Page 1

MCAST students during a visit to the Malta Information Technology Agency (MITA)

236 MCAST PROSPECTUS 2013/14


MCAST students during a visit to the Malta Information Technology Agency (MITA)

236 MCAST PROSPECTUS 2013/14


institute of

information and Institute of communication technology The Institute of Information and Communication Technology (ICT) provides academic and vocational education to prepare students for careers in this fast-growing industry. Our courses, ranging from foundation to degree programmes, provide you with the necessary qualifications for jobs in computer hardware, software development, ICT support, computer networks, digital gaming, and interactive media. Through our laboratories, work placements with ICT companies and the development of partnerships with leading international software and hardware manufacturers, you have the opportunity to support your studies with hands-on experience using the latest ICT innovations. MCAST Institute of Information and Communication Technolgy Main Campus, Triq Kordin, Paola PLA 9032 00356 2398 7350 00356 2398 7390 E iict@mcast.edu.mt @ Director: Mr Eric Flask Deputy Directors: Mr Krassimir Andreinski, Mr Mario Pace

MCAST PROSPECTUS 2013/14

237


LIST OF COURSES

MQF LEVEL Page 244

Course Code 13/05/01

Course Title MCAST Introductory Certificate in Computing - Level 1*

246

13/05/02

MCAST Foundation Certificate in Computing - Level 2*

247

13/05/03

MCAST-BTEC Diploma in IT

249 250

13/05/04 13/05/05

MCAST-BTEC Extended Diploma in IT (Software Development) MCAST-BTEC Extended Diploma in IT (Networking and Systems Support)

252

13/05/06

253

13/05/07

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Computing and Systems Development (Software Development) MCAST-BTEC Higher National Diploma in Computing and Systems Development (ICT Systems Support)

255 256

13/05/08 13/05/09

Bachelor of Science (Honours) in Software Development Bachelor of Science (Honours) in Computer Networks

All Levels are based on the Malta Qualifications Framework. Refer to the last page of this Prospectus for further details. Il-Livelli huma bbaΩati fuq il-Qafas g˙all-Kwalifiki ta’ Malta. Aktar dettalji jinsabu fl-a˙˙ar pa©na ta’ dan il-Prospett. * Provisionally classified at this level by the Malta Qualifications Council. ProviΩorjament klassifikat f’dan il-livell mill-Kunsill Malti g˙all-Kwalifiki. MCAST reserves the right to effect changes to the contents of programmes according to changing needs and circumstances. L-MCAST jirriΩerva d-dritt li jag˙mel tibdil fil-kontenut tal-programmi skond il-˙tie©a u ç-çirkostanzi.

238 MCAST PROSPECTUS 2013/14

1 2 3

4

5

6


MCAST PROSPECTUS 2013/14

239


“Learning at MCAST involved a lot of hard work, including many challenging opportunities to put theories to practice, but once I graduated it all paid off. My qualifications and training helped me secure my dream job, through which I can continue developing my skills in networking.�

Tennille Hales Bachelor of Science (Honours) in Computer Networks, NOC Technical Services Officer at the Malta Information Technology Agency (MITA)

240 MCAST PROSPECTUS 2013/14


“I chose to study ICT at MCAST as I wanted to learn through a practical approach. I was not disappointed as I’m getting many opportunities to learn through experience. I even spent two months working with an ICT company in the Netherlands. This will surely be a big plus on my CV.”

Sirach Vassallo Second year student, MCAST-BTEC Higher National Diploma in Computing and Systems Development (ICT Systems Support)

MCAST PROSPECTUS 2013/14

241


“I have been studying ICT at MCAST for five years. It has been a very satisfactory journey in a friendly learning environment and with the support of highly-trained lecturers. I now look forward to graduating, and to continue pursuing my studies at postgraduate level in Malta or abroad.�

Antoinette Borg Final year student, Bachelor of Science (Honours) in Computer Networks

242 MCAST PROSPECTUS 2013/14


“I started focusing my studies on computer networking at a very early age and eventually advanced from one level to another until I graduated with a degree. I encourage students to work hard and advance to higher level courses at MCAST as this will increase their chances of securing the best jobs around.�

Matthew Vassallo Bachelor of Science (Honours) in Computer Networks, Executive IT System Engineer at the Malta Tourism Authority

MCAST PROSPECTUS 2013/14

243


LEVEL

13/05/01

MCAST INTRODUCTORy CERTIFICATE IN COMPUTINg - LEVEL 1

more info: www.mcast.edu.mt/130501

AWARDINg BODy: MCAST

Course duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry requirements: FiNished Compulsory eduCatioN Other entry requirements: initial assessment tests At the end of the programme, you will be able to: 1. describe the basics of the windows environment, software, hardware and the use of the computer in everyday life 2. use various desktop applications to perform simple tasks 3. understand the principles of the internet and the applications which provide various services 4. Carry out simple tasks in english, maltese and mathematics.

