Page 1

İzmir SMMMO

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İŞVEREN OLABİLİR Mİ? Dr. Özkan BİLGİLİ SGK Başmüfettişi

Görüldüğü üzere, gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra tüGiriş 18 yaşından küçüklerin sigortalı sayılıp sayılmadıkları zel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar da artık işvebahsi, üzerinde çok tartışılan ren olarak tanımlanmıştır. Arabir konu olmakla birlikte, 18 nan tek koşul ise 4/a veya 4/c yaşından küçüklerin işverenlik kapsamında sigortalı sayılanla18 yaşından küçük olan nitelikleri üzerinde ise nererı çalıştırıyor olmak. Diğerlerideyse hiç durulmamıştır. nin yanı sıra gerçek kişiler için çocuğun 4721 sayılı Türk 18 yaşından küçüklerin sigorde sigortalı çalıştırma dışında talılığı, özellikle 5510 sayılı KaMedeni Kanunu’ nun 335. başkaca bir şart aranmamıştır. nun uygulamasından önce en Dahası, ne bu madde de ne de popüler tartışma konusu oldu. maddesi gereğince ana ve 5510 sayılı Kanun’ un bir başka Sonrası ise malum… SGK binhükmünde, gerçek kişiler açıbabasının velayeti altında lerce kişinin sigortalılığını iptal sından kimlerin işveren sayılaetti. Karıştırılmasın, sigortalılığı mayacağı yönünden bir sınırbulunduğu, 352.maddesi iptal edilenler “çocuk”, “bebek” lamaya veya yasaklamaya yer ya da “18 yaşından küçük” olverilmemiştir. Ne yaş, ne özür uyarınca da ana-babanın dukları için değil, büyük ölçüde durumu, ne meslek vb. gerilgililer “çalışmadıklarını” beyan velayeti devam ettiği çek kişi işverenlik sıfatına haiz ettiklerinden bu iptaller yaşanolma bakımından herhangi bir dı. Ki bu husus başka bir yazı- müddetçe çocuğun mallarını sınırlamanın gerekçesi yapılnın konusunu oluşturmaktadır. mamıştır. yönetme hakkına sahip Bu yazımızda ise, 18 yaşından 18 Yaşından Küçüklerin İşveküçüklerin sosyal güvenlik uyoldukları dikkate alınarak; renliği gulamasında işverenlik nitelikŞöyle sorarak başlayalım. 18 leri üzerinde durulmuştur. diğer koşulların da varlığı yaşından küçük çocuklar 5510 Kanun kapsamında işveKimler İşveren Sayılır? halinde 18 yaşından küçük sayılı ren sayılıp adlarına işyeri dosKimlerin işveren sayılacağına yası açılabilir mi? Sonda söy5510 sayılı Kanun’ un 12. madçocuk işveren sayılırken, leyeceğimizi başta söyler isek; desi birinci fıkrasında yer veana-babası da işveren vekili yukarıda da değinildiği üzere rilmiştir. Buna göre; 4/a ve 4/c 5510 sayılı Kanun’ da buna enkapsamında sigortalı sayılan sayılacak ve işyeri tescil gel bir hüküm bulunmamakkişileri çalıştıran gerçek veya tadır. Dolayısıyla 18 yaşından tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olişlemi yapılabilecektir. küçük olan gerçek kişiler de mayan kurum ve kuruluşlar işveren sayılmıştır. işveren olabilir.

84

dayanışma


İzmir SMMMO 18 Yaşından Küçük İşverenler Adına İşyeri Tescili Denilebilir ki 18 yaşından küçük; örneğin 7 yaşından bir çocuk nasıl işveren olacak ve adına işyeri dosyası nasıl tescil edilecek? 18 yaşından küçük olan çocuğun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 335.maddesi gereğince ana ve babasının velayeti altında bulunduğu, 352.maddesi uyarınca da ana-babanın velayeti devam ettiği müddetçe çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip oldukları dikkate alınarak; diğer koşulların da varlığı halinde 18 yaşından küçük çocuk işveren sayılırken, ana-babası da işveren vekili sayılacak ve işyeri tescil işlemi yapılabilecektir. Öteden beri Kurum uygulaması da bu yöndedir. Ancak, İşveren Uygulama Tebliği’ nin (8.1.1) maddesinde konu net bir biçimde düzenlenmiştir. Buna göre; işverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, veli işveren vekili sayılarak işyeri tescil edilecektir. Öte yandan işverenin, Medeni Kanun’ a göre sınırlı ehliyetsiz olması nedeniyle kendisine vasi atanması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “Sınırlı ehliyetsiz kimseye vesayeten vasisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, vasi işveren vekili sayılarak yine işyeri tescil edilebilecektir.

18 Yaşından Küçük İşverenin Sigortalılığı 18 yaşından küçük olup, adına işyeri dosyası açılan işverenlerden, ticari ya da serbest meslek kazancı sebebiyle vergi mükellefi olanlar ya da şirket ortaklığı bulunanlar aynı zamanda 4/b statüsünde sigortalı sayılacaklar mı? Bu nitelikteki işverenlerin 4/b statüsünde sigortalı olmaları mümkün değildir. Zira 5510 sayılı Kanunun “sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6.maddesi birinci fıkrasının (h) bendine göre, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar, sigortalı sayılmazlar. Belirtelim ki, adına işyeri dosyası açılan 18 yaşından küçük gerçek kişi işverenin, vekili sayılmak suretiyle o işyerinde çalışan veli ya da vasisinin 4/a kapsamında sigortalı sayılmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sonuç Yazımızda ortaya konulduğu üzere, 18 yaşından küçüklerin 5510 sayılı Kanun kapsamında işveren sayılarak adlarına işyeri dosyası açılmasının önünde, yaşa bağlı herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır.

dayanışma

85

84-85 MAKELE11  
84-85 MAKELE11  
Advertisement