Page 1

III Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja „Kolekcjonerzy Filantropami”

25 kwietnia 2018 | 19:00 CSW Zamek Ujazdowski, Laboratorium, sala im. W. Krukowskiego 23 kwietnia 2018 | 18:00 wernisaż wystawy przedaukcyjnej 24–25 kwietnia 2018 | 18:00 wystawa przedaukcyjna


PODZIĘKOWANIA

Chcialbym w tym miejscu najmocniej jak tylko potrafię podziękować Katarzynie Prokesz, Marcie Kołakowskiej, Katii Szczce, Ewie Szok, Zofii Koźniewskiej, Pawłowi Prokeszowi, Marcinowi Wiekierakowi z którymi pracowaliśmy nad powodzeniem aukcji i co za tym idzie otwarciu w niedalekiej przyszłości przestrzeni edukacyjnych w Jehmel oraz w Nairobi, ktore zaprojektował Maciej Siuda. Bardzo dziękuję kolekcjonerom abasadorom aukcji Hannie i Jarosławowi Przyborowskim, Katarzynie Prokesz i Pawłowi Prokeszowi oraz Wernerowi Jerke, którzy poparli nasze działania swoim autorytetem. Dziękuję także licealistom woluntariuszom, Izabeli Zydorowicz, Andrzejowi Prokeszowi i Franciszkowi Bielowickiemu za ich optymizm. Iwonie Wojnarowicz za projekt oraz redakcję katalogu aukcyjnego, Piotrowi Mierzwie za tłumaczenia tekstow a Dawidowi Polonemu za nieocenioną pomoc w organizacji aukcji. Dziękuję Zofii Pinchinat-Wituckiej z fundacji Palska-Haiti za możliwość wspólnego działania, dzielenia się i poznawania oraz Maciejowi Siudzie za to, że wszystko o czym napisałem powyżej się spełniło lub spełni w niedalekiej przyszłości. Bartosz Przybył-Ołowski


THANKS

I would like to give my thanks here, as strongly as I possibly can, to Katarzyna Prokesz, Marta Kołakowska, Katia Szczeka, Ewa Szok, Zofia Koźniewska, Paweł Prokesz, and Marcin Wiekierak, with whom we have worked on the success of the auction, and the ensuing opening in the near future of educational spaces, designed by Maciej Siuda, in Jacmel and in Nairobi. I am very grateful to collectors-ambassadors of the auction, Hanna and Jarosław Przyborowski, Katarzyna Prokesz and Paweł Prokesz and Werner Jerke, who endorsed our activities with their stature. I am also grateful to secondary-school students-volunteers, Izabela Zydorowicz, Andrzej Prokesz and Franciszek Bielowicki for their optimism; Iwona Wojnarowicz for her design and edition of the auction catalogue, Piotr Mierzwa for his translations and Dawid Polony for his invaluable help in organising the auction. My thanks go to Zofia Pinchinat-Witucka of the Polska-Haiti Foundation for the opportunity of cooperative acting, sharing and learning and to Maciej Siuda for the fact that everything I described above have either come true or will come true in the near future. Bartosz Przybył-Ołowski


SZKOŁA NA HAITI | SHOOL IN HAITI Tworzymy nową typologię szkoły. Rozwijamy klasyczny układ budynku szkolnego, w którym dominuje wyraźny podział na dwie strefy: komunikację i edukacji. Projektujemy formę otwartą, gdzie sposób użytkowania definiuje czas – w trakcie zajęć całe wnętrze służy jako przestrzeń do nauczania, a podczas przerwy jako ogólnodostępna strefa komunikacji. Rozmywamy granicę między korytarzem, a salami wykładowymi.

We are creating a new typology of a school. Unfolding a traditional composition of a school building, which is dominated by a clear separation of communication from education. We are designing an open form, where a use is defined by time: during classes, the entire interior serves as a space of learning, whereas during recess – as a free-access communication. We are blurring the boundary between the corridor and classrooms.


Budynek wypełnia całą długość działki, dzieląc ją tym samym na pół. Po przeciwnych stronach obiektu powstają dwa patia o odmiennym charakterze: zielone, ciche, przeznaczone do kontemplacji i nauki oraz otwarte, z bieżnią, boiskiem i placem do uprawiania sportu i rekreacji. Szkoła w sposób dosłowny staje się narzędziem łączącym zabawę z edukacją.

The building fills the entire length of the plot, thereby dividing it in half. On the opposite sides of the object, two patios of differing character are being created: a green, quiet one, designated for contemplation and study, and on open one, with a running rack, a field and a playground – for sports and leisure. The school literally becomes a tool combining play with education.


SZKOŁA W MATHARE | SHOOL IN MATHARE

Rzut szkoły w Mathare. Pracownia Macieja Siudy. |


Model szkoły w Mathare. Pracownia Macieja Siudy.

Idea powstającego projektu zakłada stworzenie środowiska do nauczania. Architekci dążą do zdekonstruowania typowego myślenia o szkole jako budynku zamkniętego. Projektują miejsce pobudzające kreatywność, chęć poznawania i wyobraźnię dziecka. Tym samym ściany, podłogi, stropy, zamiast ograniczać mają stymulować. Budynek ma zostać pozbawiony zwartej formy, na rzecz serii sytuacji przestrzennych, które razem tworzą ekosystem dydaktyczny. Chcemy stworzyć model edukacji przyszłości, wolny od nadmiernej kontroli i nadzoru.

The idea of the project in progress is a creation of a learning environment. Architects aim to deconstruct the typical conception of a school as a closed building. They are designing a place that will enhance creativity, curiosity and imagination in children. Hence, rather than to limit, its walls, floors, roofs are intended to stimulate. The building will be stripped of a solid form, in favour of a series of spatial situations which, taken together, will form a teaching ecosystem. We wish to create a blueprint for an education of the future, free from excessive control and oversight..


