 - a, 2 - b

DI Ễ

N

II. 1 - b , 2 - a III. 1 - a, 2 - c IV. 1 - b, 2 - c

72

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

10.32. Sàn 'phẩm cùa phản ứng sau là chất nào dưới đây? C6H5C0C1 + (CH3 CH=CHCH2)2LiCu — -----*- ? C 6H5C 0 CH2CH=CHCH3 c 6h 5c o c o c 6h 5

CH3CH=CHCH2CH2CH=CHCH3

(b)

I.a

(c)

II. b

TP .Q UY

(a)

III. c

10.33. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

H2S 0 4 CH 3 CHCHCH 3 — 4 - — ► ?

NG

HO OH

CH3 -O C H C H 3

C H 3‐C H ‐C H C H 2

OH

OH (b)

TR Ầ

N

(a)

c h 2= c h - c h = c h 2

CH 3 -C -CH 2 -CH 3

(d)

II.Ịb Ị

III. c

IV. d

10

La

00

B

O (c)

A

10.34. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

Í-

LiA]H4 CH2=CH-CH 2-COOCH 3 ----- ----- ►?

-L

CH2=CH-CH2-CH20 H

CH2C H -C H r CHO (b)

TO ÁN

(a)

CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH

(c)

(d)

ĐÀ N

CH 3 CH2 CH 2 COOCE

La

III b

III. c

IV. d

DI Ễ

N

10.35. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

-c=c-

h 2 s o 4/h 2o H gS0 4

73

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

| -

OH

o

ch

2-

-CH—CHOH OH (c)

(b)

(a) I. a

II. b

III.

IV. b, c

TP .Q UY

10.36. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? CH3 (CH2)5COCl + (CH3) 2CuLi— ------- * Liti đữnetylcuprat

I

I CH3 (CH2) 5C—OCu

CH3(CH2)5ỏ - O L i

ch3

(a)

(b)

CHi

0

(c)

I. a

CH3 (CH2)5-C-CH 3 CH3(CH2)5-C-OH

NG

ch3

CH3

I

ĐẠ O

CH3

CH3

NH ƠN

-C=CH-

II. b

III.

(d) IV. d

C

TR Ầ

N

10.37. Sản phẩm nào nhận được qua phản ứng sau?

h 30 '

00

B

(CH3)2CuLi C 2H5CH=CHCCH3 ----- — B •780C Õ

(1 )

A

ch3

CH3

10

C2H5CHCH-C-OLÌ

-L

ch 3

Í-

C2H5CHCH2COCH3

c h 3 I CH3 (?) c 2h 5 c h c h | c - o h CH3

(3)

I CH3

(4)

B-l.C -3

TO ÁN

I.

C 2H5CHCH-C-OCU

II. B - 1 , c - 4 III. B - 2 , c - 3

ĐÀ N

IV. B - 2 , c - 4

DI Ễ

N

10.38. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? Br-

ỳ = 0

+ (CH2=CH)2CuLi

74

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OCH=CH 2

NH ƠN

Br ch= ch2

,c h = c h 2 CH2=CH

:0

Br ch=ch2

(c) I. a

III. c

II.

IV. d

NG

10.39. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

(d)

TP .Q UY

(b)

I H2SO 4 ch3 — »• ?

10

00

B

TR Ầ

N

OHOH

A

(c)

II. jb

III. c

Í-

ĩ. a

TO ÁN

-L

10.40. Sản phâm chính của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

2) Zn

DI Ễ

N

ĐÀ N

//

o

=c

h (c h

2)3c

h o

(°)

HOOC(CH2)3COOH (d)

III. c

IV. d

75

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.41. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây? CH3

NH ƠN

Ss 2) Zn CH, o

TP .Q UY

CH, OH OH

(a)

ĐẠ O

(b)

o=CH-CH-(CH2)2CH=o

0=CH(CH 2)3 C =0 ch 3

NG

ch 3 (d)

I. a

(c) II. b

III.

IV. d

TR Ầ

N

10.42. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đâỹ? CH-CH-CH

KHSO 4

00

CH2=CH-CH=o Acrolein (b)

A

10

HOCH2CH2CHO 3 - Hiđroxipropanal (a)

B

OH ÓH OH

II. b

III. c

Í-

I.a

c h 2= c h - c o o h Axit acrylic (c)

-L

10.43. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đâỵ?

TO ÁN

CH3 (CH2)6I + CH3 SCH3

HCO3"

?

O

ĐÀ N

CH3 (CH2)6CH2 SCH3 CH3 (CH2)5CHO + CH3 SCH3

N DI Ễ

Heptanal

Ồ Metyl octyl sunfon (a)

I. a

Đimetyl thioure (b)

II. b

III. a và b

76

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

10.44. Sản phâm của phản ứng sau là chât nào dưới đây? ; 1)R2BH >— C—CH— — — — 3 J 2) H2'02, NaOH

C— c h 3 11 o

-c

c h 2c h o

y

Axit xiclohexylaxetic (c)

III. c

III b

h 2c o o h

ĐẠ O

Metyl xiclohexyl xeton Xiclohexylaxetandẹhit (a) ! (b)

NG

I.a

TP .Q UY

\

10.45. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

?

(1)

N

KMn0 4

TR Ầ

CH3CH2CH2CH2OH

V

C r0 3

? (2 )

II.

1 - b, 2 - a

A

Í-

1 - a, 2 - b

Axit butyric (b)

-L

I.

CH3CH9CH2COOH

Butanal (a)

10

CH3CH2CH2Cltt=0

00

B

piriđin

III. 1 - a, 2 - a

TO ÁN

IV. 1 - b , 2 - b

10.46. Tác nhân oxi hoá nào được sử dụng cho phản ứng sau đây?

ĐÀ N

CH2=€H-CH2OH Anỉyl ancol

DI Ễ

N

I.

?

CH2=CH-CH=0 Acryl anđehit

KM11O4/H 2SO4

II. K2Cr20 7/ H 2SO 4 III. H2O2 IV. M n0 2

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.47. Tác nhân oxi hoá nào được sử dụng cho phản ứng sau đây?

CH3 -C H C H 2CHCH3

CH3

a) H2O2

b) KM n0 4

c) Piriđin, CrƠ3

d) K2Cr20 7/ H2SO4

I. a,b

II. c, d

NH ƠN

OH

O

TP .Q UY

CH3

CH3 -CHCHỊ2CCH3

III. á, c

IV. b, d

CH3 -C H C H 2COCI + ?

CH3 CHCH2COCH 3

CH3

ch 3

3-MetyIbutanoyĩcfonia

c) CHsMgl

d) CH3OH

b)(C H3)2Cd

NG

Isobutyl metyl xeton

a)(CH3)2CuLi

N

I

II. b, c, đ

TR Ầ

I. a, b, c

ĐẠ O

10.48. Tác nhân cho phản ứng sau là chắt nào dưới đây?

III. a, b, c, d

HgCl2

10

00

B

10.49. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

h

A

c 6h 5c h 2/

h 3Oh

c 6h 5c h 2c h = o

Phenylthioaxetanđehit

Phenylaxetanđehit (b)

-L

Í-

C6H5CH2CH=S

I. a

TO ÁN

(a)

II. b

III. a và b

10.50. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

DI Ễ

N

ĐÀ N

HgCl2 H3o C5H5

CH2CH2CH3

78

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

s

o Phenyl propyl xeton

Phenyl propyl thioxeton

(a)

c.

III. a và b

Ilib

La

Tính chất hoá học

TP .Q UY

(b)

NH ƠN

C6H5CCH2CH2CH3

C6H5CCH2CH2CH3

b) K2Cr20 7/ H 2SO4

c)A g(N H 3)2 + OH-

d )H 20 2 .

Ilị c, d

III. a, b, c

I.a, b

NG

a)K M n0 4

ĐẠ O

10.51. Tác nhân cho phản ứng oxi hoá anđehit R-CHO thành axit cacboxylic RCOOH là chất nào dưới đây?

IV. a, b, c, d

TR Ầ

N

10.52. Sản phẩm oxi hoá metyl propyl xeton CH3CH2CH2COCH 3 bằng K 2CĨ2O 1 I H2SO4 có thể là chất nào dưới đây? CH3COOH Axit axetic

Axit propionic

(a)

10

00

(b)

Axit butyric (d)

A

CH3 CH2CH2COOH

HCOOH Axit fomic (e)

CH3 CH2CH2CHO Butanal (c) CH3CHO Axetanđehit (Ộ

HCH=0 Fomandehit (h)

TO ÁN

I.

-L

Í-

CH3CH2CH2CHO Propanal (g)

B

CH3 CH2COOH

a, b, c, d

II. e, f, g ,h

III. a, b, d, e

I V. c , f , g , h

DI Ễ

N

ĐÀ N

10.53. Hãy lựa chọn phương pháp khử tốt nhất cho mỗi chất dưới đây, chuyển nhóm >c=0 thành >CĨỈ2 mà vẫn bảo vệ được nhóm chức khác: (a) BrCH2CH2CHO (b) (CH3)2CCH2CH2| j:CH3 OH

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

0 79 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(e) C 6H5CHCH2CCH2CH3 OH

o

o

NH ƠN

(d) CH3 CCH2CH:— -C H 2 I! \ /

o

Các tác nhân và phương pháp khử:

TP .Q UY

1) Zn/HCl (khử hoá Clemensen) 2 ) H2N -N H 2, OH “ (khử hoá Kisne-Vônfơ)

3) NaBH 4

ĐẠ O

4 ) L1AIH4 I. a - l , b - 2 , c - 2 , d - 3 II. a - l , b - 2 , c - 3 , d - 4

NG

III. a - l , b - 2 , c - 2 , d - không có

IV. a - 2, b - 2 , c - 1, d - không có

TR Ầ

N

10.54. Hãy lựa chọn phương pháp thích họp dưới đây đ ể chuyển C6H 5CH=CHCOCH: thành:

10

(c) C 6H5CH2CH2 COCH3

00

(b) C 6H5CH=CHCHOHCH3

B

(a) C 6H5CH=CHCOOH

I ị ■

A

(d) C 6H5CH C H C H 2CH3

Í-

(e) C 6H5(CH2)3 CH3

-L

Các tác nhân và phương pháp khử: 1) Li, NH 3 lỏng, ete

TO ÁN

2) l(CH 3)2C H -0 “] 3A1+ trong (CH3)2CHOH (khử hoá Mecvai-Ponđoc)(*) 3) CỈ2, OH - (phản ứng halofom) 4) H 2N -N H 2, OH " (khử hoá Kisne-Vôníơ)

DI Ễ

N

ĐÀ N

5) Zn/HCl (khử hoá Clemensen)

^ ^Khử hoá anđehit, xeton đói về ancol vẫn bảo vệ được nối đôi C“C 80

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.55. Sản phẩm của phản ứng giữa PCI5 với R.2C- 0 là chât nào dưới đây? /

R

OH

c' (a)

c.

NH ƠN

R

\

c' C1

ir

C1 (b)

II. b

I. a

TP .Q UY

R

III. a,b

10.56. Phương pháp nào dưới đây có thể chuyển C6H 5COCH2CH3 thành C6ỈỈ5O C C H 3 với hiệu suất tốt?

Zn/HCl

NG

-2HC1 xt -2H 2

(b) C 6 H 5 COCH 2 CH3j

2NaNH 2

ĐẠ O

PCI5

(a) C 6 H 5 COCH 2 CH3|

TR Ầ

N

NaBH4 H2S 0 4 Br2 2NaNH 2 (c) C 6 H 5 C 0 CH 2 CH 2 -------- 2 ^. ------ —— >. ----- ------------------ ► -H20 -2HBr II b

I. a

III. c

IV. a, c

10

00

B

10.57. Phương pháp nào dưới đây có thể chuyển xiclohexanon thành h e x a -l, 6 -đial o-H C (C H 2)4CH=o? ;

A

NẬBH4

_H 2S 0 4

1) 03

A

2) Zn

TO ÁN

(b)

-L

Í-

(a)

I. a

K^Cr2 0 7/H2S 0 4 — I---------------- — --- ►

II. b

III. a, b I

ĐÀ N

10.58. Cho biết sản phẩm của phản ứng giữa benzandehit với (1) semicacbazit; (2) thiosemicacbazit là chấỊ nào dưới đây?

DI Ễ

N

C6H5CH=NNHCSNH 2

(a) C6H5CH=NNHCONH 2 (c)

C 6H5CH=NCONHNH 2 (b) c 6h 5c h = n c s n h n h 2 (d) 81

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

1 - a, 2 - b

II. 1 - c, 2 - d

NH ƠN

III. 1 - c, 2 - a IV. 1 - a , 2 - c

CH

W

C6H5

OH -S Ỉ2 V

?

<1 ,

ĐẠ O

CH3

TP .Q UY

10.59. Sản phẩm của các phản ứng sau là chất nào dưới đây?

OH

■w

..C- ^ S 0 »CI. ?

