Page 1

İzmir SMMMO

418 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER Seda ÖZGÖREN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

I- Giriş II- Yasal Düzenlemeler 08.09.2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de ya- A- Fazla ve Yersiz Tahsil Edilen KDV yımlanan 418 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergi, resim ve ile; harçlar, fazla veya yersiz tahsilâtın mükelleften kay- 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın- naklanması halinde; düzeltmeye dair müracaat tarihi, da Kanun ile Bazı Kanunlarda Dediğer hallerde; verginin tahsili tağişiklik Yapılmasına Dair Kanun rihinden düzeltme fişinin mükelile fazla ve yersiz tahsil edilen lefe tebliğ edildiği tarihe kadar Faiz; yersiz vergilerin iadesine ilişkin açıklageçen süre için aynı dönemde tahsilâtın mükellefin malara yer verilmiş, 6183 sayılı Amme Alacaklarının - Sağlık sektöründe faaliyet Tahsil Usulü Kanunu’ na göre hatasından gösteren veya Sosyal Güvenlik belirlenen tecil faizi oranında Kurumu (SGK) ile sözleşme/prokaynaklanması halinde, hesaplanan faiz ile birlikte ret ve tokol imzalayan sağlık hizmeti iade edilecektir. mükellefi n talep sunucuları ile optisyenlik müesFaiz; yersiz tahsilâtın mükellefin seselerinin çalışanları, emekliler hatasından kaynaklanması halintarihinden iade ve bunların bakmakla yükümlü de, mükellefin talep tarihinden tarihine kadar oldukları kişilere verdikleri sağlık iade tarihine kadar hesaplanırhizmetleri nedeniyle SGK’ ya ay ken, yersiz tahsilâtın idareden hesaplanırken, yersiz sonunda tek bir fatura düzenlekaynaklanması durumunda ise tahsilâtın idareden yebilmeleri uygun görülmüş, tahsil tarihinden mükellefe öde- Daha önce amortisman listeleme tarihine kadar hesaplanacakkaynaklanması rinde yer almayan amortismana tır. durumunda ise tahsil tabi iktisadi kıymetler için faydalı Mükellef söz konusu ödemeler ömürler belirlenmiş ve için bir dilekçe ile idareye başvutarihinden mükellefe - 396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ruda bulunacaktır. ödeme tarihine kadar Genel Tebliği’ nde yer alan BA ve Örneğin, mükellef daha evvel BS formlarında ihracat ve ithalat vermiş olduğu gayrimenkul serhesaplanacaktır. işlemlerinin ne şekilde gösterilemaye iradına ilişkin gelir vergisi ceğine ilişkin düzenlemeler yabeyannamesinde beyan ettiği pılmıştır. vergiyi ödemiş ve bilahare vergi

128

dayanışma


İzmir SMMMO

hatası sebebiyle fazla vergi beyan ettiği gerekçesiyle düzeltme beyannamesi verip, durumu dilekçesinde açıklayarak, ödediği verginin iadesini talep etmişse, düzeltme talebinin kabul edilmesi halinde, mükellefe iade edilecek vergi için vergi dairesine müracaat tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar faiz hesaplanacaktır. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma değer vergisi) iadesinde ise 6322 sayılı Kanun’ la herhangi bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

C-

Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler Amortisman listelerinde yer almayan bazı iktisadi kıymetlere ilişkin olarak faydalı ömür ve amortisman oranları uygulama birliği sağlamak amacıyla 418 sıra nolu Tebliğ ile 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin ekinde yer alan amortisman listesine eklenmiştir. Yeni eklenen iktisadi kıymetler ve faydalı ömür süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.)

5

Hasta simülasyon cihazı

5

20,00%

Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

33,33%

20,00%

Normal Amortisman Oranı

5

20,00%

Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı

15

6,66%

Balık Nakliye Gemisi

10

10,00%

Kazık çakma makinesi

8

12,50%

Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler Merdiven aracı, merdiven çekilir

15

Konveyör aracı, konveyör

15

Apron Otobüsü

5

20,00%

Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu

7

14,28%

B-

Sağlık Hizmeti Sunucularının SGK’ya Ödedikleri Faturalarda Süre Tebliğ ile yapılan bir diğer düzenlemeyle sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin çalışanları, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle SGK’ ya ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilecektir.

Faydalı Ömür (Yıl)

6,66% 6,66%

Foseptik tankı, su ikmal tankı

15

6,66%

Towbar, towbarless, uçak traktörü

5

20,00%

Air starter çekilir

6

16,66%

10

10,00%

15

6,66%

20

5% 10,00%

Yayın ve anons sistemi, saat sistemi Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi Uçak park alanı ofis ekipmanı

10

Yangın alarm ve güvenlik sistemi

15

6,66%

Dahili telefon sistemi

10

10,00%

Enerji otomasyon sistemi

10

10,00%

Kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıpları, amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kabul edilmemiştir.

D-

Ba ve Bs Formları İle İlgili Değişiklikler İthalat işlemlerinin form Ba  ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

dayanışma

129


İzmir SMMMO

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mü- den sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durukelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin munda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyanname- ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır. si düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış Iıı- Sonuç beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise ser- 418 sıra nolu Vergi Usul Kanunu genel Tebliği ile; best bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alına- Fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin faiziyle birlikte caktır. iade alınmasının önü açılmıştır. Bildirim formlarında alıcı veya satıSağlık sektöründe faaliyet göscının vergi kimlik numarası, ithalat teren ve Sosyal Güvenlik Kuruİthalat işlemlerinin işlemlerinde “1111111111”, ihramu ile sözleşme/protokol imzaform Ba ile cat işlemlerinde ise “2222222222” layan sağlık hizmeti sunucuları olarak kodlanacaktır. ile optisyenlik müesseselerinin bildirilmesinde Diğer taraftan, serbest bölgelerçalışanlar, emekliler ve bunların den yapılan mal ve/veya hizmet bakmakla yükümlü oldukları kigümrük giriş alım-satım işlemlerinin bildirilmeşilere verdikleri sağlık hizmetleri beyannamesinin sinde; serbest bölgede faaliyette nedeniyle adı geçen kuruma ay bulunan mükelleflerin Türkiye’ sonunda tek bir fatura düzenlekapanış tarihi, deki merkez veya şubelerinden yebilmeleri uygun bulunmuştur. de alım-satım yapılması halleUygulama birliği sağlama açısınihracat işlemlerinin rinde, Türkiye’ den yapılan alımdan 333 sıra nolu Vergi Usul Kasatım işlemleri ile serbest bölgenunu Genel Tebliği’ ne daha önce form Bs ile deki şubeden yapılan alım-satım listelerde yer almayan iktisadi bildirilmesinde ise, fiili kıymetler ve faydalı ömürleri ekişlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan lenmiştir. ihracatın bildirimlerde serbest bölgelerden Son olarak ise Ba ve Bs formlarınyapılan alım-satım işlemlerinin da ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştiği tarih bildirildiği satırların ülke kodu ne şekilde gösterileceğine ilişkin dikkate alınacaktır. kısmında “Serbest Bölge” ifadesidüzenlemelere yer verilmiştir. nin seçilmesi gerekmektedir. İflas eden mükellefler için bildirim Kaynak : yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönem- 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

130

dayanışma

128-130seda ozgoren.indd  
128-130seda ozgoren.indd  
Advertisement