Issuu on Google+

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Thạc sĩ Trương Hồng Phúc - Tạ Quang Huy

NH ƠN

Ban biên tập TRÍ TUỆ

.Q UY

/

ĐẠ O

TP

118 Tình huống HƯ NG

ĐÀM THOẠI TIẾNG AN TR

ẦN

10

00

B

DU HỌC - CÔNG TÁC - ĐỊNH CƯ ở MỸ

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

( CÓ kèm CD do người nước ngoải dọc )

Míiả Xuất Sản Ỵăn Hóa Sài Gòn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

ế^Meeting and seeing off guests

m

sến bay

TO ÁN

-L

TìBh haốnq 01: tiễn khésh A: Thanks for coming to see me off. Cầm ơn đã ổến tiễn tôi.

NG

B: It’s my pleasure. ĩ just wish you didn't have Í0 leave so soon.

ƯỠ

Tôi rấi sung suóng. Tôi chỉ uớc m ong ỉà anh không phải về sám như vậy.

BỒ

ID

A: Yeah, the time just flew by. ĩt seems like just yesterday that Ỉ was arriving. Vâng, đã đến g iờ băy rồi. D uờũg ũhư ngàv tô i đếũ c h ỉ m ớ i hôm qua thôi

7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: w-ell, it was wonderful getting to know you. I'Ve enjoyed getting to be your friend.

NH ƠN

Thật ĩ à ĩu yệt vờ i k h i được b iế t ãữh. T ôi rấ t sung sướng k h i được ỉàm bẹn vói anh. A: Me too. You certainly know how to show someone around town.

.Q UY

Tôi cũng thế,\ A n h b iế t cách đ ể g iớ i thiệu cho m ộ tữ g ư ờ i về thành p h ố .

TP

B: I had a good time seeing the town too. You never notice all the interesting things around you unless you have to point them out to someone eise:

HƯ NG

ĐẠ O

Tôi cũng đấ có m ộ i th ờ i gian thích th ú ẩ ể tham quan thành p h ổ ũ ầ y . A nh không bao g iờ ỉ ưu ý cấc điểm hấp dẫn chung quanh m ình trừ k h i snh phải c h ĩ chúng cho m ộ t a i đ ó khác.

ẦN

A: Can you say goodbye to aii the others for me? 1 wanted to see them before Ĩ left, but in the rush to get ready mere wasn’t enough time.

00

B

TR

A nh có thê g ở i ỉở í tạm b iệt đến tấ t cả những người khác g iù m ' tô i ổược chứ? T ôi m uốn thăm họ trước k h i ra ỔI\ ữhưng vộ i vấ quấ cho nên khống đả th ờ i gian.

10

B: No problem. Just leave It to me. Let's see, are vou all ready to go?

P2

+3

K hông có vấn đề g ì. Đ ể chuyện đó cho tôi\ C húữg ta h ã y xem nào, anh đẩ chuẩn b ị tấ t cả đ ể đ i chưa?

A

CẤ

A: Yes, I think so. Fm sure there's something Fve left behind, but there always, is.

Í-

Vẫng, tô i n g h ĩlà rồi. T ôi chắc rằng c ố m ộ t cái g ỉ đ ố đang còn lưu. lu yến âằng sau tôi, nhung đến ĩú c p h ả i ẩ i rồi.

-L

B: You have your ticket and you've checked your ỉuggage?

TO ÁN

A nh ẩẫ c ố vé vằ đã kiểm tra tầ ỉỉh ỉý chưa? A: Yes, yes, I've done everything. Alỉ I need to do is walk onto the plane.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

y&sg, vâng. T ôi đã thực biện xong m ọ i thứ. Tấĩ cầ điều tô i p h ả i làm bẫy g iờ đó ỉề lê n m á y hay.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: What time does your plane leave? : M ấy bay anh cẩt cấnh vào g iờ nào?

NH ƠN

A: At 8:55. I only have 20 minutes to wait They should begin boarding soon.

Vào ỈÚC 8 giờ 55. Tôiphải đợi20 phát M ọi nguời nên bắt đầu lên m ấy bay sớm

TP

.Q UY

B: Well you should have a smooth trip. It looks like it's going to be a clear day. When you get back home, call just to let me know you've arrived safe.

ĐẠ O

Chúc anh có m ột chuyến đ i tố t lành. D ường như hôm n a y ữ ờ ỉ th ật đẹp. L úc về đến ữhà ãnh hãy g ọ i cho tô i b iết ỉà đã đến n ơ i an toàn nhé.

HƯ NG

A: Sure thing. Let s say goodbye now, there’s not a lot o f time left. Thanks again for all your trouble. 1 would love to return the favor sometime. Just let me know if you can ever make it for a visit.

00

B

TR

ẦN

Chắc chắn T ồ i. Thôi b â y g iờ chúng ta tạ m b iệ t n h é , k h ô n g c ò n n h iề u tà ờ i gian nữa đâu. M ột lần ũữa cấm ơn tấ t cả những sự lo toan cứa anh. T ôi s ế trớ ỉạ í k h i có thời gian ttiuậũ tiện. H ãy cho tô i b iết nếu anh có đến thăm ũhé.

10

B: You bet. Take carẹ. Have a safe trip.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

N hất định như vậy rồi. H ãy bảo trọng. Chúc m ộ t chuyến đ i tố t ỉầnh.

9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tình huống 02: đón khách IGĨ sần buy

ĐẠ O

A: Hello! You must be Emily Cole. Fm here to meet you on behalf o f the company.

HƯ NG

X ỉn ch à o ỉ C hắc cô là E m ily C oỉe. T ô i th a y m ặ t ch o cô n g ty đ ể đ ể n đây gặ p cô.

ẦN

B: ơh wonderful! I wasn't sure if anyone would be here. Can I have your name?

B

TR

T uyệt vờ i làm sao Ị T ôi đẵ kh ô n g chẩc chán rằng có người đến đẫy. X in vui ỉòn g cho b iết tên của anh?

10

00

A: You can call me James. I work in Mr. Reed's departmen. Did you have a pleasant trip?

P2

+3

Cô h ã y g ọ i tô i lầ Jam es. T ôi làm việc trong VBJJp h ò n g của ông R eed. Cô

CẤ

c ó m ộ t c h u y ể n đ i tố t ỉầ n h c h ứ ?

B: It was fine. It’s good to be here though. I don't like air travel much.

Í-

A

Thật tu yệt vời. R ấ t tố t k h i đuợc ở đẫy. T ôi không thích đ i Bằng m á y bay ỉấm .

TO ÁN

-L

A: I'm sure you'll feel yourself again after a good rest. Do you have to pick up any luggage? Tôi bảo đảm

Tầng

cô s ẽ cảm thấy kh ỏe lạ i sau m ộ t lứ c n g h ỉ ngơi.

NG

Cô có p h ả i nhận bànb lý ũào không?

ƯỠ

B: Yes. I have a few bags to pick up at carousel. Vâng. T ôi c ó vài cúi xách cần p h ả i lấ y tạ i carousel.

BỒ

ID

A: Just take a rest over here. It will be a few minutes before the luggage arrives.

10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Cô hãy n gbỉ ngoi ở đằng này. Chờ írong vòng vài p h ú t trước kh i hành lý đến.

NH ƠN

B: That's my luggage there. Hành ỉý của tô i đằng kia kìa .

.Q UY

A: Here, let me get it for you. Is that everything?

Vầng, hãy đê tô i đến lấ y ữó cho cô. Đ ổ ỉầ- tất cả m ọ i thứ p h ải không? Vâng, đúng là nó. Đ ố là tất cả đồ của tô i đấy.

ĐẠ O

TP

B: Yes, that's it. I'm all set.

HƯ NG

A: Good. Our driver is waiting for us outside the terminal. He'll drive us to your hotel where you can fíầve a rest.

ẦN

M ọi thứ đều oh định. Tài x ế của tô i đăng chờ ở phíâ bên ngoài cảa rã vào. A nh ấỵ s ẽ đưa chúng tã về khắch sạn nơ i cô có th ể n g h ĩ ngơi.

gặp ông

R eeđ

B

vời. Tôi s ẽ

v ả o tố i B a y

chứ ?

00

ồ B g h e th ậ t tu y ệ t

TR

B: That sounds wonderful. Will I be meeting Mr. Reed tonight?

P2

+3

10

A: Yes, he’s most anxious to meet you. We'll have a small dinner reception in honor of your arrival this evening, that is if you're up to it after your long trip.

A

CẤ

Vm gs ông ấy rấ t m ong m ỏi được gặp cô. Chúng tô i s ẽ cố m ộ t buổi tiệc nhỏ vầo buổi tổ ỉ đ ể chúc m ừng cô đến sau m ộ i chuyến đ i dài.

Í-

B: Oh donlt worry about me. I'm sure all I need is a change of clothes and a hot shower.

TO ÁN

-L

G đùng ỉo ỉấng nhiều về tôi. Tôi đảm bảo tấ t cả điều tô i cần ỉầ thay quần áo và tắm nước Bống thôi. A: Good. Then I'll have the driver pick you up at your hotel at 8:00/

BỒ

ID

ƯỠ

NG

T o t R ồi tô i sẽ cho tài x ê đóũ cô tại khách sạn vào ỉú c 8 giờ.

li Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 2 #'Cinema

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Xem phim

Í-

Tình baồng Ũ3". chọn phim để xem

-L

A: Hey, you want to watch a movie tonight?

TO ÁN

X iũ chào, bạn có m uốũ xem phim tố i nay không? B: Sure! Do you have one in mind?

NG

Chắc chắn rồ iĩ Bạn cũng có dự định rồ i ư?

BỒ

ID

ƯỠ

A: No, not really. ĩ just want to get out of the house. It’s been such a busy week. I need to relax.' Không, thật sự không. T ôi ch ỉ m uốn ra kh ỏ i nhà m ộ t chúi. Quả ỉầ m ộ t tuần bận rộn. Tôi cần p h ả i thư gỉẩũ.

12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Ĩ know what you mean. It's been a while since we've gone out and enjoyed ourselves. Let's get a paper and see w hafs playing.

NH ƠN

Tôi b iệt ý ban rồi. Phải có m ộ t khoảng th ờ i g ian ra Dgoài và tự thư giãn. C bốixgĩté ỉíẳ y ĩấ ỵ m ệ t tở chuoTig tríữh vầ x è m cM ếu p h im g t

.Q UY

A: What are you in the mood for? A thriller? There's one out about a serial killer that escapes from prison.

TP

Bạn đang ở ưong tâm trạng nào vậy? H ồí hộ p ơ? V ậy th ì có m ộ t p h im n ó i về k ẻ g iế t ũgười hàũg lo ạ t đã vượt ngục.

HƯ NG

ĐẠ O

B: Do you want me to have nightmares? I can't take anything too scary. I'll spend the whole movie hiding behind my popcorn. How about something with more style to it? There's a new film out by that French director I like so much.

ẦN

Bạn có muốn tôi gặp ác mộng không? Tôi không thểxem cái g ì quả kinh dị. Tôi s ẽ đ à n h s u ố t b u ổ i x e m p h im đ ể m m ìn h đ ằ n g s a u q u ầ y b ấ n n g ô ra n g n ổ . c ó

00

B

TR

pmm g ì nói về phong cách sống không? Hĩnh như có m ộtphừữ m ới nhất của ông đạo ẩiễn nguòi Pháp mà tôi rất thích.

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

A: Definitely not a foreign film. Ĩ said I wanted to go out to relax. I can't enjoy the movie if Ĩ have to worry about reading subtitles N hất định không p h ả i là m ộ t phim nước ngoằi. T ô i đ ă bảo là tô i m uốn ra ngoài đ ể thư giãn. Tôi không thếthư ở ữ g thức p h im được nếu tô i bận tâm về việc đọc cầc phụ đề. B: Ok, Ok. We’il have to choose something we both like. What about this new romantic comedy with Julia Roberts? It’s iight, funny, romantic. It can't go wrong.

TO ÁN

-L

Ô được được. Chúũg tã p h ả i chọn m ộ t p h im ữầo đ ố m à cả h a i cùng thích, v ề phim m ớ i hầi m ang tính ỉẫng mạn với diễn viên ĩu ỉia R oberts tb ì sao? N ó lầ p him nhẹ nhằng, lãng mạn, và hài. N o kh ô n g c ó g ì lả bấĩ Ổn cả.

NG

A: It sounds like a winner. Where’s ■ftxplaying?

ƯỠ

N ó nghe có vẻ th u yếtphục đấy. T hế p bim n à y đang chiếu ở đâu vậy?

ID

3: At the Varsity theatre. We can go at 7:00 Gr 9:30.

BỒ

Tại rạn Varsity. Chứng ta đến đó vào lổ c 7 g iờ hoặc 9 g iờ 30.

13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Better make it 9:30. That wav we can go out for dinner before the movie.

NH ƠN

T ốt n h ất nên xem vào 9 g iờ 30. Tiện th ể chúng ta ra ngoài và đ i dồng bữa tố i trước k h ỉ chúng ta xem phim .

.Q UY

B: Ok, but í don't want to get anything too heavy to eat. I want to have room for junkfood at the movie.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Đ ược rồi, n hang tô i không m uốn ăn bất cứ m ón ăn nặng bụng nào. Tôi m uốn vào ch ỗ dồng m ón ăũ qua ỉoa tạ i rạp chiếu p b im th ô i.

14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

th iể u p h im

TP

Tỉnh heéng 04: trong rạp

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

A: I'm glad we got here early. Ĩ didn't realize it'd be this crowded.

HƯ NG

Tồi thật vai k h í chúng tã có m ặt ở đây sớm . T ôi khô n g n g h ĩ rằng ở đây lạ i đông đúc nhữ thế. B: Well, it's Friday night. We're lucky we got a seat.

ẦN

Đ úng vậy, hôm nay là tố i thứ Sấu m ầ. M ay m ắn là chúng ta đẫ có được m ột c h ẽ ữgồi.

00

B

TR

A: ĩ know. Did you see the line after we got our tickets? It went all the way down the street.

P2

+3

10

Tôi b iế t Bạn có thấy dỏng người xếp hàng san k h i chứng ta đ ẫ m ua ~về h a y không? D uờng như tất cả m ọ i người xếp hàng kéo xuố n g tận đường phố

CẤ

B: ỉ hope the movie was worth ỉt The newspaper did not give it a good review.

A

Tôi h y vọng rằng ohim này thật có g iá trị: Tờ báo đã khô n g cung cấp m ột bài tóm tắ t hay.

-L

Í-

A: But you can't alwa)ỉs trust the critics. They don’t always have the same taste with everyday moviegoers

TO ÁN

N hưng bạn không thểỉu ô n luôn tin vào cấc bài bình luận ầược. H ọ không p h ả i luôn có cùng sở thích với nhiều người xem phim m ỗ i ngày.

NG

B: That’s true and we should make upour own minds about it.

ID

ƯỠ

Đ iều đấy đứng và chúng ta cũng nên có lập ũĩỉờ ũg riên g của m ình về phim đ ố chứ.

BỒ

A: Oh no, I knew someone tall would sit in front o f me. This always happens to me in movies. I'll get a cramp in my neck from trying to see around him.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Here, trade places with me. I can see fine over his head.

NH ƠN

Ô không, tô i b iết c ó m ộ t a i đó thậ t cao đang n g ồ i urước m ặ t tôi. Đ iềụ nầy luôn ỉuôn x ả y ra cho tô i k h i đ i xem p h im . Thật là m ộ t sự p hiền phứ c, tôi đã p h ả i ngoáy cô lên đ ể xem xu n g quanh anh ta.

.Q UY

Đ ây nè, h ã y đ ổ i c h ẽ cho tô i. T ôi c ó th ể xem n g a y bên trên đầu của anh Ca được.

TP

A: Thanks. Can I have some of your popcorn?

ĐẠ O

Cầm ơn. B ạn cho tô i m ộ t ít bắp ngô n o ' được không?

HƯ NG

B: Sure, neìp yourself. Buttered popcorn is. my favorite part o f going out to the movies.

ẦN

Đượcth ã y tự lấ y nhé. B ắp ngô chiên bơ ỉầ m ón kh o á i khẩu của tô i. n ó ỉầ phận kh ô n g thê thiếu k h i tô i đ i xem phim .

TR

A: ĩ think it’s about to start.

B

T ôi n g h ĩ rằng p h im sắp bất đầu.

P2

+3

10

00

B: ĩ wonder how many previews we'll have to watch before the movie actually begins- It seems with every movie they add more previews. Before long we'll be watching two hours of commercials.

A

CẤ

T ô i tự h ỏ i c ó bao nhiêu p him chiếu dạo trước k h i p him chính b ấ t đầu. Đ ường n h ư ổng vớ i m ỗ i bu ổi chiếu p h im h ọ thường thêm vào cấc phim chiếu đạo trước. Trước k h i chúng ta bất đầu xem p h im chính k éo đà i hai giờ.

-L

Í-

A: We’d better quiet down. I'm sure we rrmst be annoying the people around us.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

B â y g iờ tố t hơn chứng ta ĩĩên g iữ yên ỉặng. T ô i m uon bảo đảm rằng chúng ta ĩd icn g g à y p hiền toắ i cho ũhữữg ngư ời chung quanh m ình.

16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ài 3

V/7 -Si -Z0J

-* *

NH ƠN

B

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

#H om e

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

ớ nhà

Tình hciéng 05: mừng lễ tai nhà

-L

Í-

. A: What are we going to do for Thanksgiving this year, Mom?

TO ÁN

N gầy^ỉễ Tạ ơ n trong năm ũà ỵ ta s ẽ lầm g ì hả m ẹ? B: We're going to do what we always do. We're going to your grandmother's.

ƯỠ

NG

C húng ta s ẽ lầm những g ì m à chúng ta lu ôn làm . C húng ta s ẽ đ i đến nhà của bầ.

ID

A: Can't we do something different this vear? Why can't we stay at home? Chúng ta

không

BỒ

c h ú n g ta. k h ô n g

the là m m th ể ở n h à

ộ t đ iề u

g ì khác

tr o n g D ăm n à y đ a ự c

ư? T ại Sâo

h ả m ẹ?

17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

B: Because your grandmother is expecting us and she's always complaining that she doesn't get to see you enough. Besides, Thanksgiving is a time for us to spend with our families. It wouldn't be the same without all your aunts, uncles, and cousins. Why do you want to do something different this year?

HƯ NG

ĐẠ O

TP

B ở i v ì bà của COỈ1 đang m ong đ ợ i chúng ta và bà ỉuôũ luôn thau phiềũ rằng bà kh ô n g c ó đủ điều k iện đ ể thăm con. B ên cạnh đó, ĩễ Tạ ơ n ỉà ỉúc chứng ta đành th ờ i g iờ cho gia đình. S ẽ kh ô ũ g đúng lắm đâu nếu không có tấ t cả cô, dì, chú và anh em bọ. T ại sao con ỉạ i m uốn làm m ộ t điều gi khấc hẳn trong năm n à y h ả con?

ẦN

A: Because I hate having to deal with a lot o f little kids. None of my cousins are my age. They all just follow me around and do exactly what I'm doing. And Grandma pinches my cheeks too hard.

00

B

TR

B ở i v ì con g h ét p h ả i làm côũg việc cúa những đứa trẻ. K hông có anh em họ nào cùng tu ổ i vó i con cả. Tất cả chúng bắt chước con và làm y h ệ t n h u con đ ã ỉàm . Bà cũng thường véo m á con rấ t đau.

+3

10

B: She's just trying to show how much she loves you. And your cousins look up to you. Imitation is the sincerest form o f flattery.

A

CẤ

P2

Đ ấy lầ cách m à bà biểu lộ 'b à thư ơ ng y ê u con th ô i. Và anh em họ uảa. con cũ ng m o n g đ ợ i con. B ấ t chước là m ộ t b ìn h thứ c kh en n g ợ i ìịc h sụ n h ấ t đấy.

Í-

A: I just hope Grandma won’t put me at the kids'- table again. She should know I'm too big for that.

TO ÁN

-L

Con b y vọng rằng ngoại khô n g đ ể con ữ g ồ i trong bần dành cho trẻ em nữa. N goại cũng nên b iế t rằng con đã lớ ũ rồ i m à.

NG

B: I don't know what she plans to do, but you shouldn't have such a bad attitude. Try and think about what an important person you are to your cousins. Try and be a good role model.

BỒ

ID

ƯỠ

M ẹ kh ô n g b iế t bà d ợ định làm g ỉ, nhu ng con kh ô n g nên có thầ i độ xấu.. Con h ậ y th ử n g h ĩ rằng con quan trọng ổ ố i vó i câc anh em họ của con. H ãy c ố gắng trở thành m ẫu m ực.

18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: I hope Aunt Sue doesn't make her famous fruitcake this year. That stuff is terrible. I can’t believe she actualiy expects people to eat it.

.Q UY

Con h y vọng rằng d ì Sue không lầm những báũh trái cây trứ danh cứa d ì nữa trong năm này. M óũ ăn trông ửiật ỉà kin h khảng. Con không tin rằng d ì ứ ậ t sợ m ong đợi m ọi người ăn nó.

ĐẠ O

TP

B: Aunt Sue was known never for her cooking. Bui if she offers you some, you eat it up and tell her how good it is. Or at least, do a good job of pretending to eat it up.

HƯ NG

D Ì Sue ừĩìớc đây chua, tửng b iết nâu nướng: N hưng nếu d ì có đưa ra cho con m ột món g ì đó th ỉ COS hẵy ăn h ết và khen rằng d ĩ Dấu ăn ngon. Hoặc ừ ỉấm con cũng làm m ột nghĩa cử tố t bằng cách tỏ ra m uốn ăn h ết ũó

ẦN

A: ru hide it under my napkin and then secretly feed it to the dogs under the table. That is, if the dogs even want to eat it

00

B

TR

Co b sẽ giấu đồ ăn trong khăn ăn của m ình rồ i b í m ật đ ổ n ó cho chó ở dưới gầm bần. Thậm c h í con n g h ĩ rằng chó cũng không m uốn ăn ũữa.

+3

10

B: Jefferey! You’re too much. Do you want to bring your new football to play with after dinner? You could teach the younger kids to play.

CẤ

P2

Jeffereyl Con thật ỉà quá đăng. À COB có m uốn đem theo trái banh m ớ i đ ể chơi sau bữa ăn tố i không? Con có th ể dạy cho cắc írẻ em chơi mà.

A

A: That's a great idea! Maybe I could get Uncle Bob to teach me how to tackle. CẼỐ

Í-

c o n c á c h lừ a b ó n g 1

Đ ó lằ m ộ t ý tu ỏ n g 'tu yệt vời. Con có th ể y êu cầu chẩ B ob đến dạỵ

TO ÁN

-L

B: Well, be careful. He can start playing kind of rough. I don't want to have to take you to the emergency room on Thanksgiving day with a broken arm.

NG

Tốt; hã y cẩn thận nhé. Chú ấy có th ể chơi thô bạo đấy. M ẹ không m uốn rằng m ẹ phả i đẫn con vào phỏng cấp cứu trong n gày ỉễ Tạ. ơ n với m ộ t cấnh ta y b ị gãy.

ƯỠ

A: Oh Mom!

BỒ

ID

ô m ẹ ơ iĩ

19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

ĐẠ O

Tình iio fe f Qế: dàng ềlếm ìềm tạỉ nhà

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A: Wake up kids! I’m making pancakes for breakfast.

HƯ NG

D ậy ổ i cấc con! M ẹ đã lầm xo n g chiếc bánh đểdÙ Bg bữa điểm tâm rồi.

ẦN

B: Why don't you let them sleep for a bit longer? You won't have breakfast done for a while and Saturday's their on’iy day to sleep in.

00

B

TR

Tại S5.0 em ỉạ i khô ng đ ể cho chúng n g ả thêm m ộ t chút nữa? Em sẽ không phải dùng điểm tầm n gay bay g iờ và c h ỉ có th ứ B ả y th ì m ấy con m ói được ngứ cơ m à.

CẤ

P2

+3

10

Á: í knew. But I don’t want them wasting the whole day with sleeping- It's bad enough that when they do get up all they want to do is watch cartoons on television. When I was a kid, I liked to play outside with my friends. I didn’t lie around the house the whole day.

-L

Í-

A

B ĩi biết Nhung em không m uốn chúng phải phung p h í ĩrọn ngày vóỉ giấc ngả, Điều xấu hơn nữs. là ỉúc chóng thức dậy êất cả cổng việc chúng lầm đố ỉà xem phím họaí hình ứêữ ĩm yền hỉnh. Lúc còn bê, em cỗữg thícb choi ở ngoài ĩròi với hạn tè . Em không tbích ở nhà suốt ngày.

TO ÁN

B: Get used to it. Times are different now. There's no way we can makeour kies exactly Hke US-

NG

Em ổẫ từng nh ư thế, N hung th ả i buổi bẫy g iờ th ì khác rồ i. K hông có cách B ầ ũ chứng tã có th ể bất con cắ i giốữ g h ệ t như chúng tã được.

BỒ

ID

ƯỠ

A: And ỉ wouldn't want them to be exactly like us. But I would'like them to be little more active. Em cũng không m uốn chổũg g iố n g h ệ t như chứng ta. N hung em thích chổng í t nhiều năng động hơn.

20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Well, I think we should spend more time together as a family. It's a great- idea to make a big breakfast where we art sit down together.

NH ƠN

Chà. Am Ji cũng n g h ĩ rằng nên dành nhiều th ờ i gian đoần tụ gia đình. C ó m ộ t ý tưởng thật h a y là chúng ta nên làm m ộ t bím điểm tâm thật ỉón, ở đó tấ t cả cùng ngồi ỉạ i ăn uống vó i nhau.

.Q UY

A: I know. We've all been rushing around in different directions. It’s been a while since we actually ail had a meal together.

HƯ NG

B: You've been spending too much time at the office.

ĐẠ O

TP

Em biết. Tất cả chúng tã đều p hả i lo công việc à những nod khác nhau. Phải dành m ộ t lú c đ ể chúng tã thật sợ có m ộ t bữa ăn chung. Em cũng dành quá nhiều th ỏi gian tạ i văn phòng cơ mà.

ẦN

A: ĩ promise it will get better once we finish with this project. It’s just sucking away all my time and energy.

B

TR

Em hứa. rằng m ọi việc s ẽ tố t m ột k h i chứng ta ẩă hoàn tấ t đề án này. N ó c h iế m b ế t ỉbờ ì g iờ v ầ c ô n g s ứ c c ủ a e m .

10

00

B: Maybe when you're done we can take 'a weekend trip to the beach.

P2

+3

Có lẽ k h i em xong công việc th ì chung ta nên có m ộ t chuyến đ i du ìịch cuối tuần đến bãi.biển.

CẤ

A: That's a great idea. Ĩ could use a vacation.

A

Đ ẩy ỉầ m ộ t ý tuởữg hay. Em có th ể sử đụng k ỳ n g h ỉ cứa m ình.

Í-

B: Well, ĩ don’t know how much of a vacation it win be with two whining children in the back of the car. but at least it will be a change of scene.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Tốt, ẵũh không b iết rằng chúng tã sẽ có th ờ i gian n g h ỉ bao ỉâ u đ ể ch ỏ hai con đằng sau xe, nhưng ít nhất cũng phải có m ột Cơ h ộ i đ ể thay đổi không kh í.

21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A : That's for sure. Do you think I should cook sausages or Canadian bacon?

B: Sausages, please. And

rn

NH ƠN

Đ iều đ ó chắc chắn rồi. Theo anh n g b ĩ th ì em c ó nên nấu m ón x ú c xích ha y m ón th ịt lợ n xô n g k h ó i k iể u Canada kbông. cut up some fruit for a fruit salad.

TP

.Q UY

H ay Jam m ón x ú c x íc h . Và anh s ẽ c ấ t m ộ t í t ùrấi câ y đành cho m ón ũrộũ sà lấch.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

Ô điều đ ó nghe th ậ t tu y ệ t vời, cảm ơn anh.

ĐẠ O

A: That would be great, thanks. .

22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 4

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

^Calling on someone/Paying a visit Gọi © ai / Thăm ai

-L

Tinh hcaéng 07:. liệu thể ghé ihềm .al

TO ÁN

A:.Hello there! Come in, come.in. X in chào! M ỏ i vào, m ờ i vào.

ƯỠ

NG

B: I just drooped by to say hello. I v/as driving in the neighborhood and thought I'd Day you a visit.

BỒ

ID

T ôi c h ỉ tạ t qua đ ể h ỏ i thăm thôi. T ôi ẩẫ lả i xe trong vùng lân cận và tồ i đẵ n g h ĩ rằng cần p h ả i g h ê thăm anh.

23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: I’m glad you did.

'■■■=■:

NH ƠN

Ô rất vui k h ỉ được anh g h é thăm .

.Q UY

B: I'm not interrupting you, am I? I-should have called before I came, but it was a spur o f the moment thing.

TP

T ôi không làm gián đoạn công việc của anh cbứ? L ẽ ra tô i n ên g ọ i trước k h i đến, nhung tô i đ ã cố m ộ t q u yết định đ ộ t n g ộ t n h ư thê này.

HƯ NG

ĐẠ O

A: No, I'm not busy. I was just doing some work around .the house, and I’m happy to have an excuse to take a break. Why don't you have a seat over here?

ẦN

K hông, tô i kh ô n g bận rộn m à. T ôi c h ỉ ỉầm m ộ t sô công việc quãũh nhà m à tbôi, và tô i cảm th ấ y hạnh p h ú c k h í được bỏ d ở công việc đê nghi ngơ i m ộ t ỉất. Tại sao anh ỉạ i kh ô n g n g ồ i đằng k ia n h ỉ?

B

TR

B: I love what you've done with this room. Those curtains really freshn up the room.

10

00

T ôi thích những g ì m à anh ỉàm trong can ph òng này. N hữ ng bức m ần này ỉàm tươi hẳn căn p h ò n g ỉên .

P2

+3

. A: Thanks. Actually, I made them myself.

CẤ

Cám on. T hật ra th ì tô i tự Jam chứng đấy.:

A

B: You didn’t! I had no idea you were the domestic type.

A nh khôn g ĩh ể ĩ T ô i kh ô n g h ề n g h ĩ rằng anh lầ m ộ t ngư ờ i chuyên trang trí

Í-

ũ ộ ị th ấ t.

TO ÁN

-L

A: Well ĩ really enjoy doing that kind o f tfxfng when Ĩ get the time. But work keeps me pretty busy.

NG

Vâng thật sợ tô i th ích ỉàm ỉo ạ i công việc B ầy lú c c ố th ờ i g ian. N hung công việc cứ làm cho tô i bận rộn.

ƯỠ

B: I know. Who has time anymore to keep up with hobbies?

ID

Tôi. biết. A i m à Chang m uốn ỔƯỢC n hiều ĩhờĩ gian đểứ iư ở n g thứ c cấc thú tiêu kh iển n h ĩ?

BỒ

Ấ: Weỉĩ. since I moved into this new place, I've wanted to spend the time to make it nice.

9.4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Vang bởi v ì tộ i đã d i chuyển đến ch ỗ m ớ i này, cho nên tô i muốn th ờ i gian đ ể ỉàm cho n ó đẹp ỉên.

NH ƠN

B: ĩt certainly paid off.

d ẩ 'ì\

N hư thê th ì tiế t kiệm hơn ũhiều.

ĐẠ O

TP

.Q UY

A I'm scny. I should be a better host. Can I get you anything?Tea, coffee,lemonade?T ôi xin ĨỖL T ôi nên ỉầ m ộ t người chứ nhà tố t hơũ. A nh dùng g ì chứ? Trằ; cà p h ê h a y nước chanh ? Vui ỉ ỏng cho tô i m ột ft cà p h êA: Here yoú are. Do you take cream or sugar?

ẦN

N ó đây. A nh đổng kem hay đưỏng?

HƯ NG

B: Some coffee would be great.

TR

B: Just a little cream please.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

V ui ỉòng cho tô i m ộ t í t kem .

25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tình haống 08: tiếp khách đến thềm đột xciét

s

ĐẠ O

A: Hello, Professor. I'm sorry to trouble you. Are you free now?

HƯ NG

X in chào thầy. Em rấ t x in lỗ i đã làm phiền thầy. B â y g iờ "thầy có rỗi không? B: Sure. Come on in. I was just finishing up these exams.

TR

A: You must be. pretty busy with grading.

ẦN

Chắc chắn rồi. M ờ i em vào. Thầy cũng vừa chấm xo n g bài th i này.

00

B

Thầy ắ t hẳn p h ả i bận rộn vớ i k ỳ th i tố t nghiệp.

+3

10

B: It's getting better now. Anyway, it comes with the job. So what’s on your mind?

CẤ

P2

B ẫ y g iờ th ì tố t hơn nh iều „ N hưng ở g ó c độ nào đ ó th ì đ â y cỉĩính là nhiệm vụ của thầy cơ m à. N ào em có g ì băn khoăn à?

Í-

A

A: Oh, nothing in particular. I just feel like I'm not really talking enough in your class. Sometimes it's not easy for me to express my ideas. But, I thought it would be easier to talk to you if I could talk face to face.

NG

TO ÁN

-L

K hông, k b ông c ó g ì đặc b iệ t đâu th ầ y . E m c h ỉ cẩm th ấ y rằ n g em đâ k h ô n g th ậ t sự trìn h bày b ế t ý k iế n của m ìn h tro n g lớ p . Đ ô i k h i th ậ i k h ô n g d ễ dầũg ch ú t nào đ ố i v ớ i em đ ể d iễn đ ạ t ý tư ở n g của m ìn h . N hư ng em n g h ĩ rằng n ó i ch u yên vớ i th ầ y s ẽ đ ễ dàng hom n ếu em có th ê .n ó i trự c tiế p n h ư th ê n à y.

ID

ƯỠ

B: That's true for most peopie. The class certainly is active. I'm sure it's difficult to get a word in.

BỒ

Đ iều đ ó cũng đúng đ ố i vớ i hầu h ế t m ọ i người\ L ớ p h ọ c th ì nhấ t ổĩnh là náo n h iệt. Thầy bảo đảm rằng th ậ t kh ó đê m à tìm ra ỉờ ì ỉẽ .

26 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Yeah, it is. But I should try harder. Vẵng đúng vậy tbày à. N hưng em sẽ cô gắng nhiều hcm.

NH ƠN

B: Would you like some tea? Em ẩùng trà nhé?

.Q UY

A: Sure, what kind do you have?

TP

Dạ vãng, thầy có lo ạ i trà nào?

ĐẠ O

B: I’m drinking some Earl Grey right now. It's my personal favorite.

A: Then

ru

HƯ NG

B ây g iờ th ì thầy đăng uống ỉo ạ i trà Con ó xám . Đ ấy ỉ à sở th ích của tbầy đấy. have some too.

Vâng em cũng đùng ỉo ạ i trà đó.

ẦN

B: Hold on, let me get you a mug. Do you take any milk or sugar?

TR

H ãy cầm lấy, đ ể thầy Tốt cho em m ộ t cốc. Em dùng sữa h ay đường?

00

B

A: Yes, both please.

10

Vãng, xin thầy cho cả hai.

CẤ

P2

+3

B: Here, have a chocolate. Make yourself comfortable. I don't really get many visitors who just want to chat. They usually come to my office to complain.

Í-

A

Đảy, có sôcôla này. N ếu m uốn em hã y tự dùũg nhé. Thầy th ậ t sự kh ô n g có nhiều khách m uốn trò chuyện đâu. Thường họ ch ỉ đến vân p h ò n g của thầy đ ể th ổ lộ m à thôi. -----

-L

A: Well, it's kind of you to take the time to chat with me.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Vâng, thầy thật tả tế k h i dành ửiời gian â ể ưò chuyện vớ i em .

27 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TO ÁN

A: Has anyone made coffee this morning? i'm really dragging C ó a i làm cà p h ê sáng n ầ y không ? M ình th ậ t sự đang bạc b ộ i đấy.

NG

B: You look a little under the weather. Is anything the matter?

ƯỠ

Với th ờ i tíế tũ à y , ban trông kh ô ũ g được khỏe. C ó vấn đề g ì kh ô n g vậy?

BỒ

ID

A: I'm fine. It's just this mailing for the membership drive. It seems like it’Jl never get done. M ình khỏũ. C hỉ có vấn đề ỉầ việc sạp xếp th ư từ n à y dành cho thành viên trong bộ phận.. N ỉiungm ầ dường n h ư B Ó chẳng bao g iờ được thực hiện cả.

28 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: It looks like tedious work. Just keep at it.lt can't last forever.

NH ƠN

N ó ứ ồkg ờó vẻ 'là m ọ i co n g ^ec$ u cm - te i N kung th ỗ ỉ h ằ ỷ cam chịu đi. C ông việc ũ à y không th ể m ai m ãi đâu: A: ĩ guess not. But, sometimes it seems like it will.

.Q UY

M ình lạ i không n g h ĩ thế. N huug đ ô i k h i dường như là vậy đấy.

TP

B: Could you use any help? I have some time free later this morning.

ĐẠ O

Bạn có cần g iúp đỡ không? M ình có thờ i gian rảnh rỗ i sau buổi sáng này.

HƯ NG

A: Thanks anyway. Organizing all the letters for the different postal codes is so complicated that it's easier for me to do it myself than explain it to someone. Cấm ơn nhiều lẩm . Tô/ chức tấ t cả thư từ theo các m ẵ bỉm điện khác nhau

TR

p h ả i g iả i th íc h đ ể Á g ư ờ i k h á c lắ m g iú p .

ẦN

ỉà m ộ t c ô n g v iệ c q u a p h ứ c tạ p đ ế n n ỗ i tự m ìn h ỉà m th ì d ễ đ à n g h ơ n ỉầ

B

B: Well, if you change your mind let me know.

10

00

Chà. N ếu bạn th a y đổi ý định th ì hã y cho m ình b iết nhé.

P2

+3

A: Thanks, ĩ will. I'm sure, though, you have plenty of more interesting things to work on. .

A

CẤ

Cám ơũ, m ình sẽ n ó i. M m b bảo đảm rằng bạn có nhiều công việc thích thứ hơn đ ểĩà m .

Í-

B: Yes, 1 do. But I'm not getting- much work done at all until my computer ■ gets fixed.

TO ÁN

-L

Ù, m ìũk có. N hưng m ình lạ i khô n g th ể lầm việc được chút nào cả cho đến k h i m ấy tính cứa mình được sửa chữa. A: What! Your Computer is on the blink again?

NG

Sao? M ấy tính của bạn b ị chập chờn nữa sao?

ID

ƯỠ

B: Yes. ĩ just called the company's helpline for the fifth time since yesterday. It takes forever to actually speak with a real person. They keep you on hold forever. I was about ready to throw the computer out the'window.

BỒ

ử . M ình vim g ọ i đường dây trợ giú p của công ty lần th ứ Dâm k ể từ ngày hôm qua. N hưng th ật sự họ ỉuôn có quyền m uốn n ó i chuyện với a i th ì n ó i

29 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

thôi. H ọ m uốn g iữ chân tô i lạ i ở đâ y m ã i h a y sao chứ.: M ình sẵn sàng ném m ấy tính ra k h ỏ i cửa s ổ đây.

NH ƠN

A: Don't do that. Why don't we both go blow o ff some steam after work and get some drinks out?

.Q UY

Đ ừng làm thê\ T ại sao cậ h a i chúng ta lạ i kh ô n g ra n g oà i m ộ i lấ t sau g iò làm việc và kiếm m ộ t th ứ g ì đ ó đ ể uống?

ĐẠ O

TP

B: That sounds like a great idea. I don't know if I can wait for 5:00 to roll around.

HƯ NG

Đ iều đ ó nghe th ậ t h ợ p lý . M ình kh ô n g b iết c ó th ể ch ờ đ ợ i cho ìtếũ ỉú c tan sở 5 g iờ kh ô ng : ' A: Well, back to work. I'll stop by for lunch later.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Thôi trở lạ i lầm việc đi. M ình cũng s ẽ nhận tiện g h é lạ i sau g iờ ăn trưa.