244 MCAST PROSPECTUS 2013/14

1

the programme is designed to provide necessary key skills training in english, maltese, mathematics and personal development as well as fundamentals of computer systems and web applications. students will begin to appreciate the basic components that make up a computer, and the interaction of the components with each other to allow us to use this technology as an effective tool for study, work and leisure. due to the major impact that the internet has had on society, students will also be introduced to the significance of the internet in today’s world, as well as the use of email as one of the most popular means of communication.

il-programm jagħtik taħriġ f’dawk il-ħiliet li huma ta’ qofol, jiġifieri fl-ingliż, il-malti, ilmatematika u l-iżvilupp personali. Jipprovdilek ukoll tagħlim dwar l-elementi bażiċi tassistemi tal-kompjuter u l-applikazzjonijiet tal-internet. tibda tifhem kif jinbena l-kompjuter, ilfunzjoni ta’ kull komponent u kif dawn jaħdmu flimkien biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu użu mill-kompjuter bħala biċċa għodda effettiva għall-istudju, ix-xogħol u d-divertiment. minħabba l-impatt kbir li l-internet kellu fuq is-soċjetà kollha, inti se tkun tista’ tifhem aħjar is-sinifikat tal-internet fid-dinja tallum. titgħallem ukoll kif l-użu tal-email huwa wieħed mill-iktar mezzi popolari talkomunikazzjoni.


Specialised equipment at MCAST’s new IFTAC Fibre Optic Laboratory

MCAST PROSPECTUS 2013/14

245


LEVEL

13/05/02

MCAST FOUNDATION CERTIFICATE IN COMPUTINg - LEVEL 2 AWARDINg BODy: MCAST

Course duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry requirements: mCast iNtroduCtory CertiFiCate or FiNished Compulsory eduCatioN Other entry requirements: initial assessment tests At the end of the programme, you will be able to: 1. identify the main hardware components of a computer system 2. Carry out simple programming tasks using a high level language 3. use several office applications in a proficient manner 4. Create simple web pages using several web design tools.

246 MCAST PROSPECTUS 2013/14

2 more info: www.mcast.edu.mt/130502

the programme is designed to allow students with a school leaving Certificate to follow a study in the area of it. the course includes a significant amount of vocational practice that will help students to form a clear idea of the nature of the trade or vocation of it. students will receive a proper understanding of the basic areas that make up information and Communication technology (iCt). this course is not intended to prepare you for immediate employment. however, it is the first in a series of programmes that will eventually prepare you to work within the computing industry.

dan il-programm iwassal biex l-istudenti, li għandhom iċ-Certifikat tat-tmiem tal-iskola sekondarja, ikunu jistgħu jaqbdu l-istudju fil-qasam tal-it. il-kors fih element tajjeb ta’ prattika vokazzjonali li għandha tgħin biex l-istudent jifforma idea ċara dwar x’titlob issengħa tal-it. ikollok tagħrif siewi fuq l-oqsma bażiċi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-Komunikazzjoni (iCt). dan il-kors waħdu ma jkunx biżżejjed biex issib impjieg millewwel. madanakollu, huwa wieħed f’serje ta’ programmi li eventwalment jippreparawk għal xogħol fl-industrija tal-kompjuter.


LEVEL

13/05/03

MCAST-BTEC DIPLOMA IN IT

3

AWARDINg BODy: MCAST-BTEC

more info: www.mcast.edu.mt/130503

this course is the first step in a block of a three- year training programme, designed to provide the necessary skills to work in the computing industry.

dan il-kors huwa l-ewwel tarġa f’sensiela ta’ programmi li jdumu tliet snin. il-programm joffrilek għadd ta’ ħiliet li tkun teħtieġ biex tibda taħdem fl-industrija tal-kompjuter.

the course is a pre-requisite for the follow up two-year level 4 extended diploma programme, which we strongly recommend if you intend to embark on a career in it.

Jeħtieġ li tgħaddi minn dan il-kors jekk tixtieq li titla’ tarġa oħra u tkompli tistudja fuq l-extended diploma, programm ta’ sentejn tal-livell 4. dan aħna nirrakkomandawh jekk inti biħsiebek tidħol għal karriera fl-industrija tal-it.