(2 )

\

CH3- C - N H -c h 3

C -N = 0

N

ch3

NG

C«h /

TR Ầ

CH^ ^**3 H

(b)

00

B

(a)

II

O

C6H5,

10

V

C -N = 0

-L

1 - a, 2 - c

(d)

Í-

(c) I.

ò

A

C6 h / h

c 6h 5- c - n h - c 6h 5

II. 1 - b, 2 - d

TO ÁN

III. 1 - a, 2 - d IV. 1 - b, 2 - c

I

ĐÀ N

10.60. Tên gọi của các phản ứng ở bài 10.58 là gì?

[

I.

Chuyển vị Claisen

II. Chuyển vị Frizơ Ị

IV. Chuyển vị Hopman

I

DI Ễ

N

III. Chuyển vị Becman

82

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

R \

, 'C =N

R’

[ R-C=N-R' ]

H2Ọ_

*

TP .Q UY

R \_ _ H2SO4 (a) C = N —OH

NH ƠN

10.61. Cơ chế của phản ứng chuyển vị Becman biểu diễn ở sơ đồ nào dưới đây?

H2^ * R -C -N H -R ' + Hh ! II

NG

r

C = N —OH

R \ _ / . c = n - o s o 2 c 6h 5

C 6H5 S 0 2C1

R'

/

(b)

R \

ĐẠ O

0

B

TR Ầ

N

-OSO 2C5H5 +ĩ *• H?0 T -------> [ R-G=N-R' 1— — ► R -C -N H -R

00

II. b

I.a

II

tt4 + H

O

III. a, b

A

10

10.62. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

h 2s o 4 ——V

?

TO ÁN

-L

Í-

xt/ Í o h N.

H NH

N=Ồ

ĐÀ N

(a)

La

(b) II. b

III. a, b

DI Ễ

N

10.63. Sản phẩm của phản ứng giữa xicíohexanon và HCN là chất nào dưới đây? .0

+ H C N ----------- ► ?

83

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OCN ‘H

OCH-j(CH2)5-CN

I. a

II. b

NH ƠN

(c) III. c

C 2H5ONa.

NH 2NH;

(A)-

o c 6h 5- c = n - n h 2

c 6h 5- c = n - n = c —c 6h 5 CH 2 CH3

CH2 CH 3

CH 2 CH3

(1 )

NG

(2 )

c 6h 5c h 2c H2CH3

c 6h 5- c = n h CII2CH3

N

(3)

A - 1; B - 3

(4)

TR Ầ

I.

(B)

'180°c

ĐẠ O

C6H5CCH2CH3

TP .Q UY

10.64. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

II. A - 2 ; B - 3

00

B

III. A - 2; B - 4

10

IV. A - l ; B - 4

^ I NH 2 NH 2 _ C 2 H5 0 ^ a ------—— ► (A) ............ I » (B) ~1 8 0 °€

,0

A

10.65. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây^

TO ÁN

-L

Í-

H3 C ^

H3C h 3c

CH3 N -N

n -n h 2 h 3c

ch 3 (2 )

ĐÀ N

(1 ) ch3

c

N DI Ễ

h 3c

ch3

(3)

H.C NH H3C (4)

84

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

I.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A - 1; B - 3

NH ƠN

II. A - 2; B - 3 III. A - 2; B - 4 IV. A - 1; B - 4

!

NaBELị — .......H

/ c h 2 <( \

1) BH3/THF

CH?OH

TR Ầ

N

(a)

B

H

I

2- b

I

I

-L

Í-

1 - c,2 - d 2- a

(d)

A

(c)

III.1 - c,

CH,

10

OH

II.

ỌH

00

CH.

I. 1 - a,

(2 )

NG

2)H 20 2, OH

o

( 1)

ĐẠ O

o

TP .Q UY

10.66. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

TO ÁN

IV.1 - b , 2 - c

ĐÀ N

10.67. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

CộH5COCHCH3

DI Ễ

N

C6H5CCH2CH3

C1

C1 C1 (a)

I.a

C 6H5C 0C H 2CH2C1

(b) II. b

(c) III. c

IV. b, c 85

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.68. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? o NBr

NH ƠN

h 3c

?

h 3c

TP .Q UY

o

o

H3C

ĐẠ O

> ? 'c

h 3c': 0

ỹ A -B r

I H3C

(b) II. b

Br

o

t

(c)

III. c

NG

Br

I. a

p -N /

2) H3O

HBr

!

TR Ầ

1) CH3MgBr

00

B

C—CH3 lĩ O

N

10.69. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? Ị

Ẻr

10

N.

A

Br-

(a)

I.a.

TO ÁN

(c)

-L

Í-

(b)

(d) II. b

III. c

IV. d

MgBr -C—CH3 + lĩ O

H

DI Ễ

N

ĐÀ N

10.70. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào clưới đây?

86

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

NH ƠN

0 >)

II b

I. a

III. a,b

o

ĐẠ O

10.71. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

NG

CH3L1

I

TR Ầ

— - y OH L - ------ - ^ C ( C H 3)3

... c h 3 - ^ C ( C H 3)3 H

B

H

10

II. b

00

(a) I. a

OH

N

ch3

C(CH3)3

(b) III. a, b

'""OH

C(CH3)3

H20 -THF

TO ÁN

NaBELj

H

u ti

— - y ... OH L - — - ^ C ( C H 3)3

N

ĐÀ N

CH2-HgOCOCH 3

HkCHaCpOh

-L

Í-

A

10.72. Sản phẩm của phản ứng| sau là chất nào dưới đây?

DI Ễ

H (b)

(a) I.a

II. b

III. a, b 87

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.73. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? /

\

NH

NH ƠN

H\ q

a

NG

I.

ĐẠ O

TP .Q UY

'H

II. b III. a - chính, b - phụ

TR Ầ

N

IV. b - chính, a - phụ

,10.74. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

10

l) C ốH5MgBr

2)H30

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

'C6H5

00

B

Ọ II

I.

a

DI Ễ

N

II. b

III. a - chính, b - phụ III. b - chính, a - phụ

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.75. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

I

'

0

H2/Pd

------

?

‘H

c 6h 5'

TP .Q UY

+

NH ƠN

ậ \ / C - C 6H5

o

ĐẠ O

c c 6h 5

TR Ầ

N

NG

c h 2c 6h 5

II. b, d

I. a, c

IV.

III. a, b

00

B

10.76. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

© 0

C—-0

+

TO ÁN

ĐÀ N N

CH3

\

CH3 CH CH CH 3

/

(a)

(2 )

Ylit

ch3

c= c

DI Ễ

© 0 (C6H5)3P -C H C H 3

Í+

-L

c=0

CH3X

I.

(1 )

Ylit

CH3\

c h

(CdH5)3P— CHCHs

A

/ CHÍ

/ H

10

CH3\

c=c

ch / (b)

/

ch3

\

(c)

1 - a, 2 - b

II. 1 - a, 2 - c III. 1 - b , 2 - c IV. 1 - c và 2 - b

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.77. Hoàn thành phản ứng sau:

BrGH2 COOCH3 CH3 (CH2) 3 lJi (C 6H5)3P --------- — --------*- A -----» B (CỐH5) 3P— CH2COOCH 3

(C6H5)3P— CHCOOCH 3

o

c

TP .Q UY

(2 )

(1 )

^ ^ .C H C O O C I I . ị

(3)

ĐẠ O

'CHCOOCH3

(4)

A -l;B-2;C -3

NG

I.

Cf

NH ƠN

.0

II. A - 1; B - 2 ; C - 4

III. A - 2 ; B - l ; C - 3

N

IV. A - 2 ; B - l ; C - 4

TR Ầ

10.78’. Hoàn thành phản ứng sau:

B

-COCH3

(CỂH5)3P - C H ị

(2)

I o

/ \ „ -C— c h 2 ch3

(4)

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

(1 )

(C 6H5) 3P - C H 3

A

10

00

CH3Br CH3 (CH2)3Li ----------► A -----—^ ----- ► B (C 6H5)3P

90

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.79. Sản phấm của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

s

CH3 CH

sx h

s c h 2c h 2c h 2s h (a)

°

H

ch3

III. c

ĐẠ O

II[ b

10.80. Sàn phẩm cùa phản ứngị sau là chất nào dưới đây?

\

CH3---- (v

ỵ ) — qHSCH 2CH2SH

CH 3—

TR Ầ

QH

//

HClkhô

NG

CHO + HSCH2CH2 SH

N

CH3 -

CH3

(c)

(b)

I. a

s

(a)

/s^ ch 2 //—CH ĩ // V^CH 2

\

(b)

II. b III. a, b I 10.81. Tác nhân cho phản ứng sau là chất nào dưới đây?

10

00

B

I. a

TP .Q UY

OH

NH ƠN

HSCH2CH2CH2SH + CH3CHO — -----► 7

A

© § (C 6H5)2S -C (C H 3)2

(CH3 )2C—

? +

ÍCHOH

TO ÁN

/ CH/

-L

CH, \

(a)

- ■

ĐÀ N

I. a

o

CH3 -C-CH 3

CH3 CH2CHO

ẵ ! ỊI. Ị b

(b)

(c) III. c

? +

© (CH3)2 S— CÍỈ2

DI Ễ

N

10.82. Tác nhân cho phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ch2 O

91

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o Xiclobutanol (b)

NH ƠN

I. a

Xiclobutanon

(c)

II. b

III. c

10.83. Sàn phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

/C H = 0 A Pd »» B —► A 7 -2H-)

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

N

NG

ĐẠ O

+

TP .Q UY

Tetrahidrofuran (a)

92

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

10.85. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

TP .Q UY

A1H3 ► ?

NG

ĐẠ O

=0

III. a và b

I.

TR Ầ

N

10.86. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? o

00

B

l ) Na H

o

(a)

I. a

H \

OH Ọ

" c "OCH3

'OCHì

TO ÁN

-L

Í-

A

10

2 ) O C (O C H 3)2

'OCH 3

(c)

(b) III b

HO

III. c

H o

DI Ễ

N

ĐÀ N

10.87. Sản phẩm của phản ứng! sau là chất nào dưới đây? H ơ

(C6H5)3P, c c u -V hồi lưu

m H2/Pd(C) (1) -------- (2)

93

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

o.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

H

H

H

o.

OH

-Cl

X (b)

I 1 - a, 2 - b

(c)

II. 1 - b, 2 - c

rn.l-a.2-c

TP .Q UY

(a)

10.88. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đâỷ?

NG

\

/

.0

TR Ầ

N

0 .

1)JLi, NH 3 lỏng ► ? 2 ) Í-C 4H9OH

ĐẠ O

HOCH2CH2QH

NH ƠN

Cl

(c)

(b)

II. b

00

I.a

B

(a)

III. ịc

NaBEị

Li, NH 3 lỏng 1 » ---------- ------- ► ĩ

TO ÁN

-L

Í-

A

10

10.89. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

DI Ễ

N

ĐÀ N

H

(a) I. a

(c)

(b) II. b

III. G

94

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

1) L1 AJH4 dư

TP .Q UY

2)H30 + o

'COOC 2H5

ĐẠ O

ỌC 2H5

NG

'C 0 0 C 2h 5

III. c

N

II. b

TR Ầ

I.a

(b)

10

00

B

10.91. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

H2/Pd

2) CH2N 2

'CH2OH

och3 (b)

(c)

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

1)CH2=P(C 6H5)3

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.1. a - 4 , b - 3 , c - 2 , d - l , e - 5

10[21.IĨI

10.2. a - 1, b - 4, c - 3, d - 2

10.22. II

,

10.23.11 10i24.1 Ị

10.5. II

10125. II

10.6. III

10126.1

10.7. Ill

10.27.11 '

10|28. III

10.8. II

NG

ĐẠ O

10.4. II

TP .Q UY

10.3. a - 4 , b - 2 , c - 3 , d - l

NH ƠN

Trả lời bài tập chương 10

10J29.1

N

10.9. IV

TR Ầ

10.10.1

10 31.11

00

B

10 . 11. 11

10.30.11

10

10.12.Ill

A

10.13.1

-L

10.15.1

Í-

10.14.III

10J32.1 10.33. III 10.34.1 10.35. II 10.36.111 I

10.17.11

10.37.1

ĐÀ N

TO ÁN

10.16. Ill

10.38. III

10.19. IV

10.(39. III

10.20. IV

lO.lịO. III

DI Ễ

N

10.18.1

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


10.62. II

10.42. II

1 0 .6 3 .1

10.43. II

10.64. IV

10.44.11

10.65.1

10.45. II

10.66, III

ĐẠ O

10.41. IV

NH ƠN

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

10.46. IV

10.67. II

10.6 8 .1

I

1 0 .6 9 .1

10.48.1

I

NG

10.47. IV

10.49. II

TR Ầ

N

1 0 .7 0 .1

1 0 .5 0 .1

00

B

10.51. IV

A

10

10.52. III

10.53. III

-L

TO ÁN

10.55. II

Í-

10.54. a - 3 , b - 2 , c f - l , d Ị

1 0 .5 6 .1

ĐÀ N

10.57.1

DI Ễ

N

10.58. Ill

10.71.11 10.72.1 10.73. II 10.74. II

4, e - 5

10.75. III 10.76. IV 10.77. II

I

1 0 .7 8 .1

I

10.79. III

10.59. II

10.80. II

10.60. III

10.81.11

ị 10.61. III

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

10.82. III

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10.88. II

10.84. II

10.89.1

10.85.1

10.90.1

10. 8 6 .1

10.91.11

TP .Q UY

10.83.11

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

TR Ầ

N

NG

ĐẠ O

10.87. II

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Chương 11

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP .Q UY

I

Axit cacboxylỉc và dẫn pcuất

ĐẠ O

LÝ ỊTHUYÉT TÓM TẮT

NG

Cấu tạo và danh pháp

11.1

RCOOH

Este

RCOOR’