PODZIĘKOWANIA

Fundacja RazemPamoja stara się pomagać budując wspólnoty, tworząc sieci współpracy i otwierając przestrzenie dialogu tam, gdzie świat jest podzielony. Łączyliśmy już uczniów z globalnej Północy i z globalnego Południa, rzemieślniczki ze slumsu Mathare z europejskim artystami i kuratorami, największe warszawskie muzea z lokalnymi centrami kultury w Kenii i Indonezji… Od początku naszej działalności w 2010 roku za najwłaściwsze media poznawania, działania i dzielenia się uważamy sztukę i edukację. Trzecia Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji RazemPamoja „Kolekcjonerzy Filantropami” jest dla nas spełnieniem idei dzielenia się przez sztukę i naukę w postaci konkretnej, a przy tym pełnej nowych, ekscytujących znaczeń. Przychody ze sprzedaży prac podarowanych przez polskich kolekcjonerów przeznaczone zostaną na dokończenie budowy szkoły w Jacmel na Haiti oraz wzniesienie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej w slumsie Mathare w Nairobi. Budynki te nie tylko służyć będą publicznej edukacji w miejscach, gdzie jest ona trudno dostępna, ale same są wybitnymi dziełami społecznie zaangażowanej sztuki architektonicznej autorstwa Macieja Siudy i jego współpracowników. Ze względu na ideę, która przyświeca działaniom Fundacji RazemPamoja rzeczą wielkiej wagi jest dla nas fakt, że tegoroczna aukcja opiera się tylko i wyłącznie na dziełach podarowanych przez kolekcjonerów. Wierzymy, że sztuka, tak jak i edukacja, może pomóc głębiej niż jakakolwiek waluta, gdyż inicjuje zmianę jakościową, a nie tylko ilościową. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni kolekcjonerom za to, że zaangażowali swoją wyjątkową wrażliwość oraz doświadczenie w dzieleniu się i inspirowaniu pięknem w przedsięwzięcie, które – jak mamy nadzieję – nie będzie tylko fascynującym eksperymentem, ale początkiem wielu nowych form współdziałania. Za to właśnie szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy myślą podobnie, kolekcjonerom oraz najbliższym przyjaciołom aukcji „Kolekcjonerzy Filantropami”: Marcie Kołakowskiej, Zofii Koźniewska, Katarzynie Prokesz, Pawłowi Prokesz, Maciejowi Siudzie, Katii Szczece, Ewie Szok, Zofii Wituckiej, Marcinowi Wiekierakowi, bez których moglibyśmy jedynie marzyć o powodzeniu aukcji, a co za tym idzie o wzniesieniu nowoczesnych szkół na Haiti i w Kenii. Zarząd Fundacji Razem Pamoja Bartosz Przybył-Ołowski Piotr Błachut Dominik Kuryłek Jan Swianiewicz


THANKS

The RazemPamoja Foundation strives to support people by constructing communities, creating networks of cooperation and opening spaces of dialogue everywhere where the world is divided. We have already connected students of the global South and the global North, craftswomen of Mathare Slum with European curators and artists, the largest museums in Warsaw with local cultural centres in Kenya and Indonesia... Since the launch of our activities in 2010, we have regarded the most suitable media of learning, acting and sharing to be art and education. The Third RazemPamoja Foundation Charitable Contemporary Art Auction „Collectors as Philanthropists“ signifies to us a realisation of the idea of sharing through art and learning in a specific shape, which is at once replete with new and exciting meanings. Funds raised from the sale of works donated by Polish collectors will go to completing the construction of a school in Jacmel, Haiti and to erecting a space of learning and leisure in Mathare Slum in Nairobi. The buildings will not only serve public education in places where it is not readily accessible, but will be works of socially engaged art of architecture in their own right, created by Maciej Siuda and his collaborators. In light of the idea guiding the activities of the RazemPamoja Foundation, it is a matter of the utmost importance that this year’s auction is based solely on artworks donated by collectors. We believe that art, just as education, can offer a more profound support than money, since it initiates a qualitative, and not merely a quantitative change. We are extremely grateful to collectors for their involvement of their exceptional sensibility and experience in sharing and inspiring with beauty in an enterprise which – as we expect – will not only be a fascinating experiment, but also a start to numerous, new forms of cooperation. For this we are particularly grateful to all like-minded people, to collectors and to the best friends of the auction „Collectors as Philanthropists“: Marta Kołakowska, Zofia Koźniewska, Katarzyna Prokesz, Maciej Siuda, Katia Szczeka, Ewa Szok, Zofia Witucka, Marcin Wiekierak, without whom we could only dream up a success of the auction, and therefore the constructions of modern schools in Haiti and in Kenya.

The Board of the Razem Pamoja Foundation Bartosz Przybył-Ołowski Piotr Błachut Dominik Kuryłek Jan Swianiewicz


KOLEKCJONERZY FILANTROPAMI

Filantropia i kolekcjonerstwo rodzą się z przeciwstawnych odruchów. Kolekcjonowanie sprowadza się do gromadzenia rzeczy dla prywatnej przyjemności; filantropia – przeciwnie – polega oddawaniu pieniędzy albo innych wartościowych zasobów dla publicznego dobra. Jedno jest samozadowalające i zwrócone ku sobie; drugie bezinteresowne i spoglądające ku innemu. Podczas gdy kolekcjoner obdarza swymi uczuciami rzeczy, filantropa z definicji ożywia miłość dla ludzkości. Aukcja „Kolekcjonerzy Filantropami“ dowieść ma, że można być i jednym, i drugim. Praktycznie nigdy nie zdarza się, by aukcja charytatywna opierała się tylko i wyłącznie na pracach podarowanych przez kolekcjonerów. Podczas gdy artystów regularnie prosi się od tego typu dary i faktycznie ich hojność umożliwiła poprzednie aukcje organizowane przez Fundację RazemPamoja, to jest czymś niezwykle rzadkim, by kolekcjonerzy sztuki poświęcili coś ze swoich zbiorów na szczytny cel. Dlaczego właściwie mieliby się rozstać z dziełami, które umiłowali, które odzwierciedlają ich gusta i z którymi często wiąże się wiele wspomnień, kiedy mogliby po prostu podarować pieniądze? Pomijając wszystko inne, takie rozwiązanie byłoby zwyczajnie prostsze i szybsze, bo przecież ostatecznym celem aukcji charytatywnej jest właśnie zebranie środków finansowych. Bartosz Przybył-Ołowski, założyciel Fundacji RazemPamoja, w którego głowie narodził się pomysł tej alternatywnej formuły kwestowania, widzi to inaczej. „Oczywiście, można by zwyczajnie zbierać pieniądze, a nie prace z kolekcji. Pewnie byłoby to dużo prostsze – przyznaje. Jednak za jeden z celów tegorocznej aukcji postawiliśmy sobie także zbudowanie szczególnej wspólnoty kolekcjonerów, co wiąże się ze zjednoczeniem indywidualistów, odczarowaniem poprzez stworzenie im możliwości podzielenia się czymś dla nich ważnym”. Dla Bartosza Przybyła-Ołowskiego wydarzenie charytatywne o skali takiej, że angażuje wielu z najbardziej znaczących kolekcjonerów sztuki w Polsce, prócz okazji do zaprezentowania części ich osobistych kolekcji, jest przede wszystkim ćwiczeniem w budowaniu wspólnoty, a może raczej jej wzmacnianiu. Fakt, że stowarzyszenia przyjaciół czołowych muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej w Warszawie – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – stanęły za akcją „Kolekcjonerzy Filantropami“, świadczy bowiem o tym, że taka wspólnota już istnienie. Ta aukcja charytatywna, pomyślana jako miejsce spotkania, daje szansę nowemu rodzajowi filantropijnie nastawionych kolekcjonerów, by ujrzeli swe siły i zasoby działające razem, czyli podług pojęcia, które leży w sercu i nazwie Fundacji RazemPamoja. Filantropia zazwyczaj wiąże się z jakiegoś typu ofiarą, a pożegnanie się z jednym z wielu dzieł sztuki, jest małą ceną za udział w budowaniu czegoś innego niż własna kolekcja.