30 Đóng góp ĩ PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o

Ọ©

TP

.Q UY

o

o ©

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

Tình hciông 10: Ira© ddl cdng việc f^B vỗn phèng A: Are you through with the copy machine?

HƯ NG

A nh đã dùng xong m áy photocop y n à y chưa?

B: You go ahead of me. I'm going to be here for a while.

ẦN

A ữh dùng trước đi. Tôi s ẽ ở lạ i đây m ộ t lấ t cũng được.

TR

A: Don't worry about it. I have a lot to do, and I don't mind waiting.

10

00

B

Thôi đừng ỉo lấũg về điều đó. Tôi có nhiều việc p h ả i lầm vầ tô i không ngại p h ả i chờ đợi đâu.

+3

B: Is that the information for the meeting this afternoon?

P2

C ó p h ả i Mã là thông tin đành cho buổi họp chiều n a y không?

A

CẤ

A' Yes, it's finally ready. I've worked overtime for the past week trying t it done. I even came in on Saturday to put the finishing touches

TO ÁN

-L

Í-

Vâng, cuố i cùng cũũg chum b ị xong n h ư vậy. T ô i đẫ lầm việc quáthời gian trong tuần vừa qua đ ể cô gắng hoàn thành B Ó . Thậm c h í tô i đẵ đến. làm việc vào ngày thứ B ả y đ ể sấp xếp m ọ i chuyện đâu ra đó. B: It looks very professional. I'm sure the director will be impressed

NG

Ô, trông n ó rấ t chuyên nghiệp. T ôi bảo đảm rằng giấm ẩổc s ẽ ưng ý .

ID

ƯỠ

A: I hope so, after the amount of effort í put into this. I should think I deserve some credit for the work IVe been doing.

BỒ

T ôi cũng h y vọng vậy, sau m ộ t n ỗ ĩự c ỉớữ m à tô i đã thục h iệ n . T ôi n g h ĩ rằng tô i xứng đáng được kheo ngợi vì công việc mà m ình hoàn thành.

31 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: You'll be up for promotion soon. Bạn ĩh ậ t xà n g đắng đ ể tìiăng chức nữa.

NH ƠN

A: Yes, I could certainly use the raise. I don't know how much longer my car is going to make the commute to work. It’s on its last legs.

.Q UY

Vang. C ó th ể tô i s ẽ được thăng chức, T ô i kh ô n g b iế t tắm tbân n à y cỏn làm việc bao lấ u nữa h a y khôn g. N ó sắp k iệ t quệ rồi.

TP

B: I'm sure-ỵour hard work will pay off. It can't go unnoticed.

ĐẠ O

T ô i bảo đảm rằng công việc nặng nhọc củã anh s ẽ được đền đáp. N ó kh ô n g th ể b ị ỉấ n g quên được.

HƯ NG

A: Thanks. Would you like to grab some lunch later?

I

TR

ẦN

Cắm ơn nhiều. B ạn có th ích đùng m ộ t th ứ g ì đ ó san bầ ộĩ ưưa kh ô n g ? \ B: I’d love to. But we'd better do it some other time. I have to'do a ton o f filing. Ĩ was just going to get a sandwich and come back here for a working lunch.

+3

10

00

B

T ô i ĩhích lắm chứ. N hun g tố t hơn th ì chúng ta đ ể k h i khấc. T ô i cố m ội n ú i công việc p h ả i làm . T ô i c h ỉ m ua m ộ t cả i bánh sandw ich và trớ về đây ổê ỉàm việc buổ i trưa.

B ỗ lự c ỉằ m v iệ c q u á s ú c nữ a. r ồ i.

CẤ

L ại n ó i đến

P2

A: Talk about putting in extra effort. Do you ever take a break? T bế a n h

không n g h ĩn g o i

ư?

A

B: ĩ leave it all behind me when I go home. T ô i gấc ỉạ i m ọ i chuyện đằng Sãũ ỉú c về đến ỉĩhầ. ^ ,

-L

Í-

A: That’s a wise policy.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Ô đ ố ỉầ m ộ t cấch cư x ử kh ô n BgoãR.

32 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 6 é*Campus

P2

A: How are your ,classes going?

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Học đường

CẤ

Việc học của bạn ở ĩớ p như th ể nầo rồ i?

A

B: Alright. ĩ'm so busy ĩ don't reaỉly have time to think about how things are going.

-L

Í-

On thô i. M ình qua bận rộn đêũ ũ ô i m ình không thậ t sự có th ì g iờ đê su y n g h ĩ về m ọ i việc sẽ diễn tiến như thê nào. *1

TO ÁN

A: I know you have a heavy class load this semester. M ình b iết bạn có m ộ t chương trình h ọc thật nặng n ề trong h ọ c k ỳ này.

NG

B: Yeah. I-think I got in over my head.

ƯỠ

Vâng, m ình n g h ĩ rằng m ình đã quá tii.

ID

Ạ: Don't panic. Things are sure to slow down some after the mid terms.

BỒ

Đ ừng nãn chí. M ọ i việc bảo đảm s ẽ n hẹ lạ i sau giữa h ọ c k ỳ này.

33 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Maybe, but I'm thinking about dropping a class.

NH ƠN

C ó th ể n h ư vậy, nhun g m ình đang n g h ĩ đến việc p h ả i bỏ b ớ t m ộ t m ôn, A: Which class would you drop?

.Q UY

M ôn nào bạn d ự định bỏ?

TP

B: Probably chemistry. I can make it up over the summer. Ỉ just don’t havt the time to study enough.

ĐẠ O

C ó lẽ là m ôn hóa.. M ình c ó th ể s ẽ h ọ c lạ i n ó vào m ùa h è ũày. Còn bây gÍL m ình kh ô n g c ó đ ủ th ờ i gian đ ể học.

HƯ NG

A: Maybe you could quit your job. H ay lầ bạn n g h ĩ lầm việc thêm đi.

ẦN

B:.No way. I need that money for my tuition

TR

K hông còn cách nào cả. M ình cần tiền đ ể đóng h ọ c p h í. A: Do you have loans?

00

B

Sao bạn kh ô n g vay?

+3

10

B: Yes. ĩ have lots o f loans. Tm going to be paying the bill for my education for a long time.

CẤ

P2

Vãng, m ình đ ã vay n hiều rồ i. M ình p h ả i c h i trả hóa đớn cho việc học của m ình trong khoảng th ờ i gia n đài.

A

A: Tell me about ít. I can’t believe they raised tuition this year. It's been hard on a lot o f students.

TO ÁN

-L

Í-

H ẫy k ế c h o m ình về điều đó. Có điều n à y nữa, m ình khô ng th ể tin ẩược họ lạ i tăng học p h í trong năm này,: Đ iều này g â y k h ố khăn cho Tất nhiều sừửi viên. B: AH we can do is bite the bullet.

NG

T ất cả điều m à chúng ta c ó th ể lầm đ ó là cấn răn g chịu đụng thôi.

ƯỠ

A: I guess so. Well, good luck on your exams next week.

ID

M ình cũng đoắn vậy. Thôi, chúc bạn m a y m ẩn ũrong k ỳ th i tuần tớ i nhé.

BỒ

B: Thanks. I'll need it. Căm ơn. M ình th ậ t sự cần điều n à ỵ:

34 Đóng gópIPDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

'

Tênh huống 12: Sính h©gt tr®rag nhể troởng

ĐẠ O

A: This is a beautiful campus. I love these old frees.

.Q UY

TP

, p oo

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

HƯ NG

Đ ẫy ỉầ m ộ t n g ôi trường tu yệt vời. M ình ứúch những câ y c ố ’thụ ữầy. «*£. B: Yes, it's one of the oldest universities in the state. A: How do you like your dorm this year?

ẦN

Vâng, đó ỉầ m ộ t trong nhõng trường đại học xưa ũ h ấ t ở tiểu bãũg này.

TR

Bạn cố thích nhà ở tập th ể trong năm h ầ y không?

+3

10

00

B

B: ỉf‘s nice, ỉ guess. ỉf's one of the new buifdings, so it's very com fortable. But it's a little noisy. A lot of people are up late playing their music pretty loudly.

CẤ

P2

N ó thật đẹp, mĨTĩh đoán thế. Đ ó là m ộ t ‘rong những toà nhà m ới, v ỉ vậy n ó rấ t tiện nghỉ. N hung ỉạ i h ơ i ồn. N h ita nguờ i chơ i nhạc th ậ t ồn.

A

A: Have you asked them to quiet down?

T h ế th ì bạn có yêu cầu họ g iữ yên lặng không?

TO ÁN

-L

Í-

B: í usually ask, but if doesn't often have much effect. Besides, I hate to complain. Just because Ỉ go to bed early doesni m ean everyone has to quiet down.

NG

Thường th ì m ình có yêu cầạ, nhung khÔBg h iệu quả cho ỉắm . Bênr cạnh đó m ình g h ét p h ả i than phiền. C hỉ bở i m ình đ i n g ủ quá sớm cb ơ nên không th ể buộc m ọ i nguời phải g iữ yên 'iặng được.

ƯỠ

A: Sure it does. Ws your campus too. Dont let people run over you so easify.

BỒ

ID

Chắc chan là th ế rồi. Trường bọc của bạn cũng ứ ế thôi. K hông p h ả i bắt buộc m ọ i người chiu theo ý m ình m ộ t cách đ ễ dầng được.

35 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Weil, how are things going with your new roommate?

NH ƠN

Tot, cỏn ngư ờ i bạn cùng p h ò n g m ó i của bạn th ì m ọ i sự có Ổn không? A: Things could be better. We have really different schedules. I like t o b e u p e a r l y in t h e m o r n i n g a n d s h e ’s a n ig h t . S o m e n ig h ts I' m

.Q UY

not sure she sleeps a t all. She‘s going to bed when I’m getting up.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

M ọ i sự có th ê tố t bơn. C húng m ình c ó những th ờ i biểu hoàn toàn khấc nhau. M ình lạ i th ích d ậ y sớm vào bu ô ĩ sáng cồn cô nàng th ì ìạ i thức khuya. C ó m ộ t vài đêm m ình bảo đầm rằng cô ấ y kh ô n g n g ủ ch ú t nào cả. Cô ấ y vào giư ờ ng n g ủ lú c mỈJữh thức dậy. B: Have you talked to her about If?

ẦN

Thê th ì bạn có n ó i chuyện đ ó vớ i cô ta kh ông?

TR

Â: Yes. But what can she do? We just have different styles.

00

B

Vâng. N hung cô ta có th ểJầ m g ì được ẩâỵ? C húng m ình c ố cẩc phong cấch sống kh á c nhau c ơ m à.

+3

10

B: Both of you have to chang e a iĩttíe. That’s what happens when I you room with someone. You have to learn how to compromise. Ị

CẤ

P2

Cả h a i bạn. p h ả i th a y đ ô ì m ộ t í t đấy. Đ iều g ì s ẽ x ả y ra ỉú c bạn ở cùng p h ò n g vớ i m ộ t ũ g ư ỏ i khấc. B ạn c ó cách đ ể thỏa thuận chứ.

A

A: You're right, of course. Are you going to the dinrng hall for ỉunch? L ẽ d ĩ nhiên là bạn ẩ im g ^ ệ B c ó đến nhà ăn đ ể dùng b u ổi trưa kh ô ng ?

-L

Í-

B: Mo. \ can't stand the food there, I'rfrgoing to grab a burger and some fries at the snack bar.

TO ÁN

i K hông. M ìữb kh ô n g th ê ch ịu đụng ẩmỵc m ón ăn ở đấy. M ình s ẽ m ua m ội \ í t th ịt ham burger và m ậ t đồ chiên tạ i qụầy ăn nhẹ. I

ƯỠ

NG

Â: ì think Hỉ Join you. ỉ have to pick up some books for class a t the I bookstore over there. j

BỒ

ID

M ình n g h ĩ rằng m ình s ẽ tham g ia vớ i bạn. M ình cũng s ẽ chọn m ộ t vài \ quyển _sấch h ọ c trong ỉổ p tạ i h iệu sách đằng k ia .

36 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

I Bài 7

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

^'Library

Í-

Tinh huống 13: mơon sàch íhơ viên

-L

A: How many books can I check out?

TO ÁN

T ô i có*thê m ượn được bao nhiêu quyểũ sách? B: Do you have a library card?

NG

Thê bạn có th ẻ th u viện không?

ƯỠ

A: Yes, I do.

ID

Vâng, tô i cố

BỒ

B: You can check out ten books at a time. Bạn có thê m ượn m ộ i lần m ười quỵếũ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

37

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: How long can I keep them for? T ô i có thê g iữ

trong bao lâu ?

NH ƠN

B: Two weeks. But you can renew them if nobody's put a reserve on them.

.Q UY

H ai tuần. Sau đ ố bạn c ó th ể m ượn chúng lạ i nếu kh ô n g c ó ngư ời nào g h i tên đặt sẵn.. A: What happens if I don't bring them back on time?

TP

Đ iều g ì x ả y rã n ếu tô i kh ô n g đem chúng trả đúng hẹn?

ĐẠ O

B: Well, you'll have to pay ạ fine o f course. It’s ten cents a day for everyday it’s overdue.

A: Where's your card catalog?

TR

D anh m ọc sách của th ư viện ở đâu?

ẦN

HƯ NG

Vầng. L ẽ đ ĩ nhiên bạn p h ả i đóng m ộ t sô tiền p hạt. Đ ó là 10 cen t m ội ngày tính trên m ỗ i n g à y bạn b ị quấ bạn.

00

B

B: It's all on computer now. You just go to anyone o f those computers over there and follow the directions. It’s really very easy.

P2

+3

10

B â y g iờ th ì n ó nằm tá t cả ư ơ ng m á y tính. B ạn c h ỉ cần đến bẩt cứ m á y nào ở đằng kia và tuẫn theo sự c h ỉ dẫn. M ọ i cbuyện th ậ t d ễ đàng.

CẤ

A: Thanks for your help.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

Cấm ơn về sự ũrợ g iú p của bạn -

38 Đóng góp J PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

' A: Hi! What are you doing here?

HƯ NG

X in chào! B ẹn đang lầm g ị ở đấy thê?

B: Working on a paper for my English literature Class. How about you?

TR

ẦN

M ình đang lầm b ằ i th u hoạch vê m ôn văn chư ợng tiế n g A n h . C òn bạn th ì sao?

00

B

A: - I’m doing some research for my Chinese history class. Do you mind if I sit at your table?

+3

10

M ình đang khảo sá t m ôn lịch sử Trung Quốc. B ạn có phiền không nếu m ình ng ồi vào bằn của bạn?

P2

B: Go ahead. Let me move some of these books out of the way.

CẤ

Cứ tự nhiên đi. H ãy đ ể m ình sắp đặl m ột s ố quyển sách nhé.

Í-

Bạn ở đây bao ỉâu?

A

A: How long have you been here?

TO ÁN

-L

B: Hours. My eyes are starting to lose focus. I might be here-most of the ■night. N hiều g iờ rồi. M ẩí của m ình bắt đầu m ất tập trung rồ i đấy. C ó thểm m h ở ổây hầu như cả buổi tối.

NG

A: How iaíe does the library stay open?

ƯỠ

Thư viện m ớ cứa khuya vậy São?

ID

B: All night on Sundays. TnâiS good .for me. I've got to get this paper done.

BỒ

S uốt đêm vào những ngày Chú N hật. Đ iền ẩố rất tố t cho m ình, M ình phải ỉàm xong bài thu hoạch này.

39 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: You always, wait until the last minute. Why don't you check out the books and work at home?

NH ƠN

Bạn ỉuôũ chờ đ ợ i đến p h ú t cuối. Tại sao bạn kh ô n g m ượn sách về làm việc tạp nhà?

.Q UY

B: I work better here. I like the quiet atmosphere. Besides, you can't check out reference material. So, I’m stuck here.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

M ình ỉầm việc ở đây th ì ỉố t hơn. M ình thích bầú kh ô n g k h í y ên tĩnh. N goài rã, m ình kh ô ng th ểm ứ ợ n về các tà i tiê u thạm khảo được, v ì thê m ình p h ả i dính chặt ở đây.

40 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

o

.Q UY

o o ©

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tirjfo hcgếrsg IS: Ism sàch lại thíĩ yĩện

ĐẠ O

A: Where is your periodicals section?

K hu vực đ ể tạp c h í chuyên ngành xu ấ t bản định k ỳ của ông nằm ở đâu ?

HƯ NG

B: Right over, there, sir. Thưa ông, nó nằm ở đằng kia kìa.

ẦN

A: Do you have a copy machine in the building?

TR

Có m áy photocopy trong tòa nhà n à y không?

00

B

B: Yes. It's upstairs and to your right.

10

Vẳng. N ó ỏ tầng trên Bằm p hía bên p h ả i cỗa ông.

+3

Ạ : Do you know how much it costs to make a copy?

P2

Ô ng có b iết ch i p h í đ ể sao chép là bao nhiêu?

CẤ

B: I think the copy machine charges ten cents per copy.

A

T ôi n g h ĩ rằng m ảy photo s ẽ tính tiền m ười cent trêũ m ỗ i bẩn p hoto.

Í-

A: Is there anywhere I can get change?

-L

C ó bất cứ c h ẽ nào đ ể cho tô i đổ i tiền không?

TO ÁN

B: The machine accepts dollar bills. M áy n à y chấp nhận tiền đô lâ g iấ y m à.

NG

A: Great. Thanks for your help.

BỒ

ID

ƯỠ

Thật tu y ệ t Câm cm ông nhiều.

41 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

^'Finding a job

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Tìm việc làm

CẤ

Tỉnh haéng 16: hỏi xirs việc làm

A

A: Good morning! Can Ĩ speak with the manager? X m chào buổi sángỉ Tôi có th ể n ó i chuyện, vói người quẫn lý Ổổặc khôũg?

-L

Í-

B: rm the manager. How can ĩ help you?

TO ÁN

T ô i ỉầ ng ư ờ i quản ỉý . T ôi có thê g iú p ẩuợc g ì cho cô đây? A: Ifm interested ỉn applying for a job.

NG

Dạ tô i đang quan tâm nộp ổơũ x in việc.

ƯỠ

B: Alright. We do need some help in the office part time. It would be about 20 hours a week. What hours are you available?

BỒ

ID

Đ ược Tồi. C húng tô i cần m ộ t vài ng ư ờ i g iú p đ ỡ đ ể là m công việc bân thời gian trong vãn phòng. K hoảng chùng 2 0 g iờ m ổ ỉ tuần. T hời gian đ ố có p h ù hợp vó i cô khô ng?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: Well. I'm a student and I have class at different times every day. But I’m free most afternoons. Vãng, tô i là m ộ t sinh viên và tô i có nhiều m ôn h ọc ở nhiều th ờ i gian khấc nhau m ỗ i ngày. N hưng tô i ổỉĩực rỗ i hầu h ế t cấc b u ổ i chiều.

.Q UY

B: We need someone desperately on Monday mornings. Are you free then?

TP

Chúng tô i rất cần m ộ t ai đó ỉàm việc vào các buổi sáng th ứ H ai. Bạn có rỗ i vào g iờ đó không?

ĐẠ O

A: I think I can move the time of one my classes.

HƯ NG

Tôi nghĩ Tằng tô i có th ể đổi thời gian trong các môn học ở troờĩìg.

ẦN

B: Then just fill in this applicSion. 1 need your name,, address, telephone number, social security number, and your previous work experience. I also need three references.

TR

Như vậy íằì chỉ cần điền vầo mẫu ẩơũ này. Tôi cần tên; địa chỉ\ số điện

00

B

thoại, sô bảo hiểm x ã h ộ i vằ kin h nghiệm ỉàm việc trước đảy của bạn, Tôi cũng cẩn có ba người giớ i thiệu.

+3

10

A: Do they have to be former employers, or could I give you the name o f some professors that know me well?

CẤ

P2

H ọ p h ả i ĩà ũhữũg ngưồi chả trước đây của tôi, h a y ỉầ ỉô i có th ể nêu tên c ủ a m ộ t v à i g iá o s ư là những n g ư ờ i b iế t tô i r ắ t r ổ k h ô n g ?

A

B: Just as long as they are not family members or friends. Do you have office work experience?

-L

Í-

C hỉ cần họ không p hải là thành viês trong giã đình hoặc bạn bề. T h ế bạn có kin h nghiệm ĩầm việc trong vẫn phòng khôữg?

TO ÁN

A: A little. ĩ can type and use a word processor. M ột ít ĩhôỉ. Tôi có th ể đánh m ấy và sử đụng chương ữỉnh x ử lý văn bản.

ID

ƯỠ

NG

B: That should be enough. It’s fairly routine work. -We pay $7 an hour. You should look professional when you come to work. No shorts, jeans, or tennis shoes. Now just finish filling in the application and leave it with me.

BỒ

N hư th ế là đu rồi. Đ ấy là công việc thường nhật. C húng tô i trả 7 đô Ỉ 2 m ễ ì giờ. Bạn nên cố dắng vẻ chuyên ngbiệp lú c đến ỉằm việc. Đ ồng m ặc

43 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: When can I find out about the job? Vậy lú c nào tô i có th ể tìm được công việc, thưa ông?

NH ƠN

quần short,; quần jea n s, hoặc m ang g ià y thê thao. B â y g iờ bạn c h ỉ cần điền vào m ẫu đơn n à y và đê n ó ỉạ i cho tôi.

.Q UY

B: I'll give you a call when we’ve made our decision. It shouldn't be too long. We need to fill this position quickly.

ĐẠ O

TP

Tôi sẽ g ọ i cho bạn lúc chúng tô i đã quyết định xong. Cũng không quá lâu đâu. Chúng tô i cần l ị ) đầy vị ứ í nay m ộ t cách nhanh chóng mà. A: Thanks for your time. I'll look forward to hearing from you soon.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

X in cắm cm v ì đ ã đành th ờ i gian cho tô i. T ôi rấ t m o ng được nghe tin tả ông càng sớm càng to t.

44 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: W h y do you w a n t this job?

V

NH ƠN

B: W ell, I'm looking for some teaching experience. I've don© quite a bĩí o f tutoring. Bur I've never tooghi

o

ĐẠ O

TP

©

>

.Q UY

a class on my own. But i ’m rea dy to try.

HƯ NG

Tình hcaếng 17: lợ giới thiệu kinh nghiệm làm việc A: I've read your application with interest and I'd like to ask you a few questions.

ẦN

Tôi đã đọc đem của bạn ĩồ i vầ rấĩlầ thích thổ, tô i m uốn h ỏ i thêm m ộ t vài câu,

TR

B: Certainly.

00

B

Dạ được, thua ông.

10

A: Why do you want this job?

+3

Tại sao bạn lạ i m uốn công việc này?

CẤ

P2

B: Well, Fm looking for some teaching experience. I've done quite a bit o f tutoring. But I've never taught a class on my own. But I'm ready to try.

Í-

A

Vẳng, tô i đang tìm M em m ộ t vài kín h nghiệm dạy học. T ôi hoàn toàn có ũăng lự c trong lĩn h vạc này. N hừữg tự m ình tô i chưa bao g iờ d ạ y m ộ t ỉớ p. Tôi đang th ử c ổ gắng.

TO ÁN

-L

Ar:. The students you’ll be working with are often very difficult. Do you think you’ll be able to handle it? v iệ c th ữ ờ ũ g T ấ t c ấ b iệ t.

B ạn n g h ĩrằng bạn

NG

Cấc b ọ c sinh m à b ạ n sẽ làm th ể kiểm so ất được không?

BỒ

ID

ƯỠ

B: I like challenge. And I get along well withyoung people. Ĩcan’t say for sure how rn do, but I don’t think they’ll give me too muchtrouble.

45 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Tôi thích nhũng công việc m ang tính thách thức. Và tô i đã tồng làm việc tối vói g ió i trẻ. T ôi không th ể n ó i chắc rằng tô i s ẽ làm cồng việc đ ó n h ư thệ nào, nhưng tô i không nghĩrằ ng chúng đưa đến cho tô i nhiều phiềữ toái đâu. A: The job also requires a lot o f paperwork. Can you be organized?

.Q UY

C ô n s v iệ c n ầ y c ũ n g y ê u câ u n h iề u g iấ y tờ . B ạ n c ó t h ế tổ ’ch ứ c được kh ô n g ?

ĐẠ O

TP

B: Yes. ĩ’ve had experiences working in offices. Organization there was veryi important.

Vâng, tô i đă có nhiều-kinh nghiệm làm việc tạ i văn phòng. TỔ chức chỉnÈ

HƯ NG

là m ộ t đ iều rấ t quan trọng■.

A: Would you describe yourself as a self-starter?

ẦN

B ạn s ẽ tự m ô tả m ình n h ư là m ộ t ngư ờ i tự k h ở i ng h iệp được kh ôn g? :

TR

B: Definitely. I love to work on my own. ĩTm very independent.

00

B

N hất định rồ i. T ự bản thân tô i y ê u th ích cô ng việc. T ô i rấ ỉ tự ỉập.

10

A: But, could you also work weil in a group?

+3

Nhơng bạn cũng có th ể làm việc theo nhổm chứ?

A

CẤ

P2

•B: I like to work with others as well. I just like to be able to contribute my; own input. I want to feel like I'm helping to solve problems, not just doing what other people tell me to do.

TO ÁN

-L

Í-

T ô i cũng ĩh ích Jam việc vớ i nhữ ng n g ư ờ i khác. T ôi m uốn c ổ ĩh ểđ ó ũ g góp năng lự c của riên g m ình. N hưng tô i cũ n g cảm th ấ y thích th ú k h i g iú p đổ đ ể g iả i q u yết các vấn đề, chứ k h ô n g p h ả i ỉà nbữ ũg điều m à ng u ờ i khác bảo tô i p h ả i lầm .

ƯỠ

NG

A: Very good. We need someone who works well on their own, without too much direction. You seem like you might be the right person for the job. We still need to interview a couple other candidates. But you're at the top o f our list. '

BỒ

ID

R ấ t tố t. C hổng tô i cần m ộ t ngư ờ i làm tổ ĩ công việc c���a họ m à kh ô n g cần c h ỉ dẫn quá nhiều. D ường n h ư bạn Iầ ngư ờ i rấ t p h ù hợ p cho công việc. C húng tô i cần p h ả i p h ỏ n g vẩn thêm m ộ t và i ứng viên khắc. N hung cố b ạ n n ằ m ở v ị t r í h à n g đ ầ u tr o n g d a n h s á c h c ủ â c h ú n g tô i.

46 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

When can I know your decision? L úc nào th ì tô i có th ể b iế t được q uyết định của ổng?

NH ƠN

We'll contact you within a week.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Chung tô i sẽ liêũ lạc vơi bạn trong vòng m ộ t tuần.

47 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Sứa chữa

CẤ

A: Hello, who is it?

A

X in chào, a i đó?

B: Irm the handyman for the apartment complex.

-L

Í-

T ôi ỉầ ngư ờ i ỉầm việc lặ t v ặ t trong kh u căn h ộ p h ứ c hợp.

TO ÁN

A: Oh great! I've been expecting you. T ot qua/ T ôi đang chờ bạn đẫy. B: What seems to be the problem?

NG

Thưa ông có vẩn đ ề g ì thế?

BỒ

ID

ƯỠ

A: The shower is leaking from upstairs and it's dripping through the kitchen ceiling. See, the floor here is all wet. V ò i ŨƯỚC b ị n từ tầng lầu và n ó r ì nước xu ố n g tầng của nhà bếp. H ẵy xem n à y sàn nhà b ị ẩm ư ớt h ế t rồi.

48 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Well that is a nuisance. I'll have a look at it.

NH ƠN

Ồ, thật là kh ó chịu. T ôi p h ả i xem đã. A: Can you tell what the trouble is? Bạn có th ể n ó i cho b iết sự cô n h ư th ế nào kbông?

TP

.Q UY

B: It could be many things. Are you certain you're keeping the shower door closed properly? đ ó n g ỉạ i h o à n to à n k h ô n g ?

HƯ NG

A: Yes, I'm sure it's not the door. What else could it be?

ĐẠ O

CÓ the do nhiều nguyên nhẫn. Ôữg cố chắc chắn ông đ ể cho cửa nhà tắm

Vâng, tôi chắc rằng khôũg phải là do của đâu. Cũng có điều g ì khấc nữa. đấy?

ẦN

B: It could be a leak in the shower itself, or it could be inside the wall. Hopefully, it's in the shower. Let me see, this might do the trick.

10

00

B

TR

C ó tb ể b ị rò r ỉ nuức ở chính trong vòi sen hoặc cố th ể ở bêh trong tường. H y vọng rằng Bố ở trong vòi sen- H ãy đ ể tô i xem , có lẽ p h ả i làm m ộ t vài điều cần thiết.

+3

A: Have you fixed it?

P2

Ông có th ể sửa chữa s ạ cô này được không?

A

CẤ

B: I can’ be certain, but there doesn't seem to be any leaking now. If that doesn't work, give me a eali and I'll try something else..

-L

Í-

Tôi không th ể n ó i chắc chắn được nhưng đưởũg n h ư khô ng có bất cứ rò r ĩ nào bẫy g iờ nữa cả. N ếu n ó không ho ạt động h ẫ ỵ g ọ i cho tô i và tô i s ẽ th ử m ộ t vài cạch khấc.

TO ÁN

Ả: What abơut my ceiling? It needs to be repaired from the water damage. Còn về trần nhà th ỉ sao? Có cần phải sửa chữa đo h ư hỏng v ỉ nuớc không.

ƯỠ

NG

B: I’ll have to wait for the ceiling to dry out before I can repair it. Give me about a week and then P1I come back.

BỒ

ID

Tôi p h ẳi chờ đợi cho đến k h i trần nhầ kh ô trước k h i có th ể sửa chữa được. H ãy cho tô i khoảng m ộ t tuần và tô i s ẽ trở lại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Thanks for your help. Cắm cm về sợ g iú p đõ,\

NH ƠN

B: I'm just doing my job.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

T ô i c b ỉ làm công việc của m ình th ô i m ầ.

50 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

®

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

©

ĐẠ O

TP

Tình hciéng 19: hồng m hoi Tôi cố th ể giúp g ì cho bà đuợc đây thưa bà? B ’: I’d like you to have a look at my car.

HƯ NG

A: What can I help you with.today?

ẦN

T ôi m uon ông xem giùm chiếc x e h d của tôi.

B

TR

A: Alright. Just park it right over there next to that blue car and the mechanic will have a look at it. Can you tell me what's wrong with it?

+3

10

00

Đ ược th ô i. C h ỉ cần đ ể n ó ở đằng k ia gần bên ch iếc x e h ơ i m ầu xanh và th ợ cơ k h í s ẽ xem x é t nó. B à c ó th ể báo cho tô i b iế t c ó g ặ p sự c ố g ì ớ n ó kh ô n g ?

CẤ

P2

B: ĩ'm not exactly sure. It makes this funny noise when I speed up and the breaks squeak

A

T ôi khô ng b iết đích xấc lắm . N ó cứ p h ấ t ra dềng ồn ào lú c tô i tăng tố c và hầm thắng.

-L

Í-

A: Can you be any more specific* about that funny noise?

TO ÁN

Bà có th ể n ó i rõ ho27 về tiến g ồn được không? B: It makes a kind of a roar or a rumbling sound, it's very loud. N o p h ấ t ra lo ạ i tiếng gầm hoặc âm thanh gầm rú lên. N ó rấ t là ồn.

NG

A: ĩ see. Well, we'll have a look at it.

ƯỠ

Tôi hiểu- Vâng, hă y đ ể cho chúng tô i xem x é t ũ ố đã.

ID

B: Do you have any idea what the problem could be?

BỒ

Thê ông có ý kiến nào g iả i thích đ ó lầ sự c ố g ỉ không?

51 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: I can't tell without looking at the car madam, but your break pads might I need replacing. As for the funny noise, it could be engine trouble or you I might just need your tires rotated.

.Q UY

T ô i kh ô n g th ể Bào n ó i m à kh ô n g xem ch iếc x e của bà được thua bà, nh ung có lẽ cần p h ả i th a y b ố thắng. Còn đ ổ i vớ i tiềữ g ồn p h á t ra th ì cô th ể là động cơ b ị sự c ố hoặc c h ỉ cần quay ỉạ i bầũh x e thôi. T ô i h y vọng rằng kh ô n g c ó đ iều g ì quá tốn kém .

TP

B: I hope it won’t be anything too expensive.

HƯ NG

ĐẠ O

A: Once the mechanic checks it out, we can give you an estimate. We w on't: do anything to the car until we have your OK. M ộ t k h i th ợ cơ k h í đ ã kiểm fra n ó xong, C húng tô i c ó th ể cho bà biểi I được sự đánh g iá của chúng tô i. C húng tô i s ẽ kh ô n g ỉàm điều g ì đ ố i VỚI ị ch iếc x e cho đến k h i được bà đồng ý .

ẦN

I

I

TR

B: Do you have any idea how long it will take?

Thế theo ý kiến của ông th ì ph ải m ất thời gian bao ỉẫu?

B

í

+3

10

00

A: It's a busy afternoon. I don’t think he can get to it before 2: 00. Caỉỉ us I back around 3:00 and I'll give you an update. I

CẤ

P2

Thậĩ ỉà m ộ t buổi chiều bận rộn. T ô i kh ô n g n g h ĩ rằng ngư ờ i th ợ đ ó c ố thê xem x é t ũ ó trước 2 giờ . X in h ã y g ọ i lạ i cho chứng tô i kh oả ng chồng 3 g iò và chổng tô i s ẽ cho bà thông tin cập-nhật. ị

A

B: Alright, I’ll call back then.

-L

Í-

Đ ược rồ i. tô i s ẽ g ọ i ỉạ i sau.

-

TO ÁN

i I ị

BỒ

ID

ƯỠ

NG

í

52 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ầ*With the police

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Với cảnh sát

A

Tình hqéng 20: bi cảnh sát giao thôns phạt

-L

Í-

A: Do you know how fast you were going?

TO ÁN

Ông có b iết rằng ông đẵ chạy x e quá nhanh không? B: I didn’t think I was going much past the speed limit, sir. T ôi kh ô n g n g h ĩ rằng tô i đã chạy x e quá tế c độ cho phép, thưa ông.

ƯỠ

NG

A: This is a school zone. The speed limit is -25 miles per hour. You were going 55 miles per hour.

BỒ

ID

Đ ấy là kh u vạc ứường học. Tốc độ g iớ i hạn là 2 5 dặm m ỗ i giờ . Ô ng đấ chạy x e trên 5 5 dặm m ỗ i giờ .

53 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: I'm sorry, Ỉ didn't realize r was in a school zone. I was going a little faster because I just came down that hill.

NH ƠN

X in lỗ i, tô i kh ô n g nbận ra tô i đang ở tron g kh u vực ưường học. T ô i có \ chạy nhanh bơn m ộ t t í b ở i v ì tô i vừa đ ổ dốc đ ồ i k ia .

.Q UY

A: There's a clearly marked sign. You didn’t see it?

Đ ẫ có m ộ t bảng b iêu cảnh bảo r õ ràng ôữg kh ô n g th ấ y sao?

TP

B: No, sir.

ĐẠ O

K hông\ thưa ông: A: Can I see your license and registration

HƯ NG

T ô i xem bằng ỉâ i x e và g iấ y đăng k ý ỉầ i x e của ông được kh ôn g?

ẦN

B: Here's my license. Itrs an international license. What do you mean by reg- : istration? .

B

TR

Đ ây là bằng lá i x e của tôi, BÓ là m ộ t bằng quốc tế. Còn ông m uốn BÓI ; g iấ y đăng k ỷ là g ì?

10

00

A: It's a card identifying the owner o f the vehicle. Does the car belong to you?

+3

Đ ấy ỉà th ẻ đ ể nhận b iết chả của ch iếc x e . X e h ơ i n à y của ông h a y sao?

P2

B: rm borrowing it from a friend.

CẤ

T ô i m ượn n ó của m ộ t ng u ờ i bạn.

A

A: When you drive you need to make sure you have your license, the car’s Í registration, and the insurance information.

-L

Í-

Lúc ông lá i x e th ì ông cầũ p b ả i bảo đạm ỉà có bằng ỉấ i xe, có g iấ y tờ xe và thông tin bảo hiểm -

TO ÁN

B: Oh, I didn’t realize I needed so much, rn make sure I take that ail with me next time,

ƯỠ

NG

Ồ, tô i kh ô n g b iế t là tô i p h ả i cần quá nh iều th ứ n h ư vậy. T ô i s ẽ đem đầy đ ủ ư o ng lần k ế tiếp : '

BỒ

ID

A: Make sure you do: I’m going to let you off easy this time and just give you a warning. But you must pay close attention to the signs on the side o f the road. And always slow down when you're passing a school.

54 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Ông phải bảo đảm thực hiện điều đó. Tôi sẽ đê cho ôữg đ i đ ễ đàng lần này và ch ỉ cảnh báo ông thôi. N hưng ông phải h ế t sức lư a ý đến cấc bảng hiệu bên vệ đường. Và luôn luôn chạy chậm ỉứ c chạy x e qua m ộ t trườữg hạc. B: Yes, sir. Thank you.

.Q UY

Vâng, thoa ông. X in cám ơn ông, A: You just make sure it doesn't happen again.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Ông p h ải bảo đảm rằng không tá i phạm nữa.

55 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

O ffic e r !

A:

t've Just been

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

^

robbed. Con you help me? B: C a lm d o w n

la d y .

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

P icase i r y to te ii me w h a t h a p p e n e d ^

A: Officer! I've just been robbed. Can you help me?

ẦN

Cảnh s ấ tĩ T ôi vừa m ớ i b ị cướp. Ô ng có th ể g iú p tô i được không?

TR

B: Calm down ỉady. Please try to tell me what happened?

B

B à h ã y g iữ bình tĩnh. H ãy va i ìò n g báo cho tô i b iể t đ iều g ỉ đ ã x ả y ra?

10

00

A: I was coming out o f the subway when a manjumped out and waved a knife at me. He demanded that Ĩ give him my bag.

CẤ

B: And you gave it to him?

P2

+3

Tôi vừa ra kh ỏi càu điện ngầm thỉ m ột ũgười đàn ông nhảy rã k ề đao vào tô i và hắn ta y ê u cầu tô i p h ả i đưa tú i xấch cho hắũ.

A

Và bà đã đưa cho hắĩỉ rồ i sao?

Í-

A: What else couỉđ I do? He was threatening me.

-L

T ôi còn ỉằm g ì kh á c được nữa? Hấn ũang đe đọa tô i m à,

TO ÁN

B: Aỉrrght. You're not hurt, are you? Đ úng vậy: B à kh ô n g b ị đau p h ả i không?

NG

A: No, Ifm just scared to death. I’ve never been mugged before.

ID

ƯỠ

K h ô ng , tô i c b ỉ s ợ đ ến c h ế t ẩược. Trước đ â y tô i chưă. bao g iờ b ị uy h iế p n h ư vậy,

BỒ

B: Did you get a good ỉook ai the man? Can you give me a description T h ế bà c ố th ể n h ổ lạ i diện m ạo của g ă đần ông đ ố h a y khô n g ? B à có thệ cho tô i vài lờ i m ô tả được không?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

56

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

. had a

NH ƠN

A: I don' remember what he looked like. All I remember is that he knife.

T ôi khô n g th ể n h ớ hấn n h ơ thê Dào. T ất cả điều m à tô i n h ớ là bắn có m ộ t con đao.

.Q UY

B: Come on, you must be able to tell me something about him.

