Page 1

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA VINKOVCI

ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ I. G. KOVAČIĆA VINKOVCI u šk. god. 2012./13.

U Vinkovcima, 19. listopada 2012. god.


ŠKOLSKI KURIKULUM

1.

Sukladno stavku 1. članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škola radi na osnovi školskog kurikuluma. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan, program škole izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te ostale programe i projekte škole. Kurikulumom se utvrđuju aktivnosti ciljevi, namjena, nositelji, način realizacije, vremenik, troškovnik sredstava, te način vrjednovanja i korištenja rezultata vrjednovanja. 1. 1. Školsko povjerenstvo za izradu Školskog kurikuluma: R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.

Ime i prezime

nositelj

Krešimir Marijanović Marko Cerančević Maša Pešec Davor Karaula Marija Savić Martina Nikić Lidija Jurić Mirna Pavić

predsjednik – ravnatelj pedagog defektolog član - prirodna grupa predmeta član - društvena grupa predmeta član - RN član – RN knjižničarka

DUGOROČNI PLAN RADA ŠKOLE

2. 1. Škola uspješnih i zadovoljnih

1.

slobodna

bez prisile, pritisaka, poniženja, prijetnji,… uz ukazivanje, pojašnjavanje, navođenje, poučavanje, primjere…

2.

sigurna

u pedagošku namjeru, u učitelja i školu, u pravila i regule… u dolasku i povratku u školu, na satu, od drugih, od opreme i instalacija…

3.

pravedna

u položaju pojedinca u odnosu na grupu, u različitostima… u davanju i primanju, vrednovanju, nagrađivanju, promicanju,…

4.

uspješna

5.

zadovoljna

u poučavanju, prilagodbi mogućnostima učenika, u promicanju uljudnih vrijednosti, u poticanju pozitivnog ozračja, … postignućima, međuljudskim odnosima, radnom okolinom, ponuđenim sadržajima, ophođenjem, drugim sadržajima,…

6.

poticajna

u okviru mogućnosti pojedinca, darovitima – pomoć slabijima, … učenicima sportašima, polaznicima umjetničkih škola,…

7.

uređena

8.

opremljena

u regulama, stavovima, navikama, u pravima i obvezama pojedinca ili grupe, u rasporedu, … za redovnu i izbornu nastavu, umjetnička i sportska područja, za kreativni rad, zabavne programe,…

9.

uredna

u okolišu, unutarnjem i radnom prostoru, opremanju, obavljanju zadaća i obveza, stvari…

10.

zabavna

u radu, učenju i poučavanju, provjeravanju… u vrijeme rada i slobodno vrijeme, u dane nastave i dane odmora za učenike…

2


2. 2.

Zadaće i aktivnosti

Rd.br. Zadaće

Aktivnosti

Nositelj

Rok

1.

poboljšanje uspješnosti poučavanja

stručni i timski rad škole

pedagog-učitelji

tijekom godine

2.

suradnja, tolerancija i iskrenost među učiteljima i učenicima

poboljšati komunikaciju učitelja-učenika -roditelja

pedagogdefektolog učitelji

tijekom godine

3.

odnos prema imovini

jedinstveni kriteriji svih radnika škole-školski red

razrednici - SRZ

tijekom godine

4.

zornost i primjenjivost nastave

oblici rada- novi sadržaji u nastavi

učitelji

tijekom godine

5.

moralne vrijednosti i osobnost ekološka svijest djece

samokritičan i kritičan stav poučavanjem i praktičnim radom i doprinosom

razrednici i učitelji razrednici učitelji prirode i biologije

tijekom godine tijekom godine

6.

2. 3.

Poboljšanje uspješnosti škole

Kako postići više? Kako biti uspješniji u učenju? Pitanje je koje si često postavljamo a proteže se tijekom našeg školovanja, pa i poslije. Učiti uspješnije znači: uz što manje vremena i napora naučiti što više, a stečeno znanje znati primijeniti u životu. Za to, valja udovoljiti faktorima koji djeluju na uspješno učenje, a to su: poticaji i motivacija za učenje, uvjeti u kojima učimo, planiranje učenja i način na koji učimo. Uspjeh u školi nisu samo dobre ocjene. Ocijene su pokazatelj u kojoj je mjeri učenik usvojio znanja i vještine u odnosu na školski program sukladno dojmu i procjeni učitelja. Uspješnost učenika u školi obuhvaća socijalizaciju, toleranciju, uljudnost, sposobnost prilagodbe pravilima života, razvijanje samopouzdanja i prihvaćenost među drugom djecom, za što su važni preduvjeti poput motivacije, emocionalne zrelosti, samokontrole, osjećaja odgovornosti, sposobnosti suradnje i uspješne komunikacije s drugom djecom. Suprotnost školskom uspjehu je školski neuspjeh. Školski neuspjeh može se definirati i kao stanje kada učenik tijekom školske godine, pretežito ili stalno, ima negativnu ocjenu iz jednog ili više predmeta, ili ponavlja razred. No, s obzirom na zahtjevnost poučavanja, (ne)uspjeh učenika predstavlja mnogo više od samih ocjena, jer je ocjena pretežno tek povratna informacija o vrednovanju uspješnosti usvajanja nastavnog gradiva. Bez obzira na uzrok, neuspjeh dovodi do frustracije učenika, roditelja i učitelja. Neuspjeh demotivira, izaziva emocionalne poteškoće, pad samopouzdanja i samopoštovanja. Stoga je važno tražiti oblike i načine poboljšanja uspješnosti škole.

3


CILJ AKTIVNOSTI: Poboljšati motiviranost za učenje i uspjeh učenika koji iz nastavnih predmeta; hrvatski jezik, strani jezik, P i D -a, matematika, fizika, kemija, priroda, biologija, povijest i zemljopis imaju negativnu ocjenu. Dugoročni ciljevi: a) osnažiti samopoštovanje, ljubav prema učenju i prihvaćanje škole b) spriječiti posljedice neuspjeha učenika u školi i životu: poremećaje u ponašanju, agresiju i autoagresiju, te somatske simptome koji prate ove teškoće: (glavobolje, vrtoglavice, bolovi u trbuhu itd.), neurotske i psihičke smetnje, (tikove, strahove od škole i neuspjeha, depresije) c) osposobiti učenike za rad i uspješnije učenje-cjeloživotno učenje, - daljnje školovanje. Kratkoročni ciljevi: a) poučiti učenike novim načinom i metodama učenja ( razvijati radne navike i spoznaju da učenje može biti i zabavno), b) educirati roditelje za rad s učenicima/djecom kod kuće c) motivirati za uspjeh NAMJENA PROJEKTA – CILJNA GRUPA Projekt je namijenjen učenicima osnovne škole koji imaju negativne ocjene ili teškoće u učenju. Detektiranje učenika sa školskim neuspjehom provodit će se u svim razrednim odjelima. Pojačan tretman za izdvojene učenike, a posebno za učenike 4. i 8. razreda. Ključne aktivnosti: 1. Inicijalno ispitivanje znanja 2. Kriteriji ocjenjivanja 3. Izmjena iskustva nastavnika “kritički prijatelj” 4. Suradnja s roditeljima 5. Dopunska nastava 6. Aktivno sudjelovanje u nastavi 7. Obiteljski centar 8. Vrjednovanje postignutih rezultata 1. INICIJALNO ISPITIVANJE ZNANJA Nositelj aktivnosti: Učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave i pedagog škole. Način realizacije – aktivnosti: Svi učitelji i nastavnici provest će inicijalno testiranje s učenicima od 1. – 8. razreda iz nastavnih predmeta radi detektiranja učenika sa negativnim ocjenama. Prije provedbe inicijalnih ispita, stručni timovi sastat će se i dogovoriti o: - tipovima pitanja u testu - usklađivanju testova (za svaki predmet i razredni odjel, jednaki ispiti znanja) - vremenskom izvođenju ispita - kriteriju ocjenjivanja i bodovanja ispita znanja Vremenik aktivnosti : od 15. 9.- do 30.9. Troškovnik aktivnosti : 1.000,00 kn - fotokopirni papir -10 paketa, cartridge Način vrjednovanja aktivnosti : Ocjenjivanje ispita znanja, analiza postignutih rezultata.

4


2. KRITERIJI OCJENJIVANJA Nositelj aktivnosti: Svi učitelji razredne i predmetne nastave, i Županijsko stručno vijeće Način realizacije aktivnosti: Da bi učenici bili zadovoljni ocjenama koju su dobili, a to je vrlo važno, njima se mora predočiti razlog i način ocjenjivanja. Oni trebaju znati elemente i kriterije ocjenjivanja odnosno, oni moraju znati pravila igre. Elementi ocjenjivanja proizlaze iz cilja i zadataka okvirnog obrazovnog programa, gdje je jasno definirano, što učenici trebaju naučiti, odnosno koja znanja i koje vještine trebaju usvojiti. Pri formiranju elemenata i kriterija ocjenjivanja nastavnici moraju biti profesionalni i poštivati okvirne planove i programe. Oni trebaju utvrditi koja temeljna znanja učenici moraju usvojiti i tom temeljnom granicom odijeliti zadovoljavajuće znanje od nezadovoljavajućeg. Kad učenici unaprijed znaju koji su kriteriji ocjenjivanja, jasniji su im ciljevi njihova rada. Da bi se donijeli jedinstveni kriterij na nivou škole potrebna je: suradnja stručnih timova na Stručnim vijećima i usklađivanje zadataka i načina ocjenjivanja, - suradnja s nastavnicima u procjeni realizacije i valorizacije programa rada. Nakon donošenja zajedničkih i usklađenih kriterija potrebno je učiniti ih transparentnima, tj. staviti podatke u razredne odjele na oglasne ploče. Nakon toga, primjena u razredu simulacija stvarne situacije - grupni rad - razgovor - diskusija. Vremenik aktivnosti : prosinac tekuće godine. Troškovnik aktivnosti: 1.000,00 kn-fascikli, registratori, fotokopirni papir, toneri Način vrjednovanja aktivnosti : Pismene provjere znanja na nivou škole; analiza uspjeha; statistički podaci; suradnja s drugim školama u Županiji 3. RAZMJENA ISKUSTVA NASTAVNIKA - “KRITIČKI PRIJATELJ” Nositelj aktivnosti: Svi učitelji razredne i predmetne nastave. Način realizacije aktivnosti: Kritički prijatelj je osoba koja daje savjete i surađuje s učiteljem u akcijskom istraživanju. Za razliku od savjetnika kritički prijatelj je prije svega učiteljev prijatelj koji je više zainteresiran za njegovo napredovanje nego za napredovanje istraživanja. On, kroz suradnju, nastoji pomoći učitelju razviti svoje refleksivne kapacitete i učenje. Svaki nastavnik naše škole odredit će najmanje jednog stručnjaka čija će iskustva u planiranju, pripremanju i izvođenju nastave koristiti kao „kritičkog prijatelja“. To uključuje; posjet nastavi, bilježenje svega što je važno, sugestije kao moguće poboljšanje, odmjerene i konstruktivne kritičke primjedbe, osmišljavanje mogućih rješenja uočenih problema. Kritički prijatelj škole je osoba koja dobro poznaje organizaciju rada škole i koja je spremna izreći kolegi ono što sam sebi ne bi htio reći. Vremenik aktivnosti: tijekom školske godine Troškovnik aktivnosti: 1.000,00 kn -fotokopirni papir, toner Način vrjednovanja aktivnosti: Zadovoljstvo učitelja nakon analize sata. Poboljšan uspjeh učenika koji imaju negativnu ocjenu, povećanje motivacije. 4. SURADNJA S RODITELJIMA Nositelj aktivnosti: Detektirani učenici, razrednici od 1.- 8. razreda i roditelji detektiranih učenika.

