Page 1

İzmir SMMMO

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Berna GÖKCEN AYAN / Yenigün Sosyal Güvenlik Mer. Müd. V.

Giriş İnşaat sektörü; çağdaş standartlarla bezenmiş, ulusal stratejik hedefler doğrultusunda sürekliliği olan, dengeli ve planlı bir şekilde geliştirilmesi gereken, uluslararası rekabet gücü yüksek, ekonomik ve toplumsal verimliliği olması gereken bir sektördür. Gerek yarattığı katma değer açısından, gerekse yarattığı istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir (Hozan, 2006:1). Yüksek oranlı istikrarlı büyüme ve kalkınma, beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörünün önemi artmaya devam edecektir (Mesci, 2006:3). Bu nedenle inşaat sektörünün gelişimi ve daha çağdaş bir yapıya bürünmesi için çalışmalar yürütülmektedir. İnşaat sektörünün gelişimi bu sektörde çalışan sayısını da arttırmaktadır. Türkiye’de her 20 kişiden 1’i inşaat işinde çalıştığı düşünüldüğünde inşaat sektörünün istihdam için de önemli bir sektör olduğunu söyleyebiliriz (http://www.emlakkulisi.com/ ziya-yilmaz-20-kisiden-birisi-insaat-sektorun-96430.html). Makalemizde 1 Ocak 2012’de uygulanmaya başlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”’in inşaat sektörüne ve inşaat sektöründe çalışanlara getirdiği yenilikler ve yükümlülükler değerlendirilecektir. I- İnşaat Sektöründe Yetki Belgesi Zorunluluğunun Getirilmesi 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” 1 Ocak 2012’de uygulanmaya başlanmıştır. İnşaatlarda kaliteyi artırmayı ve olası bir afet durumunda can

62

dayanışma

kaybını sıfıra indirmeyi amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren müteahhitlere “Yetki Belgesi Numarası” almaları zorunluluğu getirmiştir. Yönetmeliğin birinci maddesinde yönetmeliğin amacı olarak “plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olduğu belirlenmiştir. Yönetmelikle yapı müteahhidine inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir. İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunluluğu getirilerek ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini almak ve bu belgeler dâhilindeki işleri yapmakla yükümlü kılınmıştır. II- Ustalık Belgesi Sayılacak Belgeler Yönetmelikte inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunluluğu getirilerek ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini almak ve bu belgeler dâhilindeki işleri yapmakla yükümlü kılındığından bu belgelerin hangi belgeler olduğu da belirtilmiştir. Ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler: • 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi, • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4


İzmir SMMMO

üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,

ülkemizde binlerce mimar ve mühendis, kendi istihdam alanında çalışmak üzere boşta beklemektedir. Bu durumda yapılması gereken; mevcut müteahhitlik sistemini korumak olmamalıdır. Doğru olan; yapı üretim faaliyetindeki teknik hizmet payının ciddi biçimde arttırılmasıdır. Bu bağlamda; özel yapılarda da müteahhitlik kurumsallaşmalı ve kamu inşaatlarında olduğu gibi mühendis, mimar ve teknikerlerin de istihdam edileceği bir statüye kavuşturulmalıdır (http://www. yapi.com.tr,17.12.2011).

• Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları İnşaat sektörünün ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler gelişimi bu sektörde veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler, • Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına “Geçici Ustalık Yetki Belgesi” düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler olarak kabul edilmiştir.

çalışan sayısını da arttırmaktadır. Türkiye’de her 20 kişiden 1’i inşaat işinde çalıştığı düşünüldüğünde inşaat sektörünün istihdam için de önemli bir sektör olduğunu söyleyebiliriz

Bu yönetmelikte ayrıca 2. derecedeki teknik elemanların yetkileri, mühendis ve mimarların mevcut yetkilerini paylaşacak biçimde genişletilmiş ve 5 katı ve 2000 m2‘yi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenlerin, 1500 m2‘yi geçmeyenlerde ise teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmesine olanak tanınmıştır. Böyle bir uygulama; yapıdaki teknik hizmet niteliğinin, var olanın gerisine düşürülmesi demektir. Oysa

III- Sonuç İnşaat sektöründe yer alan işletmelerin çalıştırdıkları kişiler için yukarıda yer alan belgelerinin olmaları 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle bu sektörde yer alan firmaların bu hususları dikkat etmesi ve yapılacak kontrollerde sorun yaşamaması açısından çalıştırdıkları kişilerden bu belgeleri istemeyi bir görev olarak kabul etmesi gerekmektedir. Hedef; genç ve dinamik nüfusun ihtiyaçlarını karşılamış, enerji, su, ulaşım, tarım vb. tüm altyapı ihtiyaçlarını çağdaş standartlarda tamamlamış, doğal afet dayanımı sağlanmış yapılara sahip, planlı kentsel mekânlar üretmiş bir Türkiye’dir (Mesci, 2006:4). Kaynakça M.Can HOZAN, 2006, “İnşaat Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır. Kaan MESCİ, 2006, “İnşaat Sektörünün Türkiye Kalkınmasındaki Rolü ve Dışa Açılma”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü:Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

http://www.emlakkulisi.com/ziya-yilmaz-20kisiden-birisi-insaat-sektorun-96430.html, 2012 http://www.yapi.com.tr, 2011 http://www.resmigazete.gov.tr, 2011 http://www.mevzuat.gov.tr, 2011

dayanışma

63

1e3df075e3a84be894c1c5c31fb1d264  
1e3df075e3a84be894c1c5c31fb1d264  

6262 dayanışmadayanışma Berna GÖKCEN AYAN / Yenigün Sosyal Güvenlik Mer. Müd. V. İzmir SMMMO

Advertisement