COLLECTORS AS PHILANTHROPISTS

Philanthropy and collecting stem from opposite impulses. Collecting amounts to acquiring things for one’s own private enjoyment; philanthropy, on the contrary, consists in giving away money or other valuable assets for the public good. The one is self-gratifying and wrapped up in itself, the other selfless and outward-looking. Whereas the collector bestows his affections on objects, the philanthropist is by definition animated by the love of mankind. The auction “Kolekcjonerzy Filantropami” (“Collectors as Philanthropists”) sets out to prove that you can be both. For a benefit auction to consist solely of artworks donated by collectors is virtually unheard of. While artists are routinely approached with requests for gifts in kind, and indeed their generosity has made live and online auctions organized by the RazemPamoja Foundation possible in the past, it is much less common for art collectors to pledge works they own to a worthy cause. Why would they part with pieces they once cherished, which reflect their tastes and often have memories attached to them, when they could give money instead? Apart from anything else, this would have the merit of speeding up the whole process since the aim of any charity auction is ultimately to generate funds. The founder of RazemPamoja Foundation, Bartosz Przybył-Ołowski, whose brainchild this alternative type of fundraiser is, does not see it that way. “We could, of course, gather money instead of motivating collectors to donate works from their collections. Even from the very same people. It might have been much simpler” he concedes. “But we also set ourselves the goal of building a unique community of collectors, of connecting individuals, encouraging them and giving them an opportunity to share something they consider significant.” For Przybył-Ołowski, a fundraising event on this scale, which brings together some of Poland’s most prominent art collectors, aside from creating the opportunity for them to showcase a fragment of their personal collections, is primarily an exercise in community building, or strengthening rather. The fact that friends’ associations of Warsaw’s foremost modern and contemporary art museums – the Friends of the Museum of Modern Art, of the Zachęta Fine Arts and the Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski societies – have rallied behind the “Collectors as Philanthropists” auction attests that such a community already exists. Conceived as a meeting place, this charity auction offers a new kind of philanthropically-minded collectors the chance to join forces and pull resources together, a concept that is at the heart of the RazemPamoja Foundation, reflected in its very name. Philanthropy typically involves some form of sacrifice and parting with an artwork among many is a small price to pay for contributing to building something other than one’s own collection.


Przychody ze sprzedaży prac na aukcji „Kolekcjonerzy Filantropami“ przeznaczone zostaną na wznowienie budowy szkoły w Jacmel na Haiti i wybudowanie od zera przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej w slumsie Mathare w Nairobi. Obie te konstrukcje zaprojektowane zostały przez Macieja Siudę w eksperymentalnym duchu, który charakteryzuje architekturę społecznie zaangażowaną, a także, skoro o tym już mowa, metodę działań Fundacji RazemPamoja. Bogate, złożone, półotwarte przestrzenie Siudy są wyzwaniem rzuconym wobec strukturalnej jedności, ścisłego podziału na klasy i korytarze (przeznaczone odpowiednio do nauki i do odpoczynku), które stanowią o monotonii i instytucjonalnym, nawet więziennym charakterze budynków szkolnych, jakimi je znamy. Raczej niż budynki per se, w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, wizjonerskie alternatywy, które proponuje Siuda tworzą skupiska i wiązki nieciągłych jednostek przestrzennych organicznie składające się w to, co Przybył-Ołowski nazywa „dydaktycznymi ekosystemami”. Orędując za tymi dwoma oryginalnymi i przyszłościowymi projektami architektonicznymi, Fundacja RazemPamoja powraca do swoich podstawowych zainteresowań edukacją, korzystając z artystycznych środków i angażując ludzi uprzywilejowanego świata sztuki w twórczy dialog z mieszkańcami Globalnego Południa, którym los mniej sprzyja. Dla tych pierwszych aukcja „Kolekcjonerzy Filantropami“ stanowi okazję, by zamienić przedmioty, bądź co bądź, luksusowe w dobrze zaprojektowane obiekty użytku publicznego dla tych drugich. Co więcej, ten wyjątkowy rodzaj kulturalnej filantropii oddaje działalność artystyczną jednego typu na usługi innej sztuki – takiej, która buduje sojusze między funkcjonalnością i pięknem. Chociaż kolekcjonerzy znani są z obdarzania muzeów i galerii sztuki, znacznie rzadziej słyszy się o pracach podarowanych z ich zbiorów na rzecz aukcji charytatywnych. Kiedy zaś się to zdarza zaangażowana jest zazwyczaj mieszanka różnych darczyńców – artystów, marszandów i kolekcjonerów. Skupiając się wyłącznie na kolekcjonerach jako na dobroczyńcach tej szczególnej akcji charytatywnej, Fundacja RazemPamoja ustanawia ważny precedens. Należy mieć nadzieję, że ta alternatywna metoda zbiórki funduszy przyjmie się i zyska szerszą popularność. Agnieszka Gratza

14


The proceeds from the sale will be used to resume the construction of a school in Jacmel, Haiti and to build from scratch an educational-cum-recreational space in the Mathare slums of Nairobi, both designed by Maciej Siuda in the spirit of experimentation that characterizes his socially-engaged architectural practice and, for that matter, RazemPamoja’s own working method. Siuda’s rich and complex, semi-open spaces challenge the structural unity, the division into classrooms and corridors – intended respectively for learning and as recreational areas – that makes for the monotony and institutional, even carceral feel of school buildings as we know them. Rather than buildings per se, in the traditional understanding of the term, the visionary alternatives proposed by Siuda are aggregates or clusters of discrete spatial units that organically combine to form what Przybył-Ołowski dubs a “didactic ecosystem”. By championing these two original and forward-looking architectural projects, the RazemPamoja Foundation reverts to its core concerns of educating by means of art and engaging privileged art world people in a productive dialogue with less fortunate residents of the Global South. For the former, the “Collectors as Philanthropist” auction is the means to turn what is, after all, a luxury item into well-designed public amenities that the latter can enjoy. What is more, this species of cultural philanthropy puts artworks at the service of another art form, one that allies functionality with beauty. Although collectors have been known to donate works to museums and art galleries, it is much less common for pieces culled from their collections to be sold off at charity auctions. When this does occur, a mix of donators – artists, dealers and collectors – tend to be involved. In its exclusive focus on collectors as the benefactors of this particular charitable function, the Razem Pamoja Foundation sets a precedent. One can only hope this alternative fundraising method catches on. Agnieszka Gratza