5


Način realizacije aktivnosti: Svaki razrednik održat će roditeljske sastanke s roditeljima detektiranih učenika i upoznati ih s: - akcijskim planom koji škola provodi, s nazivom projekta, ciljevima, - rezultatima nakon provedenih testiranja, - programom dopunske nastave iz pojedinih predmeta, - predmetnim učiteljima kod kojih učenici imaju negativnu ocjenu, - programima koje provodi Obiteljski centar. Poučiti roditelje kako raditi s učenicima koji imaju poteškoće u učenju. Vremenik aktivnosti: listopad - prosinac - veljača - svibanj Troškovnik aktivnosti: 1.000,00 kn - materijali za radionice, vanjski suradnici Način vrjednovanja aktivnosti: Postotak odaziva roditelja na roditeljske sastanke, reakcije roditelja, zadovoljstvo roditelja, prijedlozi roditelja. 5. DOPUNSKA NASTAVA Nositelj aktivnosti: Svi učitelji RN i PN zaduženi za dopunsku nastavu i učenici koji imaju negativne ocjene. Način realizacije aktivnosti: Predmetni nastavnici koji detektiraju učenike s negativnom ocjenom i s poteškoćom u učenju. Na obrascu za dopunsku nastavu predložiti će (nastavniku koji je zadužen za DOP nastavu) učenike koji trebaju dopunsku pomoć. Na obrascu će napisati razloge upućivanja na dopunsku nastavu. Vremenik aktivnosti: Tijekom cijele školske godine. Troškovnik aktivnosti: Dodatno uključivanje i zaduživanje nastavnika za rad s učenicima kojima treba dopunska pomoć Način vrjednovanja aktivnosti: Ispravljene ocjene iz pojedinih predmeta , zadovoljstvo učenika poboljšanim rezultatima. 6. ANGAŽIRANOST UČENIKA U NASTAVI Nositelj aktivnosti: Svi učitelji razredne nastave i nastavnici predmetne nastave. Način realizacije aktivnosti: Za uspjeh u nastavi od velike je važnosti intelektualna angažiranost učenika. Da bi bio više angažiran učenik mora biti stalno misaono aktivan i motiviran za rad. Stoga nastavnik treba:  osvježiti nastavu novim mogućnostima koje motiviraju učenike, koristiti nastavne strategije, metode i postupke koje potiču interes učenika i djeluju motivacijski na učenike ( veću angažiranost na satu zahtjeva; simulacije, igre uloga, individualan pristup, rad u paru, grupni rad, razgovor, diskusija, demonstracija i sl.),  smanjiti opširnost programa u ime kvalitete i ostvarivanja bolje komunikacije nastavnika i učenika. Vremenik aktivnosti: tijekom cijele školske godine. Troškovnik aktivnosti: 1.000,00 kn - materijali za individualni rad i grupni rad . Način vrjednovanja aktivnosti: Traženje povratne informacije od učenika, pozitivno iskustvo učenika, bolji rezultati u učenju. 7. OBITELJSKI CENTAR Nositelj aktivnosti: Razrednici, roditelji, predmetni učitelji.

6


Način realizacije aktivnosti: Obiteljski centar Vinkovci provodi različite programe i poslove za svoje korisnike i to: stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga, te informativne, savjetodavne, preventivnoterapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži u obavljanju djelatnosti. Obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama, te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama, koje pružaju potporu obitelji, djeci, mladeži, ostalim članovima obitelji i drugim osobama savjetovanjem, uslugama, skrbi i o tome sličnim oblicima rada, promiče obiteljske vrijednosti, te pridonosi podizanju kvalitete obiteljskog života. Obiteljski centar organizator je programa pomoći u učenju za djecu slabijeg imovnog stanja, gdje škola upućuje djecu koja imaju poteškoće u svladavanju nastavnog gradiva pojedinog predmeta. Također, OC u svoj projekt Škola za roditelje, uključuje roditelje naše škole na preporuku nastavnika i stručne službe škole. Vremenik aktivnosti: tijekom cijele školske godine. Troškovnik aktivnosti: 1.000,00 kn – materijali za rad i odgovarajuće edukacije (grupno i individualno). Način vrjednovanja aktivnosti: Povratna informacija u pisanom obliku od djelatnika OC. Povećan uspjeh učenika iz predmeta iz kojih su imali negativne ocjene. 8. VRJEDNOVANJE POSTIGNUĆA Nositelj aktivnosti: Učitelji razredne nastave, nastavnici obrazovnih predmeta i pedagog škole. Način realizacije aktivnosti: Predmetni učitelji provest će vrjednovanje na kraju polugodišta i pred sam kraj školske godine kako bi utvrdili koliko je smanjen postotak onih učenika koji su imali na inicijalom ispitivanju negativnu ocjenu. Vremenik aktivnosti: od 01.12. - 23.12. 2012. Godine ; 01.06. - 15.06. 2013. godine Troškovnik aktivnosti: 500,00 kn - materijali za testiranje Način vrjednovanja aktivnosti: Testiranje na prvom polugodištu i na kraju školske godine, analiza postignutih rezultata.

2. 4. Škola za odgoj Odgojno-obrazovnim radom djelovati na učenika da prihvati opće ljudske - humane vrjednote uljudnog i demokratskog svjetonazora i ponašanja s ciljem slobodnog kretanja ljudi, ideja i kapitala u svijetu globalizacije. Odgojno-obrazovni rad provodi se sukladno načelima i ciljevima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi Republike Hrvatske, na satu razredne zajednice u skladu sa kriterijima i mjerilima prihvaćenim od Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća. Plan i program SRZ - e (sata razredne zajednice) - teme i broj sati po razredima R.br.

Tema

1.

Prava djeteta - ljudi

I. 1

2.

Jedinstvo i razlike

2

II. 1

III. 2

2

3

Razred IV. V. 2 3 3

4

VI. 3

VII. 2

VIII. 1

4

-

-

7


3.

Ravnopravnost spolova

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Tolerancija i suživot

2

2

2

2

2

4

4

2

5.

Obveze u zajednici

2

2

2

2

3

3

1

1

6.

Zdravlje i prehrana

2

2

2

2

3

3

5

5

7.

Spolnost i zdravlje

-

-

1

1

2

2

4

4

8.

Duhan i opijati

2

2

3

3

1

1

1

1

9.

Droga i ovisnost

-

-

-

-

1

1

2

2

10.

Komunikacija i suradnja

-

-

-

-

2

2

-

-

11.

Zastupam i predstavljam se

2

2

2

2

1

1

2

2

12.

Moje zanimanje

1

1

1

1

1

1

1

1

13.

Sigurno u prometu

4

4

2

2

-

-

-

-

14.

Nasilje

4

4

4

4

2

2

2

2

15.

Trgovanje djecom

2

2

2

2

3

3

3

4

16.

Imovina

2

2

2

2

1

1

1

1

17.

Zaštita okoliša – ekološka skrb

2

2

2

2

2

2

2

2

18.

Ostalo

6

6

4

4

3

3

4

4

35

35

35

35

35

35

35

35

FOND SATI

2. 5. Škola bez nasilja Voditeljica : Defektologinja Maša Pešec 1. Obuka nastavnika i osoblja škole (radionica) Cilj - senzibilizirati nastavnike i osoblje škole za problem, - upoznati sa potrebom i obvezom odraslih da pruže djeci zaštitu, - upoznati se sa zakonskom procedurom. 2. Obuka roditelja (radionica) Cilj - senzibilizirati roditelja i članove obitelji za problem - poučiti ih kako bolje komunicirati sa djecom, - poučiti ih kako razviti preventivne vještine u svom domu 3. Obuka djece – dječja radionica Cilj - poučiti djecu njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i slobodna - informirati ih o tome kako prepoznati vršnjake i odrasle koji ih mogu ugroziti, podržati ih u tome da takve odrasle nisu dužni slušati niti poštivati, te što trebaju učiniti kad se osjećaju nesigurni.

8


Dječju radionicu provodi defektologinja. Koristeći igranje uloga i vođene grupne rasprave, u razrednoj radionici, djecu se uči prepoznavati potencijalno opasne situacije i učinkovito koristiti date mogućnosti. Predstavljaju se najučestalija iskustva sa zlostavljanjem s kojima bi se djeca mogla susresti: - dijete protiv djeteta (nasilništvo), - odrasli stranac protiv djeteta, - poznati odrasli protiv djeteta. 2. 6. Sigurna škola Nositelj programa: Krešimir Marijanović, prof. Cilj programa : - senzibiliziranje učenika, roditelja i šire javnosti o realnim prijetnjama manipuliranja, izrabljivanja i trgovanja ljudima- djecom, - poučavanje o uvjetima podobnim za manipuliranja, izrabljivanja i trgovanja ljudimadjecom, - razvijanje vještina za prepoznavanje situacija, snalaženje u istoj i rješavanje nastalog problema, - poučavanje o komunikaciji s nepoznatim osobama u rizičnoj situaciji u duhu uljudnosti i opreza, - suzbijanje straha od nepoznatih situacija i razvijanje samostalnosti donošenja ispravnih odluka. Oblici rada: - izlaganje, predavanje, svjedočenje, istraživanje, - radionice, pripovjedaonice, kreativni uradci, filmovi i razmjena iskustva. Djelovanje: - neposredni odgojno-obrazovni rad na satu razredne zajednice, - neposredni odgojno-obrazovni rad kroz nastavu drugih predmeta, - izvannastavne aktivnosti. Organizacija provedbe: - Program se izvodi kroz satnicu SRZ - e tijekom osmogodišnjeg školovanja za djecu po dobnim skupinama – razredima : Dob učenika

Razina

Godišnji fond sati u okviru sata SRZ - e

1.

za 1. i 2. razred

3

2.

za 3. i 4. razred

3

3.

za 5. i 6. razred

3

4.

za 7. i 8. razred

5

TEME PROGRAMA - po razredima:

1.

1. i 2. razred

2.

3. i 4. razred

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Prava djece - iz Konvencije UN-a o pravima djece Susret s nepoznatom osobom Izgubio sam se Upoznavanje s problemom trgovanja djecom Oprez u susretu s nepoznatom osobom Pratili smo TV emisije, dječji i dnevni tisak - trgovanje djecom

9


TEME PROGRAMA - po razredima:

3.

5. i 6. razred

4.

7. i 8. razred

3.

1. 2. 3. 1. 2.