Course duration: 1 year full-time Fees: BteC registration Fees

at this level of study, you will be introduced to fundamental subjects in both the networking and the software development areas. you will also be given the opportunity to upgrade your key skills.

F’dan il-livell ta’ studju, titgħallem is-suġġetti ta’ qofol kemm fil-qasam tan-networking kif ukoll f’dak tal-iżvilupp tas-software.

Entry requirements: mCast FouNdatioN CertiFiCate or 2 seC/o-level passes Compulsory: mathematics preferred: english language and one subject from Computing, physics, accounting and Business studies At the end of the programme, you will be able to: 1. understand the fundamentals of computer hardware 2. understand the fundamentals of communication and networks 3. use multimedia graphic applications 4. make use of basic techniques of programming and software development.

MCAST PROSPECTUS 2013/14

247


248 MCAST PROSPECTUS 2013/14


LEVEL

13/05/04

MCAST-BTEC ExTENDED DIPLOMA IN IT (SOFTWARE DEVELOPMENT) AWARDINg BODy: MCAST-BTEC

4 more info: www.mcast.edu.mt/130504

this intensive course aims to take further the knowledge and training you received at level 3. it also provides you with the required skills to work in the it industry.

dan il-kors intensiv għandu l-għan li jtejjiblek l-għarfien u t-taħriġ li tkun ħadt fil-kors tallivell 3. Jagħtik ukoll il-ħiliet meħtieġa biex tkun tista’ taħdem fl-industrija tal-it.

in the second year of the course you will specialise in software development. you will study those subjects which are relevant to the needs of industry.

Fit-tieni sena tal-kors, tkun tista’ tispeċjalizza fl-iżvilupp tas-software u tistudja dawk is-suġġetti li huma rilevanti għall-ħtiġijiet tal-industrija.

Course duration: 2 years full-time Fees: BteC registration Fees Entry requirements: mCast-BteC diploma iN it or 4 seC/o-level passes Compulsory: mathematics and Computer studies preferred: english language and one subject from physics, accounting and Business studies At the end of the programme, you will be able to: 1. design, implement and administer mid-sized computer networks 2. assemble and troubleshoot computer hardware 3. apply modern technologies in software development 4. develop and maintain websites with interactive multimedia content. Career opportunities: software tester programmer programme developer systems analyst

MCAST PROSPECTUS 2013/14

249


LEVEL

13/05/05

MCAST-BTEC ExTENDED DIPLOMA IN IT (NETWORKINg AND SySTEMS SUPPORT) AWARDINg BODy: MCAST-BTEC

Course duration: 2 years full-time Fees: BteC registration Fees Entry requirements: mCast-BteC diploma iN it or 4 seC/o-level passes Compulsory: mathematics and Computer studies preferred: english language and one subject from physics, accounting and Business studies At the end of the programme, you will be able to: 1. design, implement and administer midsized computer networks 2. assemble and troubleshoot computer hardware 3. apply modern technologies in software development 4. develop and maintain websites with interactive multimedia content. Career opportunities: Computer technician Network administrator help desk and systems support technician

250 MCAST PROSPECTUS 2013/14

4 more info: www.mcast.edu.mt/130505

this intensive course aims to take further the knowledge and training received at level 3 and to provide students with the required skills to work in the it industry.

dan il-kors intensiv għandu l-għan li jtejjeb l-għarfien u t-taħriġ li l-istudent ikun ħa fillivell 3 u jħejjik aħjar biex tkun tista’ taħdem fl-industrija tal-it.

in the second year of the course, students will specialise in Networking and iCt support. they will study subjects that are relevant to the needs of industry.

Fit-tieni sena tal-kors, l-istudenti jispeċjalizzaw fin-Networking u fl-iCt support. ikunu jistgħu jistudjaw suġġetti li huma rilevanti għallħtiġijiet tal-industrija.