Clorua axit

R poci

Amit

RCONH2

Anhiđrit

(RCO)2Ơ

00

B

I

2) Danh pháp

TR Ầ

N

A xit cacboxylic

1) Công thức tổng quát

10

- Tên gọi theo IU PAC: thêm đuôi oic vào sau tên hiđrocacbon tương ứng

A

- Tên thông dụng

HCOOH

-L

CH3COOH

Í-

Ví dụ:

TO ÁN

CH3CH2COOH

C H 2C H ‐C O O H c 6h 5c h

2c

o o h

Tên thông dụng

Axit metanoic

A xit fomic

A xit etanoic

A xit axetic

Axit propanoic

A xit propionic

A xit propenoic

Axit acrylic

A xit phenyletanoic

Axit phenylaxetic

Axit etanđioic

Axit oxalic

A xit benzoic

A xit benzoic

ĐÀ N

HOOC‐COOH

IUPAC

DI Ễ

N

C6H5COOH CH3COCI

Axetyl clorua

^ ^ C O C l

Benzoyl clorua

C i C'

99

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Axetamit

^ X O N H 2

Benzamit

CII3COOCH2CH3

Etyl axetat

^ \ X O O C 2H5

Etyl benzoat

TP .Q UY

CH3CONH2

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Axit 2‐hiđroxietanoic

Axit glicolic

H2NCH2COOH

Axit 2‐aminoetanoic

Glixin

(CH3c o ) 2o

Anhiđrií axetic

NG

i

ĐẠ O

HOCH2COOH

3) Đồng phân cấu tạo c h 3x

CH-COOH c h /' \

TR Ầ

N

CH3CH2CH2COOH

Axit /7-butyric

Axit isobutyriẹ

B

4) Đồng phân hình học

00

m r> H

10

H

COOH

HOOC

H

-L

Axit fumẩric (dạng E) Ị

TO ÁN

Axit maleic (dạng Z)

Í-

A

c

5) Đồng phân quang học COOH

ĐÀ N

COOH

DI Ễ

N

TT ....... H / c h /

^

\ CH2CH3

Axit (R)‐2‐metylbutanoic

c h 3c h 2-

\

\\ \ (:(f

Axit (S)‐2‐metylbutanoic

100

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

11.2

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Phương pháp điều chế

K 2Cr20 7

RCH2OH

NH ƠN

1) Oxi hoá ancol băc 1 RCOOH

TP .Q UY

H2SO4

2) Oxi hoá phá vở anken > HOOCCH2CH2CH2CH2COOH

ĐẠ O

HNQ^

3) Thuỷ phân dẫn xuất hitrìn J _ + '- > 1 RCOOH + NH4

OH h 2o

+ NH3

TR Ầ

N

RCOO

RC— N

NG

H3 O

4) Cộng hợp tác nhân Gri-nha (Grỉgnard) vào c o 2 \ R— Ỹ=ọ

B

000—

C

■> R—Ỹ = o + Mg(OH)X

00

R‐M gX +

OH

10

OMgX

COOH

Í-

V

Tính chất hoá học

TO ÁN

11.3

, ^

-L

U

A

5) Oxi hoá ankylbenzen

1) Tính axit

DI Ễ

N

ĐÀ N

RCOOH + H20 ^ Axit 1 Bazơ 2

K.

[R C 0 Ò ~ ][H 30

RCO O ' + H30 Bazơ 1 A xit 2

]

[RCOOH]

pKa= ‐lgKa (pKa giảm, tính axit tăng, xem bảng 11.1) Axit cacboxylic có thê phản ứng với NaOH và Na2CƠ3

101

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

RCOOH + N aO H --------- ►RCOONa + H20 !

Bảng 11.1. Giá trị pKa của một số axit

pKa

pKa

HCOOH

3,77

c h 2= c h c c Ị o h

CH3COOH

4,76

C6H 5CH2CC)OH

CH3CH2COOH

4,88

C6H5COdH

FCH2COOH

2,66

/ ? - o h - c 6h 4c |o o h

CICH2COOH

2,81

. /?-N02-c6H4c 00 H

3,42

BrCH2COOH

2,87

ơ - € 6H4(COỌH)2

3,00

ICH2COOH

3,13

HOOC-COpH

1,46

TP .Q UY

4,26

4,31

NG

ĐẠ O

4,17

i

4,53

TR Ầ

N

2) Phản ứng este hoả

NH ƠN

2RCOOH + N a2C 0 3‐‐‐‐‐‐‐‐‐ > 2RCOONa + C 0 2 + H20

RCOOH + R'OH

R—

00

A

©0H

Í-

TO ÁN

-L

XỘH © H—0 —-R’

! © / 0H HR I OH

—►R—

QH

ỘH

,QH

10

jữH

ỵCc / R—c OH

ĐÀ N

B

Cơ chế phản ứng este hoá:

,0 H +H+ 0H 2 R—C ^ -O H =*= R—C ^ -O H == OR’ OR'

// R—c \

o

OH R—c OR’

OR'

DI Ễ

N

3) Phản ứng thuỷ phân este bằng NaOH o

R-C:

NaOH

RCOONa + HOR'

'0R'

102

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

,0

R'ơ

R -C --O H +

TP .Q UY

..0 •• chậrn r»: 4‐ R ‐r‐rO ‐R ' — — »

NH ƠN

Cơ chê:

ĐẠ O

R-C-O* + R'ỌH ion cacboxylat ancol

RdH 2OH + R'OH

R c^ ° - ..— » OR'

NG

4) Phản ứng khử hoả èste

5) Phản ửng khử hoá ííxit RCOOH I

B

1)LÌAIH4

TR Ầ

N

Xúc tác là NaÀ^HsOH (khử hoá Bu-vôn Bơ-lăng (Bouveault-Blanc)), L1AIH4.

00

RCOOH

10

2) H20

A

6) Halogen hoá cacborì-acủa nhóm COOH

Í-

a XVP RCH2COOH — =— H RCHCOOH

*■ RCX2COOH

TO ÁN

-L

x a Bị-

7) Phản ứng của axìt cấcboxyllc với PCI3 hay SOCl2 cho clorua axit PCI3 hay S 0 CI2 ------ L - I Í ------- 6* .

[ ?_r^

DI Ễ

N

ĐÀ N

,o

RCOOH + NaOH ------► RCOONa + H20 NaOH RH + Na 22C 0 33 RCOONa — . ...> ẸH A

103

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

9) Phản ứng nhiệt phân muối canxi của điaxit cho xẹton vòng ^C O O

^

c = 0 + C aC 0 3

Ca — C (CH2)n

NH ƠN

(CH2)n

^

coo Dẩn xuất của axit cacboxylic

TP .Q UY

11.4

11.4.1 Amit 1) Phản ứng điều chế amìt RCOOR' + NH 3 ----- ► RCONH2 RCOC1 + NH 3 ------ ► RCONH2 (RCO)20 + NH 3 -------^ R C O N H 2 + RCOONH 4

NG

H2SO4 lạnh _ _ RC—N + H20 ----------- » RCONH2

N

2) Phản ứng của amit

TR Ầ

h 3o + Cl'

— >■ RCH2COOH

NaOH

B 00 10

RCH2CH2NH 2

A

NaOBr

Anhiđrit

Phản ứng điều chế anhiđrit

TO ÁN

1)

ĐÀ N

CH3COOH

N

CH2COOH

DI Ễ

—►

-L

11.4.2

RCH2NH2

Í-

P4H 10

ị NH4CI I

RCH2COONa + NH3

L1AH 4

RCH2CONH2

ĐẠ O

I

AIPO4 ^

700°c

______ CH3COOH h 2c = c = o — ------------* ;c h 3c o ) 2o

Akứiiđrit axetic

15QOC

CH2COOH

c H[2- C Ọ \ o c i 2- c ó

Anhiđrit sucxinic

104

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

COOH

-H2()

COOH

^

^

x

Anhiđrit phtalic

----------- 1^ HOR'

/ R- -CÓ

NHji^

0

2RCOOH RCOOR' + RCOOH RCONH2 + RCOONH 4

ĐẠ O

-cọ\_

11.4.3 Clorua axit

o

PCI3

ỷ \

R—c { / \

hay SOCỈ2

TR Ầ

Ví dụ:

o

c 6h 5

\

B

00

o C6H5— c

o

A

Í-

-L

Axit axetic

SOCỈ2

QH

Cl

Benzoyl clorua

o \

// X

10

OH Axit benzoic

CH,

C1

N

OH

R—c

NG

1) Điều chế clorua axit o

TP .Q UY

2) Phản ứng của anhiđrií R-

o

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

CH3— c

ỷ \

C1

Axetyl clorua

ĐÀ N

TO ÁN

2) Phản ứng của cỉorua axit

DI Ễ

N

R-C

H2Ổ HOR' NH 3

,0

'C1

L1AJH4

ArH+AlCl3 H2/Pd/BaS04/S

RCOOH + H20 RCOOR' + HC1 RCONH2 + NH 4CI RCH2OH ArCOR + HC1 RCH0

105

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

11.4.4

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Axit cacbamic và cacbamit 1)

Dẩn xuất của axìt cacbamic

NH ƠN

Este (uretan) RO-CO-NH 2

RO-CO-OR + NH 3 -------► RO-CO-NH 2 RO-CO-C1 + NH 3 Cỉorua H2N-CO-CI

TP .Q UY

------- ► RO-CO-NH 2

► H2N-CO-Cl

C1-CO-C1 + NH4C 1 Photgen

Clorua axit cacbamic

h 20

H2N - C - N H 2

NG

Ca(CN )2 + H2S 0 4

NH3

H2 N —C—n h 2

Photgen

Õ

3) Guaniđỉn H2N-C(=NH)-NH2

TR Ầ

ưre

N

2

O ưre C1-CO-C1 +

ĐẠ O

2) Cacbamit (ure) NH 2-CO-NH 2

00

B

C(OR)4 + NH 3 -------► H2N - C - N H 2

NH Guaniđin

Axit đicacboxylic

TO ÁN

11.5

RNH—C -N H 2

-L

Í-

Xianamit

r n h 2 + h 2 n - c n -----

A

10

NH Guaniđin

Axit đicacboxylic có công thức tồng quát HOOG-R-COOH, có thể là axit no hoặc chưa* no như dưới đây: Tên thông dụng

HOOC-COOH

Axit etanđioic

Axit oxalic

HOOC-CH2-COOH

Axit propanđioic

Axit malonic

HOOC-(CH2)2-COOH

Axit butanđioic

N

ĐÀ N

Tên gọi IƯPAC

Axit sucxinic

Axit cữ-but-2-enđioic

Axit maleic

trans- HOOC-CH=CH-COOH

Axit ír<3fts-but-2 ~enđioic

Axit fumaric

DI Ễ

m-HOOC-CH=CH-COOH

106

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.5.1 Điêu chê . C —N

NH ƠN

1) Đi từ dẫn xuất đinỉtrìn 1/NaOH .C O O H

RC C—N _

Ẹ Ẹ *

;

RC

+ 2N H 3

COOH

C 12H22O n

HN0 3

+ 18[0]

v 20 5

COOH I COOH

+

TP .Q UY

2) Đi từ đường saccarozơ 5H20

ĐẠ O

Axit oxalic

3) Hiđro hoả axit không nọ CH -C O O H + 2 H(Ni) CH .-CO O H

..I

CH2-C O O H Axit sucxinic

NG

_

II

C H -C O O H Axit maleic

11.5.2 Tính chất hoá học

TR Ầ

N

Axit đicacboxylic có điểm chảy giảm khi số nguyên tử cacbon trong mạch tăng. Tính axit của chúng cũng giảm theo số nguyên tử cacbon.