Konvencija o pravima djeteta Razlozi i oblici trgovanja djecom Dan obitelji Prava djece – iz Konvencije UN- a o pravima djece Trgovina djecom (ljudima) - gost razrednog odjela - SOStelefon – radionica za sve učenike osmih razreda Moje zanimanje u globalizaciji i migraciji Ekskurzija – ponašanje, izlasci, kontakti Opasnosti seksualnog iskorištavanja

3. 4. 5.

NASTAVNI PLAN - FOND SATI

Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, škola će organizirati i provoditi; redovnu i izbornu nastavu, dopunski i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i sate razredne zajednice, te skrbiti o učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim aktivnostima. Nastava će se izvoditi po redovnom programu i propisanoj satnici za svaki nastavni predmet.

3. 1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta redovne nastave - po razr. odjeljenjima

Razredni odjel

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Ukupno

2 5 350 1 70 1 70 2 140 4 280 2 140 _

2 5 350 1 70 1 70 2 140 4 280 2 140 _

3 5 525 1 105 1 105 2 210 4 420 3 210 _

3 5 525 1 105 1 105 3 315 4 420 _

3 5 525 1 105 1 105 3 315 4 420 _

2 4 280 1 70 1 70 3 140 4 280 _

3 4 420 1 105 1 105 3 315 4 420 _

21

Priroda

3 5 525 1 105 1 105 2 210 4 420 2 210 _

_

_

_

_

_

2 210 _

_

Biologija

1.5 157,5 _

2 140 2 140

2 210 2 210

Predmet Odjel 1 Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura Strani jezik Matematika Priroda i društvo

Kemija

_

_

_

_

3500 735 735 1785 2940 700

_

_

367,5 350 350

10


Fizika

_

_

_

_

_

_

Povijest

_

_

_

_

Geografija

_

_

_

_

Tehnička kultura

_

_

_

_

Tjel. i zdrav. kultura

UKUPNO

3 315

3 210

3 210

2 210

2 210 1.5 157,5 1 105 2 210

1890

1260

1260

1785

2310

2 210 2 210 1 105 2 210

2 140 2 140 2 140 1 70 2 140

2 210 2 210 2 210 1 105 2 210

2415

1750

2730

350 770 717,5 385 1715 15400

4. IZBORNA NASTAVA

Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, u školi se izvodi nastava izbornih predmeta : 1. Vjeronauka 1.- 8. razreda - 2 sata tjedno 2. Informatike 5.- 8. razreda - 2 sata tjedno 3. Stranog jezika 4.- 8. razreda - 2 sata tjedno 4. Prometa 5. razredi - 2 sata tjedno

4. 1.

Organizacija izborne nastave vjeronauka

Razred 2.a,b, 4.a,b,c, 6.a,b,c, 8.abc 1.a,b,c, 3.a,b, 5.a,b,c, 7.a,b UKUPNO: 4. 2.

Učiteljica Nevenka Iličić Anita Bašić

Raz. x sati 11 x 2

Sati tjedno 22

Sati godišnje 770

10 x 2

20

700

21 x 2

42

1470

Raz. x sati 8x2

Sati tjedno 16

Sati godišnje 560

3x2 11 x 4

6 22

210 770

Organizacija izborne nastave informatike

Razred 5.a,b,c; 6.a,b,c,; 8.a,b 7.a,b , 8.c UKUPNO:

Učitelj/ica Zlatko Hegeduš Davor Karaula -

11


4. 3.

Organizacija izborne nastave stranog jezika

Razred /grupa

Učiteljica

5.a 5.c 6.b 7.a,b 8.a,b,c

Matija Periškić

5.b, 6.a,c UKUPNO:

Slavica Vulin

Raz. x sati / strani jezik 1 x 2 - NJ 1 x 2- NJ 1 x 2- NJ 1 x 2-NJ 1 x 2-NJ

Sati tjedno

Sati godišnje

2 2 2 2 2

70 70 70 70 70

3 x 2- EJ 8x2

6 16

210 560

Pedagošku dokumentaciju o izvođenju izborne nastave vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja -voditelja.

5.

PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Izvanučioničku nastavu učitelj može provoditi ako je iz plana i programa rada razrednog odjela, odnosno, iz plana rada nastavnog predmeta. O provedbi izvan učioničke nastave učitelj obavještava učenike, roditelje i školu 15 dana prije realizacije, u pravilu za naredni mjesec. Za izvođenje izvanučioničke nastave ravnatelj daje pisanu suglasnost. Učitelj priprema učenike i roditelje za provedbu izvan učioničke nastave i brine se o sigurnom izvođenju izvan učioničke nastave. S roditeljima osigurava prehranu, prijevoz i sve potrebno za realizaciju izvan učioničke nastave. O provedbi izvanučioničke nastave učitelj sastavlja izvješće u razrednu knjigu i pisano izvještava ravnatelja. Izleti i ekskurzije se provode u postupku. Učitelj i roditelji na roditeljskom sastanku planiraju izvođenje izleta ili ekskurzije. O planiranom izletu ili ekskurziji sastavljaju zapisnik. Iz reda roditelja i učenika, imenuju Povjerenstvo za izbor agencije kojoj će povjeriti provedbu izleta ili ekskurzije. Roditelji u pisanoj izjavi daju punomoć i suglasnost školi da njihovo dijete - učenik škole može sudjelovati u izletu ili ekskurziji, te da će snositi sve troškove provedbe izleta ili ekskurzije. Učitelj dostavlja zapisnik i izjavu roditelja ravnatelju. Ravnatelj ili opunomoćena osoba pokreće postupak prikupljanja ponuda. Izbor agencije za provedbu izleta ili ekskurzije obavlja Povjerenstvo. S izabranom agencijom škola sklapa ugovor o provedbi izleta ili ekskurzije. 6. DODATNA NASTAVA Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, u školi se izvodi dodatni rad s učenicima kao obvezan rad s darovitim učenicima u okviru planiranog broja sati za dodatni rad i obveza učitelja. O izvođenju dodatne nastave učitelj vodi pedagošku dokumentaciju koja sadrži popis učenika polaznika dodatne nastave, nadnevak održavanja i nastavnu jedinicu koja je dodatnim radom obrađena.

12


Pedagošku dokumentaciju o izvođenju dodatnog rada s učenicima vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja -voditelja. 6. 1.

Dodatni rad s učenicima od I. - IV. razreda

Dodatni nastavni rad izvodi se iz predmeta: hrvatski jezik, matematika, geografija, kemija, povijest i biologija.

6. 2.

Dodatni rad s učenicima od V. - VIII. razreda

Dodatni nastavni rad izvodi se u nastavnim predmetima – tabelarni prikaz Red br.

Predmet

1. Hrvatski jezik 2. Biologija 3. Matematika 4. Zemljopis 5. Kemija 6. Fizika 7. Povijest 8. Kemija Ukupno:

Razred

5.- 8. . 7. 7.- 8. 5.- 8. 7.- 8. 8. 7.- 8. 8.

Izvršitelj Vesna Cvrković Mirjana Lucić Marcela Tunjić Marija Savić Mirjana Lucić Davor Karaula Đurđica Duić Ana Maršić

Sati tjedno

Sati godišnje

1 1 1 2 1 1 2 2 11

35 35 35 70 35 35 70 70 385

Naziv aktivnosti : HRVATSKI JEZIK - 5. - 8. razreda Voditelj : Članovi tima:

Ciljevi :

Namjena:

Vesna Cvrković, prof., učiteljica hrvatskoga jezika Učenici od 5.- 8. razreda – polaznici satova dodatne nastave Dodatnim satovima obuhvatiti gradivo koje obuhvaća nastavno područje Jezik u kojemu će učenici proučavati, usvajati, ponavljati već naučene sadržaje od 5.-8. razreda, ali i proširiti znanja izbornim sadržajima: popridjevljeni glagolski prilozi, tvorba riječi, novotvorenice, riječi iz stranih jezika, obilježen red riječi i govorna sredstva, priložne oznake uzroka i namjere, uzročna i namjerna rečenica, bilježenje naglasaka na jednostavnim i čestim primjerima, proučavanje govora materinskoga narječja i dijalekta – bilježiti riječi mjesnog govora za Veliki rječnik hrvatskih mjesnih govora / projekt Društva profesora hrvatskoga jezika. Nastava hrvatskoga jezika razvija svijest o vrijednosti i važnosti našega jezika, o njegovu bogatstvu i raznolikosti. Njegovanje materinskog jezika i razvijanje jezične kulture veoma je bitno u obrazovanju i odgoju svakoga učenika.

13


Aktivnosti: Učenici će svaki tjedan sudjelovati u radu dodatne nastave: ponavljati, učiti nove sadržaje i naučene sadržaje primijeniti, te nastojati da stečena znanja budu trajna znanja. Rješavat će mnogobrojne zadatke kojima će se pripremati za natjecanje, ali i za satove redovne nastave. Pratit će literaturu jezičnog sadržaja u knjižnici i na internetu. Nositelj aktivnosti : učenici, učiteljica hrvatskoga jezika, knjižničar Vrijeme realizacije: Tijekom nastavne godine – svaki tjedan 1 sat Potrebni materijali: Papiri za fotokopiranje, prozirnica, literatura za dodatnu nastavu Okvirna cijena-ukupno: 100,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Sudjelovanje na školskom i, prema rezultatima postignutim na školskom natjecanju, i na županijskom natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika. Testovi znanja za provjeru slovnice, pravopisa i povijesti jezika. Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u redovnoj nastavi hrvatskoga jezika. Proširena znanja omogućit će učenicima lakše svladavanje gradiva srednje škole i veoma dobra podloga za proširivanje stečenih znanja.

Naziv projekta (aktivnosti): GEOGRAFIJA V. - VIII. Razred Voditelj projekta: Članovi tima:

Ciljevi projekta:

Namjena:

Marija Savić, učiteljica geografije Učenici 7. i 8.razreda – polaznici dodatne nastave - omogućiti proširivanje znanja predviđenog nastavnim planom za osnovnu školu - razvijati sposobnost samostalnog zaključivanja - razvijati sposobnost rješavanja složenijih zadataka - razvijati kod učenika natjecateljski duh - dodatno proširiti znanja učenicima koji pokazuju interes za geografske sadržaje - pripremati ih za natjecanje

Način realizacije programa: - individualno, timskim radom, izvan učionice Aktivnosti: - pripremanje za natjecanje - vježbanje i ponavljanje dodatnih sadržaja - pojačan rad s atlasom i kartom Nositelj aktivnosti: Učenici i učiteljica geografije Vrijeme realizacije: 1,5 sat tjedno tijekom školske godine Potrebni materijali: fotokopirni papir Okvirna cijena: Ukupno: 100,00 kn Način vrjednovanja rezultata: - pratiti postignuća nakon svake nastavne cjeline pismenim testovima Način korištenja rezultata vrednovanja: - primijeniti znanje na natjecanju, ali i na redovnoj nastavi geografije.

