Page 1


01 : COMPANY PROFILE

สารบัญ 01 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18

01: COMPANY PROFILE ประวัติความเปนมาของบร�ษัท

02: TRANSFORMER PRODUCTION PROCESS ขั้นตอนการทำงาน

03 : COPPER WINDING การพันลวดทองแดง

04 : SILICON STEEL LAMINATION CUTTING & ASSEMBLING การตัดและเร�ยงเหล็กซิลิคอน

05 : COIL ASSEMBLING / ACCESSORIES & CONNECTION การประกอบคอยล / การประกอบอุปกรณตอวงจร

06 : VACUUM DRYING / TRANSFORMER-OIL FILLING PROCESS การอบสูญญากากาศ / การลงถังและเติมน้ำมันหมอแปลง

07 : TESTING PROCESS / TANK COATING การทดสอบ / การทำสีเคลือบถังหมอแปลง

08 : FINISHED TRANSFORMERS & PACKING หมอแปลงสำเร็จรูป

09 : ACCESSORIES

อุปกรณประกอบหมอแปลงตางๆ

10 : RECOGNITION รางวัลคุณภาพ

11 : AFTER SALES SERVICES การบร�การหลังการขาย

12: TRANSPORTATION & INSTALLATION การขนสงและการติดตั้ง

13: CUSTOMERS REFERENCE ลูกคา

14: TECHNICAL DATA ขอมูลทางเทคนิค


01 : COMPANY PROFILE

ประวัติความเปนมาของบร�ษัท Company profile

บร�ษัท เอส.พ�. อีเล็คทร�ค อินดัสตร� จำกัด เร�่มกอตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2532 ภายใตเคร�่องหมายการคา ฟ�ลไลท บร�ษัทเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาขนาด 1-5000 เคว�เอ และหมอ แปลงไฟฟาประหยัดพลังงาน จนไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.384 ในป พ.ศ.2539 บร�ษัทฯ ดำเนินการผลิตสินคา โดยให สอดคลองกับระบบคุณภาพ ISO 9000 จนไดรับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาในป พ.ศ. 2540 จากประสบการณ และความรูความชำนาญในการออกแบบ หมอแปลงไฟฟา และการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต จนสงมอบสินคาถึงมือลูกคา ทำใหมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑหมอ แปลงไฟฟาฟ�ลไลทเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีที่สุด เปนไปตาม ความตองการของลูกคา

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1. ชาญว�ทย พนาสันติภาพ, Charnwit Panasantipap ประธานบร�ษัท, President 2. เกร�ยงศักดิ์ พนาสันติภาพ, Kriangsak Panasantipap กรรมการผูจัดการ , Managing Director

01

1

2


01 : COMPANY PROFILE

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

S.P. Electric Industry was found in 1989 under the name of FL - FULL LIGHT® brand. Its product line included all types of Oil Immersed Distribution Transformers and also low-loss type with the capacity of manufacturing 1 - 5000 kVA. Along with its efforts on continuous quality improvement, its products have perceived Thai Industrial Standards Institute (TIS) in 1996. In 1997, its manufacture of oil immersed transformers have been operating a quality system conforming to TIS Standard and ISO 9001 Ver. 2000 from MASCI-Management System Certification Institute (Thailand). The company’s excellent experience, knowledge, and reputation overwhelming in term of product design and quality control should prove in delivering high-quality, reliable products to customers. The company is now recognized as the leading manufacturer in Thai and Cambodian market. Under the brand name of FL - FULL LIGHT® (ฟ�ลไลท) , we are highly confident that our customers will acquire the best products and services they have ever experienced.