TP

N ào ứếp tục đi, bà p h ả i k ê cho tô i m ộ t điều g ì về bắn-

HƯ NG

ĐẠ O

A: Well, he was tall, maybe 6 foot 6. He had brown hair, I think, and he was wearing a black sweatshirt. Honestly, I can't remember anything else. It all happened so fast.

ẦN

Q được rồi, hắn cao, có th ể ỉà ổ fo o t 6. Hắn có tóc nâu, tô i n g h ĩ thế, và hắn m ang m ộ t cái ảo khoác m àu đen. Tệ thật; tô i kh ô n g th ể n h ớ thêm bất cứ điều g ì khác. M ọi việc xả y ra quá nhanh.

B

TR

B: í'd better take you down to the station so you can file an official report. Was there anything of value in your bag?

10

00

T ổt nhất tô i đua bà đến trạm cảnh sắ t đ ể bà điền vào m ộ t bản tường thuật chính thức, C ó th ứ g ì g iá trị trong tú i xácb của bà không?

CẤ

P2

+3

A: Yes. All of my credit cards, my driver's license, and I was carry in a lot o f cash. Do you think you can find the man?

A

Vâng. Tất cả th ẻ tín dụng của tô i, bằng lầ i x e của tôi, và m ộ t í t tiền m ặt. Theo ông tb ì ông có th ể tìm đuợc g ă đàn ông đ ó không?

Í-

B: Who knows. He might be gone for good- But, we’ll do our best.

TO ÁN

-L

Lầm sao b iết được. Hắn có th ể đã cao chạy xa bay Tồi. N hưữg, chổng tô i sẽ làm * hết sức mình.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

A: I understand.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 11 ^'Language trouble

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Khó khăn về ngôn ngủ

CẤ

Tình huống 22: không néi ỉết tiếng 6nh

A

A: How are you doing, Mr. Wang? Are you enjoying your stay in the u s? Ô ng đang làm g ỉ h ả ông Vương? Ô ng th ích ở M ỹ kh ôn g?

-L

Í-

B: Yes, I am. I'm still struggling with my English though.

TO ÁN

Vâng, có. T ô í vẫn p h ả i phấn đẩu n h iều về k iế n thức tiến g A n h của m ìn h . A: It seems like you're managing just fine.

NG

Đ ường n h ư ông đang ôh định m ọ i thứ.;

ƯỠ

B: ĩ; can usually understand when-people speak to me. But, I get a bit lost when you all talk to'each other. It's just too fast. Ĩ can't keep up.

BỒ

ID

Thường th ì tô i c ỏ th ể b iểu được ỉú c n gư ờ i ta ữ ổ i chuyện vớ i tô i. N hung tô i kh ô n g theo k ịp lổ c tấ t cả các bạn n ó i chuyệũ vớ i nhau. D ường n h ơ quá nhanh. T ô i kh ô n g th ể bắt kịp .

58 Đóng gópIPDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: That's understandable, bụt ITm sure you'ir get better with practice.

NH ƠN

Đ iều đó cũng hiểu được thôi, nhưng tô i sẽ bảo đảm rằng ông tố t hơn nhiều k h i thực hành.

.Q UY

B: To tell you the truth, I'm a little embarrassed to practice. Ỉ still have trouble finding the right words to express myseif. I'm sure I tire out evervone with my poor English.

ĐẠ O

TP

T ôi n ó i thật với bạn, tô i h ơ i ngại thực hành. T ôi vẫn gặp k h ó khăn k h i tìm các từ đúũg đ ể diễn đạt ý tưởng của m ình. T ôi bảo đảm rằng tô i ỉ ầm người khác chán ngấy với vốn kiến thức tiếng A nh nghèo nần cứa m ìữh.

HƯ NG

A: Not at all. You speak very T^ell. You just lack confidence.

Không phải vậý đâu. Ông nối tiếng A nh rất tốt. Ông chỉ thiếu tự tín thôi.

TR

ẦN

B: Probably that's true. But I'm just not sure how to improve my speaking . ability.

00

B

Cố lẽ điều đố đúng. N ềơữg tô i không b iết cách đ ể cải tiến khả năng n ố i của m ình.

P2

+3

10

A: Just jump into the conversation. Say whatever is on your mind. I promise people win be glad to hear what you've got to say. it makes people more uncomfortable' when you stay silent.

A

CẤ

C hỉ cần ỉao vào đàm thoại. H ãy ũ ó i bất cứ điều g ì m à ông n g h ĩ đến. T ôi bảo đầm rằng người ta s ẽ vui k h i nghe những g ì ông nói. Đ iều ỉàm cho

người khác không yên lỏng ẩó ỉầ ông giữ thái ổộ im ìặng.

Í-

B: I know it's true, it’s just so hard to get going.

-L

T ôi b iết điều đó ỉà ẩúng. N hưng cũng th ậ t ỉầ k h ó khăn đ ể đạt âược nó.

NG

TO ÁN

A: I'm sure I'll be having a much harder time-with Chinese. You're doing a great job. At least let us know v/hen we're speaking too fast. None of us, I'm sure would mind slowing down.

BỒ

ID

ƯỠ

Tôi bảo đảm rằng tô i cũng gặp ũtãều k h ó khăn hơn k h i n ó i tiếng Trung Hoa. Ôũg ẩă ỉầm ẩược m ộ t điều tu yệt vời đấy. í t nhất ông p h ả i cho chúng tô i biết lúc nào th ì cbúng tô i n ó i chuyện quá nhanh. T ôi bẩo đảm rằng k h ô n g a i tr o n g c h ổ n g íô i nhớ đ ể n ó i c h ậ m lạ i đ â u .

B: I just don’t want to be a bother.

59 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T ô i th ỉ kh ô n g m uốn g â y p h iền to á i cho ng ư ờ i kh ấ c.

NH ƠN

A: You're definitely not a bother. We want you to feel comfortable here.

.Q UY

N hấ t định ông kh ô n g p h ả i ỉầ n g ỉiờ i g â y p h iền to ầ i đâu. C húng tô i m uốn i ông cảm th ấ y thoải m á i k h i ở đẫy:

TP

B: Well, I’ll give it a try. I know. I need to improve my oral English and I’ve ; got to start speaking more.

ĐẠ O

Vâng, tô i s ẽ c ố gắng, T ôi b iế t rằng tô i cần cả i tiến k ỹ năng n ó i tiến g A n h ! của m ình và tô i p h ả i bắt đầu n ó i n h iều hơn.

HƯ NG

A: That’s the spirit

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

Ô ng thậ t là c ó ý chí.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

60

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: i don't know what to do. r l can never understand anything in his lecture. H is'

NH ƠN

^occent is very tiiicic and be uses so many difficulf wordi.1 &: Don't parâi. You ton's expect to loom a language overnight. U’s going to take

ĐẠ O

Tints hsẫếng 23: không nghe tết tĩếng flnh

TP

.Q UY

you some time.

HƯ NG

A: I don't know what to do. I can never understand anyth ing in his lecture. His accent is very thick and he u ses so many d iffic u lt words.

B

TR

ẦN

Tôi không b iết p h ả i lầm g ì đây. T ôi không hiểu được bất cứ điều g ì trong bài diễn tbu yết của ông ta. G iọng cỏ.3 ông ta th ì rấ t nặng và ông ta sử dụng quá nhiều từ khố.

10

00

B: Don't panic. You can't expect to learn a language overnight. It’s going to take you some time.

CẤ

P2

+3

Đ ừng nản chí. Bạn không th ể trông m ong học m ộ t ngoại n g ữ c h ỉ qua m ộ t đêm . Đ iều g ỉ cũng p b ả i cần tbờ i gian cơ m à. A: It wíỉl certainly take me a while for me to get used to his accent.

A

N hất định tô i p h ả i có m ộ t khoảng th ờ ị gian đ ể quen vớ i g iọ n g của ông ấy.

-L

Í-

B: It's sometimes difficult for me to understand everything he says too. Bụt don't worry too much. You'll get the hang o f it in no time.

TO ÁN

Đ ôi k h i thậ t k h ó cho tô i đ ể hiểu được m ọ i điều m à ông ta nó i. N hưng đừng lo ỉắng quấ nhỉều. Bạn c h ỉ cần h iểu ý nghĩa của n ó trong trường hợp không có thờ i gian.

NG

A: I wish there were some way I could improve faster.

ƯỠ

Ước g ì có m ộ t cách nào đ ó đ ể tô i cải tiến k ỹ năng nhanh hon.

BỒ

ID

B: There aren't any shortcuts. You don't have to understand every word perfectly. Just try to get the main idea.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

61 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

K hông có con đường tắ t nào đâu. B ạn kh ô n g p h ả i h iểu từ m ộ t cách hoàn hảo m à c h ỉ cần b iết được ý chính m à thôi. .A: Yeah, I know. But I can't understand the main idea if Ì can't understand some o f those technical words he uses.

.Q UY

Vâng, tô i biết. N hư ng tô i kh ô n g th ể h iểu ý chính nếu tô i kh ô n g hiểu được m ột s ố thuật ng ữ m à ông ấ y dùng.

ĐẠ O

TP

B: That must be difficult. It's a pain to have to memorize so much technical jargon

HƯ NG

Đ ó là điều k h ó khăn. T hật ỉầ k h ó đ ể đưa vào bộ ữ hớ nhiềvT thuật n g ữ nhị thế. A: ĩfs a major headache. It.seems HI never master this language.

TR

ẦN

Đ ấy ỉà vắn đề đau đầu chính. D ượng nh ư tô i s ẽ kh ô n g bao g iờ nắm đượii ngôn ữgữ này.

10

00

B

B: Don't be so hard on yourself. You've come a long way. Pretty soon you'ii be speaking like a native. And don't be shy to just raise your hand and aslc him to repeat something he said.

CẤ

P2

+3

Bạn đừũg quả k h ắ t kh e vớ i m ình n h ư vậy, Bận đang đ i đúũg đuờng đấy, T ốt hơn bạn nên n ó i chuyện vớ i ngư ời bản ngữ. Và đừ ng e thẹn k h i phấ đưa ta y y ê u cầu ngư ời đ ó p h ả i ỉặp lạ i m ộ t sô điều m ầ họ đ ã nối.

A

A : You mean stop the class?

N hư vậy là ý bạn m uốn dừng ỈỚD h ọ c lạ i sao?

-L

Í-

B: Yeah, sure. It’s your class too. Don't sit back and let other people leave you behind.

TO ÁN

Đ ược, chắc chắn thôL L ố p h ọ c của bạn cũng vậy. Đ àng tụ t ỉạ i phía sm và cũng đừng đ ể cho n g ư ờ i khấc bạn vượt qua-

ƯỠ

NG

A: I'm not sure I'm brave enough to do that. And anyway, it's not fzir. to the others to have to put up with my poor English.

BỒ

ID

T ô i kh ô n g chẩc ià tô i cổ đủ Cân âảm ẩ ể ỉầ m đ iều đố. N hung theo mội cách Dào đó th ỉ th ậ t kh ô n g công bằng đố i vó i ngư ời kh á c ch ú t nào khì p h ả i chịu đựng vốn A n h n g õ nghèo nàn của m ình.

62 Đóng góp 1 PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

3: Forget about them. What's important is that you get as much out o f the class as you can.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

H ay quên điều đó đi. Đ iều quan trọng đ ó ỉầ bạn nhận ổược càng nhiều kiến thức càng tố t k h i bạn ra kh ỏ i ỉớp.

63 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 12 é^Customs

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

trâđsrr.?

ĐẠ O

Oo ycư h5/e anything tc dscỉare

TP

.Q UY

Phòng thuê.

CẤ

P2

Tinti haếng 14: tai sền h®Y ở nĩsừt Mỹ

A

A: Do you have anything to declare madam?

Bả cố g ì đê kh a i bâo kh ô n g thưa bà?

Í-

B: No, I don't.

=*•

-L

K hông, tô i kh ô n g có.

TO ÁN

A: Would you mind if I looked at this suitcase? Bà có ph iền lò n g kh ô n g n ếu tô i xem chiếc va lỉ n ày?

NG

B: Go ahead.

ƯỠ

X in m ỏ i cứ tự n h iên .

ID

A: What are these?

BỒ

. Đ ây ỉà g ì? •5

84

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: They're gifts I’m bringing to my friends. Đ ó lầ quà m à tô i đem đến cho bạn bè thôi.

NH ƠN

A: Are you a' visitor or a resident B à là du khách h a y người định cư?

.Q UY

B: I'm a visitor. I’ll only be staying a few weeks. T ôi ỉà m ộ t da khách. T ôi c h ỉ ớ m ộ t vài tuần thôi.

TP

A: What's in this bag?

ĐẠ O

T úi n ày là. gì?

HƯ NG

B: It’s just some local fruits from my hometown.

.Đ ấy ỉầ m ộ t vài ỉo ạ i tráỉ cây địa phương tô i m ang từ quê nhà của tôi.

ẦN

A: I'm sorry, agricultural products cannot be brought into the United States. I’m going to have to confiscate them.

B

TR

X m lọ i, cấc sản p h ẩ n nông nghiệp th ì khô n g được p h ép m ang vào nước. Mỹ.I Tôi p h ả i tịch tbu chổng.

10

00

B: Oh, ĩ didn't know. I’m sorry.

+3

Ô, tô i đã không b iết điều Bầy. T ôi x in lỗ i.

P2

A: Do you have any other kinds of seeds or plants?

CẤ

T h ế bà còn có lo ạ i h ạ t giống và cây cố i thực vật nào không?

A

B: No, sir.

Í-

K hông, thưa ông.

-L

A: That’s all. You're free to go. Enjoy your stay here.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Thế là 4ủ. B ây giờ bà được tự đo đi. Chúc bà có nhồng ngày vui vẻ ở đây.

65 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

Tình hciéng 25: khai báo tại phòng thữế

.Q UY

o ả r ©

TP

°

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A: Can I see your passport and customs declaration?

*

HƯ NG

T ô i có th ể xem h ộ chiếu và tờ kh a i th u ế quan của bà được không? B: Here’s my passport, but I don't have the customs declaration form.

ẦN

Vãng đ â y là h ộ chiếu của tô i, nhung tô i kh ô n g c ó tờ k h a i th u ế quan. : out

B

TR

A: They didn’t give you one on the plane? Well, you'll have to fill it here.

10

00

T h ế h ọ kh ô n g đưa cho bà m ộ t tờ k h a i th u ế quan trên m ả y ba y ư? Được rồi\ bà p h ả i điền n ó vào đẫy.

P2

+3

B: Certainly.

CẤ

Đ ược th ôi.

A: How long are you planning to stay?

A

B à d ợ định ở đ â y trong bao ỉâu?

-L

C h ỉ h a i tuần.

*

Í-

B: Only a couple o f weeks.

TO ÁN

A: What is the purpose o f your trip? M ục đích của chuyếũ tham quan của bà là g ì?

NG

B: Irm here on business. I'll only be staying a couple o f weeks.

ƯỠ

T ô i đến đ â y đ ế k in h doanh. T ô i c h ỉ ở đ â y kh o ả n g h a i tuần.

BỒ

ID

A : You have nothing to declare? B à kh ô n g có g ì đ ể k h a i báo ư?

66 Đóng góp I PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: No, I don’t.

NH ƠN

Không,, tô i không có. A: You'll have to open this bag. Bà sẽ ph ả i m ở cái tú i xách này.

.Q UY

B: No problem. These are just some souvenirs I'm taking with me.

TP

K hông có vấn đề g ỉ. C hỉ có m ộ t sô hàng ỉư u niệm tô i đem theo m à thôi. Tôi hiểu. Bà có đem theo thuổc ỉả đ ể h ú t khô n g ?

HƯ NG

B: Only a couple of cartons. Js that OK?

ĐẠ O

A: ĩ see. How many cigarettes do you have?

C hỉ có h a i bao. N hư th ế có được không thưâ ông?

ẦN

A: It's not a problem. You don’t have to declare so few.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

K hông có vấn đề g ì. Bầ không cần kh a i báo vớ i s ố ỉuợ ng í t như thế.

67 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài ế^Travel by air TP

.Q UY

Đi du lịch hằng .mảy bay ĐẠ O

ÍVn planning a trip to China I'd iifce t ơ fiy t o Hong Kong Som e-tim e a t the end o f August. Can you tell

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

otne prices o f flights?

lếi ềũ Sgch m khẻi naró Mỹ CẤ

Tinh haéng

A

A: Irm planning a trip to China. I'd like to fly to Hong Kong sometime at thel end o f August. Can you íelỉ me some prices o f flights? I

TO ÁN

-L

Í-

T ô i d ự định â ỉ m ộ t chuyến đu ỉịc h đển Trang Q uốc. T ô i thích bay đếiy H ồng Kông khoảng m ột th ờ i g ian nào đố vào cu ổ i tháng Tầm. C ô c ó thề bắo cho tô i b iế t g iá cả cảa chuyến bay khô ng ? -r B: Your plans aren't more specific than that?

NG

C huyển bãy củã bầ không c ố g ì đặc b iệ t hoĩỉt c ó p h ả i vậy k h ô n g ?

BỒ

ID

ƯỠ

A: Well, I can be fairly flexible. I need to be in. Guangzhou by the 26th of August. Btit. I’d like to find the cheapest flight possible. Chấ, tô i ĩhích sự sính động. Tôi cần p hải đến Quảũg Chấu khoảng 2 6 thắng Tấm.

Nhuũg tôi ỉại ibích bây chuyến bay Tẻ tiền nhất nếu có thê được.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

68 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: That's difficult in August. It’s at the height o f the tourist season.

NH ƠN

Đ iều đ ó thật k h ó vào thầng Tấm. Đ ó ỉà thắng cạo điểm của m ù ã đa lịc h . A: Just see what you can do.

.Q UY

H ay xem cô có th ể làm gb B: Which airport are you leaving from in America?

TP

Thê bề sẽ rờ i k h ỏ i nước M ỹ ở sân bay nào?

ĐẠ O

A: ĩm closest to Dulles International Airport, but I wouldn't mind driving a little further to get a better deal

HƯ NG

C hỗ tôi ở gần nhất với sân bay quốc tế D u lỉe s, nhưng tô i s ẽ kh ô n g p h iền k h i p h ả i lá i x e xa hơn m ộ t í t nếu ở đó cố thụân lợ i hơn

ẦN

B: When will you be returning to the United States?

TR

L uc nào th ì bà ư ớ về lạ i nước M ỹ?

00

B

A: If possible, I would ỉike to have my return date open. I’m not exactly sure ■when I'm coming back.

+3

10

Mếu ỔƯỢC, tô i muốn vé khứ hồi của tô i có ngày mở. Tôi không bảo đảm (tích xác lú c nào tô i s ẽ trở về.

P2

B: And ĩ assume you do not wish to travel first class.

CẤ

Và tô i g iả định rằng bà khôn g m uốn đ i du lịc h vó ị vé hạng nhắt.

A

A: That's right. Fm more concerned about price than comfort.

Í-

Đ úng vậy. C hổng tô i quan tâm nhiều đến g iả cả hơn lầ tiện nghi.

TO ÁN

-L

B: There’s a flight to Hong Kong that leaves August 20 at 11:00 am from Dulles with a' stopover in Los Angeles and Taipei for $980 plus tax.

NG

C ó m ộ t chuyển bay đến H ồng K ông cấ t cảnh vào ỉú c 11 g iờ n g à y 2 0 thắng Tám từ Đ uỉles quâ cảnh tạ i L o s A n g eles và Đ ài B ắc vớ i g iá 9 80 đô lã k ể cả thuế.

ƯỠ

A: That’s a pretty good deal. How long is the flight?

BỒ

ID

Đ iều đó thậ t tu y ệt vồi. C huyến bay m ấ t bao lâù?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

69 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: The flight last 14 hours from Los Angeles to Hong Kong. Of course, it's another 5 hours from Washington to Los Angeles.

.Q UY

NH ƠN

C huyến bay k éo dài từ 14 g iờ từ L o s A n g eles đến H ồng K ông. L ẽ ả n h iê n p h ả i tín h th êm 5 g iờ nữ a đ ê b a y tử W a shing to n cho đến L osA ngeỉes. A: That’s a long time in the air. How long are my stopovers?

ĐẠ O

TP

Đ ấy ỉà m ộ t chuyến bay nh iều giờ,\ Thê th ì nhữ ng c h ẽ quấ cảnh p h ả i m ấ bao ỉâu.

HƯ NG

B: You have a long one ỉn Los Angeles, almost 8 hours. You might even be able to see a little o f the city if you like. Your stop in Taipei is only a cou< pie o f hours. It's just so you can change crews :

TR

ẦN

B à quá cảnb tạ i L o s A n g eles, khoản g chừng 8 g ỉở í'C ó th ể b à tham qum m ộ t í t ở thành p h ô n à y n ếu m uốn. C hỗ quấ cảnh tạ i Đ ài É ắù .th ị c h ĩ 2 g ìì thôi. N ó c h ỉ c ó th ể đ ể cho bà k ịp th a ỵ đồ,

00

B

A: Well, I doubt if I can do better. I'll take it.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

T ốt, tô i k h ô n g còn n g h i n g ờ g ì nữa, th ê ỉầ tố t q u ẩ rồ i. T h ô i tô i s ẽ ỉấ} v é n à y n h é.

70 Đóng góp1 PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A: Is this where Ỉ check my bags?

HƯ NG

Đẫy ỉầ nơi tôi kiểm tra lúi xách cứã ĩrỉỉnh phải không?

B: Yes, sir, but you’ll have to get. in line behind these people, sir, they were here before "you.

TR

ẦN

Vâng, thua ông, nhưng ông phẳi xếp hằng đằng sau những người này, thưa ông, bởi vì họ đến trước ông cơ mà.

10

00

B

A: Are you ready now? i'm in a bit of a hurry. There was such bad traffic, I'm . afraid I’m running a little ỉate for my plane.

P2

+3

Bay giở ông đẵ sẵn sàng chưa ? Tôi ĩất vội. B ị kẹt xe quá nhiều, tô i s rằng tôi sẽ vội lên hếu không thì sẽ bị trễ m ấy bay. see

vour ticket

A

CẤ

B: Vìì get you to your plane just as quick as I can. sir. Can I and some photo ĨD?

TO ÁN

Nó đây.

-L

A: Here you are.

Í-

Tôi sẽ đưa ông đến m áy bay càng nhanh càng tốh thua. ông. Ông có tk ể cho tôĩ xem vé và bân photo chứng minh nhâữ dân của ông được không?

B: Do you want these bags checked all the way to Hong Kong, sir?

ƯỠ

NG

Ông cố muốn những túi xách này được kiêm tra trong quấ trình đến Hồng Kong không?

BỒ

ID

A: No, just check them to Los Angeles. I want to make sure my luggage and I stay together. It’s such, a nightmare when your luggage gets lost. And I’m going to need it when I get to Hong Kong. So, Fd rather be safe than sorry.

71 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

K hông, c h ỉ kiểm tra chúng ở L o s A ngeles- T ô i m uốn bảo đảm rằng hành ỉý \ và tô i củữg c h ẽ vó i nhau. Thật ỉà m ộ t cơn ảc m ộng lú c bành ỉý của ông bị \ m ấ t Và tô i cẩn n ó lú c tô i đến H ồng Kôũg. V ĩ vậy, thà sn toàn hơn ỉà x in ỉổ ĩị

.Q UY

B: No problem, sir. You are allowed to check two bags and take one carry-on I item with you on the plane.

i

ĐẠ O

A: Here are my two bags. Do you have tags for them?

TP

K hông c ó vấn đ ề g ì đâu, ĩhưa ông, Ô ng được p h ép đăng k ý g ở i h a i tuiị xách và m ang theo đ ồ đạc bên m ình trên m ấ y bay. Ị

HƯ NG

Đ ẫy là h ã i tú i xách của íô i. Ô ng vu i ỉò n g cho tô i th ẻ g ở i của BÓ chứ? ị í B: Here you are. Now I have to ask you a' few questions. Did you packỊ your own bags? ị

TR

ẦN

N ố đễy. B â y g iờ tô i p h ả i h ỏ i ông m ộ t vài câu nứa. Ô ng m ang theo tứỉị xảch của. riên g m ình khô n g ?

B

A: Yes, I did.

00

Vâne, thưa có,

+3

10

B: Has anyone approached you and given vou anything or asked you ÍÒ take' something on the Diane? ' I 4-

P2

Có bất cứ ai đến gần ống và đưn. cho ống bết cổ ỔỒ đạc ỉĩầo hoặc ỵêỉĩ cẨề:

CẤ

ông m ang theo m ộ t th ứ g ì lên m á y bay h a y kh ôn g ?

À: No. I have nothing but the things I packed myself.

A

ị I ì I

-L

Í-

K hông. T ôi kh ô n g c ó g ì n g o ạ i irừ nh ữ ng đồ dũng cá nhân cảã riêữ g tô i. ^ B: We just have to ask to make sure. We don’t want to take any risks

TO ÁN

T ô i c b ĩ h ỏ i vài cân ể ể c h ấ c chắn th ô i. C hứng ta kh ô n g m uổn p h ả i c ó cớ rá i ro úầũ. . ■

Ị ĩ‐

Ị.

NG

A: I’m glad you're/ careful. ĩs that all?

B: Yes. Your gate is B-16. You'i- have to hurry.

ID

ƯỠ

T ôi rấ t cẩm k íc h v ì sự thận ừ-Ọữg cứa ông. vậy ĩà xo n g chưẵ?

i

BỒ

Vang. C ong cửa ông ỉầ B ỉ ố. Ô ng p h ả i vộ i lên .

72 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Thanks, and here's something for your trouble.

NH ƠN

Cám ơn, đây ỉầ m ột sổ đồ đạc làm phiền ông: B: Thank you, sir.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Cấm ơn, thưa ông.

.73 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 14 ^ T rav e l by bus

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Du lịch bằng xe buýt

Tinh haéng 28: trên xe baỷt

-L

Í-

A: Excuse me, is this the rieht bus to take to the Smithsonian?

TO ÁN

Đ ây c ó p h ả i lằ x e b u ý t đến Sm ithsonian kh ô ng? B: It depends what part o f the Smithsonian you want to go to.

NG

N ó s ẽ p h ụ thuộc vào n ơ i nào cô m uon đến ớ Sm ithsonian.

ƯỠ

A: I want to go to the Museum of American History.

ID

T ôi m uốn đến viện bảo tàng lịc h sử của nước M ỹ.

BỒ

B: Well then, this is the right bus. Vâng, đúng íà x e b u ý t n à y rồi.

74 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: How do I know where to get off? Ông có b iết tô i p h ải xuốũg ch ỗ nào không?

Cô k h ô n s th ể nhầm lẫn đâu. Đ ó ỉà m ột tòâ ũ h à thật lớn. C húng ta sẽ đ i ngang W ashington M onum ent và n ố s ẽ là trạm dùng x e b u ýt tiếp theo.

.Q UY

I Ị

NH ƠN

B: You can't miss it. It's a large building. We'll pass the Washington Monument and it will be the next stop after, that.

Ông cố th ể cho tô i b iết ỉúc ữầo tô i cố. thê đến trạm đùng?

ĐẠ O

TP

\ A: Can you let me know when it's the right stop?

Vâng, tô i cồ th ể g ọ i k h i đến trạm dừng. N hưng bây g iờ th ì h ẩ y d i chuyển đi, cô đãng chiếm ch ỗ cỏa ữgười đằng san đấy:

ẦN

Ị I

HƯ NG

Ị B: Yeah, l can caỉl out the stop. But move along now, you're holding up the I people behind you.

Vé xe bâũ nhiêu vậy?

B

TR

Ị A: How much is the fare?

10

X in vui ỉòn g cho m ộ t đô ỉâ. N ỉĩưũg ông ổặí tiền vào ùrong hộp.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

00

Ị B: $1 please.'Just put it in the box.

75 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

A: Do you know how I can get to the 200? ỠZ2§- có b iế t cách nào đê đến sở th ú không ?

ĐẠ O

Tinh 'h&iéng 29? lẽn và. xcaếng xe bcrýt

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ẦN

B: The zoo? It's a little complicated. You have to take the Ả34 and transfer Ĩ0 the 68.

TR

s ở thứ ĩĩ? C ũng h o i p h ứ c tạp ổấy. Cô p h ả i đón x e 134 và chuyển tiếp sang x e sô 68

00 10

T ô i p h ả i đốn x e 134 ở đâu?

B

A: Where can ĩ pick up the 134?

P2

+3

B: The stop is down that way. Cross the street and walk for a couple of blocks.

CẤ

Trạm ẩùng ở đằng Ma kìa. Hãy đỉ ữgang qua đựờũg và đi bộ qua hai dãyphổ.

A

A: Đo ỉ have to pay for both buses?

Í-

T ố i p h ả i trả b a i chuyếữ x e b u ý t ư?

-L

B: No, ask for a transfer on the first bus. v

TO ÁN

K hông, h ã y y ê u cần chuyển x e 'trên x e b u ý t đầu tiên.

\

A: Where do I get o ff the 134?

NG

T ô i p h ả i xu ố ng k h ỏ i x e b u ý t 134 ở đâu?

I

BỒ

ID

ƯỠ

8: This is a little difficult. You need to get off at the stop before the botanical! gardens. If you pass the gardens, you’ve gone too far. Get the driver to let you know where to get o ff

76 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Đ iều n à y h ơ i k h ó đấy. Cô cần p h ả i xụ ố n g ớ ưạm dùng trước vuờũ thực vật. N êu cô đ i ngang qua vườn thực vậtf th ì cô đã đ i quá xa rồL T ài x ế s ẽ cho cô b iết ở đâu cần p h ả i xuống. A: And then where do I get the 68?

.Q UY

Và sau đó ĩô i sẽ ỉêũ x e 68 ở đâu?

TP

B: Almost directly across the street from where you get off the first bus. Ask anyone and they'll show you the way.

-

HƯ NG

A: Thanks for your heỉp.'

ĐẠ O

Hầu ũhư trực tiếp phía bên kia đường tính từ c h ỗ m à cô xu ố n g k h ỏ i xe buýt đầỉi tiên. H ãy h ỏ i bất cứ a i vầ n h ờ h ọ p h ỉ đường cbo.

Cấm ơn v ì đã g íú v đỡ.

ẦN

B: Don't mention it.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

K hông cố g ỉ đâu.

77 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

Tình haéng 30: í hài g ỉm m úển nm A: Can I get a bus ticket here to Chicago?

»

HƯ NG

C ố th ể cho tô i m ua m ộ t vé x e b u ý t ở đ ây đ ể đ i C hicago được kh ô n g ? B: Yes madam. When would you like to leave?

TR

A: How often do the buses run?

R ằỡ?

ẦN

Đ ược , thưa bầ. N hư ng bà m uốn đ i khi

B

Thông thường th ì th ờ i gian của x e b u ý t n h ư th ế nào?

+3

10

00

B: We have one that leaves in the morning at 6:00 am, one at noon,one at 4:00 pm, and the last one leaves at 8:00 pm.

CẤ

P2

C húng tô i cố m ộ t chuyến k h ở i hành vào lú c 6 g iờ sắng, m ộ t chuyển đứng buổi ừ ĩỉã vậ m ộ t chuyến 4 g iờ chiều, và chuyến cu ố i cùng vào 8 g iờ tố i.

A

A: When does the 12:00 reach Chicago?

L ú c nào th ì ch iếc x e 12 g iờ đến được C bicãgo?

-L

Í-

B: lí usually takes about 5 or 6 hours, but there's often heavy traffic. If you're flexible, you would take one o f the other ones.

TO ÁN

Thường th ì p h ả i m ấ t từ 5 đến ố tiếng, nhung hẳy g iờ th ì thường xu yên k ẹ i xe. N ếu bà lin h h o ạ t th ỉ bằ nên đốn m ộ t trong ữhũng chuyến x e kh ấc.

ƯỠ

NG

■A: I guess rỉl go at 6:00. ĩ want to have time to enjoy the city. Is it easy to get to the city center from the bus station?

BỒ

ID

T ô i đoán s ẽ c ó m ặ t vàỡ ỉú c 6 giờ . T ô i m uốn có th ờ i giãn đ ể thưởng thức vẻ đẹp của thành p h ổ . T ử trạm x e b u ýt có đ ễ dàng đến trung tâm thành p h ố h a y kh ô n g ?

78 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: It's a fairly long walk, but there are plenty o f taxis and local buses wining to take you. Just step outside the bus station and you'll find it's easy enough to get around.

.Q UY

Phải m ất m ộ t khoảng đ i bộ dài, nhưng ở đ ó c ó rất nhiều x e ta x i và xe buýt địa pbươũg đ ể bà chọn. C h ỉ cần bước ra. k h ỏ i trạm x e b u ýt và bà sẽ thấy rất d ễ dàng đ ể đ i tham quan chung qum h.

TP

A: Alright, how much will that be?

ĐẠ O

Đ ược rồi, đến đó phải m ất òâữ nhiêu tiền? B: $28 please. And here's your ticket. Have a good trip.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

Vui lo ng cho 2 8 đô. Và đậy ỉầ vé cửa bà. C húc m ộ t cuộc hành trình tố t lành.

79 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

i^ J s s i

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I B

|5

NH ƠN

S d l

.Q UY

Travel by taxi

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Du lich bàng xe taxii:

A

À: Taxi!

Í-

Taxi!

*

-L

B: Where to madam?

TO ÁN

Đ i đâu tbua bà? A: Kennedy airport, and quickly too. I have a plane to catch.

NG

Sân bay K ennedy, và ũ h m h lên nhé. T ô i p h ả i đốn m ộ t chuyến bay:

ƯỠ

B: No problem, madam, rn get you there as soon as Ĩ can.

ID

K hông cố vấn đ ề g ì, ĩhưâ bà. T ô i s ẽ g iổ p bà đến đó n g a y k h i có th ể.

BỒ

A: Will ail my luggage fit in the trunk? Tất cả hành ỉý s ẽ vồa vớ i c h ỗ cbứa của x e chó?

80 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Sure. Here,'let me take it for you. Bảo đảm. Đ ây, hã ỵ đ ể tô i g iữ n ó cho bà.

NH ƠN

A: I’m running a bit late. Do you think traffic will be bad?

.Q UY

T ôi p h ả i vội kẻo trễ. A nh có n g h ĩ rằng bôm n a y giao thông tồ i tệ lắm không? B: Rush hour should be over. But you never know what you’ll run into.

TP

Giờ cao điểm đã qua. Nhưng bà không bao g iờ biết đmỵc díềa g ì sẽ xả y ra.

ĐẠ O

A: Well, step on it. I can't miss this plane.

HƯ NG

Đuợc, th ô i h ã y bắt đầu đì. T ôi không th ể trễ chuyến bây này. B: I'll do-my best madam. But I can’t work miracles

Tôi sẽ cốgắng h ết sức ihưa bà. Nhưng tô i không ữiểĩàm các phép lạ ẩmỵc.

ẦN

A: Oh no, why should there be so much traffic? There must be an ac

cident

TR

Ô không; tại sao lại có quá nhiều xe như vậy? Chắc hẳn đã có m ột tai nạn rồi.

10

00

B

B: W eil be around it in no time. We're starting to move again. They must have cleared it up. I guess it's your lucky day.

CẤ

P2

+3

Chứng ta s ẽ m ac k ẹ t ở đ â y kh ô n g lâu. C ằúũg ta p h ả i bắt đầu đ ĩ chuyển ỉạ i. H ọ p h ả i dọn dẹp n ó ngay. T ôi đoán r���ng n g à y hôm n a y bà m a y m ắn đấy.

A

A: Here's the airport. I’m flying on United Airlines.

Đ ấy ỉà sẵn bay. T ôi đang bay trẽn chuyến bay U nited A irlin es.

-L

Í-

B: There's the terminal. Let me help you with your bags. You can check your bags over there, it'll be $30 even.

TO ÁN

C ó cửa ra vào ở đằng kia . H ãy đ ể tô i g iúp bà m ang hành lý . B à có th ể g ở i hành lỳ ở đằng kia. Tốn khoảng 30 đô.

ƯỠ

NG

A: Here you go. Thanks for getting me here so quickly. It looks like I’ve even got some time to spare

ID

Vằng xin m ờ i anh- Cấm ơn v ỉ đã đưa tô i đến đây quá nhanh. Thậm c h í tô i

BỒ

k h ô n g CÒD th ò i g ia n đ ể n g h ỉ' n g o i n ữ a .

81 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

Tình hqéng 32: đến khách sạn

í

HƯ NG

A: Can you take me to the Historic Colonial Inn?

V ui ỉò n g đua tô i đến kh á ch sạn H isto ric C olonial được kbông?

ẦN

B: I'm not sure where that is. Do you have a street address?

TR

T ôi kh ô n g chắc n ơ i đ ó ở đâu. C ô c ó địa c b ỉ tên đường khôngỸ

B

A: It's on Hillborough Street, ỉ don’t have the exact number.

00

N ó nằm trên đường H iỉỉborough. T ô i k h ô n g c ó sô cbính xắc.

10

B: It’s not ringing a beíl. Can you direct me?

CẤ

P2

+3

Ở đ ấ y kh ô n g đ ổ chuông. C ô có th ể c h ĩ trực tiế p cho tô i được k h ô n g ị \ A: Maybe. It's in the old part o f town. Close to the river.

A

Được. Đ ó ỉà m ộ t phần của p h ố cổ. N ằm k ể bên Cỡn sông. I

B: Òk, I think I know how to go.

Í-

Đ ược rồ i\ tô i n g h ĩ ỉà tô i b iế t cách đến đ ó rồ i.

-L

A: Take a left here and go straight for a while.

I i

TO ÁN

H ãy quẹo ư ấ i ở đ â y rồ i đ i thẳng m ộ t đoạn-

NG

B: I don't often have to go to the old part o f town. I don't know my waj around as much.

ID

ƯỠ

T ôi kh ô n g thường xu yên đến p h ô cô n à y lắm . T ô i cũng kh ô n g b iế t p h ả i ủ theo lố i nào.

BỒ

A: Oh, we missed the right turn back there. Can we turn around? Ô, chổng ta. đã quên quẹo p hải ở đậy lồ i. Cố th ể chúng tã phải đ i vòng lở ?

82 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: This is a one way sừeet. We're going to have to go around the block.

NH ƠN

Đ ẫy la đường m ộ t chiều. Chúng ta sẽp h ả i đ i vỏng Quanh dãy nhà này. A: With all these circles and one way streets, this city is pretty hard get around in.

.Q UY

Với tấ t cả nhũng đường vỏng và đườũg m ộ t chiều, thành p h ố n à y thật kh ó đ ể m à đ i vỏng lại.

TP

8: You're telling me. Ok, is this the right turn?

ĐẠ O

Bạn đang n ó i với tôi. Vâng, đố lằ c h ẽ quẹo phải- đúng không?

HƯ NG

A: Yes, go here. We're going to cross a bridge, take a left turn at the light, and it will be on the right-side o f the road.

ẦN

Vâng, đến đấy.: Chúng ta phải đ i qua m ộ t cây cầu, quẹo trái tạ i ch ỗ ổèũ gião thông, và n ó sẽ nằm ở phía bên p h ả i cỬẵ con ẩuờng.

TR

B: Is that it up ahead?

B

C ố p hải n ó nằm đằng ỉda không?

10

00

A: Yeah. You can stop right here. Thanks.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

Vâng đúng đấy. Ông có th ể dừng ỉạ i dẫy. Cắm ơn nhiều.

83 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

àl 16

.Q UY

Travel by train

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Du lịch hàng tàu lứa

Tinh huống 33°.

P2

hành

what time does the train leave for Boston?^

CẤ

A: A t

tà*

B:

T

r a i n s

le a v e

A

Tầũ ỉửâ ẩ i B oston k h ở i hành vào g iở nào nh ỉ? the station for Boston every two hours or so, sir. The next ^

Í-

train leaves at 9:00.

^

uỵếtt

TO ÁN

-L

Tàu lửa m i nhà ga đến Boston cứ hai g iờ m ỗi lần, thua ông.