15


1 darczyńcy:

Paulina Ołowska i Bartosz Przybył-Ołowski

MAREK RACZKOWSKI BEZ TYTULU, 2016, MALARSTWO NA MASCE JAGUARA XK 8

obraz Marka Raczkowskiego na masce Jaguara XK 8 trwale zabezpieczone bezbarwnym lakierem. Jaguar XK8 Cabrio 2000 (samochód jest w świetnej kondycji) sygnowany: „Raczkowski 2016“. 4.0 benzyna, automat, przebieg 65 tys. mil; Odrestaurowany w warsztacie Jacka Oberka.

estymacja: 110 000–120 000

16


17


2 darczyńca: Antoni Michalak

JAN SAWKA VIVE L AMITIÉ FRANCO-POLONAISE, 1975

akwarela, gwasz, tusz; papier; 98,5 × 68 cm projekt plakatu z dwiema wersjami napisu, 1975 dodatkowy projekt napisu 7,2 × 35 cm sygn. tuszem śr.d.: JAN SAWKA 75 na odwrocie śr.g. formularz akceptacji projektu do druku

estymacja: 3 000–5 000

18


19


3 darczyńca: Krzysztof Musiał

JAKUB MARGASIŃSKI ST. TROPEZ, 2005

olej, płótno; 73 × 100 cm sygnowany na odwrociu śr.: „NeonJakub | Margasiński | Rowansja 2005 | St. Tropez“

estymacja: 2 000–3 000

20


4 darczyńca: Krzysztof Musiał

PRZEMYSŁAW NIZIO PLAŻA W ST. TROPEZ, 2005

olej, płótno; 73 × 100 cm sygnowany na odwrociu: „Przekek Nizio“

estymacja: 2 000–3 000

21


5

ALEKSANDER KOBZDEJ

darczyńca: Bogdan Jakubowski

KATALOG KOLEKCJONERSKI GALERII KRZYWE KOŁO, EDYCJA 1/100, 1961

drzeworyt; 24 × 24 cm sygnowany p.d.: „Kobzdej 61“

estymacja: 1 000–2 000

22


23


6 darczyńca: Grzegorz Król

gwasz, papier; 30 × 42,5 cm

estymacja: 4 000–6 000

24

ALFRED LENICA BEZ TYTUŁU, LATA 60.


25


7 darczyńca: Andrzej Starmach

JERZY NOWOSIELSKI ABSTRAKCJA, 1998

olej, płótno; 33 × 66 cm sygnowany na odwrocie: „Jerzy Nowosielski 1988“

estymacja: 40 000–60 000

26


27


8 darczyńca: Iwona Büchner

JAN DOBKOWSKI BEZ TYTUŁU, 1991

ołówek, papier; 48 × 61 cm (w świetle passe-partout) sygnowany p.d.: „Jan Dobkowski 1991“

estymacja: 3 000–5 000

28


29


9 darczyńcy: Marta i Bogdan Kołakowscy

RYSZARD WINIARSKI CHANCE IN GAME 3 × 3 FOR 2, 1999

akryl, płótno; 18 × 13 cm (w oprawie) sygnowany: „chance in a game 3 × 3 for 2, winiarski »99“

estymacja: 4 000–6 000

30


31


10 darczyńcy: Anna i Jerzy Starak

technika własna; 60 × 70 cm

estymacja: 35 000–55 000

32

JAN ZIEMSKI INTERFERENCJE, 1977


33


11 darczyńcy: Karina Snuszka i Dorota Kuć

EDWARD HARTWIG BEZ TYTUŁU, ND.

fotografia czarno-biała; vintage print; oprawiona; 24,5 × 18 cm (w świetle passe-partout) sygnowany na odwrocie: „E. Hartwig“; autorska pieczęć artysty

estymacja: 2 000–3 000

34


12 darczyńca: Wojciech Jędrzejewski

EDWARD HARTWIG LANDSCAPE OF POLAND, LATA 60.

fotografia czrno-biała; vintage print (gelatin silver print); 26 × 34 cm sygnowany, p.g.: „E. Hartwig“, na odwrocie pieczęć artysty; odręczny napis „4. Landcape of Poland E. Hartwig“

estymacja: 2 000–3 000

35


13 darczyńca: Robert Tomaszewski

NATALIA LL SZTUCZNA FOTOGRAFIA, 1975

fotografia barwna naklejona na tekturę; vintage print; 48 × 60 cm sygnowany p.d.:“NATALIA LL 75“, sygnowany na odwrocie: „NATALIA LL 1975 | Sztuczna fotografia“

estymacja: 35 000–55 000

36


37


14 darczyńca: Łukasz Rogowski

PAWEŁ PIERŚCIŃSKI ROBOTNIK, Z CYKLU CHEMAR, 1968

fotografia czarno-biała; vintage print; 23 × 17 cm sygnowany na odwrocie: „Robotnik | ZU Ch i AP | „Chemar“ – Kielce | 1968

estymacja: 2 000–3 000

38


39


15 darczyńca: Małgorzta Smagorowicz

JERZY LEWCZYŃSKI PANI I PIES, 1979

fotografia czarno-biała; vintage print; 36 × 54 cm (w oprawie) sygnowany na odwrocie: „PANI I PIES – 1979| J. Lewcz“; pieczęć artysty

estymacja: 3 500–4 500

40


16 darczyńca: Piotr Marzec

WOJCIECH PRAŻMOWSKI NARZECZONE, 1996

fotografia czarno-biała; vintage print, odb. bromowa; 31 × 41 cm (w świetle passe-partout)

estymacja: 2 000–3 000

41


17

EUSTACHY KOSSAKOWSKI

darczyńca: Kamil Jaskulski

W PÓŁMROKU TEGO ŚWIATA, (1945–49?), (ZDJĘCIE Z PRACOWNI JANA ZAMOJSKIEGO)

fotografia czarno-biała ; vintage print; 30 × 22,3 cm opisana przez autora na odwrocie: „Jan Zamojski | W półmroku tego świata, 1945-1949, marmur, 75“

estymacja: 2 000–3 000

42


18

MIKOŁAJ SMOCZYŃSKI

darczyńca: Krzysztof Nowakowski

BEZ TYTUŁU, Z CYKLU: OBRAZY. PRACOWNIA W LUBLINIE, 1982

fotografia czarno-biała; vintage print; odbitka barytowa; 25 × 35 cm (w świetle passe-partout) sygnowany na odwrocie

estymacja: 3 500–5 500

43


19 darczyńcy: Fundacja Na Rzecz Badania i Prezentacji Twórczości Wandy Czełkowskiej i Anke Kempkes Curatorship & Consulting