14


Naziv projekta (aktivnosti): MATEMATIKA - 5. i 7. razred Voditelj projekta: Članovi tima:

Ciljevi projekta:

Namjena:

Marcela Tunjić,prof. učiteljica matematike Učenici i učitelj -dodatno razvijati sposobnosti za postavljanje, analiziranje, rješavanje, interpretiranje i vrjednovanje rješenja i postupaka nekog matematičkog problema ( odgovarajuće uzrastu) -povezivati matematičke sadržaje s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima -slušati matematičke ideje i obrazloženja drugih učenika i raspravljati o njima -izgrađivati nova matematička znanja na osnovu poznatog ( rješavanjem problema) Za učenike 5. i 7. razreda u svrhu: -osamostaljivanja u radu -razvijanja smisla za inicijativu i preuzimanje odgovornosti za provedbu -razvijanja pozitivnog stava prema matematici -razvijanja navika i vještina koje ih osposobljavanju za cjelo-životno učenje -pripremanja učenika za natjecanje

Aktivnosti: Rješavanje zadataka, izrada mini projekata Nositelj aktivnosti : Učenici i učitelj Vrijeme realizacije: Cijela školska godina Potrebni materijali: -papir za kopiranje (500 listova) -Zbirka zadataka za dod. nastavu ( 5.kom.) Okvirna cijena-ukupno: 250,00 kuna Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja, natjecanje, školsko i županijsko natjecanje Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u svakodnevnom životu. Vrijeme realizacije : 2 sata tjedno tijekom nastavne godine

Naziv projekta (aktivnosti): VJERONAUČNA GRUPA Voditelj projekta: Anita Bašić, dipl. teolog  Kvalitetniji cjelokupni vjerski odgoj i obrazovanje učenika po načelu vjernosti Bogu i čovjeku.  Razvoj kulturalnih, socio-empatičkih vrednota.  Učenici samostalno i kritički promišljaju Crkvenu, društvenu i kulturnu Ciljevi projekta: stvarnost.  Učenici susreću i razmjenjuju životna iskustva s drugima i istinskog iskustva susreta s Božjom riječi u Bibliji  Učenici iznose kreativne ideje u cilju rješavanja aktualnih poteškoća razreda, škole, šire društvene zajednice. Potencirani razvoj duhovno-intelektualnog iskustva vjeroučenika. On se Namjena: događa unutar tima koji potiče razvoj niza vrednota koji se otkrivaju i

15


Način realizacije programa:

razvijaju unutar ovakve interesne skupine. Kao krajnja namjena ističe se poticaj na suodgovornost prema kvaliteti cilja u odgoju i obrazovanju od samih vjeroučenika. Poticanje zdrave konkurencije i razvoj interesnog područja pojedinca u okviru nauka i ciljeva koji su određeni temeljnim Crkvenim poslanjem - navještaj i širenje Evanđelja. Program se vjeronaučne olimpijade realizira se uobičajenim nastavnoodgojnim aktivnostima: predavanje, suradničko učenje, timski rad, prezentacija

Aktivnosti: predavanje, suradničko učenje, timski rad, prezentacija Nositelj aktivnosti: Vjeroučitelj, učenici Vrijeme realizacije: Tijekom školske godine Troškovnik: Pokriven redovitim materijalnim izdacima škole Potrebni materijali: Godišnja pretplata na dječji list MAK, papiri , redoviti pribor za nastavu Okvirna cijena : ukupno: 225,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadatci Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u svakodnevnom životu.

Naziv projekta (aktivnosti): FIZIKA Voditelj projekta:

Ciljevi projekta:

Davor Karaula, učitelj fizike  stjecanje dodatnih fizikalnih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi  stjecanje dodatnih fizikalnih znanja primjenjivih u svakodnevnom životu  ostvarivanje istraživačkih projekata vezanih za uočene probleme okoliša  razvijanje sposobnosti mjerenja, postavljanje istraživačkih hipoteza i načina provjere hipoteza  omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na individualne interese učenika, te pristup različitim izvorima znanja  razvijati sposobnost za samostalni rad, logično rješavanje problema, točnost i preciznost u rješavanju zadataka  poticati preciznost i urednost pri izvođenju praktičnih radova i izgrađivanje znanstvenog stava  sudjelovanje na natjecanjima Učenicima 8. razreda

Namjena: Aktivnosti: Izvođenje praktičnih radova Rješavanje problemskih zadataka Upoznati učenike s važnošću prikupljanja podataka u okolišu u suradnji s GLOBE programom Nositelj aktivnosti: zainteresirani učenici 8. razreda i njihovi roditelji, mentor Vrijeme realizacije: Tijekom školske godine u sklopu pripreme za natjecanje učenika 8. razreda Potrebni materijali: papiri, pribor za pisanje, trake, laboratorijsko posuđe, elektrotehnički pribor Okvirna cijena : 500,00 kn

16


Način vrjednovanja rezultata: - sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća, uspjeha i interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja fizike - sudjelovanjem na natjecanjima Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u svakodnevnom životu.

Naziv projekta (aktivnosti): KEMIJA Voditelj projekta: Ana Maršić , učiteljica kemije Članovi tima: Predmetna učiteljica, učenici  stjecanje dodatnih kemijskih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi  stjecanje dodatnih kemijskih znanja primjenjivih u svakodnevnom životu (npr. rukovanje opasnim tvarima)  omogućiti rad po programima i sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na individualne interese učenika, te pristup različitim izvorima Ciljevi projekta: znanja  razvijati sposobnost za samostalni rad, logično rješavanje problema, točnost i preciznost u rješavanju zadataka  poticati preciznost i urednost pri izvođenju praktičnih radova i izgrađivanje znanstvenog stava  sudjelovanje na natjecanjima Namjena: Učenicima 8. razreda Aktivnosti: Izvođenje praktičnih radova Rješavanje problemskih zadataka Upoznati učenike s važnošću prikupljanja podataka u okolišu kao što su temperatura i pH vode i suradnja s učenicima uključenim u GLOBE program Nositelj aktivnosti : zainteresirani učenici 8. razreda, njihovi roditelji, mentorica Vrijeme realizacije : Tijekom školske godine 2 sata tjedno za učenike 8. razreda Potrošni materijal :- papiri, pribor za pisanje, trake, laboratorijsko posuđe, kemikalije i itd. Okvirna cijena: 500,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća, uspjeha i interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja kemije Sudjelovanjem na natjecanjima Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u svakodnevnom životu.

Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta: Članovi tima: Ciljevi projekta:

MATEMATIKA

Marcela Tunjić, prof. matematike - učiteljica, učenici, ostali nastavnici matematike  razvijati i primjenjivati matematičko mišljenje  rješavati probleme u svakodnevnim situacijama  razvijati pozitivan odnos prema matematici  steći temelje za cjeloživotno učenje

17


Namjena:

 primijeniti različite oblike zaključivanja i dokazivanja - za učenike 6. i 7. razreda, proširivanje znanja, obrada dodatnih sadržaja

Aktivnosti: - vježbanje dodatnih sadržaja vezanih uz plan i program 6. i 7. razreda - prikupljanje, razvrstavanje podataka, prikazivanje tablicama, dijagramima, grafovima - algebarski razlomci – priprema za srednju školu Nositelj aktivnosti: učiteljica, učenici Vrijeme realizacije : tijekom cijele školske godine Potrebni materijali: papir za kopiranje, CD-i, dodatna literatura (matematički časopisi) Okvirna cijena: 150,00 kn Način vrjednovanja rezultata: - praktični zadatci, testovi znanja, natjecanja (opisno praćenje i ocjenjivanje) Način korištenja rezultata vrjednovanja:  primjena matematike u svakodnevnom životu  lakši nastavak matematičkog obrazovanja

7.

DOPUNSKA NASTAVA

Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u školi se izvodi dopunska nastava za učenike razredne i predmetne nastave koja je u okviru neposrednog odgojno-obrazovnog rada za svaki razred,i u okviru norme rada učitelja. Izvodi se za sve predmete prema potrebi i procjeni učitelja.

7. 1.

Dopunska nastava s učenicima od I. - IV. razreda

Dopunska nastava za učenike razredne nastave izvodi se sukladno procjeni učitelja o potrebi dopunske nastave za pojedine učenike iz pojedinog predmeta. O izvođenju dopunske nastave, u okviru jednog sata tjedno, učitelj vodi pedagošku dokumentaciju.

7. 2.

Dopunska nastava s učenicima od V. - VIII. razreda

Dopunska nastava za učenike predmetne nastave ustrojena je sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i izvodi se iz nastavnih predmeta po potrebi i procjeni učitelja za pojedine učenike u okviru zaduženja učitelja, sukladno potrebama i mogućnostima škole. Dopunska nastava izvodi se tijekom godine i, u pravilu pri kraju obrazovnog razdoblja kada zamjenjuje dodatni rad s učenicima radi što uspješnijeg svladavanja nastavnog plana i programa. O zamjeni dodatnog rada s dopunskom nastavom odlučuje predmetni učitelj, odnosno Razredno vijeće ili stručna služba škole. O izvođenju dopunske nastave učitelj vodi pedagošku dokumentaciju koja sadrži popis učenika, nadnevak održavanja i nastavnu jedinicu koja je dopunskom nastavom obrađena. Pedagošku dokumentaciju o izvođenju dopunske nastave vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja -voditelja.

18


Dopunska nastava s učenicima od V. - VIII. razreda - tabelarni prikaz Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Predmet

Razred

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Kemija Matematika Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

5. 5. - 8. 8. 5.- 8. 5. i 7. 3. i 4. 6.

Izvoditelj Đurđica Stuhlreiter Biljana Banić Ana Maršić Marcela Tunjić Ana Radilj Dinka Mecanović Slavica Vulin

Ukupno

7. 3.

Sati tjedno 1 1 1 2 1 1 1

Sati godišnje 35 35 35 70 35 35 35

8

280

Dopunska nastava – plan aktivnosti

Naziv projekta (aktivnosti): MATEMATIKA - 5., 6., 7. i 8. razred Voditelj projekta: Ciljevi projekta:

Učiteljica matematike, Marcela Tunjić Stjecanje temeljnih matematičkih znanja, matematički jezik i komunikacija Pomoć učenicima

Namjena: Aktivnosti: Rješavanje zadataka uz pomoć učitelja i učenika, individualni pristup, suradničko učenje Nositelj aktivnosti : Učiteljica matematike, Marcela Tunjić i učenici Vrijeme realizacije : Dva sata tjedno tijekom školske godine (M. Tunjić - 2) Troškovnik Potrebni materijali: Bilježnice, zbirka, nastavna pomagala Okvirna cijena-ukupno: 200,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadatci, testovi znanja, usmeno Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost primjene u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): ENGLESKI JEZIK - 5. i 7.razred Voditelj projekta: Ciljevi projekta: Namjena:

Učiteljica Ana Radilj, prof. Svladati redovni program nastave engleskog jezika Pomoći učenicima 5.razreda kojima je potrebna pomoć u učenju te svladavanju sadržaja iz engleskog jezika

Aktivnosti : Individualni pristup, rješavanje zadataka za dopunsku nastavu i zadataka s redovne nastave

19


Nositelj aktivnosti : učiteljica Ana Radilj, učenici Vrijeme realizacije : jedan sat tjedno tijekom školske godine Potrebni materijali: udžbenik, radna bilježnica, bilježnice, papir za kopiranje Okvirna cijena -ukupno: 100,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja, redovito praćenje rada i napredovanja učenika Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost utjecanja na završnu ocjenu iz engleskog jezika.