^ , J

ỉử á k ê tiế p k h ỏ i h à n h ỉú c 9 g ỉơ .

A: Is it an express train?

NG

Đó có phải là chuyến tàu tốc hành không?

ID

ƯỠ

B: No, sir. The next express train leaves at 11:00. ' K b ô Z th m ông. C huyển tàu tổ c hành k ế tíép k h ó i hành vào lú c

' g ià .

BỒ

A: What time does the normal tram reach its destination? Tàu ỈỬB bình thường tớ i ga. đếũ lú c m ấ y gỉờ ?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

84

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: It should get there at 3:45.

NH ƠN

N ó đến đấy vào íú c 3 g iờ 45. A: Does it stop ,much along the way?

.Q UY

Trên lộ trình n ó ngừng quá nhiều p h ả i không?

TP

B: The train makes frequent stops. I suggest that if you don’t want to have to stop so much you take the express train,though it is a bit more expensive.

HƯ NG

ĐẠ O

C huyến tầu ỉứa B ầy ngừng thường xu yên .T ô i đ ề n g h ị rằ n g n ế u ông . khô n g m uốn ngừ ng quá ũ hiều th ì ôữg h ã y chọn tầu tấ c hành m ặ c d ù n ó h ơ i âắỉ tiền . A: Yeah, I guess ru wait for the express. That way, I have some time to get ■ some breakfast.

TR

ẦN

Vâng, ĩô i cho rằng tồ i p hả i chờ tàu tốc hành. N ếu n h ư vậ y th ỉ tồ i c ó được thời gian đ ể dùng điểm tâm

00

B

B: So you want one ticket to Boston on Boston express. Is that a one way or a return ticket?

+3

10

N bư vậy ông m uốn m ột vé đ ể đ i B oston trên chuyến tàu tổ c hành B oston. Ông lấ y vé m ộ t lư ợ t ha y vé kh ứ hồ i?

P2

A: Return. I want to come back oil Sunday-

CẤ

Vé k h ứ hồi. T ôi m uốn ư ở về vào n gày C hủ N hật.

A

ịB: Very well, sir. Here's your ticket. That'll be $120.

Í-

R ất tốt, thưa ông. Đ ây là vé. N ó khoảng chừng 120 đô.

-L

:A: Here's a traveler's check. What platform does it leave from?

TO ÁN

Đ âyỉà ĩấm séc của khắch du lịch. Chiếc xe ĩửa này sẽ khải hành ở đvờngiaỵ nào? B: I'm not sure yet. It'll be displayed on the big screen, behind you. Alright, I'll keep an eye out for it. Thanks.

ƯỠ

I

NG

I Tôi không chắc lắm . N ó sẽ được hiển th ị trên màn hình lớn ở đằng sau ông.

BỒ

ID

Được rồi, tô i s ẽ theo d õ i nó. Câm ơn.

\ Tinh hễiếng 34: họng ghế ngềi írên xe lửa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A: Where's the platform for the train leaving for Atlanta?

HƯ NG

Sân ga cho chuyến tàu A tla n ta ở đâu?

B: Right over there. I'm traveling on that train myself. I'll go with you.

ẦN

N gay ở đằng kia Joa. Tôi cõng đang đ i đến đoàn íàu đó,\ Tôi sẽ cỗ' vố i bạn.

TR

A: This is my first trip on a train in the u s . I'm a little unfamiliar with hov: things work.

10

00

B

Đ â y ỉà cuộc hành trình đầu tiên của tô i trên x e lìm tạ i nước M ỹ. Tế kh ô ng quen vớ i cấch ỉầm việc ở đây?

P2

+3

B: Don't worry, it’s not very complicated. Here, give your ticket and Iuggagf; voucher to the attendant.

A

CẤ

Đ ừng ỉo lắng, n ó cũng kh ô n g quá p hứ c tạp đâu. Đ ây, h ã y đưa vé và p hiếì hành lý cửa bạn cho ũg uờ i p h ụ c vụ.

A: Do I put my bags up here? ỉ ý c ủ a tô i đ ằ n g k ia p h ả i k h ô n g ?

-L

Í-

T ô i p b ả i đặt h à n h

TO ÁN

B: Yes, up here above the seat. Let rae help you. Goodness! What have yoj got in this bag? It's so heavy. I

NG

Vâng, đ ặ t ở bên trên c h ỗ ữgồi. H ẩy đ ể tô i g iú p cho. Chao ô i ĩ B ạn ũất Ậ tron g tú i xách vậy? N ó quá nặng. \

ƯỠ

A: Mostly books. I don't like to travel without good reading material.

I

ID

Hầu h ết là sắch vở. Tôi không thích đ i đu lịch m à không có g ì hay đ ể đọc. I

BỒ

B: Yeah, but it must slow you down to be lugging all that weight around. Vẳng, như ng n ó cũng làm cho bạn chậm lạ i do kéo lê hành lý này.

I \

86 Đóng góp I PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: I don’t mind. I'm getting used to It. Where is the best pỉcice to sit?

NH ƠN

Tôi không quan tầm chuyện này. Tôi đẵ quen n h ư vậy rồi. C h ễ ngồi tố t nhất ở đâu?

.Q UY

B: There are two seats In the corner over there. Is this your íirsỉ trip . to Atlanta?

Có ha i ch ỗ n g ồ i ở gốc đằng kia. Đ ây lầ chuyến đ i đầu tiên của bạn đến

TP

Atlanta phải khôũg?

ĐẠ O

Â: Yes, but I’m actually on my way to Mew Orleans. Hi change

trains in Atlanta.

HƯ NG

Vâng, nhưng cuộc hành ừìĩÉi chính thật sự cỏ ạ tô i ỉầ âểữ N ew Oĩỉs s b s . TÔI sẽ đôi tầu lửa tại A tlanta.

ẦN

B: New Orleans is a fun city, i'm sure you’ll hove a great time there.

B

TR

N ew Orỉesn ỉầ m ột thành p h ố vui nhộn. Tôi sẽ bào đâm rằng bạn có nhiều mềm vui ở đây.

00

Ã: ỉ hop© so. Do you m ind if í smoke?

+3

10

Tôi h y vọng vậy. Bạn có phiền không nếu tôi h ú i thuốc.

CẤ

P2

3: ì wouldn’t mind. But this is a no-smoking train. They won1! let you smoke. T ôi không phiền đâu. N hưũg đây ỉầ m ộ t tầu ỉảa cẩm h ú t tbuếc. H ọ s ẽ

A

không đ ể yên cho bạn hút thuốc đẫu.

Í-

Ai Well, ì hope it's not too long a trip.

-L

Chà, tôi h y vọng rằng cuộc hành trình này khÔBg quá đài.

TO ÁN

B: ]fn be over in no time.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Chẳng bao ỉẫu nữã n ó sẽ đến thôi.

87 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bài 17 É

Bg Jgga®

^■'Performances and shows -

____ ____

_

.

__ --

-

c. I.

[

.Q UY

__ ______

NH ƠN

ggBffil ^

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Các buổi trình diễn và sô truyền hừiỉầ

I

A

Tình htiéng 35: xem vở ©per®

- I

Í-

Â: Is thỉs your first opera?

[

-L

Đ ây là vở opera đầu tiên cửa bạn p h ả i kh ôn g? * B: Yes, if is. I'm not sure what HI think of if.

TO ÁN

Vâng, đứng vậy. T ô i kh ô n g chắc ỉầ iô i s ẽ n g h ĩ điều g ỉ về nó.

j

ƯỠ

NG

A: Opera ỄS something people either íove or hate. I’ve always lov@<! It, but I know lots of people that c a n t stand the stuff. i - Opera đ ô i k h ỉ làm cho ngư ời Ĩ2 hoặc yêu hoặc g h é t T ô i lu ôn ỈĨĨÔB y êu ũốị nhưng tô i b iế t n h iều ngư ờ i kh ô n g th ể chịu đựng n ó ẩược. I

BỒ

ID

.

B: ni try anything once. I hope I love it, blit I just wish ji wasn't so long, j

88 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tôi sẽ th ử n ó m ộ t ỉần. H y vọng ĩà tô i th ích nó, nhưng tô i m ong rằng n ó khô ng quấ dài.

NH ƠN

A: Yeah, operas can frequently be over 3 hours. But I think you'll enjoy this one. It's by Mozart. It's not only beautiful, it's also entertaining.

TP

.Q UY

Vâng., opera, cố th ể thường xuyên trình diễn trên 3 tiếng. N hưng tô i n g h ĩ rằng tô i sẽ thích BÓ. N ó ỉà của M ozart. N ó kh ô n g c h ỉ đẹp m à còn m ang tính g iả i trí nữa. H ai ghê Rgồỉ của chúng tã quả tệ v ì â Xã.

ch ỗ

ngồi n à y

là k h u

vực

ch á y m áu

ẦN

Vâng thật sự ũbư vậy. N gười ta g ọ i m ũi.

HƯ NG

A: Yeah reaỉly. They cal] this th& nose bleed section.

ĐẠ O

B: Too bad our seats are so far away.

TR

B: There are some empty seats closer up. Can we move?

00

B

Cố m ộ t s ổ c h ẽ trống gần s ít với kh u vực trình diễn. C húng ta c ó th ể dờ i ỉêũ đ ó được kbông?

P2

+3

10

A: We’ll have to wait until intermission and then we can see about moving. But people are always coming late to operas. We wouldn't want to be in someone else’s seat when they arrived and the music had already started.

Í-

A

CẤ

C húng ta s ẽ chờ đ ợ i cho đến g iờ g iả i lã o và chúng ta c ó th ể ch uyên đờ i>N hưng ngư ờ i ta lu ô n luôn đ i xem opera trễ. C húng ta k h ô n g m uốn n g ồ i vào g h ế của m ộ t ngư ờ i nào kh ác ỉú c h ọ đến và lú c b u ổ i trìn h diễn đã bất đầu.

-L

B: I guess not. Win I be able to read thè subtitles from up here?

TO ÁN

Tôi Ềhổng n g h ĩ thế. Làm sao tô i có th ể đọc cấc phụ đề k h i n g ồ i ở đằng này?

ƯỠ

NG

A: írm sure they try to make it possible for everyone in the audience to be able to read them. But just try to concentrate on the music. You'll enjoy it more if you're not always worrying about reading what’s going on in the plot.

BỒ

ID

T ôi bảo đảm rằng họ s ẽ c ố gắng làm sao cho m ọ i ngư ờ i trong rạp có th ể đọc chúng được. C hỉ cần tập trung vào nhạc. Bạn s ẽ thưởng thức n ó nểu bạn không bận rộn về việc đọc những g ì đang tiếp diễn trong c ố t truyện.

89 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: But then I won’t know what's happening.

NH ƠN

N hưng n h ư th ế th ì tô i s ẽ kh ô n g b iế t nhữ ng g ì đang x ả y ra.

.Q UY

K \ Let the music telỉ the story. Look here. There’s a summary o f the plot in our program. Read it now and then you'll have a general idea o f what's going on.

ĐẠ O

TP

H ãy â ể cho ẵm nhạc k ể chuyện. H ãy nhìữ đày. C ố p hầ n tóm tắ t cối chuyện tro ng tờ chương trình. Sau đ ó bạn sẽ có m ộc ý tưở ng tổ n g quất về những g ì .đang diễn ra*

HƯ NG

B: That should make it much easier. Oh, they're blinking th^ lights- That must mean the performance is about to begin.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

C ó lẽ n h ư th ê s ẽ d ễ dàng hơ n. Ô kìa , những ngọn đèũ ẩang chớp sáng. Đ iều đ ó có nghĩa rằng b u ổ i trình diễn sắp bất đầu.

90 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

Bạn đã thuỏng thức vở kịch đó chim ?

ẦN

A: Did you enjoy the play?

B

B: WelL to be perfectly honest it wasn’t exactly my kind o f thing.

10

00

Vâng, Bối thật ra th ì nó không ph ải ỉầ th ể ỉọaỉ mà tô i ứúch.

+3

A: Yeah, it was a little different. I've never seen anything quite ỈĨLC ii.

CẤ

P2

Vẳng* n ó cũng h o i khắc đấy. T ôi không bao g iờ xem bắt cứ ìo ậ l nào như íh ế cả.

A

■B: But you liked it all the same?

N him g rố t cuộc th ỉ bạn có thích

không?

-L

Í-

A: Yes, I did. I can't say ỉ really understood what was going on, but Ĩ found it really entertaining.

TO ÁN

Vâng, tô i thích chứ. Tồi không th ể n ó i ỉầ tô i thật sự h iểu ũhẩng g ì đang được ĩrhiồ ẩiễn, nhung tô i cảm thấy ứìật sự ẩuợc g iả i trí.

NG

B: I couldn’t really get the jokes.

ƯỠ

Thật sự tô i không thấy điều g ì vui.

BỒ

ID

A: Everything was so unexpected. No one ever did what they were supposed " to. And the leading man's sense of humor was so dry. I thought it was hilarious

91 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

M ọ i sự kh ô n g n h ư những g ì m on g đợỉ. Và kh ô n g a i b iế t nhữ ng g ì m à ỈỆ g iả định. Trò h à i hước của ngư ờ i dẫn chương trình th ì quấ k h ô khan, tô iũ g h ĩ rằng n ó th ậ t ỉà buồn cười.

TP

c ả m n h ậ n v ề ẩ n h h à i h ư ớ c c ủ a c h ú n g ta th ì k h á c ủ ẩ ữ ,

.Q UY

B: ỉ could never understand why you were laughing. I guess our senses o f httr mor are different. .' I' !■ T ôi c ó thê kh ô n g bao g iờ h iểu được tạ i sao bạn ỉạ ị cười. T ô i cho rằng $ I

I

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

A: That's very likely. Even when people are from the same culture, theii| sense o f humor differs. I 7 . I Đ iều đ ó rấ t đúng. Thậm c h í k h i ngư ờ i ta xu ấ t p h á t tứ nhữ ng nền vãn hữ I khác nhau th ì sự cảm nhận về h à i hước cũng khấ c nhau. I ■' ! B: \ was also not very impressed by the set or the costumes or the lack thes| o f I .should say. I V s ; T ô i kh ô n g ân tư ợng lăm vê đạo cụ hoặc trang p h ạ c hoặc m ộ t sự thih. I váng g ì đó m à tô i s ẽ n ó i. I

10

00

A: I'm sure the director used so little color on purpose.

+3

T ô i bảo ẩảm rằng đạo diễn sử dụn g rấ t í t m àu sắc ỉà c ó m ụ c đích.

P2

B: On purpose? But why? It made the play so boring.

CẤ

C ó m ục đích ư? N hư ng tạ i sao? N ó lầm cho vở k ịch q u á buồn tẻ.

A

A: ĩ read thai she didn't want people to be distracted by flashy costume: or sets. She wanted the audience to concentrate on the acting.

TO ÁN

-L

Í-

T ôi ổọc thấy rằng bà ta ẩ ẩ không rnugn người ta b ị phân tẩn do bởi 5 Ề ỉỏ e lo ẹ t của trâng p h ụ c boặc đạo cụ. B ầ m uốn khần g iả p h ả i tập ừ-iiEị vào vở kịch .

ƯỠ

NG

B: That's ridiculous. They probably didn't have enough money to get de cent costumes. It takes all the fun put o f the performance if there’s nothing nice to look at. B esides, for me it's the other way around, needed something to distract me from the acting.

BỒ

ID

Đ iền đ ó th ậ t ỉầ l ố bịch. C ó lẽ h ọ kh ô n g cố ầ ủ tiền đ ể c ố được nhữ ng trani p h ụ c tề chỉnh, Phần trình diễn kh ô n g c ó g ì vu i và th ậ t ra th ì kh ô n g có g

92 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Well I guess we all have different tastes.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Vãng, tô i cho rằng tấ t cả chúng ta đểu có sở th ích khá c nhau.

NH ƠN

tố t đ ểm ầ xem cả. N goài ra đối vớ i tôi, tô i lạ i n g h ĩ theo cẫch khấc. T ôi cần m ộ t điều g ì đó ỉàm cho tô i phân tẩn k h ỏ i p h ả i xem vở kịch nữa.

93 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

ề^Sports

A

Tình haống 37: x®ffi bóng rể

Í-

A: How about going to see a basketball game with me tonight?

-L

Bận n g h ĩ th ế ũào về việc đ i xem bổng r ổ tố i bôm n a y vớ i tô i ?

TO ÁN

B: Alright. That sounds like it might be fun. Đ ược th ô i. N ghe có vẻ th ú v ị đấy.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

A: Might be fun? This is the game to see o f the season. Tonight w e’re playing against our biggest rival- You might have noticed that basketball is something like religion around here. People take it very seriously. Anyone not actually at the game will certainly be watching it on television. Duởng nhữ ừậữ Bầy thật là thó vị. Đ ây là ừận đẩu chính írongm àã ixanh giảỉ nằỵ. Tối hôm Bay chõng tã sẽ choi vối đối ứxả nặng k ý nh ất Cố lẽ bạn cằn Jim ý

94 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

rằng bóng r ổ lấ t được ưa ửách ở khu vạc này. N guôi ta xem nó ỉà m ộ t m ôn th ể thao lấ t nghiêm túc. B ất cứ ai khôũg thật sự có m ặt đểxem tcậỉỉ đấu thỉ chắc chắn cõng xem nó trên ừuỵềũ hình.

.Q UY

B: Yeahụ I noticed that you all seem to get carried away a bit by sports. Don't ỴOÚ think you take things too far? Ì mean, after all, it's just £ game.

ĐẠ O

TP

Vâng, tô i cần p h ả i lưu ý với bạn rằng, tấ t cả dường n h ư tập trung nhiều cho th ể thao. Bạn không ng h ĩrằ ng m ình đã đ i quá Xã à? Ý tô i m uốn n ó i rằng, n ó ch ỉ ỉà m ột trỏ chơi thổi.

HƯ NG

A: Of course. It's all in good fun. People are just having a good time when they're rooting for their home team. It also makes the community feel closer. ■ ^

TR

ẦN

L ẽ d ĩ nhiên. Tất cẳ m ọ i người đều vui. N gười ta có được m ộ t khoảng thờ i gian vui vẻ lú c bọ c ổ động cho độ i bống nhà. N ó cũng làm cho cộng ẩồũg cảm thấy gần g ũ i nhau hơn.

00

B

B: I'm sure it does make you feel proud to have such a good team. Will your school lose many of its good players to the NBA this year?

P2

+3

10

T ôi bảo đảm Tằng bạn cảm thấy tự hào k h i có m ộ t đ ộ i bóng tố t ũhu- thế. Truờng của bạn m ất nhiều tay chơi tố t k h i chuyển sang đ ộ i N B A ũrong năm n ày p h ả i không?

A

CẤ

A: Yeah, two of our best players are graduating. Another one is thinking of going up to the pros early. It's really going to change the team next year. We'll have to start over with new players.

TO ÁN

-L

Í-

Vâng, h a i trong s ố tay chơi tổ t nhất của tô i đang tố t nghiệp. M ộ t ũgười khấc đang được xem x é t đ ể đua vào trong đ ộ i chuyên nghiệp sớm . Thậĩ sự có sự thay đ ổ i troũg đ ộ i bóng ũ ầ y vào Băm tới. C hung ta s ẽ bắt đầu chơi với các cầu tbử m ới.

NG

B: But I. bet this year your team has a realiy good chance of doing well.

ƯỠ

N hưng tô i cược rằng Dăm n ày đ ộ i của bạn th ậ t s ợ c ố cơ h ộ i đ ể ch ơi tốt.

BỒ

ID

A: We’re a good bet for the national championship. I wouldn’t be surprised if our team went all the way.

95 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Chúng tã cũng cuợc ĩằng bọ choi tố t đối vói ữận tranh g iả i vô địch quốc gia. TÔI

NH ƠN

s ẽ k h ô n g lấ y ỉà m n g ạ c n h iên v ì đ ộ i b ó n g c ủ a c h ó n g ta đ ã ỉà m m ọ i cá ch T ồi.

B: Don't you think all this excitement about sports takes emphasis away from academics?

.Q UY

B ạn kh ô n g n g h ĩ rằng tấ t cả sự hấp đẫn về nhữ ng trò ch ơ i th ể tbao kh iên cho chúng ta p h ả i tấch rờ i k h ỏ i việc b ọ c tập đ â y chứ.

ĐẠ O

TP

A: Perhaps you're right. But you have to have both things in life. And it’s impossible not. to get excited when your team is doing so well.

HƯ NG

C ó lẽ bạn đúng. N hưng bạn p h ả i có cả h a i trong cuộc sống. Vầ bạn không th ể nào kh ô n g cảm thấy thích th ú ỉú c đ ộ i của m ình chơ i tôt. B: What are our seats like tonight?

ẦN

T h ế th ỉ c h ẽ n g ồ i tố i hôm n a y n h ư th ê nào?

B

TR

A: They're pretty good seats.They're at about center court, fairly close in. Let me tell you. these tickets were hard to come by. You're lucky.

P2

+3

10

00

Chứng ỉầ những c h ỗ n g ồ i kh á tố t K hoảng ở giữa gần sân chơi, tíếp cận íốt. T ôi s ẽ bấo cho bạn điều này,: N hữ ng ch iếc v é n à y th ậ t kh ó kiêm được. B ạn m a y m ắn ẩó.

CẤ

B: Well, thanks for inviting me. I’m sure I'll have a good time.

A

Tổt, cam cm v ì bạn đã m ờ i tô i. T ô i bảo đảm rằng tô i s ẽ cố m ộ t th ờ i gian vu i vẻ.

Í-

A: My pleasure. I’ll pick you up around 6:00.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

R ấ t sẵn lò n g . T ôi s ẽ đón bạn kb o ẳ n g ^h ừ ũ g ổ giờ .

96 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Tình hciéĩìg 38: chơi bóng chcsyềsi

HƯ NG

A: Do you enjoy playing sports? Bạn cố thích choi th ể thao kbông?

TR

ẦN

B: I used to. When I wảs in college played sports all the time. But now, who has the time?

00

B

Tôi tàữg choi, ỉú c tô i theo học ở trường cao đẳng, tô i đã chơ i th ể thao suốt: N hưng bây giờ, th ì lầm S â o c ó th ờ i g iã n rả n h đ ư ợ c ?

+3

Sau g iờ làm việc bạn kh ông có th ỏ i gian ư?

P2

10

A: After work you don't have time?

A

CẤ

B: I usually get home about 6:00 or 7:00 and I have-about enough energy to tum on the television and fix myself some dinner. I used to be pretty good at tennis. Ĩ wouldn't mind' finding someone to play with on weekends, but those fill up pretty quickly too. I cann’t seem to 'find any time to exercise.

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

Tôi thuờũg về nhà từ 6 g iờ đến 7 g iờ và tô i c h ỉ có đủ sóc đ ể m ở ừ uyền hình và tự m ình obuẩn b ị m ộ t vài m ón ăn tối.. T ôi cũng đã từng chod tenn is kỀấ hây. B ây g iờ th ì tô i không quan tầm đê tìm kiếm bất cứ a i chơ i th ể ứ ao vói m ình trong ũhữũg ngày cuối tuần, rồ i thờ i gian cũng s ẽ qua đ i nhanh chóữg. Dường ũbư tô i không th ể nào tìm được bất cứ g iờ nao đ ể tập luyện cả.

ID

A: I would iove to find a group to play volleyball with. I really miss playing on a team.

BỒ

Tôi thích tìm m ộ t nhóm đ ể cùng chơ i bóng chuyền vớ i nhau. T ô i th ậ t sự ũhớ việc cùng chơi trong m ộ t đội.

97 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: People just don't have time these days to work and commit to a team. It's i shame. I've been planning to join a gym for months now. Í just haven't gotten around to I

.Q UY

N gười ta c h ĩ kh ô n g c ó th ờ i gian trong nhữ ng n g à y làm việc và g ia ũ h Ịị vào m ộ t đ ộ i bóng. T hật ìà m ộ t sự xấu h ô i T ô i đang d ự định g ia nhập vàị m ộ t câu lạ c bộ th ể dục th ể'h ìn h trong n h iều tháng. C h ỉ c ó vấn đ ề là tà chưa tìm ira đ ó th ô i. ị

ĐẠ O

TP

A: I don’t really like,gyms. Something about, the atmosphere in them bugs me. I think it’s being inside with all those machines. It just isn't a natural waj| to get exercise.

ẦN

HƯ NG

Tôi thật sự không ứúch câu ỉạc bộ th ể hình. B ầu khô ng k h í ở đố có m ột (ũầ g ì làm cho tô i k h ó chịu. T ội n g b ĩđ ó có quả nhiều các ỉo ạ i m áy m óc. DuỜDầ như n ó không p h ả i ỉà m ột cấch tự nhiên đ ể rèn luyện.

m ù n g b ạ n đ ế n v ớ i th ế g iớ i h iệ n đ ạ i.

B

C húc

TR

B: Welcome to the modem world.

10

00

A: It seems like people don’t really care about learning a new skin or working together with a group, they just want to get in shape.

CẤ

P2

+3

D ường n h ư rằng ngư ờ i ta kh ô n g th ậ t sự quan tâm về việc học các k ỹ năĩiị h o ặ c là m v iệ c v ớ i n h a u d ư ớ i h ìn h th ứ c ỉà m ộ t n h ó m , h ọ c h ỉ m u ố n c ố đư ợc hìnb dáng tốt.

Í-

A

B: I think you're right. But we ail need to stay in shape and I figure if I have to pay money to the gym then I'll be more likely to go there and actually get some exercise.

TO ÁN

-L

T ô i n g h ĩ rằ n g bạn đứng. N hư ng tấ t cả đ iều ch ú n g ta cần đ ó lầ đ u y trì vóc dáng và tô i đ ấ h ìn h d u n g ra rằ n g n ếu tô i p h ả i c h i tiề n cho câu lạc bộ th ể h ìn h th ì tô i s ẽ th íc h đ i đến đ ó và th ậ t sự nhận được m ộ t và i bầ thự c hành rèn lu y ện .

NG

A: That’s true. You do what you gotta do.

BỒ

ID

ƯỠ

. Đ iều đ ó đúng. V ậy th ì bạn nên làm những g ì cần p h ả i ỉàm .

98 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: I wouldn't give up on the voIIeybalL Have you looked into the department of parks and recreation? I know they organize sports teams for kids, but I think they might have teams for adults too.

.Q UY

NH ƠN

Tối sẽ không bao g iơ bỏ ý định chơi bống chuyền đâu. Bạn có quan sát khu công viên và giải ữíchưa? Tôi biết rằng họ tổ chức các đ ộ i th ể thao dành cho trẻ em, nhưng tô i n g h ĩrằng họ cũng tổ chức cấc đội dành cho người ỉớn nũa. A: I hadn't thought of thai. That would be great Do you have their number?

ĐẠ O

TP

T ôi đã khổng n g h ĩ về điều đó, Đ iều ẩố thậ t ■tu y ệ t v ờ iB ạ n có s ổ điện thoại của họ không?

HƯ NG

B: No, but I'm sure it's listed in the phone book. Or you could just call information.

ẦN

Không, nhưng tô i có thểb â o đảm rằng n ó có ùrong s ổ danh bạ ẩỉện thoại hoặc tô i cố th ể g ọ i tổữg đài đ ể xin thông tin.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

Cám ơn, tô i sẽ trông chờ vào điều đó.

TR

A: Thanks. I’ll look into it.

99 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 19 «

©

o.

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

6

.Q UY

é^Maklng an appointment____ _ Thực hiện cuộc hẹn

A

CẤ

Tình Sìuéng 29: sắp xếp cuộc hẹn

A: Heiloỉ

Í-

X in chàoĩ

-L

B: What can ì help you with?

TO ÁN

Tôi có th ể giúp được g ì cho ông?

A: i'm John Lee, ỉ have ôn appointment scheduled with Ms. Carter.

NG

T ôi ìà John L ee, tô i đã có ỈỊch hẹn với bà Carter.

BỒ

ID

ƯỠ

B: I'm sorry. I've been trying to get ỉn Ỹouch with you Mr. Lee. I'm afraid Ms. Carter has had'to ỉeave the office on urgent business. $h£jgsked me to try and reschedule your appointment.

100 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

[ ị

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON .

X in lô i, tô i đãng cô gắng tiếp xú c với ông thưa ông L ee. T ô i e rằng bà C arter đ ã rờ i k h ỏ i văn p h ỏ ng v ì m ộ t công việc khẩn cấp. B à ta có y êu cần tô i p h ả i c ô g ắ n g lậ p th ờ i b iể u c u ộ c h ẹ n đ ố i v ớ i ô ữ g .

NH ƠN

I

Ị A: That's too b ad . ì wish I've known about if sooner, Í raced over here so ! could be on time.

TP

.Q UY

Đ i���u đ ó qu ấ tệ . T ô i ước rằng tô i b iế t điêu n à y sớm hơũ. T ôi p h ả i nhanh chóng đến đ â y đúng giờ .

ĐẠ O

B: Well make ỉ'f as soon as possible. I'm so sorry for this inconvenience

HƯ NG

C húng tô i đ ẵ cô gắng thực hiện điều Bầy càng sớm càng. tốt. T ô i x in lỗ i VI đã g ẫ y cbo ông sự bắt tiện. A: It can't be heỉped. These things happen. Does she have any

ẦN

tỉme ỉater this week?

B

TR

Đ ấy ỉầ việc bất kh ả kh ẩ ỉìg thôi. N hững điều n à y căng thường xuyên xảy ra. T h ể th ì bà ta cố th ờ i giãữ trong tuần n à y h a y không ?

P2

+3

10

00

B: Let m e ta k e a look a t her a p p o in tm e n t book here. This week...no, I'm afraid she’s booked up for this week. This is d busy time of year for us. What about first thing M onday morning? She's got some tim e around 9:00.

CẤ

A

Í-

\ [ Ị

H ãy đ ể tô i xem s ổ g b i cuộc hẹn của bà ấ y đã. Tuần n à y... ồ không, tô i e rằng bà ta đã bận su ố t tuần n à y rồi. Đ ây là m ộ t th ò i gian bận rộn trong Dăm của chúng tô i. Vào buổi sáng th ứ H ai đầu tuần th ỉ sao? B à ta có thời gian khoảng chồng 9 giờ. ,

-L

ị A: No, ỉ can't make if then, ị always have a meeting on Monday morn-

TO ÁN

Ị ings.

K hông, tô i kh ô n g th ể hẹn gặp vào g iờ đ ó được. T ô i luô n luôn có những

[

c u ộ c h ọ p v à o s á n g th ứ H ã i.

NG

[

\ B: Weil then, when can we make it? She has time on Wednesday after-

ID

Vậy ĨỈ2J M e nào chúng ta cố th ể ìậ p cuộc hẹn được? B à ấ y cũng c ó g iờ rỗi vào chiều th ứ Tư.

BỒ

Ị \

ƯỠ

I noons.

101 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Wednesday would be fine. Can we schedule if around 2:00?

NH ƠN

Chiều thứ Tu th ì tu yệt vời. C húng ta có th ể lẽn ỉịch khoảng chừng 2 g iò được không?

.Q UY

B: Yes, that looks íỉke it would be fine, ỉil write your n am e down for Wednesday at 2:00. And here's one of her cards. HỈ write the a p pointment on the back for you.

ĐẠ O

TP

Vãng, dường như g iở đó phù hợp. T ôi sẽ viết tên của ông vào chiều thứ Tư lú c 2 giờ. Vả đây ỉầ danh thiếp của bà ấy. T ôi sẽ g h i cuộc hẹn đằng sau danh thiếp cho ông. A: Do I need to call and confirm?

HƯ NG

Tôi có cần p hả i g ọ i và khẳng định lạ ị không?

ẦN

B: No need. Barring something unforeseen, she wsi! m eet you then. Again, I apologize for the time you've wasted today.

00

B

TR

K hông cần. N goậi trừ m ộ t điều g ỉ đó bất kh ả khâng, còn bà tâ s ẽ gặp ông. M ột lần nữa tô i xin lỗ i v ì thờ i gian m à ông đã p h í m ất trong ngày hôm ũay.

10

A: Don't worry about if. It’s no problem.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

Thôi đừng quan tâm về điều đó nữa. K hông thành vấn đ ề đâu.

102 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A: What are your plans this Friday? Are-you very busy?

ẦN

Kê hoạch cứa bẹn vầo thứ Sâu này như th ế nào? Bạn có bận rộữ ỉắm

TR

không?

B

B: Ho, actually I'm free.

00

K ấôũg, tô i thật sự rảnh rễí.

+3

10

A: ì can't believe it. Â Fridoy that you have no plans.

P2

T ôi không thê ứũ được ẩiều ẩố. Thứ Sấu m à ban ĩạ i kh ô ng cố k ế hoạch.

A

CẤ

B: Were you just asking for your own information or dỉd you have an idea for something we could do? Bạn vừa hỏi tôi về thông tín cho riêng bạn hay bạn có m ột ý tưởng về

Í-

điều g ì đố chúng ta có thểlàm ?

-L

A: W@H, ỉ was wondering if yoưd Ỉỉke to go to the concert in the park on Friday evening. The Atlanta symphony is playing pieces

TO ÁN

by Russian composers.

ƯỠ

NG

Tốt, tô i tự h ỏ i Tằng bạn có tbích đ i đếũ huôĩ hòa nhạc ở công viên vào tối th ứ Sấu kbông. Ban nhạc gia o hưởng A tlanta đang chơ i cảc bản nhạc củâ cấc nhạc s ĩ ngư ời N ga.

ID

B: That sounds like a wonderful idea. When does the concert begin?

BỒ

Đ iều ổấy là m ột ý tưởng tuyệt vời. Vậy th ì buổi hòa nhạc bắt ẩầu vào ỉúc

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

At around 7:00 ì thỉnk, but I'll call and make sure. We should get

NH ƠN

th e r e e a r ly th o u g h t o m a k e s u re w e c a n fin d a s p a c e OR t h e la w n .

.Q UY

Tới n g h ĩ rằng khoảng chứng 7 giờ. nhưng tô i s ẽ g ọ i ỉạ ị và khẳng định chắc chắn. Chúng ta nên đến đố sớm đ ể bảo đảm Tằng chúng ta có thê tìm được ch ỗ trên bãi cỏ.

TP

B: We don’t sit ỉn chairs?

ĐẠ O

Chúng ta không có g h ế n gồi ư?

Ấ: No, well need TO bring a blanket to sit on. It’Iị be fun. We can

HƯ NG

. fake a picnic dinner with us. Không, chúũg ta cần m ãng theo m ộ t tấm vải đ ể ngồi. Đ iều đố cũng vui đấy. C húng tã có th ể thực hiệĩi m ộ t buổi cắm ữ ạ ị íối,

ẦN

B:‘0reaf! What should I bring? T uyệt vờiĩ Thê tô i nên m an ỉ; tlieo g ì?

B

TR

Â: Bring some fruit, cheese, csnd crackers v\\ bơròeque some chicken. What shouỉd we brsrsg to- drink?

+3

10

00

M ang theo m ột ít trái cây,; phô m ăi và-hấũh crackers. Tôi cũữgsẽm ang theo m ột ít thịt gà ữuóng,\ Chống tã nên m ang đồ g ỉ theo đ ể uống? B: rĩỉ ]usỉ pick up a boỶtle of wine. Where and when shaH we meet?

P2

Chỉ cần. mang tbeo một chai mợiì ỈZhọ. Chứng tã sẽ gặp ỉĩhm ĩúc nầo và ớ đẫu?

CẤ

A: Mi pỉck you up around 5:00. We shouìd drive together since it's

A

• so difficult finding a parking ptoce In that p ari of town. . Tôi sẽ ẩóỉì bạn khoảng chừng 5 giờ .: Chứng tã sẽ đ i chưng x e vói nhau bởi

vì thật khó đ ể tìm rã m ột chỗ đậu xe ở tại m ột nơi ữong thầữh phố.

Í-

B: Good ịdeo. I migfrf b© a ilỉtle ĩaf@, *buỉ I:fl iiy and leave work early.

TO ÁN

-L

Ý íuởng tuyệt vời.\ Xỉn ỉẵ có lẽ toi bơi &ễ 'ũhmg ĩôỉ sẽ cố gắng nghĩ việc sớm. Â: Vĩì just hcsng around your house until you show lip.-Wen, I have to

run now. See you Friday..

NG

Tôi sẽ ỉấ y xe chạy vòng vồng ổẫữ đố quãũh ữhầ bạn cho đến k h ỉ bạn xuất biện. Tôi, tô i p h ả i đ i bây giờ. H ẹn gặp bạs vầo thứ Sấu, H ẹn gặp nhé.

BỒ

ID

ƯỠ

B: See you then.

104 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 20

Hi, i'd like zc have ny

HƯ NG

h3K OJZ. and-styled.

ĐẠ O

TP

.Q UY

# Barber / Hair dresser Tiệm uốn tóc / Hớt tóc

Oo you have tim e

r>o'K or should ( make

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

an aopcirttment?

ĩỉnh haống 41: giói thìệcs sờ Ihíelỉ về mại lé?

-L

Í-

Ẳ: Hi, ị‘d like to have my hair cut and styỉecL Do you have time now. OĨ should I make csn appointment?

TO ÁN

T oi tbích cắt tóc và tạo dáng cho k iể u tóc. B ẫ y g iờ cố có thờ i gian không h ay ĩà tô i p h ả i hẹn?

ƯỠ

NG

B: Ho, I shouldn't be ioo much longer. Just have a seat and rsi be right with you.

ID

T ôi sẽ không bận quá ỉâu đâu. Cô h ã y n g ồ i và tô i sẽ đến vớ i cô ngay.

BỒ

Ấ: Âỉright, íhcmks. Được, cảm ơũ.

105 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Ok, now I'm ready for you. What would you like to have done?

NH ƠN

Ỡ7 bẫy g iờ tôi đã sẵn sằng Tồi. Cô thích làm g ì xin vui ỉòng chobiết?

.Q UY

A: ỉ'd like a couple of inches taken ofi. I wont myhair to com e just to my chin, if should be shorter in the back.

TP

Tôi thích cắt khoảng 2 inches. T ôi m uốn m ái tóc của tô i vừả chấm cằm. Còn đằng sau ũêũ ngắn đ i m ộ t tí.

ĐẠ O

B: To about here. No problem, I can do that. Would you like a shampoo?

HƯ NG

C hỉ có th ế th ô i ư. T ôi có th ểỉầ m điều đó, không có vấũ đề g ì. Còn cô thích đùng dầu g ộ i đầu không? A: Yes, please.

Do you use conditioner on your hair?

TR

B:

ẦN

Vâng, xin vui lòng.

00

B

Cổ có thích đùữg dầu xả h ay không ?

10

A: Not usually.! don't like to use ioo many chemicals on my hair.

P2

+3

B ình thường th ì không. T ôi không thích dùng quả nhiều hóa chất trên m ầi tốc của tôi.

A

CẤ

B: Your, hair is a Httle dry. Conditioner will soften it up for you. Would you ỉỉke me to use some?

Í-

Tóc của cô h ơ i kh ô rồL D ầu x ả s ẽ lầm m ềm n ó cho cô. Cô có m uốn tô i dỏng m ộ t í t h ay khôũg?

-L

A: Well then go ahead. Y\\ try it ouỉ.

TO ÁN

Thôi được rồ i cứ dùng đi. Tôi s ẽ thứ.

NG

B: Now how's that? I cut a couple inches off, but \ can make ỉf shorter if you tike. Do you want to see it from the back? B ẵy g iờ th ì n hơ th ến ào Tồi? T ôi đã cắt m ộ t vài m ch, nhưng tô i c ó th ể làm

ID

ƯỠ

c h o ũ ó n g ắ n h ơ n m ộ t c h u t n ế u c ô th íc h . C ô c ố m u ố n x e m B ố từ đ ằ ĩìg SBU

hay không?

