Page 48

2 Shift STO X b)Nhấp một biểu thức vào máy: Nhập biểu thức f(X) =(2X22X+1): (X +1) Tổ hợp phím: ( 2 ALPHA X x2 2 ALPHA X + 1 ) ÷ ( ALPHA X + 1 ) Chiếu các Slide 8 và 9

HS chú ý và bấn theo GV.

TR ẦN

HS chú ý theo dõi trên màng hình.

10 00

B

HS suy nghĩ thảo luận và củe đại diện lên bảng nêu tổ hợp phím thực hiện.

A

H

Í-

-L

ÁN

- Gãc α, - π/2 ≤ α ≤ π/2 0

0

hoÆc - 90 ≤ α ≤ 90 , khi biÕt sinα -1

(sö dông phÝm sin ). 0

- Gãc α, 0 ≤ α ≤ π hoÆc 0 0

≤ α ≤ 180 , khi biÕt cosα (sö dông -1

phÝm cos ). - Gãc α, - π/2 < α < π/2

HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa, ghi chép. HS chú ý theo dõi và làm tương tự đối với các bài tập còn lại.

TO

M¸y tÝnh gióp ta t×m ®îc gi¸ trÞ (gÇn ®óng) cña:

0

0

hoÆc - 90 < α < 90 , khi biÕt tanα -1

(sö dông phÝm tan ). ViÖc gi¶i ph¬ng tr×nh lîng gi¸c trªn m¸y tÝnh cÇm tay quy vÒ viÖc t×m gãc α khi biÕt mét trong c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña nã.

Chiếu các Slide từ 12 đến 17.

HĐ 4( ) *Củng cố: -Ta có thể sử dụng MTBT để tính giá trị gần đúng của các biểu thức, tính giá trị của các hàm số khi biết đối số và giải được các phương trình lượng giác cơ bản để tìm nghiệm gần đúng của phương trình. … *Hướng dẫn học ở nhà: -Xem và làm lại các bài tập đã giải. -Xem và làm trước các bài tập trong phần ôn tập chương. -----------------------------------------------------------------------

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

3.Phương trình lượng giác:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

HS xem nội dung bài tập 2.1 và dùng máy tính để tính và cho kết quả.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

HS Chú ý theo dõi trên bảng và trên màng hình để hiểu cách gán và nhập một biểu thức.

Ó

h µ m s è t ¹ i mé t s è g i ¸ t r Þ kh¸c nhau cña ®èi sè, ta nhËp biÓu thøc cña hµm sè vµo m¸y råi dïng phÝm CALC ®Ó yªu cÇu m¸y lÇn lît tÝnh (gÇn ®óng) tõng gi¸ t r Þ ®ã. Hoặc ta có thể gán giá trị của đối số và nhập hàm số cần tính giá trị. GV chiếu Slide 8 và 9 về bài tập 2.1. GV hướng dẫn tính trên máy tính. HĐ2 (Giải một số phương trình lượng giác bằng MTBT) GV chiếu Slide 10 và giới thiệu về phương trình và một số quy ước cơ bản khi giải phương trình bằng máy. GV chiếu Slide 11 và yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ giải bằng máy và cử đại diện lên bảng ghi ra tổ hợp phím thực hiện. GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nêu tổ hợp phím đúng. GV tương tự chiếu các Slide còn lại và hướng dẫn tương tự.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement