Page 1

İzmir SMMMO

PARA-KREDİ KOORDİNASYON KURULU VE DEVLET DESTEKLERİ

Engin MALAY Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, ekonomiden sorumlu bakanın başkanlığında, başbakanın belirleyeceği bakanlar ve müsteşarlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanından oluşur. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 1- Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları almak, 2- Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği konularda görüş bildirmek, 3- Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları konusunda Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, 4- Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 5- Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak, 6- Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek. Söz konusu kurulun tanımını ve görevlerini gördükten sonra, bu kurulca uygulamaya konulan devlet yardımlarını başlıklar hâlinde hatırlayalım: • 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. • 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ. •2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ.

102

dayanışma

• 2010/10 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ. • 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. • 2004/14 Sayılı Turqualıty® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ. • 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • 1998/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ. • 1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları. • Özel Statülü Şirketler. Bu sayıda; 2010/6 No.lu “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile sağlanan devlet desteklerini sizlerle paylaşacağız. Bu tebliğe göre desteklenecek faaliyetler: 1- Birim kira giderlerinin desteklenmesi, 2- Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, 3- Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi olarak üç ana başlık hâlinde tebliğde yer almaktadır.


İzmir SMMMO

1-Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği şirket veya şubeleri ile iş birliği kuruluşları tarafından gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şube- yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon leri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket olması hâlinde kira veya komisyon giderleri), her bir ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın ol- birim başına; a- Açılan birimin mağaza olması hâlinde % 60 oranınması gerekir. da ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye’ deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hük- b- Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması hâlinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 medilir: ABD Dolarına kadar desteklenir. (Md.6) a- Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışınTicari şirketler veya bu şirketlerle aradaki şirkete ortak olması, Yurt dışındaki larında organik bağ bulunan ve yurt b- Şirketin tüm ortaklarının yurt dışınbirimlere ilişkin dışında faaliyet gösteren şirket veya daki şirkete ortak olması, tarafından yurt dışında açılan c- Şirketin en az % 51’ine sahip ortak kira desteğinden şubeleri birimlerinin kira giderleri (reyon olmaveya ortaklarının yurt dışında açılan yararlanılabilmesi sı hâlinde kira veya komisyon giderleşirkete ortak olması, ri), her bir birim başına; için kiracı ile ç- Şirketin halka açık olması hâlinde; a- Açılan birimin mağaza olması halka açıklık oranı düştükten sonra şirkiraya veren hâlinde % 50 oranında ve yıllık en fazketin % 51’ine sahip ortak ya da ortakla 100.000 ABD Dolarına kadar, arasında ların yurt dışında açılan şirkete ortak b- Açılan birimin ofis, showroom, organik bağın olması. depo veya reyon olması hâlinde % 50 Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuabulunmaması ve oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD tı kapsamındaki sınırlamalar yukarıdakiralanan yerin Dolarına kadar desteklenir. (Md.7) ki fıkra hükmünden muaf tutulur. Bu Tebliğ’in 6. ve 7. maddelerinde bekonut olarak Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oralirtilen birimlere ilişkin net kira harcanına göre hesaplanır. kullanılmaması maları desteklenir. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirHer bir birim kira giderleri desteğingerekir. ketin kuruluş tarihinden sonra açılması den en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre destek verilen ilk aygerekir. Ancak, daha önce organik badan itibaren başlar. ğın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yatamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şir- rarlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında ketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması hâlinde, organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması olarak kullanılmaması gerekir. (Md.8) Bu tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla onşartı aranmaz. İş birliği kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulun- beş birim için yararlanılabilir. ması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira Bu tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu tebliğ kapsamındaki desgiderleri de bu Tebliğ kapsamında desteklenir. (Md.5) teklerden yararlanılabilir. (Md.9) Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Oranları ve Bu tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması Tutarları Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında gerekir. Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak

dayanışma

103


İzmir SMMMO

üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu tebliğ kapsamında desteklenmez.(Md.10) İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birim kapatılır ya da 5. maddede belirtilen organik bağ sona erer ise destek başvurusu değerlendirilmez. Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya iş birliği kuruluşu tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Müsteşarlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması hâlinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır. 2-Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. (Md.12)

Söz konusu tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve iş birliği kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurtiçi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için baş-

104

dayanışma

İzmir SMMMO

vurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (Md.13) Yine bu tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirketler ve iş birliği kuruluşları 12. maddede belirtilen tanıtım desteğinden en fazla dört yıl süresince yararlanır. Dört yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar. 13. ve 14. maddelerde yer alan tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır. Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, 13. ve 14. maddelerde belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir. 13. ve 14. maddelerden herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir. Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir. (Md.15) 3-Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Marka tescil desteği için şirketler tebliğ sonunda EK5’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini) ’ye başvurularını yaparlar. (Md.17) Bu genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/pa-


İzmir SMMMO

tent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri, b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri, Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir. Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir. (Md.18) Tebliğin üçüncü bölümünde ortak hükümlere yer verilmiştir.

Bu uygulama usul ve esaslarında belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya iş birliği kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir. Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödeReklam verilen meler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan medya aracının ödemelerde kredi kartı ekstresibirden çok ülkede nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ortak Hükümler Şirketlerin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destek başvuruları başvuruda bulunulan İBGS tarafından, iş bir(Md.21) yayınlanması ya da liği kuruluşlarının kira ve tanıtım İBGS, kira desteği başvurusunda harcamalarına ilişkin destek başdağıtılması durumunda bulunan şirketlerin faal olduğuvuruları Müsteşarlık tarafından nu ve tebliğin amacına uygun söz konusu reklam sonuçlandırılır. faaliyet gösterdiğini tespit etmek Kira desteğinin başlangıç tarihi amacıyla, ihracat ve ithalat verigiderleri, olarak destek verilen ilk ay esas leri ile başvuruda sunulan yurt içi alınır. İlgili birimin desteği söz bu ülkelerden birinde şirkete ilişkin son iki döneme ait konusu aydan başlar ve 48 ay geçici vergi beyannamelerini ya yurt dışı birim bulunması da son iki aya ilişkin KDV beyansonra biter. Şirketler, tanıtım desteği ile marnamelerini ve bu beyannamelere ya da marka tesciline ka tescil desteğinden en fazla 4 ilişkin tahakkuk fişlerini inceleye(dört) yıl süresince yararlanabilir. sahip olunması koşuluyla rek “Yurt İçi Şirket Değerlendirme 4 (dört) yıllık süre bu konudaki Formu”nu (EK 7) doldurur. desteklenir. ilk destek ödemesine esas teşkil EK-7 formunda kullanılacak iheden ödeme belgesinin tarihinracat verileri İBGS kayıtlarından den itibaren başlar. (Md.19) alınır. Destek başvurusu yapan Başvuru sahipleri, tebliğ sonu EK’lerde belirtilen ilgili şirketin ihracatı başka bir şirket üzerinden yapması yurt dışı belgeleri bir dilekçe ekinde, harcamanın ya- hâlinde İBGS, söz konusu ihracata ilişkin gümrük bepıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelik- yanname örneklerini talep eder. İthalat verileri için, lerine onaylattırırlar. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri İBGS’nin resmi bir veri kaynağına doğrudan erişimi uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde baş- bulunmuyorsa, şirket başvuru formunda beyan edivurulmuş olup 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde len bilgiler kullanılır. aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” şerhi- Faal olmadığı ya da tebliğin amacına uygun faaliyet ni düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvubaşvuru sahibine teslim ederler. (Md.20) ruları değerlendirmeye alınmaz.

dayanışma

105


İzmir SMMMO

ğına bağlı tahsil dairelerinden ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Müsteşarlığa ibrazını İlave Destek Oranları müteakip, uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin Genelge kapsamında ilave destek verilecek “Hedef ve ödeme talimatını TCMB’ye, bilgi yazısını ise destek Öncelikli Ülkeler” EK-9’da, ilave destek verilecek iller ödemesinin yapılacağı İşbirliği Kuruluşuna gönderir. ve destek oranı ise EK-10’da yer almaktadır. (Md.25) Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden Bu tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmaçok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli ya yönelik başvuruların tebliğin 21. Ülkeler” listesinde yer alması hâlinde maddesi çerçevesinde yapılması geilave destek oranı uygulanır. (Md.23) rekmektedir. Başvuru dosyasında ekDestek talebine Tebliğin dördüncü bölümü diğer hüsik bilgi ve belge bulunması hâlinde konu yurt dışı kümleri içermektedir. Müsteşarlık/İBGS yazılı olarak iş birlibirimin Türkiye’ye ği kuruluşlarından/şirketlerden eksik Diğer Hükümler bilgi ve belgeleri talep eder. İşbirliği 2010/6 sayılı Tebliğ’in 24. maddesinde kuruluşlarının/şirketlerin eksik bilgi ithalata yönelik belirtilen eksiklik bildirimi, şirkete ve ve belgelerini, bildirim tarihinden itifaaliyetlerde de iş birliği kuruluşuna taahhütlü posta baren en geç 3 (üç) ay içerisinde taile yapılır. (Md.24) mamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 kullanılması (üç) ay içerisinde tamamlanmaması hâlinde bu birime durumunda destek başvurusu, süresi Ödeme İBGS, ilk ve müteakip destek başvuiçinde yapılmamış kabul edilir ve deilişkin giderler rularını şirketler tarafından kendisine ğerlendirmeye alınmaz. 3 (üç) aylık ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinsüre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış desteklenmez. de yapacağı inceleme neticesinde tarihiyle başlar, iş birliği kuruluşlarının sonuçlandırır. Destek başvurusunda veya şirketlerin bildirim üzerine verebulunan şirket tarafından Maliye Baceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS kanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve ilgili Sosyal evrak kaydına girmesi ile biter. (Md.26) Güvenlik Kurumundan borçları bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya belgenin ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçlaSosyal Güvenlik Kurumundan alınan söz konusu yazırı yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma lardan destek ödemesi yapılacak şirketin ve iş birliği sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin kendilerikuruluşunun borcunun bulunduğunun tespit edilne ibrazını müteakip, uygun gördüğü hak ediş mikmesi hâlinde, şirketin ve iş birliği kuruluşunun taletarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet bi doğrultusunda Müsteşarlık veya İBGS tarafından Merkez Bankasına (TCMB), bilgi yazısını ise başvuru mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: sahibi şirkete gönderir. a) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını Müsteşarlık, iş birliği kuruluşları tarafından doğrudan karşılaması hâlinde her iki kuruma ilgili tutarın gönkendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yaderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek pacağı inceleme neticesinde, destek başvurusunda başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sabulunan iş birliği kuruluşu tarafından Maliye Bakanlıhibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. Ba-

(4) Destek talebine konu yurt dışı birimin Türkiye’ye ithalata yönelik faaliyetlerde de kullanılması hâlinde bu birime ilişkin giderler desteklenmez. (Md.22)

106

dayanışma


İzmir SMMMO

kiye varsa şirkete ve iş birliği kuruluşuna ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması hâlinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tara-

fından da haciz konulması hâlinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve iş birliği kuruluşuna intikal ettirilir. (Md.27) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır. Destek ödemelerinin hesaplanmasında TCMB kurları ve www.oanda.com sitesinin kurları kullanılırken ödeme belgesi ile aynı tarihli kur esas alınır. (Md.28) Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Destek Programları Mevzuatı

dayanışma

107

102-107 engin malay.indd  
102-107 engin malay.indd  
Advertisement