140°c ;.... »

CH3COOH

00

h o o c - c h 2- c o o h

B

Axit đicacboxylic dễ dàng bị đecacboxyl hoá một nhóm -COOH nhừ sau: +

co2

+ MnQ 2

A

H O O C -C O O H

10

Axit oxalic có tính khử mạnh, có thể khử hoá MnƠ2 về Mn2+: ----------►

Mn2+

+

C 02

+

H20

TO ÁN

^>0

Benzandehit

Đietyleste malonat

H I

^ C O O C 2H5 COOC2H5

Dietylbenzyliden malonat

Axit hiroxicacboxylic

ĐÀ N

11 . 6

^ C O O C 2H5 + h 2cC] — ► c 6h 5 - c = c C ' COOC2H5

-L

/H c 6h 5 - c C

Í-

Este của axit malonic làm tác nhân cho nhiều phản ứng hữu cơ như phản ứng dưới đây (Knoê-vê-na-gen (Knoevenágel), 1898):

Công thức tổng quát: HO-iR-(COOH)n

DI Ễ

N

H O -C H 2-C O O H H O - CH(CH3) -C O O H H O O C - CH-CCHDH ĩ ÒH

Axit glicolic Axit lactic Axit tactronic

107

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

H O O C - C H - CH2-C O O H

Axit malic

OH OH

Axittactaric

NH ƠN

H O O C -C H -C H -C O O H OH

COOH

H

H'

COOH

H

TT 11

OH

TT

COOH

OH

COOH

Axit meso-tactaric

11.7

Axit xetocacboxylic

B

Công thức tổng quát: 0=R (C00H )n

TR Ầ

N

Axit (2R,3R)-(+)Axit (2R,3R)-( -)tactaric tactaric V_______ ______ ) ~ y Cặp đối quang

" .....

NG

HO-

HO-

ĐẠ O

OH

COOH

H-

COOH

TP .Q UY

Đặc điểm cấu tạo là các axit hiđroxicacboxylic cp chứa trung tâm bất đối do đó tồn tại các đồng phân quang học, ví dụ axit tactaric có 2 trung tâm bất đối tồn tại tạo ra một cặp đối quang và một dạng meso:

00

CH3 -C - C O O H

A.xit piruic

10

ĩ O

Axit axetylầxetic I

H O O C -C -C O O H II O

Axit mesoxàlic

HOOC—C—CH2—COOH

Axit oxaloaxetic

TO ÁN

-L

Í-

A

CH3 - C - C H 2-C O O H ĩ O

O

I

ĐÀ N

Dạng este của axit axetylaxetic luôn tồn tại dạng tautome, ví dụ:

II O

^OC2H5 25

Dạng xeto (92,5%)

DI Ễ

N

c h 3- c - c h , - c "

ị c h 3- g = c h - c

^OC22íí5 H5 2 5

ĩ

OH Dạng enol (7,5%)

Etylaxetoaxetat

108

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

11.8

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Dầu mỡ và sáp

NH ƠN

Dầu mỡ thiên nhiên là este của glixerin và các axit béo khác nhau, khi thuỷ phân cho glixerin và axit cacboxylic: c h 2- o h R-COOH c h 2- o - c - r , 1/NaOH

CH -O H

2/ H+

ĩ 0

I

I c h 2- o - c - r 3 Ịị 0

+

CH2- O H

R2-C O O H R 3-C O O H

ĐẠ O

Công thức chung của dầu mỡ

TP .Q UY

[I

I 0 CH - 0 - C - R 2

Glixerin

Axit cacboxylic

NG

Ri, R-2, R‐3 có thể là gốc áxit no như axit panmitic Ci6 (15-50%), axit stearic Ci 8 (25%) hay axit chưa no như a^it oleic C 18 (50%). Ví dụ triaxylglixerol (triglixerit) có công thức sau: , CH2- 0 - C O -(C H 2)j4- CH3 (Axit panmitic)

TR Ầ

N

CH —o —CO—(CH2) 16 T CH3

I

C/ H ^ (CH2) 7CH3

c h 2- o - c o - (CH2)7 ^

(Axit stearic) (Axit oleic)

00

B

Các dầu mỡ chứa nhiều axit no có nhiệt độ nóng chảy cao hơn dầu mỡ chứa nhiều gốc axit không no.

A

10

Sáp có thành phần chủ ỵếu là este của axit monocacboxylic no hay chưa no và ancol đơn chức mạch dài (Ci6 + C36). Trong sáp ong có mirixin panmitat (-75%), mirixin merotat (~ 10%) và parafin (-15%). Trong sáp tàu có xetylxerotat

C25H5,COOC26H53.

11.9

-L

Í-

Ở thực vật sáp là lớp mỏng trên bề mặt lá, còn động vật có sáp ong và sáp cá voi. Xà p h òn g và các ch ất giật rửa

TO ÁN

Xà phòng là muối natri cua các axit bậc cao như axit panmitic, stearic và oleic thu được qua thuỷ phân dầu 1TLỠthực vật, có công thức chung R-COONa.

ĐÀ N

Bột giặt có thành phần chính là ankylsunfat, được sản xuất qua quá trình sunfo hoá hiđrocacbon: + S 0 2 + Cl2

N

R -H

NaOH

RSOoCl /2V~'1 — ► "

RSO,Na iVỬV3J Ankylsunfat

DI Ễ

Natri cacboxylat và ankylsunfat là các chất hoạt động bề mặt dạng anionic. Trong phân tử của nó có phần ưa nưởc (-COONa, - S 0 3Na) và phần kị nước (R -, gốc ankyỉ). Cơ chế tác dụng giặt rửa của nó được giải thích: do các vết bẩn là các hạt dầu mỡ nhỏ li 109

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

đuôi kị nước

NH ƠN

ti, khi giặt đuôi kị nước của phân tử bột giặt cắm vào trong giọt dầu, còn đầu ưa nước quay ra ngoài làm hạt dầu mỡ tan vào nước như hình vẽ dưới:

đầu háo nứơc

TP .Q UY

Phân tử bột giặt

■ : ■■

.

ĐẠ O

Giọt dậu, mỡ có các phân tử tjột giặt chui 'vào i

Cấu tạo và tính chất

a) CH3CH2CH2CH2CH2COOH b) (CH3)3CCOOH

00

d) CH2C H C O O H

3) Axit hexanoic

A

2) Axit 4-metylpentanoic

10

1) Axit prop-2-enoic

1

B

c) (CH3)2CHCH2CH2COOH

N

Gọi tên các axit cacboxylic sau đây theo IUPAC và tên thông dụng:

TR Ầ

11.1.

A.

NG

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(axit acrylic)

(axit isobutylaxetic) (axit H-butylaxetic)

Gọi tên các axit cacboxylic sau đây theo IUPAC ỵà tên thông dụng:

-L

1 1 .2 .

Í-

4) Axit 2,2-đimetylpropanoic (axit trimetylaxetic)

TO ÁN

a) HOOCCH 2 CH 2 COOH

!

b) HOOCCH2COOH

DI Ễ

N

ĐÀ N

c) H O O C -p ỉ CH-COOH

,d )H O O C -p i-

I

HOOC-CH

110

Đóng góp PDF bởi Nguy���n Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

e) HOOC-^HCH2COOH

(axit maleic)

2) Axit propanđioic

(axit malonic)

3) Axit iraws—butenđioic

(axit fumaric)

4) Axit butanđioic

(axit sucxinic)

5) Axit hiđroxibutanđioic

(axit malic)

TP .Q UY

1) Axit cỉ'5-butenđioic

ĐẠ O

1 1.3.

NH ƠN

OH

Gọi tên các axit cacboxylic sau đây: I :o o h

TR Ầ

nh2

J -^ O H

(d)

B

(a)

00

1) Axit o-brombenzoic

10

2) Axit salixilic

4) Axit /72-nitrobenzoic

A

3) Axit /?- aminobenzoic

Gọi tên các chất sau đâỷ:

-L

Í-

1 1 .4.

COOH

N

NG

OOH

(CHjCOhO

TO ÁN

CH3COOCH2CH2CH(CH:ị)2

(d)

ĐÀ N

(a)

(b)

DI Ễ

N

1) Anhiđrit axetic

2) Benzamit 3) Isoamyl axetat 4) /?-Nitrobenzoyl cloruạ

111 Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Gọi tên các gốc sau:

(e)

l)a-N ap h tyl

(ỉ)

ĐẠ O

(d)

2) (3-Naphtyl

3) Plienyl

5) Benzo

6 ) Benzyl

NG

4) Benzal

TP .Q UY

NH ƠN

1 1.5.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.6.

Cấu tạo cộng hưởng của nhóm cacboxyl -COOH được biểu diễn theo sơ đồ nào

R -ơ C -Q

+ H@

00

B

01

'Ộ-H

Íỏ -H

10

b) - c

-

'OH

TR Ầ

^ 0

a) R-C:

N

dưới đây:

0 © -c Ợ Q-H ©

A

_ HCk _ c) R-c tz ^C -R OH"—o

Phương trình phân li của axit cacboxylic được lỊiểu diễn theo sơ đồ nào dưới

TO ÁN

đây?

ĐÀ N

p5 a) -C C Í Q-H

b) R-C

o 'OH

o0 -C < tỏ -H

Õ-H ©

R -C ^ ^ p + H ©

DI Ễ

N

III. c

-L

11.7.

II. b

Í-

I. a

112

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Axit cacboxylic thường tồn tại ở dạng (a) monome; (b) đime hay (c) trime dưới đây?

^ 0 ~ --H (K

y>-H O

R-cC

R -ct

_ onome

R-C 'Ỹ

ĐẠ O

~^C -R '0 H --0 '

'OH

ộ H;

Đime

' o ____ - c P :c I R Trime (c)

N II. b, c

0

III. a, c

IV. a, b, c

Liên kết cầu hiđro giữá axit cacboxylic và nước có thể tồn tại ở dạng nào dưới

00

B

11.9.

a, b

TR Ầ

I.

C-R ff'

NG

(b)

(a)

TP .Q UY

11.8.

¥

A

10

đây?

-L

Í-

/O -Ó - H R—c f o —H—Ọ—H H

H

TO ÁN

(a)

I.a

ýO H o H R—c" R“ C o —H - H —o —H o —H—Ỹ" -H (b)

II. b

(c) III. c

ĐÀ N

11.10. Năng lượng tự do của sự ion hoá. của (a) axit axetic; (b) etanol trong nước bằng bao nhiêu?

DI Ễ

N

I.

a - 91kJ/mol (21,7kẹaỊ/mol); b - 27kJ/mol (6,5kcal/mol)

II. a - 27kJ/mol (6,5kcậl/mol); b - 91kJ/mol (21,7kcal/mol) III. a - 64kJ/mol (15,2kcal/mol); b - 91kJ/mol (21,7kcal/mol) IV. a - 27kJ/mol (6,5kcal/mol); b - 64kJ/mol (15,2kcal/mol)

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

B.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

P h ư ơn g p h áp điều chế

NH ƠN

11.11. Phản ứng nào dưới đây sinh ra axit butyric CH3CH2CH2COOH? HoO? a) CH3 CH2CH2CH3 ‐ ‐ 2 - »

[AgCNH3)2]N 0 3

HC1

H,o+

d) CH3 CH2CH2 CN — — ► II. b, c, d

III. a, b

IV. c ,d

NG

I. a, b, c

ĐẠ O

c) CH3CH2CH2CHO

TP .Q UY

KM 11O4 b) CH3CH2CH2CH2OH — »

CH,

JS °1

^

-C H , - 5 ^

K 2Cr20 7/H2S 0 4 — CH2OH -------- ------*■

10

\

TO ÁN

-L

Í-

A

/ c) f

00

B

b, 0

TR Ầ

N

11.12. Phản ứng nào dưới đây sinh ra axit benzoic C6H5COOH?

IV. b, d

11.13. Phản ứng nào dưới đây sinh ra axit benzoic CôHsCOOH? /

V

CH

KMnQ4 loãng, lạnh>

DI Ễ

N

ĐÀ N

a)

114

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


d) /

\ — Cl -N

V M gr

I. a

aCN

HC1 bang

002 -

HClbãng-

II; b

TP .Q UY

c) /

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

IV. d

III. c

11.14. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

KMnO, H30

NG

Xictohexen

Xiclohexa-1,2-điol 0 »)

CH3 -(CH2)4-COOH Axit hexanoic

10

00

B

(a)

A

(d)

II. b

III. c

IV. d

I.a

'OH

N TR Ầ

Axit xiclopentylcacboxylic

HOOC-(CH 2)4-COOH Axứ ađipic (c)

'OH

COOH

11.15. Từ H-propyl bromua CHsCEbCHkBr có thể điều chế axit n-butyric theo phương

-L

Í-

pháp nào dưới đây?