BỒ

A: It seems like the right side is a little shorter than the left side. Can you even them out more?

106 ]

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

D ường như phía bên vhải ngắn hơn phía, bên trái. C ô có th ể Chĩnh chúng.

I

ch o đ ề u đ ư ợ c k h ô n g ?

NH ƠN

I

ÌB: Certainly. Is that more to your liking?

.Q UY

Chắc chắn. N ào cô có thích g ì nữa không? A: Yesf much better,

TP

Vâng, bây g iờ th ỉ tắ t hơn ữhiềỉỉ.

ĐẠ O

|B: It really suits your face. Would you like your hair blow dried?

HƯ NG

N ó rấ t p h ù hợp vớ i khuôn m ặt của cô. Cô có thích sấ y tốc cho khó khôũg? A: Ho thank you. Bỉow drying dam ages my haỉr.

ẦN

K hông, cẩm ơn. V iệc sẩ y ĩốc s ẽ Jam tôh h ạ i đến m ải tóc của tôi.

TR

B: As you pỉease. You're oSẵ set. You can pay at the front desk.

B

N hư vậỵ ỉ à được rồi. M ọi th ứ đều ôh. Cô c ó thê trả tiền ở bàn đăng trước..

10

00

A: Thanks, and here’s something for your ỉroubíe.

+3

Cẩm cm, và đẫy ỉầ m ộ t khoản Ú2Ù lao n h ỏ cho sự vất vả củã cô.

P2

B: Thank you. Have a good weekend.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

Cảm ơn. Chúc m ộ t ngày cuối, tuần ĩố ĩ ĩành.

107 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

©

A: How would you like your hair cut, Ông thích cất tóc như thê nào thưa ông?

HƯ NG

ĐẠ O

Tình lĩeèng 42: hét lóc

TP

©

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

ẦN

B: i need It cut short on the sides, but don1! take too much off the top. Tôi cần cắt ngắn phía hai bên, nhung đừng ngắn quá ỉên p h ía đỉnh đầu.

00

B

Â: Alright, wouÊd you ỉike a shampoo?

10

Được rồi, ông có m uốn dùng dầu g ộ i không?

P2

+3

B: Mo, i'm in a bit of a hurry.

CẤ

Không, tôi đang VỘL

A

A: Mo problem , sir. it won't take very long..

K hông có vấn đề g ì ẩẫu thưa ô n g n ó không qua m ất th ờ i gian đấu.

Í-

B; i usually don't go so Êong w ithout .a cut. My hair's g e ttin g pretty

-L

shaggy. I'm not used ỈQ wearing such !©ng hair,

TO ÁN

Tôi thường không đ ể quá lảu mà không cắt tóc. M ấỉ tóc của tôi ĩĩânêũ bờm xờm . T ôi khôhg quôQ có m ộ t m ái tóc n h ư thế.

NG

A: Will this do? Or do you want a little more taken off?

ƯỠ

S ẽ cắt như tbê ỉĩằ y chứ? H ãy ỉầ ông m uốn cểt bớ t m ộ t í t thôi?

ID

S: You can fake a ììtììQ m ore off the top.

BỒ

ông cố th ểcểt hớt m ột ít ưên đầu cho tôi.

A: Would you straighten your head a bit sir? That’s good. Ok, how's that?

...... Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

108 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Ô ng c ó m uốữ chải thẳũg ỉên đầu kh ô n g thưa ông? ồ th ế lả tố t rồi.

NH ƠN

B: Very good, thank you. [ look much more presentable now. V âng ra t to t, cảm ơn. B â y g iờ trôn g hấp dẫn hơn nhiều.

.Q UY

Â: Wouid you ỉĩke m e to use any oil? Ô ng c ó th ích tô i dùng m ộ t í t dầu dưỡng không?

TP

B: No thank you. Mothỉng of that kind, please.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

K hông, cảm cm. T ô i kh ô n g thích lo ạ i đầu nào cả, x in vu i ỉòũg.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

109 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

Tinh haéng k ề %hẹn aéit lóc

A: Vổ ỉỉke to make an appointment to have my hair perm ed.

HƯ NG

Tôi thích có m ộ t cuộc hẹn đ ể uốn gợn m ái tóc của tôi. B: Certainly. Is there any particular hair stylist you would like to have?

TR

A: No, I’ve never been here before.

ẦN

N hắt định rồi. C ó kiểu tóc đặc b iệt nào m à ồng m uốn không thưa ông?

B

Không, trước đây tô i chua bao g iờ làm cả,

10

00

B: Airìght, there's an appointment with Janice two weeks from to-, day.

P2

+3

Dạ được, sẽ đặt hẹn với Janice ba i tuần th h từ hôm nay.

CẤ

A: There's nothing any sooner?

A

K hông th ể nào sớm hơn h ay sao?

B: N o , i'm a f r a i d w e ’re v e r y b u s y .

TO ÁN

-L

Í-

Không, tô i e rằng khôũg được bởi v ì chúng tố i Tất bận. A: Well, then, that'll have to do. , Thôi như vậ y cũng được.

ƯỠ

NG

B: Here's our card with the appointment time. i')I call you the day before to remind you of the time. Đ ây là danh thiếp cửa chúng ĩô i với thờ i gian hẹn. T ôi s ẽ g ọ i cho ông trước đ ể nhắc ông về tbờ i gian.

ID

A: Thank you.

BỒ

Cảm ơn.

110 Đóng gópì PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bài 21 NH ƠN

é*Restaurant

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Nhà Màng

A

CẤ

Tình haéng 44: giới thiệu tnón ân «ra thích .

A: What shouỉđ we order?

Í-

C húng tã nên đ ặt m ón g ì n h ỉ?

-L

B: Do you want to start with an appetizer?

TO ÁN

T h ế bạn c ó m uốn b ắ t đầu bằng m ộ t m ón k h a i v ị không? A: Yes, how about the shrimp cocktail?

NG

Vâng, tôm co ckta il th ỉ ữ hư thê Bầo?

ƯỠ

B: ì think I'd prefer garlic bread. _

ID

T ô i n g h ĩ bânh m ỉ hợ p vớ i tỏ i hơn.

BỒ

A: That's fine with me. Ỉ think l‘m going to gef a salad, how about you? Ill Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Yes, me too. The Ceascsr salad Is very good here. Vẳng, tô i cũng vậy. X ã lấch Ceasar ở đây rấ t tu y ệt vời.

NH ƠN

N hư th ế cũng tố t đối vói tôi. Tôi n g h ĩ tô i cần thêm m ộ t í t xà lấch, còn bạn th ì như tb ến à o ?

.Q UY

A: \ want the chef salad. And what shal! we get for a main course? T ôi m uốn xà ỉấch chef. Còn chúng ta sẽ g ọ i m óũ ăn chính g ì?

TP

8 : ỉ think í'lỉ h a v e th e sou p a n d h alf sandw ich. The soup is a fw ays g o o d h ere.

ĐẠ O

Tôi muốn đừng súp và m ột nửa. cải bấữh sandwich. Súp ở đẫy thật tuyệt vời.

HƯ NG

Â: I want a hamburger. But Í don't want it cooked as rare as it was iast time. I like my m eat well dorse,

ẦN

'Tôi th ì m uổn bánh ham burger. N hưng tô i kM ôũg m uốn n ó được nấu tá i ữbư ỉần trước. T ôi m uốn th ịt đ ư ợ c ũấu chín.

TR

■B: ì doỉÝt want to eặt too much. ỉ‘d like to save room for dessert.

B

Tôi không m uốn ăn quá nhiều. Tôi m uốn chừa bạng đểăữ tĩắ n g m iệng.

10

00

Â: Yeah. The cheesecake here is excellent.

+3

M ón bánh phô m ai ở đay thật tu yệt vời.

P2

B: Well, ĩ think: we're ready to order. Here comes our waiter now.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

Tốt, ĩô i n g h ĩ chúng ta sẵn sằng g ọ i m ốũ rồi. N gười p h ụ c vụ s ẽ đến ng a y bây giờ.

112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tình huống 4 5 : yêti cào thức ăn

NH ƠN

A: Helio. What can I g e t you to drink? X ia chào. T ô i c ó th ể đem thức uống g ì đến cho ông?

.Q UY

B: I'd like a lem onade and my friend would like a cup of coffee.

T ôi thích m ộ t ly nước chanh cỏn bạn của tô i th ỉ thích m ộ t tách cà p h ê.

ĐẠ O

TP

Ạ: Alright. Let m e tell you about today's specials. We have a mushroom and Swiss cheese quiche for $7.50 and the soup of the day is Florentine tom ato. Do you need a minute to decide?

ẦN

HƯ NG

Đ ược rồi. T ô i s ẽ k ê cho ông nghe về nhũng m ón đặc b iệ t hôm ũây. Chúng tô i c ó nấm Vã m ón k h o á i khẩu p h ô m ai T hụy S ĩ 7 .5 đô và m ón su p ĩrong ngày đó là cà cbua F lorentine. Ô ng c ố cần m ộ t p h ú t đ ể q u yết định không?

TR

B: Could you recomm end something for us?

00

B

T h ế ôũg cố th ể g ió i th iệu cho tô i m ón nào không?

10

A: Our brick oven pizzas are very popular. You can choose your

+3

o w n t o p p ìn ặ s a n d t h e y a r e ia r g e e n o u g h fo r y o u to s h a re .

CẤ

P2

Bánh p izza nư ớ ũg lò rấ t p h ổ biến. Ô ng có th ể chọn lo ạ i ứiượng hạng cho r iê n g m ìn h và c h ú n g đ ủ lớ n đ ể ô n g ă n c ù n g v ớ i n h ữ n g n g ư ờ i k h ấ c .

A

B: Thanks, we‘íỉ think aboui ỉt.

Cảm ơn, chúng tô i s ẽ n g h ĩ về điều này.

Í-

IA: Take yọur time, riỉ b e back in a minute with your drinks and then

-L

Ỉ can take your order.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Ô ng c ứ từ từ. C húng tô i s ẽ trở lạ i trong vòng m ộ t p h ú t vớ i cấc thức uống m à ông ẩã g ọ i, sau đ ó tô i s ẽ nhận đ ặt m ón cứa ông.

113 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tình huống 4 6 : ãn buffet Anh có muốn ăn thử ũhà hàng này không?

ĐẠ O

A: Would you like to try this restaurant?

HƯ NG

B: Sure. ỉ've never been here before. ỈS if good? Chắc chắn rồi. Trước đây tô i chưa bâo g iờ đến. N ó có tố i kh ô n g BỈri?\

ẦN

A: I haven't been here before either. But Ỉ hear they have a very good buffet.

X

B: What’s a buffet?

+3

10

Thế nào ỉà nhà hàng buffet?

00

B

TR

Trước đẫy tô i cũng chưa bao g iở đến đây. N hung tô i nghe n ố i chứng ỉầ m ộ t nhà hàng b u ffe t r ấ t tu y ệt vời.

A

CẤ

P2

A: A buffet is where you pay a set priceand eat as muchas you like. You serve yourseif. You just take a plate, get ỉn iineand choose whatever you like. When you're hungry you can go back and get more.

-L

Í-

B u ffe t ỉầ nơ i mà-bạn ch i m ộ t khoản dền c ổ định và ầũ tố i đa theo sở thích của m ình. Bạn p h ải tự phục vụ. Bạn ch ĩ cần lấ y m ộ t cấi đĩa, đứng vào bàng và chọũ món ữầo mà bạn thích. Lúc còn đổi bạn cố th ể trở ỉạ i và chọn thêm .

TO ÁN

B: It sounds good. Is if expensive?

Nghe thật tuyệt vời. N ó có đất không?

NG

A: it's $12 for aỉỉ-you-ccm-eat.

ƯỠ

C hỉ 12 đô ỉa cho m ọ ị thứ m à'bạn cố th ể ăn.

BỒ

ID

B: Alright, let's try it.

Ô tuyệt vời, chúng ta hãy thử nhé. 114

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú ĩ

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

h o p p in g

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

ầ* S

NH ƠN

Bài 22

+3

10

Tinh haéng 47: chọn cỡ giày

P2

A: Can i help you find something?

CẤ

Tôi cố th ể giúp cô tìm thứ g ỉ được không?

A

B: I'm just looking right now. i'm interested ỉn maybe getting some shoes.

B ây g iờ th ì tô i chỉ xem thôi. Tôi rất thích mua m ột vài đôi giầy.

Í-

A: Take your time. And let me know if there's anything I can do to help you

TO ÁN

-L

Cô cổ tự nhiên xem nhé. Vầ có bất cứ điều g ỉ cần tôi giúp thì hãy cho tô biết. B: Do you have these in a size 7?

NG

Cô có loại này vỡ 7 không?

BỒ

ID

ƯỠ

A: Just a minute, let me check,.. No, i'm sorry. All we have is a ố V2 and < 7 Vz.

115 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Chờ m ột lát, cho phép tôi kiếm lại... Không, tô i xin lỗi. Tất cả ũhữũg g ì chúng tôi cô đều là cỡ 6 và 7 *A.

NH ƠN

B: Let me fay the ố V2 .

Thê cho tôi thử cỡ 6 ỉá.

.Q UY

Â: How do they fit?

Chúng có vừa không?

TP

B: They're too fight.

ĐẠ O

Chúng quá chật.

HƯ NG

A: Would you like to try the larger pair?

Vậy thì cô thử cỡ lớn hơn nhé? B: Mo, fhey'H certaỉnỉy be too big. ,

ẦN

Không, chắc chắn là chổng quả lớn.

TR

A: What about this pair? They're very similar and I think we have them

00

B

ỉn a size 7.

10

Còn ẩôi này th ì sao? Chúng cũng tương tự vậy và tô i n ghĩrằn g chứng cỡ 7.

P2

+3

B: Alright, Hỉ try them.They fit, but they're not very comfortable, i need something durable but professional looking for work.

A

CẤ

Được rồi, tô i s ẽ thử chúng. Ô chúng quẩ vừa vặn nhưng iạ i không tiện lắm . T ôi m uốn m ộ t vài th ứ bền ữbưng m ang đầữg vẻ chuyên nghiệp hơn đ ể đi ỉầm.

-L

Í-

A: What about these? They're very stylish but \ think they1!! also be I comfortable.

TO ÁN

v ề đôi Bầy th ì sao? Chúng rấ t phong câch, nhưng tô i n g h ĩ chúng cũng rất

thuận tiện.

NG

B: Yes, these fee! much better. HI take them.

ƯỠ

Tôi n g ỉũ đôi n ày to t ho .33 nhiều. T ôi s ẽ lấ y nó.

ID

A: Good. Wi8S thaỶ be aỉi for you?

BỒ

Tốt. T h ế cô đã xon g tấ ĩ cả chưa?

B: Yes, thank you.

116 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

X in lỗ i, tô i m uốn xem m ộ t vài cá i đồng hồ.

HƯ NG

A: Excuse me, I'd like to look at some watches.

ĐẠ O

TP

Vâng, cảm 022.

ẦN

B: AIright. Let me open the case for you. Which one would you like to see?

TR

Đ ược thô i. H ãy đê tô i m ở h ộ p cho ô ng nhé. Ô ng th ích xem lo ạ i nào đây?

10

L o ạ i đồng h ồ có nhãn h iệu vầng:

00

B

A: Thaỉ one up there with the goỉd band.

P2

+3

B: Yes, very nice. Would you like ỈO try it on?

CẤ

Vẳng, rấ t tu y ệ t Ô ng c ó thích m ang n ó tbử h a y không?

A: Yes, please. Hmm...ỉet me look at some others.

A

Vâng, x in vu i lòng. H ãy đ ể tô i xem m ộ t vài ch iếc khấc nhé.

-L

C hiếc n à y th ì sao?

Í-

B: What about this one?

TO ÁN

A: it's nice, b u t! think the face is too big. Ỉ have a small wrist, so I don't want anything too large.

NG

Ô nó rất đẹp nhung mặt thì quấ lớn. Tôi có m ột cổ tay nhỏ, vì vậy tôi

ƯỠ

kh ổ n g m uốn bất cứ th ứ nào quá lớ n .

ID

B: Theh this is the one for you.

BỒ

N h ư vậy đẫy là ch iếc đồng h ồ đành cho ông.

A: It's perfect. I’ll take it.

117 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

HƯ NG

Tình haéng 49: chọn qaà lặng vợ

ĐẠ O

N ó thật tuyệt. Tôi sẽ mua nó.

A: ỉ‘m looking for a gift for my wife. I think she'd like some perfume. Can you help me? I’m not very familiar with this sort of thing.

ỈS

very popular now.

00

B: Certainly, sir. This one

B

TR

ẦN

Tôi đang tìm m ột món quà cho vợ tôi. Tôi n g hĩ rằng cô ấy thích nước hoa, Cô có th ể giúp tôi được không? Tôi không quen với loại sẩn phẩm này.

+3

10

Được rồi\ thưa ông. Đây là loại nước hoa rất p h ổ biến hiện giờ.

P2

A: It smells a little too flowery. Do you have anything more subtle?

CẤ

N ó có m ùi hình như là quá thom . Cô có loại nầo dịu hơn không?

A

B: What do you think of this one? It's riot quite as strong.

Theo ông loại này thì sao? N ó không nồng lắm đẳu.

Í-

A: Yes, this one is good.

-L

Loại này thì tốt rồi.

TO ÁN

B: Alright, let me just ring you up over here.

Đuợc rồi, hãy đ ể tôi tính tiền cho ôũg nhé.

NG

A: Could you gỉft-wrap that for me?

ƯỠ

Cô có th ể gói món quà cho tôi được không?

BỒ

ID

B: Of course.

D ĩũhiên ỉầ được. 118

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 23

.Q UY

#*Post office

Bưu Điện

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

9

Tình huống 5 0 : gỏi btrti phẩm tốc hành

-L

Í-

A: How can í send this p ackag e so I m ake sure it gets there?

TO ÁN

B ằ ũ g cắch nào tô i c ó th ể g ở i g ó i hầBg ũ à y đ ể b ả o đảm rẳng n ó ẩược đến n ơ i?

NG

B: You can send it by certified maii. You'll receive a card in the mail to ỉet you know it got to its destination safely.

ID

ƯỠ

Ô ng cố th ể g ở i n ó qua ổường bảo đâm . Ô ng s ẽ nhận được m ộ t tấm thẻ trên th ư đ ể báo cho ông b iết rằng n ó đẵ đến B ơi m ộ t cách &n toàn. much more expensive them regular man?

BỒ

A: is

G ởi bảo đảm n h ữ th ế có đắt hơn g ở i th ư thường không?

119 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: There is a difference of several dollars, but it's the only w ay for you to guarantee that if will get there. Có m ộ t sợ chênh lệch khoảng vài đô ỉa thôi, nhưng đ ó lả cách d u y n hất bảo đảm rằng nó sẽ đến nơi.

.Q UY

A: Well then ì guess I'd better do it.

TP

Vậy th ì tô i cho rằng tố t hơn nên làm vậy.

ĐẠ O

B: You need fo fĩỉỉ in this form here. Ông vui lòn g điền vào m ẫu đơn ỏ đẵy nhé.

HƯ NG

A: 1 a ls o n e e d t o s e n d w it h th is p a c k a g e a s e l f - a d d r e s s e d e x p r e s s m a ll e n v e l o p e .

TR

ẦN

T ôi cũng cần g ở i cùng với g ó i bàng này trong phong b ì có g h i tốc hành vói địa c h ỉ riêng. . B: ỉn t h a t c a s e y o u n e e d t o g e t o n e o f t h o s e e n v e l o p e s o v e r t h e r e

10

00

B

and fsll if out with your address. Then, when you've tỉỉled everything out, geỉ back in-line and HI send it for you.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

Trong trường hợp đó ông can m ộ t trong những phon g b ì ở đằng M ã và điền địa c h ỉ của ông. Sau ẩó\ lú c ông đẵ điền đủ m ọ i th ớ rồ i th ì h ã y ứ à ỉạ ỉ cho đứng tuyến vầ tô i s ẽ g ở i n ó cho ông.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

120 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

HƯ NG

Tình haổng 51: gòi boa phân ifieo đùòng v&ì chay®! thuòng

ẦN

A: How ỉong wỉỉỉ it fake to send this p ackage to China?

B

B: That depends on how you send it.

TR

. M ất bao lâu g ó i hàng n à y tớ i Trung Q uốc?

10

00

N o p h ụ thuộc vào trường hợp ông g ở i theo cách nào.

+3

A: W h a t 's t h e f a s t e s t w a y ?

P2

Cách ữào nhanh nhất?

CẤ

B: You couíd send if express mail, and it would get there within 10

A

d a y s.

Í-

Ô ng c ó th ể g ở i n ó theo đường d â y tố c hằũh và BÓ s ẽ đến n ơ i trong vò n g 10 n g à y.

-L

A: How much would that cost?

TO ÁN

'N ó tốh bao n h iêu tiền ?

NG

B: Let m e weigh the p ackag e and HI tell you. ỉỉ will b e $40 to send it by express maỉỉ.

ID

ƯỠ

Đ e tô i cân g ó i hàng của ông và s ẽ bấo cho ông biết. N ó s ẽ khoảng chùng 4 0 đô la n ếũ g ở i theo đườữg đây tố c hành, b i t m u c h . Ị'd b e t t e r s e n d it b y a s lo w e r p o s t .

BỒ

A: T h a t's a

N h ư vậ y th ì quá nhiều. T ố t hơn tô i nên g ỏ i ũ ố theo đường chậm th ì hơn.

121 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ìfỉ[ B: If y o u s e n d ỈỈ th ir d c iơ s s it w ill t a k e 6 t o , 8 w e e k s . ô n g g ở i DÓ th e o h ạ n g b â th ì

sẽ

m ấ t từ 6 đ ế n 8 tu ầ n .

NH ƠN

N eu

A : T h at's a lo n g t im e , b u t I g u e s s i'll h a v e t o d o

.Q UY

N hư th ế th ì lâu quá,, những tô i cho rằng tô i s ẽ g ở i n ó n h ư vậy thôi. B: Is t h e r e a n y t h in g o f v a l u e in t h e p a c k a g e ?

TP

Trong g ó i hàng của ông có g ì có g iá tậ kbôũg?

ĐẠ O

A: I'm ju s t s e n d in g s o m e b o o k s , b u t 1 g u e s s I’d lik e t o h .a v e it in s u r e d s in c e I'm g o i n g t o so m u c h t r o u b l e t o s e n d it.

HƯ NG

T ôi c h ỉ g ở i m ộ t vài cuốn sách, nhung tô i m uốn được bảo đảm rằng tô i sẽ khô ng gặp phiền toái nào k h i g ỏ i nó. B: H o w m u c h w o u ld y o u lik e t o h a v e it in s u r e d fo r?

TR

ẦN

Vậy ôữg thích m ức bảo đâm cho kiện hàng đ ó bằng bao nhiêu? A: I'd lik e t o in s u re it fo r $ 2 0 0 .

this f o r m a n d list t h e c o n t e n t s o f t h e

+3

package.

in

10

B: A lr ig h t. Y o u 'll n e e d t o fill

00

B

Tôi m uốn bảo đảm n ó 200 đô la.

CẤ

P2

Được thôi. Ôũg cần điền vào m ẫu đơn n à y và ỉỉệ t k ê những g ì chím trong g ó i hàng.

A

A : D o 1 h a v e t o list e v e r y t h in g ỉn t h e p a c k a g e ?

T ôi p b ả i liệ t k ê m ọ i th ứ trong g ó i hàng ữ?

-L

Í-

B: if it's Just b o o k s , y o u c a n s e n d it a s " P rin te d M a t e r i a ls ."

TO ÁN

N ếu ch ỉ là sảch th ô i th ỉ ông có th ể g ở i ũ ó dưới dạng ”Tài liệ u in ấn A: O K , is t h a t a ll I n e e d t o d o ?

NG

Ô, tô i c h ỉ cần làm tấ t cả n h ư th ế th ô i S â o ? B: M a k e s u re t h e p a c k a g e is w e ll- s e a l e d . G o o d , y o u 'v e a ll s e t.

BỒ

ID

ƯỠ

Ông p h ả i lầm điều đó đ ể bẵo đảm rằng kiện hằng của ông được niêm phong tot. T ot rồi, m ọ i th ứ của ông ôn rồi.

122 Đóng góp PDF I bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

I Tinh haéng 52: maa tom I

ĐẠ O

I Â: ỉ‘d like, to buy some stamps. T ô i m uon m ua m ộ t và i con tem .

HƯ NG

I B: How many do you want?

Ông muốn bao ũhiêu con tem ?

I

T ô i th ích c ó m ọ t s ổ tem .

TR

I

ẦN

1 A: ỉ‘đ like a book of stamps. I B: Do you want the self-adhesive?

B

Ô ng m uổn ỉo ạ i tem tự dính h a y sao?

00

I

Đ iều đ ố kh ô n g thành vấn đề.

[

CẤ

A: Đo you have anything more interesting than these?

A

II

Dạ đây.

Ô ng có ỉo ạ i tem nào đẹp hơ n lo ạ i tem n à y kh ông?

P2

I B: Here you are,

+3

I

10

I A: tf doesn't matter.

Í-

Ị B: W e h a v e ơ n A m e r ic a n w ild flo w ers senes o f s ta m p s - W o u ld th a t b e

-L

[■ better? % . Ị C hứng tô i có m ộ t ỉo ạ t nhữ ng con tem về cấc bông hoa Ị th ế có tố t hơn kh ô n g ?

TO ÁN

I

đ ại của M ỹ. Nhu

I Á: Yes, thank you. ĩh<2t's all ĩ need. How much will that co m e to?

NG

Vãng, cằm cm ông.\ Đ ó là tất cả nhũng thổ tô i cần. Tôiphải ừả bao nhiêu, ứềũ dây?

ƯỠ

I 8:. $6.40. Here's your change. Have a nice day.

BỒ

ID

6 đô lã 40. Đ ẫy là tiền tb ố i của ông: C húc m ộ t n g à y tố t lành.

123 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 24

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

é*¥ỉsỉfíng a sick person____________ _ Thăm người hệnh

A

CẤ

Tinh haéng 53: thảm ngcròl bệnh tại nhà

A: Heỉỉo, how are you feeiing today?

Í-

X in chào, hôm n ay anh cảm th ấ y th ế nào T ồi?

-L

B: Much better, thank you.

TO ÁN

K hỏe hơB nhiều, cảm ơn nhã. A: Have you been to the doctor?

NG

Thê ãữh đẫ đ i bấc s ĩ ổhưâ?

ƯỠ

B: Yes, I went to ỉhe hospỉtaỉ yesterday.

ID

ử , tớ i đã đ i bệnh viện n gà y hôm qua.

BỒ

Â: What did fhè đocỉor say ÍS wrong with you? Bắc s ĩ n ó i bạn có điều g ì kh ô n g Ổn không?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

124 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

to take a rest and

NH ƠN

Ị B: She said that I've got a virusand that I need I drink lots of fluids.

Vâng, bác s ĩ nóị rằng tô i nhiễm virus vầ cần phảiuổng nhiều nước

\

trá i câ y.

.Q UY

| a : WeVe alỉ been really worried about you. ! hope you‘re taking it I easyổn đ ố i vớ i anh.

ĐẠ O

I

TP

Tất cả chúng tôi đều thực sự lo lắữg cho anh. Tôi h y vọng rằng m ọi sự sè

I

HƯ NG

I B: Yes, 1 think my body is demanding me to take it easy. I

Vâng, tô i cũng n g b ĩ rằng c ơ th ể tô i cần p h ả i n g h ỉ ngoi.

| a : You've been working much too hard for a while now.

ẦN

I

Bạn đ ã lầm việc quá sứ c trong g ia i đoạn h iện tại.

B 00

+3

10

T ôi c h ỉ kh ô n g th ể ch ịu n ô i chuyện nằm m ộ t chỗ. T ô i kh ô n g p h ả i là bệnh nhân ngoan đấu.

P2

TR

B: I just can't stand ỉyỉrtg around. I'm not a very good patient.

Ả , chẳng bao lâ u anh s ẽ h ồ i p h ụ c. '.

A

Ị ì

CẤ

I A: Weiỉ, you'H b e back on your feet in no time.

ị B: í plan to be b ack in the office by next Monday.

Í-

T ôi d ợ định trở lạ i vãn p h ò n g vào th ứ H ai tớ i.

-L

A: That's great, but don't push too hard. Take your time.

TO ÁN

Đ iều đ ó th ậ t tu y ệ t vờ i như ng đ ồn g qua g a n g sức nhé. H ã y dành th ờ i gian n g h ỉ ngơi. '

BỒ

ID

ƯỠ

NG

B: Don't worry, ỉ ca n take care of myself. Tell everyone that i’m fine I and rn b e bock soon. ! Đ ừng ĨO Jang. T ô i c ó th ể tợ bẳo trọng. H ẫ y báo vớ i m ọ i ngư ời ỉầ tô i Ổn và s ẽ trở lạ i làm việc ngáy. A: QK. Take cáre.

Đ ư ợ c rồi. Bảo úrọng nhé. B: Thanks for coming to see me. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

125 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

p ĐẠ O

Cầm cm v ì đầ đếũ thăm tôi.

HƯ NG

Tình huống 54: thâm ngiròi bệnh tạ l bệnh'viện A: ỉ stopped by to see how you're feeling today.

ẦN

Anh g h é qua thăm đ ể xem sức kh ỏe em hôm B ay ra sao.

10

A: I brought some flowers.

00

B

TR

B: I'm doing a ỉot better now that you're here. Ifs nice to have visitors. Em to t hơn nhiều nh ư anh thấy đấy. T h ậ tỉà vu i k h i có ngư ờ i đến thăm .

P2

+3

A nh m ang m ộ t ít hoa đây.

CẤ

B: Thank you* They’ll realỉy brighten up the room. Tm getting tired I of looking at these white hospital walis. I

A

Cam 071 nhiều! Chúng làm căn p h ồn g sắng tư ơ i lên . Em thực sự m ệ t m ỏi ' k h i c ứ n h ìn m ãi n h ũ n g b ứ c tư ờ n g bệnh v iệ n tr ắ n g n h ư t h ể B ầ y .

-L

Í-

A: You look better than when Ỉ last saw. you. I was worried there for a while.

TO ÁN

E m tr o n g đ ơ h ơ ĩi lu c ã n h g h é th ă m n g à y h ô m (ỊU â, L ú c đ ó bạiữ đ ẫ th u c SƯ lo lắ n g .

B: Yeah, me too. But I think i'm starting to recover.

NG

Vâng, em cũng vậy. N hùng em n g h ĩ rằng

m Ỉ T ìh

đ ã bấ t đầu h ồ i ph ụ c.

ƯỠ

A: How did the operation go?

ID

Còn về ca g iả i phẫu đẵ tiến hàữh như th ế nào rồi?

BỒ

B:

126 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Very well, I think. The doctors won't be sure if it was a success for a few weeks now.

NH ƠN

R ấ t tố t\ em n g h ĩ vậy,: B ẫ y g iờ các bấc s ĩ kh ô n g bảo đảm là n ó có thành công h a y kh ô n g c h ỉ m ộ t vài tuần.

.Q UY

A: We’ll just hope for the best. C húng tã h y vọng m ọ i sự s ẽ tổ t đẹp.

TP

B: Yes, ! need a positive attitude if Ỉ want to recover quickly.

ĐẠ O

Vẳng, em cần có m ộ t th ấ i độ lạ c quãũ nếu m uốn p h ụ c h ồ i nhanh chóng. A: Going into the operation must have been terrifying.

HƯ NG

Vào p h ò ũ g m ổ chắc hẳn p h ả i kh ả n g k h iếp lắm n h ỉ.

ẦN

B: To tell you the truth, ( was scared stiff. But Ỉ was knocked out for the whole thing.

B

TR

N ó i th ậ t cho anh nghe, em thật sợ ch ết kh iếp . N hưng em đ ă b ị đánh gạc v ì tấ t cả.

10

00

A: Wei], im glad everything went well. Do you know how much longer you'll have to b e in here?

P2

+3

Vâng, anh rấ t vu i k h i m ọ i th ứ đ ă qua đi. Em có b iế t đuxỵc ỉầ còn ở đây ĩrong bão lâu không?

A

CẤ

B: At least, a few days more. Ỉ can't wait to get out of here. I don't know how much longer ! can stand lying In this hospital bed watching television.

TO ÁN

-L

Í-

í t n h ấ t ỉà m ộ t vài ngày, E m kh ô n g th ể chờ đ ợ i đ ể ra k h ỏ i n o i đấy. Em cũng kh ô n g b iể t được là c ó th ể nằm trong bệnb viện đ ể xem tì vi bao lâu nữa. A: M ake sure you take it easy. Don't rush anything. Well, it looks iike visiting hours are over. Hi com e see you ag ain soon.

ƯỠ

NG

Cần bảo đảm rằng m ọi. sự s ẽ Ổn thôL Đ ùng có. vộ i vã về bất cứ điều gì. Vầng; đường n h ư g iờ thăm bệnh đ ã h ết. A n h s ẽ sớm q u ay lạ i thầm em.

ID

B: Thanks, ỉt means a lot to see my friends here.

BỒ

Cảm ơn anh. Thật ỉà tu y ệ t vờ i k h i gặp những ng ư ờ i bạn ở đây.

127 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 25

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

é*Vỉsỉtíng the doctor

CẤ

P2

Tinh hoéng 55: las phòng khám của bác sĩ A: What seems to be the problem, Mr. Sachs?

A

Ông gặp vấn đề g ìr ông Sachs?

Í-

B: ỉ'm stuffed up and \ have a sore throat and I've been feeling

-L

Tôi b ị nghẹt m ũi và đau họng rồ i cảm th áy chóng m ặ t nữa.

TO ÁN

Â: How long has this been going on? Ông b ị nh ư th ế n à y bao lâu rồi?

NG

B: For a few days a ỉ least. Maybe as long as a week.

ƯỠ

í t n hấ t cũng vài ngày rồi. C ó th ể là m ộ t tuần.

BỒ

ID

A: ỉ see. le t me fake your temperature....welỉ, you've got a slight fever. Nothing to worry about.

128 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

NH ƠN

Đ ê tô i xe m nào. T ô i đo n h iệ t độ... Ồ, ông h o i b ị s ố t rồL K hông c ó g ì p hải lo lắ n g đâu.

.Q UY

I

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

A: Open your mouth. Let me have a look at your throat. Say ”a h \ It definitely looks a little red. Now, let m e listen to your breathing. Breathe in ... and o u t.... good. Yes, you have caught a cold.

ĐẠ O

H ãy h á m iện g ra. Đ ể tô i xem họ ng của ông. H ãy n ó i "A " D ường Iih ư h ơ i b ị đỏ. B ẫ y g iờ , đ ể tô i nghe n hịp th ở nhé. Nào,, h ít vào... và th ở ra ... tấ t. Vâng, ôn g b ị cảm lạnh rồi.

HƯ NG

ị \ ị

ị B: Whaf about my dizziness?

i

ẦN

Còn về vẩn đề chóng m ặ t th ì sao?

an ear infection.

B

r\

TR

ĩỊ A: Yes, let m e have a look ỉn your ears. Just as Í thought. You have

V ậy tô i p h ả i lầm sao đây thưa bấc sĩ?

P2

i

+3

10

00

Vãng, h ã y đ ể tô i xem tai. T&eo tổ ì ng h ĩ. Ô ng b ị nh iễm trùng tai. ì ; B: What can ỉ do about it?

A

CẤ

ị A: ỉ'!ỉ give you a prescription for some antibiotics. You mustfinish the entire prescription, if you dorVỈ you won't kiỉỉ off all the infection.

-L

Í-

T ô i s ẽ k ê đơn cho ông m ộ t vài thuốc khắn g sin h. Ô ng p h ả i thực biện đúng toàn bộ đơn thuốc, nếu kh ô n g ông s ẽ b ị nhiễm trùng nặng đấy.

TO ÁN

Ị B: Alright. Is there anything eỉse Í should do? Đ ư ợ c rồ i. Còn g ì khác p h ả i làm kh ô n g thua bảc sĩ?

ƯỠ

NG

I Á: For your cold you just need rest. Gargle some salt water.for your sore throat and take some tylenol for your fever. Make sure you drink plenty of fluids and take It easy for a while.

BỒ

ID

Đ ố i vớ i cảm lanh th ì ông Cần n g h ỉ ngơ i. S ú c m iện g bằng nư ớc m u ố i đê trĩ chung đau h ọ ng vầ đùng m ộ t í t thuốc ty le n o ĩ đê tr ị số t. cầ n bảo đảm rằng ôn g uống n b iều nư ớc ũrấi cẫ y và th ư g iãn m ộ t lú c.

B: Thanks doctor.

129

Cảm ơn bác sĩ. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

Tình hoảng 56: khai bệnh ỉạ i phòng chờ A: Good morning! Can I help you?

HƯ NG

A : X in chàoĩ T ôi có th ể g iú p được g ì cho ông?

B: Yes, ỉ have an appointment to see the doctor.

ẦN

B : Vâũg, tô i đang có m ộ t cuộc hẹn đ ể đ u ợ c khám bấc sĩ.

TR

A: Do you have your hospital card?

B

Ô ng có th ẻ khám bánh không?

00

B: No, I've never been here before.

+3

10

K hông, trước đây tô i chưa tùng đến đẫy.

CẤ

P2

A: You need to fill ỉn these forms. Make sure you answer all the questions on the back.

A

N hư vậy ông cần p h ả i điền vào m ẩu đơn này. Ô ng p h â i trạ lờ i tấ t cả nhung câu h ỏ i ở đằng sau.

Í-

B: ỉ can't remember what my blood type Is.

-L

T ôi không th ể n hớ tô i thuộc ỉo ạ i m áu nào.

TO ÁN

A: That's OK. Just leave it blank. 1 can fill that in later. Đ ược thôỉ. H ẵy đ ể ừ ố n g c h ẽ đó. T ôi có th ể điền n ó sau.

NG

B: AJright, I’ve done.

ƯỠ

Đ uợc r ồ itô i đã ĩ ầm xong. Ô ng có th ẻ bảo hiểm khôũg?

BỒ

ID

A: Dọ you have an insurance card?

130 Đóng góp]PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Yes, I do but I forgot to bring if with me.

NH ƠN

Vâng, tô i có như ng lạ i quên m ang theo.

.Q UY

A: Today m ake sure you get a receipt and then you can get the appropriate forms from your insurance com pany and mail in the claim yourself.

ĐẠ O

TP

H ổm n a y p h ả i bảo đảm rằng ông nhận được m ộ t hóa đem, sau đó ông có th ê nhận m ẫu p h ù hợ p ở công ty bảo h iểm của ông rồ i g ử i n ó trong phần k h a i báo của m ình. Ị B: OK. Now what do I have to do to get my card?

HƯ NG

Vâng. B â y g iờ việc tô i cần làm là nhận p b iếu của tô i ?

TR

ẦN

A: Go to the desk on the second floor with these forms and they will give you your card. Then, com e back here and f'll let the doctor know that you're here.

10

00

B

H ãy đ i đến bần nằm ở lầ u h ã i đem theo những m ẫu n à y và h ọ s ẽ đưa chc ô n g p h iểu khám bệnh- Sau đó, ông trở lạ i đ ây và tô i s ẽ bâo cho bấc sĩb iế i rằng đang c ó ÔDg ở đây.

+3

B: Do you think Ml have to waif a long time?

P2

Ô ng cổ n g h ĩ rằng tô i s ẽ p h ả i chờ đợi lâ u không?

CẤ

A: It shouldn't b e too long. This morning hasn't been very busy.

A

T hật s ợ kh ô n g quá ỉâu đâu. sá n g n ã y kh ô n g đông ỉẫm .

Í-

B: Thanks for your heỉp.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Cảm ơn sợ g iú p đ ỡ của ông.