Naziv projekta (aktivnosti): HRVATSKI JEZIK – 8. razred Voditelj projekta: učiteljica hrvatskoga jezika: Biljana Banić, prof. Ciljevi projekta: Savladavanje ključnih pojmova propisanih nastavnim planom i programom. Pomoć slabijim učenicima 6.,7.i 8.r. koji teže shvaćaju i usvajaju gradivo (učenici koji idu po prilagođenom i posebnom programu), te učenici koji Namjena: zbog bolesti ili bilo kojeg drugog razloga nisu ovladali redovitim nastavnim gradivom. Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika Aktivnosti: Individualni pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama, rješavanje zadataka uz pomoć učitelja i učenika, suradničko učenje Nositelj aktivnosti : učiteljica Biljana Banić i učenici Vrijeme realizacije : jedan sat tjedno tijekom školske godine po svakom razredu (uk. 2s/tj) Potrebni materijali: udžbenik, bilježnice, radna bilježnica, zbirka, nastavna pomagala, prozirnica Okvirna cijena-ukupno: 100,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadatci, testovi znanja,usmeno,redovito praćenje rada i napredovanja učenika Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost utjecanja na završnu ocjenu iz hrvatskoga

20


Naziv projekta (aktivnosti): HRVATSKI JEZIK - 5. i 6. r. Voditelj projekta: Članovi tima: Ciljevi projekta:

Namjena:

učiteljica hrvatskoga jezika: Biljana Banić, prof. Učiteljica i učenici polaznici dop. nastave Savladavanje ključnih pojmova propisanih nastavnim planom i programom. Pomoć slabijim učenicima 5., 6.r. koji teže shvaćaju i usvajaju gradivo (učenici koji idu po prilagođenom i posebnom programu) te učenici koji zbog bolesti ili bilo kojeg drugog razloga nisu ovladali redovitim nastavnim gradivom Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika

Aktivnosti : Individualni pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama, rješavanje zadataka uz pomoć učitelja i učenika, suradničko učenje Nositelj aktivnosti : učiteljica Biljana Banić i učenici Vrijeme realizacije : jedan sat tjedno tijekom školske godine Potrebni materijali: udžbenik, bilježnice, radna bilježnica, zbirka, nastavna pomagala, prozirnica Okvirna cijena: 100,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja,usmeno,redovito praćenje rada i napredovanja učenika Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost utjecanja na završnu ocjenu iz hrvatskoga jezika

Naziv projekta (aktivnosti): HRVATSKI JEZIK - 7. r. Voditelj projekta: Članovi tima: Ciljevi projekta:

Namjena:

Učiteljica hrvatskoga jezika Biljana Banić,prof. Učiteljica, učenici Savladavanje ključnih pojmova propisanih nastavnim planom i programom. Pomoć slabijim učenicima 7.r. koji teže shvaćaju i usvajaju gradivo (učenici koji idu po prilagođenom i posebnom programu) te učenici koji zbog bolesti ili bilo kojeg drugog razloga nisu ovladali redovitim nastavnim gradivom Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika

Aktivnosti : Individualni pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama, rješavanje zadataka uz pomoć učitelja i učenika, suradničko učenje Nositelj aktivnosti : učiteljica Biljana Banić i učenici Vrijeme realizacije : jedan sat tjedno tijekom školske godine Potrebni materijali: udžbenik, bilježnice, radna bilježnica, zbirka, nastavna pomagala, prozirnica Okvirna cijena: 50,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Pismeni ispiti, praktični zadaci, testovi znanja,usmeno,redovito praćenje rada i napredovanja učenika Način korištenja rezultata vrjednovanja: Mogućnost utjecanja na završnu ocjenu iz hrvatskoga jezika

21


8.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, obvezi i sposobnostima učitelja, te interesu učenika u školi se izvode programi izvannastavnih aktivnosti učenika razredne i predmetne nastave. Za izvođenje plana i programa grupe izvannastavne aktivnosti učitelj vodi pedagošku dokumentaciju u bilježnici „Pregled rada izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi“. U Pregled rada izvannastavnih aktivnosti planira se i programira rad izvavnnastavne grupe i raspored rada. Evidentiraju se učenici i njihova postignuća, te upisuju zapažanja o radu grupe. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja –voditelja. Pedagošku dokumentaciju o izvođenju izvannastavnih aktivnosti vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine.

8. 1. Red br.

Izvannastavne aktivnosti – RAZREDNA NASTAVA Voditelj – učitelj

Raz.

Br. gru.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lidija Jurić Suzana Budak Palmina Vulin Martina Nikić Katica Šarčević Andrea Planinić Darija Šimunič Hedviga Lončar Branka Gale

4. 4. 4. 1. 1. 2. 2. 1. 3.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.

Dubravka Despot

3.

1

Naziv izvannastav. grupe Dramsko-scenska Dramsko - ritmička Ritmika Dramsko-scenska Mali školski zbor Ritmika Folklor Lik.-kreat. radionica Mali filozofi Male sociološke skupine

Sati tjed.

Sati god.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 35 35 35 35 35 35 35 35

1

35

Ukupno :

350

Sati tjed. 3 3 3 2 1 2

sati god. 105 105 105 70 35 70

14

475

8. 2. Izvannastavne aktivnosti - PREDMETNA NASTAVA Red br. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv programa Estetsko uređenje Pjevački zbor Sekcije ŠSK Crveni križ Novinarska Globe Ukupno:

Br. gru. 1 1 3 1 1 1 8

Voditelj Vita Cerančević Tomislav Hrženjak Ivan Gopić i Mario Lovrić Mirjana Lucić Biljana Banić Ana Maršić

22


8. 3.

Plan izvannastavnih aktivnosti

Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta : Ciljevi projekta :

Namjena : Nositelj aktivnosti : Vrijeme realizacije : Potrebni materijali : Način vrjednovanja rezultata :

Hedviga Lončar, učiteljica razredne nastave - uvodno upoznavanje učenika s origami , 3D origami i kirigami tehnikama, razvijanje sposobnosti i kreativnosti u oblikovanju papira, mašte i ustrajnosti, kreativnosti, usvajanje estetskih vrijednosti, razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo - učenicima koji pokazuju sklonosti za likovno izražavanje i stvaranje; razvijati kreativnost i samostalnost koristeći različite likovne tehnike i motive i predstaviti njihove radove na školskim izložbama i putem dječjih časopisa učiteljica, učenici jedan sat tjedno tijekom školske godine 250,00 kn za različiti potrošni materijal (kolaž papir i sl.) - praćenje uspješnosti likovnog stvaranja tijekom godine, analiza rada, zalaganja i postignutih rezultata - rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete rada i za daljnje poticanje razvoja likovnih sposobnosti učenika

Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta : Članovi tima : Ciljevi projekta :

Namjena :

Aktivnosti : Vrijeme realizacije : Potrebni materijali : Način vrjednovanja rezultata:

LIKOVNA KREATIVNA RADIONICA

DRAMSKO - RITMIČKA

Suzana Budak, učiteljica razredne nastave učiteljica, učenici - razvijanje sposobnosti usmenog izražavanja (govora) i glume, osjećaja za ritam i skladnost pokreta, ritma, riječi, poticanje mašte, kreativnosti, upornosti i volje za učenjem i stvaranjem, upoznavanje s dramskim i kazališnim stvaralaštvom i medijem - okupiti učenike koji vole glumu, ples i scenski izražaj, družiti se uz glazbu i glumu, predlaganje, prikupljanje dramskih i glazbenih predložaka, sudjelovanje u osmišljavanju scenografije i koreografskih oblika, te predstaviti školu i svoje aktivnosti na zajedničkim nastupima i školskim priredbama - individualnim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom, kroz igru jedan sat tjedno tijekom školske godine materijal za izradu kulisa i kostima, plakati, sitni inventar – 500,00 kn - redovitim praćenjem rada, vrednuje se motiviranost, samostalnost, izvođenje scenskog nastupa, zalaganje učenika, a rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete rada i razvoja sposobnosti učenika

Naziv projekta (aktivnosti): DRAMSKO - SCENSKA Voditelj projekta: Lidija Jurić, učiteljica razredne nastave Članovi tima: Voditelji i članovi Kazališta, osoblje Gradskog kazališta Vinkovci

23


Ciljevi projekta:

- proširenje nastavnih sadržaja o dramskoj umjetnosti i kazalištu - poticaj razvijanju kreativnosti, maštovitosti, sposobnosti doživljavanja i percepcije dramskoga djela, te uživljavanja u položaj drugih ljudi - razvijanje interesa za kazalište i dramsku umjetnost učenicima 4. razreda

Namjena: Aktivnosti: - formiranje skupine - uvježbavanje i prikazivanje pojedinačnih i skupnih scenskih nastupa - govorne vježbe - vježbe dramskog odgoja - svakodnevni život u dramskim situacijama - povijest i razvoj kazališta - izrada kostima, maski, scenografije - odlazak na kazališne predstave, posjet Kazalištu u Vinkovcima slušanje radiodrama

Nositelj aktivnosti: voditeljica, članovi dramske grupe, roditelji, osoblje Kazališta Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno, tijekom nastavne godine Potrebni materijali: Papir za kopiranje, predmeti iz svakodnevnog života, papir, gips Okvirna cijena: 250,00 kn Način vrjednovanja rezultata: predstava za roditelje, nastupi na školskim priredbama sudjelovanje na Lidranu, samovrjednovanje, evaluacijski listići Način korištenja rezultata vrjednovanja: razgovor i analiza pojedinih točaka u igrokazima u svrhu izražajnosti govora, a s ciljem poboljšanja rada, mogućnost primjene u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta: Članovi tima: Ciljevi projekta:

MALI PJEVAČKI ZBOR

Katica Šarčević, učiteljica razredne nastave učenici 1. razreda, učiteljica razvijati i unaprijediti vještinu pjevanja radom na vokalnoj tehnici, disanje, postava glasa, dikcija, emotivni doživljaj teksta, intonacija, izražajna interpretacija, utjecati na glazbeni ukus učenika, razvijanje ljubavi prema glazbi i pjevanju

njegovati i poticati ljubav prema lijepom i izražajnom pjevanju, upoznati i izvoditi samostalno na javnim nastupima nove glazbene sadržaje i žanrove,razvoj glazbenog senzibiliteta Aktivnosti: nastup na školskim priredbama za Božić, Dan škole, izbor za najboljeg učenika i po potrebi za lokalnu zajednicu Namjena:

Nositelj aktivnosti: učenici 1. razreda i učiteljica – voditeljica zbora Vrijeme realizacije : tijekom nastavne godine Potrebni materijali: izrada glazbenih matrica, CD Okvirna cijena: 300,00 kn Način vrjednovanja rezultata: pojedinačno zapažanje o učeniku. Način korištenja rezultata vrjednovanja: unapređivanje glazbene kulture učenika i proširivanje interesa za različite vrste i žanrove glazbe.