A hands-on networking session at MCAST’s HP Training Centre

MCAST PROSPECTUS 2013/14

251


LEVEL

13/05/06

MCAST-BTEC HIgHER NATIONAL DIPLOMA IN COMPUTINg AND SySTEMS DEVELOPMENT (SOFTWARE DEVELOPMENT)

more info: www.mcast.edu.mt/130506

AWARDINg BODy: MCAST-BTEC

Course duration: 2 years full-time Fees: BteC registration Fees Entry requirements: mCast-BteC exteNded diploma iN it or 2 a-level passes aNd 2 i-level passes Compulsory a-level: Computing and one subject from pure mathematics and physics Compulsory i-level: pure mathematics or applied if pure mathematics is not presented at a-level At the end of the programme, you will be able to: 1. expand the knowledge and experience in advanced .Net and Java technologies 2. implement advanced websites using different tools 3. apply methods of systems analysis and design 4. integrate database access in web applications. Career opportunities: software designer and developer Web designer systems analyst systems designer

252 MCAST PROSPECTUS 2013/14

5

this qualification aims to provide a foundation for a range of technical and management careers in computing and to enable students to make an immediate contribution in employment.

din il-kwalifika tipprovdilek pedament edukattiv għal firxa wiesgħa ta’ karrieri tekniċi u maniġerjali fl-industrija tal-kompjuter. B’hekk l-istudenti jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut immedjat tagħhom fl-impjieg.

students who complete the mCast-BteC higher National diploma in Computing and systems development (software development) will find a number of career opportunities in the iCt industry or in it departments in a wide range of work environments.

l-istudenti li jtemmu b’suċċess l-mCastBteC higher National diploma in Computing jistgħu jsibu numru ta’ opportunitajiet ta’ xogħol fl-industrija tal-iCt jew fid-dipartimenti tal-it. hemm ħafna ambjenti f’dawn is-setturi li l-istudenti jistgħu jikkunsidraw bħala bidu għall-karriera tagħhom.


LEVEL

13/05/07

MCAST-BTEC HIgHER NATIONAL DIPLOMA IN COMPUTINg AND SySTEMS DEVELOPMENT (ICT SySTEMS SUPPORT) AWARDINg BODy: MCAST-BTEC

5

more info: www.mcast.edu.mt/130507

this qualification provides a foundation for a range of technical and management careers in computing and enables students to make an immediate contribution in employment.

din il-kwalifika tagħtik il-bażi meħtieġa għal firxa ta’ karrieri tekniċi u maniġerjali filcomputing u tista’ twasslek biex tkun tista’ tidħol għal xogħol fis-settur.

students who successfully complete the mCast-BteC higher National diploma in Computing and systems development (iCt systems support) will find a number of career opportunities in the iCt industry or in it departments in a wide range of work environments.

l-istudenti li jkunu temmew b’suċċess l-mCast-BteC higher National diploma in Computing and systems development (iCt systems support) għandhom isibu numru ta’ opportunitajiet ta’ xogħol fl-industrija tal-iCt jew f’dipartimenti tal-it u f’firxa wiesgħa ta’ ambjenti tax-xogħol.

Course duration: 2 years full-time Fees: BteC registration Fees Entry requirements: mCast-BteC exteNded diploma iN it or 2 a-level passes aNd 2 i-level passes Compulsory a-level: Computing and one subject from pure mathematics and physics Compulsory i-level: pure mathematics or applied if pure mathematics is not presented at a-level At the end of the programme, you will be able to: 1. Work with advanced hardware and operating systems architecture 2. perform the installation, setup and administration of different networking operating systems 3. use, deploy and configure networking equipment such as routers and switches 4. design and implement fairly complex network setups. Career opportunities: systems administrator Network installations and maintenance personnel supervisory technical staff

MCAST PROSPECTUS 2013/14

253


254 MCAST PROSPECTUS 2013/14


LEVEL

13/05/08

BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN SOFTWARE DEVELOPMENT AWARDINg BODy: MCAST IN COLLABORATION WITH FRAUNHOFER-gESELLSCHAFT

this programme builds on the experience acquired in the mCast-BteC higher National diploma in Computing. once again, a good mix of both practical and theoretical subjects has been included to ensure that the student is well prepared for industry. you will also obtain a good knowledge base to allow for further development in the field, both from an educational aspect, as well as research and development. as a departure from previous programmes, students will be expected to be more independent learners, with a significant amount of research and self-study outside the classroom environment.

dan il-programm ikompli jibni fuq l-għarfien u l-esperjenza li inti tkun ħadt mill-kors tal-mCast-BteC higher National diploma in Computing. Bilanċ siewi ta’ suġġetti li jitolbu kemm prattika kif ukoll teorija jiżgura tħejjija għaqlija għax-xogħol u l-ħila li titlob l-industrija. tikseb ukoll għarfien sħiħ ta’ dak li jitlob dan is-settur partikulari, sabiex inti tkun tista’ tkompli tiżviluppa u timxi ‘l quddiem, kemm mil-lat edukattiv kif ukoll minn dak tar-riċerka u l-iżvilupp. F’dan il-livell ta’ studju, inti tkun mistenni taħdem indipendentement minn ħaddieħor, li jista’ jkun differenti minn dak li tkun drajt tagħmel fil-programmi ta’ qabel. il-kors jitlob ukoll li inti tgħaddi xi ħin tagħmel ir-riċerka u tistudja għal rasek lil hinn mill-klassi.

