Page 1

portfolio výběr prací: rodinný dům s atelierem / Praha 2 (CZ) konverze pivovaru / Terezín (CZ) Litrostroj living / Ljubljana (SLO) obytná zóna Rozkoš / Havlíčkův Brod (CZ) rekonstrukce Hájenky / Světlá nad Sázavou (CZ)

David Ptáček


rodinný dům s atelierem lokalita: Praha 2 (CZ) rok: 2012 vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl status: studie

bakalářská práce Pozemek pro rodinný dům se nachází v Praze 2, městská část Vyšehrad na parcelách 12/1, 12/2 / katastrální území Praha Vyšehrad. Objekt je modelován vzhledem k intravilánu města, snaží se svou koncepcí v využít možnosti parcely, která je pevně spojená se stávající zástavbou, Vltavským nábřežím a Vyšehradským návrším. Jednotlivé hmotové úvahy o objektu přinášejí řešení, které je úzce spjato s parcelou a vytváří jak exteriérové tak interiérové pohledy na objekt, stávající zástavbu a krajinu. Důležitý je pohled od Vltavy, železniční tratě viaduktu a také soukromý prostor zahrady s Vyšehradskou skálou a zelení. Hmotové uspořádání se ve velké míře propisuje do funkčního řešení objektu, rozděleného na část ateliéru a rodinného domu se zahradou.


1

Pozemek Pozemek investora se nachází v Praze 2, městská část Vyšehrad. Navazuje na Vyšehradskou skálu a opěrnou zeď, která je součástí pozemku a na činžovní dům z první poloviny 20. století. Přes ulici Libušina se nachází trojice významných vil, severní cíp parcely umožňuje pohled na viadukt a za ním na park Na Výtoni. Svojí jižní částí navazuje na sokolovnu a její dvůr. Jihozápadním směrem se nachází Vltava s klidným nábřežím. Rovinatá parcela navazuje na zlom vyšehradské skály, která prudce stoupá na pomyslný vrchol, který tvoří bastion s menším amfiteátrem.

I

H

2 C

B

G A

A

plocha parcely

B

Vyšhradská skála / opěrná zeď

C

zástavba činžovních domů

D

vyšehradský bastion

E

sokolovna

F

Vltava

G

trojice vil

H

železniční viadukt

I

park Na Výtoni

D E

1

kompozice skály a opěrné zdi na pozemku

3

vilová zástavba

2

Vltavské nábřeží

4

situace širší vztahy

3

F

4


Prostor zahrady Zahrada objektu je orientována do jihovýchodní části pozemku. Uzavírá jí opěrná zeď a samotný objekt rodinného domu. Její otevření do jižní části umožní dostatečné proslunění. Obytné místnosti se soustavou otvorů vytváří spojení interiéru s exteriérem, palubová úprava soukromé části zahrady bude využita ke každodenním činnostem, odpočinku i zábavě. Na jižní části pozemku bude vysazena nižší zeleň, která bude oddělovat dvůr sokolovny se zahradou. V této části uvažuji zatravnění plochy pozemku.


Libušina ulice +9,200 +8,350

+6,000 3.NP atelier

+3,200

+3,000 2.NP atelier

+3,800 2.NP

+2,400

-0,300

-0,300

±0,000 1.NP

1.NP atelier r o d i n n ý

d ů m

POHLED 0

1

2

5m

JIHOZÁPADNÍ M 1:200

Objekt svým hmotovým konceptem snaží navázat na uliční čáru Libušiny ulice s částečným vykloněním hmoty ložnice a atelieru. Záliv v parteru objektu slouží jako kryté parkovací stání a jako hlavní vstup do rodinného domu. Z ulice bude u parkovacího stání přímo viditelná skála, skrz zádveří částečně viditelná opěrná zeď přilehlé zahrady. Vstup do ateliéru bude přímo z přilehlé ulice, její spodní část tvoří podstavec pro dvoupodlažní hlavní část ateliéru. Ten je orientován k viaduktu a uzavírá tak pohled od železnice a od parku Na výtoni. Postupně klesající činžovní zástavba navazuje na atelier a dále klesá k nižší části objektu s bydlením a zahradou. Průrva mezi zdmi naznačuje prostor jednací terasy atelieru.