TO ÁN

a) CH3CH2CH2Br

ĐÀ N

b) CH3 CH2CH2Br

DI Ễ

N

c) CH3CH2CH2Br-

d) CH3 CH2CH2Br I. a, b

KCN

H30

C 02

H30

Mg >

Cp2 ^

NaOH C 2H5OH II. c, d

H 3O

KM n0 4 - .... III. a, c

IV. b, d 115

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.16. Phương pháp nào dưới đây có thể điều chế được axit 2,2-đimetylpropanoic (CH3)3CCOOH? C 0 2,

HC1 loãng

NH ƠN

Mg, THF

a) (CH3)3CBr

KM n0 4

c) (CH3 )3CCH2CN

NaOH, to

TP .Q UY

b) (CH3 )3 CCH2OH HCltoãng

d) (CH3)3CBr I.a, b

II. c, d

III. a, c

ĐẠ O

t° HCHCr H20 2

IV. b, d

NG

11.17. Phương pháp nào dưới đây có thể điều chế được áxit ơ-nitrobenzoic từ benzen?-

b)

+ CH3 CI

c)

+ Bro

TR Ầ

N

a)

AICI3 khan HNO 3/Ậ 2 SO 4 KM11O4 + CH3 CI --------------- ► --------- ------- ► ---- -1----ete ; t°

AICI3 khan

KMnO^t

ete

to

HNO3/H2SO4

00

B

-------- ----------------------------r-► ------------------------

HNO 3/H2SO 4

10

Fe _ 1) Mg

A

2) C 02

TO ÁN

-L

d) I. a

[Ag(NH3 )2]N0 3

H N O yĩl 2SO^

Í-

POCl3,DM F

3) H2O, to

II. b

III. c

IV. d

11.18. Phương pháp nào dưới đây có thể điều ehế được axit m-nitrobenzoic từ benzen?

DI Ễ

N

ĐÀ N

a)

b)

1 ^

1

+ CH3 CI

+ CH3 CI

AKI3 khan ete

HNO 3/H 2SO 4 "

AlCh khan

KMnOÌ

ete

to

KM 11O 4

to

HNO 3/H2SO 4

116

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

l ) Mg t

2)C02 3) III. a, d

IV. b, c

[Ag(NH3 )2]N 0 3

NG

11.19. Sản phẩm của phản ứng à chất nào dưới đây?

1) CHCI3, NaOH

H20 , to

ĐẠ O

II. c, d

I. a, b

TP .Q UY

+ Br Ạ * .

d)

NH ƠN

Fe 1) Mg H N 0 3/H2S 0 4 + Brn —-► ------ ►------------------- i 2) C 0 2 3)H 20 ,to

c)

TR Ầ

N

2 )H 30

HO

OU m - Hiđroxibenzanđehit

A

Í-

OOH

ớ- Hiđroxibenzanđehit (Salixanđehit) (a)

10

00

B

OH

HO

(b) COOH

TO ÁN

-L

OH

"OH Axit m-Hiđroxibenzoic

Axit salixylic

(d)

ĐÀ N

(c)

I. a

II- b

III. c

IV. d

DI Ễ

N

11.20. Sản phẩm chính của phản ứng là chất nào dưới đây? L AICI3 NaOCl + CH3COCI — > ? c 6h 5n o 2

117

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Axit a-naphtyleacboxylic (a)

NH ƠN

OOH

(b) OOH

ĐẠ O

OOH

TP .Q UY

Axit p- naphtylcacboxylic

NG

COOH

'COOH

Axit naphtyl-1,4-dicacboxylic

Axit naphtyl-1,3-dicacboxylic

(d)

I.a

TR Ầ

N

(c) II. b

III. cp

IV. d

Cr0 3/H2 S 0 4

A

10

00

B

11.21. Oxi hoá axenaphten bằng CrƠ3/H 2S0 4 nhận được chất nào dưới đây?

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

Axenaphtẹn

Axenaphtenquinon

Anđehit của axit naphtalic

(a)

(b)

N DI Ễ

(c)

I. a

II. b

III. G

118

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

11.22. Oxi hoá phenanthren bằng K2Cr20 7/H 2S 0 4 nhận được chất nào dưới đây?

Axit naphtalen-1,2-đicàcboxylic

COOH

NG

HOOC

ĐẠ O

TP .Q UY

K 2Cr20 7 /H2 S 0 4

Axit điphenic

(a) II. b

TR Ầ

I.a

N

(b)

Phenanthroquinon (c)

III. c

11.23. Axit terephtalic p-H O O C-C 6H4~COOH có thể điều chế theo phương pháp nào

-L

Í-

A

10

00

B

dưới đây?

^ v ^ c o o

K

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

b)

'c o o l K

Zn/Cd, C 0 2 -----------------► 400°c, 20bar

H3 K 2Cr20 7 /H2S 0 4

c)

CH3 119

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3 Mg

d)

1)CC>2

C 6H5N 0 2 2)H 30 +

KM n04 t°

NH ƠN

h

I. a, b

II. c, d

III. a, c, d

IV. a> b, c

TP .Q UY

CH3

11.24. Có thể điều chế axit phtalic ớ-HOOC-C 6H4-COOH theo phương pháp nào dưới đây?

ĐẠ O

c>2, V2O5

a)

' Br

C 02

b)

P’ *°

KM n0 4

c)

c o o h

00

n^

Br2/Fe

10

^

B

'CH3

TR Ầ

N

Br

^ r^

NG

380-450OC

1) CO 2

ete

2) H30

A

d)

Mg

II. c, d

III. ạ, c

IV. b, d

Í-

I. a, b

TO ÁN

đây?

-L

11.25. Axit xinamic CóHsCHNCHCOOH có t:hể điều chế theo phương pháp nào dưới

ĐÀ N

a) 1

KCN

H3 0"

1) K 2CO3 (CH3C 0 ) 20 —

2)H30 +

DI Ễ

N

b)

CH

120

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Br2 _KCN 1)---------------► NaOH, (P —!£*. --- 1 *. —

c)

2CH3

Br2 — hv

KCN► — 1)L---------------:NaOIi, t° 1 -----2 )H 30 '

IV. d

III. c

II. b

La

ĐẠ O

d)

c ÍỈ3(CH2)7C0 0 H; (b) axit axit a-metyl p henylaxetic c 6H5CH(CH3)COOH

11.26. Các axit monocacboxylic sau: (a) axit w-nonanoic

NG

isobutyric ( CH3) 2CHCOOH; (c)

TP .Q UY

2)H30

nhận được qua nhiệt phân axit malonic nào dưới đây?

N

(pOOH

Axừ 2-metyI-2-phenyhmbnic

TR Ầ

1) C6H5<P— COOH CH3

00

B

GOOH

Axit 2 -octytaialonic

10

2) CH3(CH2)7CH

/

A

COOH

-COOH

Axit 2,2-đimetylmalonic

COOH

Í-

3) (CH3)2C\

TO ÁN

-L

11.27. Sản phẩm chính của phán ứng sau là chất nào dưới đây?

\

/

CH2CH2COOH

PCI3 Br2

ĐÀ N

Axit 3 - phenylpropanoic

DI Ễ

N

CH2-^ H —COOH X X

èr

Axit 2 -bron> 3-phenylpropanoic (a)

ỸH-CH2—COOH Br Axit 3-brorn- 3-phenylpropanoic (b) 121

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

-CH2- ^ H —COC1

^ H -C H 2—COC1

Br

NH ƠN

Br Clorua 3 - brom- 3 - phenylpropanoic

(c)

(d)

I. a

II. b

III. c

IV. d

11.28. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

(CH3)2CH<pHCOOH

(C p 3)2^CH2COOH

nh2

nh2

Axit 3 - amino- .3- metylbutanoic (b)

N

Axit 2-amino-3-metyĩbutanoic

00

cHf cC 2

o

B

TR Ầ

(a)

ĐẠ O

NH 3 Bĩ2 - - » > ? PCI3 . h 20

NG

(CH3)2CHCH2COOH

Br Amit của axit 3-brom-3-metyIbutanoic

A

10

Br Amit của axit 2-bron>3-metybutanoic ■(c) II. b

(d) III. cị

IV. d

-L

Í-

I. a

TP .Q UY

Clorua 2-brom-3-phenylpropanoic

TO ÁN

11.29. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dượi đây?

V

HNO 3/H2SO 4

[H] Fe/HCl

Axit benzoic

DI Ễ

N

ĐÀ N

OOH

122

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Axit m - aminobenzoic (b)

Axit o-aminobenzoic

(a)

11.30. Từ

II. b toluen

Axit p - aminobenzoic (c)

III. c

C6H 5CH3

thể

điều

chế

axit

2-brom-4-nitrobenzoic

ĐẠ O

I. a

TP .Q UY

NH 2

NH ƠN

OOH

NG

2 -B r - 4 - N 0 2 -C 6H 3C0 ỎH theo phương pháp nào dưới đây?

H3

HNO3/H2SO4

--- ► ----- ----------------- -*► Fe H+

TR Ầ

N

a)

00

B

h3

Br2 Ị H N 0 3/H2S 0 4 ■"1 Fe

KM n0 4 H+

A

10

b)

Í-

h3

ĐÀ N

TO ÁN

c)

-L

K M noi ■

KMIIO4 .+ H

HNO3/H2SO4

Fe

HNO3/H2SO4► ---Br? ----------------Fe

DI Ễ

N

d)

H

Br2

I. a

II. b

III. c

IV. d

123

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.31. Từ toluen C6ÍI5CH3 có thể điều chế axit 4-clọ-l,2-benzenđicacboxylic (axit

Br2> l)M g

KM11Q4

I'e

Fe

2) C (>2 3) H

Br2

1) Mg

Ch

KMnOil

Fe

2 ) CO 2

Fe

H

if

3) H+

l)M g

Fe

2) CO 2 3)H +

Cfe Fe

TR Ầ

N

if

Brj

KMnC>4

NG

h3

c)

TP .Q UY

b)

Cl2 ,

ĐẠ O

a)

NH ƠN

4- clophtalic) 5-C1-1, 2 -C 6ÍỈ3(COOH)2 theo phương pháp nào dưới đây?

h3 KM n0 4

B

Cl, Br2>--------1) Mg-► — ---- > -------Fe Fe 2) C p 2

00

d)

10

3) H

II. b

III. c

11.32. Từ

A

I. a toluen

C6H5CH3

thể

điều

chế

IV. d axit

4-bromphenylaxetic

-L

Í-

4 -BrCóH4CH 2COOH theo phương pháp nào dướiỊ đây?

TO ÁN

H3

a)

DI Ễ

N

ĐÀ N

N /

b)

1

Br2 Br2 ----- ► ------Fe hv

KCN

H20 2

h3 Br2

Br2

hv

Fe

KCN

+ H3Q >>

124

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3 Br2 > KCN hv

J [ 30

B r2

Fe

TP .Q UY

c)

NH ƠN

h

h3

hv

Fe

II. b

III- c

IV. d

NG

I.a

ĐẠ O

d)

11.33. Từ toluen C 6 H 5 CH 3 có thể điều chế axit 2-brom -4-nitrophenylaxetic theo

phương pháp nào dưới đây?

Fe

4

KCN

KCN

H r ,o l

h 3 0 +.

00

B

h 2s o

Br2 hv

+ < oi H-< : h M1

h n o 3 I Br2 >

a)

TR Ầ

N

H3

B ĩ2

A

10

H3

Fe

H2 SO 4

Br2 hv

KCN

Br2

HNO 3

Fe

h 2s o

HNO 3

-L

Í-

b)

TO ÁN

H3

DI Ễ

N

ĐÀ N

c)

Br2 ^ hv

V

1

ĩ ì)

d)

4

Br2 hv

KCN ► H 3 O+ --------

Br2 B h n o 3

H2SO4 II. b

III. c

IV. d 125

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

c.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tính chất hoá học

RCO OIi + H 20

RCOO

NH ƠN

11.34. Phương trình ion hoá của axit H30 +

+

I

a)

= J R C O O U H jO l,

K = ỊRCOO I IHạO ll

a [RC00H][H20]

a

1 - a, 2 - c

II. 1 - a, 2 - d

III. 1 - b , 2 - c

IV. 1 - b , 2 - d

-lg K a

NG

I.

U) p K a

ĐẠ O

c ) p K a= l g f í a

[RỈCOỌH]

TP .Q UY

Hãy cho biết cách tính: (1) giá trị Ka; (2) giá trị pKa?

C1CH2COOĩỉ Axit monocloaxetic

Axit monobrpmaxetic

Axit monoiodoaxetic

2,66

2,81

(a)

(b)

2,87

3,13

(c)

(d)

Hiệu ứng siêu liên họp của halogen

10

I.

00

B

TR Ầ

Axit monofloaxetic pKa

ICH2COOH

BrCH2COỌH

N

FCH2COOH

11.35. Hiệu ứng nào làm tăng tính axit của các chất dưới đây:

A

II. Hiệu ứng liên hợp của halogen

III. Hiệu ứng cảm ứng của halogen

Í-

IV. Hiệu ứng cảm ứng và liên họp của halogen

2c o o h h s c h 2c o o h

TO ÁN

h o ch

-L

11.36. Hăy sắp xếp các chất dưới đây theo tính axit giảm

Axit glicolic (a)

c h

Axrt metoxiaxetic (c)

3c h 2c h 2c o o h

Axit bưtync (d)

a>b>c>d

ĐÀ N

I.

