Page 1

İzmir SMMMO

İŞ KANUNLARI UYARINCA İDARİ CEZALARI KİM UYGULAR?

Dr. Özkan BİLGİLİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

Giriş ğüne yapılan atıflar, Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürGeçmiş dönemde 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer iş lüğüne; Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan kanunları uyarınca idari para cezaları Çalışma ve Sosatıflar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılmış yal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce veriliyordu. sayılacaktır. Ceza iş müfettişi raporuna dayalı olsa bile sonuçta Yine, 665 sayılı KHK’nin 21.maddesi ile 4904 sayılı işverenlere cezayı Bölge Müdürü veriyordu. Ancak Kanun’un 12. maddesi değiştirilmiş ve İŞKUR’un taşra Bölge Müdürlükleri artık hukuken yok. 665 sayılı KHK teşkilatının, illerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükile kaldırıldılar. leri ile bunlara bağlı kurulacak hizmet merkezlerinYazımızda bu süreç ele alınacak, iş den oluşacağı hüküm altına kanunları uyarınca verilen cezaların alınmıştır. Daha önce bölge kimin geliri olduğu ile itiraz sürecine Böyle olunca, daha önce müdürlüklerince değinilecektir. kapatılan(devrolunan) bölge müdürlükleri tarafından 4857 verilen, artık I-Cezaları Kim Uygulayacak? sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Çalışma ve İş 02.11.2011 tarih ve 28103 mükerrer Basın Mesleğinde Çalışanlarla sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 665 Kurumu İl Müdürü Çalıştıranlar Arasındaki Münasayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvensebetlerin Tanzimi Hakkında tarafından verilecek lik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ait Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kaolan idari para olan görevler İŞKUR’a devrolunmuşnunu ve 4817 sayılı Yabancılatur. rın Çalışma İzinleri Hakkında cezaları İŞKUR’un Şöyle ki, 665 sayılı KHK’nin 25. maddeKanun kapsamında uygulanan geliri olup, si ile 4904 sayılı İŞKUR Kanunu’na ekleidari para cezaları, artık Çalışma ödemelerin de bahsi ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tanen geçici ikinci maddeye göre, diğer mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik geçen müdürlüklerin rafından uygulanacaktır. Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılan Belirtelim ki en son 6331 sahesaplarına atıflar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdüryılı İş Sağlığı ve Güvenliği yapılması lüğüne; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 26. maddesi ikinci Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılan fıkrasına göre idari para cezalagerekmektedir. atıflar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürrını da Çalışma ve İş Kurumu İl lüğüne; Türkiye İş Kurumu İl MüdürlüMüdürü verecektir.

66

dayanışma


İzmir SMMMO

II-Cezalar Kimin Geliri Sayılacak? Kanunu’na ekli, IV sayılı cetvelde yer alan sosyal gü15.02.2006 tarih ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de ya- venlik kurumlarındandır. yınlanan 5454 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile, 506 sa- Şu halde, daha önce bölge müdürlüklerince verilen, yılı Kanun uyarınca uygulanan idari para cezalarının artık Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından veyanı sıra, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesinde- rilecek olan idari para cezaları İŞKUR’un geliri olup, ki cezalar hariç olmak üzere, diğer maddelerine göre ödemelerin de bahsi geçen müdürlüklerin hesaplatahsil edilen idari para cezalarının da Kurum (SSK) ge- rına yapılması gerekmektedir. Böyle olunca İŞKUR’un liri olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. kendi geliri sayılan bu para cezalarını daha yakından Aynı şekilde 1479 sayılı Kanun uyarınca uygulanan ve “ilgiyle” takip etmesi ve uygulaması beklenebilir. cezaların da Bağ-Kur geliri olacağı kararlaştırılmıştır. Daha sonra, 31.03.2005 tarih ve 25772 mükerrer sa- III- Cezalara Nasıl İtiraz Edilecek? yılı Resmî Gazete’de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İster Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi incelemesi sonucu, isterse Çayayınlanmıştır. Devamla 06.12.2006 lışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarihli 5560 sayılı Kanun’un 32.madArtık tüm iş tarafından doğrudan uygulansın, desi ile değişik 5326 sayılı Kanun’un bu kapsamdaki idari para cezalarına 17/3. maddesi uyarınca da, 5018 kanunları uyarınca evvela İŞKUR’a itiraz etmek gibi bir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontmekanizma yok… SGK’da var olan rol Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı idari para cezaları bu yol, İŞKUR uygulamasında buluncetvellerde yer alan kamu idareleri mamaktadır. tarafından verilen idari para cezalaÇalışma ve İş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri rının genel bütçeye gelir kaydediletarafından verilen idari para cezaKurumu ceği kararlaştırılmıştır. Böyle olunca larına itiraz Kabahatler Kanunu hüBölge Çalışma Müdürlükleri tarafınkümlerine göre yapılmaktadır. 5326 İl Müdürlerince dan verilen idari para cezaları genel sayılı Kanun’un 27/1. maddesi uyabütçe gelirleri arasında sayılmıştır. verilecektir. rınca kesilen cezanın tebliğinden itiÖte yandan, yukarıda yer verdiğimiz baren 15 gün içinde doğrudan Sulh kanunlar uyarınca idari para cezalaUygulanan cezalar Ceza Mahkemesi’nde dava açılması rı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri şeklinde olmaktadır. tarafından verilecektir. 4904 sayılı ise 5326 sayılı Kanun’un 17/6. maddeKanun’un 20. maddesi son fıkrasına sine göre, ceza 15 gün içinde ödengöre ise, kanun hükümlerine göre İŞKUR geliri diğinde ise dörtte biri düşmekte ve verilen idari para cezaları, Kurum geri kalanı ödenebilmektedir. Ayrısayılacaktır. (İŞKUR) tarafından genel esaslara ca, aynı kanunun 17/3. madesi uyagöre tahsil edilecektir. rınca, kişinin ekonomik durumunun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun müsait olmaması hâlinde, idari para 17. maddesi üçüncü fıkrasına göre de, sosyal güvenlik cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir kurumları tarafından verilen idari para cezaları, kendi yıl içinde ve dört eşit taksit hâlinde ödenmesine de bütçelerine gelir kaydedilir. karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak İŞKUR ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

dayanışma

67


İzmir SMMMO

ödenmemesi hâlinde ise idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilmektedir. Belirtelim ki, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezalarının ise tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere ödemeler artık vergi dairelerine değil, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin hesaplarına yapılacaktır.

68

dayanışma

Sonuç Olarak Görüldüğü üzere artık tüm iş kanunları uyarınca idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlerince verilecektir. Uygulanan cezalar ise İŞKUR geliri sayılacaktır. Öte yandan, iş kanunları uyarınca uygulanan idari para cezalarına, evvele İŞKUR nezdinde itiraz edilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yok. İtiraz doğrudan sulh ceza mahkemelerine yapılacaktır.

66-68 Ozkan bilgili.indd