1

2

3

Atelier 1

Pohled od železničního viaduktu

2

Prostor jednací terasy

3

Atelier

Atelier v třípodlažním dělení bude funkčně i orientačne oddělen od rodinného domu a zahrady. Jeho vstupní podlaží slouží jako pevný podstavec pro objemný dvoupatrový prosklený prostoru. Atelier navazuje svou hmotou na železniční viadukt, při pohledu od něj uzavírá celkový pohled na zástavbu.

Orientace ke skále vytváří časově se měnící obraz skrz okenní otvory. Prostor mezi objektem a činžovním domem bude využit jako jednací terasa se svojí polosoukromou kompozicí ohraničenou ateliérem, skálou a činžovním domem. Jen průrva mezi zdmi otevírá pohled na přilehnou Libušinu ulici a železnici.


Master's bedroom Komfortní bydlení využívá soustavu navazujících místností ložnicové části. Hmota ložnice rodičů se nachází na západní části pozemku, využívá orientaci a klidný výhled na nábřeží a Vltavu. Při vstupu do master's bedroom se nachází průchozí šatna pro oba členy, koupelna s vrchním osvětlením orientovaná do středu prostoru a následně vstupy do samotné ložnice. Kontakt do okolního prostředí umožňuje prosklená část západní stěny. Lodžie dotváří přechod mezi interiérem a exteriérem, veřejnou a soukromou částí. Slouží také jako ochrana proti nadměrnému slunečnímu záření.

1

1

Výhled na Vltavu z master's bedroom

2

Perspektiva od nábřeží

3

Pohled z jižní části zahrady

Materiálové řešení prostoru interiéru bude kontrastovat s tmavými plochami exteriéru rodinného domu. Kontaktní zateplovací systém, omítnutý bezcementovými omítkami, dokáže vytvořit tmavé plochy objektu s velkou mechanickou odolností povrchů. Terasa lodžie bude z dřevěných palub, zábradlí z čirého skla.

2

3


+9,200 +8,350

+6,000 3.NP atelier

+3,200

+3,000 2.NP atelier

+3,800 2.NP

+2,400

-0,300

-0,300

±0,000 1.NP

1.NP atelier r o d i n n ý

0

2A

1

2

d ů m

POHLED

5m

2B

JIHOZÁPADNÍ M 1:200

2C

2D

+6,000 3.NP atelier

+3,000 2.NP atelier

-0,300 1.NP atelier

1A

1B

atelier

1C

h l a v n í

v s t u p

1D

1E

r o d i n n ý

d ů m

P O H L E D

S E V E R O Z Á P A D N Í M 1:200


konverze pivovaru Terezín lokalita: Terezín (CZ) rok: 2013 vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Jana Hořická, Ing. arch. Jakub Zoula spolupráce: Tereza Řeháková, Helena Talánová status: studie / interier

konverze industriálního objektu Konverze pivovaru v Terezíně se snaží zhodnotit a znovuvyužít stávající prostory, implementovat jim novou funkci při zachování původní atmosféry a charekteru místa. Odvolání na původní funkci, stavební vývoj a nové využití reflektují jednotlivé architektonické články, tvořící prostor pivního centra. Zvolená forma ponechává v původním stavu stávající prostory, doplňuje je soudobými architektonickými prvky s návazností na jejich důležitost v prostorovém a funkčním uspořádání.


pivovar Terezín Konverze pivovaru v Terezíně se snaží zhodnotit a znovuvyužít stávající prostory, implementovat jim novou funkci při zachování původní atmosféry a charekteru místa. Odvolání na původní funkci, stavební vývoj a nové využití reflektují jednotlivé architektonické články, tvořící prostor pivního centra. Zvolená forma ponechává v původním stavu stávající prostory, doplňuje je soudobými architektonickými prvky s návazností na jejich důležitost v prostorovém a funkčním uspořádání.