24


Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta: -

Ciljevi projekta:

Namjena:

Tomislav Hrženjak, prof. glazbene kulture poticati interes, sklonosti i potrebe za glazbenim izričajem, pjevanjem umjetničkih, tradicionalnih i popularnih pjesama, razvijati i unaprijediti vještinu pjevanja radom na vokalnoj tehnici (disanje, fraziranje, dikcija), izvježbati preciznost i točnost intonacije za višeglasno pjevanje, uvježbati praćenje i snalaženje u svojoj dionici partiture, razvijati osjećaj odgovornosti u timskom radu njegovati i poticati ljubav prema pjevanju i zajedničkom muziciranju, te stečenim vještinama i navikama omogućiti nastavak glazbene aktivnosti u amaterskim društvima grada.

Način realizacije programa: paru i skupini Aktivnosti:

PJEVAČKI ZBOR

tijekom školske godine uz prigodne probe, individualni rad, rad u

nastupi na školskim priredbama, Božić, Dan škole

Nositelj aktivnosti : učenici 5. - 8. razreda i voditelj zbora Vrijeme realizacije : tijekom školske godine Potrebni materijali : notna literatura, matrice, CD Troškovnik - okvirna cijena : 500,00 kn Način vrjednovanja rezultata : pojedinačno zapažanje o učeniku i skupno vrjednovanje, analiza nastupa Način korištenja rezultata vrjednovanja : unapređivanje glazbene kulture učenika, njegovanje zajedništva kroz doprinos u prezentaciji rada škole

Naziv projekta (aktivnosti): MALI FOLKLORAŠI Voditelj projekta : Članovi tima :

Ciljevi projekta :

Namjena :

Darija Šimunić, učiteljica razredne nastave Učiteljica, učenici - poticati folklornu aktivnost učenika i prema zavičajnim plesovima - poticati pozitivne emocije, osjećaj pripadnosti, zajedništva i tolerancije putem zajedničkog muziciranja - razvijanje ljubavi prema izvornom stvaralaštvu - upoznavanje s različitim vrstama narodnih plesova i igara - promicanje zajedništva, razumijevanja i poštivanja drugih - promicanje osjećaja za lijepo i skladno - sudjelovanje na školskim priredbama

Način realizacije programa : - skupni nastupi uz naglasak na usklađenom tempu i dinamici

Aktivnosti : - upoznavanje s pojmovima plesnog koraka - skupni nastupi na školskim priredbama Nositelj aktivnosti : narodne plesove

učiteljica Darija Šimunić i učenici koji su savladali znanja vezana uz

25


Vrijeme realizacije : jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine Troškovnik : potrebni materijali: koriste se materijali i instrumenti koje posjeduje škola Način vrjednovanja rezultata : sakupljaju se dojmovi gledatelja i u skladu s tim planira se daljnji rad skupine Način korištenja rezultata vrjednovanja : mogućnost primjene u svrhu rekreacije i osobnog užitka

Naziv projekta (aktivnosti): RITMIKA Voditelj projekta :

Ciljevi projekta :

Namjena :

Andrea Planinić, učiteljica razredne nastave - odgajanjem i poučavanjem unaprijediti učenikovo shvaćanje svijeta, oblikovne sposobnosti na način da se ne ometa njihov osjećaj slobode izražavanja, kao i spontani osobni izraz - razvijati i poticati kreativne aktivnosti učenika u skladu s okolinom u kojoj živi, prateći izazove šire okoline i svijeta umjetnosti - svoje stvaralačke mogućnosti i vještine stečene u radu i potrebnim aktivnostima u školi i izvan nje, te predstavljanju škole na različitim natjecanjima i izvanškolskim aktivnostima

Način realizacije programa : - pravljenje plana rada, prikupljanje i priprema potrebnog materijala za rad, individualan rad u paru ili skupni rad učenika, realizacija plana, analiza rada, odabir izlaganje Aktivnosti : - jedan sat tjedno prema rasporedu, potrebama škole i učenika Nositelj aktivnosti : - učiteljica i učenici 2. b razreda Vrijeme realizacije : - jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine Troškovnik: - učenici uglavnom sami pripremaju materijal za rad (obuću, kostime i sl.) Način vrjednovanja rezultata : - prati se napredak svakog učenika pojedinačno, voditi redovite bilješke o napredovanju učenika, analizirati skupa s učenicima sve učinjeno, poticati volju, stvarati umjetnički doživljaj i usavršavanje u glazbeno – plesnom izričaju, pohvaliti sve dobro, a darovite učenike poticati na prezentiranje radova i sudjelovanje na različitim natječajima i promocijama Način korištenja rezultata vrjednovanja : - mogućnost primjene u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): MALI FILOZOFI Voditelj projekta:

Ciljevi projekta:

Branka Gale, učiteljica razredne nastave - poticati aktivnost učenika i njnihovu izražajnu kreativnost i razvoj kritičkog mišljenja odnosno logičkog zaključivanja - poticati pozitivne emocije, osjećaj pripadnosti, zajedništva i tolerancije putem zajedničkog vježbanja - razvijanje ljubavi prema stvaralaštvu

- promicanje zajedništva, razumijevanja i poštivanja drugih - promicanje osjećaja za lijepo i skladno Namjena: - uvođenje djece u svijet izražajnog i skladnog izgovora, te tolerancije - razvijanje socijalnih vještina Način realizacije programa: - proširiti i utvrditi teoretsko znanje i upoznati djecu sa osnovama pravilnog odnosa prema okolini ,pojedincima i kolektivu Aktivnosti: - učenje novih i ponavljanje već postojećih pojmova i tekstova Nositelj aktivnosti: - učiteljica Branka Gale i grupa učenika petih razreda Vrijeme realizacije: - jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine

26


Troškovnik: Potrebni materijali koje škola već posjeduje, raznovrsni tekstovi Način vrjednovanja rezultata: - prati se napredak svakog učenika pojedinačno tijekom godine, analiza rada, zalaganje i postignuti rezultati Način korištenja rezultata vrjednovanja: - mogućnost primjene u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): RITMIKA Voditelj projekta: Palmina Vulin, učiteljica razredne nastave  odgajanjem i poučavanjem unaprijediti učenikovo shvaćanje svijeta,oblikovne sposobnosti na način da se ne ometa njihov osjećaj slobode izražavanja,kao i spontani osobni izraz Ciljevi projekta:  razvijati i poticati kreativne aktivnosti učenika u skladu s okolinom u kojoj živi, prateći izazove šire okoline i svijeta umjetnosti

Namjena:

-svoje stvaralačke mogućnosti i vještine,stečene u radu i potrebnim aktivnostima u školi i izvan nje, te predstavljanju škole na različitim natjecanjima i izvanškolskim aktivnostima.

Način realizacije programa:

-pravljenje plana rada,prikupljanje i priprema potrebnog materijala za rad,individualan rad u paru ili skupni rad učenika, realizacija plana, analiza rada, odabir, izlaganje. Aktivnosti: - jedan sat tjedno prema rasporedu, potrebama škole i učenika Troškovnik: - učenici uglavnom sami pripremaju materijal za rad (obuću, kostime i sl.) Način vrjednovanja rezultata: - voditi redovite bilješke o napredovanju učenika, analizirati skupa s učenicima sve učinjeno, poticati volju, stvarati umjetnički doživljaj i usavršavanje u glazbeno – plesnom izričaju, pohvaliti sve dobro, a darovite učenike poticati na prezentiranje radova i sudjelovanje na različitim natječajima i promocijama

Naziv projekta (aktivnosti): Voditelj projekta : -

Ciljevi projekta :

-

Namjena :

DRAMSKO – RECITATORSKA DRUŽINA

Martina Nikić, učiteljica razvijanje učeničkog stvaralačkog izražavanja, senzibiliziranje učenika za književnoumjetničku riječ, poticanje učeničke originalnosti, kreativnosti, razvijanje kritičkog promišljanja, samostalno pismeno izražavanje u prozi i stihu, sudjelovanje u školskom listu, dječjim časopisima, literarnim natječajima, razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika, svladavanje vještine lijepog, izražajnog, točnog izgovora riječi, čitanja, razumijevanje pročitanog teksta, usvojiti znanje o temeljnom značenju govornih vrjednota (provesti vježbe slušanja, čitanja, vježbe artikulacije, intonacija, tempo, stanka, naglasci), stjecanje sigurnosti i samopouzdanja u javnom nastupu učenicima koji pokazuju interes za literarno izražavanje i izražajno recitiranje doživljajnih umjetničkih tekstova, usvajanje rječničkog blaga, bogatijeg i ljepšeg izraza

27


Način realizacije programa : redovite tjedne probe Aktivnosti : - učenici će surađivati, međusobno se upoznavati, družiti, nastupati na priredbama u školi prigodom određenih datuma (praznika, blagdana), pratiti natječaje, obljetnice, blagdane, godišnja doba, dječjim časopisima Nositelj aktivnosti : učiteljica i učenici Vrijeme realizacije : dva sata tjedno tijekom školske godine Potrebni materijali: papir, kolaž, flomasteri, ljepilo, hamer, CD, uporaba interneta, pisača Okvirna cijena: 300,00 kn Način vrjednovanja rezultata: - pisanje samostalnih radova, čitanje, sudjelovanje na raznim natječajima, sudjelovanje na smotri Lidrana, nastupi na školskim priredbama, radovi predstavljeni na panou Način korištenja rezultata vrjednovanja: mogućnost primjene u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLSKOG PROSTORA Voditelj projekta : Članovi tima:

Ciljevi projekta:

Namjena:

Vita Cerančević, učitelj likovne kulture Voditeljica, učenici predmetne nastave - upoznavanje i njegovanje vrijednosti kulturne baštine - upoznavanje sa starim obrtima , predmetima nastalim na tradicionalan način , primijenjena umjetnost - prikupljanje i održavanje zbirke predmeta koja su u izložbenom dijelu škole - održavanje i uređivanje školskih hodnika kroz obilježavanje važnih dana kroz godinu (Vinkovačke jeseni, Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, poklade, Uskrs)

Aktivnosti : Istraživački rad, uređivanje, posjet muzeju Nositelj aktivnosti : voditeljica, učenici Vrijeme realizacije : kroz godinu i prema potrebi, 3 sata tjedno Potrebni materijali: predmeti iz fundusa škole ( narodne nošnje, vaze, ćupovi) posuđeni predmeti ( ručnici, prostirke) Okvirna cijena - ukupno: 400,00 kn Način vrjednovanja rezultata: Posjet muzeju, sudjelovanje u kreativnim radionicama u muzeju i gradskoj knjižnici za Božić i Uskrs Način korištenja rezultata vrjednovanja: Njegovanje i promicanje vrijednosti naše kulturne baštine Naziv projekta (aktivnosti): MALE SOCIOLOŠKE SKUPINE Voditelj projekta: Ciljevi projekta:

Učiteljica, Dubravka Despot razvijanje kreativnosti i usvajanje estetskih vrijednosti, razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo, razvijanje druželjubivosti i tolerancije