Axit thioglicolic (IV)

CH3OCH2COOH

dần:

II. a > b > d > c

DI Ễ

N

III. c > b > a > d IV. c > a > b > d

126

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.37. Hãy sắp xếp các chất dưới đây theo tính axit giảm dần: OOH

N 02

I.

OH

Axit p-metyIbenzoic

Axit />-nitrobenzoic (b) 1

Axit / 7-hiđroxibenzoic

(c)

(d)

ĐẠ O

Axit benzoic (a)

NH ƠN

OOH

TP .Q UY

OOH

a> b > c> d i

NG

II. b > a > c > d III. d > c > b > a

IV. b > d > c > a

N

11.38. Hãy sắp xếp các chất dưới đây theo chiều giảm dần của tính axit:

COOH

TR Ầ

COOH

Ỹ ° OH

10

00

B

X

v° ° n

'CIL

ch3

Axií benzoic

Axit o-mety]benzoic

Axit /?-metyIbenzoic

Axit m - metylbeiizoic

(a)

A

^

(c)

(d)

a> b> c > d

-L

II. a > c > d > b

Í-

I.

(bi

TO ÁN

III. d > a > b > c IV. b > a > d > c

ĐÀ N

11.39. Hãy sắp xếp các chất cậrói đây theo tính axit giảm dần:

DI Ễ

N

HOOC-COOH Axit oxalic (a)

HOỜCCH2COOH Axit malonic (b)

a>b>c

II. b > a > c

III. c > a > b

IV. a > c > b

I.

HOOCCH2CH2COOH Axit sucxinic (c)

127

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.40. Sản phẩm của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

NH ƠN

C 12’ P CH3CH2CH2C‐OH ‐‐‐‐— C ?

c h 3c h 2c h c ‐ o h IU ẻl O

Glorua axit 71-butyric (a)

Axit 2-ck)-«-butync W

ĐẠ O

CH3CH2CH2C ‐C 1 II 0

TP .Q UY

O Axit «-butyric

CH3CHCH2C‐OH

CH2CH2CH2C‐OH

Cl O Axit 3-clo-fl-butyric (c)

Cl O Axit 4-clo-fl-butyrie (d)

I. a

I

II

NG

II

Y

III.c

II. b

IV. d

TR Ầ

N

11.41. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

10

00

B

Ch, hv CH3CH2CH2C‐OH — — C ? lí O Axit A2-butyric

-L

Í-

1 O Cloma axit /7-butyric (a)

A

CH3C H ?C H ?C ‐C 1

TO ÁN

CH3CHCH2C‐OH I ìí Cl O Axit 3‐clo‐fl‐butyric (C)

Cl O Axit 2-cto-/ĩ-butyric (b) CH2CH2CH2C-OH I, K Cl O Axit 4 ‐clo‐rc‐butync (d)

a, b, c

ĐÀ N

I.

CH3CH2CHC‐OH I I

II. b, c, d

DI Ễ

N

III. a, c, d IV. a, b, c, d

128

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

PCỈ3

o

NH ƠN

11.42. Sản phẩm của các phản ứng sau là chât nào dưới đây?

(1)

// C 6H5CH2C (2 ) Axit phenylaxetic C6H5CHCOOH

C6H5CH2COCl

Br Axit 2-bromphenylaxetic (b)

ĐẠ O

Clorua axit phenylaxetie (a)

C6H5CH2COBr

NG

C6H5CHCOOH 1 C1 Àxit 2 -clophenylaxetiò

Bromua axit phenylaxetic (d)

N

■(c).

II. 1 - a, 2 - d

1 - a, 2 - b

TR Ầ

I.

TP .Q UY

Bri

IV. 1 - c , 2 - b

III. 1 - c, 2 - d

H2,[Pd] —

?

C1

A

10

/? c 6H5c '

00

B

11.43. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

-L

C6H5CH2C1

Í-

Benzoyl clorua

Benzandehit (b) II. b

ĐÀ N

I. a

TO ÁN

Benzyl clorua (a)

C6H5CHO

C6H5CHC1

c 6h 5c h 2o h

OH a-Clobenzyl clorua

Benzyl ancol

(C)

(d)

III. c

IV. d

11.44. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? ị

DI Ễ

N

CH341C '

+

C1 Axetyl clorua

C 6H5MgBr---------» Phenylmagie bromua 129

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH3 - C - M g C 6H5 CH3-C -M g B r

I. a

o Axetyl magie bromua (b) II. b

o Axetophenon I (c)

III.cỊ

TP .Q UY

11.45. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

/ỵ ồ H2,[Pd] l) C 6H5MgBrL ----- ----------------------------- W ? CH3 CH9C \ 2) H20

CH3CHiCH-OMgC 6H5

c h 3c h 2c h - c 6h 5

NG

Br Phenyl 1-brompropan-1-okt rragie (b)

c 6h 5

TR Ầ

CH3CH2CH-OMgBr

N

OH 1 -Phenylpropan‐ 1 -ol (a)

1

B

1-Phenylpropan-1-olat magie bromua (c)

00

II. b

I.

III. c

10

I. a

NH ƠN

o Axetyl phenyl rragie (a)

CH3- C - C 6H5

I 11.46. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? o

Í-

^

A

c6n5c '

CH3 c (

-L

+

Cl

TO ÁN

ĐÀ N N

?

Axit axetic

C6H5- C - 0 —C-CH 3 I! II O O Axetic benzoic anhiđrit (a)

DI Ễ

NaOH

OH

Benzoyl clorua

I.a

O

/ỷ '

II. b

C6H5-C— C-CH 3 lí lí 0

0

Metyl phenyl đixeton é III. a, b

130

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.47. Sản phấm của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

NH ƠN

,0

/ j_ /ỷ AICI3 khan CH3- C , ------- - —» ? \ ete C1

+

TP .Q UY

Axetyl clorua

COCH 3

COCH3

COCH3

COCH3

ĐẠ O

,c o c h 3

lị b

IV. d

III. c

N

I. a

NG

1,2-Điaxetylbenzen (b)

Axetophenon (a)

'COCH3 COCH 3 1,3-Điaxetylbenzen 1,4-Điaxetyl benzen (c) (d)

+

(CH3c o ) 2o

AICI3 khan ete

10

00

Anbiđrit axetic

Zn/HCỊ

B

I

TR Ầ

11.48. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

CH3 — c h 2

Í-

A

CH3 — C H -O H

Etyl benzen (c)

-L

1 -Phenyletanol

(b)

I. a

TO ÁN

(á)

II. b

III. c

DI Ễ

N

ĐÀ N

11.49. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

r

X H 2-C _

TI

V , LiAH(0-/-c4H9)3 C 1 ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ —‐‐‐‐‐‐<

7

Phenylaxetyl elorua 131

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o

,c h 2- c

\

,CH2-C 0-Í-C4H9

/-Butyl phenylaxetat

Phenylaxetandehit

(a)

OH ^ \ ,C H

I 2‐ C —O‐/‐C4H9

1,1 -Đi-í-butoxi-2-phenyletanol (c) II. b

III. c

I. a

ĐẠ O

0-Í-C4H9

NG

1]

H

TP .Q UY

(b)

^

\

NH ƠN

o ý

(CH3)2CHC'

TR Ầ

N

11.50. Sàn phấm cùa phàn ứng sau là chất nào dưới đây?!

(CH3CH2)2CuLi --------

+

\

B

C1 Isobutiĩyl clorua

10

00

Liti đietyl cupral:

ỌH

A

I

o

(CH3)2CHC

(CH3)2C H Ỏ -C H 2CH3

\

CH2CH3

CH2CH3

Í-

Isopropyl etyỉ xeton

1,1 -Đietylisobutanol (a)

I. a

TO ÁN

-L

j(b)

II. b

III. a, b

DI Ễ

N

ĐÀ N

11.51. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây? L1AIH4 CH3CHCH2COOH CH3 Axit 2-metyIbutyric

BH3/THF

(1) (2 )

132

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH3 CHCH2CH2OH

CH3CHCH2CHO

(a) 1 - a, 2 - b

TP .Q UY

I.

NH ƠN

ch 3 Izoamyl ancol (b)

ch3 2- Metylbutyranđehit

II. 1 - b, 2 - a III. 1 , 2 - a

11.52. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

NG

COOH

ĐẠ O

IV. 1 , 2 - b

CH2OH

CHO

A

10

00

B

COOH

TR Ầ

N 02 Axit p-nitrobenzoic

N

BH3/THF

NH 2

-L

(a)

n o

2

jo-Nitrobenzyl ancol

(b)

(c)

II. b

TO ÁN

I. a

2

/?-Nitrobenzanđehit

Í-

Axit p-aminobenzoic

n o

III. c

11.53. Chất khử nào có thể sử dụng cho phản ứng sau?

ĐÀ N

! /?-CH3 COC 6H4COqH — Axit / 7-axetyIbenzoic

DI Ễ

N

I.

?

/7-CH3 COC 6H4CH2OH p - Axetylbenzyl ancol

L1AIH4

II. BH3/THF III. Sn/HCl IV. A 1(0 ‐ / ‐ C 3H7)3/ Z‐C3H7OH

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

1 1.54. Chất khử nào có thể sử dụng cho phản ứng sau?

Axit (Z)-pent-3-enoic I.

(Z)-Pent-3-enol

L1AIH4

II. BH3/THF

TP .Q UY

III. Sn/HCl

NH ƠN

(Z)-CH3CH=CHCH2COOH ------------ ► (Z)-CH3CH=CHCH2CH2OH

IV. A1(0-z-C 3H7)3/ / - C3H7OH

ĐẠ O

11.55. Chất khử nào có thể sử dụng cho phản ứng sau?

L1AIH4

I.

Xiclohexylmetanol

NG

Axit xiclohexylcacboxylic II. BH3/THF

N

III. Sn/HCl

TR Ầ

IV. A 1(0 ‐ ỉ ‐ C 3H7)3/ Ỉ‐C3H7OH

B

11.56. Chất khử nào có thể sử dụng cho phản ứng sau?

L1AIH4

I.

4-Brom-«-butanol

A

Axit 4-brom-ft-butanoic

10

00

BrCH2CH2CH2COOH — — ► BrCH2CH2GH2CH2 0 H

II. BH3/T fĩF

Í-

III. Sn/HCl

-L

IV. A1(0-z-C 3H7)3/ Z-C3H 7OH

TO ÁN

11.57. Bằng cách nào có thể chuyển hoá CH3CH2COCH2CH2COOH (A) thành CH3CH2COCH2CH2CHỌ (B)?

ĐÀ N

S O C 12 LiMH(0 ‐/‐C 4H9)3 ĩ. (A) --------► ---------------------- ► (B)

DI Ễ

N

II. (A)

III. (A)

SOCL PCL

5 >•

Zn/HCl — V (B) H2, [Pd] ^ PClj Ị L1AIH4 — > (B) IV. (A ) ----- 2 -4 > — ------ *• (B)

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.58. Bằng cách nào có thệ chuyển hoá CH3CH2COCH2CH2COOH (A) thành

1) BH3/THF

LiM H (0‐í‐c 4H9)3

_

2) S0CỈ2

II. (A)

TP .Q UY

(A)

1) Zn/HCl LiMH(0 ‐i‐C 4H9)3 ----- — — ► —- — ------ /B) 2) SOCỈ2

ĐẠ O

I.

NH ƠN

CH3(CH2)4CHO (B)?

NG

2) Zn/HCl

n / , A, l)N aB H 4 L iAH(0-í-C 4H9)3 IV. (A) --------------- ► ------------------ '------► (B) 2)8 001 2 ỉ

B 00

10

(B)

BH3/THF ^ (B)

TO ÁN

-L

Í-

III. (A)

NaBH4

A

II. (A)

LiAHLị

I. (A)

TR Ầ

CH3CH2C(0 H)CH2CH2CH20 H (B)?

N

11.59. Bằng cách nào có thê chuyển hoá CH3CH2COCH2CH2COOH (A) thành

DI Ễ

N

ĐÀ N

CH3 CH2CH2OH Propanol

K 2Cr207/H[2S04 SOCL _!----- t ---------- —L*. ------- ^

CH3 CH2C-C1

CH3 CHCOOH

" Propionyl clorua (a)

C1 Axằ a-clopropionic (b)

0

I.a

II. b

7

CH2CH2COOH L C1 Axit P-ctopropionic (c) III. c. 135

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.61. Tác nhân clo hoá cho phản ứng sau là chất nào dửới đây?

COOH

'COOH

Axit xiclopentylcacboxylic ZnCl2

II. Cl2, hv

TP .Q UY

I.