konverze areálu Areál bude konvertován s ohledem na stávající prostory, jejich atmosféru, architektonické ztvárnění a historickou hodnotu. Nejstarší části areálu, které byly vybudovány v 18 - 19. století jsou v dobrém technickém a statickém stavu. Bude zachována jejich architektonická forma se snahou zvýraznit řízenými zásahy patinu či omšelost konstrukcí, které budou kontrastovat s nově vybudovanými interiéry se soudobými novými částmi, které budou zasahovat to exteriérového prostoru. Ty iniciují novou náplň, expandují a vytváří vstupní prostory do areálu. Prostory historických budov získají konverzí novou funkční náplň, kterou spojuje jediné - pivo. Budova bývalé kompotárny vzniklá v době socialismu tvoří v konceptu jakýsi ''nádor'', který se snaží měřítkem přizpůsobit historické zástavbě, avšak architektonická forma a provedení bylo nešťastně zvoleno - objekt tak kazí celkový dojem z areálu. Budou do něj umístěny kanceláře a sklady stavební firmy, která v rámci konceptu pivního centra taktéž vymezují jiný programový směr. Architektonická forma uvažuje s "nádorovým" objektem také tak pracovat. Zaslepení otvorových výplní exteriéru, vytvoření jednohmotného objektu s jiným měřítkem a materiálem dává akcent na tyto souvislosti. Uprostřed prosvětlovací atrium. Parter areálu bude zrekonstruován s odkazem na historický význam těchto prostor - v minulosti velkoplošné zpevněné plochy sloužili k chodu pivovaru a jeho správě, nový stav uvažuje podpořit tento aspekt, bude tedy vybudována zpevněná plocha pro chod pivovaru, jeho kulturní a další společenské akce.


původní stav návrh interiéru půdy


původní stav

návrh mokrého provozu lázní / chladný štok


vestavba interiéru půdorys 1.np m1:175

Stávající areál historického významu se nachází v památkově chráněné zóně. Není v něm tedy možno zásadně zasahovat do střešní konstrukce (zateplení, prosvětlovací prvky atd.). Jižní půdní část pivovarského areálu byla využívána ke schlazení mladého piva - chladný štok. Prostor vysoký, vyvážených proporcí a příjemné atmosféry. Na něj navazuje další podlouhlá část půdy, která byla nevyužita, sloužila jako odkladiště různých předmětů a materiálu. Prostor je symetricky dělen do třech lodí. Půda objektu historického významu (památkově chráněná oblast) bude ponechána a nadále využita jako nosný myšlenkový prvek vymezující prostor. Čerpání atmosféry, inspirace a v další řadě jako povětrnostní obálka vestavby. Nové konstrukce budou citlivě provedeny především z průhledných skleněných stěn. Tímto řešením lze dosáhnout stálého klimatu pro lázeňský komplex, a zároveň zprostředkování přímého kontaktu s dochovalými historickými konstrukcemi. V některých místech bude možné vystoupit přímo do prostoru krovu, v něm relaxovat, cítit vůni dřeva a vnímat jeho strukturu.

0

1

2

5

řez 1-1

řez 2-2

m1:175

m1:175

0

1

2

5

10m

0

1

2

10m

5

10m


Litrostroj living lokalita: Ljubljana (SLO) rok: 2013 vedoucí práce: doc. mag. Vasa J. Perovič u.d.i.a spolupráce: Tomáš Holub, Peter Sálus status: urban study

conversion of industrial zone Former heavy industry at Litostroj left and its space is now either abandoned or attacked by desperately generic architecture. Litostroj used to be outside the city limits while today it is surrounded by development.Its location and scale suggests its new future. This area has strong industrial spirit and together with its scale creates powerful place and this potencial is being left unantented. Its location and scale suggests its new future.


urban propose main Litrostroj square

patency through living

liftted part of building

Amount of unused space between Litrostroj varied buildings and halls will be filled with lot of buildings for living, which are contrasting by scale and architecture to existing huge industrial constructions.

no

traffic analyze / propose

meeting point

green solder

yes

final building intervention

final exterior intervention


litrostroj living Not to be lost in amount of exterior and interior spaces, there are some variants of buildings, which will be alternating A B C A B .. by following linear stripes dedicated for living, like the most important urban proposal of Litrostroj local city. Connection between interior and exterior is important in all types living buildings. Every living unit has its own small garden or terrace.

building concept A

no

B

C

D

volume diagram

?

