Page 1

İzmir SMMMO

İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Hüseyin Demir İcra ve İflas Müdürü Erdem Demir Avukat Bilindiği gibi İcra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 23.02.2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nde açıklanmıştı. Bu defa 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 375 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile anılan düzenlemeyle ilgili verilen yargı kararları göz önüne alınarak, söz konusu belgelendirme işleminin “ İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır.” şekilde yapılması uygun görülmüştür ; Uygulamada icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenmeden avukatlık ücreti dosyada bloke edilerek ödenmemektedir. Yüksek Yargıtay 12. Hukuk Dairesince 04.04.2008 tarih ve 2008/3935 Esas, 2008/6867 Karar sayılı ilamı ile Yerel Mahkemenin “ İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık

(vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği öte yandan BK 84. maddesi gereğince yapılan ödemelerin öncelikle masraf ve faizin düşülmesi gerektiği vekalet ücretinin de masraf kavramına girmesi nedeni ile yatırılan paranın öncelikle vekalet ücreti olarak kabulü Avukatlık Kanunu’ na da uygun olduğundan, dosyaya yatan paranın vekalet ücreti kabul edilerek serbest meslek makbuzu talep edilmesinin yasaya uygun olması nedeni ile şikayetin reddine dair 18.01.2008 tarih ve 2008/35- 18 sayılı kararı hakkında “ onanmış olup, 19.10.2010 tarih ve 2010/11306 Esas , 2010/23811 karar sayılı ilamı ile içtihat değişikliğine gidilerek yerel mahkemenin “ aynı doğrultudaki şikayetin reddine dair kararını anılan tebliğin icra dosyasında mevcut paranın alacaklı vekiline ödenmesine engel nitelikte olmadığı gereğinin yerine getirilmemesinin ancak alacaklı vekilinin vergi dairesinde usulsüzlük cezası ile cezalandırılması sonucunu doğurabileceği, bu nedenle alacaklı vekilinin dosyada mevcut paranın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin memurluk kararının yasal dayanağı bulunmaması nedeni ile Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddinin isabetsiz olduğu gerekçesi ile bozulmasına karar vererek İcra Dairelerince Alacaklı Taraf

Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi konusundaki mevcut uygulamaya açıklık getirmiştir.   İzmir 1. İcra Mahkemesince 09.05.2011 tarih ve 2011/443-434 sayılı kararı ile “ Davacı vekilinin borçlu aleyhine yaptıkları icra takibinde, icra dosyasına yatan paraları tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğüne müracaat ettiklerini dosyaya

dayanışma

91


İzmir SMMMO serbest meslek makbuzu sunmadıklarından bahisle kendilerine ödeme yapılmadığından bahisle yaptığı memur muamelesini şikayet sonucu anılan tebliğin icra dosyasında mevcut paranın alacaklı vekiline ödenmesine engel nitelikte olmadığı gereğinin yerine getirilmemesinin ancak alacaklı vekilinin vergi dairesinde usulsüzlük cezası ile cezalandırılması sonucunu doğurabileceği gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar vermek sureti ile İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi konusun-

daki mevcut uygulamaya açıklık getirmesine rağmen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı çıkardığı özelgelerle İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi ısrarcı olurken Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yazdığı 29.01.2013 tarih ve 49453461/045.02(02)235 Sayılı yazı ile konuya yeniden açıklık getirmiş ve uygulama birliği sağlanmıştır, yazının önemi nedeni ile aşağıya aynen çıkarılmıştır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı     : 49453461/045.02[02]-235-2012555/2390                                                                          29/01/2013 Konu : Serbest meslek makbuzu   MALİYE BAKANLIĞINA (Gelir İdaresi Başkanlığına)    İlgi  :   14/11/2012 tarih ve 115511 sayılı yazınız.             İcra dairelerince, avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde avukatlar tarafından düzenlenmesi gereken fatura veya serbest meslek makbuzunun icra dosyalarına konulması ile ilgili ilgi yazınız 11/01/2013 tarihli ve 871 sayılı yazımız ekinde tüm icra müdürlüklerine duyurulmuştur.   Ancak, Konuya ilişkin olarak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 19/10/2010 tarihli Esas No:2010/11306 Karar No:2010/23811 ilamı ile “23.02.2006 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenleneceği ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacağı belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu’nun 352-II/7 nci maddesine göre söz konusu avukat adına usulsüzlük cezası kesileceği ilan edilmiştir. Bu tebliğ, icra dosyasında mevcut paranın alacaklı vekiline ödenmesine engel olabilecek nitelikte olmayıp gereğinin yerine getirilmemesi ancak alacaklı vekilinin vergi dairesinde usulsüzlük cezası ile cezalandırılması sonucunu doğurabilir.     Bu nedenle alacaklı vekilinin dosyada mevcut paranın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin memurluk kararının yasal dayanağı bulunmayıp mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir. Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenler ile İİK 366 ve HUMK’nun 428. addeleri uyarınca bozulmasına” karar verilmiştir.  Diğer yandan, bilindiği üzere 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun

92

dayanışma


İzmir SMMMO 4 üncü maddesiyle değiştirilen ve 6 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesinde: “İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır...” “İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.”  hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin yukarıda belirtilen kararı, gerekse 6352 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu icra müdürlüklerinin bundan böyle hiçbir şekilde avukatlara elden ödeme yapamayacak olması ve dosyaya yatırılan paraların 3 gün içerisinde alacaklı vekilinin banka hesabına yatırılması zorunluluğu karşısında, avukatlardan serbest meslek makbuzu alınması ile ilgili  11/09/2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 375 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin uygulanabilirliğini tartışmalı hale getirmiştir.  Kaldı ki, serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenmesinde asıl sorumluluk vergi yükümlüsü olan avukat ait olup, yeni sistemde avukatlara yapılacak her türlü ödeme banka hesabına yapılabileceği için artık vergi denetiminin de bu yoldan çok daha kolay yapılabileceği düşünülmektedir.  Bu itibarla, icra dairelerince avukatlardan serbest meslek makbuzu alınmasına ilişkin sözü edilen Genel Tebliğin yeniden değerlendirilmesi ve konuya ilişkin görüşlerinizin bildirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.  Bilgi ve gereğini takdirlerine arz ederim.   Ayhan TOSUN Hâkim Bakan a. Genel Müdür  

dayanışma

93

91-93 MAKELE13  
91-93 MAKELE13  
Advertisement