Axit 1-cloxiclopent-1-ylcacboxylic

NH ƠN

C1

III. HC1

ĐẠ O

IV. SOCỈ2 11.62. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dượi đây?

BrCH2CH2COOH

NG

L1AM4 H30 + PBr, Ị CH3 CH2COOH --------- -*• — — ► ----- ? CH3 CHCOOH

CH3 CH2CH2Br

CH3CHCH3 Br Isopropyl bromua (d)

II. b

III. c

IV. d

B

I. a

TR Ầ

N

Axit p-brompropionic Br (a) Axit a-brompropionic n -Propyl bromua (b) (c)

10

00

11.63. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dươi đây?

A

CH3CH2COOH

O

Í-

CH3 CH2C-OCH 3

I. a

TO ÁN

-L

Metyl propionat (a)

PCI3 —

CH3OH

CH2CH2C-OCH3

T

Cl

CH3 CHC-OCH 3

II

I II

O

Cl O

Metyl P-clopropionat (b)

II. b

?

Metyla-clopropionat , (c)

III. c

DI Ễ

N

ĐÀ N

11.64. Hỗn hợp nào dưới đây có thể dùng NaOH để phân tách ra khỏi nhau? OH

CH2OH

COOH

CH2COOH

(a)

(b)

136

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

coon

I S

i /

^

(c) I. a, b

OH

NH ƠN

CH2OH

^

TP .Q UY

COOH

III. b, d

IỊ c, d

IV. a, c

11.65. Phản ứng nào dưới đây có thể thực hiện?

ĐẠ O

a) CH3 COOH + N aO H ---b) CH3 COOH + Na 2C 0 3 ----- ►

NG

c) CH3COOH + N aH S0 4 — ^

II. c, d

IV. b, d

III. a, c

N

I. a, b

d) CH3 COOH + C 6H5C O O N a ----- ►

B

C6H5C -ơ‘e + HX II O

X là C6H50 ■

10

I.

+ OH01— —

00

C6H5C-X II O

TR Ầ

11.66. Phản ứng nào dưới đây xảy ra nhanh nhất?

A

II. X là CH3 ~ III. X là CH3O "

Í-

IV. X là CH3OCOO "

-L

11.67. Ilãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần khả năng phản ứng thế nucleophin đối với các

TO ÁN

dẫn xuất axit cacboxylic dưới đây:

ĐÀ N

R—C—OR 11 À oT (a)

DI Ễ

N

I.

R—C—C1 OT

(b)

R—C - N H 2 R— C—o - c - R oMI (c)

0

1 0

ìí

(d)

b>d>a>c

II. a > b > c > d III. b > a > c > d IV. d > a > b > c 137

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.68. Phản ứng nào dưới đây có thể dùng để điều chế iN,N-đimetyl-3-metylbenzamit (B) từ axit 3-metylbenzoic (A)?

NH ƠN

CON(CH 3)2

COOH

'CH7

TP .Q UY

(B)

2CH3Br

X A NaOH c) A — -

B

B

NG

NH 3 b) A - .

ĐẠ O

SOCb (CH3)2NH a) A --------- ► -------— — ► B

A CH3NH 2 d) A ----- - > B to phòng

III.

N

II. b

IV. d

C

TR Ầ

I. a

11.69. Sản phấm của phản ứng giữa /?-amĩnophenol với một lượng tương đương

00

B

anhiđrit axetic là chất nào dưới đây? OI!

NH 2

Í-

nh2

A

10

NHCOCH 3

-L

/?-Aminophenol

OH

(a)

(b) NHCOCH 3

TO ÁN ĐÀ N N DI Ễ

I.a

OCOCH3

OCOCH3

(d)

(c) II. b

III. c

IV. d

138

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

to

OH

b) C 6H5COO'Na+ +

C 6H5C—o

ĩ

0 H

OH

đ) C6H5CONH 2 +

-► C 6H5C—o II 0 to

C 6H5C—o ' II

I. a, b

TR Ầ

N

Benzamit

NG

OH

+

c) CốH5COOH Axit benzoic

ĐẠ O

Natribenzoat

II. c, d

TP .Q UY

NH ƠN

11.70. Phản ứng nào dưới đây cp thể dùng để điều chế được xiclopentyl benzoat?

0

III. b, d

IV. a, c

B

11.71. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

10

c 6h 5c

00

o

CH3OH

1-r

A

O +

C 6H5c ' lĩ

0

-L

Í-

Anhiđrit benzoic C6H5C-OH II o Axit berizoic

TO ÁN

C6H5 C-OCH 3 O Metyl benzoat (a) lib

ĐÀ N

I.a

(b)

C6H5C-H II O Benzandehit (c) III. a,b a,

IV. b, c

DI Ễ

N

11.72. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

C—CI + CH3CH2CH2CH2OH + Ồ Benzoyl clorua

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

n-Butanol

N Pừiđin

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

72-Butyl benzoat

N-Benzoyl piriđini cbrua (a)

TP .Q UY

(b)

II. b

III.

ĐẠ O

H Piriđừd clorua (c) I. a

NH ƠN

c

IV. b, c

COOH 1)L ìA 1H4

H+

00

B

Axit ỡ-nitrobenzoic

TR Ầ

2)

N

N0 2

NG

11.73. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

2

A

n h

10

COOH

TO ÁN

-L

Í-

Axit ơ-aminobenzDÌc (a)

,n o 2

,n o 2

ĐÀ N N

(b) CH3

CH2OH

DI Ễ

o- Aminobenzyl ancol

Ơ-Nitrotoluen

ớ-Nitrobenzyl ancol (C)

I.a

(d) II. b

III. c

IV. d

140

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Cí v

_

NH ƠN

11.74. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây? / COOH NaBH,

> = < H

TP .Q UY

H

?

Axit cis‐but‐2‐enoic

CH3CH2CII2COOH

CH3CH2CH2CH2OIỈ (b)

H

/

c=c \

NG

ch3

CH2OH

■/ c= c/\

CH3

Butyl ancol

ĐẠ O

Axit butyric (a)

H

H

H

m ‐But‐2‐enal (d)

I. a

TR Ầ

N

cữ‐But‐2‐enol (c)

ch o

II. b

III. c

IV. d

00

B

11.75. Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

A

---------

O

! _ BH3/THF CH2COOH ‐‐‐‐‐ — ‐‐‐‐‐‐

10

/ = \ CII3C ‐‐‐‐<\

ậ — CH2COOH

TO ÁN

CH3CH2

-L

Í-

Axit p ‐axetylphenylaxetic

Axit p - etylphenylaxetic

CH3CH2—

ỵ ỹ — CH2CH2OH

2‐p‐EtyỊphenyletanol

ĐÀ N

(a)

CH3C— I

V - C H 2CH2OH

DI Ễ

N

O — 2-p- Axetylphenyletanol

(b)

CH3CH2— /

----/?“Đietyĩbenzen

(c)

La

V - C H 2CH3

(d)

III. c

IV. d 141

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.76. Sản phâm của phản ứng sau là chât nào dưới đây?

n o

2-

\

/)— c h 2o h Á

n o 2-

CH‐OC2H5

/

ì

ỎH

Etoxi /?‐nitrophenylmetano 1 (a) I .a

9

NH ƠN

Ỏ Etyl /?‐nitrobenzDat

LÌAH4 ‐‐‐‐‐‐‐‐ ^ h 20

TP .Q UY

‐C‐OC2H5

2-

n o 2-

CHO

//

jP‐Nitrobenzandehit

/?‐Nitrobenzyl ancol (b)

II. b

\

/ (c)

III. c

2-

N

C‐OC2H5

Etyl /?‐nitrobenzoat

/)— C — H‐C4H9

(b)

CH(«‐C4H9)2

Í-

2-

V - é - O C H 2CH3

----OH 1-Etoxi-1-p -nitrophenyl-ft -butano 1

A

(a)

n o

00

10

o 77‐Butyl /7‐nitrophenyl xeton

v b = \ ■■ «-C 4H9

NO 2- V

B

NO2—

TR Ầ

n o

NG

11.77. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

ĐẠ O

n o

I.a

TO ÁN

-L

OH 5‐p‐nitrophenylnonan-5 ‐ o 1 (c) II. b

III. c

ỷ — CH ‐CHCOOCH 3

+ CH3CH2Mgr

ete

H30

DI Ễ

N

ĐÀ N

11.78. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

Metyl xinainat

142

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

;>— c h = c h - c - c h 2c h 3 '

<\

G

^-----

3 - Etòxi-1- phenylpent-1- en- 3 - ol (b)

TP .Q UY

Etyl phenylvinyl xeton (a)

OH

ỵ r ‐ c HCH-CH(CH 2CH3)2

vv

OH

ĐẠ O

3-Etyl-1-phenylpent-1-en-3-ol ■(c)

II. b

III. c

NG

I. a

NH ƠN

(v

ọ c h 2c h 3 I , ; />— c h - c h - c - c h 2c i i 3

H2O C H C H 2COC 6H5

N

l) C 6H5MgBr -- — - — ------ V ? 2)H3Ơ

TR Ầ

!_ h 2o c h c h 2c = n AnỊyl nitrin

11.79. Sản phẩm của phản ứng sau là chất nào dưới đây?

H2O C H C H 2CC 6H5

h 2c = c h c h 2c h = n c 6h 5

B

NH Anlyl phenyl imin (b)

But-3-enyliđen anilin (c)

10

00

AnỊyl phenyl xeton (a)

II. b

III. c

A

I. a

11.80. Hãy cho biết tốc độ phản ứng trong cơ chế thuỷ phân axyl clorua dưới đây:

Í-

Bước 1:

TO ÁN

-L

H Ẹ ' R H\ O ' X \ ..I( 1 ) \ © I ..© ( 2 ) •• I ■ y ^ C = 0 ^ 0 —C—Õ= -^±J* H - ộ — C—ộ — H H

C1

H

Cl "

..

C1

Axylclorua i

Sản phẩm trung gian

DI Ễ

N

ĐÀ N

Bước 2:

.. H -Q — C— 0 Cl

Sản phẩm trung gian

< * p>. + *0^ H

"n ộ

® /" H ° \ H

Axit cacboxylic

ĩonhiđroni

„ / C==0

H

+

■ e + C1

143

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I.

1- chậm; 2 - nhanh; 3 - chậm

II.

1- nhanh; 2 - chậm; 3 - nhanh

III.

1- chậm; 2 - nhanh; 3 - nhanh

IV.

1- nhanh; 2 - chậm; 3 - chậm

NH ƠN

i

11.81. Trong phản ứng este hoá axit cacboxylic dưới đây, nhóm OH được tách ra từ

o . H+ t HO- R’ - - R—c \ O-R' -H OH

/P R— c ' OH

Từ phân tử rượu R '-O H

ĐẠ O

I.

TP .Q UY

rượu hay từ nhóm -COOH của axit?

II. Từ nhóm -C O O H của axit

NG

III. Có thể từ R '-O H và từ -C O OH, không xác địĩih được

R“ c C© oh2

OH

/P

// R—c \

B

/P R'OH R‐ < 0

R “ c r

©ỸR'

o OR'

H

A

10

00

•H

N

a) R—c \

,0

H*

TR Ầ

'P

11.82. Cơ chế phản ứng este hoá axit cacboxylic chạy theo sơ đồ nào dưới đây?

o

Í-

R—c \

OH

OH R—c

TO ÁN R'0-H

ĐÀ N

-

fo H

R-c;

OR'

N DI Ễ

I. a

II. b

ỎH /■

QH

-L

b)

// R—c;

© /O H R—C OH

© J ; o h 2 - h 20 R—C ^ O H 5= = Ễ OR'

-H+

/ỵ0

= ^ R -c '

OR' III. a và b

144

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

11.83. Phản ứng thuỷ phân esteỊcó thể thực hiện với xúc tác nào?

NH ƠN

a) Xúc tác axit H+ b) Xúc tác bazơ OH c) Trung tính IÌ2O II. b

III. c

IV. a và b

TP .Q UY

I. a

11.84. Cơ chế thuỷ phân este có thể giải thích theo sơ đồ nào dưới đây?

NG

nhanh

ĐẠ O

Ỹ ■■© R -C -O H + R'Ọ:

_ '• : chậm a)H Q ‘ + J ^ p - R Í ..0

+ II—Ụ

II ■=*=*= R -C - Ộ R '

:ỌH

; < \r II

A

® OIf //OH -R’ -R'Oll _ - v- ^ R ~ c . II OR'

<

H

S/

- R—

II. b

o

on

+ li-

H

III. a và b

-L

Í-

I.a

H

Ể ỈK R—C— ồ

10

00

B

b) R - c (

TR Ầ

N

-r'—-ộ : + R'ỌH R -C ion cacboxylat ancol

TO ÁN

11.85. Cơ chế của phản ứng giữa este của axit cacboxylic với amoniac cho amit:

DI Ễ

N

ĐÀ N

RCOOR' + NH 3 ---- ► RCO-NH 2 + R'OH

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T

,...

(c) R -C -O -R ’ + H - N H 2 = = =

■^5?