02


04 : SILICON STEEL LAMINATION CUTTING & ASSEMBLING การตัดและเร�ยงเหล็กซิลิคอน

Silicon steel lamination cutting & assembling เหล็กซิลิคอนนำเขามาจากตางประเทศอาทิเชน ญี่ปุน เกาหลีใต อเมร�กา รัสเซีย เยอรมัน จะถูกสลิตขนาดตามแบบที่ฝายว�ศวกรรมกำหนดและถูกนำไปตัดและจัด เร�ยงตามแบบ ซึ่งใชเทคนิคการเร�ยงแบบ Step lap เพ�่อลดพลังงานสูญเสียในแกน เหล็ก และทำใหขนาดหมอแปลงเล็กลง นำแกนเหล็กมาตรวจสอบคุณสมบัติทาง เทคนิคและระยะตางๆวาเปนไปตามมาตรฐานกอนสงไปยังแผนกประกอบตอไป

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

We imported silicon steel materials from reliable sources of Japan, South Korea, USA, Russia and Germany. They are slit according to experience engineer’s design. Then they are cut at an angle of 45 degree and assembled into step lap core resulting in reduction of the no-load loss.

05


05 : COIL ASSEMBLING / ACCESSORIES & CONNECTION การประกอบคอยล

Coil assembling ขั้นตอนการประกอบคอยล เปนการประกอบขดลวดที่ผานการตรวจสอบ ตรง ตามแบบว�ศวกรรมกำหนด สวมลงกับแกนเหล็กซิลิคอนที่ผานการตรวจสอบความ สูญเสียกำลังไฟฟาตามแบบว�ศวกรรมกำหนดเขาดวยกัน ขั้นตอนการประกอบตอง ไดระยะหาง ทางไฟฟาที่เหมาะสมและทนตอการลัดวงจร The copper winding and silicon steel core are assembled. We need to follow as engineer’s design especially for the suitable electrical distance which ensure the endurance of short-circuit.

ขั้นตอนประกอบอุปกรณและตอวงจร Accessories and connections

Cover and tank need to be prepared with primer and reduce humidity by oven drying. Then we connect copper winding and silicon core as defined vector group. Tap changer is a device used for adjusting voltage of transformer in case of unstabilized power supply ( 5% or 7%). It is connected with coil winding. Then bushing and the other accessories shall be installed.

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

• ฝาถังและตัวถังหมอแปลงไฟฟาจะมีการเตร�ยมสีรองพ�้นกอนมาอบใหแหง นำ คอยลทองแดง แกนเหล็กซิลิคอนที่ผานการตรวจสอบมาตอวงจรตามเวคเตอร กรุปที่กำหนด ใสกระดาษฉนวนและไมตามแบบที่กำหนด พรอมนำอุปกรณปรับ เปลี่ยนแรงดันตอเขากับขดลวดในระหวางประกอบฝาถังกับสวนประกอบหลักภาย ในของหมอแปลง • ขั้นตอนการประกอบแท็ปปรับโวลทและอุปกรณอื่นๆ เปนขั้นตอนการติดตั้งแท็ป ปรับแรงดันไฟฟาเพ�่อปองกันแรงดันเกินหร�อต่ำเกิน 5% หร�อ 7% ของแรงดัน ระบบ จากนั้นติดตั้งบุชชิ�งและอุปกรณอื่นๆ ตามแบบว�ศวกรรมกำหนด

06


06 : VACUUM DRYING / TRANSFORMER-OIL FILLING PROCESS เตาอบสูญญากาศ

Vacumm drying process เตาอบสูญญากาศ เปนขั้นตอนการอบไลความชื้นออกจากสวนประกอบหลัก หมอแปลงและถังใสหมอแปลง ดวยว�ธีสูญญากาศ ชวยใหชิ�นสวนหมอแปลงแหงสนิท และเพ�่อเพ�่มอายุการใชงานของหมอแปลง Vacuum drying is the process that reduced humidity from active part of transformer which resulting in more endurance of system fault and lightning. It can extend Transformer’s lifetime.

ลงถัง-เติมน้ำมันหมอแปลง

Transformer-oil filling process

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

นำหมอแปลงที่ประกอบเสร็จ ผานการตรวจเช็คระยะทางไฟฟาเขาอบและ ประกอบลงถังหมอแปลงภายใตสูญญากาศ เพ�่อปองกันความชื้นที่จะมาสัมผัส กับสวนประกอบหลักของหมอแปลง และกระจายน้ำมันหมอแปลงใหเขาทั่วถึงภายใน ถังหมอแปลง

07

Putting active part of transformer into tank and filling oil in vacuum chamber which help removing humidity from active parts while filling transformer oil. The oil shall be free from Polychlorinated Biphenyls (PCB).


