Page 1

Treballant la Programació Multinivell a L’IES Pau Vila

Tema 3: Els éssers vius Adaptació vermells

Activitat 1: 1.Omple els espais buits amb la paraula correcta: Les plantes, funcions vitals, la reproducció, éssers autòtrofs, éssers heteròtrofs, la nutrició, de reproducció, fotosíntesi, la relació, inorgàniques, reproducció asexual , orgàniques, reproducció sexual, microscopi, cèl·lula -Els

_______________________________són

orgàniques

que

necessiten

a

partir

capaços

de substàncies

de

fabricar

senzilles,

les

mitjançant

substàncies

un

procés

anomenat_________________________. Alguns exemples poden ser ________________.

-Les _________________ d’un ésser viu són __________,____________i ______________

-Els que necessiten prendre la matèria orgànica ja elaborada són els __________________.

-La funció _____________ es poden agrupar en dos grans tipus: la ________________ i la _________________. -Les substancies que formen els éssers vius poden ser ____________ i ______________.

-la unitat més petita que té vida pròpia al nostre organisme és la ___________________.

-S’ha d’utilitzar un __________________ per poder veure objectes molt petits. 1.Els cérvols al veure un llop corren i s’amaguen. Per què? Quina funció vital creus que es duu a terme?

Activitat elaborada per Daviné Cáceres


Treballant la Programació Multinivell a L’IES Pau Vila Adaptació vermells

Activitat 2: La composició química dels éssers vius 1.Per què creus que el carboni( C), l’hidrogen (H),l’oxigen (O) i el nitrogen el podem trobar dins la constitució de les substàncies químiques que es troben dins els éssers vius? Recorda que el medi és fonamental per l’adaptació dels essers vius.

2.Explica els dos tipus Després explica

de substàncies que formen els éssers vius i escriu exemples .

què creus que passaria si hi ha una manca d’algunes d’aquestes

substàncies al nostre cos.

3. Fitxat en els gràfics circulars de la pàgina 43 del teu llibre de ciències de la naturalesa i respon les preguntes següents : a) Per què creus que hi ha poc quantitat de lípids en les plantes? En quins aliments creus que es poden trobar?

b)Per què creus que hi ha poques proteïnes a les plantes? en quins aliments creus que es poden trobar?

Activitat elaborada per Daviné Cáceres


Treballant la Programació Multinivell a L’IES Pau Vila

Adaptació vermells

Activitat 3: La cèl·lula 1.Digues els principals principis de la teoria cel·lular i per què creus que són molt importants?

2. Per a que es puguin diferenciar dos tipus de cèl·lules com s’ha de trobar el material genètic? Explica els dos tipus de cèl·lules.

3. T’has fixat mai que quan es vol tallar la fulla d’una planta a vegades és complicat? Digues la part de la cèl·lula vegetal que creus que hi té lloc per a que aquest fenomen es produeixi. Recorda que si la fulla no es trenca és per què té rigidesa.

4.Elabora una pregunta sobre qualsevol dels temes estudiats en la unitat i que no estigui ja en les activitats anteriors; després la respons.

P:

R:

Activitat elaborada per Daviné Cáceres

Activitats d'adaptació pel nivell superior (vermells)  

Activitats adaptades d'un llibre de ciencies naturals de primer d'ESO. Aquestes pertanyen al projecte de Daviné Cáceres. Si estas més intere...