WANDA CZEŁKOWSKA AUTOPORTRET, 1970–1971/2016,

fotografia czarno-biała; powiększona odbitka; 100 × 74 cm edycja 2/10 + II AP Wystawiany: Wanda Czełkowsa. Retrospektywa, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego – Królikarnia, 2016–2017

estymacja: 6 000–8 000

44


45


20 darczyńca: Cezary Pieczyński

BRONISŁAW SCHLABS BEZ TYTUŁU, 1955

fotografia czarno-biała, brom, papier; 40 × 30 cm

estymacja: 4 000–5 000

46


47


21 darczyńca: Katarzyna Kulczyk

WŁADYSŁAW HASIOR SZTANDAR 11 – LEWY, 1971

asamblaż; 210 × 170 cm sygnowane na odwrocie: „Hasior | 71« oraz »SZTANDAR 11 / LEWY.“

estymacja: 40 000–60 000

Cykl, którego doskonałym przykładem jest „Sztandar 11“, na początku był w zamyśle artysty pastiszem sakralnych celebracji i procesji. Wykorzystywanie odpadów dnia codziennego oraz sam sposób tytułowania poszczególnych prac, wskazywały na celową drwinę z napompowanych celebracji. Jednak z czasem „Sztandary“ stały się poważnym sposobem wyrazu artysty. Dały przyczynek do dialogu sztuki współczesnej ze sztuką kościelną, dominującą przez wieki w historii sztuki. Ukoronowaniem projektu była procesja – pochód chorągwi z 13 maja 1973 roku w Łącku nad Dunajem.

48

A cycle, of which “Banner 11” is a perfect example, was initially intended by Hasior as a pastiche of sacral celebrations and procession. The use of quotidian refuse and the very manner of titling of particular works suggests an intended derision of pompous celebrations. However, “Banners” in time became a serious means of expression for the artist. They provided an occasion for a dialogue of contemporary with church art, which had dominated Western art history for centuries. The project culminated in the procession – parade of standards on the 13th of May 1973 in Łącko on the Dunaj.


49


22 darczyńca: Grzegorz Musiał

ANTONI STARCZEWSKI MF4, 1972

linoryt, bibuła japońska, 41,6 × 42 cm edycja 5/50 sygnowana w prawym dolnym rogu. Praca reprodukowana w książce: Sebastian Dudzik. Antoni Starczewski – artysta i uniwersum. Fundacja 9/11 Art space. Poznań 2014

estymacja: 1 500–2 500

50


23 darczyńca: kolekcjoner anonimowy

PAWEŁ KOWALEWSKI GDZIE POWIESIĆ MATKĘ BOSKĄ, 2008

serigrafia kolorowana; edycja 1/20; 65,5 × 78 cm (w świetle oprawy) sygnowany p.g.: „1/20 PAWEŁ KOWALEWSKI 2008” edycja 1/20

estymacja: 3 000–4 000

51


24 darczyńca: Szymon Gutkowski

MILENA KOROLCZUK WARHOL, 2013; EDYCJA 3/5 + 1AP

tusz pigmentowy, papier bawełniany; 70 × 54 cm

estymacja: 2 500–4 000

52


25 darczyńcy: Katarzyna Prokesz i Paweł Prokesz

JAN SMAGA ROZPAD #13, 2011, EDYCJA 1 A.P.

archiwalny druk pigmentowy; 80 × 100 cm

estymacja: 8 000–10 000

53


26 darczyńcy: Hanna i Jarosław Przyborowscy

RYSZARD WAŚKO COCO CHANEL MADEMOISELLE, Z CYKLU: I AM TELLING YOU A SECRET,2003–2004, III/2

fotografia cyfrowa; 78 × 114 cm sygnowane na odwrocie: „R. Waśko 2003–2004 | „Coco Chanel“ | 2. | III/2., I am telling you a secret, R. Waśko“

estymacja: 12 000–15 000

54


27 darczyńcy: Hanna i Jarosław Przyborowscy

RYSZARD WAŚKO CHEERFUL, WITTY, IRRESPONSIBLE. BORN UNDER A LUCKY STAR: Z CYKLU: I AM TELLING YOU A SECRET 2003–2004,VII/6

fotografia cyfrowa; 78 × 118 cm sygnowane na odwrocie: „R. Waśko | 2003–2004 | „Cheerful“ | 6.| VII/6., I am telling you a secret, R. Waśko“

estymacja: 12 000–15 000

55


28 darczyńca: Fundacja RazemPamoja

NATALIA ZAŁUSKA BEZ TYTUŁU, 2018

technika mieszana na krosnach; 140 × 100 cm neon: 180 cm praca sygnowana, podpis „bez tytułu 2018“ na neonie oraz na obrazie estymacja: 35 000–50 000

Praca Natalii Załuskiej bez tytulu, 2018, obraz (140 × 100cm) i neon (180cm) jest fragmentem instalacji site-specyfic, ktora powstala w oparciu o rzeczywiste podzialy, relacje przestrzenne i wielkosci definiujace wnetrze galerii fundacji Razem Pamoja. Jest to dialog dwoch przeciwstawnych sobie struktur - czarnej i ciezkiej plaszczyzny obrazu z minimalistycznym i delikatnym neonem. Projekt ten to przede wszystkim eksperynemt polegający na poszukiwaniu nowego kontekstu dla własnej twórczości. Reinterpretacji przestrzeni malarskiej. Poprzez rzeczywiste „wyjście“ z pozornie trójwymiarowej powierzchni obrazu w realną przestrzeń artystka zaczyna prowadzić subtelną narracje. Wzajemna relacja obydwu czesci instalacji jest oparta o odbicie swiatla - na czarnej powierzchni obrazu zarysowuje sie nieokreslona forma dajaca poczatek do gry skojarzen wzajemnych zaleznosci.

56

Natalia Załuska’s piece, untitled, 2018, a painting (140 × 100cm) and a neon (180cm), is a fragment of a site-specific installation, created on the basis of actual ratios, spatial relations and dimensions defining the interior of Razem Pamoja Foundation space. It is a dialogue of two opposing structures: a black and heavy surface of the painting with a minimalist and delicate neon. The project is primarily an experiment consisting in looking for a new context for her own work; a reinterpretation of a space of painting. Through an actual ‘exit’ from an apparently three-dimensional surface of a painting into a real space, the artist begins to weave a subtle narrative. A mutual relationship between both parts of the installation is based on a reflection of light – a indefinite form glimmers on the surface of the painting, giving birth to a game of associations of inter-dependencies.


57


29 darczyńca: Fundacja RazemPamoja

AGNIESZKA KURANT #3 KONIEC PODPISU, 2017

autorski projekt neonu; długość: 290 cm estymacja: 60 000–80 000

Cykl Kres sygnatury Kurant stanowi istotną część nieustającej eksploracji hybrydowego autorstwa i kolektywnej inteligencji prowadzonej przez artystkę. Ta wyjątkowo dzieło odzwierciedla wypieranie indywidualnego autorstwa przez jego hybrydowe, kolektywne formy. Dotyka również roli technologii w nadchodzącej dezaktualizacji pisma odręcznego i jego stopniowym zastępowaniu przez uderzanie klawiszy urządzeń technicznych. Prace z tego cyklu zadają pytania o sposoby, na jakie wspólnoty, społeczeństwa i ruchy społeczną można postrzegać jako kolektywne osoby, które przejawiają różnorakie cechy osobowości.

Kurant«s End of Signature series is an important part of the artist«s ongoing exploration of hybrid authorship and collective intelligence. This unique body of work reflects the replacement of individual authorship by hybrid, collective forms. It also engages technology’s role in the looming obsolescence of handwriting and its gradual replacement by keystrokes on technological devices. The works in this series consider the ways in which communities, societies or social movements can be perceived as collective persons and display disparate personality traits.

Najnowsze prace z cyklu Kres sygnatury są jedynymi w swoim rodzaju autorskimi neonami LED-owymi sterowanymi przez program komputerowy. Pierwsze „sygnatury” zostały stworzone poprzez połączenie podpisów gości ceremonii otwarcia wystawy nowonabytych prac w Muzeum Guggenheima pt. Storylines: Contemporary Art at the Guggenheim w 2015, na której znajdowały się również praca Kurant. Zebrane popisy zostały spojone w jednorodną formę, która była wyświetlana na zewnętrznej ścianie ikonicznej realizacji architektonicznej Franka Gehry’ego w czasie trwania wystawy. Praca została zakupiona do kolekcji Guggenheim Museum. Wcześniejsze wersje prac z tego cyklu były wystawiane także na fasadzie kompleksu komercyjnego Hoog Catharijne w holenderskim Utrechcie (2013), na indywidualnej wystawia artystki, Agnieszka Kurant: Variables, w galerii Tanya Bonakdar w Nowym Jorku (2014) oraz w T Space Rhinebeck w Nowym Jorku (2016). Poniżej załączono widoki instalacji.

The newest End of Signature works are unique custom engineered LED light signs operated by a computerized program. This first signature form was created by combing the signatures submitted by visitors at the Guggenheim Museum«s opening reception for their new acquisitions exhibition entitled Storylines: Contemporary Art at the Guggenheim in 2015 where the work of Kurant was featured. The collected signatures were aggregated into a single form that was projected onto the exterior of the iconic Frank Gehry building for the duration of the exhibition. The work was acquired for the Guggenheim Museum collection. Preceding versions from this series have also been exhibited on the facade of the Hoog Catharijne, Utrecht, Netherlands, 2013, and in her solo exhibitions Agnieszka Kurant: Variables, Tanya Bonakdar Gallery, NY 2014, and T Space, Rhinebeck, NY, 2016. Installation views below for further reference.

Inne, nowe prace z tego cyklu są unikatowymi, autorskimi projektami neonów, przedstawiającymi zbiorowe podpisy różnych wspólnot. Pierwszy wystawiany był na Bali w ramach wystawy, Ritiro [Rekolekcje], w Fundacji Lucie Fontaine, w Domu Masek i Lalek w miejscowości Kayu na indonezyjskiej wyspie Bali (2016) oraz w Domu Modlitwy Wszystkich Narodów na Jawie (2016). Sygnatura na aukcji sztuki współczesnej Fundacji Razem Pamoja została scalona z podpisów widzów i pracowników Guggenheim Museum i innych miejsc, gdzie wystawiano Kres sygnatury. Praca jest unikatowa. Istnieje tylko jeden egzemplarz wystawienniczy (nieprzeznaczony do sprzedaży), który będzie wystawiony na najbliższych wystawach indywidualnych artystki w Centrum Sztuki Współczesnej w Tel Aviv i w innych miejscach, które zostaną ogłoszone.

58

Other new The End of Signature works are unique custom neon designs depicting collective signatures of various communities. The first one was exhibited in Bali as part of the exhibition Ritiro [The Retreat] at the Lucie Fontaine Foundation, The House of Mask and Puppet, Kayu, Bali, Indonesia in 2016 as well as at The House of Prayer for All Nations, Java, Indonesia, 2016. The signature at the Razem Pamoja Foundation’s art auction was morphed from the signatures of the visitors and staff of the Guggenheim Museum and other venues where The End of Signature series has been exhibited. It is a unique work. There exists an exhibition-only copy (not for sale) which will be exhibited at the artists forthcoming solo exhibitions at the CCA in Tel Aviv and elsewhere tbd.


Na fotografiach praca z tej samej serii co oferowana na aukcji.

59


30 darczyńca: Kasia Barbotin-Larrieu Michalski

KATARZYNA MIRCZAK NARZĘDZIA ZBRODNI, 2012 ED. 2/10

digital c–print; 9 sztuk 30 × 30 cm sygnowany na odwrocie

estymacja: 15 000–25 000

60


61


31 darczyńca: kolekcjoner anonimowy

DARIUSZ KOROL BEZ TYTUŁU, 2001

technika własna: sadza, płótno; 80 × 64 cm sygnowany na odwrocie: „DARIUSZ KOROL | 2001 r.“

estymacja: 4 000–6 000

62


32 darczyńca: Piotr Bazylko

PAWEŁ KSIĄŻEK LAMPA RITTVELDA, 2007

olej; płótno; 62 × 42 cm sygnowany na odwrocie: „SKRZYŻOWANA (przekreślone) | BEZ TYTUŁU | P. Książek, 2007“

estymacja: 3 000–5 000

63


33 darczyńca: Wojciech Fibak

SŁAWOMIR MARZEC OBRAZ NA USPOKOJENIE, 2014

relief, płótno; 70 × 50 cm sygnowany na krawędzi p.d.: „S. MARZEC »14“; sygnowany na blejtramie: „OBRAZ NA USPOKOJENIE“; pieczątka z kolekcji Fibak Monte Carlo

estymacja: 4 000–6 000

64


33 darczyńca: Krzysztof Maruszewski

JAKUB CZYSZCZOŃ BEZ TYTUŁU, 2011

technika mieszana; 30 × 40 cm sygnowany na odwrocie: „CZYSZCZOŃ 11“

estymacja: 1 500–3 000

65


35

PAWEŁ JARODZKI

darczyńca: Werner Jerke

DWIE BUTELKI WINA EDYCJA JERKE WRAZ Z PROJEKTEM ETYKIETY, 2016

technika własna odręczny projekt etykiety: 30 × 20 cm; butelka 750 ml, butelka 1500 ml projekt sygnowany: „Jarodzki, 1/7“; sygnatury na etykiecie: „Jarodzki »17“