28


Nositelj aktivnosti:

učenicima koji pokazuju sklonosti za likovno izražavanje i stvaranje; razvijati kreativnost i samostalnost koristeći različite likovne tehnike i motive i predstaviti njihove radove na školskim izložbama i putem dječjih časopisa učiteljice

Vrijeme realizacije :

jedan sat tjedno tijekom školske godine

Potrebni materijali:

300,00 kn za različiti potrošni materijal Praćenje uspješnosti likovnog stvaranja. Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete rada i za daljnje poticanje razvoja likovnih sposobnosti učenika, kao i pozitivne promjene lijepog ponašanja

Namjena:

Način vrjednovanja rezultata:

Naziv projekta (aktivnosti): MLADI KNJIŽNIČARI Voditelj projekta : Članovi tima :

Mirna Pavić, knjižničar Knjižničar, učenici, članovi skupine

Ciljevi projekta : - organizirano i sistematsko upoznavanje učenika s knjižničnom građom i aktivnostima školske knjižnice, s vrstama i funkcijama kataloga u knjižnici i njihovu korištenju - razvijanje navike posjećivanja školske knjižnice, organiziranog i sustavnog upućivanja učenika u rad knjižnice - upoznavanje knjižnične građe, časopisa i referentne zbirke - upoznavanje AV građe u knjižnici - upoznavanje i rad u računalnom programu knjižnice - neposredna pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe u knjižnici - sudjelovanju u školskim projektima kroz različite aktivnosti: prikupljanje materijala, pronalaženje literature, obrada ponuđenih izvora itd. - sudjelovanje u pripremama za terensku nastavu - pomoć učenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih područja, uz stvaranje navike i potrebe navođenja bibliografskih izvora - pomoć učenicima u izradi plakata i plakata i postera za nastavu, te izbor materijala za izradu prezentacija nastavnog gradiva - upoznavanje s drugim knjižnicama i njihovom djelatnosti - posjećivanje izložbi i organiziranih predstava Namjena : - izložbom panoa izrađenih u knjižnici,prezentacijom fotografija s obilaska drugih knjižnica, izložaba, predstava; suradnja s drugim izvannastavnim grupama u školi Aktivnosti: - radom u knjižnici, na računalu, na Internetu - odlaskom u posjet drugim knjižnicama - posjetu raznih izložbi, predstava, događanja Nositelj aktivnosti : Knjižničarka Mirna Pavić, grupa mladih knjižničara Vrijeme realizacije: Tijekom školske godine 2012./2013., prema planu i programu škole Potrebni materijali : papir, razni materijali, ulaznice za kazališne predstave i izložbe Okvirna cijena-ukupno: 450,00 kn Način vrjednovanja i korištenja rezultata vrjednovanja : povratnom informacijom od djece, njihovih roditelja, lokalne zajednice Način korištenja rezultata vrjednovanja: mogućnost primjene u svakodnevnom životu ili možebitno opredjeljenje za knjižničarski poziv

29


Naziv projekta (aktivnosti): NOVINARSKA SKUPINA Biljana Banić, profesor hrvatskog jezika i književnosti Palmina Vulin, Maša Pešec – učiteljice, učenici skupine i uredništvo Članovi tima: školskoga lista Ciljevi projekta: - razvijati svijest o ulozi medija i njihovoj odgovornosti u društvu Voditelj projekta:

- upoznavanje svih vrsta medija - istražiti na internetu podatke o povijesti hrvatskog novinarstva - prisustvovati na svim važnijim događajima u školi i gradu, te voditi bilješke u obliku vijesti, izvještaja, članka, intervjua, reportaže ili kritičkog prikaza - pratiti dnevni i tjedni tisak - proučiti obilježja svih novinarskih vrsta: vijest, izvještaj, crtica, članak, reportaža, intervju, feljton, kritički prikaz - pronaći u novinama primjere za svaki oblik, pročitati i analizirati - učiti na dobrim primjerima - susret s novinarom i organizacija radionice novinarstva - uloga urednika, novinara, odabira zanimljivih rubrika - sudjelovanje u izradi školskoga lista, ponuđenim radio emisijama Radio Vinkovaca - suradnja s uredništvom Modre laste - pisanje i odabir najboljih tekstova za Lidrano - sudjelovanje na Lidranu - posjet uredništvu Vinkovačkog lista i upoznavanje s načinom nastanka lokalne novine - razvijanje kreativnosti, afiniteta za novinarstvo i kritičko mišljenja - osposobljavanje učenika za snalaženje u različitim priopćajnim situacijama i što boljoj komunikaciji / komunikacijske vještine Namjena: učenicima skupine od 5. do 8. razreda Aktivnosti: - formiranje skupine - istraživački rad - uporaba interneta - prikupljanje dnevnog i tjednog tiska - usmeno i pisano izvješće - pisanje sa zadatkom - praćenje svih zbivanja u školi i gradu - sudjelovanje u izradi školskog lista, emisiji Radio Vinkovaca, rubrikama Modre laste Nositelj aktivnosti : članovi skupine i učiteljica,timovi učenika,učenici skupine, učenici i uredništvo školskoga lista, učiteljice . Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine Potrebni materijali: papir Okvirna cijena-ukupno: 1.500,00 kn Način vrjednovanja rezultata: sudjelovanje na županijskoj i državnoj smotri Lidrano, te prikazom rezultata istraživačkog rada i pisanim radovima na web stranici škole Način korištenja rezultata vrjednovanja: mogućnost primjene u svakodnevnom životu ili možebitno opredjeljenje za novinarski poziv

30


Naziv projekta (aktivnosti): GLOBE PROGRAM Voditelj projekta: Članovi tima:

Ana Maršić, mag.edu.biol.i kemije - predmetni učitelji iz biologije, kemije, geografije, fizike, likovne kulture i engleskog jezika

Ciljevi projekta: - primijeniti školska teoretska znanja iz različitih predmeta na konkretnim primjerima iz okoliša - integrirati GLOBE program u redovnu nastavu, dodatnu i izvannastavne aktivnosti iz biologije, geografije, kemije, fizike, informatike, likovne kulture i dr. - razvijati svijest o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša - ostvariti suradnju s roditeljima, lokalnom zajednicom, medijima, drugim školama i znanstvenicima u zemlji i svijetu - pridonijeti ugledu i afirmaciji škole u našoj zemlji i šire Nositelj aktivnosti : učenici od 5. do 8. razreda, njihovi roditelji, Globe voditelj Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine Potreban pribor: - GPS uređaj (1 kom.), 1 x 2.000,00 kn -Termometri za tlo (2 kom) 2x 200,00 kn - Termometri za zrak (10 kom.),10 x 20,00 kn - Potrošni materijal (papiri, pribor za pisanje, trake, stakleno posuđe i dr.) - Seminari i smotre prijevoz Okvirna cijena-ukupno: 5.200,00 kn Način vrjednovanja rezultata: - usporedbom podataka prikupljenih mjerenjima u odnosu na prethodnu godinu - provedenom evaluacijom sudionika – jednom godišnje - sudjelovanjem na međužupanijskoj i državnoj smotri i natjecanju hrvatskih GLOBE škola - prikazom rada škole preko web i blog stranica Način korištenja rezultata vrjednovanja: Rad u GLOBE programu prema GLOBE protokolima može poslužiti i u svrhu evidencije izvršenog praktičnog rada u nastavi, te nudi mogućnost ocjenjivanja učenika u redovnoj nastavi. Na taj način se može pratiti napredak učenika i njihov rad. Prikupljeni podaci tijekom rada u GLOBE programu omogućuju izradu vrlo preglednih grafikona koji onda mogu poslužiti kao ilustracija mnogih nastavnih tema. Grafikoni s različitim podacima pobuđuju interes za proučavanje fizike, kemije, biologije, geografije i oni omogućavaju usporedbu i otkrivaju vezu između različitih vrsta podataka. Ti podaci pokazatelj su stanja okoliša u gradu i samim time su od velike koristi za širu društvenu zajednicu.. Na taj način učenici i njihovi voditelji postaju važan činitelj zaštite okoliša u gradu.

Naziv projekta (aktivnosti): EKO GRUPA Voditelj projekta: Članovi tima:

Ciljevi projekta:

Mirjana Lucić, učitelj biologije i kemije -zainteresirani učenici 5. do 8. razreda - stjecanje teoretskog i praktičnog znanja o uzgoju sobnih biljaka u prostorima škole - spoznati važnost svjetlosti, topline, vode i hranjivih tvari, - naučiti o razmnožavanju biljaka: sjemenom, reznicama, dijeljenjem korijena, položenicama i dr. - zaštita sobnih biljaka od bakterija i gljivica, štetnih kukaca, biljnih uši, štitastih uši i itd. - prihranjivanje biljaka - poticati zainteresirane učenike na pedantnost, strpljivost i urednost u održavanju biljaka u školi - sudjelovati u obilježavanju Dana kruha

31


- za zainteresirane učenike 5. do 8. r. - redovito održavanje biljaka u prostorima škole Aktivnosti: - formiranje grupe, - redovito zalijevanje, čišćenje, presađivanje, osvježavanje listova i sve što se pokaže potrebnim - sudjelovati u obilježavanju Dana kruha Namjena:

Nositelj aktivnosti : - zainteresirani učenici i voditeljica projekta Vrijeme realizacije : 1 sat tjedno i po potrebi ( tijekom šk. g.) Potrebni materijali: litrena posuda sa špricom, sredstva za prihranjivanje ( za zemlju i preko lista), 10 bijelih plastičnih cvjetnjaka, 1 veliki paket zemlje Okvirna cijena - ukupno : 500,00 kn Način vrjednovanja rezultata:- redovito praćenje i bilježenje učeničkih aktivnosti i zainteresiranosti Način korištenja rezultata vrjednovanja: mogućnost primjene stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu

Naziv projekta (aktivnosti): - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Voditelji projekta: Članovi tima:

Ciljevi projekta:

- Mario Lovrić i Ivan Gopić - učenici 5. do 8. razreda - potaknuti što veći broj učenika na bavljenje športskim aktivnostima - uigravanje školskih športskih ekipa za natjecanja ŠŠK-a osnovnih škola - dobivanje povratne informacije o rezultatima rada na satovima tjelesne i zdravstvene kulture kao i ujedno selekcioniranje učenika/ca 5.,6., i 7. razreda za lakše formiranje sportskih ekipa slijedeće školske godine - svim zainteresiranim učenicima i učenicama predmetne nastave

Namjena: Aktivnosti: - rad u sekcijama ŠŠK-a: nogomet(M), rukomet(Ž,M), košarka(Ž,M), odbojka(Ž,M), atletika (Ž,M) - međurazredno natjecanje u atletskim disciplinama - međurazredno natjecanje u nekoj od sportskih igara Nositelj aktivnosti: učitelji TZK Vrijeme realizacije: - tijekom školske godine, u slobodno vrijeme (detaljan raspored aktivnosti rada u sekcijama biti će određen naknadno nakon konzultiranja konačnog rasporeda nastave učitelja tjelesne i zdravstvene kulture), ukoliko bi došlo do održavanja međurazrednih natjecanja, ona će se odvijati nakon završetka svih natjecanja u kojima sudjeluju ekipe ŠŠK-a Potrebni materijali: - sprave, rekviziti i pomagala, lopte, čunjevi, stalci... - nagrade za najuspješnije (majice,medalje, diplome ili sl.za međurazredna natjecanja) - eventualne nagrade učenicima za uspjeh na završnici Državnog prvenstva Okvirna cijena -ukupno: ovisno o stanju inventara na početku šk.god. Način vrjednovanja rezultata: - uspješnost na natjecanjima županijske, regionalne i državne razine - brojnost i zainteresiranost učenika za aktivnosti. Način korištenja rezultata vrjednovanja: praćenje tijekom godine, analiza rada, zalaganja i postignutih rezultata rada

32


9. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Učenici se samostalno uključuju u rad drugih ustanova, društava ili klubova gdje ostvaruju različite programe. Neke se izvanškolske aktivnost u programu nadopunjuju s programima izvannastavnih aktivnosti u školi pa se uspjeh učenika prati i evidentira u pedagoškoj dokumentaciji učenika kao sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima.