6 more info: www.mcast.edu.mt/130508

Course duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry requirements: mCast-BteC higher NatioNal diploma iN ComputiNg (soFtWare developmeNt) Further details are available under the section “applications for mCast vocational degrees” At the end of the programme, you will be able to: 1. utilise advanced data structures and algorithms 2. develop internet mobile technologies applications 3. develop software securely 4. manage complex professional activities or projects with autonomy and responsibility. Career opportunities: senior software developer senior systems analyst senior web designer

MCAST PROSPECTUS 2013/14

255


LEVEL

13/05/09

BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN COMPUTER NETWORKS AWARDINg BODy: MCAST IN COLLABORATION WITH FRAUNHOFER-gESELLSCHAFT

Course duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry requirements: mCast-BteC higher NatioNal diploma iN ComputiNg (iCt systems support) Further details are available under the section “applications for mCast vocational degrees” At the end of the programme, you will be able to: 1. apply the principles of network security and digital forensics to ensure a secure networking environment 2. administer a database with autonomy and responsibility 3. explain the inner working of the operating systems 4. design and deploy advanced laN and WaN systems. Career opportunities: systems administrator middle management help desk and support middle management technical support

256 MCAST PROSPECTUS 2013/14

this programme builds on the experience acquired in the mCast-BteC higher National diploma in Computing. mCast has included within the degree programme a balanced mix of both practical and theoretical subjects to ensure that the student is well prepared for industry. you will also be expected to obtain a good knowledge base to allow for further development in the field, both from an educational aspect, as well as research and development. as a departure from previous programmes, students will be expected to be more independent learners, with a significant amount of research and self-study being conducted outside the classroom environment.

6 more info: www.mcast.edu.mt/130509

dan il-programm jibni fuq l-esperjenza li tkun ħadt fil-kors tal-mCast-BteC higher National diploma in Computing. il-Kulleġġ ħaseb li jinkludi fil-programm tal-lawrja bilanċ ta’ għarfien prattiku u teoretiku sabiex inti tkun imħejji tajjeb għax-xogħol fl-industrija. tikseb għarfien sħiħ ta’ dak li jitlob dan issettur partikulari, sabiex inti tkun tista’ tkompli tiżviluppa u timxi ‘l quddiem kemm mil-lat edukattiv kif ukoll minn dak tar-riċerka u l-iżvilupp. F’dan il-livell ta’ studju, inti se taħdem indipendentement minn ħaddieħor, li jista’ jkun differenti minn dak li tkun drajt tagħmel fis-snin ta’ qabel. il-kors jitlob ukoll li inti tgħaddi xi ħin tagħmel ir-riċerka u tistudja għal rasek lil hinn mill-klassi.


COURSE PROgRESSION CHART 13/05/08

13/05/09

13/07/17*

1 year full-time

1 year full-time

1 year full-time

13/05/06

13/05/07

13/07/12*

Bachelor of Science (Honours) in Software Development

Bachelor of Science (Honours) in Computer Networks

Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design and Interactive Media

LEVEL 6

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Computing and Systems Development (Software Development)

LEVEL 5

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Computing and Systems Development (ICT Systems Support)

2 years full-time

2 years full-time

13/05/04

13/05/05

MCAST-BTEC Extended Diploma in IT (Software Development) 2 years full-time

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Interactive Media 2 years full-time

MCAST-BTEC Extended Diploma in IT (Networking and Systems Support) 2 years full-time

LEVEL 4

13/05/03

MCAST-BTEC Diploma in IT 1 year full-time

LEVEL 3

13/05/02

MCAST Foundation Certificate in Computing Level 2 1 year full-time

LEVEL 2

13/05/01

MCAST Introductory Certificate in Computing Level 1 1 year full-time

LEVEL 1 * This course is offered in collaboration with the Institute of Art and Design. More details on page 104.

This symbol indicates that external applicants holding the appropriate entry requirements may apply directly at this level.

Institute of ICT  
Institute of ICT  
Advertisement