estymacja: 2 000–3 000

66


67


36

YAEL BARTANA

darczyńca: Justyna Markiewicz

t-shirt bawełniany; M damska

estymacja: 400–600

68

I LOVE SIERAKOWSKI


37 darczyńca: Justyna Markiewicz

YAEL BARTANA JRMP

t-shirt bawełniany; M męska

estymacja: 400–600

69


38 darczyńca: Piotr Marzec

sitodruk; 100 × 70 cm

estymacja: 1 400–1 800

70

EWA AXELRAD PLAGA


39

MAŁGORZATA POTOCKA

darczyńca: Małgorzata Kowalska

TY JEDEN OBYWATEL ŚWIATA, 2005 (PORTRET CICHOCKIEGO)

nadruk fotograficzny, akryl, płótno; 100 × 73 cm sygnowany na odwrocie: „AUTOR: MAŁGORZATA POTOCKA | 2005“

estymacja: 1 000–2 000

71


40 darczyńca: Marek Dojnow

MAŁGORZATA DAWIDEK GRYGLICKA REŻIM RELIGIJNY, 2009

kolaż, olej, płótno; 60 × 65 cm sygnowany na odwrocie: „MAŁGOSIA DAWIDEK GRYGLICKA | REŻIM RELIGIJNY | POZNAŃ 2009“

estymacja: 2 000–3 000

72


73


41 darczyńca: Marcin Wiekierak

TYMEK BOROWSKI IT«S HIGHLY PROBABLE THAT WHAT IS USUAL FOR YOU, IS AT THE SAME TIME COMPLETELY UNUSUAL FOR SOMEONE ELSE

serigrafia, wydruk cyfrowy; 100 × 70 cm

estymacja: 500–1 000

74


75


42 darczyńcy: Anna i Tomasz Lubińscy

kolaż, 26 × 32 cm

estymacja: 1 500–3 000

76

MICHAŁ JANKOWSKI BEZ TYTUŁU, ND


43 darczyńca: Piotr Nowicki

KRZYSZTOF SKÓRCZEWSKI KOLEKCJA WIOSENNA, 2010, EDYCJA 35/100

miedzioryt, sucha igła; 22 × 29 (w świetle passe-partout) sygnowany: „35/100, Kolekcja Wiosenna, Skórczewski“

estymacja: 1 000–1 500

77


44

AUTOR NIEZNANY

darczyńca: Monika Powalisz

PROJEKT OKŁADKI, „1948–63 LAT KLUBU MPiK“

papier, druk; 20 × 27 cm Wystawiany: „papier–kamień–nożyce” Moniki Powalisz i Mateusza Szczypińskiego w lokal_30

estymacja: 1 000–1 500

78


45 darczyńca: Igor Rowyszyn

MYKOLA BILOUS BEZ TYTUŁU

papier, gwasz; 85,5×61 cm

estymacja: 5 000–10 000

79


REGULAMIN

1. Aukcja organizowana jest przez Fundację RazemPamoja. 2. Partnerem aukcji, obsługującym aukcję w zakresie licytacji przez telefon i internet jest Artinfo.pl. 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność kolekcjonerów–darczyńców oraz Fundacji Razem Pamoja. 4. Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada zdjęcie i opis zgodne ze stanem faktycznym. 5. Ceny wywoławcze obiektów zaczynają się od 100 zł; 1000 zł; 10 000 zł w zależności od estymowanej wartości pracy. 6. Opisy obiektów i ceny wywoławcze mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji. 7. Aukcja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę zwaną dalej Aukcjonerem. 8. Tak zwane postąpienie w licytacji określa Aukcjoner. 9. Do udziału w licytacji upoważniają wyłącznie tabliczki z numerami identyfikacyjnymi. Tabliczki wydawane są przed aukcją na podstawie danych osobowych Kupujących, które pozostają do wyłącznej wiadomości Fundacji RazemPamoja. 10. Kupujący pragnący zachować anonimowość mogą wziąć udział w licytacji przez telefon lub internet obsługiwanej przez Partnera aukcji. 11. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny. Opisy obiektów zawarte w katalogu moga byc uzupełnione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. 12. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę staje się nabywcą, z wyjątkiem, kiedy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo ten spór rozwiązać lub też ponownie zaoferować obiekt. 13. Należność za zakupione obiekty powinna zostać zapłacona przelewem na konto Fundacji RazemPamoja tytułem darowizny na cele statutowe fundacji, w ciągu siedmiu dni roboczych od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w tym terminie Fundacja RazemPamoja ma prawo do anulowania sprzedaży i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu. 14. Prawo własności przechodzi na rzecz Kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. 15. Fundacja Razem Pamoja gwarantuje zgodność cech opisanych w katalogu ze stanem faktycznym obiektów. 16. Fundacja Razem Pamoja nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 17. Fundacja Razem Pamoja zastrzega sobie prawo wycofania obiektu przed aukcją bez podania przyczyn.

Konto do wpłat darowizn na cele statutowe Fundacji RazemPamoja:

PL 86 2490 0005 0000 4530 9321 1848

pomocnicze EURO – PL 89 2490 0005 0000 4600 6705 8707 (SWIFT: ALBPPLPW)

pomocnicze USD– PL 31 2490 0005 0000 4600 1784 3988 (SWIFT: ALBPPLPW)

Fundacja Razem Pamoja Józefińska 31/2, 30–529 Kraków, Polska bart.raba@gmail.com +48 508 191 741