07 : TESTING PROCESS / TANK COATING

ทดสอบ

Testing process Routine test • Measurement of winding resistance • Measurement of voltage ratio, and check of phase displacement • Measurement of short-circuit impedance • Measurement of load loss • Measurement of no-load loss • Induced overvoltage withstand test • Separate-source voltage-withstand test • Oil dielectric strength test Type test • Temperature-rise test • Impulse withstand voltage test

ทำสีเคลือบถังหมอแปลง Tank Coating

Interior surface shall be finished with oil resistant paint. Exterior surface shall be painted with a primer coat and not less than two finish weather-resistant coats of grey color.

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

กอนเคลือบสีรองพ�้นจะตองเตร�ยมถังหมอแปลงดวยการ กัดสนิม เคลือบฟอสเฟตกันสนิม แลวจึงเคลือบสีรองพ�้น เมื่อ แหงดีแลวจึงพนเคลือบดวยสีซึ่งทนตอสภาพแวดลอม ความ ชื้นและการกัดกรอน

08


08 : FINISHED TRANSFORMERS & PACKING หมอแปลงสำเร็จรูปและบรรจ�ภัณฑ Finished transformers & packing ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดสงหมอแปลงไฟฟาสำเร็จรูป จะตองตรวจสอบ อุปกรณ คุณภาพสีและความเร�ยบรอยอื่น ๆ ใหครบถวน ในกรณีที่มีการ สงออกไปตางประเทศ จะประกอบลังไม ยึดหมอแปลงเพ�่อปองกันแรง กระแทกระหวางขนสง For finished transformers delivered outside the territories of Thailand or according to customers’ requirement, transformers shall be packed in individual wooden case.

1. - 4. หมอแปลง 4 ดาน 3 เฟส 5. - 8. หมอแปลง 4 ดาน 1 เฟส หนา / FRONT

ซาย / LEFT

ขวา / RIGHT

2

3

4

6

7

8

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1

หลัง / BACK

09


08 : FINISHED TRANSFORMERS & PACKING หมอแปลงสำเร็จรูป Product

4. 160 kVA, 33KV 5. 500 kVA, 33KV 6. Packing

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1. 30 kVA, 22KV 2. 50 kVA, 22KV 3. 100 kVA, 22KV

10


09 : ACCESSORIES อุปกรณประกอบหมอแปลงตางๆ Accessories

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1. Bushing and accessories 2. Connector

11

3. - 4. Tap changer 5. Bird guard


09 : ACCESSORIES อุปกรณประกอบหมอแปลงตางๆ Accessories

4. Thermometer with alarm contact 5. HV connector

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1. - 2. HV bushing 3. Pressure relief device

12


10 : RECOGNITION รางวัลคุณภาพ

Recognitions : Full assurance with International & Thai standard เอส.พ�. อีเล็คทร�ค อินดัสตร� มีความมุงมั่นและใสใจในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการผลิต คุณภาพ บุคคลากร และโรงงาน ทั้งนี้เพ�่อใหทุกขั้นตอนการทำงาน เปนไปอยางดีที่สุด โดยกระบวนการที่กลาวมาทั้งหมด สงผลใหแบรนด ฟ�ลไลท ไดรับการยอมรับวาเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาชั้นนำที่มีประสบการณ การผลิตยาวนาน S.P. Electric Industry pays great attention to every aspect that contributes to the success of each process including production, quality, manpower and factory excellence. This thoroughness has enabled us to be accepted and recognized as the leading oil immersed distribution transformer manufacturer. International Certification

2004 Certificate of Short Circuit Test from KEMA HIGH-POWER LABORATORY, Netherlands.

รับรองคุณภาพจาก Kema ประเทศเนเธอรแลนด

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

Certificate receiving in Thailand

13

Meet Quality management system ISO9001 from MASCI-Management System Certification Institute (Thailand).

รับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ไดรับ มอก. 384-2543 สำหรับหมอแปลงไฟฟา Our transformers meet TIS 384-2543 from Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.


11 : AFTER SALES SERVICES บร�การหลังการขาย

After sales services การบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนสิ�งสำคัญมาก เพ�่อใหคงสภาวะปกติ และยังทำใหมีการใชงานที่ยาวนานข�้น ในระบบฉนวนของหมอแปลงไฟฟา นั้นมีสวน ประกอบหลัก คือ น้ำมัน ประเก็น กระดาษฉนวนหุมทองแดง โดย วัสดุเหลานี้จะเสื่อมสภาพ เมื่อมีความชื้น น้ำ เขมา สิ�งเจือปนอื่นๆ และกาซ ปะปนอยู ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหหมอแปลงเสียหายหร�อเกิดการลัดวงจรได ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาหมอแปลงอยาง สม่ำเสมอ เพ�่อเปนการลดคาความเสียหาย อีกทั้งยังทำให ไดประสิทธิภาพ สูงสุดจากการใชงาน

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเชิงปองกัน

Preventive maintenance of transformer หมอแปลงไฟฟานับวาเปนอุปกรณ ไฟฟาชนิดหนึ่งที่จะตองทำการตรวจเซ็คและบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องโดยปกติทั่วไปควรตรวจเช็ค ทุกๆ 6 เดือน หร�ออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ�่อประสิทธิภาพที่ดี และยืดอายุการใชงานของหมอแปลงไฟฟา Transformer is an electrical equipment which need to be regularly inspected and maintained for the readiness. Normally, it should be inspected every 6 months or at least once a year for maximized durability of usage.

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

The maintenance of transformer is a vital aiming to keep its normal condition and durability. Specifically, in the part of insulation system of transformer, it has main components which are transformer oil, gasket and insulated paper. These materials will be deteriorated when they have humidity, sludge, mixed substance and gas which are the cause of short-circuit or transformer burned. Therefore, we should have regularly check and do the maintenance which can reduce the harmful problems as well as maximize the effectiveness of product usage.

14


11 : AFTER SALES SERVICES หัวขอรายการตรวจเช็ค Check list

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

• การรั่วซึมรอบนอกของหมอแปลงไฟฟา • ชุดกรองความชื้น (ถามี) • การตรวจวัดคาความตานทานฉนวน • บุชชิ�งแรงสูง – แรงต่ำ • ขั่วตอสายไฟเขา-ออก ดานแรงสูงและแรงต่ำ • ชุดปรับแรงดันไฟฟา • ที่วัดระดับน้ำมันหมอแปลงไฟฟา (ถามี) • เทอรโมมิแตอร (ถามี) • อุปกรณวัดความดัน (ถามี) • บุชโฮร�เลย (ถามี) • น้ำมันหมอแปลงไฟฟา

15

• Tank Leak and Oxidization • Dehydrating Breather & Silica Gel (if any) • Insulation Resistance 2000 mΩ-5000 mΩ (20°C) • HV and LV Bushing • HV and LV Terminal Connector • Off Load Tap Changer • Oil Level Gauge (if any) • Thermometer (if any) • Pressure Device (if any) • Buchholz Relay (if any) • Transformer Oil


12: TRANSPORTATION & INSTALLATION การขนสงและการติดตั้ง

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

Transportation & Installation

16


13: CUSTOMERS REFERENCE ลูกคา

Customers reference

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

1. ปตท 2. เพลินวาน 3. บร�ษัท ไทยลักซ เอ็นเตอร ไพรส จำกัด (มหาชน)

17

Provincial Electricity Authority of Thailand.

Metropolitan Electricity Authority of Thailand.


14 : TECHNICAL DATA ขอมูลดานเทคนิค

Technical data

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMER 50 Hz 22 kV.

18


14 : TECHNICAL DATA ขอมูลดานเทคนิค

Technical data

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMER 50 Hz 22 kV.

18


14 : TECHNICAL DATA ขอมูลดานเทคนิค

FULL LIGHT TRANSFORMER CATALOGUE

Technical data

20


Full light catalogue  
Full light catalogue  
Advertisement