Page 1

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska 12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951 KRS 000268915 Stowarzyszenie Praktyków Kultury STATUT

Rozdział 1. Postanowienia ogólne §1 1. Stowarzyszenie: Stowarzyszenie Praktyków Kultury zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki.

§2 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§3 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa. 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. §4

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§5 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§6 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania §7 Celem stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie inicjatyw twórczych na polu kultury i edukacji; 2. Animacja kultury i edukacja kulturalna, w szczególności w środowiskach izolowanych i dyskryminowanych, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami; 3. Prowadzenie działań o charakterze antydyskryminacyjnym; 4. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 5. Działania na rzecz kształcenia ustawicznego; 6. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego i integracji kulturowej; 7. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą; 8. Wspieranie i dokształcanie osób działających na polu kultury i edukacji -animatorów/ek, artystów/-ek, nauczycieli/-ek, instruktorów/-ek, liderów/-ek i menedżerów/-ek kultury; 9. Wspieranie działań mających na celu rozwój społeczności lokalnych; 10. Poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod animacji i edukacji; 11. Promocja postaw otwartych i tolerancyjnych, idei społeczeństwa obywatelskiego oraz czynnej, twórczej postawy wobec kultury i, szerzej, wobec rzeczywistości społecznej.

§8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Finansowanie oraz organizowanie szkoleń, warsztatów, imprez, prezentacji, konkursów i festiwali; 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i materialnego twórczym inicjatywom jednostek, grup i środowisk; 3. Organizowanie akcji medialnych promujących idee zbieżne z celami Stowarzyszenia;


4. Realizowanie, prezentowanie i wspieranie wartościowych dokonań artystycznych i kulturalnych w kraju i za granicą; 5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie spotkań, seminariów, konferencji, obozów i wymian międzynarodowych; 6. Fundowanie stypendiów i grantów; 7. Współtworzenie sieci krajowych i zagranicznych ośrodków twórczości, edukacji i animacji kulturalnej; 8. Współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz naukowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą; 9. Działalność wydawniczą, kuratorską i wystawienniczą; 10. Prowadzenie staży i praktyk studenckich oraz wolontariackich;

§9 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest w całości przeznaczony na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3. Członkowie/-inie Stowarzyszenia § 10 Stowarzyszenie tworzą członkowie/-inie zwyczajni/-e, wspierający/-e i honorowi/-e.

§ 11 1. Członkiem/-inią Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, pełnoletnia, która zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia. 2. Cudzoziemiec/-ka nie mający/-a miejsca zamieszkania na terytorium Polski może wstępować do Stowarzyszenia. § 12 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez powołanie kandydata/-ki przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 13


1. Członkowie/-inie zwyczajni/-e mają prawo: a) udziału w pracach Stowarzyszenia b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia c) udziału w Walnym Zgromadzeniu d) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 2. Członkowie/-inie Stowarzyszenia zobowiązani/-e są do: a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, b) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań; c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd, e) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków/-iń

§ 14 1. Członkami/-iniami wspierającymi mogą być pełnoletni/-e obywatele/-ki Rzeczypospolitej, cudzoziemcy jak i osoby prawne. 2. Mogą oni zostać członkami/-iniami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie/-inie wspierający ustalają z Zarządem. 5. Członkowie/-inie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom/-iniom zwyczajnym wymienionym w § 13 ust. 1 pkt. c) i d)

§ 15 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd na drodze uchwały. 2. Członek/-kini honorowy/-a posiada prawa wymienione w § 13 ust.1 pkt. c) i d)

§ 16 1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek: a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi


b) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 2 lat c) skreślenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia 2. W szczególnych okolicznościach Zarząd może zawiesić wobec członka/-ini stosowanie ust. 1 pkt. b). § 17 Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami/-iniami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia § 18 Władzami Stowarzyszenia są następujące organy: 1. Walne Zgromadzenie Członków/-iń 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna

§ 19 Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 2 lata.

§ 20 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w głosowaniu w obecności co najmniej połowy członków/-iń uprawnionych do głosowania.

§ 21 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt. 2) i 3) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 2. Kooptacji dokonują pozostali/-łe członkowie/-inie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków/-iń


§ 22 Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia Członków/-iń.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku lub częściej na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków/-iń Stowarzyszenia z inicjatywy własnej. 2. W każdym z przypadków opisanych w pkt. 1., Zarząd jest zobowiązany do bezwarunkowego zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków/-inie na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków/-iń. 4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków/-iń uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony najwcześniej 30 minut później tego samego dnia – jego uchwały są ważne bez względu na liczbę uczestników. 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie/-inie zwyczajni/-e Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie/-inie wspierający/-e i honorowi/-e oraz zaproszeni goście. 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) uchwalenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków b) powoływanie i odwoływanie członków/-iń Zarządu i Komisji Rewizyjnej c) uchwalenie zmian statutu, d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, e) powoływanie członków/-iń honorowych f) ustalanie wysokości składek członkowskich. 7. Odwoływanie członków/-iń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków/-iń Stowarzyszenia.

Zarząd § 23 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków/-iń. 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 3. Zarząd składa się z 4 członków/-iń.


4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 5. Członek/-kini Zarządu nie może być jednocześnie członkiem/-inią Komisji Rewizyjnej. 6. Członkowie/-inie organu zarządzającego nie byli skazani/-e prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 7. Do zadań i kompetencji Zarządu należy: a) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, b) kierowanie pracami Stowarzyszenia, c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków/-iń, d) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia, e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów. 8. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu

§ 24 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków/-iń Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 25 1. Komisja składa się z trzech członków/-iń powołanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie/-inie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami/-iniami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

3. Członkowie/-inie komisji nie byli/-ły skazani/-e prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrola bieżącej pracy Zarządu, b) składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdań Zarządu na walnym Zgromadzeniu, c) występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego Zgromadzenia Członków/-iń


5. Członkowie/-inie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora/-ki bez prawa głosu. 6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków/-iń Komisji. Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

§ 26 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27 Dochody stowarzyszenia pochodzą z: 1. darowizn, spadków, zapisów; 2. subwencji osób prawnych; 3. dotacji; 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 6. składek członkowskich; 7. odpłatnej działalności pożytku publicznego; 8. działalności gospodarczej; § 28 Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. § 29 Stowarzyszenie nie może: 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków/--iń i pracowników/-nic lub ich osób bliskich; 2. przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków/-iń i pracowników/-nic lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 3. wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków/--iń i pracowników/-nic lub


ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia; 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/-inie lub pracownicy/-e Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie. § 30

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

§ 31 1. Dochody Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na realizację celów określonych w statucie. 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. § 32

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji, jednorocznych lub łącznych, na wniosek Zarządu uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa/-ki Stowarzyszenia”.

§ 33 Tytuł „Mecenasa/-ki Stowarzyszenia” ma charakter osobisty.

§ 34 Sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określony jest w §24 niniejszego Statutu.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia § 35


1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia członków/-iń powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków/-iń uprawnionych do głosowania. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego zgromadzenia Członków/-iń wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków/-iń. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 2 należy dołączyć projekt stosownych uchwał. § 36 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków/-iń podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków/-iń zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia Praktyków Kultury  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you