10. PLAN ŠKOLSKIH PRIREDABA I PROGRAMA Obraz. razd.

1. 03.09.2012. 21.12.2012.

Priredba / dan

Nositelji programa

Mjesto / oblik

03. 09. 2012. Priredba za đake prvake 07.09. do 16.09. Vink. jeseni

Katica Šarčević Martina Nikić Hedviga Lončar Učitelji PN

11.09.2012. Maraton

Učiteljice RN

16.09.2012. Dan zaštite ozona

Učiteljica geog., učenici

Škola

05.10.2012. Svjetski dan pješačenja- zdrava užina

Nastavnici i učenici RN, učenici viših razreda, nastavnici TZK, prirode i biologije Nastavnici povijesti i geografije, učenici

Odmorište Sopot

09.10. 2012 Dani kruha- dani zahvale

Učitelji RN i PN

Škola

15.10. do 15.11. 2012. Početak mjeseca knjige (22.10.2012. Šk. knjiž.)

Knjžničarka, učitelji RN i PN

Škola,knjižnica

24.10.2012. Dan UN-a

Učitelji povijesti, geografije, učenici

Škola (pano)

11. mjesec 2012. INTERLIBER

Djelatnici OŠ

Zagreb

18.11.2012. Sjećanje na Vukovar

Učitelji RN i PN

Škola, Vukovar

06.12.2012. Sv. Nikola

Mirna Pavić Tomislav Hrženjak Biljana Banić Nevenka Iličić Svi učitelji prema zaduženjima

Škola - priredba za roditelje i učenike

08.10. 2012. DAN NEOVISNOSTI

21.12.2012. Božićna priredba

Učionice, sportska dvorana/ za roditelje i goste Škola

Škola

Škola i dvoranapriredba za roditelje i goste

33


Obrazovno razdoblje

Priredba/dan

Mjesto / oblik

Pripremanje za školska i županijska natjecanja 12.02.2013. Poklade

Učitelji PN

Škola

Učitelji RN

Škola

14. 02. 2013. Valentinovo

Knjižničarka, učitelji RN i PN

Škola

21. 03. 2013. GORANOVO PROLJEĆE- DAN ŠKOLE 22.03.2013. Dan voda

Učitelji RN i PN, nadareni učenici

Škola, knjižnica

Škola

USKRS

Učenici, učitelji biologije i kemije i GLOBE grupa Razrednici i učitelji PN i RN

Lutkarsko proljeće

Učitelji RN

DAN PLANETA ZEMLJE 09.05.2013. Dan Europe Svjetski dan zdravlja

Učitelji prirode, biologije, geografije, RN Učitelj geogr., učenici

Kazalište Joza Ivakić Škola (radionice), grad Škola

31. 03. 2013.

2. 14.01.2013. 14.06.2013.

Nositelji programa

31.05.2013. Dan sporta; Olimpijski dan 06.06.2013. Dan zaštite okoliša 12.06.2012. Završna priredba za učenike i roditelje (ulaznicadonacija) 14.06.2013. Dan sporta

Učitelji TZK-a, prirode, biologije, javno zdravstvo Učitelji RN i TZK-a

Škola

Škola, Zavod za javno zdravstvo

Učitelji PN

Stadion HNK Cibalia Dvorište škole

Djelatnici OŠ

Dvorana

Učitelji TZK-a, učenici

Sportska dvorana i igralište škole - škola

V. VRJEDNOVANJE

učenici 4. razreda

V. VRJEDNOVANJE 26. 06. 2013. Razmjena udžbenika

učenici 8. razreda Učitelji RN i PN, učenici

- škola Škola (prostor ulaza za učenike od 09,00 do 13,00 sati)

34


11.

PLAN UPORABE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

Školsku športsku dvoranu koristi škola za potrebe redovne nastave TZK-e predmetne i razredne nastave, te ekipe ŠŠK “Podmladak” Vinkovci. Učitelji TZK i učitelji razredne nastave izrađuju mjesečni plan korištenja dvorane. U večernjim terminima i u dane vikenda, dvorana se iznajmljuje športskim klubovima i udrugama grada Vinkovaca sukladno Pravilniku o korištenju i najmu školskog prostora. Dvorana se koristi prema planu: Dan

sat od - do

korisnik

voditelj

08:00 - 13:05

TZK - jutarnja smjena

učitelji / učitelji TZK

subota

13:15 - 18:20 18:30 - 21:30 08:00 - 21:30

učitelji / učitelji TZK voditelji voditelji

nedjelja

08:00 - 21:30

TZK - popodnevna smjena Športski klubovi i udruge Športski klubovi i udrugeterminski plan Športski klubovi i udrugeterminski plan

Od PON. do PET.

blagdani i praznici

voditelji

zatvoreno

ŠKOLSKI PROJEKT – IPA IV LJUDSKI RESURSI NAZIV PROJEKTA – „ BEZBRIŽNO DJETINJSTVO I SRETNO ODRASTANJE“ (prevencija nasilja i promicanje volonterstva među učenicima) TRAJANJE PROJEKTA – 24 mjeseca – početak realizacije 1. Siječnja 2013.godine SUDIONICI – jedan razredni odjel 5., 6., 7. I 8. razreda, približno 80 učenika - razredna vijeća tih razreda - stručna služba škole ( pedagog, defektolog ) NOSITELJ AKTIVNOSTI – stručni suradnik ( pedagog ili defektolog ) AKTIVNOSTI : 1. EDUKATIVNE RADIONICE ( 9., 10. i 11. mjesec 2013. godine, 1., 2. i 3. mjesec 2014. godine ) - učenici u projektu ispunjavaju inicijalni upitnik – kojim će se snimiti stanje -mentor ( vanjski suradnik ) u suradnji s stručnom službom škole obrađuje podatke i informira vijeće učitelja razrednih odjela u projektu

35


-mentor (vanjski suradnik ) provodi tri edukativne radionice za učitelje, članove vijeća učitelja razrednih odjela u projektu -razrednici u suradnji s stručnom službom škole provode te iste tri edukativne radionice ( prilagođene ) za roditelje -razrednici u suradnji s stručnom službom škole provode te iste tri edukativne radionice ( prilagođene ) za učenike -mentor ( vanjski suradnik ) educirat će pedagoga ili defektologa koji će provesti edukaciju (vršnjaka pomagača, 10 učenika ) -učenici u projektu ispunjavaju završni upitnik, kojim će se snimiti stanje nakon provedenih aktivnosti

2. KREATIVNE RADIONICE ( 4., 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. mjesec 2014. godine ) -kreativne radionice realizirat će se tri vikenda, i to prvi vikend ( petak popodne, subota, nedjelja dopodne ) svi učenici u projektu, razrednici i stručna služba, bit će gosti DND – Slatina Protokol događanja : Petak -Vinkovci i Našice dolaze u poslijepodnevnim satima (petak) -svečani doček uz kratki program -smještaj djece kod djece, voditelja u hotel Subota -doručak kod obitelji -kreativne radionice, 10 radionica u koje će se djeca uključiti prema interesu -zajednički ručak -kreativne radionice, 10 radionica -večera, zajedničko druženje djece i voditelja Nedjelja -doručak kod obitelji -izlet na Višnjicu -odlazak Osim toga, 2 vikenda će osmisliti i organizirati DND Našice, u Našicama, a 3 vikenda će osmisliti i organizirati DND Vinkovci, u Vinkovcima. Tijekom projekta, učenici će sudjelovati u kontakt radio emisiji, koja će se pod imenom „Bezbrižno djetinjstvo i sretno odrastanje“ emitirati u Slatini, Našicama i Vinkovcima. Na kraju projekta, bit će tiskan priručnik „Bezbrižno djetinjstvo i sretno odrastanje“, koji će sadržavati sve Edukativne i Kreativne radionice realizirane kroz projekt.

36


SADRŽA J

ŠKOLSKI KURIKULUM

2

Školsko povjerenstvo za izradu Školskog kurikuluma

2

DUGOROČNI PLAN RADA ŠKOLE

2

2. 1.

Škola uspješnih i zadovoljnih

2

2. 2.

Zadaće i aktivnosti

3

2. 3.

Poboljšanje uspješnosti škole

3

2. 4.

Škola za odgoj

7

2. 5.

Škola bez nasilja - CAP-program

8

2. 6.

Sigurna škola

9

NASTAVNI PLAN - FOND SATI

10

Godišnji fond sati nastavnih predmeta redovne nastave - po razr.odjelima

10

IZBORNA NASTAVA

11

4. 1.

Organizacija izborne nastave vjeronauka

11

4. 2.

Organizacija izborne nastave informatike

11

4. 3.

Organizacija izborne nastave stranog jezika

12

5.

PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE

12

6.

DODATNA NASTAVA

13

6. 1.

Dodatni rad s učenicima od I. - IV. razreda

13

6. 2.

Dodatni rad s učenicima od V. - VIII. razreda

13

DOPUNSKA NASTAVA

18

7. 1.

Dopunska nastava s učenicima od I. - IV. razreda

18

7. 2.

Dopunska nastava s učenicima od V. - VIII. razreda

18

7. 3.

Dopunska nastava – plan aktivnosti

19

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

22

8. 1.

Izvannastavne aktivnosti – RAZREDNA NASTAVA

22

8. 2.

Izvannastavne aktivnosti - PREDMETNA NASTAVA

22

8. 3.

Plan izvannastavnih aktivnosti – predmetna nastava

23

1. 1.1.

2.

3. 3. 1.

4.

7.

8.

37


9.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

32

10.

PLAN ŠKOLSKIH PRIREDABA I PROGRAMA

34

11.

PLAN UPORABE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

35

12.

ŠKOLSKI PROJEKT – IPA IV LJUDSKI RESURSI

35

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2012./2013. ŠKOLSKU GODINU Ravnatelj škole

Predsjednica Školskog odbora

Krešimir Marijanović, prof.

Katica Šarčević, dipl.učiteljica

Klasa: 602-02/12-01/708. Ur.br.:2188-21-12-01 Vinkovci, 19. 10. 2012.

38

ŠKOLSKI KURIKULUM  

ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ I. G. KOVAČIĆA VINKOVCI u šk. god. 2012./13.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you