131 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 26

.Q UY

é*At the bonk

ĐẠ O

TP

Tại ngân hàng

HƯ NG

A: Csn ỉ he!p you 51rf 3 : I'd tike to open a.1

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

account.

Í-

Tinh huống l ĩ : mé tài khoản

-L

*p*

Ta?'

TO ÁN

Ấ: Can I help you sir? được g ì cho ông?

NG

B: i'd Hke to open an account.

ƯỠ

Tôi m uốn m ớ m ộ t tầ i khoản.

Tầi khoản vẵĩig Ỉãỉ hãy ĩằi khoản tiết kiệm ?

BỒ

ID

Â: Checking or savings? S: A savings Qccoưnt please. I hove a fittle money set aside and rd like 'Úto start collecting a Uffle interest.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

132 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

of them

.Q UY

A: Aỉright. I need to see two forms of Identification. One must b e a photo I.D.

NH ƠN

V ui ỉỏ n g cho tô i tà i khoản tiế t k iệ m . T ô i có m ộ t í t tiền và tô i muốn, bắi đầu íícb lũ y m ộ t í t lợ i tức.

Đ ẫy ỉầ h ộ ch iếu và g iấ y p h ép lá i x e của tô i.

C o u ỉd you also fill in this form ? How m u ch w o u ld you like to d e posit to d a y?

HƯ NG

Â:

ĐẠ O

B: Here's-my passport en d 'm y driver's license.

TP

Đ ược r ồ iT ô i cần xem h a i m ẫu g iấ y tờ của ông. M ộ t trong h a i m ẫu n à y íà bân p h o to chứng m in h nhẫn đẫn.

ẦN

ô n g p h ả i 'điền vào m ẫu n à y ữữã chứ? T h ế hôm n ã y ông định g à i bâc nhiêu?

TR

B: $ 1 ,0 0 0 .

00

B

Ỉ.OỠO đô lã.

CẤ

P2

+3

10

A: OK. Just let m e enter this information info the computer. Here's your account number and your ATM card. Your pin number is written on this paper here. You can activate your card at your convenience.

Í-

A

Đ ược rồi. H ẵ y â ể tô i nhập thông tín vào m ấ y tín h. Đ ày ỉ à sô tá i khoản và th ẻ A T M của ông. SỐ pin của ôữg được v iế t trên tờ g iấ y này. Ô ng có thê k íc h h o ạ t th ẻ của m ình vào th ờ i điểm thuận tiện .

-L

B: is that all I need to do?

TO ÁN

Đ ó jầ tấ t câ đ iều tô i p h ả i làm ư? Â: Yes, that’s if. Can I heip you with anything else today?

ƯỠ

NG

Vâng, c h ỉ c ó th ế thôi. T ô i có th ể g iú p ông bất cứ điều g ì khấc vào hôm n a y kh ông ?

ID

B: No thanks. Have a nice day.

BỒ

K hông có g ì nữa đâu, cảm ơn. C húc m ộ t n g à y tố t ỉàũh.

A: The same to yóu. Good bye. C ũng chức ông n h ư vậy. cảm ơn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

133 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tình huống 58: mua séc du iich Chào, tô i thích m ua m ộ t vài séc du lịch .

HƯ NG

A: Hello, I'd ỉike to buy some traveler's checks.

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ẦN

B: Alright. How much would you like to buy?

TR

Được thôi. Ông thích m ua lo ạ i bao nhiêu?

00

B

A: $500 and rd like them in $20 checks please.

10

500 đô và tô i thích lo ạ i tấm séc 2 0 đô, x in vui lòng,

+3

B: Just a minute. Here you are. I need you to sign each check.

P2

Chờ m ộ t lấ t nhé. Đ ây là của ông. T ôi cần ông k ý vào m ô i tờ séc:

CẤ

A: That will take me a while. What happens if they get stolen?

A

T ôi s ẽ làm n ó ngay. C huyện .gì xả y rã nếu tô i b ị m ất cắp?

-L

Í-

B: If they're stolen, call this number here. Keep your checks and the receipt separate.

TO ÁN

N ếu ông b ị m ất cấp, h ã y g ọ i theo sô này. H ãy g iữ tấm séc vầ biên ỉa i của ông rờ i ra.

A: No problem. Thanks for your help.

NG

K hông có vẩn đề g ì. cầm ơn sự g iú p đ ỡ của ông.

ƯỠ

B: My pleasure. Have a nice day.

BỒ

ID

R ấ t hân hạnh. Chúc m ộ t ngày tố t lành.

.134 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tình haéng §9: đểi tâm séc sang liền mặt

ĐẠ O

A: Excuse me, I'cMike to cash a check. X in lỗ i. tô i m uốn đ ổ i m ộ í tấm séc.

HƯ NG

B: Do you have an account with us?

ô n g c ó m à tà i khoản vớ i ũgẫn hàng chúng tô i khôn g?

TR

Vâng, d a y ỉầ sô tà i khoản của ĩôi.

ẦN

Á: Yes, here's my account number.

10

00

B

B: ỉ need you to wdi@ ỉ'f on the b ack o f*your check along with your signature. I C8ỈSO need to see some photo ID.

P2

+3

T ô i cần ôn g v iế t m đằng sau tấm sé c kèm vố i ch ữ k ý của ông. T ô i cõng cần xem hẳn p h o to chứng m inh nhân dân cửa ông.

CẤ

Â: Is my passport OK?

A

T h ế hộ chiếu của tô i c ố được kh ô n g ?

B: That's fine. How would you like this sir?

Í-

T h ể cũng được. Ô ng th ích ỉo ạ i dền nà o thưa ông?

-L

A: in ỉerts and twenties please.

TO ÁN

X iữ voi lò n g cho tô i cấe tờ m ư ời và h a i m ư ơ i đô ỉa. B: Here you are. ỉs there anything else?

NG

Đ ẫ y ỉà của ông. Còn điều g ì nữa kh ô n g thưa ôn g?

ƯỠ

A: That's all. Thanks for your help.

BỒ

ID

T h ế là được rồi. Cảm on về sợ g iú p đỡ.

135 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bài 17 NH ƠN

ế^Hoỉeỉ

.Q UY

Tạ ỉ Khách Sạn '■P'- sorry sir. '.vsv-e

a *a iia ỉ? íe

ĐẠ O

G ')0ữ. Cvõ'; tii> Do VƠJ rưivc a iío & ìữ r o o m

TP

o

« o r r o d n iH e roorre teft fợr zoriọf\t. Dc ycĩ; ỉttircỡ

. ,r-.ạ Sùọaratt * , r,ZY’ roorr*,?

: maứn phồng HÓ

6 0

Í-

Tilth haéng

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

thộ ii/SiV'TiS J?

-L

Ấ: Ẽvữỡd evening. Welcome to tha Hữiỉctay inn. ■

TO ÁN

JSZq tó?ia Cỗiơ m ùng đến với kbấcb sạn H oỉiâay.

NG

S: Good evening. Đo you have a double room avoỉÊabỉe adj. this everting?

ƯỠ

Xjn chầo. Ở chỗ cô cồn sẵn pầồng đôi vầo tối nay không?

BỒ

ID

Ấ: Vm sorry s*r, we Ve got no double rooms left for tonight. Do you mind having separate rooms?

136: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

X in ỉẽ i ông, chúng tô i kh ô n g còn p h ò n g đ ô i vào tố i n a y nữa. Ô nơ cc dùng các p h ỏ n g đơn kh ông?

NH ƠN

B: That's fine. Will you have any doubles free tomorrow night? We're

staying in town for three days.

.Q UY

Thê cũng được. Vào tố i m a i cô cổ sẵn p h ò n g đ ô í kh ô n g ? C húng tô i ở lại tầầnh p h ô n à y trong 3 ữgày.

TP

A: Yes, tomorrow nỉght we can move you ỉo a double room.

ĐẠ O

Vâng, tô ĩ ĩữãi chúng tô ỉ c ó th ê d i d ờ i ông ọuâ p h ò n g đôi.

B: That woiỉỉd be great. How much are the rooms per night?

HƯ NG

Thê ĩà tu y ệ t vờ i rồi. Tiền các p h ò n g m ỗ i đêm là bao n hiêu?

Ẳ: $15Q p©r night and that ỉrĩcỉudes a continental breakfast.

ẦN

ỉ 50 đô ỉa m ố ĩ đêm tính luô n điểm tâm .

TR

B: Are the rooms quleí? I'm noi used tó aĩl this city traffic.

00

B

Các p h ò n g cố y ên tĩnh kh ôn g? T ô i kh ô n g chịu được s ợ ỉm I thông nhộn n h ịp trong thành p h ố này.

+3

10

A: Yes, sir. Your rooms tonight are on the 30th floor, so they’H be high above the noise of the city. Could you please register

P2

here?

A

CẤ

Vãng thưa ông. T ối n a y p h ò n g của ông nằm ở tầng th ứ 30. Vỉ vậy n ó sê rấ t cao và tho át k h ỏ i tiến g ồn ào của thành ph ố . X in ông vui lò n g đăng k ỹ vào đây?

-L

Í-

B: Certainly. Could you recom m end somewhere good to eat to flight, but not too expensive?

TO ÁN

N h ấ t ẩỈhh rồi. Cô c ó th ể g iớ i th iệu cho tồ i m ộ t n ơ i nào đ ó đ ể ăn tố i được không, đ ể ăn tố i m à lạ i kh ô n g quá đắt?

BỒ

ID

ƯỠ

NG

A: Yes. There's a ca fe within walking distance from the hotel that serves reasonably priced food, and there's good live music there on Friday nights. You just fake a left out of the hotel and walk for three bỉocks and it's on your right, it's called 49 West.

137 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Vâng. C ó m ộ t quáũ cà p h ê c h ỉ cách m ộ t quãng đ i bộ từ khách sạn này, ở đó phục vạ m ón ăn g iá cả hợp lý và có nhạc sống vào m ỗ i tố i th ứ Sầu. Ông c h ỉ cẩn buợc ra kh ỏ i khách sạn và đ i bộ khoảng ba đặy p h ô và ữ ó sẽ hiệũ ra trước m ặt ông. N ó được g ọ i là p h ô 49 W est. B: Thanks. Do ỉ need to fill ỉn anything else?

TP

A: No, that’s fine. Is this your first tim e in the city?

.Q UY

Cảm OTt. Tôi có cần điềũ vào bất cứ m ẫu đơn nào khác không?

HƯ NG

ĐẠ O

K hông; th ế là đủ rồi. Có p hải đây ỉà lần đầú tiên ông đến thành p h ô ũày kbông? * B: Yes, it is. Ị'm here on business, but ! hope to have tim e to see some of the sights as well.

ẦN

Vâng, đây là lần đầu tiên. Tôi đến đẫy đê kin h doanh, nhung tô i h y vọng jỊ có thờ i gian đ ể tham quan m ộ t vài thang cảnh.

B

TR

A: ỉf you have time, the hotel offers city ỉours twice dally. Just con- ; tact the front desk If you're interested.

+3

10

00

N eu ông có th ỏ i gian, kbấch sạn s ẽ có cấc tou r du lịc h quanh chành phô \ m ỗ i ngày hai lần.. Chỉ cần ỉỉên hệ với bàn tiếp tân nếu ông m uốn.

P2

B: Sure, ỉ hope Ml be able to go.

CẤ

Chắc chắn rồi. H y vọng rằng tô i s ẽ có th ể đĩ.

A

A: Here's your key. Breakfast is served daily from 6 to 9. The porter I will help you with your bags and show you to your room.

TO ÁN

-L

Í-

Đ ây là chìa khóa của ông. Bữa điểm tâm hàng n g à y được p h ụ c vụ từ ổ I cho đên 9 g iờ hàng ngày. N gười p hụ c vọ p hò n g s ẽ g iú p ông đem hành lý và c h ĩ phòng cho ông. [ B: Thanks for your help.

I \

NG

Cảm ơn về sự giúp đớ cua cô.

ƯỠ

A: It's my pleasure.

BỒ

ID

R ấ t vui.

138 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TP

Tình htiồng 61: trẻ phòng

ĐẠ O

A: We’re ready to check out. C húng tô i sẵn sằng đ ế ’trả phòng.

HƯ NG

B: Certainly. Did you have a pỉeasant stay? Đ ược rồi. Ô ng có h à i lỏ n g k h i ở đ ẫ y không?

ẦN

Â: We certainíy did. !t!s too bad we have to leave so soon.

TR

C húng tô i cbắc chấn là h à i lòng. T hật là tiế c k h ỉ p h ả i rờ i đ i quả sớm.

10

00

B

B: Do you have your room key? Ô ng có đem theo chìa khóa p h ò n g không?

P2

+3

A: Yes, here it is. Vẫng, BÓ đ â y này.

A

CẤ

B: Thank you, sir. And here's your bill. How wouid you ỉỉke ỈO pay? Cảm ơn, thưa ông. Và đ á y là hóa đơn của ông. Ô ng m uốn ch i ùrả theo h ìn h th óc nào?

-L

Í-

A: Do you fake credit cards? Ở đ â y c ó nhận th ẻ tín dụng kh ôn g?

TO ÁN

B: Yes sir, we take Master card and Visa. Đ ược thưa ông, chúng tô i ữhậũ cả M aster card và Visa.

NG

A: How about traveler's bhecks? Còn sé c đu lịc h th ì sao?

BỒ

ID

ƯỠ

B: Yes, we do. Let's see... your bỉĩí comes to $300. Vãng, chúng tô i cũng nhận lu ôn* Đ ể tô i xem nào... hóa đơn của ông lả 300 đô ỉa. A: Here’s a check for $400. Can I have the change In us dollars?

139 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Đ ây ỉà tấm séc 400 đô ỉn. T ôi có th ể nhận lạ i tiền th ố i theo đô la M ỹ ẩưọ’c không?

.Q UY

A: Thanks. Couỉd you also mail this letter for me? Cam 072. Cô vui lòng m aiỉ bức thư n ày cho tô i được chứ?

NH ƠN

B: Certơỉnỉy, sir. Jus! íet me get that for you. Here you are. Chấc chắn được rồi, thua ông. T ôi sẽ đưa n ó cho ông. của. ông đây.

ĐẠ O

TP

B: No problem, sir Is there anything else \ can do for you? Được thôi, khôữg có vấũ đ ề g ì thưa ông. Còn điều g ì khấ c tô i cố th ê lầm được cho ông không? A: N o, that's all.

HƯ NG

Không, th ế ỉầ đả rồi.

ẦN

B: Have a nice trip back and com e and visit us again sometime. Chúc ông có m ộ t chuyến trỏ về nhà tố t lầnh và h ãy ĩrở ỉạ ị thăm chúng ĩô í ỉ úc có địp.

B

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

Tôi h y vọng như vậy. X in chào cô.

TR

Â: I hope I will. See you.

140 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ái 21 NH ƠN

'House hunting

ẫĩ: lìm căn hộ Irên mạc quáng cáo CẤ

Tinh haổng

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Tìm mướn nhà

Í-

A

A: HeỊỉo, Ym calling to inquire about the ap artm ent for rent Í read your ad in the paper.

TO ÁN

-L

X iũ chào, tồ i g ọ i đ ể h ỏ i về cẫũ h ộ cho thuê m à tô i ổ ã đọc m ụ c quầng cảo củả ông tĩêữ bấo.

ỉ: Oh yes. ỉf's a two-bedroom apartm ent.

NG

Ô vâng. Đ ố ỉầ m ộ t căn hộ cố h a i p h ổ n g ngủ.

ID

ƯỠ

I Ỉookỉng for something to share with two other people. ỈS one of ỉhe bedrooms large enough for two pe op ỉe to share?

BỒ

T ôi đang tìm m ộ t cấn h ộ nào đ ể ở chung vớ i h ạ i ng ư ờ i khác. M ột trong h a i ph ồng n g ả cảa ông cổ đ ổ ỈỚD đ ể h a i n g u ô i ở chung không?

141 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON ị

B: Yes, one of the bedrooms is much larger than the other. Three Ị people could live there quite comfortably.

NH ƠN

Vẳng, m ột trong hai phỏng ỉớữ hơn phòng kia. Bâ Dguời có thê hoàn toầ I ở trong đó m ộ t cách thoải m ái. Ị [

.Q UY

A: What about the rent? How much are you charging per month? Còn về g iá cả thuê th ì sao? Ông tính m ỗ i thấng bao n h iêu ?

HƯ NG

ĐẠ O

TP

B: It’s $350 per month and i'll charge a month's rent as a deposit, it's within walking distance of the city center and the college and it's recently been redone. We've painted inside and out and we've replaced several of the kitchen appliances.

350 đô la m ỗi thắng và tôi sẽ tính thêm m ột tháng đặt cọc. Địa điểm ũầy nằm trong khu vục di bộ của trung têm thành p h ố và trường cao đẳng, ũó

ẦN

cũng vừa m ớ i được sửa chữa. Chúng iô i đã sơn bên trong và bên n goài và

TR

đ ẵ th a y th ế n h iề u th iế t b ị ở n h à b ế p .

00

B

A: $350 per month. That's more than ! wanted to pay. Does that include water and electricity?

+3

10

350 đô la m ỗi tháng. N ó vượt quá kh ả năng c h ỉ trả của tô i. Tiềũ đó đấ tính ỉnôũ điện và nước chưa?

CẤ

P2

B: No, it doesn't. There's also a fee for trash coilecfion. But you won't find a cheaper place around here.

A

Không, DÓ kh ô n g bao gồm . C ũng có thu p h í đ ổ Tấc Bữa. N hưng ông sẽ không tìm thấ y m ộ t c h ẽ rẻ hơn ở vùng chung quash đ â y đâu.

-L

Í-

A: Yeah, it’s not easy to find a place close to campus Do you allow pets?

TO ÁN

Phải, không p h ả i d ễ dàng tìm kiếm m ộ t c h ẽ nào gần ừ ĩĩờ ng học. T h ế ông có cho p h ép n u ô i súc vật không?

ƯỠ

NG

B: It depends. You may have a ca t or a small dog for a fee of $50, but I won't allow anything larger.

ID

Phụ thuộc. Ông có thê n u ô i m èo hoặc chó n h ỏ vó i p h í 5 0 đô, như ng tô i sẽ

không muốn m ột ĩoài vật nào lớn hơn cả.

BỒ

A:

142 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Well, 1guess my friends and I shoutd have a look at it. When is a convenient time for you to show us around?

NH ƠN

Vâng tô i n g h ĩ tô i và bạn bè tô i s ẽ khảo sát. Thời gian nào thuận lợ i cho

ông đề dẫn chúng tô i đi xcĩữ. chung (ỊU3iih?

.Q UY

B’ Are you free tomorrow ũt 4:00? N gày m a i ông cố rô i vào 4 g iờ ?

TP

[A: I'm not sure if we can make it then. What about the day after? I

ĐẠ O

T ôi kh ô n g chắc là chúng tô i có thê đến đaợc h a y không. Cồn ngày b a

HƯ NG

I th ì sao? t: I wouldn't wait so long, t expect to rent the apartment very I quickly. You're com peting with a lot of people.

ẦN

Ị T ô i s ẽ kh ô n g ch ờ đ ợ i quá lâu. T ô i m ong rằng cho m aớn căn h ộ nhanh. Ô ng đãng cạnh tranh vớ i n h i��n người đó

TR

Ihậi

10

00

B

k Alright, we'll be there tomorrow at 4:00. Shall we meet you at the

P2

g ặ p n h a u tạ i c ầ n h ộ c h ứ ?

CẤ

+3

ị a^ ™ồ*chứngtÔisẽcómitởđóvằo4giờchiềungằymai.Chúũgtasẽ Ịb:' Sure. I'll m eet you a t 4:00 then,

A

Vâng. T ô i s ẽ gặp ông vào 4 giờ .

j

-L

Cảm ơn. H ẹn gặp lạ i vào n g à y m ai.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

I

Í-

ỈA: Thanks, i'll see you tomorrow.

143 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

TP

ĩirah haéẩig 63: JC®HÌ cân hệ

Ấ: Hỉ! You must be Mary. I'm here to have a look at the apartm ent.

HƯ NG

X in chào! Cô chắc hẳn ỉà M ary. Tôi đến ổây đê xem căn hộ.

B: Hello. And you must fee James. Hoỉd on and PH show you around.

ẦN

X in chào! Và chắc hẳn ãuh ỉầ Jam es. Nầo tô i sẽ đẫn anấ đ i xem nhể.

TR

Â: It looks like a ver/ Rice neighborhood.

B

Đường như khu vực xung qnanh thật tu yệt vời.

00

8: Yes. It's very quiet here. Â nice community. We don't usucsỉỄỵ like

P2

+3

10

Id rent this apartment to college students, huỶ we m ake exceptions sometimes.

CẤ

Vâng, ở ẩẫy hoàn toàn yên tĩnh. M ột cộng đồng hoàn hảo. C húng tôi thường khống thích cho cắc sinh viên đại học m ướn căn h ộ n h ư thê này,

A

nhưng đôi ỉức chúng tôi cũng có những ngoại lệ.

Í-

A: The kitchen isn’t very forge. .

-L

Nhà bếp không ỈỚB ỉắm .

NG

TO ÁN

B: No. But it gets nice morning sunshine. And we've just put in a new oven, The last people who lived here were Q little messy as you can S@es but weil do -a lot of cleaning before the next people move In.

BỒ

ID

ƯỠ

Không. N hưng n ó được nắng sáng chiếu vào thật tu y ệ t Và chúng tô i vừa. đặt vào đây m ộ t bếp ỉò m ới. N gười thuê tiiỉớ c ở đây h ơ i bề bộn n h ư anh có th ể thấy đấy, nhưng chúng tô i s ẽ dọn dẹp sạch s ẽ trước k h i ngư ờ i k ế tiếp dạn đến.

A: ì like the high ceilings. Is this room a bedroom?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

144

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

T ôi th ích trần cao n h ư thê này. Căn p h ò n g n à y là p h ò ng ũgủ ư?

NH ƠN

8: Yes. You can either use it as a bedroom or as a study. The master bedroom is this way. Vâng. Á n h c ó th ể dùng n ó ỉàm p h ò n g n g ả hoặc làm phòng học. Phòng

.Q UY

n g ũ c h ín h th ì đ ỉ th e o ỉ ố i R ầ y .

A: There's only one bathroom?

ĐẠ O

TP

C hỉ c ó m ộ t p hò ũ g tắm thô ị ư?

HƯ NG

B: Yes, That’s probable the apartment's biggest disadvantage. You have to walk through the master bedroom to get to the bathroom,

ẦN

Vâng. C ó lẽ ổ ó ỉầ điều bất tiện n h ất của căn hộ. A n h p h ả i đ i qua phòng ngứ chính đ ể đ i vầo p h ỏ n g tắm .

TR

A: When woufd the apartm ent b© available for us ỈO move in?

B

L ứ c nào tb ì cân h ộ sẵũ sàng đ ể chúng tô i dọn đến?

10

00

B: By the first of the month. Have you filled in an application?

+3

Vào đầu tháng này. Thê anh đ ã ẩiềũ vầo m ẩu đơn chưa?

CẤ

P2

A: Yes, I filled if ỉn over at your office. VỈỈ have to talk it over with my friend, but I think we're interested.

A

Vâng, tô i đã điền tấ t cả tạ i vẫn p h ò n g của cô- T ôi s ẽ p h ả i n ó i chuyện này vố i bạn bè của tô i, nh ung tô i n g h ĩ rằng tấ t cả chúng tô i đều thích thú.

Í-

B: Well, Hỉ need to know if you want to fake it as soon as possible.

TO ÁN

-L

T ốt, tô i cần b ỉế t ông có m uốn dọn tớ i càng sớm càữg tố t h a y không. À: ni gỉve you a caiỉ tonight or tomorrow and let you know.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

T ôi s ẽ g ọ i cho cô vào tố i n a y hoặc sắng m ai và cho cô biết.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

145 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 29 ^'Asking the way TP

.Q UY

Hỏi đường ỉ'm sorry, I'm new hers

this address-.

way around town. Hold

ĐẠ O

Excuse me, I'm trying to locate

HƯ NG

myself. I don't know my on, my friend knows town better than

Ỉ do.

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

He might be able to help.

Í-

Tình htiéng 6 4 : hỏĩ tên đcrỏrtg

-L

Ạ: Excuse me, I‘m trying to locate this address.

TO ÁN

X in lỗ i, tô i đang c ố gắng tìm địa c h ỉ ũầy.

ƯỠ

NG

B: I'm sorry, I'm new here myself. 1 don't know my way around town. Hold on, my friend knows town better than I do. He might be able to help.

BỒ

ID

T ôi x in lố i, chính tô i cũng là người m ớ i ở đây. T ô i kh ô n g b iể t ỉố i ổ i chung quanb thành phổ . C hờ m ộ t lấ t nhé, bạn tô i b iết rổ thành p b ố n à y hơn tô i nhiều. A nh ấ y có th ể g iúp đ ỡ được.

1.46 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Thanks, i'm completely film ed around. Cảm ơn. T ôi p h ả i đ ỉ khấp kh u vực này.

NH ƠN

5: lt‘s easy to get lost in a new city. T hật d ễ dàng b ị ỉạ c m ấ t trong thành p h ô m ới.

TP

.Q UY

B: Yeah, I know this address. We're Véry cỉose. Go to the far end of this street, take a right,and walk uniìỉ you see the large glass office building. This street should be ón your left.

HƯ NG

ĐẠ O

Vàng', tô i b iế t địa c h ỉ này. C húng tô i ỏ rất gần. H ãy đ i ẩằng xa cuối con đường này, quẹo p h ả i vầ đ i bộ chơ đến k h ỉ thấy m ộ t vần p h ò n g bằng cửa k iế n g rấ t ỈỚB. Con đường m à bạn cần nằ,n ớ p hía bên trái. A: Thanks for your help.

ẦN

Cẩm on sự g iú p đ ỡ của bạn.

TR

B: Don't mention if.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

K hông c ổ chi.

147 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

HƯ NG

Tính haéng 65: đến phòng trang bày tác phẩm Nghệ Thíỉệt Quốc Qia

ẦN

A: Đo you know which bus Ĩ should take to get to the National Art Gallery?

TR

A sh có b iểt tô i p h ả i đốn chuyến x e b u ýt nào đ ể đến được N hà Trung B à y Triển Lãm N ghệ Thuật Quốc Gia ?

+3

10

00

B

B: Let me see, You can take the 49 and transfer to the 81 a t C entra! Plaza or the 113 wỉỉf fake you almost aH the way there. But you'll have to walk a way.

A

CẤ

P2

H ãy đ ể tô i xem đã. A n h có th ể ẩón chuyến x e b u ý t s ố 4 9 và chu yển tiếp sang x e b u ýt sô 81 tạ i ư ung tâm C entral P laza h o ặ c chu yển sang xe- s ô -113 đ ể đưa anh đến c h ỗ đấy. N hư ng anh s ẽ p h ả i đ ĩ bộ m ộ t khoảng đường đấy. A: Is the museum hard to find?

-L

Í-

Chắc viện bảo tàng n à y thật k h ó tìm ?

NG

TO ÁN

B: Hof at a ll it's just hard to see from where you get off the bus.You should get off the bus after you pass a large shopping center With a red roof. Then waik up about two blocks and fake a right. Then you should see the museum.

ƯỠ

K hông k h ổ chút nào cả. K hó ở c h ẽ bạn p h ả i b iế t xu ố ng x e b u ý t ở c h ẽ

ũằo, bạn nên Tã khỏi xe buýt sau khi đi ngang m ột trung tâm mua sắm ỉớn

BỒ

ID

cố m áĩ Ổỏr Sau âó đ i bộ chừng h ai dẫy p h ố và quẹo p h ả i. B ạn s ẽ trông tbấy viện bảo tàng.

148 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Â: Great. Thanks for your help. T u yệt v ờ iC ả m cm s ự g iú p đ ỡ cửa bạn.

.Q UY

B: Mo problem. I hope you enjoy the museum.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

K hông c ó vấn đ ề g ì. T ô i h y vọng bạn s ẽ vu i k h i đến viện bảo tàng.

149 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A : I'm c o m p le te ly lo s t help me?

NH ƠN

Can y o u

B: W e il, 1 can try. d o you w a n t to go?

Tình hciéng 6ố: bị Sạc ÚtắÒTếq

HƯ NG

A: I'm completely lost. Can yoú help me?

ĐẠ O

TP

.Q UY

jw h e r e

T ôi b ị ỉạc đữờũg rồi. A ũh có th ể g iúp tô i được không?

ẦN

B: Well, 1 can fry. Where do you want to go?

TR

Vãng, hã y đ ể tô i thử. A nh m uốn đ i đâu bay giờ ?

B

Â: I'm trying to find the Chamber of Commerce.

10

00

Tôi đang cô gắng tìm phòng Thương M ại\

P2

+3

B: Now, 1 should know where that is. What is the nam e of thai street? Oh, Ỉ know. If'5 on' Gardener street.

CẤ

B ây g iờ tô i đ ã b iết n ơ i đ ó rồi. Đ ể tô i xem tên đường p h ố ĩà g ì? Ồ7 tô i biết N ó nằm trên đuờng Gardener.

A

Â: Do í have to walk much further to get there? T ôi p h ả i đ i b ộ đ ế n đ ó X ã k h ô ũ g ?

TO ÁN

-L

Í-

B: Well, i’m afraid you're going the wrong way. Vâng, tô i e T ằ n g bạn s ẽ lạ c đ ư ờ n g m ấ t th ô i. A: Oh no! Is it within walking distance? Ô kh ô n g ! N ó c h ĩ nằm trong khu vực đ ĩ bộ th ô i m à?

BỒ

ID

ƯỠ

NG

B: It could take you a half hour or more to get there. What you do is turn around and take the first left at the traffic light. Waik for about twelve blocks, then turn right onto Franklin street. The first right will be Gardener.You won't have to walk far before you see the Chamber of Commerce on your left.

150 Đóng góp I PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

P hải m ất trên nửa g iờ đ ể đến đấy. Đ iều bạn p h ả i ỉằm bây g iờ ỉầ q u a y . vòng ỉạ i và r ẽ trá i đầu tiên tạ i cộ t đèn giao thông: Đ i bộ chàng m ư ời hãi dã y p h ố rồ i quẹo p h ả i ưên đường F ranklin. C h ẽ r ẽ p h ả i đầu tiên chính ỉà G ardener, B ạn kh ô n g cần p h ả i ổ i bộ xa hơn ữửa trước k h i trông thây p h ò n g thương m ạ i p h ía bên trắỉ.

.Q UY

•Cỉs there a bus ỉ could take that could get m e there any faster? T ôi có đ ể đốn x e b u ýt đ ể đến đ ấ y nhanh hơn được không?

TP

ịk Yes, You would neèd to cross the street and wait for the 95 of that bus stop over there. But i don't know fiow quickly the buses

ĐẠ O

com e. And with this b ad traffics you might-be better off walking.

HƯ NG

Đ ược chứ. B ạn cần ổ i ngang qua đuởng và chờ chuyến x e b u ýt sô 9 5 tại trạm dồng đố. N hung tô i khÔMg b iế t bao ỉâu x e b u ýt s ẽ đến đó. Và vớ i ĩm h trạng giẵo thông xấ u n h ư thê ũày, cố ỉẽ tố i hơũ bạn nêũ ổ i bộ. Ịl’ ỉ‘m su r e y o u 'r e righ t. It's ju st t h a t IV e b e e n w a lk in g a r o u n d a i r

ẦN

day frying to find this p lace an d I'm completely exhausted .

B

TR

T ô i chắc rằũg ĩà bạn đổng. T ôi đ ẫ ổ i bộ vỏng quanh ở đây su ố t n g à y ẩê c ố gắng tìm S.ƠỈ n à y vầ tô ỉ hoầĩì ĩoàn m ệt nhoài.

00

ịfc Sures 9 undersfand. Well, i hop© you get there aỉĩighiY

10

C hấc chắn vậy ĩ tô i h iểu được ổiều đổ. Vâng, tô i h y vọng rẵng bạn s ẽ ầên

+3

đố đúng đường.

V

CẤ

P2

i: Yeahí m e too. Thanks for your help. ; Vầng tô i cũng thế. Cảm ơn về sự g iú p ổ ỡ CÚ& bẹn.

K hông có g ì.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

íì: Ho problem,

151 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 30

ĐẠ O

TP

.Q UY

^Telephone____________ Nói chuyện qua điện thoại

HƯ NG

fm afraid sh e 's m t in right new.

H eto. coutó I sp e ạ k

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

with Miss Cobum?

.

A

Tình huống 67: ngcrởl bạn ỉitaốn gệp đi váng

Í-

Ấ: Helỉo, could I speak with Mỉss Cobum?

-L

X in chằỡ, vai ỉồ n g chở tô ì n ố i chuyện vố i cô Cỡbum được kh ôn g ?

TO ÁN

8: I'm afraid she's not in right now. Tôi &rằng hiện g iở cô ấ y khô ng có m ặt.

Theo cô íh ĩ ỉú c nào cô ấ y s ẽ trở về? C ó m ộ t ván đ ề rấ t quan trọ ng tô i cầu ứểp xú c vơi cố ta. - .....

BỒ

ID

ƯỠ

NG

A: Do you have any idea when she might be back? ffs very important that ! get in touch W i t h her.

152 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: i'm not sure. She left abou t an hour ag o and she didn't tell me when she'll b e back. T ô i kh ô n g chắc lắm . C ô ẩ y đ i kho ả ng m ộ t g iờ ùrước đ ẳ y và cô ấ y không báo cào tô i lú c ữào s ẽ về.

.Q UY

Â; Can i iecve a message for her?

C ho p h ép tô i g ỏ i lạ i ch o cô ẩ y m ộ t tín nhắn được kh ô n g ?

ĐẠ O

TP

B: Sure thing. Just let m e ge t something to write With. Alright, now I’m ready. Whafs your name?

HƯ NG

Chắc chắn ỉầ được ĩb ôi. Đ ể tô i ĩấ y tố ứ g i đ ó đ ể v iế t nhé. Đ ược tồ i, tô i sẵn sàng rồ i. Tên anh ỉầ g ỉ?

ẦN

Â: Jack Stuart. I'm trying to get a hold of her to reschedule our meeting next Monday, so I would like her to call b ack as soon as possible.

10

00

B

TR

Jack Stuart. T ôi đang c ố g ắng đ ể gặp cô ta nhằm ĩên lạ i ỈỊch [rình cuộc bợ p cửa chúng tô i vào th ứ H a i tới,, v ì vậy tô i m uốn cô ấ y g ọ i lạ i cho tôì càng sớm càng tốt.

+3

B: riỉ let her know. Does she have your number?

P2

T ô i s ẽ pho cô ấ y b iết. T h ế cô ta c ó s ố điện thoại của anh không?

CẤ

A: She should. But HI leave it ag ain anyhow, it's 929-72Ó9.

A

Cô ấ y có. N hư ng tô i s ề đ ế ỉạ ỉ n ó cho chắc. Đ ó ỉầ 929—7269.

B: I wiỉí give her the message as soon as she comes back.

Í-

T ô i s ẽ g ỏ i tin nhấn ũ ầ y càng sớm càữg tố t k h i cô ta về.

-L

A: Thanks. Good-bye. *

TO ÁN

Cẩm ơn. X in chào. B: Good-bye.

'.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

X in chào.

153 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ĐẠ O

jpflih híiéng 68: hfrs gập để nhừ gióp đã

HƯ NG

. Heỉỉo, is this Mr. Davis? X in chào, cố p hả i ông D avis đó không?

ẦN

B: Yes, it is. Who's speaking please?

TR

Vâng, tô i đây. X in VĨ1Í lòng cho tô i b iết a ị đang n ó i chuyện đ ấ y?

10

00

B

Ắ: This is Susan Tsai. I don't know if you’ll remember me. We m et the other afternoon over at the college.

P2

+3

Đ ây ỉà Susan Tsai. T ôi không b iết anh có n hớ tô i k h rm g, C húng ta đã gặp nhau vào buôĩ chiều ở trường đ ại học cợ m à.

CẤ

B: Oh yes. Now 1 remember. What can I dc for you Susan?

A

Ồ vâng. B â y g iờ th ì tô i nhớ rồi. T ôi có th ể ỉầ m g ì cho Susan đẳy?

TO ÁN

-L

Í-

A: ỉ‘m very sorry to trouble you, but you mentioned that you might be available sometime to help m e practice English. ! have to give a speech for class in a few weeks and I couỉd use some coaching

NG

Tôi rất ỉấ y làm tiếc đã Ỉầỉĩỉ phiền đếũ anh; nhỉĩĩìg trước dầy anh đã n ó i ĩằng anh có th ể sẵn sằng giúp tô i thọc hành ũ ó ì tiếng Anh. Tôĩ cần p b ả i n ó i trước ỉớp ùrong m ột vài tam và tô i cần theo m ột s ố ỉớp vhụ đạo.

BỒ

ID

ƯỠ

B: Sure, 1*11 be happy to. Unfortunately, ỉ was just running out ỉhe door when you called, so 1 can'i talk righi now.

154 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Đ ược rồ i. T ô i s ẽ rấ t hạnh p h ú c k ín được g iú p bạnr. Thật kh ô n g m ây, tôi

v ừ a r a k h ỏ i n h à ló c b ạ n g ọ i, v ậ y t ô i k h ô n g th ê n ố i c h u y ệ n v ớ i b ạ n lú c

NH ƠN

n à y đượcA: Do you Stlis have my card?

.Q UY

Thê anh vẫn còn danh th iếp của tô i chó?

:\ B: Yes, ĩ do.

TP

Vâng, tô i có đây. i

ĐẠ O

I A: You can just give m e a calĩ at your ''.'ữnvenỉence.

HƯ NG

A n h c ố tb ể g ọ i cho tô i k h ì thuận ỉợ i.

:Ị B: Sure, ỉ have to be aw ay next w e ^ Ị town, ris give you a ring.

tó i. N hưng ngẵy k h i trở về ỉhằnh

ẦN

B ảo đảm Tồi. T ôi p h ả i ổ i vắũg vào ' ; phổ , tô i s ẽ g ọ i cho bạn ngay.

TR

iị

But as soon as I'm back in

B

A: Thank so much. \ know ypỉ'>' Q busy man. ;

10

00

Cảm ơn rấ t nhiều. T ô ỉ b iế t h ỉ,ff !.ầ m ộ t ngư ờ i bận rộn m à. Đ ừng lo lấ ũ g về điều đó. 7"< 7. ít sẵn ỉò ĩìg .

P2

ịị

+3

B: Don't worry abo ut it. It's . r-/ p&cssure. -

A

CẤ

j ị A: Weỉls ỉ'\ì let y ou g o now. ị IỊ Vãng, tô i p h ả i đê cho anh đ i chứ.

\ Ị B: Áíỉight, taỉk to yoií soon, ©ood-bye,

Í-

Vâng, kẹn n ố i cím yận S2.U nhé. X in chào. X in chào.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

Ị A: Good-bye. ■;

-L

\

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

e

c

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

0 -

Tình haống 69: sống tha giãn trong ràng J

A

A: Teỉi me about your trip. How did it go?

Tin!

H ãy k ể cho tô í cuộc hành trm h cửa bạn. N ó diễn

ra

Í-

f p . '. n r t H

A: H

TO ÁN NG

Đ ểtóikểcbo bạn nghe, đó ì à mộc trải nghiẹm khong

That great? ?

>^rjml

Cơ <ffà/ g ì thế? Definitely1 , ỉt was worth

BỒ

ID

ƯỠ

1 ,,d

-L

B: let me ten you, ft was an u n f o r ^ l e

Ịd.-Lìí.,,.

CẤ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

We did absolutely nothing. That was what was so great about it. We stayed ỉn a little bungalow in the heart of the rain forest. And really w© didn't do much b6sid@s !i© in oiir hcimmocks list©ninQ to the birds and sip our fruity drinks.