A

1

B

...lost in amout of simmilar living

C B 1

2

B

3

2

C

A no

yes

yes living room terrace exterier

...individual living

A linear

B terraced

C blocks

D existing

C

3

A

classical orientation

proposal orientation through terraces


obytná zóna Rozkoš lokalita: Havlíčkův Brod (CZ) rok: 2011 spolupráce: Milan Stejskal, Michaela Kárníková, Atelier 02 web: www.atelier02.cz status: studie, příprava realizace

novostavby objektů bydlení Areál Obytné zóny Rozkoš v Havlíčkově Brodě se nachází v západní části města, v bezprostřední blízkosti areálu psychiatrické léčebny a okolní zeleně. Svou polohou je lokalita jedinečná díky dopravní dostupnosti, občanskému vybavení (nedaleká nemocnice) a zasazením do přírodního reliéfu okolí mezi Letnou a Perknovem. Navržená část dotváří záměr města na částečné využití území pro investiční výstavbu.V daném území jsou navrženy tři druhy bydlení: ekonomické byty s občanskou vybaveností, terasové viladomy a řadová zástavba.


řadové domy Na určených pozemcích bude provedeno 9 souborů se třemi řadovými domy a 1 soubor s pěti řadovými domy. Řadové rodinné domy budou obsahovat dvě nadzemní podlaží, volné parkovací a odstavné místo pro automobily, vstupní prostor a zahradu. Na zahradě lze zřídit stavbu pro zahradní nářadí, jízdní kola či potřeby podobného druhu. Všechny zahrady u řadových domů mají umožněny vstupy ze společných prostor. Domy budou provedeny dle jednotného typového podkladu, který je součástí výkresové dokumentace.


terasové domy Na daných pozemcích budou stavěny domy, které budou tvořit 4 řady se třemi řadovými terasovými domy a jednu řadu s pěti řadovými terasovými domy. Domy jsou umístěny do ustupujících řad, které následně vytváří specifický prostor uspořádání zahrad navazujících na společný (polo - soukromý ) prostor se zelení. Vyznačené prostory zahrad budou oploceny tak, aby umožňovali přístup všem vlastníkům do prostoru veřejné zeleně. Řadové terasové domy mají dvě nadzemní podlaží s obytným podkrovím. Oplocení pozemků objektů předpokládá jednotný živý rostlinný plot, popřípadě v kombinaci s ocelovým nízkým plotem ze svislých prvků.


bytové domy Ústřední část lokality obsahuje bytové domy s občanskou vybaveností umístěné kolem hlavní obslužné komunikace. Obchody a služby (případně pomocný stacionář) jsou umístěny do ulice, byty jsou pak vždy orientovány jižně do zeleně vnitřních dvorů. Objekty jsou tří až čtyřpodlažní, vybavenost je přízemní. Stavby obsahují jednoduché dispoziční schéma a formu uspořádání, doplněného vhodnou veřejnou i polosoukromou zelení. Předpokládaná ekonomika výstavby se promítá i do provozu domu, který bude nízkoenergetický.


rekonstrukce Hájenky lokalita: Světlá nad Sázavou (CZ) rok: 2011 spolupráce: Milan Stejskal, Atelier 02 web: www.atelier02.cz status: studie, realizováno

rekonstrukce a přístavba historického objektu Rekonstrukce objektu hájenky z 30. let minulého století předpokládá renovaci stávajícího historického objektu a přestavbu hospodářské části na zázemí a firemní sídlo BGS. Přestavba zchátralé hospodářské části je navržena z monolitické konstrukce s příhradovým ocelovým vazníkem, odvolávajícím se na hrázděnou konstrukci objektu hájenky. Návrh nové části bude výrazně kontrastovat se stávající historickou budovou a objemově naváže na její historický vývoj. Atmosféru velkoprostorové kanceláře dotváří výhled do okolních lesů z druhého nadzemního podlaží.


terasa u lesa


Portfolio David Ptáček  

2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you