R -ỘI — 1l Ộ-R' i ••

r

J- c '-z ni h, 2 +

•NHi

III.

11.2. a - 4, b - 2, c - 3,

d - 1, e

TR Ầ

d- 1

- 5

B

11.1. a - 3, b - 4, c - 2,

A

10

11 .3 . a - 3 , b - l , c - 4 , d - 2

a - 3, b - 4, c - 2,d - 1

1 1 .4.

TO ÁN

11.6. II

-L

Í-

11.5. a - 3, b - 6 , c - 4,

G

d - 5, e - 1, f -

1.12. III 1.13. IV 1.14. III 1.15. III 1 .1 6.1 1.17. I

11.7. II

1.18. IV

11.8. I

1.19. III

ĐÀ N N DI Ễ

r -o h

N

Trả lời bài tập ch ư ơ n g 11

00

I).

SL

+ :NII, s *

II. b

I. a

X ..

R - C — Õ -R ’ © Id ••

TP .Q UY

R'OH

ĐẠ O

5? ' T ' \

-c - n h 2 +

NG

r

R -ệ ■c-^ Ọ<- R ' vX nh2

NH ƠN

R - ệ — Ộ -R ’ ^ T h -n h 2 ©

(b) R -C -Ộ -R ' + NH 3

11.9. III

1.20. II

11.10. II

1.21. III

1 1 .1 1 . 1 1

1.22. II

146

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


11.43.11

11.24. Ill

11.44. Ill

11.25.11

11.45.1

11.26. a - 2, b - 3, c - 1

11.46.1

11.27. I

11.47. I

11.28.1

11.48. Ill

11.29.11

11.49.11

NG

ĐẠ O

11.23. IV

11.50.11

11.30.1

TR Ầ

N

11.31.1 11.32. IV

00 10

11.34. IV

A

11.35. Ill

-L

Í-

11.36. Ill

11.52. Ill 11.53.11 11.54.1 11.55. I và II

11.56. II 1 1 .5 7 .1 11.58. II và III

11.39. I

11.59.1

TO ÁN

11.38. IV

ĐÀ N N DI Ễ

11.51. IV

B

11.33.1

11.37. ĨI

NH ƠN

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

11.40. II

11.60.1

11.41. II

11.61.11

11.42. I

11.62. Ill

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


11.63.1

11.75. Ill

11.64. IV

11.76. II

11.65. I

I 11.77. Ill

11.66. IV

I 11.78. Ill 11.79.1

1 1 .6 8 . ĩ

11.80.111

11.69. II

11.81. n

11.70. IV

11.82.11

NG

ĐẠ O

1 1.67.1

NH ƠN

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP .Q UY

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

11.71.1

TR Ầ

N

11.72. IV

11.73. Ill

11.84.111 11.85.11

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Í-

A

10

00

B

11.74. Ill

11.83. IV

148

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Cacbohiđrat

Tên khác: gluxit, saccarit.

Công thức chung: Cn(ĩỈ 2 0 )rn hay CnH2mOm

12.1

NG

ĐẠ O

LÝ THUYẾT TÓM TẮT

TP .Q UY

Chương 12

Phân loại

N

a.) Monosaccarit là các glmxit không thể thuỷ phân được.

TR Ầ

b) Polisaccarit khi thuỷ phân cho monosaccarỉt.

Cấu tạo của m onosaccarit

10

12 .2

00

B

c) Heteropolisaccarit khi thuỷ phân cho monosaccarit và những chất không phải gllixit.

Xetozơ HOCH2(CHOH)nCOCĩIO

A

® Anđozơ HOCH2(CHOH)„CHO

Í-

Trong phân tử có chứa nhiều trung tâm bất đối, ví dụ: AnđopentozơCH 2OH*CHƠH*CHOH*CHOHCHO

Xetopentozơ CH 2OH*CHOH*CHOHCỌCHO

-L

TO ÁN

Mỗi phân tử monosaccarit có 2n (n là số nguyên tử cacbon bất đối) đồng phân quang học; ví dụ: - Anđotetrozơ có 2n- 2 2=ụ đồng phân quang học D,L.

ĐÀ N

- Anđopentozơ có 2n'-23~8 đồng phân quang học D,L.

- Xetopentơ có 2n--=-~22- 4 đồng phân quang học D,L

DI Ễ

N

Cấu hình tương đối của monosaccarit dựa theo cấu hình của nguyên tử cacbon bất đối ở cách xa nhóm CHO nhẩt, nhóm -OH ở bên phải có cấu hình D, ở bên trái có cấu hình L. Ví dụ:

149

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OH OH

HOHO-

4CH2OH

2

HOH-

4CH2OH

D(-)-Erythrozơ (a)

L(+)-Erythrozơ (b)

2

^HO

H OH

OH H

4CH2OH

D(-)-Thréozơ (c)

L(+)-Threozơ

!CHO

^HO

1CHO

2

2

OH

HO-

H-

OH

H-

■OH

HO-

H-

OH

H-

OH

H-

H

H-

iCH2OH

.(d)

1CHO

OH H OH

5 CH2OH

D(-)-Arabinozơ

NG

D(-)-Xilozơ

(3)

(2)

(1 )

2

4CH2OH

2

’CHsOH D(-)-Ribozơ

HHO-

ĐẠ O

H-

^H O

NH ƠN

2

HH-

'CHO

TP .Q UY

JCHO

HO-

HO-

H-

2

H H OH

5 c h 2o h

D(-)-Lixozơ

(4)

Các gluxit chỉ khác nhau ở cấu hình của một nguyên tử cacbon bất đối được gọi là epime. Ví dụ (1) và (2) là epime ở cacbon số 2.

H-

OH

HO-

00

H-

H ---- 1 o h Ị

HO-

ỊI_HO__

A

_______ J

6CH2OH

Í-

D-Glucozơ

-OH

B

H-

OH

1 CHO 2

10

H-

1 CHO 2

TR Ầ

N

D-glucozơ và D-galactozơ là epime ở nguyên tử c số 4.

■H

ỉi _____ J

H-

-OH

ế CH2OH

D-Galactc»zợ

H

a-D(+)-Glucopiranozờ

DI Ễ

N

ĐÀ N

TO ÁN

-L

Dạng vòng của monosaccârit: vòng 6 piranozơ và vòng 5 fiiranozơ

150

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OH

OH

p -D-Glucofurànozơ

a-D-Glucofuranozơ (1 )

HO

H

(Ộ)

CHjOH

D-Fructozơ (dạng xeto)

•CX

ỌH

H

HO

HO

p c h

HO

2o h

H

Ị3-D-Fructopiranozơ

TR Ầ

N

a‐D‐Fructopiranozơ

6

H

(4) H ‐ C ‐ O H ' I (5) M - C - O H

OH

HO

ĐẠ O

HO

C -H

H

H

1

(3) HO

a

H

I0 = 0

(2)

CH2OH

H

CHoOH

NG

H o

TP .Q UY

OH

H

NH ƠN

hoch 2

Tính chất hoá học của monosaccarit

A

12.3

10

00

B

K í hiệu a chỉ nhóm OH ở *c là axial, p chỉ nhóm OH ở ]c là equatorial. Các đồng phân a ‐ và p‐D (+) ‐glucozơ là hai đồng phân lập thể nhưng không phải là đối quang, chúng chỉ khác nhau ở cấu hình C ‐ l được gọi là các đồng phân anome.

Ag(NH 3)2+O H '

Í-

ĩ 1 *0

a) Phản ứng oxi hoá nhóm anđehit ‐C H O thành axit ‐CO O H

*■

CHOH

-L

CHOH

Ỹ0 0 H

TO ÁN

b) Khừ hoá nhóm ‐C H O thành ancol ‐CH2OH CHO I CHOH

c h

[H]

2o h

ĐÀ N

CHOH

DI Ễ

N

c) Cộng hợp xianua vào ‐CH O ỸH 0

CN I

HCN

CHOH

ỘHOH

J

^

I CHOH

151

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

d) Phản ứng tạo ete và este 6

c h 2o h

OH

H

HO H

TP .Q UY

H OH

Ị3-D(+)-Glucopiranozơ

Metyl‐ị3‐D(+)‐glucopiranozit

CH2OCOCH 3

CH2OH H

H

ỌH (CH3C 0 )20

HO H

CH.C Oố

OH

a‐D(+)‐Glucopiranozơ

H

H

OCOCH 3

N

P-D(+)-Pentaaxetylglucopiranozơ

TR Ầ

e) Phản ứng tạo oxazon

B

10

C6H5NHNH,

CH=NNHC 6H5 I ‘ 5 H — C— OH tt c 6h 5n h n h 2 ------Ị------ ► H -O H H -O H H

00

CHO H — — OH Tĩ Oĩ ĩ 11 vJll ĩĩ 11 --- UP lliĩ T

CH2OH

D-Ribozơ

CH=NNHC 6H5 ộ = n n h c 6h 5 -O H -O H CH2OH

A

(: h 2o h

ỌCOCH3

OCOCH

CH3COONa

H

o

NG

°' H

H— OH

ĐẠ O

4

NH ƠN

H 5 ------ Ov ỌH

D-Ribozơphenylhidrazon

Í-

D-Ribozofphenyloxazon

-L

f) Oxi hoá bằng HIO4

TO ÁN

Axit peiođic HIO4 oxi hoá cacbohiđrat dẫn đến vỡ yòng cho họp chất đianđehit: H O -C H 2, . 0

ĐÀ N

H

H

DI Ễ

N

HO

h o - c h 2 /O ,

H HIO.

H0> 0CH 3

H

Metyl-a-D-arabinofuranosit

ì

CH II

H

HC OCH, ì 3

0 ị 0 Sận phẩm đianđehit

152

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CHO 4HIO4

4HCOOH

HCIIO

Axit fomic

Fomandehit

TP .Q UY

HO — — HT H — — OH H — — OH CH2OH D-Arabinozơ

Đisaccarit

ĐẠ O

12.4

NH ƠN

Khi HIO4 dư, có thể oxi hbá cacbohiđrat về axit fomic:

CH2OH M OH

0.

\

H

Ọ]

Đường saccaroza

CH2OH

TR Ầ

-o----- ' N -r OH

OH

H

ỌH

H

-a

N

H

NG

Đisaccarit là các gluxit gồm hai gốc monosaccarit như saccarozơ, mantozơ:

Gốc D-glucozơ

H

10

00

B

Gốc D-fructozơ

■o. H

Iỉ

Í-

H 0H

H

-L

HO

OH

TO ÁN

Gốc D-glucozơ

-o-

CH2OH II

------ 0 N OH H OH

Đường mantozơ

H H

H ỎH Gốc D-glucozơ

Polisaccrit

ĐÀ N

12.5

A

CH2OH

Polisaccarit là sản phẩm đa ngimg tụ của một số lớn (từ vài chục đến hàng trăm ngàn) phân tử monosaccarit như tinh bột, xenlulozơ.

DI Ễ

N

a) Tinh bột: là hỗn hợp của hai loại monosaccarit là amilozơ có hàm lượng trong tinh bột dao động từ 15-25% và amilopectin có hàm lượng 75-85%. Trong phân tử a m ilo z ơ c ó liê n k ế t (X—1,4—glucozit.

153

Đóng góp PDF bởi Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

CH^OH

-o. H

H H OH

H

H

-o-

H OH

V

H

c h 2o h

1

H.

-o-_ N

OH

H 4

H <— H OH

°' H

NH ƠN

c h 2o h

—o— H

-o-

OH

H

TP .Q UY

Liên kết a - 1 ,4-glu cozit

OH

Amilopectin có cấu tạo mạch nhánh, các gốc glucozơ nối với nhau bởi cầu oxi, tạo thành liên kết a -l,4 -g lic o z it, còn mạch nhánh có liên kết a - l , 6 -glucozit: ỌH2OH H ỌH

H

-o. H H ÒH

H

-o-

-o-

V

OH

H

ÓH

6 CH2

----- (X H

OH

H

B

-o-

H

TR Ầ

------ o , H H OH H

N

ọ h 2o h

H

o

H

H

NG

-cx H

H

ĐẠ O

c h 2o h

-o

00

OH

H

10

H

-o — ỎH

A

Liên kết a -1 ,4- và a -1 , 6 -glucozit

-L

Í-

Tất cả các polisaccarit của tinh bột đều làm quay ánh sáng phân cực sang phải vì chúng được tạo thành từ các (+)-glucozơ và bị thuỷ phân liên kết glucozit cho đextrin, mantoza và cuối cùng cho glucozơ.

TO ÁN

b) Xenlulozơ: có cấu tạo p-l>4-glucozit:i là thành phần chủ yếu của thành tế bào thực vật: CH2OH H

o

ĐÀ N

H OH

H

OH

DI Ễ

N

H

N

\

c h 2o h

CH2OH

ỌH2OH H

o

W

L M

ÓH

H

\

ỎH

— ĩ° ' ỌH H

o , OH