TP

.Q UY

Tuyệt đối chúng tô i đã không làm g ì- Vậy m à nhưng điêu lợn lâO đâ Xãỳ đến. C húng tô i ở ưoữg m ộ t nhà sần g ỗ m ộ t tầng ở n gay giữa, kh u rừng mưa.. Và thực ra, chúng tô i kh ô n g có việc g ì làm ngoài việc năm ưên nhữ ng ch iểc võng nghe chim h ó t vầ nhấp từ ng ũgụm nước trắi cây.

ĐẠ O

: Didn't you get bored or hot and didn't the mosquitos bother you? T h ế bạn đã kh ô n g buồũ tể, hóặc cầÍB ốũg n ự c và m u ỗ i đ ố t kh ô n g lầm bận

HƯ NG

tâm bạn sao?

TR

ẦN

I was never bored. ì spent all my tim e here running around like a ;■ chicken wiih its head cut off. Í never have any tim e just to be calm and really relaxed,

10

00

B

i T ô i đ ẵ kh ô n g bao g iờ chần đaợc. T ô i đ ã đành trọn th ỏ i gian cứa m ìn h đê đ i quash n h ư m ộ t Cỡn g ầ b ị cấ t cô. T ô i k h ô n g bao g iờ c ó th ổ i g ian đ è y ê n Ịtĩnh vầ cỗữ'g í ấn thực sự.

P2

+3

Ị/ dorìỉ Ỷhink ỉ c o u ỉd sp e n d so m u c h tim e d o in g nothing. I n e e d [to keep a ctive.

A

CẤ

T ô i không n g h ĩ bạn c ó th ể d ầ n h quầ n h iều th ờ i g ia n đ ể k h ô ũ g lầm g ì. Tôi cần p h ả i d u y trí h o ạ t động c ơ m à.

TO ÁN

-L

Í-

)h, we weren't completely Inactive. We went on some hikes and boating trips. But what I will never forget is the feeling H lể? anc*serenity / h a d w hen Ỉ w as lying o u tsid e surrounded IffcHDse tall trees.

ệịjà hóầntoànchwg tôikhôũglàmgì. Chúngtôicũngdíbôỉên __

I

BỒ

ID

ƯỠ

NG

tv/Kníf'

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: I'm spoiled now that Ỉ know what I'm missing.

NH ƠN

B ây g iờ th ì tô i bất Ổn thật bởi vì tô i b iết nhữũg g ì m ìn h đang thiếu vắng. A: You wouldn't enjoy time away so much if everyday life were !es$ hectic.

.Q UY

Bạn sẽ không có thờ i gian thưởng thức nhiều điều ũ ếu cuộc sống cứa bạn thiếu phần cuồng n h iệ t sô i n ổ i. .

ĐẠ O

TP

B: Maybe not. Buỉ ( will always remember that feeling of being so far away from ail the things that drive me crazy here. ! knew no one would ever find me out there. No faxes, no cell phones, no computers. If was paradise *

HƯ NG

Có lẽ'là không. Nhung tôi sẽ ỈUÔD ỈUÔĨ1 nhớ cảm giấc bỏ ỉại đằng sau ỉấỉ

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

cả m ọi việc đ ể đ i x e đểũ đấy. T ôi b iết kh ôn g a i có th ể tìm được tô i ở đố cả. K hông có fa x, không có điện thoại d i động, kh ô n g có m ầ y tín h . Đ ấy thật ỉầ m ộ t chốn thiên đường.

158 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

.Q UY TP ĐẠ O HƯ NG

Tình haống 70: trề! nghiệm về một ngirờl bạn đặc feiệ' A: ỉ just got a postcard from Jessie. Do you want to read if?

ẦN

SWJ#lV!«ị|8jnỊjậ! ifi WlWJlWWNMWWHiHWi.W

NH ƠN

T ô i vừa nhận được m ộ t bưu thiếp củâ Jessie, Bạn c ó m uốn đọc n ó kh ôi

J '

B: From Jessie? Ễ had almost forgotten about her. i haven've se her since graduation.

B

00

10

Jessie g à i ư? T ô i đ ã hầu n h ư hoàn tỡàn quên cô ấy. T ôi đ ã khÔBg gặp ấ y k ê từ ũ gầ y tố t nghiệp.

+3

{

TR

P2

Ị A: How couỉd you forget about Jessie? She's the most unforgeffcd person I know;

f

Làm sao m à bạn có th ếq u ên Jessie được? Cô ấ y ỉà ngư ờ i m à tô i b iết r. kh ô n g th ể nào quên được.

A

CẤ

Í-

-L

I

B: Well, ỉt‘s not íh q ỉ ỉ forgot about her, it's just that Ỉ haven't S€ her for so long. What’s she up to these days?

!

TO ÁN

NG

A: Everything! You know Jessie. She's ỉn índỉa now but she‘s work ỉn Africa. I always knew she'd travel around fhe worid.

BỒ

ID

ƯỠ

vầng, đúng là kh ô n g th ể nào quên được cô tã, c h ỉ bở i v ì đẫ ỉẫu tô ík h gặp cô tã thôi. B â y g iờ th ì cô ấ y n h ư th ế nào rồ i?

M ọ i th ứ vẫn vậy ĩ B ạn b iế t Jessie. B ấ y g iờ th ỉ Jessie sống tại  n nhung cô ấ y ỉàm việc ở Châu P hi. T ô i cũng đ ã b iế t ẩược cô ta lỉiô. vống quanh th ế g iớ i.

í,

\ ị Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

159 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: She reciỉly was one in a million. I never met anyone like her. Do you remember some of the stuff she used to pull?

.Q UY

Cô ấy thật sự là m ộ t nhân vật đặc b iệt brong sô hàng triệu người. T ô i không bao g iờ gặp bất cứ ai như cô ta. Bạn có nh ớ m ộ t vài b í q u y ết m à cô tã thường dùng không?

TP

Â: ỉ remember that she had no concept of time. She would show up at my apartment anytime, day'or night.

ĐẠ O

T ôi nh ớ rằng cô tã không có kh á i niệm về thờ i gian. Cô tâ xu ấ t h iện tạ i căn hộ của tô i bất cứ th ờ i gian ũào, ngày cũng ữhư đêm .

HƯ NG

B: ỉ was always expecting her. ị remember once she ca m e over a t 3:00 in the morning to bring me some cookies she had lust baked.

B

TR

ẦN

Tôi thực sự ỉuôn luôn m ong đợ i cô ấy. Tôi nhớ m ộ t lần cô ta đến c h ỗ tô i vào lú c 3 g iờ sáng đ ể đưa cho tô i m ộ t vài cá i bánh m à cô ĩã vừã m ớ i nướng.

10

00

A: That’s just ỉike Jessie.

+3

Thê m ớ i là Jessie.

A

CẤ

P2

B: And you can'! forget Ỷhe time we were In that store and she broke the most expensive vase in the place and she ended up’making friends with the store manager. He even got her phone number.

TO ÁN

-L

Í-

Và bạn không th ể nào quen được lần m à chứng ta ở trong cửa. hàng đ ó c ô ta đã ỉầm vớ chiếc bình đắt tỉềũ ũbất ở tạ t n o i ấ y Tồi chung cuộc ỉà cô tã ỉầm bạn được với quản ỉý cửa hàng. Thậm c h í ông ấ y còn ỉấ y s ố điện thoại cứa cô tã nữa chứ.: A: People couldn't help liking her.

NG

N gười ta không ĩh ển à o g iúp đỡ ã i theo cấch g iố n g ũ b ư cô tã được.

BỒ

ID

ƯỠ

B: She always had a mỉỉỉỉon questions to ask. I couldn't get an an swer out before she wouid ask another. 3 ỏ i vì cô ấ y ỉuôữ luôn có hằng ừ iệu câu h ỏ i đ ể hỏi. C ho s ê n tô i kh ô n g thê nào cố câu ùrả ỉờ i trước k h i cô ta h ỏ i câu khắc.

160 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: You know, Í still find myseif thinking she'll probably show up here all of a sudden. She always ỉoved surprises. B ạn b iế t đóy tô i vẫn tự ũ g ỉũ rằng có th ể cô ấ y s ẽ x u ấ t h iện ở đ ầ y trước sụ ngạc n h iên của m ọ i người. Cô ấ y lu ô n th ích s ự ngạc n h iên m à.

.Q UY

B: Yeah, She was always making herself rem em bered. A: One o f these days she'ff be back. I'm sure of it.

TP

Vâng, cô ta luô n lu ô n th ể hiện chíữh m ìn h đ ể được n h ớ đến.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

M ộ t trong n h ũn g n g à y sắp tớ i cô ta s ẽ trở về. T ô i bảo đảm n h ư vậy:

161 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 32 ểrA successful experience__________

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Một trải nghiệm về s\ể thành công

P2

+3

Tình haống 71: hội ngộ bạn bẻ

CẤ

A: Hello there, how are you?

X iũ chào đã có mặc ở đây, bạn khỏe không?

A

B: Great! Can you believe we're having our tenth high schooi reunion?

TO ÁN

-L

Í-

K hỏe/ Bạn có th ể tín được rằng chúng ta đang có cuộc họp ĩó p trung học lần thứ m ười hay không?. A: Let's not even talk about how fast the years have gone by. Thôi chúng ta đồng n ó i về việc thời gian úrôi qua .nhanh n h ư thê nào.

NG

B: I know.We'II blink our eyes and it will be our twentieth reunion.

ID

ƯỠ

Tôi biết. C hĩ trong ũháy m ất chúng ta. sẽ lạ i h ộ i ngộ lần ứ ứ h a i m ươi bây g iờ đẫy.

BỒ

A:

162 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Don't talk [ike that. Anyway, i want to hear about you. Yours looking like a million bucks.

NH ƠN

Đ ừng n ó i n h ư thẽ nữa. D ù sao th ì tô i m uốn nghe về bạn. B ạn ĩrôũg giổũg n h ư m ộ t triệu p h ú đô ỉã. B: ỉ can't compỉaỉn.

.Q UY

T ô i kh ô n g th ê than p hiềữ g ì cả.

TP

Â: DonỶ be so modest. Rumor has it that youVe been pretty successful.

ĐẠ O

Đ ổng có quá m ẫu m ực n h ư vậy. Có tín đồn rằng bạn ẩẵ kh ấ thành côũg. B: Weil, like I said, things haven't been going badly at afl.

HƯ NG

ừ , ữ hư tô i đ ã ũối? m ọ i sự khỗB g có g ì tệ h ạ i cả.

ẦN

A: Stop if I You're always been confident and sure of yourself. Don't piay yourself down,

TR

T hôi đi. B ạn ẩ ấ ỉuôữ ỈUÔB tự tin vầ chác chắn về m ình. Đ ừng có g iả bộ đống M cề n h ư vậy.

00

B

B: I've been lucky, that's all.

10

Tôi thật m ay mắiĩT cố thê thôi.

P2

+3

A: We both know ỉuck has nothing to do with it How many promotions have you gotten in the iast five years?

A

CẤ

Cả h a i chúng ta ẩều b iế t rằng m a y m ắn kh ô n g x ẩ y ra cho ngư ờ i không ỉầm g ì cẫ. B ạn được thăng chức bao nh iêu ỉần trong 5 Dăm VỔ2 qua?

B: ỈVe been promoted five times. Once a year.

-L

Í-

T ô i được thăng cbức ũấm lần. M ỗi ããm m ộ t lần. A: And is that common for your company?

TO ÁN

Và đ iều n ầ y c ó p h ổ biến ùrong công ty của. bạn kh ô n g ? B: Actually, !'m the first one to bé promoted so many times so quickly.

ƯỠ

NG

T hật sự tô i là ũgư ờ ỉ đầu tiên được thăng cbức quá n hiều ỉầũ m ộ t cách nhanh chống n h ư thế.

ID

k\' ỉ always knew you had it ỉn you.

BỒ

T ô i ỉuôũ b iết rõ bản chất cứa bạn cơ m à.

163 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ẦN

Tinh haéng 72: phỏng vén

TR

A: How did your job interview go?

B

Cuộc phỏng vấn củâ bạn đã như thê nào rồi?

00

B: it went great!

+3

10

N ó ỉhậí tu yệt vờiỉ

P2

A: i'm sa reỉieved. ĩeỉi me about if.

CẤ

N ghe như trút được gắnh nặng,, H ẫy .k ể cho m ình nghe về n ó đ i.

A

B: i was so nervous. Silt I reaỉly don't think if showed.

Í-

M ình rất cẫng thẳng. N hang ứỉậĩ Tã m ình kh ô ng n g h ĩ rằng n ó ỉạ ị ẩiễũ rã như thế.

-L

Â: 1would have been terrified. How many interviews did you have?

TO ÁN

M ình ữgbe thậ t ỉầ kh ủ n g kh iến . B ạn ữhẩi trả i qua bao n h iêu cuộc ph ỏ ng vấn?

NG

S: ỉ had five different interviews,

ƯỠ

M ình đẵ trải qua năm cuộc phỗng vấn khấc nhau.

BỒ

ID

Â: And you really don't think you looked nervous? ¥à__bạn_tầực^sự.nghĩbạĩi không căng. ĩhẳng như th ế p h ả i kh ô ng ?

164 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Not of oil. I couỉd hear myseif speaking so confidently. I couldn't believe s sounded so calm and in control

NH ƠN

K hông n g h ĩ ch ú t nào cả. M ình có th ể tự n h ả là p h ả i tự tín. M ình không th ể nào tin được, m ình đẵ g iữ bình tĩnh và tự k iềm chế.

.Q UY

Â: Hỉ never know how you do IỈ. You get so nervous about these interviews and then when the tim e comes, you Just waltz in there as cool as a cucumber.

HƯ NG

ĐẠ O

TP

M ình s ẽ kh ô n g bao g iờ b iế t bạn gặp trường hợ p n h ư thế. B ạn quấ căng thẳng về nhữ ng cuộc p h ỏ n g vấn n à y và lú c th ờ i gia n qua đì, bạn s ẽ chiến ứiắng d ễ dàng n ấ ờ vào cách x ử sự rấ t bình tĩn h và th ư giãn trong những tìn h huố n g k h ổ k h ă n .'

ẦN

B: ì think they were reaíly impressed with my ideas. The whole thing took m uch longer than they expected,

TR

M ình n g h ĩằ ọ tb ậ í sự an ĩượng vớ i những ý tưởng của m ình. Toàn bộ thờ i gian p h ả i m ắ t ẩ ỉ ỉâ u hơn những g ì h ọ m ong đợ i.

10

00

B

A: Well, you deserve if. \ don't know anyon© who has worked harder for his success.

P2

+3

Tốt, bạn xứ n g đáng ẩược n h u thế. M ình kh ô n g b iế t có a i ỉầm việc chăm c h ỉ đ ể đ ậ t được thành công n h ư bạn-

CẤ

B: They said they'd caỉỉ m e tonight.

A

H ọ bẳo h ọ s ẽ g ọ i đ iện cho m ìn h vào tố i nay. À:'So you realty think it's a sure thing?

-L

Í-

N h ư vậy theo bạn th ì đ iều n à y đẵ bẩo đảm chưa?

TO ÁN

B: ĩh ^y ạỉso said they didn’t think they'll have any trouble making their decision.

NG

H ọ bảo rằng họ s ẽ kh ô n g gặp bất cứ k h ó khăn nào k h i đua ra q u yết định của m ình.

ƯỠ

A: Let's have a toast to your success.

BỒ

ID

V ậy chứng ta h ẵ y năng cốc chúc m ừ ng sự thành công của bạn đi.

165 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bài 33 NH ƠN

é*A' dangerous experience

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Một trả i nghiệm nguy hiểm

CẤ

A: Were you away this weekend?

A

Cuối tuần nà y bạn đă đ i đâu vậy?

B: Yeah, I went white water rafting with my future in-iaws.

-L

Í-

vẩng, M ình đã d í du lịch bằng thuyền trên dòng nước trắng xóa với người vợ tương la i của m ình.

TO ÁN

A: Really? Have you ever been before? Thật vậy ư? Thê trước đây có bao g iờ bạn đ i nh ư th ế chưa?

ƯỠ

NG

B: No. ỉ think it must have been some kind of test to see whether or not I could really be in the family.

BỒ

ID

Chưa. M ình n g h ĩrằng m ình ph ải trắc nghiệm xem thử m ình- c ố thự c sợ CÓ thê sống ùroũg đờ i sổng giã đình được hãy không?

166 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: isn't If dangerous?

NH ƠN

Đ i n h ư thê có n g u y hiểm không?

B: Yes, if con be. And it didn't heỉp that I was terrified out of my Wits.

.Q UY

Vâng, n ó c ó th ê n g u y h iểm ổấy. Và n ó đ ẵ kh ô ữ g g iú p g ì cho m ình ở chồ ỉầ m ình quá k ín h h ã i đến n ỗ i m ấ t h ế t sự khéo léo.

TP

A: And you went even though you were scored.

ĐẠ O

Và cậu cũng đ i cho dù cậu h ẫ ỉ hùn g n h ư vậy ả.

HƯ NG

B: i wanted to show the family that í wasn't scared. But believe me, Hi never do it again. ■ ^ Tôi muon thê hiện cho giã đìữb thấy rằng tôi không sợ hãi. Nhưữg tin tôi

ẦN

ẩ ị tô i s ẽ kh ô n g bãũ g iờ ỉệp lạ i chuyện n à y ẩâu.

TR

A: Whcrf happened? Đ iều g ì đ ẫ x ẩ y ra?

00

B

B: Weỉỉr first of alỉ, ibe wafer was really high c?rsd fast b ecau se of an

10

th© soring rain weVe had.

+3

Vâng trước h ết, nước thực sự đổ*tử trên cao vả chảy rấ ĩ nhanh đờ m ưs

P2

m ầã X u â s.

CẤ

Â: Dỉd anyone fdỉỉ out of the boat?

A

T h ế c ó a i rơ i ra k h ỏ i thuyền không?

Í-

B' That's what 1 was a o ìn g to teỉi you. I was the oníy.one who fell out of the beet.

-L

Vầng, đó chính là ổỉềĩi mìữh sấp sứa. k ể cho hạn. Chính mình ỉầ nguởí bị

TO ÁN

vâng ra k h ỏ i ứ íĩiyền. A:.Noĩ Seaỉly?

NG

Ô không thê được ĩ Thật thê ữỉ

ID

ƯỠ

B* Yeah it‘s the truth. A n ú ì didn't just fail. I was catapulted out of the boat.

BỒ

Vâng, mình nói ĩhật đấy: Và mỉnầ đẫ không chí roi, Mình CỎI? bị đẩy rã k h ỏ i thuyền nữa.

16? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: You're ỉucky to be alive. Ban m ay mắn CÒD song. .

.Q UY

B: No kỉddỉng. ?couỉd have easily gotten my head bashed In on a rock or drowned in the rapid. You wili never catch m e going on an adventure like that again.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

K hông đùa đẫư. L ẽ ra m ình đã đâm đầu vào đá m ộ t cấch đ ễ đàng hoặc ỉà chết ổuốỉ ùrong cái ghềnh íhắc đó. Cậu sẽ không ờâo g iờ th ấ y m ìn h tham giã m ột chuyến hành trình tương tự như thê nữa.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

ẦN

Tilth huônq 74: cởa hàng bị trộm đột nhập

B

A: Why are you bac k so late from work?

00

Tại sao bạn ỉạ i Jam việc về ùrễ n h ư th ế?

10

B: Pve been With the police.

P2

+3

M ình p h ả i làm việc với cảnh sắt. I

CẤ

Ị A: What? What are you talking about? G i th ê? B ạn đang n ó i điều g ì vậy ?

ị A: Oh, my God! O i, *CbÚa ơ iỊ

TO ÁN

Í-

Cứa bàng b ị trộm đột nhập vào tố i nay.

-L

A

I B: The store was robbed tonight.

ị B: Everything's ok and I'm not hurt.

NG

M ọi s ợ đêu. ôn và m ình kh ô n g h ề hấn g ì ờầ

ƯỠ

A: Tell m e what happened

ID

H ãy k ê cho m ình b iể t chuyện g ì x â y ra.

BỒ

B: locked

door.st0fe

man came in ỉust be,° re ' 169

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

M ình đóng cửa m ộ t m ình và người ẩầũ ông đó ẩẫ ở bên trong trước k h i m ình đóũg cửa. Â: Why were you closing the store alone? Tại sao bạn ỉạ i đóng cửa m ộ t m ình ?

.Q UY

B: Jenny had something to do and Ì didn't mind doing her a favor

ĐẠ O

TP

B ở i Vi Jenny có m ộ t vài chuyện p h ả i g iả i quyết và m ình đ ã kh ô n g ngần ngại đ ể cho cô tã về sớm . A: Well, what happened next?

HƯ NG

Vẳng, ứếp theo điều g ì x ả y ra?

B: He was making me a little nervous, but I didn't know what fo do.

TR

ẦN

ô n g ấy đã làm cho m ình h ơ i căng thẳng, nhưng m inh khô n g b iết p h ả i làm g ì cả. A: Why didn’t you caỉl the poỉice then?

00

B

Tại sao^bạn lạ i khôn g g ọ i cho cảnh sấ í ngay?

P2

+3

10

B: Because \ didn't have any reason to suspect him of anything, rd have been embarrassed ỉo call the poÊsce an d then nothing happen.

A

CẤ

B ở i vì ựúnh không có hất cứ lý do đ ển g h i ngờ ãnh ỉa về điền g ì cả. Sau đó mình đẫ ĩhu h ế t can đảm đ ể g ọ i cảnh sất vầ rồ i kbôũg cố chuyện g ì x ả y ra.

A: Did he have a gun?

-L

Í-

A nh ấ y có m ộ t khẩu súng ư?

ƯỠ

NG

TO ÁN

B: Mo, he took out a knife and dem anded all the cash in the register. And you can bet r handed it over really quickly. % Không, anh ta ch ỉ đem theo m ộ t con dao và y êu cầu tế t cả tiền m ặ t có trong quầy. Và bạn có thê đấnh cược rằng m ình đấ x ử ĩý tình huống thực sự rấ t nhanh chóữg..

ID

A: Thank goodness you're alright.

BỒ

Ồ. nh ờ ơn ư ờ i ban vẫn Ổn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 34

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

miserable exp erien ce M ột trđ ỉ nghiệm thẩm hại

Í-

X in ìẽ ĩ em bị trễ.

A: llm sorry I'm late.

A

CẤ

Tỉnh huống TS: thay ¥ỏ m daổỉ COT mag

-L

E: It's alm ost 10:00ì W here hove you been? God, you look'terrible!

TO ÁN

Đã mười g iờ rồiỉ Em âẫ ở âẫu vậy? Chúa. ơi\ trông em thật ỉ à kinh khổngỉ

Â: ỉ got a fiat fire on the highway.

NG

Em -bị xẹp ỉốp xe trên Xã lộ.

ƯỠ

B: Not ỉn this weather?

ID

Trong tềài tiết nbư th ể nằy ư?

BỒ

Â: Yeah, wouldn't you know if. Vâng, anh kh ô n g biết điều đ ó Sâo.

171 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Did anyone stop for you?

NH ƠN

Thế không có aì đùng ỉại đ ể giúp em sao?

.Q UY

A: No. That's the worst of if. Can you beỉẫeve ỉf? A woman dressed for work on the side of the road and no one stops to help. What's with people these days?

ĐẠ O

TP

Không. Đ ó là điều tệ hại nhất. A nh có th ể tin được điều đ ó kh ô ng ? M ộ t phụ nữ trong trang p h ụ c công sở đứng bên vệ đường m à khô ng có bất c ổ ai dùng lạ i đ ể giúp đỡ. N gười ta bây g iờ sao sao ấy?

HƯ NG

B: It's a crime. But don't you have a car phone?

Đ ó cổng ỉầ m ột tộ i đấy. Em khô ng có điện thoại trong x e sao?

TR

ẦN

A: No, ỈVe never gotten around to buying one. Ỉ know ! should since I come back from work so late. But I just haven't gotten around to 5t.

10

00

B

K hông, em kh ô n g bao g iờ đ ể tâm đến việc m ua m ộ t cá i đ iện thoại. Em b iểt ỉầ em n êi1 m ua nhưng bở i v ì em đ i lầm về qu á trê. N h u n g em c h ỉ chưa m ưa đ ó thôi.

P2

+3

B: So what did you do?

CẤ

Vậy em ẩã g iả i q u yết tỉnh huống nh ư th ể nào?

A

Â: I'm G capable woman. I know my way around 0 car. I got out to change the tire myself.

-L

Í-

Em là m ộ t người p h ụ n ữ có năng ỉực. Em b iế t cách xo a y s ở trong chiếc xe. Em quyết địũh tự m ình tíĩâ y vỏ x e *

TO ÁN

8: i'm impressed.

N ghe thật ỉầ ấữ tượng.

NG

Â: Weii don't speak too soon. I've changed a tire before but never o n t h e s id e o f a b u s y h ig h w a y in t h e p o u r i n g r a in . I w a s g e t t i n g

BỒ

ID

ƯỠ

to the point where s though! sitting in the car and waiting for someone to find me sounded llkfe a good idea. Đ ừng cỗ n ó i quá sơm n h ư thế. Trước đ â y em đ ă tù n g th a y vô x e nhung không bao g iờ thay phía tiếp giáp m ặ t đường có x e cộ lư u thông dư ó i m ộ t cơn mưa như trút đ ổ như th ế này. C uối cùng em cũng đã đ i đến q u y ết

172 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

định ỉầ p h ả i n g ồ i trong ch iếc x e và ch ờ đ ợ i đ ể m ộ t a i đ ó tb ấy m ình, điều n ầ y Bghẹ c ó vẻ m ộ t ý tưởng hay. B: ị fake ỉt that you succeeded in the end.

.Q UY

Á n h ẩoấn ra rằng cu ố i cùng th ì em cũng thành công.

TP

A: Sure. After an hour and a half and getting soaked- to the bone 1 succeeded. I think I need the rest of the day off.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

Chắc chắn. Sau m ộ t g ỉ ờ rư ỡ i đẫm ư ớt tớ i tận xư ơ ũg th ì em đã thành công. B m n g h ĩ rằng em p h ả i n g h ỉ n g ơ i tro ng n g à y hôm nay.

173 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

10

00

Tình huống 76: m I©l mốn§ ẩHOTiis

P2

+3

Â: What would you say IS the most m iserable experience of your !ife?

CẤ

Nhữữggì mà bạn vừa ũói cóphẻilà trầi nghiệm khốn kbữ nhẩi frong CỈ1 ỘC

A

đời bạn không?

-L

Í-

8: The most miserable? I'm not sure, but ii would probably be the weekend we got our house ready to selỉ and we were also helping my sister move down to Atlanta.

TO ÁN

Trải nghiệm kh ểũ k h ổ ư? T ôi không chấc thế, ũầưng n ó cũng c ố th ể n h ư vậy, đó ỉà vào ngày cuối tuần căn ỉĩhầ của chổng tố i đang chuẩn b ị bấn và chúng tôi cũng giúp ch ị của m ình dọn xuố ng Atlanta.

NG

A: Why was that so miserable?

ƯỠ

Tại sao ỉạ i có trải ggbiệm khốn k h ổ n h ư ữíế?

BỒ

ID

B: Everything seemed to go wrong. People were coming to look a t the house on Monday so everything had to be ready*

174 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

M ọ i sự dường n h ư c ó điều g ì kh ô n g Ổn. N gư ờ i tã đến xem căn nhà vào n g à y th ứ H ai v ì th ế m ọ i sự đều p h ả i sẵn sằng.

NH ƠN

A: ì rem em ber that house had a lot of problems. T ô i n h ớ cãn nhà đ ó cũng cố n h iều vắn đ ề nghiêm trọng cơ mà.

.Q UY

B: We couldn't stop things from failing apart. We‘d fix one thing and another would break.

TP

C húng tô i kh ô n g th ền g ă n chặn m ọ i th é k h ỏ i h ư h ỏ n g được; C hung tô i Ổn

ĐẠ O

đ ịn h th ứ B ầ y th ỉ th ứ k iâ lạ i b ị b u n g r a .

A: You must have been exhausted.

HƯ NG

N h ư vậ y chắc hẳn bạn p h ả i m ệ t nboài.

ẦN

B: Yeàh, an d that's what m ade if so difficult to help my sister. We had to p ack up all her things and then take two cars down to Atlanta.

TR

Vãng, và đ ấ y là nhữ ng g ì k h iến tô i k h ó m à g iú p c h ị tô i được. C húng tôi

B

c h ấ t tấ t c ả đ ồ đ ạ c c ử a c h ị r ồ i s a u 'đ ó đ ư a v à o h a i c h iế c x e đ ể c h u y ể n

10

00

xu ố n g A tia ntã.

+3

A: Weren't you doing đỉỉ fh!S last winter?

P2

Làm tất cả những chuyện Bầy trong những ngày cuối đông lĩ?

A

CẤ

B: The coldest winter ỉn recorded history, it didn't heỉp that our heat broke that weekend too.

Mùa đông lạnh nhất ùrongỉịcb sử ẩược ghi nhận. Thòi tiết dã khôngphù họp VỐI

Í-

công viêc của chõng tôi vằo nhũng ngày cuối tuần như thế.

-L

A: No wonder you were miserable.

TO ÁN

Thảo nào bạn đ ã th ậ t thảm hại.

NG

Ị B: And that’s not the worst of it. The da y before we were going to i driv© to Atlanta, I drove the car into a ditch.

ID

ƯỠ

Và đ ố kh ô n g p h ả i ỉà điều tệ n h ấ t đâu. N g à y trước k h i chung tô i đ i chuyển đến A tla n ta , x e h ơ i cứa tô i đ ã b ị ỉa o xu ố n g m ương.

BỒ

A: You did n't.' B ạn k h ô n g th ê n h ơ thề ẩư ợcĩ

175 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: I sure did. I was terrified to com e in and foil my mother. ! thought she'd have a nervous breakdown.

NH ƠN

Tôi chắc th ế đấy. Tbậí ỉầ khủng kh iếp k h i lao xuố ng đ ó và tôL phảì bấo cho m ẹ tôi. M ẹ tô i căng thẳng đến độ t quy. A: But you survived somehow.

.Q UY

N hưng theo cấch nào đó tủ ì bạn lạ i sống sót.

ĐẠ O

TP

B: That’s what \ kept telling myself. I knew that weekend would eventually corns to an end.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

Đ ấy ỉà nhung g ỉ mầ tôi tự nhả. Và công việc cuối mần. cuối cùng cũng on thôi.

17 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 35

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

é*A mysterious experience M ột trải nghiệm về sự bí ẩn

A

Tình huống ĩ ĩ : !>I n gơ òi iẹ theo dõi

Í-

A: Quick, Open the door for me.

-L

N hanh lên , m ở cửa đầm em .

TO ÁN

B: W hy'are you In such a hurry. What's wrong? Tại sao em vộ i vã ĩhê? C ố,g ì kh ô n g Ổn p h ả i kh ông ?

NG

A: ỉ think there's someone following me.

ƯỠ

E m n g h ĩ rằng cố a i đ ó đang theo em .

ID

B: Mo way! You're being paranoid

BỒ

K hông đâu! E m đang tưởng tư ợng đ ó thổi.

177 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

j

Không,, ứiật mà. Chíũh người đàn ông ứieo sau em k ể từ k h i em ra k h ỏ i nhà.

Ị j

B: Was he waiting outside for you when you left?

.Q UY

Thê ông ta chờ em sẵn bên ngoài k ể từ ỉú c em đ i ra sao?

NH ƠN

A: No, really. The same man has been behind m e Since ì left my house.

ị I j 1

B: is he out there now?

HƯ NG

ĐẠ O

TP

A: ỉ don't know. I didn't pay any attention to him a t first. \ just ha d a funny feeling and \ turned back and saw him walking a good ways behind me. ■" ^ * Em khô ng b iêt nữa. Thoạt tiên em không chú ý ổêũ ông ta. E m c h ỉ có cảm giác vui vui và em ngoái đầu ỉạ i ứìấy ông ta đ i bộ n g a y sau em .

ỈS.

I

Don’t you.think h© looks suspicious?

TR

A: Yeah, there he

ẦN

B ẫy g iờ ông ta vẫn ở ngoài đấy ư?

I

10

00

B

Vang, ông ta vẫn ngoài đó. T h ế anh kh ô ng n g h ĩ rằng ông tã c ó dáng vẻ ng hi ng ờ sao?

P2

+3

B: He íooks preỉty normal to me. Buỉ he does seem to be waiting for something. \

A

CẤ

Ông tâ nhìn em với vẻ bình thường. N hung dường n h ư ông tã đang chờ đợi m ộ t điều g ì đấy.

Â: It's really mysterious. ! wonder who he ỉs.

Í-

Thật là b í ẩh. Em ỉự h ỏi ông ta là ai.

-L

B: Maybe he’s a private investigator. Or m aybe he's With the FBI.

TO ÁN

C ó thê ông ta ỉ à thám tử tư. H oặc cố thê ông ta lầ m việc cho FBL

NG

A: But \ haven't done anything! Why would anyone b e interested In following me?

ƯỠ

N hưng em CỐ Jam g ĩ đâu/ Tại São lạ i có ngườ i m uốn th eo d ố i em .

ID

B: Who knows, ỉí will probably remain a mystery.

BỒ

N ào a i b iểt đuợc. C ó ỉẽ n ó s ẽ luôn ỉà điều b í ẩn.

178 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

P2

+3

Tình hoống 78: nhận tha nặc danh

CẤ

Â: I've been getting these letters for a while now.

A

B ẫ y g ià tô i đãng nhận ổược nhữ ag bức th ư này.

B: What letters? Whai are you talking about?

-L

Í-

T hư g ì thế? N ó n ó i về điều g ì vậy? 0

look.

TO ÁN

Â: These secret admirer letters. Here, take

Đ ây là nhũng th ư ứián p h ụ c b í m ật. Đ ây, bạn h ã y xem này.

NG

B: They're so romantic. You don't have any ỉdea who's sending them?

ƯỠ

C hứng th ậ t qua ỉãng m ạn. B ạn kh ô n g n g h ĩ đến n gtiờ i nào đang g ử i chứng ư?

ID

BỒ

I

A: ỉ have no clue. There's never any postmark, or any sign of where they c a m e from. ■

■ *

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

179 WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

T ôi không có đầu m ối. K hông có bất cứ dấu h iệu bưu điện hoặc chữ k ý nào đ ể b iết n ơ i m à từ đ ó chúng được g ử i đ i. B: Then how do they come to your house? T h ế th ỉ chúng được gử i tớ i nhà bạn như thê nào?

.Q UY

A: They must be pushed under the door by hand.

TP

N gười ta dùng ta y đ ể n h ét n ó bên dưới cánh cửa.

ĐẠ O

B: Then why don't you watch out your window and see if you can catch him?

HƯ NG

T h ế ứ ỉì tạ i sao bạnkhôũg quan sấ t qua. cửa s ổ của bạn đ ể xem th ỏ bạn có thê bắt gặp anh ta không?

ẦN

A: Beỉỉeve me, ỈVe tried- But he seems to know exactly when v\\ be away from home.

B

TR

H ẩy tin tôi, tô i đã c ố gắng. N him g dường ũhư anh ta biết chính xác ĩúc nào íô i sẽ đ i k h ỏ i nhà.

10

00

B: Then ỉt must be someone you know. Do you have any suspects?

P2

+3

N hư vậy th ì chắc chắn m ộ t ũgườị nào đ ố đã b iế t bạn rồi. Bạn có bất, cứ m ối nghi ngờ nào không?

CẤ

Â: Everyone ỈS a suspect, ỉ can't sỉop wondering who if ỉs.

A

M ọi người đều ổấng nghi ngờ. T ôi không ũgồũg thắc m ắc người đó là ai.

B: What have you done to figure out who if ỈS?

Í-

Bạn p hả i ỉằm g ì đ ể b iết được người đ ó ỉầ ai?

-L

Ấ: Well, besides wondering, not that much.

TO ÁN

Tốt. bên cạnh tbắc m ắc th ì tô i không lầm g ì cả. B: Why not?

NG

Tại sao không?

BỒ

ID

ƯỠ

A: I like having my own little mystery to think about. St would spoil it if \ knew who it was. Tôi thích cố m ộ t b í m ật nhỏ của riêng m ình đ ể n g h ĩ đến. N ó sẽ m ất h ay nếu tô i b iết ữguôi đ ó ỉà ai.

180 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 36 TP

.Q UY

é*A shameful experience M ột trải nghiệm xấu hổ __ >.

ĐẠ O

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

B ạn trông buồn quá.

bẹn cá tính

A

A: You ỉook r©aỉỉy upset

P2

+3

rméng 79: Kốcẵ hổ vi ngaứi

CẤ

Tình

B: That's because I a m upset.

-L

Í-

B ở i v ì m ìn h buồn m à.

TO ÁN

A: Why? What's wrong? Tại sao vậy? C ó đ iều g ì kh ô n g ổn sa o ?

NG

B: rve never been so asham ed in my whole life.

ƯỠ

S u ố t đôi, kh ô n g k h i nào m ình xấ u h ổ n h ư th ế cả.

ID

A: C alm down and tell m e what happened.

BỒ

B ình tĩnh nào và k ể cho m ìn h n g h e chuyện g ì x ả y ra thế\

B: ! went to íurtch with a friend of m ine to introduce him to my new boyfriend.

181 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

M ình đã dùũg bữa ữĩia vói bạn của mình đ ể g iớ i thiệu anh ấ y vói bạn Ẽrai m ói.

NH ƠN

A: Don't teíỉ me. They didn't get along very w ell Đ ừng kển ữ a . H ọ đ ã không hợp nhau chứ g ì.

.Q UY

B: That's putting it mildly. Do you remembèr meeting Johnny?

TP

N ó i thật tình nbé. Bạn cố nhớ lần đầu gặp Johnny không?

ĐẠ O

A: Yeah, he's quite a character Vâng nhớ rồi, anh chằng ấ y rấ t có cả tính.

*

HƯ NG

B: That's one way to say If. He's the friend \ was Introducing. Đ ấy chính là điều m ình m uốn nối. A nh ấ y là người bạn m ìn h g iớ i thiệu.

ẦN

A: If I remember right, he's somewhat of a loose cannon.

TR

■N ếu m ình nhớ không lầm tb ì anh ta có phần h o i n ổ đấy.

B

A. You never know what he's going to say.

10

00

Bạn không bao g iờ b ĩết được những g ì anh ta sắp n ó i ra.

P2

+3

B: Right. And ỉ had no idea he would say some of the things he did. Johnny must have insulted every ethnic group there is.

A

CẤ

Đ ụng vậy: Và m ình đã không có ý k iến khỉ anh tă n ó i những v iệ c â ã lầm . T h ế nhưng Johnny lạ i xức phạm đến m ỗ i nhổm đẵn tộc.

A: Was your boyfriend offended?

Í-

N hư vậy bạn trai của bạn b i tôh thương p h ả i kh ô n g ?

-L

B: Oh, yes. My boyfriend is Chinese.

TO ÁN

Ô, vậy,: Bạn trai m ình ỉà người Trung Quốc. A: But Johnny never means any harm.

NG

N hưng Johnny đã không b ề quan tâm bất cứ điều g ì.

BỒ

ID

ƯỠ

B: He doesn’t know when to keep his mouth shut. My boyfriend probably thinks a I! my friends are as bigoted as Johnny. A nh ta đã khô ng b iết ỉú c nào th ì nên g iô m ồm g iữ m iệng. C ó ỉẽ bạn trai cứa m ình n g h ĩrằng tấ t cả bạn bè của m ình đều m ù quáng n h ừ Johnny.

182 Đóng góp I PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

B

TR

Tinh haống 8 0 : gian lận thi cử

10

00

. A: What ore you doing suíklỉigs around here?