80


TERMS & CONDITIONS

1. The auction is organised by the RazemPamoja Foundation. 2. The auction Partner, responsible for operation of online and phone bidding at the auction, is Artinfo.pl. 3. The lot of the auction is works of art owned by collectors-donors and by the RazemPamoja Foundation. 4. Every object put up for the auction has a photo and a description in accordance with the facts. 5. Reserve prices of a lot start from 100 PLN; 1000 PLN; 10000 PLN, depending on an estimated value of a work. 6. Descriptions of the lots and reserve prices can be modified prior to the bidding. 7. The auction is conducted in accordance with the laws by an authorised person, hereinafter referred to as the ‘Auctioner’. 8. The so-called bid increment is determined by the Auctioner. 9. Participation in bidding is authorized solely by plates containing identification numbers. The plates are issued before the auction on the basis of Buyers’ personal data, which remain the sole information of the RazemPamoja Foundation. 10. A Buyer who wishes to remain anonymous can participate in the online and phone bidding operated by the auction Partner. 11. The Auctioner reserves the right to a free separation or combination of lots on sale and to their withdrawal from the bidding without providing reasons. Descriptions of lots contained in the catalogue can be supplemented by the Auctioner prior to the bidding. 12. Bidding on a lot is closed when the Auctioner’s hammer is struck and is equivalent to a conclusion of a sales and purchase agreement. The highest bidder becomes the buyer, except where a dispute has arisen. The auctioner has the right to resolve the dispute or re-offer the lot for sale. 13. Payment for purchased lots should be made by bank transfer to the account of the RazemPamoja Foundation as a donation for statutory goals of the Foundation, within seven working days from the date of the auction. If payment is not made within this period, the RazemPamoja Foundation has the right to cancel the sale and encumber the Buyer with any costs incurred in connection therewith. 14. Right of ownership is transferred to the Buyer upon receiving the total payment. 15. The RazemPamoja Foundatation guaranties conformity of features described in the catalogue with the facts of the lots. 16. The RazemPamoja Foundation is not responsible for hidden physical and legal defect of purchased lots. 17. The RazemPamoja Foundation reserves the right to a withdrawal of a lot prior to the auction without providing reasons.

Account for payments of donations for statutory goals of the RazemPamoja Foundation:

PL 86 2490 0005 0000 4530 9321 1848

auxiliary EURO – PL 89 2490 0005 0000 4600 6705 8707 (SWIFT: ALBPPLPW)

auxiliary USD– PL 31 2490 0005 0000 4600 1784 3988 (SWIFT: ALBPPLPW)

Fundacja Razem Pamoja Józefińska 31/2, 30–529 Kraków, Polska bart.raba@gmail.com +48 508 191 741 81


III Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej „Kolekcjonerzy filantropami” opiera się prawie wyłącznie na pracach podarowanych przez kolekcjonerów. Podczas gdy artystów regularnie prosi się o tego typu dary, to jest czymś niezwykle rzadkim, by to kolekcjonerzy sztuki podarowali prace ze swoich zbiorów. Wydaje się, że udało się to podczas aukcji zorganizowanej przez libańską organizację APEAL na rzecz budowy Muzeum Sztuki Współczesnej BeMa. Trudno znaleźć więcej podobnych przykładów. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni kolekcjonerom za to, że zaangażowali się w przedsięwzięcie, które - jak mamy nadzieję – nie będzie wyłącznie fascynującym eksperymentem, ale początkiem wielu nowych form współdziałania. Celem aukcji jest dokończenie budowy szkoły w Jacmel na Haiti oraz wzniesienie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej w slumsie Mathare w Nairobi. Budynki te nie tylko będą służyć publicznej edukacji w miejscach, gdzie jest ona trudno dostępna, ale same będą wybitnymi dziełami społecznie zaangażowanej sztuki architektonicznej autorstwa Macieja Siudy. W roku 2014 Szwajcarska Fundacja Holcim Awards zaliczyła projekt szkoły w Jacmel do grona 8 najważniejszych powstających realizacji architektonicznych powstających w Ameryce Południowej w latach 20122014. Fundacja Polska-Haiti rozpoczęła budowę szkoły na skutek tragicznych wydarzeń na Haiti w roku 2012, kiedy to kraj został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Pierwszy etap budowy zakończył się w 2015 roku i doprowadził do zrealizowania budynku w stanie surowym. Pracę nad zrealizowaniem środowiska do nauczania w Mathare slum, w Nairobi rozpoczniemy latem 2018 roku i mamy nadzieję zakończyć jeszcze w 2018 roku. Budynek ma zostać pozbawiony zwartej formy, na rzecz serii sytuacji przestrzennych, które razem stworzą ekosystem dydaktyczny. Chcemy stworzyć model edukacji przyszłości, wolny od nadmiernej kontroli i nadzoru. Partnerzy: • • • • • •

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Pracownia Macieja Siudy Libra Dom Aukcyjny Galeria LETO

Redakcja katalogu: Ewa Szok, Iza Zydorowicz Zdjęcia: Marcin Łabus Projekt katalogu, skład, DTP: Iwona Wojnarowicz Katalog powstał dzięki wsparciu i zaangażowaniu Domu Aukcyjnego Libra Nakład: 250 sztuk wydawca: PamojaPress, Warszawa 2018


The Third Charitable Contemporary Art Auction “Collectors turned Philanthropists” is based almost solely on artworks donated by collectors. While artists are routinely asked for this sort of gifts, it is extremely rare for art collectors to donate works from their collections. It seems to have been achieved during an auction organised by the Lebanese organisation, APEAL, for the purpose of construction of the BeMa: the Beirut Museum of Art. Other instances of this kind are difficult to find. We are all the more grateful to the collectors who have become involved in an enterprise which – as we expect – will not only be a fascinating experiment, but also a start to numerous, new forms of cooperation. The purpose of the action is completing the construction of a school in Jacmel, Haiti and erecting a space of learning and leisure in Mathare Slum in Nairobi. The buildings will not only serve public education in places where it is not readily accessible, but will be works of socially engaged art of architecture in their own right, created by Maciej Siuda and his collaborators. In 2014, the project of the school in Jacmel was one of the 8 winning projects at the Regional Holcim Awards 2014 Latin America, awarded by the Swiss Holcim [now: LafargeHolcim] Foundation for excellence in sustainable design, to be completed in 2012-2014. The Polska-Haiti Foundation initiated the construction of the school in the wake of the tragic events in Haiti in 2010, when the country was devastated by an earthquake. First stage of the construction was completed in 2015 and led to the completion of the base building. Our work on the construction of the learning environment in Mathare Slum, Nairobi, will begin in the Summer 2018 and is expected to be completed already in 2018. The building will be stripped of a solid form, in favour of a series of spatial situations which, taken together, will form a teaching ecosystem. We wish to create a blueprint for an education of the future, free from excessive control and oversight. Partners: • • • • • •

The Society of Friends of the Museum of Modern Art in Warsaw The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art The Society for the Encouragement of Fine Art Maciej Siuda Studio Libra Auction House LETO Gallery

Redaction: Ewa Szok, Iza Zydorowicz Photos: Marcin Łabus Design, pre-press, DTP: Iwona Wojnarowicz The catalog was created thanks to the support and involvement of the Libra Auction House Nakład: 250 sztuk wydawca: PamojaPress, Warszawa 2018


PROJEKT SZKOŁY W JACMEL NA HAITI AUTORSTWA PRACOWNI MACIEJA SIUDY

III Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja, "Kolekcjonerzy filantropami"  

katalog aukcyjny

III Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja, "Kolekcjonerzy filantropami"  

katalog aukcyjny

Advertisement