+3

Ở ổ ẫ y c ố g ì lầm cổ hờn d ô i tễĩê?

P2

B: l'm tryẫng to avoid peopỉe. rd like to be left alone.

CẤ

T ôi đang1c ố tránh m ọ i người. T ôi ĩhích sổ n g m ộ t m ình.

A

Ấ: What's the matter? C om e on, tel! me.

C ó điều g ì th ê? H ãy Bối cho tô i n gh e ẩ i nào,

-L

Í-

B: Can? you fake a hint? Leave m e aỉone.

TO ÁN

B ạn kh ô n g th ể kh uyên tô i ẩược ẩâu? H ẫy đ ể íô i m ộ t m ình. Ầ: Ho, ỉVe never been good crt'thát. Now, what’s the problem?

NG

Không, tô i không bao g iờ tọọ m ạch đâu. N ằoiĩốĩ đi, chuyện g ì ổầBg xả y rã ứiê?

ƯỠ

B: Âỉright, !‘ỉẫ fell you. But don't talk-about it with anyone ếỉse. Do you promise?

BỒ

ID

Đ ược rồi, tô i s ẽ k ể cho bạn. N b ỉm g h ẵ yb ứ a vó i tô ỉ ĩầ đừng k ể chuyện n ầ ỵ cho a i khắc nhé,’ Hứâ được không?

183 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Â: Sure, I promise. What is If? Chắc chẩn rồi, tô i hứa. C ó điều g ì thế?

NH ƠN

B: i- get caught cheating on a test. Tôi b ị bắí gặp gian lận trong k ỳ th i.

.Q UY

A: What! Are you crazy? Cái g ì? Tại sao bạn lạ i ng ớ ngẩn nh ư thê?

ĐẠ O

TP

B: Yeah, ỉ think so. ỉ don't know what got into me.Tve just been under Q lot of stress. i!m so ashamed.

HƯ NG

Vầng, tô i cũng n g h ĩ vậy. T ôi không b ỉết chuyện g ì x ả y đếữ cho tồ i nữa. Tôi vừa chịu m ộ t ấp íự c nặng n ề. T ôi thật xấu hô.. Â: What did the teacher do?

ẦN

Thê cô giáo đẫ làm g ì?

TR

B: She took my iesỉ qway and fold me rd get no credit for it. FBI probably fjaii the .class. ỉớ p

ỔƯ ỢC.

P2

+3

Â: Bụt you're worked so hard.

10

t ô i k h ô n g *ỊÊ hể lê n

00

B

Cổ ỉá y bài th i của tô i và ữ ối rằữg tô i không được chấm th i bài này. c ó lẽ

CẤ

N hưng bạn đã học hành quá chăm c h ì CƯ mà.

A

B: ít doesn't, matter now, Besides, I deserve it. i can't believe Ì would do something so stupid.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

B ay g iờ điều đấy kh ông tbầnấ vấn đ ề nữa rồi. N g o ầ ị ra, tô i xứ n g đấng b ị ũhỉrthế. Tôi không th ể tin ỔƯỢCrằng mỉỉìh ỉạ i ỉầm m ột điều quá ngu xum như vậy.

184 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 37

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

é*A foolish experience Một trải nghiệm về sự ngu xuẩn

CẤ

Tình huống 81: b; mất cắp chiếc ví

A

A: Do you have any money I could borrow?

Bạn có ứềũ có th ể cho m ình vay được không?

-L

Í-

B: Sure, buỉ why? Didn't you just get paid?

TO ÁN

Chắc chắn rồi, nhưng tại São vậy? Không phải bạn VÙ2 ỉẵnh ĩuung sao? % A: Yes, but something happened.

NG

Vâng, nhung có chuyện x ả y ra rồ i.

ƯỠ

B: What happened?

ID

Chuyện g ì thế?

BỒ

Â: ít got stolen. M ình bị m ất cắp.

185 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: What! All of your pay got stolen?

NH ƠN

C ái g ì? Bạn b ị m ấ t sạch tiền rồ i ư? A: That's what ! said. Đ úng n h ư nhữ ng g ì m ình n ó i.

.Q UY

B: How?

ĐẠ O

A: \ was on the bus and someone took my wailet.

TP

T ại sao vậy?

M ình ở írên x e b u ýt và k ẻ nào đ ó đ ã lấ y m ấ t ch iếc v í của m ình.

HƯ NG

8: Yoựre not going to fell m e that all of your money was in your walle t A: That's exactly what i'm telling you.

ẦN

Bạn s ẽ kh ô n g ũ ó i rằng tấ t cả tiền của bạn đều ẩê trong ch iếc v í chứ?

TR

C hính xấ c n h ư những g ì m ình m uổn k ê cho bạn.

10

00

B

B: What were you thinkềng? Why did you have so much cash on you?

+3

B ạn n g h ĩ sao ? Tại sao bạn lạ i m ang quá n h iều đền bên m ìũ h n h ư vậy?

CẤ

P2

Â:‘ ỉ wasn't thinking, i aỉways carry lots of cash. I know it's stupid, but I lust never got Into writing checks carrying credit cards

Í-

A

M ình đã kh ô n g su y nghĩ. M ình lu ô n lu ô n m ang theo nh iều ĩiềũ. M ình b iế t điều đ ó th ậ t n g ớ ngẩn, nhung c h ỉ v ì m ình kh ô n g bạo g iờ v iế t Bgâũ p h iếu hoặc đem theo th ẻ tín dụng.

-L

B: Weil, it serves you right. M aybe you'H b e more careful In the future

TO ÁN

C ũng được; ầiều đ ó g iú p bạn tố t thôi. T ư ơ ĩìg ỉa i bạn nên cắm thận hơn. A: Yeah, I feel pretty foolish. .

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Vâng, m ình cảm th ấ y th ật là đần độn.

186 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ẦN

Tình huống 12: để quên chìa khốQ trong

TR

Â: ỉ'm preỉíy tired. 5 had a rough night last njghf.

10

+3

T h ế bạn đ i ngả vào lứ c m ấy giờ ?

00

B: What time did you get fo sleep?

B

M rnh câm thẩy m ệ t nhoài. T ối qua. m inh trằn trọc su ố t đêm .

P2

A: Hot until 4:00 in the morning.

CẤ

M ẵi đến 4 g iờ sáng.

A

8: Why were you up so Sate? Did the d an ce go on that ỉong?

Tại Sâo ngủ trễ thế? Có p h ả i do bạn đ i kh iêu vũ không?

Í-

A: hỉo. I got back from the dance of about 2:00.

-L

K hông. M ình đ i kh iêu vũ về ữhằ khoảng 2 g iờ sấng.

TO ÁN

B: So why were you up so late?

Vậy tại Sâo bạn ỉạ i ngứ trễ chế.

NG

A: ĩ forgot my keys and all my roommates were asleep.

ƯỠ

Mirth quên chìa khóa và tấ t cả bạn bè trong ph ò ng ẩẫ ngả rồi.

ID

B: You’re kidding. Couldn't you wake them up?

BỒ

Cậu đùa à.. Tại sao không đánh thức h ọ đậy?

187 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Ỉ tried. But! was reaỉíy nervous about waking up the entire neighborhood as we!!.

.Q UY

B: And you don't have a spare key hidden somewhere?

NH ƠN

M ình đã C ố gắng. N hưng m w h th ậ t sự cảm th ấ y căng thẳng về việc p h ả iú đánh thức lu ô n toàn bộ hàng xóm . Và hạn kh ô n g có chìa kh óa riên g được cất g iấu ở m ộ t n ơ i nào khấ c ư?

ĐẠ O

TP

A: it's a good idea, but I hadn't thought of if until last night when I was trying to get info the house.

HƯ NG

Đ ó lầ m ộ t ý tư���ng hay, ũhưũg m ình đã khô n g n g h ĩ điều đ ố m ã i cho đến tố i hôm qua lú c m ình cô gắng vào nhà. B: Well, ỉ guess they eventually woke up.

ẦN

Vâng, m ìn h đoán rằng cu ố i cùng h ọ cũng thức đậy.

TR

Â: Sslot before ỉ tried to get ìn the house on my own.

B

H ọ kh ô n g thức d ậ y trước k h i m ình cố g ắ n g vào căn nhà riên g của m ình.

00

8: You trỉed to break info your own house?

+3

10

B ẹn th ở đ ộ t nhập vào căn nhà riên g củi2 bạn ư?

P2

A: That's exactly what I fried to do.

CẤ

Đ ấy chíũh xắ c ỉà những g ì m ình đã c ố gắng ỉầm .

A

B: Đĩd you succeed?

Bạn c ó tầầũề công khô ĩỉg?

TO ÁN

-L

Í-

Â: Mo. Not even .after ỉ had broken thp glass in the bathroom window. But a t last one of my roommates heard the glass breaking and c a m e down to investigate.

ƯỠ

NG

K hông. K hông thành công ch ú t nào cả sau k h ỉ m ỉnb làm vỡ k iế n g trong cửa s ổ p h ò n g ngả. N hung cu ối cùng chỉ m ộ t trong s ổ các bạn h ọ c củã m ình cứng ng he tiến g k iến g vỡ vầ bỉnh ánh xem x é t tình hình. B: You must have teỉt pretty stupid.

BỒ

ID

Bạn p h ả i cẩm ũhậũ bài h ọc n g ớ ũgẩn Bầy.

188 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bài 38

khó hội nhập ở trơờng học mới

10

83:

+3

Tính huống

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

é*A lonely experience

P2

Â: I'm glad this year is finally coming to an end.

CẤ

M ình rất vu i vì cuối cứng năm n ày cũng k ế t thúc.

A

B: It sounds like you're had a difficult year.

N ghe ra th ì năm ũ à y bạn gặp nhiều k h ó khăn.

-L

Í-

A: Yeah, ỉf hasn't been easy.

TO ÁN

Vằng, ữ ó khô n g d ễ đàng chú t ũào cả. B: Coming to a new school is always a challenging experience.

NG

Việc theo học m ộ t trường m ó i ỉuôn là m ộ t trả i nghiệm đầ y thách thức.

ƯỠ

A: The loneliness was really hard on me. i don't know what got me through.

BỒ

ID

S ự cô độc thật sự là m ộ t điều k h ó khăn đ ố i vớ i m ình. M ình khô n g b iết lầm thê nào đ ể h ộ i nhập.

189 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: Why was it so hard to m ake friends? I

T ại sao lạ i k h ó k ế t bạn đến thế?

NH ƠN

A: Well, everyone knew each other all ready. It was hard to break ỉn. I was always on the outside.

ĐẠ O

C ó ỉẽ bạn cần p h ả i h ộ i nhập n h iều hơn.

TP

B: You probably should have been more outgoing.

.Q UY

Vâng, m ọ i ngư ời đ ã b iế t r õ nhau 'rồi. Thật k h ó đê thâm nhập vào. M ình lu ô n luôn đứng ng oà i cuộc.

A: Maybe, so, but ifs hard coming into a tight group.

V

HƯ NG

ẦN

You should have more confidence in yourself.

I j I ]

B

ỉt all turned out ok. The whole experience might have been j good for me. Ỉ studied hard and did wen in schoolan d I know Ễ I can m ake ii on my own now.

10

00

A:

I I

I

TR

B ạn nên tợ tín nh iều hơn nữa.

j

M ình cũng n g h ĩ thế, nhưng th ậ t k h ó đ ể tham g ia vào m ộ t nhóm chặt chê ũ h ư thế. B:

CẤ

P2

+3

Cuối cùng thỉ TŨỌĨ chuyện cũng Ổn thôi. Trải nghiệm m ọ i chuyện ỉà điều tố t chc mình. M ình đã học chăm ch ỉ và đạt thành tích tố t íTOBg nhà ĩroờng và m ình biếi bây g iờ m ình có th ể tự khẳng định ở đây.:

A

B: But everyone needs friends. N hưng m ọ i ngư ờ i đều cần p h ả i k ế t bạn.

-L

Í-

A: Of course. Thafs why ỉ‘m so glad to get back home.

TO ÁN

D ĩ nhiên. Đ ó là lý đo tạ i sao m ình quẩ v o i k h i được ư ớ về nhà. B: And we1!! be glad to have you.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Và chung m ìn h cũng rấ t í t k h i gặp ỉạ i bạn.

190 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Tình huống 84: đen độc trong bửa tiệc

ẦN

Â: Why weren't you at the party Ễast night?

TR

Tại sao bạn khổũg đến dự buổi tiệc tố i hôm qua ?

00

B

B: í was just too exhausted after yesterday afternoon. Did you have a good time?

P2

A: No, I had a terrible time.

+3

10

M ình quá m ệt m ỏ i sau chiều qua. Các bạn có thờ i gian vui vẻ chứ?

B: Why? Was If that bad?

CẤ

K hông, m ình có khoáng thờ i gian thật khủng khiếp.

A

Tại sao?. Có g ì xấu th ê?

Í-

Â: ỉ didn’t know any one there.

-L

M ình khôn g b iết bất cứ a i ở đố.

TO ÁN

B: But I thought you knew some peopỉe that were going. N hung m ình n g h ĩ rằng bạn b iết m ộ t vài người ở n ơ i m à bạn đến chứ.

NG

A: They didn't show either

ƯỠ

Và họ đã không g iớ i thiệu về m ình.

ID

B: So ỉ guess you didn't stay long.

BỒ

Vì th ể TTìỈTìh đoán rằng bạn không ở lạ i đó lâu.

191 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

A: ! stayed-a while because i'd thought you'd show up and I didn't want you to be lonely like I was.

B: I'm sorry. ì fee! reaííy bad. _

ị Ị

TP

M ình xin ỉẽ i. M ình th ậ t sự xấu thật.

.Q UY

M ình ở ỉạ ỉ đ ó m ộ t ỉú c bở i v ì m ình n g h ĩ bạn c ó m ặ t ở đ ó và m inh th i khô n g m uốn bạn đơn độc y h ệ t ũ h ĩĩ m ình.

ĐẠ O

A: Don't worry about it. Đ ừng Jo lắn g về điều đó.

HƯ NG

B: I hate it when ĩ don’t have anyone to talk to at a party. M ình th ậ t g h é t k h i m ầ k h ô n g c ó b ấ t c ứ ă ị đ ể trò ch u yện tro n g m ộ i b u ổ i tiệ c . .

ị I j

TR

ẦN

A: That's exactly the way If was. Ì just wandered around frying to iook.Iike 1 was enjoying myself.

10

00

B

C hính xắ c ỉầ vậy. M ình c h ỉ la n g thang đẫư đ ó đ ể c ố gắn g úm nhữ ng g i m ầ m m h có th ể tự thưởng thức.

+3

B: And you were never very good a t mingling

P2

Và bạn đã không bao g iờ gião thiệp rộng .

CẤ

Â: I cannot stand making smaíỉ talk.

]

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

M ình kh ô n g th ể đứũg tấn gẫu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 39

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

é*An exciting experience Một trải nghiệm thú vị

A

A: í Just cam e back from my gam e.

Í-

B: How did if go?

M ình vừa tham dự trận đấu ùrợ về đậy.

-L

N ó như th ế nào rồ i?

TO ÁN

A: You'!! never guess what happened. Bạn sẽ không bao g iờ dự đoần được điều g ì đã x ả y ra đâu.

NG

B: You didn't win, did you?

ƯỠ

Bạn khôữg tẾắữg trận đấu, có p h ả i vậy kbông?

ID

A: Yes, we did! I am so excited. Can you believe it?

BỒ

Vầng, chúng m ình thắng chứ.\ M ình th ậ t quả thích thú. B ạn c ó tin đ iều đó không?

193 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: No, I can't. You were so sure you were going to lose.

NH ƠN

K hông, m ình kh ô n g th ế tín . B ạn ‘đã bảo đảm rằng bạn s ẽ kh ô n g tbua.

A: I know. We were up against a much stronger team . But something was just working right for us.

TP

B: You must be thrilled. Was it a close game?

.Q UY

M ình biết. C húng m ìn h p h ả i đấu lạ i vớ i m ộ t đ ộ i m ạnh hơữ. N hưng có m ộ t điều g ì đ ó thuận lợ i x ả y ra cho đ ộ i m ình.

ĐẠ O

Bạn ắ t hẳn p h ả i h ồ i hộp. T h ế vào cu ổ i trận đấu th ì n h ư th ế nào ?

HƯ NG

A: In the beginning we were behind, but then toward the end of the g a m e we just started clicking. Everything feii into place.

ẦN

Vào đầu trận đáu chim g m m h b ị b ỏ lạ i đằng sau, n hung càng vào cuối trận đấu th ì chúng m ình lạ i b ắ t đầu nh ích lên . M ọ i th ứ diễn ra thuận lợ i.

TR

B: It must have b een so exciting. I wish ! had been there.

00

B

Ấ t hẳn p h ả i thích th ú .lắm. Ước g ì m ình c ó m ặ t ở đấy;

+3

10

A: i wish you had ỉoo. ỉ didn't ỉ@fr myseif get too excited until Ễwas absolutely sure.

CẤ

P2

M ình ước g ì bạn cũng có m ặ t ở đó. M ình ẩ ấ kh ô n g cho p h ép tự bẩn thân quá b ị k ích thích cho đến k h i m ình tu y ệ t đ ố i đầm bảo chiến ứiắng-

B: I would have loved to see you. The team must have just ex-

A

ploded.

Í-

M ìnb rấ t y ê u thích k h i th ấ y bạn. Đ ộ i bạn chấc hẳn p h ả i reo hồ.

-L

A: We tried to keep calm . You know, b e good sports and all.

TO ÁN

Bọn m ình c ố gắng g iữ bỉnh Shh. Bạn biết đấy, tinh thần th ể thão cơ mà.

B: ỉ can't im agine you were too good a t that.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

M ình có th ê tưởũg tượng được các bạn c h o i tố t n h ư th ế nào.

194 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

A: í can't teỉl you how excited I am.

ẦN

Tinli hoégỊgi ề&: dự'4áfn CCĨỐI bà con

B

Bạn không th ể b iết tô i m ồng n h ư th ế nào?

10

00

B: Why? Whaf's up?

+3

Tại sao vậy? N ào tíế v tục đ i nào?

CẤ

P2

A: ỉ'm going to fhe Grand Canyon for my uncle's wedding. M ình s ẽ đến Grand Canyon đ ể d ự tiệc cưới ch ú của m ình.

A

B: That's great!

Thật tu yệt vời

3: ị

TO ÁN

-L

Í-

A: sv@ always wanted to go out west, but iV e never gotten the chance. M mb ỈUÔB ỈUÔIÌ muốn đ i về m iền tãy, nhưng chưa baơ g iở có ẩuợc cơ hội. know you ỉove cowboy movies. This will be a real for you.

NG

M ình b iế t bạn y êu thích nhũng p him về cấc chàng trai cao bồi. Đ ây s ẽ ỉà điều tu y ệt vờ i đ ố i vó i bạn.

ƯỠ

\\ ỉ c an t believe I'm going somewhere that !'ve dream ed of going.

BỒ

ID

M ìnb kh ô n g th ể tin được rằng m ình s ẽ đ i đến m ộ t n ơ i m ầ m ìn h đ ã từ ng ƯỚC m ơ.

195 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

B: You haven't been ab le to travel much, ! know, because of your job. Will you get enough tim e off? M ìnb b iết\ bạn kh ô n g th ể đ ĩ đu ỉịc h nh iều, do công việc của bạn. Bạn có đ ủ th ỏ i gian n g h ỉ không?

.Q UY

Á: ít won't be ạ problem. I have a ỉot of days saved up. The best part of if ỈS that my uncle !5 paying for the whole thing,

TP

Đ ấy s ẽ kh ô n g p h ả i là vấn đề.. M ình cũng c ó n h iều ũ gầ y được nghỉ. Phần quan trọng n h ất của vẩn đ ề chính lầ ch ú m ình ch i trả cho toàn bộ m ọ i thứ.

ĐẠ O

B: Why is your uncle gettẵng m arried’at the Grand Canyon? T ại sao chứ của bạn ỉạ ị lầm đầm cưới tạ i G rand C anyon?

HƯ NG

A: He‘s Giways ỉoved going there, ỉn fact, he's part of the reason I'm so excited to go there. He's always described it as this incredibly magical place.

ẦN

Ông ấ y lỉỉôn ỉhích đến Bơi đó. Thật ra ông ấy có phần ĩầ ỉý do tạ i sao

B

k ỳ điệu kh ô n g th ể nào so sấnh ẩược.

TR

mình ỉại quắ thích tbú khi âến nơi đó. Chứ ỉuởn mô tả Bố nhưlầ m ột no2

00

B: If all sounds very exciting.

10

N ghe th ậ t ỉầ hấp dấn.

P2

+3

A: ỉ c a n ’t wait to go, I can Just see the perfect blue sky and the red

CẤ

rock

A

M ình kh ô n g ĩb ể c h ờ đ ợ i đ ể ổ i. M ình có tb ể th ấ y bầu ư ờ i xanh hoằn tả o vầ tảng đắ m ầu ổỏ.

B: i'm sure there will be plenty for you to do out there.

-L

Í-

M ình bảo đám rằng bạn s ẽ rẩ í th o ả i m ấ i k h i đến đố.

TO ÁN

Ả: Oh yeah. My uncfe is having the whole wedding party go down to the bottom of the canyon on horseback for Ơ party before the real ceremony. And there wiO b e lots of hiking and boating.

ƯỠ

NG

Ô vângr ch ú củã m ìn h cố m ộ t ĩiệ c cư ới hoằn hảo k h i đ i xu ố n g đ ầ y của hẻm n ổ i trên ỉư ng ngựa đ ể đ ự tiệ c trước k h í n g h i ỉ ễ thực sự bắt đầu. N goài ra còn có n h iều m ụ c ổ i bộ và đ i th uyền .

ID

B: WelL have a great time.

BỒ

Vâng;, chức hạn có m ộ t th ờ i g ian tuyệt--vời;

196 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 40

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

Một trải nghiệm buồn chán

CẤ

A: i have never, In a!! my life, been so bored.

A

Trong su ố t cuộc đời tôi, không bao g iờ tô i lạ i buồn bã n h ư thế.

Í-

B: You're felling me. ỉ can't believe that meeting lasted so long.

TO ÁN

-L

Bạn k ể chồ tô i ữghe đ i nào. Tôi không thê tín rằng cuộc h ọ p vừa rồ i ỉạ i kéo dài * như thế. A: I can. They always last that long.

NG

T ôi có th ể tin điều đó. H ọ luôn luôn kéo d ài n h ư thế.

ƯỠ

B: What I really carVf believe is that those people really enjoy listening to themselves talk ail afternoon.

BỒ

ID

Đ iều m à m ình thục sự không th ể tiũ đ ó ĩà thực sự những Dgười tham đự cuộc họp thích ỉắng nghe chính họ ũ ó i su ố t b uổi chiều.

A: Yeah, don't they realize half the room is asleep?

197 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Vang, và h ọ kh ô n g nhận thức được rằng m ộ t nửa p b ò n g đang n g ủ u?

NH ƠN

B: I had to look ỉike I was paying attention since Í was. in the very front, but it was a real battle keeping my eyeỉids open. *

.Q UY

M ình p h ả i làm g iả bộ n h ư đang ch ú ý b ở i v ì m ìn h n g ồ i đằng trước, nhưng thực sợ m ình c ố g ắng đê cho đ ô i m ắ t được m ớ.

TP

A: You know what we should do. We should start making beỉs on j how long the meetings win take.

ĐẠ O

Bạn đẵ b iết những g ì chúng ta nên lầm . C húng ta s ẽ bắt đầu đểnh cược cuộc họp s ẽ diễn ra bao lâvt. *

HƯ NG

B: Now there's, an idea. B â y g iờ lạ i c ó m ộ t ý k iế n .

TR

ẦN

A: ỉ do not know why they think it's necessary to rehash the same 1 old arguments again and again, I

10

00

B

M ình thạc sự kh ô n g b iể t tạ i sao họ ỉạ ỉ n g h ĩ rằng cần p h ả i n h ai tớ i nhai ĩm ] các ĩậ p luận cũ. I j B: No one ever comes up with anything new. ị

P2

+3

K hông a i đưa ra bất cứ điều g ì m ớ i cả.

CẤ

A: ! guess if anyone ever c a m e up wsth something new, they would Ị have to actually do something and riot just talk about it. Ị

Í-

A

M ình đoãn rằng n ếu a i đ ó đưa ra điều g ì m ớ i, th ì h ọ s ẽ p h ả i thực sự nên I làm m ộ t điều g ì và kh �� n g c h ỉ bần ỉuận về MÓ m à thôi. I

TO ÁN

-L

B: They might even have to stop having meetings, and then what I woufd people do With their Thursday afternoons?“ ! Thậm c h í h ọ c ó thê ngư ng b u ổ i họp, và sau đ ó n g ư ờ i ta s ẽ lầm g ì vầờ- ị chiều thứ.N ăm của h ọ đẫy? ị

BỒ

ID

ƯỠ

NG

198 Đóng gópI PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ẦN

Tinh huống 8 8 : iốỉ xe đciởng dài

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TR

A: Good. You're finally, here. What took you so long?

B

Tốt. C uối cùng ứkì hạn cũng đếũ đẫy rồi. Sao lạ i đ i ỉâ u thể?

10

00

B: Traffic, of course.

+3

Đ ĩ nhiên ỉà do giao, thông.

P2

Â: Are they stiỉl doing construction on 1-85?

CẤ

Họ vẫn COS ẩang xây đựng tuyến đường ĩ-8 5 Ĩ7?

A

' B: They are stĩll doỉng construction, and as far as ! can fell,., they will still be doing construction until hell freezes over.

-L

Í-

H ọ vẫn đang x â y ẩựng íuỵến đường đó, và n h ư m ình c ó th ể n ó i họ sẽ còn đang x ã y dạng m ãi cho đến tận ỉ& ế ỉuỗn.

TO ÁN

Â: Was st a nice drive besides that? B ên cạnh việc đó th ì bạn có m ộ t chuyến â ỉ tố t âẹp ché?

ƯỠ

NG

B: Ả n!e@ drive? Are you crazy? That seven hour drive is the most . boring drive I have ever done.

BỒ

ID

M ột chuyển đ i tố t đẹp ư? Bạn có kh ùng kh ô n g ẩấỵ? B ẩ y g iờ ỉấ i x e ỉầ khoảng thờ i giãn buồn tẻ ũhấĩ m à m ình đ ã tồ n g ỉầm .

Ầ: Fortunately, ! haven't had to do ỉt ìn G while. 199 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

M ay thây, cũ ng có ỉổ c m ìữầ kh ô n g p h ả i ỉm x e .

NH ƠN

B: You are fortunate. If is just CỈ long stretch of highway with nothing interesting to look a t from beginning to end.

.Q UY

Bạn th ậ t m ay, Trong m ộ t chuyến đ i d ài ừrêũ xa ỉộ n h ư th ế m à kh ô n g có g i bấp dẫn đ ể xem từ đầu đến cuối.

TP

A: And seven hours ĩs a ỉong tim e f© be in a car.

ĐẠ O

Và b ảy g iờ ỉầ m ộ t khoảng th ờ i g ian dà i ở trong m ộ t chiếc x e hơ i.

HƯ NG

B: The worst is the radio stations. They pỉay nothing but country m usic and religious talk shows once you ge t to South Carolina, ft's impossible to find any decent music or even any news.

ữầo,

TR

ẦN

Đ iều tệ nhất-ỉà cầc chương trm b radio. C bổng k h ô n g c ố g ì ngo ại ư ừ ữhạc đồng quê và cảc bài th u yết giả ng về tôn giảo m ộ t k h i bạn đ ẵ đ i vào Nam Caroỉm â. T hật kh ô n g th ể tìm bất cứ ữhạc h ấ v dẫn nào hoặc bất cứ tin tức '

00

B

Ả: You should take more breaks. You know, get out of the car

10

more, move around.

P2

+3

B ẹn cũng nên dành những p h ú t g iả i ỉão chứ. N h ư bạn b iế t, nên rã k h ỏ i xe và Ổi quanh quẩn ỏ Bơi nào đó.

A

CẤ

B: 1 always plan on doing that, but when Ỉ get started \ just want to ' gef here.as soon as possible. I don't want to waste, tim e stopping,

TO ÁN

-L

Í-

M ình cũữg ỉụôữ ỉuôữ d ự định ỉầm điều đố,\ n h u ng ỉú c bẩĩ đầu thực hiện th ì m ình ỉạ i m uốữ về ẩícb càng sớm càng tố t M m h kh ô n g m uốn phung p h í thờ i gian đừng ỉại*

A: í guess there's nowhere really nice to slop anyhow.

NG

M ình đoán rằng không, cố n ơ i nào thực sợ tố t đ ể dừng lại.

ƯỠ

B-: ì fell, you, ì dread doing that drrve at the end of ihe weekend.

ID

N ó i ổ ìật nhã, m ình rấ t k h iế p sợ p h ả i ỉắ i x e vầo cu ố i tuấn này.

BỒ

Â: Try and pui .it out of your mind. H ễy cổ g ắ ữ g và h ã y ỉo ạ ỉ bỏ nhữ ng ý tướng đ ố ra k h ỏ i tâm tr í cửâ bạn.

200 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 41

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

ể^Ân angry experience Một trả i nghiệm giận dữ

ờ phòng

hải qaan

A

Tình hqéng 8 9 : bị xác phạm ơũ đã

đón

tô i.

-L

Cảm

Í-

A: Thanks for picking me up. i'm so ready to get out of here. T ôi

đã

sẵn sàng ra

kh ỏi

nơi

D ầ y.

TO ÁN

B: We!èome back. You look furious. Didn't you have a good trip?

NG

Chúc m ừng trỏ về. Trông bạn h ơ i ph iền não. Bạn đ ấ kh ô n g có m ộ t hành trình tố t đẹp ư?

ƯỠ

A: I caỉYt remember when I've been so angry.

ID

T ôi không th ề n hớ tô i đã giận dữ n h ư thê vào lú c nào.

BỒ

B: What's got you so worked up? Đ iều g ì đã làm cho bạn b ị bức xú c thê?

201 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: Ỉ cannot believe the way people are treated In this airport. B: Did you have a difficult time going through customs? C ó p h ả i bạn g ặ p k h ó khăn k h i qua cửa h ả i quan kh ô n g ?

NH ƠN

M ình kh ô n g th ể tin được tạ i sân bay n à y ngư ờ i ta lạ i b ị cư x ổ n h ư thể.

.Q UY

A: Not really. It wasn't that. It was Just the way p eop le talked to me.

ĐẠ O

TP

T h ậ t s ự k h ô n g p b ẳ i n h ư th ế. C h ĩ ỉà cách n g ư ờ i ta B ố i ch u yện với m ìn h th ô i. B: W@H, people ỉn airports are not known for their friendliness.

HƯ NG

Ù, được b iế t nhữ ng ngư ờ i trong sân bay kh ô n g ĩhân th iện m à.

ẦN

Â: í didn't ask for that much, ỉ just except a iittie courtesey since i am a paying customer.

TR

M ình c ó y ê u cầu g ì n h iề u đều. C h ĩ cần m ộ t Í í lịc h s ợ th ô i v ì m ìn h là khách jmà.

10

00

B

B: Yeah, you would think cusotmer service wouldn’t be a difficult concept to learn.

P2

+3

Vâng, bạn c ó ch o rằ n g d ịch vụ kh á ch b à n g s ẽ k h ô n g lầ m ộ t k b í n iệm kh ó học.

A

CẤ

A: ì m ean, 1 was on a airplane for fourteen hours. I just w anted to know exactly what I should do.

Í-

Y m ình m uốn n ó i là m ình đ ã ở trên m ấ y ờaỵ su ố t m ư ờ i bốn tiếng. M ình c h ĩ m uốn b iế t chính xá c nhữ ng g ì m ình đấng b iết.

-L

B: And no one was very heipful?

TO ÁN

Và kh ô n g a i g iú p sao?

ƯỠ

NG

A: I kept getting different answers about where Ỉ should go and what I had to declare a t customs. One w om an even yeỉỉed at m e for listening to a m an who had directed m e to her for Information.

BỒ

ID

M ình phận được n h ũ n g câu trả lờ i kh á c ũhãu về n d m ìn h n ên đ i đến và những g ì mÌTìh cằn k h a i báo tạ i thuê q ua n.. Thậm c h í m ộ t ũgườ ỉ p h ụ ũậ

202 Đóng gópì PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

còn thét vào mình khi mình đãng ngbe m ột người đần ông hướng dẫn m ình đểũ gặp bầ tã đ ể h ỏ i thông tin,

NH ƠN

B: Weỉl cf least you're here now and there’s no real harm done.

À ít ra th ì bây g iờ bạn đấ ỏ đẫy và không cố g ì tôh tbương x ả y ra cả.

.Q UY

Â: ỉ'm no real harm. But I think my country should treat people who are returning from overseas with a bit more respect.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

TO ÁN

-L

Í-

A

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

Thật sựkhôữg có g ì tổn ĩhưcmg cả.. Nhưng mình nghĩ đất nước mình Bên CU’xử với những người từ nước ũgoài ừở về với sự trân trọng nhiều hơn.

203 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

NH ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ẦN

Tinh huống 9 0 : -giận đẻng nglilệp tgl m qcỉan

TR

A: i'm not too upset about having to find a new Job.

00

B

M ìữh quá buồn về việc p b ả i tìm m ộ t việc ĩàm m ớ i.

10

B: I thought you ỉiked working at that office.

+3

M ình n g h ĩ rằng bạn th ích làm ở văn p h ò n g đó.

CẤ

P2

A: ị did, for the most part. But the office m anager and I reaỉỉy didn't get along.

A

M m h đã, m ộ t phần n h ữ th ế thôi. N hung ngư ời quản ỉý vẩn p h ò n g vầ m ình thật sự kh ô n g hợ p nhau.

-L

Í-

B: Tamara? She seem ed like Q nice enough person.

TO ÁN

Tamara ư? Đ ường n h ư cô ẩ y ỉà m ấu ngư ời d ễ íbương. A: Trust me. You didn't m eet the reaỉ Tamara.

NG

H ãy tin m ình đi. B ạn chưa gặp Tamara ĩroũg thực tế đấy. .

ƯỠ

B: What ỈS she reaỉly like?

ID

Cô ấ y n h ư th ể nào n h ỉ?

BỒ

Â: Tam arajs. the ..angriest person I know. Tamara lầ m ẫu ỉĩg ư ờ i đ ễ giận d ữ n h ấ t m à m ình b iế t được.

204 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

B: What has she got to be angry about?

NH ƠN

Cô ấ y giận dữ về điều g ì? A: Nothing as far as \ can tell. But she*s angry oil the same. She‘s just m ad at the whole world.

.Q UY

M ình có thê n ó i ỉà không v ì điều g ì cà. Cô ấ y giận m ọ i ỉú c. Cô ấ y duờ ng nhơ căm g h ét cả th ế g ió i. N hung thê g iớ i đã ỉầm g ỉ đ ể cô ta p h ả i căm g h ét?

ĐẠ O

TP

B: But whafs the world done to her?

HƯ NG

A: I don't know. Sometimes ỉ think she just enjoys seeing b a d in everything and everyone. She thinks everyone is out to get her.

ẦN

M ình không biết. Đ ôi kh i m ình n g h ĩrằ n g cô ẩ y c h ỉ thích nhìn m ặ t xấ u ở m ọi vật và m ọi người, Cô ấ y n g h ĩ m ọ i người đều tránh xa cô ta.

TR

8: ỉ can see why it might be difficult to work with someone like that.

B

M ình cổ th ể hiểu tạ i sao thật kh ó làm việc vó i a i đ ó c ó tín h k h í n h ư vậy.

+3

10

00

A: ì was never angry enough for her. She always thought I should b© more upset about an the problems in the world.

CẤ

P2

M ình đã không bao g iờ giận đữ cổ ấy. Cô ấ y luôn n g h ĩrằng m ìn h s ẽ buồn hực hơn về tấ t cả những vấn đề trên thê g ió i.

A

B: You should have fold her to lighten up.

Sao bạn không bảo với cô ta p h ả i dịu bớ t đ i?

Í-

A: Really angry people don’t take it too well when you teli them to

TO ÁN

-L

lighten up. ! would have been afraid she might take her anger .ounon me.

BỒ

ID

ƯỠ

NG

Thật sự th ì người đang giận dữ khô ng đ ễ g ì ữ ở nên tế t đâu ỉú c bạn bảo họ p h ả i dịu xuống. M ình ẽ rằng cô ta sẽ trú t n ỗ i giận d ữ lên m ình nữa.

205 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NH ƠN

Bài 42

CẤ

P2

+3

10

00

B

TR

ẦN

HƯ NG

ĐẠ O

TP

.Q UY

#'A regretful experience Trải nghiệm về sự hối tiếc

A

Tình hméng 91: hối uếc vì gián dopt Bân !ẹc VÓI bạn 'thân A: You're looking a little down today.

-L

Í-

Trông bạh hôm n a y h ơ i xu ốn g sac.

TO ÁN

B: it's January 31.

H ôm n a y n g à y 31 thấng M ộ t rồ i.

NG

A: So what.

ƯỠ

Vâng, c ó g ì vậ y hè.

ID

B: ỉfs my old roommate's birthday. I used to always call her on this day.

BỒ

Đ ây là n g à y sinh n h ậ t bạn cùng p h ò n g c ũ cứa m in t. M ình thường g ọ i cho cô ấ y vào n g à y n à y.

206 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

A: So why don't you call her?

NH ƠN

Vậy tạ i sao bạn ỉạ i không g ọ i cho cô ấy? B: Weíỉ, i rẹaỉiy regret this. But we've ỉost touch. Í haven't spoken to her in a few years now.

.Q UY

Thật sự m ình h ố i tiếc về điều này. N hưng chúng m m h đ ẫ m ấ t ỉiê n ỉạ c vớ i nhau. B ấ y g iờ th ì m ình đã khôữg n ố i cầuyệũ với cô ấ y trong vài năm rồi.

ĐẠ O

Tại sao h a i bạn lạ i ngưng n ố i chuyện với nhau?

TP

Â: Why did you two stop talking?

HƯ NG

B: I felt like it was always me who was keeping ..up the connection. So Í stopped calling. 1 always thought she'd eventually get in touch with me.

TR

ẦN

M ình cầm thấy rằng m ình ĨUÔIỈ là ngườip h ả i d uy Ừ7 m ố i giao hảo. V ì vậy m ình đẩ ngưng gọi. M ình luôn, ỉuôn cho rằng cô ấ y p h ả i chả động trong việc tiếp xú c vơi m ình.

00

B

A: Do you really think she meant to Jose touch?

10

Bạn có thật sự n g h ĩ rằng cô tã m uốn m ấ t liên ỉạ c ỉứiông?

P2

+3

B: No. s don’t think so. She probably just got too busy.

CẤ

Không. M ình không n g h ĩ vậy. C ó ỉẽ cô ấ y quá bận rộn. Ă: So why don't you caỉỉ her? She’d probably love to hear from you.

Í-

A

Vậy th i tạ i sao bạn lạ i không g ọ i cho cô ấy? C ó ĩẽ cô ấ y cũng thích nghe bạn gọi.

TO ÁN

-L

B: No. It’s been too Song now. The distance between us is too big now, Ỉ should just let it go. Không. B ây g iờ th ì đã quá ĩâu rồi. K hoảng cách giữa chung m ình hiện n ay quá ỉ ớn. M ìrth ch ỉ néB ấê cho ũ ố ũrôĩ qua thôi.

ID

ƯỠ

NG

Ã: But she wouỉd be so surprised. And you would feel so much better knowing you did everything you could to keep up the friendship.

BỒ

N hưng cô ấy sẽ rất ngạc nhiên. Và bạn s ẽ cảm th ấ y tố t hơn Tất nhiều k h í làm m ọ i th ứ đ ể có th ể d uy trì được tình bạn.